Luận văn Thạc sĩ KT-Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế (FULL)

159 234 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 23:33

PHẦN MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong nền kinh tế thị trường, thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng nhằm thu lợi nhuận là mục tiêu của mỗi doanh nghiệp. Đối với ngành ngân hàng, mục tiêu đó được cụ thể hoá bằng xu hướng đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bằng việc cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chất lượng và tiện dụng. Thẻ thanh toán là một trong những dịch vụ như vậy. Mặt khác, trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như ngày nay, những thành tựu to lớn, những tiến bộ vượt bậc của công nghệ tin học và viễn thông hiện đại đã được ứng dụng nhanh chóng vào mọi lĩnh vực kinh tế xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực ngành ngân hàng, công nghệ thanh toán qua ngân hàng ngày càng hiện đại và tinh vi là nhờ vào những ứng dụng của công nghệ tin học. Một trong số những ứng dụng thành công đó là thẻ ngân hàng, phương tiện chi trả hiện đại của thế giới ngày nay. Thực tế những năm qua cho thấy dịch vụ thẻ đã đem lại nhiều thành tựu đáng kể cho Việt Nam nói chung và các ngân hàng tham gia thanh toán thẻ nói riêng. Thông qua phát hành và thanh toán thẻ, các ngân hàng đã đem lại cho nền kinh tế một lượng vốn đầu tư khá lớn, một lượng ngoại tệ đáng kể…góp phần vào phát triển kinh tế đất nước. Chúng ta có thể khẳng định rằng thẻ thanh toán ra đời là một tất yếu của một nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên dịch vụ này trong thời gian tới sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, liệu sự tăng trưởng của thị trường thẻ trong những năm qua có quá “nóng” không. Thực chất sự phát triển ấy có đạt được cân bằng giữa số lượng và chất lượng không. Và hình thức thanh toán này trong thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế như thế nào. Vì vậy quan tâm phát triển dịch vụ thẻ là việc rất cần thiết. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế (Vietcombank Huế) đã lần lượt triển khai nhiều loại sản phẩm thẻ, đẩy mạnh hàng loạt dịch vụ thẻ đi kèm. Tuy nhiên, hoạt động dịch vụ thẻ của Vietcombank Huế vẫn còn nhiều bất cập: Kết quả đạt được có tương xứng với tiềm năng. Sự tăng trưởng của dịch vụ thẻ những năm qua có đạt được sự cân bằng giữa số lượng và chất lượng không. Có đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng trong nền kinh tế. Với những lý do như trên, việc nghiên cứu để đưa ra giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại Vietcombank Huế một cách có cơ sở khoa học và thực tiễn là vô cùng cấp thiết. Vì lý do đó, đề tài: “Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế” được chọn làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Vietcombank Huế trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về thẻ ngân hàng và phát triển dịch vụ thẻ của NHTM. - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Vietcombank Huế. - Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại Vietcombank Huế. B GIO DC V O TO I HC HU TRNG I HC KINH T Vế QUNH DNG PHáT TRIểN DịCH Vụ THẻ TạI NGÂN HàNG TMCP NGOạI THƯƠNG VIệT NAM - CHI NHáNH HUế CHUYấN NGNH: QUN TR KINH DOANH M S: 60 34 01 02 LUN VN THC S KHOA HC KINH T HU, 2015 DANH MC CC CH VIT TT STT Ch vit tt Gii thớch ATM Automatic teller machine (Mỏy giao dch t ng) VIETCOMBANK Ngõn hng TMCP Ngoi thng Vit Nam CBCNV Cỏn b cụng nhõn viờn CMND Chng minh nhõn dõn CSCNT C s chp nhn th VCNT n v chp nhn th VLK n v liờn kt KH Khỏch hng NHNN Ngõn hng Nh nc 10 NHPH Ngõn hng phỏt hnh 11 NHTM Ngõn hng Thng mi 12 NHTMCP Ngõn hng thng mi c phn 13 NHTT Ngõn hng toỏn 14 NHTW Ngõn hng trung ng 15 POS Point of Sale (Mỏy chp nhn toỏn th) 16 TTT Trung tõm th MC LC Trang L I CA M O AN i LI C M N ii TểM LC LUN VN THC S KHOA HC KINH T iii DANH MC CC CH VIT TT iv MC LC v DANH MC CC BIU BNG ix DANH MC S , HèNH .x PHN M U 1 TNH CP THIT CA TI MC TIấU NGHIấN CU 2.1 Mc tiờu chung 2.2 Mc tiờu c th I TNG V PHM VI NGHIấN CU 3.1 i tng nghiờn cu 3.2 Phm vi nghiờn cu PHNG PHP NGHIấN CU P h n g p h ỏ p th u th p s li u 4.2 Phng phỏp tng hp v x lý s liu 4.3 Cỏc phng phỏp phõn tớch KT CU CA LUN VN .5 CHNG C S Lí LUN V THC TIN V PHT TRIN DCH V TH TI CC NGN HNG THNG MI 1.1 C S Lí LUN V PHT TRIN DCH V TH CA CC NGN HNG THNG MI 1.1.1 S hỡnh thnh v phỏt trin ca th ngõn hng 1.1.2 Khỏi nim dch v th 1.1.3 Phõn loi th toỏn 11 1.1.4 Li ớch v ri ro s dng dch v th 12 1.1.5 Quy trỡnh nghip v phỏt hnh v toỏn th 17 1.2 NI DUNG PHT TRIN DCH V TH TI CC NGN HNG THNG MI 20 1.2.1 Ni dung phỏt trin dch v th ti cỏc Ngõn hng Thng mi 20 1.2.2 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ s phỏt trin dch v th ngõn hng 23 1.2.3 Cỏc nhõn t nh hng n phỏt trin dch v th ca NHTM 25 1.3 Mễ HèNH NGHIấN CU XUT V CC GI THUYT 28 1.3.1 Mụ hỡnh nghiờn cu xut 28 1.3.2 Cỏc gi thuyt 29 1.4 C S THC TIN V PHT TRIN DCH V TH 30 1.4.1 Thc trng hot ng toỏn th ti cỏc NHTM hin 30 1.4.2 Thc trng hot ng toỏn th ti cỏc NHTM trờn a bn Tha Thiờn Hu 31 1.4.3 Kinh nghim phỏt trin dch v th ngõn hng 32 1.4.4 Bi hc kinh nghim v iu kin dng 34 1.4.5 Tng lc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan 35 TểM TT CHNG 37 CHNG THC TRNG PHT TRIN DCH V TH TI NGN HNG THNG MI C PHN NGOI THNG VIT NAM - CHI NHNH HU 38 2.1 TNG QUAN V NGN HNG TMCP NGOI THNG VIT NAM V VIETCOMBANK CHI NHNH HU 38 2.1.1 Gii thiu v Ngõn hng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 38 2.1.2 Gii thiu v Ngõn hng TMCP Ngoi Thng - Chi nhỏnh Hu 40 2.1.3 C cu t chc ca Vietcombank Hu 41 2.1.4 Cỏc ngun lc ca Vietcombank Hu 43 2.1.5 Kt qu hot ng kinh doanh ca Vietcombank Hu 49 2.2 THC TRNG PHT TRIN DCH V TH TI NGN HNG TMCP NGOI THNG VIT NAM - CHI NHNH HU 51 2.2.1 Cỏc sn phm v tin tớch ca th toỏn ti Vietcombank Hu 51 2.2.2 Thc trng phỏt trin dch v th ti Vietcombank Hu 62 2.2.2.1 S lng th phỏt hnh v th phn 62 2.2.2.2 S a dng v sn phm th v tin ớch ca dch v th 64 2.2.2.3 Mng li ATM, n v chp nhn th 65 2.2.2.4 Doanh s toỏn th 67 2.2.2.5 Thu nhp t hot ng cung cp dch v th 68 2.3 NH GI CA KHCH HNG V PHT TRIN DCH V TH CA VIETCOMBANK HU 69 2.3.1 c im ca i tng kho sỏt 69 2.3.2 Tỡnh hỡnh s dng cỏc loi th ca Vietcombank Hu 70 2.3.3 ỏnh giỏ v mc tri nghim dch v th ca khỏch hng 71 2.3.4 Ngun thụng tin ch yu nht nh hng n la chn dch v th ca khỏch hng 72 2.3.5 Cỏc nhõn t nh hng n phỏt trin dch v th ca Vietcombank Hu 73 2.3.5.1 Kim nh thang o bng h s Cronbachs Alpha 73 2.3.5.2 Phõn tớch nhõn t khỏm phỏ (Exploratory Factor Analysis - EFA) 76 2.3.5.3 Kim nh tin cy thang o ca cỏc nhõn t trớch rỳt 81 2.3.6 Phõn tớch hi quy cỏc nhõn t nh hng n phỏt trin dch v th ca Vietcombank Hu 82 2.3.7 ỏnh giỏ ca khỏch hng v cỏc nhõn t nh hng n phỏt trin dch v th ca Vietcombank Hu 87 2.2.8 ỏnh giỏ chung v phỏt trin dch v th ti Vietcombank Hu 93 2.2.8.1 Nhng thnh tu 93 2.2.8.2 Nhng tn ti 94 2.2.8.3 Nguyờn nhõn 95 TểM TT CHNG 96 CHNG GII PHP PHT TRIN DCH V TH TI NGN HNG TMCP NGOI THNG VIT NAM - CHI NHNH HU 97 3.1 C S XUT GII PHP 97 3.1.1 Tim nng phỏt trin dch v th ti tnh Tha Thiờn Hu 97 3.1.2 nh hng phỏt trin dch v th ti Vietcombank Hu 97 3.2 GII PHP PHT TRIN DCH V TH TI NGN HNG TMCP NGOI THNG VIT NAM - CHI NHNH HU 98 3.2.1 a dng húa dch v th ca Vietcombank Hu 98 3.2.2 iu chnh chớnh sỏch phớ linh hot, cnh tranh .100 3.2.3 M rng v phỏt trin mng li cỏc VCNT, h thng mỏy ATM .101 3.2.4 Hon thin h thng cụng ngh cho dch v th .102 3.2.5 Nõng cao cht lng ngun nhõn lc cho dch v th 104 3.2.6 Tng cng hot ng nghiờn cu th trng, qung bỏ, phõn phi sn phm v chm súc khỏch hng 107 3.2.7 Tng cng qun tr ri ro 109 3.2.8 Phũng chng ri ro phỏt hnh v toỏn th .112 KT LUN CHNG 113 KT LUN V KIN NGH 114 KT LUN 114 KIN NGH 114 2.1 Kin ngh i vi chớnh ph 114 2.2 Kin ngh i vi Hi th Ngõn hng Vit Nam v NHNN Vit Nam .115 2.3 Kin ngh i vi Ngõn hng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 115 TI LIU THAM KHO 117 PH LC .119 BIấN BN CA HI NG PHN BIN PHN BIN BN GII TRèNH CHNH SA LUN VN XC NHN HON THIN LUN VN DANH MC CC BIU BNG S hiu bng Tờn bng Trang Bng 2.1: Tỡnh hỡnh lao ng Vietcombank Hu qua nm 2012-2014 44 Bng 2.2: Tỡnh hỡnh ti sn ngun ca Vietcombank Hu qua nm 2012 2014 46 Bng 2.3: Tỡnh hỡnh huy ng Vietcombank Hu qua nm 2012-2014 48 Bng 2.4: Kt qu hot ng kinh doanh Vietcombank Hu qua nm 2012-201450 Bng 2.5: S lng phỏt hnh th nm 2012-2014 63 Bng 2.6: Th phn th ATM ti th trng Tha Thiờn Hu n 31/12/2014 64 Bng 2.7: S lng mỏy ATM, POS ca Vietcombank Hu qua nm 2012-201465 Bng 2.8: Th phn mỏy ATM cỏc ngõn hng trờn a bn tnh Tha Thiờn Hu n 31/12/2014 66 Bng 2.9: Th phn mỏy POS cỏc ngõn hng trờn a bn tnh Tha Thiờn Hu n 31/12/2014 67 Bng 2.10: Doanh s toỏn th ti Vietcombank Hu qua nm 2012-2014 68 Bng 2.11: Doanh thu dch v th qua nm 2012 - 2014 68 Bng 2.12: c im i tng kho sỏt 70 Bng 2.13: Kt qu kim nh h s Cronbachs Alpha i vi cỏc nhõn t 74 nh hng n phỏt trin dch v th ca Vietcombank Hu 74 Bng 2.14: Kim nh KMO v Bartletts Test 76 Bng 2.15: Phõn tớch nhõn t khỏm phỏ EFA 77 Bng 2.16: H s Cronbachs Alpha ca cỏc nhúm bin quan sỏt 82 Bng 2.17: Kt qu phõn tớch hi quy a bin 83 Bng 2.18: Mụ hỡnh túm tt s dng phng phỏp Enter 85 Bng 2.19: Kim nh v s phự hp ca mụ hỡnh hi quy 86 KIM TRA TIN CY TNG THANG O Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,849 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TI_1 9,79 2,451 ,674 ,827 TI_2 9,67 9,51 2,651 3,265 ,740 ,597 ,786 ,847 9,85 2,751 ,787 ,770 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,943 TI_3 TI_4 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,950 Item-Total Statistics UT_1 9,19 3,387 Corrected Item-Total Correlation ,854 UT_2 9,36 3,063 ,918 ,923 UT_3 9,29 3,324 ,906 ,928 UT_4 9,50 3,122 ,852 ,945 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,872 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,918 Item-Total Statistics VC_1 8,76 3,001 Corrected Item-Total Correlation ,879 VC_2 9,32 3,036 ,757 ,914 VC_3 9,45 3,132 ,751 ,915 VC_4 8,75 2,969 ,871 ,874 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,788 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TT_1 9,52 1,654 ,621 ,723 TT_2 9,54 1,873 ,558 ,756 TT_3 9,29 9,14 1,714 1,559 ,732 ,529 ,680 ,788 TT_4 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,925 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted ML_1 6,59 1,593 ,862 ,880 ML_2 6,57 6,70 1,546 1,498 ,849 ,832 ,889 ,905 ML_3 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,913 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MA_1 9,66 2,250 ,829 ,880 MA_2 9,31 2,462 ,798 ,890 MA_3 9,28 2,565 ,776 ,898 MA_4 9,65 2,373 ,815 ,884 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,922 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CN_1 9,94 2,866 ,874 ,880 CN_2 10,27 3,095 ,769 ,915 CN_3 9,83 9,12 2,790 3,025 ,803 ,845 ,907 ,892 CN_4 PHN TCH TNG QUAN Correlations Uy tin thuong hieu Uy tin thuong hieu Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Nguon luc nguoi Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Chinh sach marketing Sig (2-tailed) N Trang thiet bi, co so vat chat Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Thu tuc phat hanh va toan the Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Tien ich cua the Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Mang luoi ATM Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Danh gia chung dich vu the Pearson Correlation cua Vietcombank co chat Sig (2-tailed) luong tot N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 135 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,494(**) ,000 155 Nguon luc nguoi ,000 1,000 155 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,276(**) ,001 155 Chinh sach marketing ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,280(**) ,000 155 Trang thiet bi, co so vat chat ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,325(**) ,000 155 Thu tuc phat hanh va toan the ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,130 ,006 155 Tien ich cua the ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 155 ,000 1,000 155 ,221(**) ,006 155 Mang luoi ATM ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 ,000 1,000 155 155 ,205(*) ,010 155 Danh gia chung dich vu the cua Vietcombank co chat luong tot ,494(**) ,000 155 ,276(**) ,001 155 ,280(**) ,000 155 ,325(**) ,000 155 ,130 ,106 155 ,221(**) ,006 155 ,205(*) ,010 155 155 PHN TCH HI QUY Variables Entered/Removed(b) Model Variables Entered Mang luoi ATM, Tien ich cua the, Thu tuc phat hanh va toan the, Trang thiet bi, co so vat chat, Chinh sach marketing, Nguon luc nguoi, Uy tin thuong hieu(a) Variables Removed Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: Danh gia chung dich vu the cua Vietcombank co chat luong tot Model Summary(b) Adjusted R Std Error of Square the Estimate R R Square Durbin-Watson ,783(a) ,613 ,594 ,393 2,025 a Predictors: (Constant), Mang luoi ATM, Tien ich cua the, Thu tuc phat hanh va toan the, Trang thiet bi, co so vat chat, Chinh sach marketing, Nguon luc nguoi, Uy tin thuong hieu b Dependent Variable: Danh gia chung dich vu the cua Vietcombank co chat luong tot Model ANOVA(b) Model Regression Sum of Squares 35,821 df Mean Square 5,117 F 33,202 Residual Sig ,000(a) 22,657 147 ,154 Total 58,477 154 a Predictors: (Constant), Mang luoi ATM, Tien ich cua the, Thu tuc phat hanh va toan the, Trang thiet bi, co so vat chat, Chinh sach marketing, Nguon luc nguoi, Uy tin thuong hieu b Dependent Variable: Danh gia chung dich vu the cua Vietcombank co chat luong tot 136 Coefficients(a) Unstandardized Coefficients Model Standardized Coefficients B Std Error (Constant) 3,942 ,032 Uy tin thuong hieu ,304 ,032 Nguon luc nguoi ,170 ,032 Chinh sach marketing ,173 ,032 Trang thiet bi, co so vat chat ,200 ,032 Thu tuc phat hanh va toan the ,080 ,032 Tien ich cua the ,136 ,032 Mang luoi ATM ,127 ,032 a Dependent Variable: Danh gia chung dich vu the cua Vietcombank co chat luong tot Collinearity Statistics Beta t 125,008 9,622 5,372 5,460 6,334 2,537 4,311 4,001 ,494 ,276 ,280 ,325 ,130 ,221 ,205 Tolerance Sig ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,012 ,000 ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 VIF 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Collinearity Diagnostics(a) Eigenvalue Model Condition Index Variance Proportions Uy tin thuong hieu ,06 Nguon luc nguoi ,01 Chinh sach marketing ,14 Trang thiet bi, co so vat chat ,01 ,02 Tien ich cua the ,16 Mang luoi ATM ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,12 ,16 ,00 ,00 ,25 ,00 ,20 ,51 ,00 ,00 ,03 ,00 ,01 ,00 ,16 ,00 ,29 ,26 ,02 ,00 ,00 ,04 ,55 ,33 ,05 ,00 ,01 ,21 ,01 ,03 ,24 ,00 Dimension 1,000 1,000 (Constant) ,60 1,000 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 1,000 1,000 ,00 ,32 ,05 ,34 1,000 1,000 ,00 ,01 ,03 1,000 1,000 ,00 ,22 ,74 1,000 1,000 ,00 ,27 1,000 1,000 ,00 ,02 ,09 1,000 1,000 ,40 a Dependent Variable: Danh gia chung dich vu the cua Vietcombank co chat luong tot Thu tuc phat hanh va toan the Residuals Statistics(a) Minimum 2,77 Maximum 5,00 Mean 3,94 Std Deviation ,482 -,933 1,156 ,000 ,384 155 -2,426 2,201 ,000 1,000 -2,377 2,944 ,000 ,977 a Dependent Variable: Danh gia chung dich vu the cua Vietcombank co chat luong tot 155 155 Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual N 155 THNG Kấ Mễ T Descriptive Statistics TI_1 N 155 Minimum Maximum Mean 3,15 TI_2 155 3,27 TI_3 155 3,43 TI_4 155 155 3,09 Valid N (listwise) Std De D e s c r i p t i v e S t a t i s t i c s UT_1 N 155 Minimum Maximum Mean 3,26 UT_2 155 3,08 UT_3 155 155 4 3,15 2,95 UT_4 Valid N (listwise) 155 D e s c r i p t i v e S t a Std De tisti s N VC_1 155 VC_2 155 VC_3 155 VC_4 155 Valid N (listwise) 155 De ripti e Sta tic N TT_1 155 TT_2 155 TT_3 155 TT_4 155 Valid N (listwise) 155 De ripti e Sta tic N ML_1 155 ML_2 155 ML_3 155 Valid N (listwise) 155 Descriptive Statistics N MA_1 MA_2 MA_3 Minimum Maximum Mean Std Deviation 155 155 2 4 2,97 3,32 ,618 ,558 155 3,35 ,531 MA_4 155 2,99 ,581 Valid N (listwise) 155 Descriptive Statistics CN_1 N 155 Minimum Maximum Mean 3,12 Std Deviation ,624 CN_2 155 2,78 ,606 CN_3 155 3,22 ,686 CN_4 155 155 3,94 ,589 Valid N (listwise) TI_1 Frequency Valid Rat khong dong y Khong dong y Binh thuong Dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 28 1,9 18,1 1,9 18,1 1,9 20,0 67 43,2 43,2 63,2 57 36,8 36,8 100,0 155 100,0 100,0 TI_2 Valid Khong dong y Binh thuong Dong y Total Frequency 19 Percent 12,3 Valid Percent 12,3 75 61 48,4 39,4 48,4 39,4 155 100,0 100,0 Cumulative Percent 12,3 60,6 100,0 TI_3 Frequency Valid Khong dong y Binh thuong 82 52,9 52,9 54,8 Dong y 70 45,2 45,2 100,0 155 100,0 100,0 Total Valid Percent 1,9 Cumulative Percent Percent 1,9 1,9 TI_4 Valid Khong dong y Binh thuong Dong y Total Frequency 22 Percent 14,2 Valid Percent 14,2 97 36 62,6 23,2 62,6 23,2 155 100,0 100,0 Cumulative Percent 14,2 76,8 100,0 UT_1 Valid Khong dong y Binh thuong Dong y Total Cumulative Percent Frequency 13 Percent 8,4 Valid Percent 8,4 89 57,4 57,4 65,8 100,0 53 34,2 34,2 155 100,0 100,0 8,4 UT_2 Frequency Valid Khong dong y Binh thuong Dong y Total Cumulative Percent ,6 Valid Percent ,6 25 89 16,1 57,4 16,1 57,4 16,8 74,2 100,0 Rat khong dong y Percent 40 25,8 25,8 155 100,0 100,0 ,6 UT_3 Valid Khong dong y Binh thuong Dong y Total Frequency 17 Percent 11,0 Valid Percent 11,0 Cumulative Percent 11,0 97 62,6 62,6 73,5 100,0 41 26,5 26,5 155 100,0 100,0 UT_4 Frequency Valid Rat khong dong y Khong dong y 31 20,0 20,0 Binh thuong 92 59,4 59,4 81,3 Dong y 29 18,7 18,7 100,0 155 100,0 100,0 Total Valid Percent 1,9 Cumulative Percent Percent 1,9 1,9 21,9 VC_1 Valid Khong dong y Binh thuong Dong y Total Frequency 12 Percent 7,7 Valid Percent 7,7 80 63 51,6 40,6 51,6 40,6 155 100,0 100,0 Cumulative Percent 7,7 59,4 100,0 VC_2 Frequency Valid Khong dong y Binh thuong 38 24,5 24,5 96 61,9 61,9 90,3 Dong y 15 9,7 9,7 100,0 155 100,0 100,0 Valid Percent 3,9 Rat khong dong y Total Valid Percent 3,9 Cumulative Percent Percent 3,9 3,9 28,4 VC_3 Frequency Valid Cumulative Percent Rat khong dong y Khong dong y Percent 3,9 51 32,9 32,9 Binh thuong 90 58,1 58,1 94,8 5,2 5,2 100,0 155 100,0 100,0 Dong y Total 3,9 36,8 VC_4 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 13 8,4 8,4 Binh thuong 76 49,0 49,0 57,4 Dong y 66 42,6 42,6 100,0 155 100,0 100,0 Total 8,4 TT_1 Valid Cumulative Percent Frequency 25 Percent 16,1 Valid Percent 16,1 Binh thuong Dong y 109 70,3 70,3 86,5 21 13,5 13,5 100,0 Total 155 100,0 100,0 Khong dong y 16,1 TT_2 Valid Frequency 21 Percent 13,5 Valid Percent 13,5 Dong y 120 14 77,4 9,0 77,4 9,0 Total 155 100,0 100,0 Khong dong y Binh thuong Cumulative Percent 13,5 91,0 100,0 TT_3 Frequency Valid Percent 2,6 Binh thuong Dong y 115 74,2 36 23,2 23,2 Total 155 100,0 100,0 Khong dong y Cumulative Percent Valid Percent 2,6 74,2 76,8 100,0 2,6 TT_4 Frequency Valid Cumulative Percent Percent 1,3 Valid Percent 1,3 Binh thuong 95 1,3 61,3 1,3 61,3 Dong y 50 32,3 32,3 96,1 3,9 3,9 100,0 155 100,0 100,0 Rat khong dong y Khong dong y Rat dong y Total 1,3 2,6 63,9 ML_1 Valid Khong dong y Binh thuong Dong y Total Frequency 13 Percent 8,4 Valid Percent 8,4 77 65 49,7 41,9 49,7 41,9 155 100,0 100,0 Cumulative Percent 8,4 58,1 100,0 ML_2 Valid Khong dong y Binh thuong Dong y Total Cumulative Percent Frequency 15 Percent 9,7 Valid Percent 9,7 69 44,5 44,5 54,2 71 45,8 45,8 100,0 155 100,0 100,0 9,7 ML_3 Frequency Valid Rat khong dong y Khong dong y Binh thuong Dong y Total Percent Cumulative Percent ,6 Valid Percent ,6 19 78 12,3 50,3 12,3 50,3 12,9 63,2 100,0 57 36,8 36,8 155 100,0 100,0 ,6 MA_1 Valid Cumulative Percent 20,6 Frequency 32 Percent 20,6 Valid Percent 20,6 Binh thuong 96 61,9 61,9 82,6 Dong y 27 17,4 17,4 100,0 155 100,0 100,0 Khong dong y Total MA_2 Frequency Valid Khong dong y Binh thuong Dong y Total Percent 91 4,5 58,7 Valid Percent Cumulative Percent 4,5 58,7 4,5 63,2 100,0 57 36,8 36,8 155 100,0 100,0 MA_3 Percent 2,6 Valid Percent 2,6 Cumulative Percent 2,6 92 59,4 59,4 61,9 100,0 Frequency Valid Khong dong y Binh thuong Dong y Total 59 38,1 38,1 155 100,0 100,0 MA_4 Valid Khong dong y Binh thuong Dong y Total Cumulative Percent Frequency 27 Percent 17,4 Valid Percent 17,4 103 66,5 66,5 83,9 100,0 25 16,1 16,1 155 100,0 100,0 17,4 CN_1 Valid Khong dong y Frequency 22 Percent 14,2 Valid Percent 14,2 93 40 60,0 25,8 60,0 25,8 155 100,0 100,0 Binh thuong Dong y Total Cumulative Percent 14,2 74,2 100,0 CN_2 Frequency Valid Rat khong dong y Khong dong y Binh thuong Dong y Total Cumulative Percent Percent 1,9 Valid Percent 1,9 40 25,8 25,8 100 64,5 64,5 92,3 12 7,7 7,7 100,0 155 100,0 100,0 1,9 27,7 CN_3 Valid Khong dong y Binh thuong Percent 12,3 Valid Percent 12,3 87 56,1 56,1 45 29,0 29,0 97,4 2,6 2,6 100,0 155 100,0 100,0 Dong y Rat dong y Total Cumulative Percent Frequency 19 12,3 68,4 CN_4 Frequency Valid Binh thuong Dong y Rat dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 32 20,6 20,6 20,6 101 65,2 65,2 85,8 22 14,2 14,2 100,0 155 100,0 100,0 [...]... kết luận, luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ thẻ của NHTM; Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế; Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế 16 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG... thể - Góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về thẻ ngân hàng và phát triển dịch vụ thẻ của NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Vietcombank Huế - Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại Vietcombank Huế 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Nội dung trọng tâm của đề tài: là những vấn đề về thẻ và phát triển dịch vụ thẻ tại. .. hạn sử dụng của thẻ, nếu có nhu cầu, người sử dụng thẻ phải đến ngân hàng phát hành thẻ để làm thủ tục sử dụng tiếp 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Nội dung phát triển dịch vụ thẻ tại các Ngân hàng Thương mại 1.2.1.1 Phát triển qui mô dịch vụ thẻ Việc mở rộng qui mô dịch vụ thẻ có thể thực hiện bằng các hình thức sau: - Mở rộng đối tượng khách hàng sử dụng theo... tại Vietcombank Huế một cách có cơ sở khoa học và thực tiễn là vô cùng cấp thiết Vì lý do đó, đề tài: “Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế được chọn làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Vietcombank Huế trong thời... tại Hà Nội do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam khi ấy làm đại lý thanh toán cho các định chế tài chính quốc tế Phải đến năm 1993 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam mới phát hành thí điểm thẻ ngân hàng đầu tiên Cũng vào năm này, hội các ngân hàng thanh toán thẻ Việt Nam được thành lập với 4 thành viên sáng lập gồm Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu... phát triển ấy có đạt được cân bằng giữa số lượng và chất lượng không Và hình thức thanh toán này trong thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế như thế nào Vì vậy quan tâm phát triển dịch vụ thẻ là việc rất cần thiết Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế (Vietcombank Huế) đã lần lượt triển khai nhiều loại sản phẩm thẻ, đẩy mạnh hàng. .. Vietcombank Huế - Đối tượng khảo sát: Khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ thẻ tại Vietcombank Huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài được triển khai tại Vietcombank Huế - Phạm vi thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng giai đoạn 2012 - 2014 và đề xuất giải pháp đến năm 2018 - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại Vietcombank Huế 13... phát triển trước hết làchính sách Marketing về dịch vụ thẻ tốt 1.2.1.2 Phát triển chủng loại thẻ Đa dạng hóa các sản phẩm thẻ phù hợp với nhu cầu khách hàng là một tiêu chí mà các ngân hàng phải quan tâm khi phát triển dịch vụ thẻ Trên cơ sở phân đoạn thị trường ngân hàng đưa ra nhiều loại thẻ phù hợp với từng đối tượng khách hàng và trong vòng đời của sản phẩm thẻ vẫn tiếp tục gia tăng thêm các dịch vụ, ... sử dụng thẻ quốc tế thường có hạn mức thanh toán cao 1.2.1.3 Phát triển chất lượng dịch vụ thẻ Nâng cao chất lượng dịch vụ về các mặt nhanh, thuận tiện và an toàn cho khách hàng yên tâm sử dụng dịch vụ thẻ của ngân hàng: - Đầu tư thêm cơ sở vật chất, công nghệ thông tin nhằm cung cấp dịch vụ nhanh là cơ sở nền tảng để phát triển dịch vụ thẻ và là yếu tố quyết định thành công trong kinh doanh thẻ Những... khi kiểm tra đủ điều kiện thanh toán Ngân hàng đại lý thanh toán thẻ có trách nhiệm thanh toán ngay cho cơ sở tiếp nhận thanh toán bằng thẻ (7) Ngân hàng đại lý thanh toán thẻ thanh toán với ngân hàng phát hành thẻ (qua thủ tục thanh toán giữa các ngân hàng) Nếu mất thẻ người sử dụng thẻ phải thông báo ngay bằng văn bản cho ngân hàng phát hành thẻ để thông qua ngân hàng đại lý thanh toán báo cho CSCNT
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ KT-Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế (FULL), Luận văn Thạc sĩ KT-Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế (FULL), Luận văn Thạc sĩ KT-Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế (FULL)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay