tieu luan cao học nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động báo chí ở nước ta hiện nay

18 599 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 00:03

A. LỜI NÓI ĐẦU1. Lý do chọn đề tài: Hoạt động báo chí có vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội, xét từ các bình diện khác nhau , từ kinh tế đến chính trị, tư tưởng, từ văn hóa đến xã hội và dân sinh. Báo chí là công cụ tuyên truyền, là phương tiện đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng Văn hóa, là công cụ thể hiện quyền lực chính trị. Vì vậy, báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp chặt chẽ, trực tiếp và toàn diện của Đảng. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và khẳng đinh vị trí, vai trò của báo chí; có nhiều chủ trương, định hướng phát triển báo chí để báo chí hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình mới và đã đạt được những thành tựu đáng khen ngợi. Tuy nhiên trong quá trình quản lý hoạt động báo chí vẫn còn nhiều hạn chế như buông lỏng việc chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên hoạt động của các đơn vị báo chí, xử lý các vi phạm chưa nghiêm và kịp thời, đòi hỏi Đảng cần có các giải pháp đồng bộ, thiết thực nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động báo chí. Chính vì lí do đó, em đã chọn vấn đề “Nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí ở nước ta hiện nay”.2. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu Tập trung nghiên cứu những quan điểm về phép dùng người của Hồ Chí Minh và việc vận dụng những quan điểm đó trong công tác đánh giá cán bộ hiện nay.3. Tình hình nghiên cứu có liên quan Trên thực tế vấn đề về nội dung, phương thức sự lãnh đạo của Đảng đối vớ hoạt động báo chí đã được đề cập tại các bài viết của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Trên nhiều phương diện và mục tiêu, A LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài: Hoạt động báo chí có vai trò quan trọng đời sống xã hội, xét từ bình diện khác , từ kinh tế đến trị, tư tưởng, từ văn hóa đến xã hội dân sinh Báo chí công cụ tuyên truyền, phương tiện đấu tranh giai cấp mặt trận tư tưởng- Văn hóa, công cụ thể quyền lực trị Vì vậy, báo chí phải đặt lãnh đạo trực tiếp chặt chẽ, trực tiếp toàn diện Đảng Trong năm qua, Đảng, Nhà nước ta coi trọng khẳng đinh vị trí, vai trò báo chí; có nhiều chủ trương, định hướng phát triển báo chí để báo chí hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình đạt thành tựu đáng khen ngợi Tuy nhiên trình quản lý hoạt động báo chí nhiều hạn chế buông lỏng việc đạo, kiểm tra thường xuyên hoạt động đơn vị báo chí, xử lý vi phạm chưa nghiêm kịp thời, đòi hỏi Đảng cần có giải pháp đồng bộ, thiết thực nhằm tăng cường lãnh đạo Đảng hoạt động báo chí Chính lí đó, em chọn vấn đề “Nâng cao hiệu lãnh đạo Đảng hoạt động báo chí nước ta nay” Phạm vi giới hạn nghiên cứu Tập trung nghiên cứu quan điểm phép dùng người Hồ Chí Minh việc vận dụng quan điểm công tác đánh giá cán Tình hình nghiên cứu có liên quan Trên thực tế vấn đề nội dung, phương thức lãnh đạo Đảng đối vớ hoạt động báo chí đề cập viết chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu nước Trên nhiều phương diện mục tiêu, mục đích nghiên cứu khác nhà khoa học, nhà nghiên cứu xem xét nhận định, đánh giá qua đưa giải pháp cụ thể Trên sở tiếp thu nội dung từ viết, qua tài liệu tham khảo, tác giả nghiên cứu vào tìm hiểu làm rõ nội dung, phương thức lãnh đạo Đảng hoạt động báo chí 4.Nhiệm vụ, mục đích: - Làm rõ nội dung, phương thức đưa số giải pháp nâng cao hiệu lãnh đạo Đảng hoạt động báo chí giai đoạn Đóng góp đề tài: Nội dung đề tài giúp cho người có nhận thức đắn vị trí, vai trò lãnh đạo Đảng hoạt động báo chí Đồng thời giúp cho nhà lãnh đạo, nhà quản lý có biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động báo chí Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá để làm rõ nội dung đề tài Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu mục tài liệu tham khảo Đề tài gồm chương tiết B NỘI DUNG CHƯƠNG I: YÊU CẦU KHÁCH QUAN SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ 1.1 Sự cần thiết phải tăng cường lãnh đạo Đảng hoạt động báo chí 1.1.1 Quan điểm Đảng hoạt động Báo chí Công tác báo chí phận cấu thành hữu máy hoạt động Đảng, yếu tố cấu thành hoạt động tư tưởng, lý luận Báo chí công cụ xung kích mặt trận tư tưởng, lý luận Báo chí có vai trò quan trọng việc phát triển lực lượng, tổ chức lực lượng thực công tác tư tưởng, lý luận Đảng, đồng thời vũ khí đấu tranh phê phán Đảng quan điểm sai, trái với đường lối Đảng Đảng lãnh đạo báo chí việc định hướng trị , thông qua nhà nước, tổ chức trị xã hội; thông qua việc kiểm tra giám sát chức hoạt động báo chí thực tế Báo chí tiếng nói Đảng, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội diễn đàn nhân dân, đặt lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, hoạt động khuân khổ pháp luật; đảm báo tính định hướng tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính khoa học, kịp thời Báo chí kênh truyền thông tích cực vào việc tuyên truyền phổ biến lý luận chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối, quan điểm, sách Đảng pháp luật Nhà nước Báo chí không phản ánh mặt đời sống xã hội mà kênh thông tin để động viên, cổ vũ xây dựng người mục tiêu “ dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh 1.1.2 Vai trò báo chí xã hội Hoạt động báo chí có vai trò quan trọng đời sống xã hội, từ kinh tế đến trị- tư tưởng, văn hóa đến xã hội dân sinh Báo chí góp phần truyền bá Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối quan điểm Đảng, sách pháp luật Nhà nước ngày thấm nhuần đời sống nhân dân Đồng thời báo chí công cụ sắc bén Đảng nhằm đấu tranh chống lực thù địch, tư tưởng bảo thủ lạc hậu tiêu cực nhân dân Báo chí nhịp cầu nối Đảng- Nhà nước – nhân dân; góp phần quan trọng việc phát huy dân chủ xã hội: truyền đạt, giải thích, hướng dẫn nhân dân thực đường lối sách Đảng Nhà nước Đồng thời kênh thông tin phản ánh tâm tư, nguyện vọng thắc mắc, kiến nghị dân Báo chí góp phần nâng cao trình độ nhận thức người dân, góp phần giữ gìn phát huy sắc, giá trị văn hóa dân tộc giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại 1.2 Nội dung phương thức lãnh đạo Đảng hoạt động báo chí 1.2.1 Nội dung lãnh đạo Đảng hoạt động báo chí Ở nước ta, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo họat động báo chí thông qua nội dung sau: Đảng xác định tôn chỉ, mục đích đối tượng phục vụ quan báo chí; Đảng định hướng cho báo, đảng cung cấp thông tin xác, đầy đủ kịp thời đường lối, sách tình hình thực tiễn cho báo chí để báo chí thực tốt chức công cụ công tác tư tưởng Qua đó, Đảng giúp cho nhà báo có thông tin xác, đưa tin thật, bình luận đánh giá kiện, tượng xảy xã hội đảm bảo tính khách quan Việc cung cấp thông tin xác, đầy đủ, kịp thời không giúp cho báo chí khẳng định vị trí, vai trò uy tín thay sống 1.2.2 Phương thức lãnh đạo Đảng báo chí Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí thông qua số phương thức sau: Đảng lãnh đạo việc đề nghị quyết, thị báo chí Các nghị quyết, thị Đảng báo chí vừa sở để Nhà nước thể chế hóa quan điểm chủ trương sách Đảng báo chí vừa thực quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước với quan báo chí quan báo chí thực chức năng, nhiệm vụ minh Đảng, Nhà nước xã hội Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí thông qua tổ chức đảng quan báo chí Tổ chức sở đảng tảng Đảng Các tổ chức đảng sở có nhiệm vụ quán triệt đường lối chủ trương, sách Đảng nhiệm vụ chi bộ, đảng bộ; kiểm tra giám sát việc thực đảm bảo cho nghị quyết, chủ trương đường lối Đảng chấp hành nghiêm minh đời sống thực tiễn Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý hệ thống quan báo chí Cán hoạt động lĩnh vực báo chí người định đến chất lượng hiệu báo chí Vì trình lãnh đạo Đảng coi việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán khâu đặc biệt quan trọng để phát triển hoạt động báo chí đường lối, chủ trương Đảng CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỰ LÃNH ĐẢO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 Ưu điểm: 2.1.1 Đảng đề nghị quyết, thị với hoạt động báo chí: Kể từ đời Đảng ta coi trọng việc lãnh đạo hoạt động báo chí – coi phận cấu thành hữu hoạt động Đảng Chính lẽ mà văn hướng dẫn công tác hoạt động báo chí quan tâm giai đoạn kể từ sau đổi năm 1986 Trong suốt thời gian dài thời kỳ đổi Đảng ta tích cực tổng kết thực tiễn để đưa văn nhằm sử dụng có hiệu vai trò báo chí: Tại văn kiện Đại hội VI, thị số 08 Ban Bí thư trung ương Đảng khóa VII, thị số 22 Trung ương đặc biệt nghị trung ương khóa X Đảng ta xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu phương hướng để phát huy hiệu hoạt động báo chí giai đoạn sau Về nhiệm vụ Nghị xác định rõ: mặt, báo chí có trách nhiệm thực yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng; mặt khác, xuất phát từ tính đặc thù thực tiễn báo chí, Nghị nhấn mạnh nội dung báo chí, vừa khẳng định lại nhiệm vụ, vừa đặc biệt làm rõ giải pháp để báo chí khắc phục yếu kém, khuyết điểm, phát huy ưu điểm tiềm lực, nâng cao chất lượng tư tưởng, tính hấp dẫn, vươn lên đại mô hình tổ chức, sở vật chất, kỹ thuật công nghệ Báo chí phải nắm vững tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ thành tựu công đổi mới; Đổi mới, tăng cường lãnh đạo Đảng, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước báo chí Về phương hướng coi trọng, chăm lo công tác xây dựng Đảng quan báo chí; đề cao trách nhiệm đảng viên người làm báo người giữ chức vụ lãnh đạo; thường xuyên giám sát, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên quan báo chí, quan chủ quản, quan quản lý báo chí; xây dựng làm tốt việc định hướng cung cấp thông tin báo chí… Nhìn chung Đảng định hướng nội dung thông tin định hướng hoạt động quan báo chí thông qua việc xác định tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ quan báo chí 2.1.2 Tổ chức đảng quan báo chí ngày củng cố, giữ gìn có vai trò cao máy hoạt động quan báo chí Đến nay, nước ta có 634 quan báo chí in với 813 ấn phẩm, 68 đài phát thanh, truyền hình trung ương, cấp tỉnh, đài truyền hình kỹ thuật số mặt đất, hãng thông tấn, 10 báo điện tử hàng nghìn trang tin internet Các quan báo chí có máy tổ chức, cấu hoạt động khác Vì lãnh đạo Đảng thông qua tổ chức Đảng quan báo chí đa dạng Các mặt hoạt động có liên quan báo chí phát triển nhanh: số lượng, loại hình, ấn phẩm, đội ngũ làm báo, số lượng người đọc, sở vật chất-kỹ thuật, công nghệ, lực tài chính, tác động báo chí mở rộng Sự phát triển vượt bậc báo điện tử nối mạng Internet Phần lớn báo chí hoạt động tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng nhân dân, biểu dương phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu tệ nạn xã hội, chống "diễn biến hoà bình"… góp phần tích cực vào thành tựu chung đất nước Góp phần quan trọng nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hoá nhân dân, tham gia có hiệu vào hoạt động xã hội, góp phần vào trình dân chủ hoá đời sống xã hội, công chúng tham gia ngày tích cực, chủ động vào trình truyền thông 2.1.3 Việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý quan báo chí ngày trọng Đảng tạo điều kiện cho quan báo chí hoạt động phát triển Vì vậy, đội ngũ công tác hoạt động lĩnh vực báo chí ngày phát triển đáo ứng yêu cầu nghiệp đổi Đảng.Hiện nay, tổng số nhà báo cấp thẻ nhà báo gần 15.000 người Toàn quốc có 55 nhà xuất bản, số đó, 42 nhà xuất thuộc quan trung ương, 13 nhà xuất tỉnh, thành phố Công tác cán đội ngũ cán lãnh đạo quan báo chí trọng tiêu chuẩn cán báo chí đặc biệt người đứng đầu quan báo chí tổng biên tập, tổng giám đốc, giám đốc… Đảng ta xây dựng cách cụ thể Chỉ thị số CT/TW, ngày 31 tháng năm 1992 2.2 Hạn chế Mặc dù hoạt động lãnh đạo Đảng hoạt động báo chí đạt thành tựu đáng kể song trình hoạt động báo chí tồn số hạn chế sau: Một số quan báo chí, xuất bản, địa phương, thành lập chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn Nhà nước ban hành, không thực tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ quy định Một số báo chí, nhà xuất cho số ấn phẩm xen lẫn nội dung xấu, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu, khuếch đại sai lầm Một số quan báo chí, nhà xuất có khuynh hướng thương mại, chạy theo thị hiếu tầm thường phận người đọc Nói dung quan báo chí, xuất bản, nhà in phát triển thiếu quy hoạch, nhà xuất bản, nhà in phát triển mức; nhiều địa phương dùng nhà xuất quan chuyên kinh doanh khoán thu cho ngân sách; số quan, đoàn thể Trung ương địa phương, nhiều quận, huyện phát triển kinh doanh ngành in, vừa lãng phí, vừa dẫn đến tình trạng tranh giành khách hàng, vi phạm luật lệ hành Tổ chức phát hành sách báo phân tán Sách, báo phần lớn tập trung đô thị, đưa xuống vùng nông thôn, miền núi, hải đảo Sách, báo hệ thống thư viện chiếm 1-3% khối lượng xuất Hệ thống phát hành sách quốc doanh suy giảm, không đủ sức đưa sách đến tay người đọc Nhiều quan chủ quản buông lỏng việc đạo, kiểm tra thường xuyên hoạt động đơn vị báo chí, xuất bản, in thuộc quyền quản lý trực tiếp mình, chưa đạo chặt chẽ đơn vị thực định hướng, chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích quy định Cơ quan quản lý Nhà nước báo chí, xuất Trung ương địa phương buông lỏng nhiệm vụ quản lý, chậm đổi chế quản lý cho phù hợp với tình hình mới; nhiều sơ hở chí có tiêu cực quản lý;xử lý xi phạm chưa nghiêm kịp thời Chỉ tính riêng năm 2007, Bộ nhắc nhở phê bình 210 trường hợp quan báo chí có vi phạm xử phạt vi phạm hành 35 trường hợp quan báo chí vi phạm nội dung thông tin, 22 trường hợp thiết lập trang điện tử mạng In-tơ-nét chưa phép với số tiền 230 triệu đồng Xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo trường hợp, đình tạm thời trang điện tử quan báo chí, xử lý 200 đơn thư loại liên quan đến nội dung thông tin báo chí CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 Nâng cao lực lãnh đạo Đảng hoạt động báo chí tình hình Đổi mới, tăng cường lãnh đạo Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lí nhà nước hoạt động báo chí Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên quan báo chí, quan chủ quản, quan quản lí báo chí thi hành Điều lệ Đảng, quy định Đảng, Nhà nước hoạt động báo chí Xây dựng quy chế để thường xuyên làm tốt việc định hướng cung cấp thông tin cho báo chí, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm đối nội, đối ngoại; nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Luật Báo chí văn quy phạm pháp luật liên quan; quy định thẩm quyền, trách nhiệm, chế phối hợp quan đạo báo chí Đảng, quan quản lí báo chí Nhà nước, Hội Nhà báo quan chủ quản báo chí quan báo chí người làm báo; xây dựng chế tài đủ mạnh, xử lí dứt điểm, kịp thời, nghiêm minh sai phạm Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống báo chí, đài phát thanh, truyền hình từ Trung ương đến địa phương báo chí điện tử; xếp, thu gọn đầu mối theo hướng khoa học, hợp lí, hiệu Nghiên cứu, phân loại báo chí theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tính đa dạng; khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ số quan báo chí; Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Luật báo chí văn quy phạm pháp luật liên quan Quy định thẩm quyền, trách nhiệm, chế phối hợp quan sau: đạo báo chí Đảng, quản lý báo chí Nhà nước, Hội nhà báo quan chủ quản báo chí quan báo chí người làm báo Xây dựng chế tài đủ mạnh, xử lý dứt điểm, kịp thời, nghiêm minh sai phạm Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống báo chí, đài phát thanh, truyền hình từ Trung ương đến địa phương báo chí điện tử; xếp, thu gọn đầu mối theo hướng khoa học, hợp lý, hiệu Đồng thời tiến hành nghiên cứu, phân loại báo chí theo chức năng, nhiệm vụ 3.2 Nâng cao hiệu đội ngũ cán làm công tác báo chí; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất trị, trình độ nghiệp vụ, lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ người làm báo Rà soát, đánh giá lại đội ngũ lãnh đạo, quản lí, phóng viên, biên tập viên, kiên đưa người không đủ phẩm chất, lực khỏi quan báo chí Thực tốt quy định Đảng việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỉ luật cán lãnh đạo quan báo chí Quản lí chặt chẽ quan đại diện, phóng viên thường trú địa phương nước ngoài; việc đào tạo phóng viên báo chí nước tiền tài trợ tổ chức nước Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cán có đủ phẩm chất, lực, tạo điều kiện sở vật chất - kỹ thuật để báo, đài, tạp chí chủ lực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, tăng tính thuyết phục, tính hấp dẫn, lượng phát hành, phạm vi phủ sóng, làm tốt khả chi phối, định hướng thông tin dư luận xã hội Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất trị, trình độ nghiệp vụ, lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp 3.3 Coi trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng quan báo chí Coi trọng, chăm lo công tác xây dựng Đảng quan báo chí; Đề cao trách nhiệm đảng viên người làm báo, người giữ cương vị lãnh đạo; Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên quan báo chí, quan chủ quản, quan quản lý báo chí; Xây dựng quy chế để làm tốt việc định hướng cung cấp thông tin cho báo chí C KẾT LUẬN Đảng Cộng sản Việt Nam coi báo chí công cụ đắc lực Đảng, với thông tin nhanh chóng nhất, phổ cập nhất, phương tiện thường xuyên tiếp xúc với nhân dân giải đáp vấn đề sống đặt ra; đấu tranh hàng ngày, hàng chống âm mưu, thủ đoạn đen tối lực thù địch, chống khuynh hướng sai lầm mặt trận tư tưởng, góp phần quan trong việc tổ chức, tuyên truyền, phát động phong trào cách mạng nhân dân Gắn bó máu thịt với Đảng, báo chí Việt Nam làm tròn sứ mệnh mình, thực hành chức xã hội, hướng dẫn tư tưởng hoạt động cho người đọc, người xem, người nghe Những công cụ tác nghiệp vũ khí sắc bén nhà báo đấu tranh độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Báo chí Cách mạng Việt Nam công cụ phục vụ đắc lực nhiệm vụ trị Đảng, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân Đây nguyên tắc bất di bất dịch hoạt động báo chí Việt Nam Chính điều kiện trình toàn cầu hóa, hội nhập, mở cửa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo Đảng báo chí cần thiết Xã hội phát triển, thông tin báo chí có vai trò to lớn Với nội dung thông tin có định hướng đắn, chân thật, có sức thuyết phục, báo chí có khả hình thành dư luận xã hội dẫn đến hành động xã hội phù hợp với vận động thực theo chiều hướng có chủ định Vì nâng cao hiệu lãnh đạo Đảng hoạt động báo chí việc làm cần thiết DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương khóa X “ công tác tư tưởng, lý luận báo chí trước yêu cầu đổi mới” Tiến sí Hoàng Quốc Bảo: “Lãnh đạo quản lý hoạt động báo chí Việt Nam nay”, Học viện báo chí tuyên truyền, NXB trị- Hành chính, H 2010 Một số viết có liên quan internet Môn: lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất Tên đề tài: “Môn: Dư luận xã hội Tên đề tài: “ Mối quan hệ dư luận xã hội truyền thông đại chúng” Họ tên: Lê Chí Thức Khoa Tuyên truyền Anh chỉnh làm bìa, phụ lục cho, đánh số trang cho em
- Xem thêm -

Xem thêm: tieu luan cao học nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động báo chí ở nước ta hiện nay, tieu luan cao học nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động báo chí ở nước ta hiện nay, tieu luan cao học nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động báo chí ở nước ta hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay