LIÊN HỆ VỀ TÀI SẢN, NGUỒN VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.

18 159 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:54

Ngày nay Việt Nam đã gia nhập nhiều tổ chức kinh tế tài chính lớn trong khu vực cũng như trên thế giới (WTO, APEC...). Yêu cầu của môi trường kinh doanh mới luôn đòi hỏi nhà quản trị phải nắm bắt được những thông tin đa dạng, theo nhiều mức độ khác nhau để phục vụ cho các quyết định chiến lược của nhà quản trị. Để làm được điêu đó đòi hỏi trong mỗ doanh nghiệp phải có 1 đội ngũ kế toán giỏi chuyên môn cao nhằm đáp ứng được đầy đủ nhu cầu về thông tin của nhà quản trị. Ở Việt Nam hệ thống kế toán đã được hình thành và hoạt động khá hiệu quả trong nhiều năm và ngày càng được hoàn thiện hơn để đáp ứng những yêu cầu mới. Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí LỜI GIỚI THIỆU Ngày Việt Nam gia nhập nhiều tổ chức kinh tế - tài lớn khu vực giới (WTO, APEC ) Yêu cầu môi trường kinh doanh đòi hỏi nhà quản trị phải nắm bắt thông tin đa dạng, theo nhiều mức độ khác để phục vụ cho định chiến lược nhà quản trị Để làm điêu đòi hỏi mỗ doanh nghiệp phải có đội ngũ kế toán giỏi chuyên môn cao nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin nhà quản trị Ở Việt Nam hệ thống kế toán hình thành hoạt động hiệu nhiều năm ngày hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu Hạch toán kế toán môn khoa học kinh tế Vì vây có đối tượng riêng Để hiểu rõ vấn đề này, hôm nhóm xin trình bày đề tài thảo luận: “Đối tượng kế toán gì? Liên hệ thực tế tài sản, nguồn vốn doanh nghiệp thương mại đơn vị hành nghiệp để làm rõ tài sản, nguồn vốn theo hình thức sở hữu hình thái biểu hiện” Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí I LÝ LUẬN CHUNG Đối tượng kế toán Kế toán môn khoa học kinh tế có đối tượng nghiên cứu riêng Đối tượng hạch toán kinh tế trình tái sản xuất xã hội Kế toán phận hạch toán kinh tế, nghiên cứu đối tượng kế toán nghiên cứu nội dung, phận trình tái sản xuất xã hội mà kế toán phản ánh giám đốc ⇒ Đối tượng kế toán tài sản, nguồn hình thành tài sản, biến động tài sản trình hoạt động kinh tế tài chính, quan hệ kinh tế pháp lý tài sản thuộc quyền sở hữu đơn vị Nội dung cụ thể đối tượng kế toán doanh nghiệp 2.1 Tài sản phân loại tài sản doanh nghiệp 2.1.1 Khái niệm Tài sản tất nguồn lực doanh nghiệp kiểm soát, nắm giữ thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản Tài sản doanh nghiệp biểu hình thái vật chất nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư hàng hóa hình thái vật chất quyền, sáng chế 2.1.2 Phân loại tài sản doanh nghiệp Căn vào thời gian đầu tư, sử dụng thu hồi, toàn tài sản doanh nghiệp chia thành hai loại tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn - Tài sản ngắn hạn: Là tài sản có giá trị thấp, thời gian sử dụng ngắn vòng 12 tháng chu kỳ kinh doanh bình thường doanh nghiệp thường xuyên thay đổi hình thái giá trị trình sử dụng Trong DN tài sản ngắn hạn bao gồm: + Tiền khoản tương đương tiền: gồm Tiền mặt (tiền Việt Nam, ngoại tệ), tiền gửi ngân hàng, kho bạc, tiền chuyển khoản tương đương tiền (giá trị loại chứng khoán có thời gian đáo hạn vòng tháng, vàng, bạc, đá quy, kim khí) Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí + Đầu tư tài ngắn hạn: Là khoản đầu tư bên với mục đích kiếm lời có thời gian thu hồi vòng như: góp vốn liên doanh ngắn hạn, cho vay ngắn hạn, đầu tư chứng khoán ngắn hạn… + Các khoản phải thu ngắn hạn: phận tài sản DN bị cá nhân đơn vị khác chiếm dụng cách hợp pháp bất hợp pháp DN phải có trách nhiệm thu hồi vòng 12 tháng bao gồm: khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, trả trước cho người bán, phải thu thuế GTGT đầu vào khấu trừ… + Hàng tồn kho: phận tài sản DN trình sản xuất kinh doanh chờ để bán, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản DN, gồm: hàng mua đường, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm, hàng hoá hàng gửi bán + Tài sản ngắn hạn khác: toàn tài sản lại tài sản kể bao gồm: khoản kí quỹ, kí cược ngắn hạn, khỏan ứng trước, khoản chi phí trả trước ngắn hạn - Tài sản dài hạn: Là tài sản đơn vị có thời gian sử dụng, luân chuyển thu hồi dài (hơn 12 tháng nhiều chu kỳ kinh doanh) thay đổi hình thái giá trị trình kinh doanh Tài sản dài hạn bao gồm: + Tài sản cố định: Là tài sản có giá trị lớn thời gian sử dụng lâu dài (>1năm), tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, trình sử dụng bị hao mòn dần.Tài sản cố định phải bao gồm điều kiện sau: Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản Thời gian sử dụng ước tính năm Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định (từ 10 triệu đồng trở lên) Nguyên giá tài sản phải xác định cách đáng tin cậy Tài sản cố định bao gồm: TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí  TSCĐ hữu hình: Là tài sản đơn vị thoả mãn điều kiện TSCĐ có hình thái vật chất cụ thể, bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc thiết bị; phương tiện vận tải truyền dẫn; thiết bị chuyên dùng cho quản lý; lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm  TSCĐ vô hình: Là tài sản đơn vị thoả mãn điều kiện TSCĐ hình thái vật chất cụ thể, thể lượng giá trị đầu tư, chi trả nhằm có quyền sử dụng hợp pháp từ số tiền đầu tư, chi trả đó, gồm: quyền sử dụng đất, quyền, phát minh sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá, phần mềm máy tính, giấy phép khai thác chuyển nhượng, thương hiệu DN + Đầu tư tài dài hạn: Là khoản đầu tư bên với mục đích kiếm lời có thời gian thu hồi vòng trở lên, như: đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, góp vốn liên doanh dài hạn, cho vay dài hạn + Các khoản phải thu dài hạn: Là lợi ích đơn vị bị đối tượng khác tạm thời chiếm dụng, có thời hạn thu hồi năm, như: phải thu khách hàng dài hạn, trả trước dài hạn cho người bán… + Bất động sản đầu tư: bao gồm nhà, đất đầu tư mục đích kiếm lời Là giá trị toàn quyền sử dụng đất, nhà phần đất, nhà DN nắm giữ với mục đích thu lợi từ việc cho thuê chờ tăng để sử dụng sản xuất kinh doanh để bán chu kì kinh donah bình thường DN + Tài sản dài hạn khác: giá trị tài sảnngoài tài sản kể có thời gian thu hồi toán năm như: chi phí trả trước dài hạn, chi phí đầu tư xây dựng dở dang ký cược, ký quỹ dài hạn Nguồn vốn phân loại nguồn vốn doanh nghiệp 2.1 Khái niệm Nguồn vốn quan hệ tài mà thông qua đơn vị khai thác hay huy động số tiền định để đầu tư tài sản cho đơn vị Nguồn vốn cho biết tài sản đơn vị đâu mà có đơn vị phải có trách nhiệm kinh tế, pháp lý tài sản Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 2.2 Phân loại nguồn vốn doanh nghiệp Toàn tài sản doanh nghiệp hình thành từ hai nguồn nguồn vốn chủ sở hữu nợ phải trả - Nguồn vốn chủ sở hữu: Đây nguồn vốn ban đầu, quan trọng chủ sở hữu doanh nghiệp bỏ để tạo nên loại tài sản nhằm thực hoạt động sản xuất kinh doanh; nguồn vốn chủ sở hữu bổ sung thêm trình hoạt động doanh nghiệp Tuỳ theo hình thức sở hữu mà nguồn vốn chủ sở hữu nhà nước cấp, cổ đông xã viên góp cổ phần, chủ doanh nghiệp tư nhân tự bỏ ra… Nguồn vốn chủ sở hữu có đặc điểm nguồn vốn sử dụng dài hạn không cam kết phải toán Nó có vị trí ý nghĩa quan trọng việc trì phát triển hoạt động doanh nghiệp Nguồn vốn chủ sở hữu phân thành khoản:  Nguồn vốn kinh doanh  Lợi nhuận chưa phân phối  Các loại quỹ chuyên dùng + Nguồn vốn kinh doanh hình thành bên tham gia góp vốn bổ sung từ lợi nhuận sau thuế vốn chủ doanh nghiệp bỏ kinh doanh từ số tiền mà góp cổ phần, mua cổ phiếu tùy loại hình DN mà có nguồn vốn kinh doanh khác + Lợi nhuận chưa phân phối: phần lợi nhuận sau thuế chưa chia cho chủ sở hữu, chưa trích lập quỹ + Các loại quỹ chuyên dùng: Bao gồm nguồn vốn quỹ chuyên dùng đơn vị kế toán hình thành chủ yếu từ việc phân phối lợi nhuận, bao gồm: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng phúc lợi, nguồn vốn đầu tư xây dựng bản, chênh lệch tỷ giá hối đoái… - Nợ phải trả: nghĩa vụ DN phát sinh từ giao dịch kiện qua mà DN phải có trách nhiệm toán nguồn lực Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Đây nguồn vốn bổ sung quan trọng nhằm đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh Nợ phải trả bao gồm khoản nợ ngắn hạn nợ dài hạn ngân hàng, tổ chức kinh tế, cá nhân… Nợ phải trả có đặc điểm nguồn vốn sử dụng có thời gian kèm theo nhiều ràng buộc phải chấp, phải trả lãi… Nợ phải trả có vị trí ý nghĩa quan trọng việc phát triển hoạt động doanh nghiệp Vấn đề đặt phải sử dụng khoản nợ có hiệu để đảm bảo có khả nãng toán có tích luỹ để mở rộng phát triển doanh nghiệp Nợ phải trả bao gồm khoản:  Vay ngắn hạn  Vay dài hạn  Phải trả cho người bán  Phải trả công nhân viên  Phải trả khác…… Nợ phải trả phân loại theo thời hạn toán, gồm có: + Nợ ngắn hạn: Là khoản nợ có thời hạn toán năm chu kì kinh doanh Ví dụ: vay ngắn hạn, phải trả người bán ngắn hạn, tiền đặt trước ngắn hạn người mua, khoản phải trả, phải nộp ngân sách Nhà nước, khoản phải trả công nhân viên, khoản nhận kí quỹ, kí cược ngắn hạn… + Nợ dài hạn: Là khoản nợ có thời hạn toán năm chu kỳ kinh doanh trở lên như: vay dài hạn, nợ dài hạn thuê tài TSCĐ, khoản nhận kí quỹ dài hạn, nợ mua tài sản trả góp dài hạn, phải trả người bán dài hạn, tiền đặt trước dài hạn người mua… Mối quan hệ tài sản nguồn vốn – Phương trình kế toán - Tài sản nguồn vốn có mối quan hệ mật thiết với nhau, biểu hiên việc nguồn vốn hình thành nên tài sản - Bất kỳ tài sản hình thành từ số nguồn định ngược lại nguồn vốn nguồn đảm bảo cho số tài sản Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Xét quan điểm nghiên cứu triết học vật biện chứng, tìa sản nguồn vốn hai mặt đối tượng gọi chung “TÀI SẢN” - Thuật ngữ “tài sản” không hoàn toàn đồng với thuật ngữ tài sản trước Nó sử dụng để thực thể thực tế tồn tại, thực tế biểu dạng vật chất phi chất đứng trước tồn tài “Tài Sản” ta phải nghĩ đến mặt là: + Giá trị “Tài Sản” bao nhiêu? Trả lời câu hỏi biểu cuả mặt tài sản +“Tài Sản”này hình thành từ nguồn vốn nào? Hoặc đâu mà có? Phục vục cho mục đích gì, sử dụng cho phận nào? Trả lời cho câu hỏi biểu mặt nguồn vốn • Xuất phát từ việc phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn trên, ta có phương trình kế toán sau: -phương trình kế toán tổng quát: Tổng giá trị tài sản = tổng nguồn vốn (1)  Tổng giá trị tài sản= tổng nguồn vốn chủ sở hữu + tổng nợ phải trả (2) Phương trình kế toán bản: Tổng NV chủ sở hữu = Tổng giá trị tài sản- Tổng nợ phải trả (3) Phương trinh số (3) gọi phương trình kế toán qua phương trình ta đánh giá khả tự chủ tài doanh nghiệp Việc phản ánh giám đốc loại tài sản, nguồn vốn biến động đối tượng tài sản, nguồn vốn vừa nội dung vừa yêu cầu khách quan công tác kế toán Thông qua kế toán cung cấp cho nhà quan lý đối tượng khac cách thường xuyên hệ thống số liệu cần thiết tình hình kết hoạt động đơn vị 2.4 Sự biến động tài sản trình hoạt động Trong trình hoạt động, tài sản nguồn vốn đơn vị kế toán thường xuyên vận động qua giai đoạn khác Qua giai đoạn vận động, vốn thay đổi hình thái vật lẫn giá trị Sự vận động vốn thể qua mô hình sau: Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Đối với kinh doanh thương mại: T  H  T’ - Đối với kinh doanh tiền tệ, tín dụng: T  T’ - Đối với doanh nghiệp sản xuất: T  H…  SX … H’ …  T’ Trong đó: T’ = T + ∆T Ở xét vận động tài sản trình hoạt động DN sản xuất Sự vận động tài sản trình hoạt động DN sản xuất gồm có trình: trình cung cấp, trình sản xuất, trình tiêu thụ − Quá trình cung cấp khâu khởi đầucủa trình sản xuất kinh doanh, trình DN sử dụng tài sản tiền mua máy móc, thiết bị, vật tư hàng hóa, tài sản DN chuyển hóa từ tiền sang hàng, DN nhận quyền sở hữu hàng hóa quyền sở hữu tiền có trách nhiệm toáncho người cung cấp Kế toán phải ghi chép phẩn ánh số tài sản máy móc thiết bị , vật tư, hàng hóa mà DN nhận số tiền toán hơặc công nợ phải trả người cung cấp − Quá trình sản xuất trình DN sử dụng lao động kết hợp với máy móc thiết bị tác động vào đối tượng lao động nhằm tạo sản phẩm hàng hóa dịch vụ theo nhu cầu người tiêu dùng, trình DN tiêu hao nguồn lực (chi phí bỏ ra), thu kết (sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thu được) Quản lý trình sản xuất doanh nghiệp phải biết chi phí bỏ kết thu được, kế toán ghi chép phản ánh toàn chi phí kết thu − Quá trình bán hàng khâu cuối trình sản xuất kinh doanh, trình tài sản từ hình thái sản phẩm, hàng hóa chuyển sang hình thái tiền tệ Đơn vị quyền sở hữu hàng hóa quyền sở hữu tiền tệ quyền đòi tiền người mua Như trình hoạt động tài sản nguồn hình thành tài sản biến động, thay đổi, chuyển hóa hình thái tạo nên trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí II LIÊN HỆ VỀ TÀI SẢN, NGUỒN VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk 1.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần sữa Việt Nam- Vinamilk thành lập ban đầu theo định số 420/CNN/TCLD ngày 29/4/1993 theo loại hình DNNN dứoi kiểm soát Công nghiệp nhà nước Ngày 1/10/2003, công ty cổ phần hóa theo định số 155/2003/QĐ-BCN Công nghiệp cấp Ngày 20/11/2003, công ty đăng ky trở thành công ty cổ phần hoạt động theo Luật DN Việt Nam theo giấy phép đăng ky kinh doanh số 4103001932 sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp Ngày 19/1/2006, cổ phiếu công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo giấy phép niêm yết số 42/UBCK-GPNY ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 28/12/2005 Vào ngày 20/8/2010, kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh ban hành giấy phép đăng ky kinh doanh điều chỉnh số 0300588569 phê duyệt gia tăng vốn cổ phần lên 3.530.721.200 ngàn đồng Việt Nam Bộ phận kế toán công ty tổ chức theo quy định luật DN, tuân thủ theo nguyên tắc tổ chức ghi chép kế toán trình ghi chép Các chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng soạn thảo thồng tin tài niên độ báo cáo quán với 1.2 Các đối tượng kế toán Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk có bảng cân đối kế toán tính đến 31/12/2015 sau: ĐVT: VNĐ Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí STT A Tài sản Số tiền Tài sản 16.731.875.433.624 ngắn hạn Tiền 1.358.682.600.684 khoản tương đương tiền Đầu tư 8.668.377.936.330 ngắn hạn Phải thu 2.202.396.055.303 khách hàng - Trả trước 126.289.719.352 cho người bán Phải thu 359.995.340.900 khác Hàng tồn 3.810.095.215.771 kho Tài sản 209.250.529.407 ngắn hạn khác Tài sản 10.746.300.510.728 dài hạn Tài sản cố 7.795.345.501.520 định hữu hình Nguyên giá 13.059.721.039.709 - Gía trị hao B STT Nguồn vốn Số Tiền A Nợ phải trả 6.554.260.196.767 Vay nợ ngắn hạn 6.004.316.835.213 Phải trả cho người bán Phải trả cho người lao động 2.193.602.809.261 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 20.923.915.747.585 B 452.476.117.228 20.923.915.747.585 5.319.795.573.082 (5.264.375.538.189) 10 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí mòn lũy kế Tổng 27.478.175.944.352 Tổng 27.478.175.944.352 Nhìn vào bảng cân đói kế toán doanh nghiệp thấy tổng tài sản: 27.478.175.944.352 VNĐ gồm tài sản ngắn hạn 16.731.875.433.624 VNĐ, tài sản dài hạn: 10.746.300.510.728 VNĐ hình thành từ nguồn vốn nợ phải trả: 6.554.260.196.767 VNĐ, vốn chủ sở hữu: 20.923.915.747.585 VNĐ Vốn chủ sở hữu: 20.923.915.747.585 VNĐ gồm vốn đầu tư chủ sở hữu: 20.923.915.747.585 VNĐ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 5.319.795.573.082 VNĐ Nguồn vốn hình thành nên tài sản biểu bằng: - Tài sản ngắn hạn: 16.731.875.433.624 VNĐ gồm: + Tiền khoản tương đương tiền: 1.358.682.600.684 VNĐ + Đầu tư ngắn hạn: 8.668.377.936.330 VNĐ + Phải thu khách hàng: 2.202.396.055.303 VNĐ + Trả trước tiền hàng cho người bán: 126.289.719.352 VNĐ + Hàng tồn kho: 3.810.095.215.771 VNĐ + Các khoản phải thu khác: 359.995.340.900 VNĐ + Tài sản ngắn hạn khác: 209.250.529.407 VNĐ - Tài sản dài hạn: 10.746.300.510.728 VNĐ Tài sản nguồn vốn quan hệ mật thiết với vốn hình thành nên tài sản, tổng tài sản nguồn vốn Quy mô doanh nghiệp lớn hay nhỏ nguồn vốn định Muốn mở rộng quy mô doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu 1.2.1 Tài sản a Tài sản ngắn hạn − DN có khoản tiền măt 1.212.517.600.684 VNĐ hình thái biểu tiền tệ Thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền sử dụng mà hoàn trả − Tiền gửi ngân hàng: 146.165.000.000 VNĐ hình thái biểu tiền tệ Thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp, doanh 11 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí nghiệp không nắm giữ Doanh nghiệp có quyền sử dụng mà hoàn trả − Đầu tư ngắn hạn 8.668.377.936.330 VNĐ doanh nghiệp đem đầu tư nhằm thu lợi nhuận tương lai − Phải thu khách hàng 2.202.396.055.303 VNĐ: hình thái biểu tiền tệ, − tiền tệ Phải thu khác 359.995.340.900 VNĐ Hình thái biểu − Trả trước cho người bán 126.289.719.352 VNĐ Doanh nghiệp quyền sở hữu tiền sở hữu hàng hóa tiền tệ Doanh nghiệp bị chiếm dụng có quyền đòi hàng hòa − Hàng tồn kho 3.810.095.215.771 VNĐ Hình thái biểu hàng hóa Thuộc quyến quản lý doanh nghiệp doanh nghiệp co quyền bán để thu hồi vốn, tái sản xuất − Tài sản ngắn hạn khác 209.250.529.407 VNĐ khoản chi phí trả trước ngắn hạn, thuế VAT khấu trừ, thuế TNDN phải nộp cho nhà nước khoản tài sản ngắn hạn khác − Tài sản ngắn hạn công ty Vinamilk biểu cụ thể thông qua bảng sau: 12 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Chỉ tiêu tài sản Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền 2.Các khoản tương đương tiền II Đầu tư ngắn hạn 1.Đầu tư ngắn hạn 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Phải thu ngắn hạn 1.Phải thu khách hàng 2.Trả trước cho người bán 3.Các khoản phải thu khác 4.Dự phòng thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 1.Hàng tồn kho 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Mã Thuyết số minh 100 31/12/2015 VNĐ 16.731.875.433.62 31/12/2014 VNĐ 15.457.989.802.876 110 1.358.682.600.684 1.527.875.428.216 1.212.517.600.684 146.165.000.000 993.333.794.600 534.541.633.616 8.668.377.936.330 7.469.006.501.322 121 8.668.377.936.330 2.400.760.431.792 129 (72.195.440.247) (139.208.371.400) 130 2.685.469.151.432 2.777.099.430.909 2.202.396.055.303 1.988.614.362.323 126.289.719.352 420.615.080.215 359.995.340.900 370.036.643.588 (3.211.964.123) (5.917.834.434) 3.810.095.215.771 3.554.823.963.018 3.827.369.319.952 (17.274.104.181) 3.567.948.334.861 (13.124.371.843) 111 112 120 131 132 136 137 140 141 149 13 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí V Tài sản ngắn hạn khác 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 2.Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 3.Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nhà nước 4.Tài sản ngắn hạn khác b 150 209.250.529.407 129.184.479.411 156.056.494.506 115.703.239.463 152 53.192.367.873 13.465.035.833 153 1.667.028 16.204.115 155 - - 151 Tài sản dài hạn − Tài sản cố định hữu hình 7.795.345.501.520 VNĐ Hình thái biểu vật chất Do doanh nghiệp nắm giữ, thuộc quyền quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất doanh nghiệp − Nguyên giá: 13.059.721.039.709 VNĐ, hình thái giá trị Thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp − Hao mòn lỹ kế -5.264.375.538.189 VNĐ Không có hình thái cụ thể tính toán giá trị Làm giảm giá trị tài sản doanh nghiệp khoản 5.264.375.538.189 VNĐ 1.2.2 Nguồn vốn a Nguồn vốn – Nợ phải trả Vay nợ ngắn hạn: 6.004.316.835.213 VNĐ Doanh nghiệp chiếm dụng khoản tài sản 6.004.316.835.213 VNĐ, biểu dạng giá trị tiền tên DN phải có trách nhiệm toán 14 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Phải trả người bán 2.193.602.809.261 VNĐ, biệu đạng giá trị tiền tệ Doanh nghiệp phải có trách nhiệm toán Thực chất Doanh nghiệp chiếm dụng khoản tài sản 2.193.602.809.261 VNĐ người bán Phải trả người lao động khoản 452.476.117.228 VNĐ biệu đạng giá trị tiền tệ Doanh nghiệp phải có trách nhiệm toán đến khì hạn Thực chất doanh nghiệp chiếm dụng khoản tài sản 452.476.117.228 VNĐ người lao động, thuộc nội doanh nghiệp b Nguồn vốn – Chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu 20.923.915.747.585 VNĐ Thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền sủ dụng số tiền phục vụ hoat động kinh doanh mà hoàn trả Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 5.319.795.573.082 VNĐ Biểu hình thái giá trị thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Nhận xét chung đối tượng kế toán doanh nghiệp thương mại đơn vị hành nghiệp Đối tượng kế toán gồm tài sản, biến động tài sản, trình hoạt động kinh tế doanh nghiệp 2.1 Ở doanh nghiệp thương mại - Tài sản thường phong phú: bao gồm tất tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn - Sự biến động tài sản luôn xảy Bởi muốn đạt lợi nhuận doanh nghiệp phải luôn tiến hành sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất để tạo hàng hóa, dịch vụ Khấu hao tài sản cố định luôn có, hàng tồn kho không tránh khỏi Các khoản phải thu, phải trả khách hàng, người bán biến động qua chu kỳ kinh doanh - Các trình hoạt động kinh tế doanh nghiệp: kế toán phải theo dõi trình sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp: kế toán trình cung cấp, trình sản xuất, trình tiêu thụ, chí phí bán hàng chi phí 15 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí quản lí doanh nghiệp, phải xác định kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.2 Ở đơn vị hành nghiệp - Tài sản ngắn hạn thường không xuất bảng cân đối kế toán, chủ yếu tài sản dài hạn Các tài sản ngắn hạn dược hạch toán kì kinh doanh có số dư cuối kì - Sự biến động tài sản: trình hoạt động đơn vị hành nghiệp trình thực dịch vụ mà đơn vị đem lại cho người có nhu cầu sử dụng Do biến động tài sản xảy ra, khấu hao tài sản cố định, mua sắm trang thiết bị mới, hay đầu tư xây dựng - Quá trình hoạt động kinh doanh: không gồm nhiều trình Hết kì kinh doanh kết hoạt động thường không xác định rõ ràng, xác định kết hoạt động phải dựa tổng hớp qua nhiều năm - Kế toán hành nghiệp áp dụng cho: + Cơ quan nhà nước + Đơn vị nghiệp + Tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN - Tổ chức có nhiệm vụ thu, chi NSNN cấp: Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Tòa án nhân dân viện Kiểm sát nhân dân cấp; Bộ, quan ngang Bộ; quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện; - Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội; tổ chức trị- xã hội nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội- nghề nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN - Đơn vị nghiệp NSNN đảm bảo phần toàn kinh phí - Tổ chức quản lý tài sản quốc gia 16 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Ban quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí NSNN - Các hội; Liên hiệp hội; Tổng hội; - Các tổ chức khác ngân sách nhà nước hỗ trợ phần kinh phí hoạt động; - Đơn vị vũ trang nhân dân, kể tòa án quân Viện kiểm sat quân (trừ doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân) - Đơn vị nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN (trừ đơn vị nghiệp công lập, gồm: đơn vị nghiệp tự cân đối thu, chi; Tổ chức phi phủ; Hội, Liên hiệp hội; Tổng hội tự cân đối thu, chi; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội- nghề nghiệp tự cân đối thu, chi; Tổ chức khác không sử dụng kinh phí NSNN III KẾT LUẬN Qua việc sâu tìm hiểu đối tượng kế toán khác biệt đối tượng kế toán DNTM với đơn vị hành nghiệp, đến kết luận sau: - Đối tượng kế toán là: + Tài sản + Sự vận động tài sản + Quan hệ kinh tế pháp lý tài sản thuộc quyền sở hữu đơn vị - Trong DNTM tài sản nguồn lực DN kiểm soát thu lợi ích tương lai - Tài sản DNTM thường đa dạng phong phú bao gồm tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn Do biến động tài sản luôn xảy - Đối với đơn vị hành nghiệp, tài sản ngắn hạn thường hạch toán kì kinh doanh, có số dư cuối kì Còn tài sản dài 17 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí hạn thường phong phú Sự biên động tài sản xảy Hầu khấu hao tài sản cố định, mua sắm trang thiết bị mới, hay đầu tư xây dựng bản… 18 [...]... hiểu về đối tượng kế toán cũng như sự khác biệt giữa đối tượng kế toán trong DNTM với đơn vị hành chính sự nghiệp, chúng ta có thể đi đến những kết luận sau: - Đối tượng của kế toán là: + Tài sản + Sự vận động tài sản + Quan hệ kinh tế pháp lý ngoài tài sản thuộc quyền sở hữu của đơn vị - Trong các DNTM tài sản chính là nguồn lực do DN kiểm soát và có thể thu được lợi ích trong tương lai - Tài sản trong. .. VNĐ + Tài sản ngắn hạn khác: 209.250.529.407 VNĐ - Tài sản dài hạn: 10.746.300.510.728 VNĐ Tài sản và nguồn vốn quan hệ mật thiết với nhau vốn hình thành nên tài sản, tổng tài sản và nguồn vốn luôn bằng nhau Quy mô của doanh nghiệp lớn hay nhỏ do nguồn vốn quyết định Muốn mở rộng quy mô doanh nghiệp có thể phát hành thêm cổ phiếu 1.2.1 Tài sản a Tài sản ngắn hạn − DN có khoản tiền măt là 1.212.517.600.684... giá trị và thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp 2 Nhận xét chung về đối tượng kế toán giữa doanh nghiệp thương mại và một đơn vị hành chính sự nghiệp Đối tượng kế toán gồm tài sản, sự biến động của tài sản, và các quá trình hoạt động kinh tế của doanh nghiệp 2.1 Ở các doanh nghiệp thương mại - Tài sản thường rất phong phú: bao gồm tất cả tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn - Sự biến động của tài sản luôn... phong phú bao gồm cả tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn Do đó sự biến động của tài sản luôn luôn xảy ra - Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp, tài sản ngắn hạn thường được hạch toán trong kì kinh doanh, ít khi có số dư cuối kì Còn tài sản dài 17 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí hạn thì thường phong phú Sự biên động về tài sản ít xảy ra Hầu như chỉ là khấu hao tài sản cố định, và mua sắm trang thiết... kho tài liệu miễn phí quản lí doanh nghiệp, phải xác định được kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 2.2 Ở các đơn vị hành chính sự nghiệp - Tài sản ngắn hạn thường không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán, chủ yếu là các tài sản dài hạn Các tài sản ngắn hạn thì sẽ dược hạch toán trong kì kinh doanh ít khi có số dư cuối kì - Sự biến động của tài sản: quá trình hoạt động của đơn vị hành chính sự. .. sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động; - Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả tòa án quân sự và Viện kiểm sat quân sự (trừ các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân) - Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN (trừ các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, gồm: đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu, chi; các Tổ chức phi chính phủ; Hội, Liên hiệp hội; Tổng hội tự cân đối thu, chi; tổ chức... kho tài liệu miễn phí mòn lũy kế Tổng 27.478.175.944.352 Tổng 27.478.175.944.352 Nhìn vào bảng cân đói kế toán của doanh nghiệp thấy tổng tài sản: 27.478.175.944.352 VNĐ gồm tài sản ngắn hạn 16.731.875.433.624 VNĐ, tài sản dài hạn: 10.746.300.510.728 VNĐ và hình thành từ nguồn vốn nợ phải trả: 6.554.260.196.767 VNĐ, vốn chủ sở hữu: 20.923.915.747.585 VNĐ Vốn chủ sở hữu: 20.923.915.747.585 VNĐ gồm vốn. .. hội; tổ chức chính trị- xã hội nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội- nghề nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN - Đơn vị sự nghiệp được NSNN đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí - Tổ chức quản lý tài sản quốc gia 16 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Ban quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí NSNN - Các hội; Liên hiệp hội; Tổng hội; - Các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí... VNĐ là những khoản chi phí trả trước ngắn hạn, thuế VAT được khấu trừ, thuế TNDN phải nộp cho nhà nước và các khoản tài sản ngắn hạn khác − Tài sản ngắn hạn của công ty Vinamilk được biểu hiện cụ thể thông qua các bảng sau: 12 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Chỉ tiêu tài sản Tài sản ngắn hạn I Tiền và các khoản tương đương tiền 1.Tiền 2.Các khoản tương đương tiền II Đầu tư ngắn hạn 1.Đầu tư ngắn hạn... đơn vị đó đem lại cho người có nhu cầu sử dụng Do đó sự biến động của tài sản ít xảy ra, đó chỉ là khấu hao tài sản cố định, và mua sắm trang thiết bị mới, hay đầu tư xây dựng cơ bản - Quá trình hoạt động kinh doanh: không gồm nhiều quá trình Hết mỗi kì kinh doanh thì kết quả hoạt động thường không xác định rõ ràng, xác định kết quả hoạt động phải dựa trên sự tổng hớp qua nhiều năm - Kế toán hành chính
- Xem thêm -

Xem thêm: LIÊN HỆ VỀ TÀI SẢN, NGUỒN VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP., LIÊN HỆ VỀ TÀI SẢN, NGUỒN VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP., LIÊN HỆ VỀ TÀI SẢN, NGUỒN VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay