tiểu luận cao học CÔNG tác PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN của ĐẢNG bộ quận long biên giai đoạn hiện nay

21 1,672 16
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 00:00

MỞ ĐẦUĐảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.Trải qua 82 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của tổ quốc. Nhân dân ta luôn một lòng đi theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Đảng vì dân, gắn bó mật thiết với nhân dân đã trở thành truyền thống tốt đẹp, tạo nên sức mạnh vĩ đại, đó là sức mạnh của dân tộc Việt Nam hào hùng.Nối tiếp những truyền thống tốt đẹp đó, các thế hệ đảng viên ngày hôm nay luôn ra sức phấn đấu, rèn luyện và có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nước nhà. Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò to lớn của Đảng viên, những năm qua Đảng ta luôn coi trọng công tác phát triển Đảng, coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu góp phần xây dựng Đảng ngày một vững mạnh, đáp ứng được nhiệm vụ cách mạng thời kỳ hội nhập toàn cầu hoá.Chỉ thị số 52CTTƯ ngày 21012002 của Bộ Chính trị khẳng định: kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính qui luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa phát triển của Đảng. Đảng là một cơ thể chính trị xã hội sống, có quá trình hình thành, phát triển và đào thải riêng. Vì vậy, sự phát triển của Đảng là đòi hỏi tự nhiên, là qui luật tất yếu, nhằm để bù đắp số lượng giảm đi và tạo thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hóa Đảng, bảo đảm sự kế thừa, tạo thêm nhân tố mới trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. MỞ ĐẦU Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức Trải qua 82 năm xây dựng trưởng thành, Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đánh thắng chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành nghiệp giải phóng dân tộc, thống đất nước, tiến hành công xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững độc lập tổ quốc Nhân dân ta lòng theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo Đảng, Đảng dân, gắn bó mật thiết với nhân dân trở thành truyền thống tốt đẹp, tạo nên sức mạnh vĩ đại, sức mạnh dân tộc Việt Nam hào hùng Nối tiếp truyền thống tốt đẹp đó, hệ đảng viên ngày hôm sức phấn đấu, rèn luyện có đóng góp to lớn cho phát triển nước nhà Nhận thức tầm quan trọng vai trò to lớn Đảng viên, năm qua Đảng ta coi trọng công tác phát triển Đảng, coi nhiệm vụ hàng đầu góp phần xây dựng Đảng ngày vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ cách mạng thời kỳ hội nhập toàn cầu hoá Chỉ thị số 52CT/TƯ ngày 21/01/2002 Bộ Chính trị khẳng định: kết nạp đảng viên nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính qui luật công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu bảo đảm kế thừa phát triển Đảng Đảng thể trị - xã hội sống, có trình hình thành, phát triển đào thải riêng Vì vậy, phát triển Đảng đòi hỏi tự nhiên, qui luật tất yếu, nhằm để bù đắp số lượng giảm tạo thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hóa Đảng, bảo đảm kế thừa, tạo thêm nhân tố việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Để làm tốt công tác này, yêu cầu tổ chức sở Đảng phải xây dựng mục tiêu, phương pháp cụ thể phù hợp với địa phương để công tác phát triển Đảng đạt hiệu cao Chính vậy, tác giả chọn đề Tài "công tác phát triển Đảng Đảng quận Long Biên giai đoạn nay" với mong muốn từ thực trạng Long Biên rút học kinh nghiệm cụ thể, từ phát huy mặt làm được, khắc phục khuyết điểm, hạn chế để xây dựng Đảng quận Long biên ngày vững mạnh, đồng thời với mong muốn vấn đề đề Tài trùng hợp với số Đảng khác khắc phục đồng bộ, để Đảng quận tế bào lớn mạnh, từ góp phần xây dựng Đảng thành phố Hà Nội ngày phát triển số lượng chất lượng, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin nhân dân, hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo đất nước thời đại NỘI DUNG CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm Đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chiến sĩ cách mạng đội tiên phong giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng Đảng, đặt lợi ích Tổ quốc, giai cấp công nhân nhân dân lao động lên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị Đảng pháp luật Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; có đạo đức lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật Đảng, giữ gìn đoàn kết thống Đảng (Điều Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam) 1.2 Nội dung công tác kết nạp đảng viên Phát triển đảng viên nội dung quan trọng công tác xây dựng đảng, có ý nghĩa quan trọng, định tồn tại, phát triển Đảng ta Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: “Nếu Đảng ta chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí đâu có ngày nay” Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp công tác phát triển đảng là: “Để làm tròn nhiệm vụ nặng nề vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức cách thận trọng, vững rộng rãi quần chúng” Các Nghị Đại hội Đảng nhấn mạnh đến công tác Đặc biệt, Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 21/1/2000 Bộ Chính trị BCH T.Ư Đảng (khóa VIII) rõ: “Kết nạp đảng viên nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật công tác xây dựng Đảng trình phát triển, hoạt động lãnh đạo Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu bảo đảm kế thừa, phát triển Đảng” Nội dung kết nạp đảng viên hiểu toàn hoạt động Đảng tổ chức đảng lãnh đạo việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục quần chúng ưu tú tự nguyện phấn đấu vào Đảng; tiến hành bước công tác thuộc nguyên tắc thủ tục kết nạp Đảng tổ chức đảng; giáo dục, rèn luyện quần chúng có đầy đủ tiêu chuẩn người đảng viên để họ trở thành đảng viên thức Đảng Trong quan niệm nôi dung công tác kết nạp đảng viên cần ý điểm sau: Thứ nhất, chủ thể công tác kết nạp đảng viên Đảng, trực tiếp chi bộ, đảng sở đảng cấp sở, đảng viên Đảng Cùng với tổ chức đảng đảng viên, Đảng lãnh đạo đạo số tổ chức quần chúng Đảng tham gia vào công tác này, trước hết Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công đoàn Việt Nam Theo quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng, thì: “nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng độ tuổi niên phải đoàn viên, ban chấp hành đoàn sở đảng viên thức giới thiệu Ở quan, doanh nghiệp nơi tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải đoàn viên công đoàn, ban chấp hành công đoàn sở đảng viên thức giới thiệu” Tuy nhiên, để đảm bảo lựa chọn quần chúng ưu tú, nhân dân tín nhiệm, kết nạp họ vào Đảng, tổ chức đảng tham khảo tôn trọng ý kiến tổ chức quần chúng nơi người xin vào Đảng sinh sống hoạt động Như vậy, tổ chức đảng đảng viên chủ thể trực tiếp công tác kết nạp đảng viên, tổ chức quần chúng Đảng có trách nhiệm tham gia vào hoạt động này, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công đoàn Thứ hai, công tác kết nạp đảng viên trình bao gồm bước công tác khác nhau, diễ thời gian không gian xác định Các bước công tác gồm: là, quán triệt nghị cấp ủy chi đảng công tác phát triển đảng viên đến quần chúng Lãnh đạo đạo tổ chức quần chúng giới thiệu đại biểu ưu tú cho Đảng; hai là, tổ chức đảng lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu; hướng dẫn quần chúng viết đơn xin vào Đảng tự khai lý lịch gia đình, thân; ba là, tổ chức đảng thẩm tra xác minh làm rõ lý lịch người xin vào Đảng; đạo cho quần chúng góp ý kiến, xem xét, đánh giá trình rèn luyện phấn đấu đại biểu giới thiệu; Chi đảng đảng viên phân công giúp đỡ đánh giá trình phấn đấu quần chúng, đồng thời hoàn thiện thủ tục cần thiết đề nghị cấp ủy có thẩm quyền xem xét định kết nạp đảng viên Cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét nghị kết nạp đảng viên, chi làm lễ kết nạp Thứ ba, công tác kết nạp đảng viên thực tổ chức sở cấp trực tiếp tổ chức sở đảng Tổ chức sở đảng thành lập đơn vị sở Đơn vị sở nơi đảng viên quần chúng thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng Thông qua hoạt động tổ chức sở Đảng tiến hành giáo dục, rèn luyện quần chúng, đánh giá lựa chọn uần chúng ưu tú đề nghị kết nạp vào Đảng Căn theo đề nghị tổ chức sở đảng, đảng cấp trực tiếp tổ chức sở đảng xem xét định kết nạp đảng viên Nếu tổ chức sở đảng đảng cấp ủy quyền có quyền định kết nạp đảng viên 1.3 Vai trò, ý nghĩa công tác phát triển đảng viên Đảng Bộ quận Long Biên Vai trò công tác phát triển Đảng viên có vị trí đặc biệt quan trọng nghiệp cách mạng tương lai dân tộc Đối tượng phát triển Đảng chủ yếu tập trung vào lực lượng đoàn viên niên - người sức trẻ, kiến thức, lòng nhiệt thành cách mạng cánh tay phải Đắc lực Đảng, Đảng rèn rũa trưởng thành Theo C.Mác, giai cấp công nhân hình thành với tư cách giai cấp ý thức địa vị tương lai Những công nhân tiên tiến hoàn toàn hiểu rõ rằng, tương lai giai cấp công nhân tương lai nhân loại hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục hệ công nhân lớn lên [17, tr 263] Dựa tình hình nhiệm vụ, Đảng quận đạo tổ chức sở Đảng trực thuộc, đặc biệt phường địa bàn trực tiếp đưa đường lối Đảng đến với quần chúng lãnh đạo, tổ chức quần chúng thực thắng lợi đường lối Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Đảng cần phải tăng thêm số đảng viên trẻ, thông qua Đảng hoạt động "ăn sâu", "bám chắc" rộng rãi khu dân cư, nắm bắt thông tin, dư luận, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu đáng quần chúng để phản ánh tham gia cấp ủy Đảng, quyền cấp kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, thúc đẩy phong trào phường, quận, thành phố nước Đồng thời, trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền, cổ động, giáo dục, thuyết phục, tổ chức quần chúng quán triệt, thực có hiệu đường lối, sách Đảng, pháp luật nhà nước, chương trình, kế hoạch công tác cấp cấp nhằm mục tiêu ổn định trị - xã hội, giữ vững an ninh trị, nâng cao đời sống tầng lớp nhân dân địa bàn phường Làm tốt công tác phát triển đảng viên quận Long biên góp phần trẻ hóa Đảng, khắc phục bất hợp lý kết cấu độ tuổi lực lãnh đạo đội ngũ Đảng viên sinh hoạt làm việc quận Mặt khác, việc trọng công tác phát triển đảng viên tạo hạt nhân cho phong trào quần chúng sở Sự tiếp cận chà xát đời sống thị trường tạo cho Đảng cán có đủ lực tính nhạy bén để hiểu tâm tư nguyện vọng quần chúng, giúp Đảng Bộ tìm phương sách tốt để thực hóa chủ trương, đường lối Làm khắc phục tình trạng xa dân, xa thực tế mà nhiều chi bộ, đảng mắc phải Tăng cường công tác phát triển đảng viên nâng cao trình độ trí tuệ cho Đảng quận góp phần củng cố khối liên minh công - nông - trí thức công tác, sinh hoạt, nghỉ hưu địa bàn Xu thời đại ngày phát triển mạnh khoa học, kỹ thuật công nghệ Lực lượng sản xuất ngày chứa đựng hàm lượng trí tuệ cao, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (khóa VIII) rõ: đường CNH, HĐH, phát triển khoa học - công nghệ đưa nước ta từ nghèo nàn, lạc hậu trở thành nước giàu mạnh, văn minh Giai cấp công nhân muốn thực sứ mệnh điều kiện tất yếu phải trí tuệ hóa ĐCSVN với tư cách đội tiên phong giai cấp công nhân, xã hội cần phải nâng cao lực trí tuệ Nhiệm vụ hàng đầu Đảng lãnh đạo thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH đất nước Quá trình đòi hỏi cách khách quan Đảng phải nâng cao trình độ trí tuệ từ trung ương đến sở Vì thế, đội ngũ Đảng viên tế bào Đảng đạo đức sáng mà phải có tri thức, trí tuệ cao, thể lực dồi Có quần chúng cán sở thực yên tâm tin tưởng vào lãnh đạo Đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên địa bàn dân cư có sở tạo nguồn cán cho Đảng, quyền đoàn thể phường Làm tốt công tác phát triển đảng viên trình xây dựng lực lượng kế tục nghiệp vẻ vang Đảng bảo đảm chắn cho thành công cách mạng nước ta Quá trình làm cho Đảng ta trưởng thành mặt, nâng cao sức chiến đấu, làm cho Đảng phát triển, tăng cường ảnh hưởng Đảng đến đối tượng dân cư vốn đa dạng, phức tạp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN QUẬN LONG BIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội quận Long Biên Năm 2003, quận Long Biên thành lập theo Nghị định số 132/2003/NÐ-CP ngày 6-11-2003 Chính phủ, sở tách từ mười xã, ba thị trấn huyện Gia Lâm Trên sở quy hoạch tỷ lệ 1/5000 huyện Gia Lâm trước đó, quận Long Biên nhanh chóng xây dựng quy hoạch cụ thể, quy hoạch phù hợp tình hình thực tế Nhờ thế, quận Long Biên đơn vị Hà Nội phân cấp quy hoạch, quận thông qua quy hoạch 1/2000 sử dụng đất hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị ô đất chức Thực chủ trương xây dựng đô thị đại, thời gian ngắn, quận thực bốn dự án chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Ngô Gia Khảm, Ngọc Lâm thành tuyến phố văn minh đô thị; mở rộng, xây số tuyến đường như: Ngô Gia Tự, đường 40 m từ Thạch Bàn Ngọc Thụy nhiều tuyến đường khác với tổng kinh phí 2.250 tỷ đồng Ðúng vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập quận, ngày 26-10 vừa qua, tuyến đường từ đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn đến đường Ngọc Thụy - Thạch Bàn, dài 2.919 m tuyến đường từ quốc lộ 1B đến khu đô thị Việt Hưng, dài 2.800 m thức khánh thành Từ năm 2006 đến 2009, quận đầu tư 2.350 tỷ đồng xây dựng hệ thống thoát nước, cải thiện vệ sinh môi trường khu dân cư Hệ thống chiếu sáng đô thị đầu tư đồng Năm 2006, tỷ lệ tuyến đường lắp đặt hệ thống chiếu sáng đô thị 42% đến năm 2010, 100% tuyến đường rộng từ m trở lên lắp đặt chiếu sáng Ðối với khu đô thị mới, quận Long Biên tổ chức giám sát chặt chẽ chủ đầu tư việc xây dựng hạ tầng nội đô thị, dành diện tích đáng kể để xây dựng trường học, vườn hoa, xanh, đường giao thông , khu đô thị quận Long Biên điển hình đô thị xanh - - đẹp, có chất lượng sống cao Cùng với việc phát triển đô thị, quận Long Biên trọng chuyển đổi cấu kinh tế sang đẩy mạnh phát triển dịch vụ - thương mại, phát triển công nghiệp có chọn lọc, trọng công nghiệp công nghệ cao Nếu năm 2003, cấu kinh tế quận là: công nghiệp (70%) - dịch vụ (26,7%) - nông nghiệp (3,3%), đến năm 2013, cấu kinh tế chuyển theo hướng dịch vụ thương mại (55,34%) - công nghiệp (43,65%) - nông nghiệp (1,01%) Trên địa bàn quận hình thành nhiều trung tâm thương mại - dịch vụ lớn khu vực trung tâm thương mại Savico, Vincom Năm 2013, tổng thu ngân sách địa bàn quận ước đạt gần 6.000 tỷ đồng 2.2 Khái Quát Đảng Bộ quận Long Biên Được thành lập thành lập quận Long biên vào năm 2003, 10 năm qua, Đảng quận Long Biên lãnh đạo quyền nhân dân phát huy truyền thống lợi thế, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, động sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt kết to lớn, toàn diện tất lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống trị, cải thiện mặt đô thị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Đảng quận Long Biên bao gồm tổ chức sở Đảng trực thuộc chủ yếu Đảng phường với đa dạng loại hình chi bộ, chiếm số đông chi tổ dân phố - Tổng số tổ chức sở đảng trực thuộc quận ủy: 53 Số đảng bộ phận trực thuộc đảng sở: Số chi trực thuộc đảng sở: 538 - Tổng số đảng viên Đảng nay: 11225, gần 75% đảng viên sinh hoạt 16 đảng phường đa số nghỉ chế độ theo Luật Lao động 2.3 Thực trạng công tác phát triển Đảng viên Đảng Bộ quận Long Biên giai đoạn 2.3.1 Những kết đạt Thực công tác kết nạp đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định Bộ trị quy định số 75-QĐ/TW ngày 25/04/2000, sau quy định 57-QĐ/TW ngày 03/05/2007 “ Một số vấn đề bảo vệ trị nội đảng ” quy định 123-QĐ/TW,ngày 28/9/2004 Bộ trị “ Một số điểm kết nạp đảng viên người có đạo đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo” theo văn Ban Bí thư quy định 127-QĐ/TW, ngày 03/11/2004 Bộ Chính trị “ Về việc đảng viên có quan hệ hôn nhân với người nước kết nạp người có quan hệ hộ nhân với người nước ”; Và Thông tư số 06-TT/TW ngày 02/11/2004 Ban bí thư “ Về viêc kết nạp đảng viên người Hoa ” Tổ chức tổng kết năm thực thị 44/CT-TW ngày 12/10/2004 Ban Bí thư Trung ương “ Về kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 115 ngày sinh Người ” Qua số kinh nghiệm tạo nguồn kết nạp đảng viên; nâng cao số lượng chất lượng kết nạp đảng viên; Khắc phục tình trạng đơn vị chưa có chi chưa có đảng viên, trường học Ban hành kế hoạch chuyên đề số 87-KH/QU ngày 20/9/2009 để thực thị 10-CT/TW, với tiêu: phấn đầu hoàn thành thắng lợi tiêu nghị đại hội đảng quận kết nạp đảng viên, bảo đảm kế thừa phát triển liên tục Đảng; trọng chất lượng không chạy theo số lượng đảm bảo nguyên tắc, thủ tục theo quy định; quan tâm kết nạp quần chúng ưu tú đoàn viên niên , công nhân người lao động thành phần kinh tế, trí thức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; gắn công tác kết nạp đảng viên với củng cố, kiện toàn TCCS Đảng, đặc biệt trọng nơi tổ chức đảng yếu hay chưa có có đảng viên Thường trực Quận ủy đạo Ban tổ chức Quận Ủy tham mưu tập trung thực biện pháp: Thường xuyên đôn đốc TCCS đẩy mạnh công tác bồi dưỡng phát triển Đảng, tổ chức hội nghị hướng dẫn cán văn phòng cấp ủy thực công tác tham mưu lập hồ sơ đề nghị xét kết nạp, trực tiếp 10 hướng dẫn nhiều trường hợp cụ thể; ưu tiên công tác thụ lý hồ sơ tổng hợp báo cáo theo tuần số lượng nhận, thụ lý hồ sơ, số lượng ban Thường vụ Quận ủy chuẩn y Ban thường vụ Quận ủy đạo Đoàn niên tích cực hưởng ứng vận động “ Đoàn viên, niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng CSVN ”, tổ chức diễn đàn “ Đảng với niên, niên với Đảng ”, qua truyền thụ, giác ngộ lý tưởng cách mạng , trách nhiệm đoàn viên, niên việc tham gia xây dựng đảng, phấn đấu trở thành đảng viên Các cấp đoàn có nhiều cố gắng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú đề nghị xét kết nạp Đảng, trọng phát triển Đảng bí thư BCH đoàn sở Các cấp đoàn lấy kết kết nạp đảng viên tiêu chuẩn để đánh giá thi đua năm tổ chức đoàn niên Ban Thường vụ quận uỷ đã đạo các tổ chức sở đảng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho toàn thể cán - viên chức toàn Đảng bộ; tổ chức cho quần chúng học tập nghiên cứu chủ trương, đường lối, chính sách Đảng, pháp luật Nhà nước; bồi dưỡng cho quần chúng nâng cao nhận thức Đảng; xác định rõ trách nhiệm cấp uỷ chi công tác phát triển Đảng Chỉ đạo tổ chức sở đảng lãnh đạo tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua yêu nước, qua giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng tạo nguồn kết nạp đảng viên; hàng tháng và quý, xây dựng kế hoạch kết nạp Đảng; giao nhiệm vụ cho Đảng uỷ phường, quan đơn vị phân công Đảng viên thức theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú, xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng Luôn gắn công tác kết nạp Đảng viên với công tác củng cố nâng cao chất lượng tổ chức sở Đảng, chất lượng Đảng viên Kết năm 2013, Đảng Bộ mở 10 lớp bồi dưỡng, Phối hợp với ban xây dựng đảng Quận ủy thẩm định trình Ban thường vụ Quận ủy xét, kết nạp 230 đảng viên ( đạt 120% so với mục tiêu đề ra) Tăng 11 15 Đảng viên so với năm 2012 18 Đảng viên so với năm 2011) Đây số cho thấy chiều hướng phát triển tốt công tác phát triển Đảng quận Long biên, thẩm định hồ sơ chuyển đảng thức cho 212 đồng chí Sau kết nạp, đa số Đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu công tác, sống hàng ngày; nhiều đồng chí đã bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo quan, đơn vị Công tác phát triển Đảng viên đã góp phần tích cực vào việc nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục Đảng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác Đảng viên xây dựng tổ chức sở Đảng vững mạnh 2.3.2.Một số hạn chế Cần khắc phục Một số ít cấp uỷ Đảng sở chưa quan tâm mức đến công tác phát triển Đảng, chưa hướng dẫn kỹ công tác kết nạp Đảng nên trình hoàn thiện hồ sơ phải làm lại nhiều lần, gây chậm trễ thời gian, thời hạn quy định; số Đảng viên kết nạp chưa thực phát huy vai trò tiên phong gương mẫu công tác, sống hàng ngày; tổ chức đoàn thể chưa chủ động giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng để xem xét, kết nạp, thường bị động, giới thiệu theo định hướng tổ chức Đảng; Một số quần chúng sau học cảm tình Đảng không xác định mục tiêu động đắn, không thật tha thiết muốn đứng hàng ngũ Đảng Từ công tác phát triển Đảng bị hao hụt lực lượng nguồn ưu tú Công tác phát triển Đảng viên tổ chức doanh nghiệp hiệu kém, có chủ trương thất bại không thuyết phục giác ngộ lực lượng trẻ doanh nghiệp phấn đấu để đứng hành ngũ Đảng - Công tác phát triển Đảng niên nhiều khó khăn, hạn chế định, vận động “ Đoàn viên niên phấn đấu trở thành 12 đảng viên Đảng CSVN ” chưa đạo thường xuyên BCH Đoàn cấp chưa thực chủ động bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên tú sang Đang xét kết nạp, phụ thuộc vào cấp ủy đảng 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế - Cấp ủy thiếu quan tâm, chưa tạo bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng, chưa tuyên truyền để quần chúng hiểu phấn đấu vào Đảng; Vấn đề tìm, tạo bồi dưỡng nguồn kết nạp chi bộ, chi ủy đề cập tới, có suy nghĩ nguồn - Một số chi quần chúng thuộc đối tượng phát triển Đảng theo quy định Ở khu dân cư, quần chúng đông, song quan tâm để bồi dưỡng thành quần chúng ưu tú, theo số lượng kết nạp đảng viên hàng năm hạn chế, năm 2009 tổng 230 chi dân cư, kết nạp đảng viên Thống kê nhiều năm cho thấy nguồn kết nạp Đảng chi dân cư hầu hết đoàn viên niên Không cán Đoàn sở, kể bí thư đoàn phường đảng viên, thiếu kinh nghiệm việc bồi dưỡng, nhận xét đoàn viên ưu tú, lúng túng tiến hành trình tự, thủ tục giới thiệu sang chi xét kết nạp Bên canh đó, số cấp ủy Đảng chưa thực coi phát triển đảng viên nói chung phát triển đảng từ đoàn viên nhiệm vụ thường xuyên mình, chưa đặt tiêu, giải pháp cụ thể đạo tổ chức Đoàn niên thực Một số đảng viên chưa trở thành gương để đoàn viên niên noi theo Có cấp ủy “ khắt khe” việc đánh giá, xem xét trình rèn luyện phấn đấu vào Đảng đoàn viên ưu tú 13 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ QUẬN LONG BIÊN 3.1 Quan điểm đạo quận uỷ Long Biên công tác phát triển Đảng viên thời gian tới Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; quan tâm phát triển đảng quần chúng ưu tú đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, công nhân trực tiếp sản xuất đội ngũ cán Cấp ủy sở chủ động việc tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú thông qua phong trào hành động cách mạng, vận động đoàn thể trị - xã hội phát động thực nhiệm vụ trị quan đơn vị Gắn việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên với nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu TCCS Đảng công tác xây dựng tổ chức đoàn thể trị - xã hội vững mạnh tổ chức Công Đoàn Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nhận thức Đảng, ưu tiên đoàn viên, hội viên tổ chức trị - xã hội, công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức trẻ, giáo viên, cán sở phường Tăng cường tập huấn hướng dẫn cho cán làm công tác Đảng đảng bộ, chi sở nghiệp vụ công tác phát triển đảng viên, cải tiến quy trình, giảm thời gian thẩm định hồ sơ xét kết nạp đảng viên từ sở đến Quận Xây dựng chuyên đề đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên đội ngũ giáo viên lực lượng đoàn viên niên Gắn việc thực phát triển đảng viên vào công tác đánh giá chất lượng TCCS đảng đánh giá kết hoạt động đoàn thể trị xã hội, đơn vị có nguồn phát triển đảng Gắn công tác kết nạp đảng với củng cố, kiện toàn TCCS tổ chức trực thuộc lãnh đạo đảng, với khối doanh nghiệp nhà nước 14 Phát huy vai trò tổ chức đoàn thể trị-xã hội tuyên truyền, giáo dục hội viên, đoàn viên tham gia công tác xây dựng đảng, giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phấn đấu trở thành đảng viên Xác định chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực vững mạnh, nội dung quan trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng đảng trước bước Tiếp tục đổi nội dung, phương pháp hoạt động, xây dựng đoàn niên vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức, đôi nâng cao sức hấp dẫn phong trào niên, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, khơi dậy phát huy tính xung kích, sáng tạo tuổi trẻ, qua lựa chọn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tạo nguồn kết nạp đảng nguồn cán trẻ Tập trung lãnh đạo, phát huy trách nhiệm hệ thống trị để tạo kết cụ thể củng cố, kiện toàn trì hoạt động chi đoàn dân cư, tổ chức đoàn doanh nghiệp nhà nước Quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức đảng kết nạp đảng viên nơi chưa kết nạp đảng viên Tách chi (ghép) lãnh đạo nhiều đơn vị hay nhiều phận chuyên môn khác có đủ đảng viên thức xem xét giải thể số TCCS đảng không đủ điều kiện Tăng cường lãnh đạo cấp ủy công tác niên sở, quan tâm thực công tác phát triển đảng đoàn viên, trọng tâm đẩy mạnh vận động “đoàn viên niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng CSVN”, triển khai sâu rộng diễn đàn “Đảng với niên, niên với Đảng” Phân công, quy rõ trách nhiệm cấp ủy viên phụ trách công tác niên cấp ủy, người đứng đầu thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra việc thực công tác niên; định kỳ tổ chức đối thoại trực tiếp để nghe niên góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng quyền, đồng thời nắm tâm tư, nguyện vọng nói chung, phấn đấu vào đảng đoàn viên niên nói riêng Tổ chức khảo sát đánh giá sâu công tác kết nạp đảng chi trường học, TCCS đảng khối doanh nghiệp nhà nước, nơi có 15 nguồn mà không kết nạp đảng viên, kết hợp khảo sát tổ chức, hoạt động tổ chức đảng tổ chức trực thuộc lãnh đạo Đôn đốc, hướng dẫn TCCS đảng khối doanh nghiệp, sau đại hội đảng nhiệm kỳ, xây dựng quy chế hoạt động cấp ủy, quy định rõ mối quan hệ công tác cấp ủy, hội đồng quản trị ban giám đốc Tổ chức thực chủ trương thường vụ Thành uỷ kết nạp đảng viên học sinh trung học phổ thông, học sinh trường dạy nghề; hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 15/10/2009 Ban tổ chức Thành uỷ “về việc thực thí điểm kết nạp quần chúng chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng” 3.2 giải pháp thực Thứ nhất, Đảng Bộ quận tiếp tục đề chương trình cụ thể việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng cho quần chúng ưu tú Việc kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, lấy tiêu chuẩn đảng viên làm sở, đặc biệt tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng Đảng, đạo đức lối sống, lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Về số lượng có ý nghĩa đảm bảo chất lượng, nhiên cần số lượng phù hợp để hoàn thiện tổ chức, thực vai trò lãnh đạo toàn diện Đảng sở; đồng thời đấu tranh với xu hướng hạ thấp yêu cầu chất lượng, chạy theo số lượng đơn thuần, khắc phục thái độ hẹp hòi, không tích cực tạo điều kiện kết nạp đảng viên Các đoàn thể đẩy mạnh hoạt động phong trào hành động cách mạng để phát hiện, lựa chọn quần chúng thật tiêu biểu, ưu tú có kế hoạch bồi dưỡng nhận thức Đảng; tăng cường giáo dục đoàn viên, hội viên, quần chúng tự giác rèn luyện hoàn thiện thân, phấn đấu trở thành quần chúng ưu tú để giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét Tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên kết hợp với nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở đảng chất lượng đội ngũ đảng viên, tập trung đảng viên kết nạp Thứ hai, trọng tăng cường công tác phát triển Đảng, trọng tâm hướng vào hệ trẻ, công nhân, nông dân, trí thức, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, dân quân tự vệ, em gia đình có công với cách mạng, phụ 16 nữ, dân tộc thiểu số Coi trọng giáo dục, rèn luyện đảng viên dự bị, đảng viên trẻ Từng bước khắc phục tình trạng số đơn vị cở, thôn đảng viên sinh hoạt chi ghép Thứ ba, người vào Đảng phải đảm bảo đủ điều kiện tuổi đời, trình độ học vấn, phải học xong lớp Bồi dưỡng nhận thức Đảng, đảm đảo thủ tục, nguyên tắc quy định hồ sơ kết nạp Đảng Để làm tốt công việc chi phải định giao nhiệm vụ cho đảng viên thức giúp đỡ Đảng ủy sở hướng dẫn đầy đủ thủ tục không gây phiền hà cho quần chúng làm thủ tục hồ sơ cấp uỷ Đảng có thẩm quyền định kết nạp vào Đảng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên theo quy định Thứ tư, tiếp tục tổ chức thực tốt Kế hoạch xây dựng nâng cao chất lượng tổ chức sở đảng vững mạnh, củng cố sở đảng yếu Tiếp tục tổ chức thực tốt việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng tổ chức sở đảng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng huyện giai đoạn 2011-2015 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cấp ủy, cán bộ, đảng viên vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác kết nạp đảng viên giai đoạn mới; coi công tác kết nạp Đảng nhiệm vụ quan trọng công tác xây dựng Đảng Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trị tư tưởng, giúp cho quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức Đảng, sở củng cố niềm tin vào lãnh đạo Đảng, hướng Đảng phấn đấu trở thành đảng viên Thứ năm, kết nạp vào Đảng quần chúng ưu tú, thực có đủ tiêu chuẩn điều kiện quy định, đồng thời kiên đưa khỏi Đảng đảng viên thoái hoá, biến chất, không đủ tư cách đảng viên góp phần tích cực củng cố tổ chức Đảng sạch, vững mạnh Những nhiệm vụ không tách rời quy luật tồn phát triển Đảng KẾT LUẬN 17 kết nạp đảng viên nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính qui luật công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu bảo đảm kế thừa phát triển Đảng Đảng thể trị - xã hội sống, có trình hình thành, phát triển đào thải riêng Vì vậy, phát triển Đảng đòi hỏi tự nhiên, qui luật tất yếu Đất nước ta hội nhập mạnh mẽ vào đời sống trị, kinh tế, văn hoá xã hội toàn cầu Thực tế đòi hỏi Đảng phải không ngừng nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Điều đặt yêu cầu đội ngũ đảng viên phải không ngừng phát triển số lượng chất lượng, nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên Công tác phát triển đảng viên Quận Long Biên năm qua nhiều hạn chế cần khắc phục, phủ nhận kết góp phần tích cực vào công tác tổ chức xây dựng Đảng TCCS Đảng nói riêng quận nói chung Nó có ý nghĩa quan trọng góp phần bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có lực, trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ toàn cầu hoá 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Ban Dân vận Trung ương (2001), Đảng cộng sản Việt Nam với công tác vận động niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Nghiên cứu Lịch Đảng Trung ương (1977), Văn kiện Đảng 1930-1945, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1992), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa VII, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa VII, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Văn Lý (chủ biên) (2002), Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò lãnh đạo sức chiến đấu Đảng điều kiện Đảng cầm quyền, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội V.I.Lênin (1979), Toàn tập, tập 7, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 10 V.I.Lênin (1982), Toàn tập, tập 14, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 11.V.I.Lênin (1979), Toàn tập, tập 16, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 12.V.I.Lênin (1979), Toàn tập, tập 17, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 13.V.I.Lênin(1977), Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 14.V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 15.C.Mác F.Ăngghen (1994), Toàn tập, tập 16, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 17 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Hồ Chí Minh (1998), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Học viện dựng Đảng, tập giảng lý luận Đảng dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội 2013 20 MỤC LỤC 21
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học CÔNG tác PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN của ĐẢNG bộ quận long biên giai đoạn hiện nay, tiểu luận cao học CÔNG tác PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN của ĐẢNG bộ quận long biên giai đoạn hiện nay, tiểu luận cao học CÔNG tác PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN của ĐẢNG bộ quận long biên giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay