Luận văn tốt nghiệp một số BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH các mặt HÀNG RAU QUẢ của TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG sản VIỆT NAM

90 138 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:46

MỤC LỤCMỞ ĐẦUCHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI11.1. XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ VÀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 11.1.1. Khái niệm và vai trò của xuất khẩu hàng hoá 11.1.2. Đặc điểm của thị trường xuất khẩu hàng hoá 31.1.3. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu31.1.3.1. Xuất khẩu trực tiếp31.1.3.2. Xuất khẩu uỷ thác41.1.3.3. Hoạt động xuất khẩu theo hình thức buôn bán đối lưu41.1.3.4. Hoạt động xuất khẩu theo hình thức gia công quốc tế.51.1.3.5. Hoạt động xuất khẩu theo nghị định thư61.1.3.6. Một số loại hình xuất khẩu khác61.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.71.2.1. Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế71.2.2. Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế71.2.2.1. Tính tất yếu khách quan71.2.2.2. Ảnh hưởng của hội nhập nền kinh tế đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp81.2.3. Một số vấn đề cạnh tranh của doanh nghiệp trong xu thế hội nhập81.2.3.1. Khái niệm81.2.3.2. Vai trò của cạnh tranh91.2.3.3. Các loại hình cạnh tranh.101.3. KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 121.3.1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu hàng hoá121.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.131.3.2.1. Nhóm chỉ tiêu định lượng.131.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu định tính.151.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp16 1.3.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 161.3.3.2. Các yếu tố bên trong của doanh nghiệp.201.4. SỰ CẦN THIẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH.231.4.1. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập.231.4.2. Phương hướng nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập.241.4.2.1. Có chính sách chiến lược kinh doanh đúng đắn24.1.4.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.261.4.2.3. Giữ gìn và quảng bá uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp 27CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH MẶT HÀNG RAU QUẢ TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN VIỆT NAM282. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN282.1. Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển28 2.1.1. Lịch sử hình thành282.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng Công ty Rau quả Nông sản.302.1.3. Cơ cấu tổ chức Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam312.1.4. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trên thị trường xuất khẩu sản phẩm của Tổng công ty322.2. Tình hình và kết quả tiêu thụ sản phẩm rau quả xuất khẩu362.2.1. Tình hình tiêu thụ theo cơ cấu sản phẩm362.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo phương thức hình thức xuất khẩu38.2.2.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm rau quả theo thị trường402.2.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm rau quả xuất khẩu theo đơn vị thánh viên.432.3. Phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh462.3.1. Phân tích và đánh giá theo các chỉ tiêu phản ánh462.3.2. Phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh theo phương thức cạnh tranh.482.3.2.1. Phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh thông qua giá bán sản phẩm.492.3.2.2. Phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm 512.3.2.3. Phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh thông qua cơ cấu chủng loại sản phẩm 522.3.3. Đánh giá chung về khả năng cạnh tranh của Tổng công ty54 2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của Tổng công ty562.4.1. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 562.4.2. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp58 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CÁC MẶT HÀNG RAU QUẢ CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN VIỆT NAM.613.1. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2003, MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 20052010613.1.1 Quan điểm và định hướng phát triển613.1.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu Tổng công ty phấn đấu để đạt vào năm 2004.623.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH SẢN PHẨM RAU QUẢ CỦA TỔNG CÔNG TY633.2.1. Đối với các yếu tố cấu thành khả năng cạnh tranh sản phẩm rau quả633.2.1.1. Đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm633.2.1.2. Hạ thấp giá thành sản phẩm663.2.1.3. Cải tiến mẫu mã bao bì673.2.1.4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh673.2.1.5. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, công tác tiếp thị733.2.2. Đối với các yếu tố đầu vào743.2.3. Đối với các yếu tố khác753.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VÀ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN783.3.1. Chính sách hỗ trợ vốn783.3.2. Chính sách về rau giống và cây giống793.3.3. Chính sách hỗ trợ phát triển hàng xuất khẩu793.3.4. Chính sách thuế803.3.5. Chính sách ưu đãi về đầu tư803.3.6. Nhà nước cần xoá bỏ các thủ tục và lệ phí bất hợp lý81KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO. Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ VÀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 1.1.1 Khái niệm vai trò xuất hàng hoá Xuất hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ cho người nước sở dùng tiền tệ làm phương thức toán Trong xuất luồng tiền tệ dịch chuyển từ nước nhập sang nước xuất có luồng hàng hoá dịch chuyển theo hướng ngược lại từ nước xuất sang nước nhập Xuất mở rộng hoạt động buôn bán nước phận thương mại quốc tế Một hoạt động giao dịch hàng hoá dịch vụ gọi xuất phải thoả mãn số điều kiện định: + Trụ sở kinh doanh bên mua bên bán hai nước khác + Đồng tiền toán thường ngoại tệ hai bên hai bên + Hàng hoá - đối tượng giao dịch phải di chuyển khỏi biên giới nước + Xuất thừa nhận hoạt động kinh tế đối ngoại Nó đời sở phân công lao động xã hội lợi so sánh nước khác nhau, xuất trở nên cần thiết thiếu quốc gia giới Ngày người ta nhận thấy không quốc gia tồn phát triển mà mối quan hệ với nước khác, đặc biệt kinh tế Nhà nước ta thực biện pháp thúc đẩy ngành kinh tế hướng theo xuất khuyến khích khu vực tư nhân mở rộng xuất để giải công ăn việc làm tăng ngoại tệ cho đất nước Đẩy mạnh xuất coi vấn đề có ý nghĩa chiến lược để phát triển phát triển thực trình công nghiệp hoá đại hoá đất nước Vai trò xuất thể mặt cụ thể: Luận văn tốt nghiệp a) Đối với kinh tế quốc dân Là hai nội dung hoạt động ngoại thương, xuất đóng vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế quốc gia Nó tạo điều kiện cho kinh tế phát triển cách lành mạnh nhờ tác dụng chủ yếu sau: - Tạo nguồn vốn cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp hoá - đại hoá đất nước Cùng với vốn đầu tư nước vốn từ hoạt động xuất có vai trò định quy mô tốc độ tăng trưởng hoạt động nhập - Thúc đẩy chuyển dịch cấu phát triển sản xuất Ngoài ra, xuất giúp nước tìm vận dụng có hiệu lợi so sánh mình, cho phép phân công lao động quốc tế phát triển chiều sâu chiều rộng, làm cho cấu sản xuất nước ngày phụ thuộc lẫn - Tạo việc làm cải thiện đời sống nhân dân - Là sở để mở rộng phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại b Đối với doanh nghiệp Cùng với xu hướng hội nhập đất nước xu hướng vươn thị trường giới doanh nghiệp điều tất yếu khách quan Bán hàng hoá dịch vụ nước mang lại cho doanh nghiệp lợi ích sau: - Xuất giúp cho doanh nghiệp mở rộng thị trường có thêm hội tiêu thụ hàng hoá, điều đặc biệt quan trọng dung lượng thị trường nội địa hạn chế hội tiêu thụ hàng hoá thấp khả sản xuất doanh nghiệp Vì vươn thị trường yếu tố khách quan - Xuất giúp doanh nghiệp nâng cao khả cạnh tranh: Do phải chịu sức ép cạnh tranh doanh nghiệp nước để đứng vững được, doanh nghiệp phải đổi trang thiết bị, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công nhân viên nhằm nâng cao lực cạnh tranh - Xuất giúp người lao động tăng thu nhập: Do có sở vật chất tốt, đội ngũ lao động lành nghề làm cho suất lao động cao doanh nghiệp khác, tạo tiền đề để nâng tiền lương cho người lao động Luận văn tốt nghiệp 1.1.2 Đặc điểm thị trường xuất hàng hoá Cùng với phát triển thị trường, có nhiều quan điểm khác thị trường nói chung thị trường quốc tế nói riêng với nhiều cách nhìn nhận, cách hiểu biết khác từ có định nghĩa khác Do đưa khái niệm thị trường quốc tế doanh nghiệp sau: Thị trường quốc tế doanh nghiệp tập hợp khách hàng thực tiềm năng, có nhu cầu thị trường với sản phẩm có dự án kinh doanh mối quan hệ với nhân tố môi trường kinh doanh điều kiện cạnh tranh quốc tế - Thị trường xuất hàng hoá phân biệt với thị trường nước tập khách hàng tiềm - khách hàng tiềm nước có quan điểm thị hiếu, hành vi tiêu dùng khác - Thị trường xuất hàng hoá thường nhiều nhà cung ứng bao gồm người cung ứng nội địa công ty đa quốc gia, nhà xuất khẩu… tính chất cạnh tranh thị trường xuất lớn - Giá hàng hoá thị trường xuất thường hình thành theo mức giá quốc tế chung; có nhà xuất điều khiển mức giá thị trường trừ nhà xuất lớn Giá hàng hoá xuất thường bao gồm phần không nhỏ chi phí vận chuyển, bảo quản đặc biệt hàng hoá có quãng đường vận chuyển xa Giá thị trường xuất thường biến động so với thị trường nội địa xuất Thị trường xuất thường chịu tác động nhiều nhân tố kinh tế, trị, pháp luật, văn hoá… Do mức độ rủi ro thị trường quốc tế lớn 1.1.3 Các hình thức xuất chủ yếu 1.1.3.1 Xuất trực tiếp: Xuất trực tiếp: hình thức xuất mà Công ty kinh doanh quốc tế trực tiếp bán sản phẩm thị trường nước thông qua phận xuất Xuất trực tiếp thường đòi hỏi chi phí cao ràng buộc nguồn lực lớn để phát triển thị trường Tuy xuất trực tiếp đem lại cho công ty Luận văn tốt nghiệp lợi ích là: Có thể kiểm soát sản phẩm, giá cả, hệ thống phânphối thị trường nước Vì tiếp xúc với thị trường nước nên công ty nắm bắt thay đổi nhu cầu thị hiếu yếu tố môi trường thị trường nước để làm thích ứng hoạt động xuất Chính mà nỗ lực bán hàng xuất công ty tốt Tuy nhiên bên cạnh thu lợi nhuận lớn chia sẻ lợi ích xuất hình thức có số nhược điểm định là: Rủi ro cao, đầu tư nguồn lực lớn, tốc độ chu chuyển vốn chậm Chính đặc điểm kể mà hình thức phải áp dụng phù hợp với công ty có quy mô lớn đủ yếu tố nguồn lực nhân sự, tài quy mô xuất lớn 1.1.3.2 Xuất uỷ thác Xuất uỷ thác hình thức xuất đơn vị cấp giấy phép xuất điều kiện đàm phán, ký kết tổ chức thực hợp đồng xuất khẩu, phải uỷ thác cho đơn vị khác có chức kinh doanh xuất nhập tiến hành xuất hộ Và đơn vị giao uỷ thác phải trả khoảng hoa hồng cho đơn vị nhận uỷ thác theo tỷ lệ định thoả thuận hợp đồng gọi phí uỷ thác Doanh thu đơn vị nhận uỷ thác trường hợp số hoa hồng hưởng Hình thức xuất đem lại cho công ty lợi ích là: Không cần đầu tư nguồn lực lớn, rủi ro thấp tốc độ chu chuyển vốn nhanh Tuy nhiên có hạn chế định là: Doanh nghiệp giao uỷ thác không kiểm soát sản phẩm, phân phối, giá thị trường nước Do doanh nghiệp không trì mối quan hệ với thị trường nước không nắm bắt thay đổi nhu cầu thị hiếu yếu tố môi trường, thị trường nước nhằm làm thích ứng hoạt động marketing đặc biệt làm thích ứng sản phẩm với nhu cầu thị trường Do phải trả chi phí uỷ thác nên hiệu xuất không cao so với xuất trực tiếp Xuất trực tiếp có hiệu với công ty hạn chế nguồn lực, quy mô xuất nhỏ 1.1.3.3 Hoạt động xuất theo hình thức buôn bán đối lưu Luận văn tốt nghiệp - Buôn bán đối lưu (Couter - trade): Là phương thức giao dịch trao đổi hàng hoá, xuất kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán đồng thời người mua, lượng hàng hoá giao có giá trị tương đương với lượng hàng hoá nhập Ở mục đích xuất nhằm thu khoản ngoại tệ mà nhằm thu hàng hoá khác có giá trị tương đương - Đặc điểm buôn bán đối lưu: + Việc mua làm tiền đề cho việc bán ngược lại + Vai trò đồng tiền bị hạn chế nhiều + Mục đích trao đổi giá trị sử dụng giá trị - Ưu điểm buôn bán đối lưu: + Tránh kiểm soát Nhà nước vấn đề ngoại tệ loại trừ ảnh hưởng biến động tiền tệ + Khắc phục tình trạng thiếu ngoại tệ toán Có nhiều loại hình buôn bán đối lưu kể đến hai loại hình buôn bán đối lưu hay sử dụng là: + Hàng đổi hàng + Trao đổi bù trừ - Yêu cầu buôn bán đối lưu: + Phải đảm bảo bình đẳng tôn trọng lẫn + Cân buôn bán đối lưu: - Cân mặt hàng: Nghĩa hàng quý đổi lấy hàng quý, hàng tồn kho, khó bán đổi lấy hàng tồn kho, khó bán - Cân trị giá giá hàng hoá: Tổng giá trị hàng hoá trao đổi phải cân bán cho đối tác giá cao nhập phải nhập giá cao ngược lại - Cân điều kiện giao hàng: xuất CIF nhập phải CIF, xuất FOB nhập FOB 1.1.3.4 Hoạt động xuất theo hình thức gia công quốc tế - Gia công quốc tế hoạt động kinh doanh thương mại bên - bên nhận gia công nhập nguyên liệu bán thành phẩm bên khác gọi bên đặt gia công để chế biến thành phẩm giao lại cho Luận văn tốt nghiệp bên đặt gia công nhận thù lao gọi phí gia công Như gia công quốc tế hoạt động xuất nhập gắn liền với hoạt động sản xuất Gia công quốc tế ngày phổ biến buôn bán ngoại thương nhiều nước Đối với bên đặt gia công, phương thức giúp họ lợi dụng giá rẻ nguyên liệu phụ nhân công nước nhận gia công Đối với bên đặt gia công phương thức giúp họ giải công ăn việc làm cho nhân dân lao động nước nhận thiết bị hay công nghệ nước nhằm xây dựng công nghiệp dân tộc Nhiều nước phát triển nhờ vận dụng phương thức mà có công nghiệp đại chẳng hạn như: Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore… Hiện giới có hình thức gia công quốc tế: + Xét theo quản lý nguyên vật liệu: * Gia công quốc tế bán nguyên vật liệu - mua sản phẩm: Bên đặt gia công bán đứt nguyên vật liệu cho bên nhận, sau thời gian sản xuất, chế tạo mua lại thành phẩm * Gia công quốc tế giao nguyên liệu nhận sản phẩm: Bên đặt gia công giao nguyên vật liệu bán thành phẩm cho bên nhận gia công, sau thời gian sản xuất, chế tạo thu hồi thành phẩm trả phí gia công + Xét theo giá gia công: * Gia công theo giá khoán: Trong người ta xác định mức giá định mức cho sản phẩm bao gồm chi phí định mức thù lao định mức * Gia công theo giá thực tế : Trong bên nhận gia công toán với bên đặt gia công toàn chi phí thực tế cộng với tiền thu lao gia công 1.1.3.5 Hoạt động xuất theo nghị định thư Là hình thức xuất mà phủ bên đàm phán ký kết với văn bản, hiệp định, nghị định việc trao đổi hàng hoá, dịch vụ Và việc đàm phán ký kết vừa mang tính kinh tế vừa mang tính trị Trên sở nội dung ký kết Nhà nước xây dựng kế hoạch giao cho số doanh nghiệp thực 1.1.3.6 Một số loại hình xuất khác Luận văn tốt nghiệp - Tạm nhập - tái xuất: Là việc xuất trở lại nước hàng hoá trước nhập nước chưa qua gia công chế biến, cải tiến lắp ráp - Chuyển hàng hoá: Là việc mua hàng hoá nước (nước xuất khẩu) bán cho nước khác (nước nhập khẩu) mà không làm thủ tục xuất 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.2.1 Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế gắn kết kinh tế nước vào tổ chức kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế việc quốc gia thực sách kinh tế mở, tham gia định chế kinh tế tài quốc tế, thực tự hoá thuận lợi hoá thương mại, đầu tư bao gồm: - Cắt giảm thuế quan; - Giảm bỏ hàng rào phi thuế quan; - Giảm hạn chế thương mại dịch vụ; - Giảm hạn chế đầu tư; - Thuận lợi hoá thương mại; - Nâng cao lực vào giao lưu: văn hoá, xã hội… 1.2.2 Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế 1.2.2.1 Tính tất yếu khách quan Hiện nay, xu hội nhập kinh tế mang tính bật kinh tế giới khu vực Để nâng cao mức sống dân cư đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, quốc gia trọng nhiều việc thúc đẩy thương mại cố gắng hạn chế tối đa rào cản thương mại Khi hoà vào kinh tế khu vực giới, hàng rào thuế quan bãi bỏ doanh nghiệp phải đứng trước sức ép cạnh tranh lớn, phải đối mặt với công ty tập đoàn có tiềm lực tài dồi với đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao nắm bắt tình hình thị trường nhanh nhạy sắc doanh nghiệp họ đặc trưng Cộng thêm vào công nghệ sản xuất họ đại thường xuyên cải Luận văn tốt nghiệp tiến Mặt khác hàng rào thuế quan bãi bỏ công ty nước phát triển lại dùng hình thức bảo hộ thay cho hình thức bảo hộ thuế quan, bảo hộ xanh, có nghĩa sử dụng quy định tiêu chuẩn liên quan đến môi trường để bảo hộ hàng xuất nước Đây điều kiện bất lợi mang tính thách thức cao doanh nghiệp nước phát triển nói chung doanh nghiệp nước ta nói riêng, mà họ chủ yếu sử dụng công nghệ lạc hậu không đủ khả đáp ứng hoàn toàn quy định tiêu chuẩn môi trường nước phát triển đề Trên thực tế hội nhập với kinh tế khu vực giới thách thức sức ép cạnh tranh bao gồm nhiều vấn đề, thời gian tài liệu có hạn nên em đưa vài ý nêu 1.2.2.2 Ảnh hưởng hội nhập kinh tế đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Quá trình hội nhập đem lại thuận lợi cho doanh nghiệp Các doanh nghiệp hưởng ưu đãi thương mại chịu mức thuế suất thấp không Quá trình hội nhập kinh tế mở đường cho việc xâm nhập vào thị trường nước ngoài, hội lớn cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ, nâng cao doanh số, tăng lợi nhuận… Ngoài doanh nghiệp thu hút đầu tư từ nước thông qua liên doanh liên kết, tiếp cận với công nghệ đại, học tập kinh nghiệm quản lý từ đối tác Điều góp phần nâng cao lực quản lý, khả cạnh tranh, lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh thuận lợi hội nhập kinh tế quốc tế đem lại khó khăn thách thức cho doanh nghiệp cạnh tranh ngày khốc liệt Hầu hết doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ hội nhập; doanh nghiệp ngại khai phá thị trường; làm ăn nhỏ lẻ 1.2.3 Một số vấn đề cạnh tranh doanh nghiệp xu hội nhập 1.2.3.1 Khái niệm Cạnh tranh hiểu ganh đua nhà kinh doanh thị trường nhằm giành ưu loại sản phẩm hàng hoá dịch vụ, loại khách hàng so với đối thủ cạnh tranh Luận văn tốt nghiệp Ngày nay, cạnh tranh yếu tố kích thích kinh doanh Trong kinh tế thị trường quy luật cạnh tranh động lực phát triển sản xuất Như vậy, cạnh tranh quy luật khách quan sản xuất hàng hoá, nội dung chế vận động thị trường Sản xuất hàng hoá phát triển hàng hoá bán nhiều, số lượng người cung ứng đông cạnh tranh khốc liệt Kết cạnh tranh loại bỏ đơn vị làm ăn hiệu lớn mạnh công ty làm ăn có hiệu Nền kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực giới Do cạnh tranh trở nên ngày khốc liệt, doanh nghiệp nước không cạnh tranh với mà phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước Đó doanh nghiệp có tiềm lực tài dồi dào, đội ngũ lao động trình độ cao, công nghệ sản xuất đại… Điều đặt nhiều vấn đề cho doanh nghiệp 1.2.3.2 Vai trò cạnh tranh Cạnh tranh có vai trò đặc biệt không doanh nghiệp mà người tiêu dùng kinh tế - Đối với doanh nghiệp: Cạnh tranh định tồn phát triển doanh nghiệp khả cạnh tranh tác động đến kết tiêu thụ mà kết tiêu thụ sản phẩm khâu định việc doanh nghiệp có nên sản xuất hay không Cạnh tranh động lực cho phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp tìm biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cạnh tranh định vị trí doanh nghiệp thị trường thông qua thị phần doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh - Đối với người tiêu dùng: Nhờ có cạnh tranh doanh nghiệp mà người tiêu dùng có hội nhận sản phẩm ngày phong phú đa dạng với chất lượng giá thành phù hợp với khả họ - Đối với kinh tế: Cạnh tranh động lực phát triển doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Cạnh tranh biểu quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất, thúc đẩy phát triển khoa học kỹ thuật Luận văn tốt nghiệp Cạnh tranh điều kiện giáo dục tính động nhà doanh nghiệp bên cạnh góp phần gợi mở nhu cầu xã hội thông qua xuất sản phẩm Điều chứng tỏ chất lượng sống ngày nâng cao Tuy nhiên cạnh tranh dẫn tới phân hoá giàu nghèo dẫn tới xu hướng độc quyền kinh doanh 10 Luận văn tốt nghiệp cạnh tranh với dứa sản xuất Nga Trong thời gian tới để xuất sang thị trường nhà sản xuất nước cần liên doanh với hãng chế biến thực phẩm lớn để hợp tác sản xuất Nga, nguyên liệu Việt Nam (các loại nước như: cà chua, đu đủ, xoài, chuối) + Dưa chuột dầm dấm: Trước xuất mặt hàng sang thị trường Nga trung bình 2500 tấn/năm, năm gần mặt hàng có mặt thị trường liên bang Nga khối lượng mức khiêm tốn Nếu tổ chức tốt khâu thị trường khâu bao bì, thay đóng gói lọ thuỷ tinh cho loai bao bì sắt tây phấn đấu hạ giá thành xuống 250 - 350 USD/tấn thời gian tới xuất khối lượng lớn vào thị trường + Dứa miếng dứa khoanh: Để thâm nhập thị trường Nga với khối lượng lớn cần phải cải tiến bao bì nhãn hiệu In nhãn hiệu giấy bóng có chất lượng cao tiến tới chuyển sang in nhãn hiệu thẳng lên hộp dứa (chứ không dán giấy nay), dứa khoanh Tổng công ty đóng thử lọ thuỷ tinh nhựa cứng vừa đảm bảo vệ sinh lại vừa cho người tiêu dùng thấy sản phẩm bên Nói tóm lại Tổng công ty cần xây dựng kế hoạch để tổ chức tốt khâu sản xuất chế biến tới hạ giá thành sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì, đầu tư mở rộng dây chuyền công nghệ đại, tích cực tiếp thị giải chế toán Từ công tác nghiên cứu thị trường để tìm lợi so sánh cho sản phẩm Tổng công ty từ xác định sản phẩm phù hợp với thị trường mà nghiên cứu sở Tổng công ty xây dựng chiến lược kinh doanh cho với chiến lược Tổng công ty chiếm lĩnh thị trường cách nhanh chóng kịp thời nắm bắt hội thuận lợi nhằm cải thiện vị trí cạnh tranh thu lợi nhuận cao Thực tế chiến lược kinh doanh công cụ quản lý hiệu 73 Luận văn tốt nghiệp doanh nghiệp đạt mục tiêu dài hạn dựa việc xây dựng kế hoạch chiến lược kết hợp tối đa hiệu nhân tố sản xuất, thị trường xuất Tổng công ty phải linh hoạt sản xuất kinh doanh chuyển đổi thị trường, phải giữ vững có chọn lọc mặt hàng truyền thống, ưu tiên vốn đầu tư cho công nghiệp chế biến 3.2.5 Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, công tác tiếp thị Trong kinh tế thị trường việc nắm bắt thông tin nhanh nhạy xác yếu tố quan trọng, để nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường nhu cầu cụ thể thị hiếu thị trường mà quan tâm Tổng công ty nên tăng cường công tác tiép thị, cần phải chủ động tìm kiếm khách hàng, xây dựng quan hệ làm ăn lâu dài.Trong quan hệ với thị trường, kể thị trường lân cận Tổng công ty cần phải nắm bắt nhu cầu trái vụ để khai thác lợi ta, đáp ứng nhu cầu (một số loại sau: khoai tây số loại quả, rau vụ đông ta) Bên cạnh Tổng công ty cần giới thiệu sản phẩm mà có khả sản xuất chế biến yêu cầu khách hàng, gửi mẫu hàng chào bán để thăm dò thị trường, giới thiệu rõ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đảm bảo hàm lượng chất khách hàng thường quan tâm Tham gia hội chợ triển lãm nước để trưng bày mãu hàng (chủ yếu sản phẩm chế biến) giới thiệu chào bán nhằm tạo hội tìm kiếm khách hàng Tổng công ty nên cố gắng tham gia hội chợ triển lãm nước quốc tế Với hội chợ triển lãm nước Tổng công ty đưa tin giới thiệu sản phẩm để thu hút ý nhà nhập nhà môi giới tham gia hội chợ triển lãm này, Tổng công ty quảng cáo sản phẩm báo chí, radio, ti vi để người tiêu dùng biết đến Còn thị trường nước Tổng công ty trưng bày sản phẩm triển lãm, hội chợ để giới thiệu cách trực tiếp với khách hàng 74 Luận văn tốt nghiệp Tại Tổng công ty có chương trình khuyến hay dùng sản phẩm làm quà tặng cho khách đến xem mua hàng, giới thiệu họ dùng thử sản phẩm qua họ đưa tin quảng cáo cho sản phẩm Tổng công ty Tổng công ty có hội trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, thông qua nắm bắt thị hiếu, sở thích người tiêu dùng Gửi catalogue sản phẩm hình ảnh ba chiều đến nhà cung cấp khách hàng nước 3.2.6 Đối với yếu tố đầu vào * Sản xuất nông nghiệp Trên sở dự án phát triển rau Chính Phủ phê duyệt làm định hướng dài hạn cho Tổng công ty, để thực thắng lợi nhiệm vụ năm 2004 mục tiêu chủ yếu đến năm 2005 2010, Tổng công ty cần tập trung giải số giải phăp sau: Xây dựng nâng cao chất lượng giống, nhằm có giống rau có suất cao, chất lượng tốt phù hợp với công nghệ chế biến xuất Tranh thủ thành tựu giống nước, đặc biệt khu vực nhập nội giống phù hợp với điều kiện sinh thái Việt Nam như: Măng Bát Bộ, Vải, Kiwi áp dụng công nghệ sinh học công tác lựa chọn, sản xuất giống Đẩy mạnh thực dự án giống dứa, tổ chức phát huy nhanh công suất trung tâm nhân giống có (Hà Tĩnh, Đồng Giao, Hải Phòng, Thường Tín, Kiên Giang ) Tạo điều kiện thuận lợi vốn kỹ thuật, vận động hộ gia đình tham gia sản xuất giống Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, hoàn thiện quy trình kỹ thuật kịp thời giải vướng mắc phát sinh từ sở * Sản xuất công nghiệp 75 Luận văn tốt nghiệp Tập trung giải đồng khâu: Trang thiết bị mới, công nghệ phương pháp tổ chức quản lý mới, nâng cao hệ số sử dụng công suất hiệu dây chuyền chế biến Chỉ đạo đơn vị trọng chất lượng sản phẩm, bảo đảm chất lượng sản phẩm chế biến ổn định, để có khả cạnh tranh Đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tất đơn vị lại Đồng thời nghiêm túc thực hệ thống quản lý chất lượng công nhận.’ Tìm biện pháp để giảm giá thành sản phẩm, rà xoát lại định mức kinh tế kỹ thuật tất công đoạn trình sản xuất kinh doanh - Nghiên cứu triển khai đưa vào sản xuất mặt hàng mới, nhằm khai thác khả sản xuất nước đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng mặt hàng 3.2.7 Đối với yếu tố khác * Về nhân sự: Tổng công ty có cán công nhân viên giàu kinh nghiệm, giỏi già, kiến thức bị lạc hậu, chưa có nhân trẻ trình độ cao * Về vốn: Tổng công ty thiếu vốn, chưa tạo khối lượng vốn đầy đủ để "đi xa" lĩnh vực kinh doanh tạo bước "đột phá" cho * Về công tác kinh doanh XNK: Từng bước xây dựng số lượng thị trường, chiến lược sản phẩm cho mặt hàng xuất Coi trọng thị trường truyền thống (Đông Âu, Nga ) mở rộng thị trường Mỹ, Trung Quốc thị trường Tây Âu nâng cao tỷ trọng hàng rau xuất tổng kim ngạch Cụ thể: + Đối với thị trường Mỹ: Tiếp tục trì đẩy mạnh việc xuất dứa hộp thông qua khách hàng truyền thống, xây dựng kế hoạch xuất cụ 76 Luận văn tốt nghiệp thể số lượng sản phẩm với phương án giá cụ thể phù hợp với lộ trình thực hiệp định thương mại Việt - Mỹ Đồng thời phải chủ động giao dịch đầu tư vùng nguyên liệu, chế biến sản phẩm để đảm bảo số lượng chất lượng + Đối với thị trường Nga: Trong giai đoạn độ tiến tới thống đầu mối chất lượng, số lượng, thương hiệu xuất mặt hàng truyền thống dứa hộp, dưa chuột hộp, dưa chột lọ vào thị trường Nga Bước đầu văn phòng Tổng công ty xây dựng kế hoạch giúp cho số đơn vị thành viên công ty Vegetexco mở Nga việc chiếm lĩnh thị trường với nhãn hiệu Vegetexco chất lượng đồng + Đối với thị trường Trung Quốc: Lấy trung tâm thương mại Đồng Đăng Lạng Sơn làm điểm chốt cho kế hoạch triển khai xuất mặt hàng rau tươi, sấy khô Nắm bám sát khách hàng, hàng hoá, thực nghiêm chỉnh phương thức bán hàng “tiền vào hàng ra”, tiếp tục phát huy mạnh công tác nhập bảo toàn phát huy nguồn vốn Các phòng từ đầu năm phải xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sản phẩm nội tiêu như: Đậu Hà Lan, ngô ngọt, ngô bao tử Xúc tiến mạng lưới đầu vào đầu theo quy chế bán hàng đại lý Tổng công ty thống - Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại: Trên sở định hướng thị trường để xây dựng kế hoạch xúc tién thương mại có mục tiêu, nâng cao lực kinh doanh xúc tiến thương mại qua mạng internet (bố trí án có lực, trang bị đầy đủ phương tiện) - Xây dựng quy chế thống thương hiệu sản phẩm chung TCT đạo thống giá, nhãn hiệu sản phẩm vào thị trường - Thực liên doanh liên kết nước để đẩy manh tiêu thụ sản phẩm 77 Luận văn tốt nghiệp * Công tác khoa học kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng: Đẩy mạnh việc hợp tác với viện, trung tâm nghiên cứu ngành quốc tế, để giải vấn đề khoa học kỹ thuật Tổng công ty theo hướng đặt hàng, mua quyền, đảm bảo có hiệu thiết thực * Công tác đầu tư xây dựng bản: Tập trung đầu tư xây dựng dự án: - Dây chuyền đông lạnh IQF Công ty XNK rau - Dây chuyền bao bì carton chất lượng cao công ty vật tư XNK - Trung tâm nhân giống Kiên Giang, Đồng Giao, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thường Tín * Công tác tư vấn đầu tư: - Xây dựng triển khai dự án thuỷ lợi Đồng Giao, Hà Tĩnh, Kiên Giang - Xây dựng triển khai dự án chế biến Huế, Gia Lai - Xây dựng triển khai dự án chế biến măng Thanh Há - Lục Ngạn * Công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục thực công tác đổi xếp lại doanh nghiệp theo tinh thần nghị trung ương III, đẩy mạnh công tác cổ phần hoá đơn vị thành viên (theo phương án Tổng công ty trình Bộ) - Xây dựng quy hoạch đào tạo đội ngũ cán quản lý đơn vị Tổng công ty Sắp xếp luân chuyển cán đáp ứng yêu cầu Tổng công ty * Công tác tài chính: - Củng cố công tác tài kế toán đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra đồng thời tìm hiểu chuẩn bị phương thức hoạt động tài Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình tổ chức 78 Luận văn tốt nghiệp - Tập trung xin cấp bổ xung vốn lưu động cho đơn vị, đơn vị đầu tư Cân đối điều hoà vốn đơn vị - Xử lý công nợ tồn đọng khó đòi, tiến hành nhanh quy luật hoàn thuế VAT, thuế nhập khẩu, thưởng xuất * Công tác kiểm tra kiểm soát, pháp chế: - Có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, đơn vị việc thực pháp luật, thực chế độ sách Nhà nước quy chế tài hạch toán kinh doanh, quy chế dân chủ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời Công tác pháp chế tiếp tục giải vấn đề tồn đọng năm trước * Công tác quản lý điều hành quan văn phòng: Từ năm 2001 Cơ quan văn phòng Tổng công ty thực chế khoán phòng kinh doanh, kết góp phần lớn vào hiệu kinh doanh năm 2003 Vì sang năm 2004 quan văn phòng Tổng công ty cần hoàn thiện chế khoán phòng kinh doanh, đồng thời thực chế khoán phòng quản lý Tiếp tục phân tích hoạt động tài quan văn phòng, phòng kinh doanh để đưa giải pháp kinh doanh biện pháp quản lý, tạo thống giúp lãnh đạo việc đạo kịp thời Cần có phối hợp phòng ban với sở chức nhiệm vụ tạo điều kiện cho hoàn thành tốt nhiệm vụ Bổ sung bước hoàn thiện nội quy, quy chế quan văn phòng Tổng công ty nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm nâng cao đời sống phù hợp với tình hình quan văn phòng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VÀ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 3.3.1 Chính sách hỗ trợ vốn 79 Luận văn tốt nghiệp Như biết rau chủ yếu xuất dạng chế biến Hơn việc chế biến rau theo yêu cầu chất lượng sản phẩm, cần phải có trang thiết bị đại, đắt tiền, không đầu tư lớn khó đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cao thị trường chất lượng rau Các dự án đầu tư chế biến nông sản tất nhiên hưởng khuyến khích ưu đãi nghị định 51 Tuy nhiên điều quan trọng chủ dự án có vốn để đầu tư (kể vốn đầu tư dự án trồng ăn lâu năm với quy mô lớn, vốn đầu tư đóng gói bao bì rau xuất xây dựng kho lạnh phương tiện vận tải chuyển tải chuyên dùng) Vì Nhà nước Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn nước ta cần dành nguồn vốn thoả đáng cho lĩnh vực để nhà đầu tư vay vốn trung dài hạn với lãi suất ưu đãi Bên cạnh Nhà nước vào Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn nên ngành ngân hàng có kế hoạch cho vay vốn để xây dựng kho lạnh cửa khẩu, vùng nguyên liệu, chợ đầu mối tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu dùng nước xuất Bên cạnh nên có biện pháp thu thút tạo điều kiện cho nguồn vốn đầu tư nước hình thức liên doanh, liên kết 3.3.2 Chính sách rau giống giống Nhà nước cần có sách quản lý chặt chẽ việc nhập giống cây, giống tránh nhập giống có ảnh hưởng xấu cho sản xuất cho sản xuất nước Ngoài việc quan quản lý Nhà nước đảm nhận vai trò tổ chức thử nghiệm, lai tạo giống mới, xây dựng quy trình trồng trọt, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh Để hướng dẫn sản xuất Nhà nước cần có sách tài để hỗ trợ cho khâu này, tốt hỗ trợ 100% chi phí có liên quan đến việc trồng thử nghiệm lai tạo giống có kết nhân giống cung ứng cho sản xuất, gieo trồng chuyển sang mua bán giống hạt giống chí 80 Luận văn tốt nghiệp thời gian đầu, vụ đầu Nhà nước tiếp tục hỗ trợ phần giá giống, hạt giống giá đắt nên người sản xuất kinh doanh không muốn làm không chịu nổi, để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tự do, xoay sở thử nghiệm, tự tìm kiếm giống giống tốt, thiếu vai trò tổ chức hỗ trợ Nhà nước khó lòng đẩy nhanh trình mỏ rộng sản xuất trồng trọt, chế biến xuất rau 3.3.3 Chính sách hỗ trợ phát triển hàng xuất Việc tài trợ Nhà nước hoạt động thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ cần thiết Cần coi hỗ trợ, trợ cấp xuất nước công nhận trình hội nhập kinh tế giới Các hoạt động tiếp thụ, xúc tiến thương mại sản phẩm rau xuất quan trọng cần thiết lẽ thân chủng loại sản phẩm giới có nhu cầu lớn lại không dễ bán trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người nên khách hàng thường tìm hiểu sâu, lựa chọn kỹ trước mua Do phó mặc cho doanh nghiệp lo toan chịu chi phí liên quan họ đuối sức không chịu nổi, xuất phát từ nhu cầu hàng năm Nhà nước cần giành số tiền định trợ giúp hoạt động cách miễn giảm chi phí mà doanh nghiệp phải trả thuê gian hàng giới thiệu sản phẩm hội chợ triển lãm tổ chức nước, chi phí liên quan tới việc trưng bày sản phẩm, phần chi phí thuê gian hàng hội chợ triển lãm tổ chức nước ngoài, chi phí thông tin thị trường quan Nhà nước tổ chức xúc tiến thương mại cung cấp Nhà nước Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn hỗ trợ xây dựng nhà máy chế biến vùng nguyên liệu để giảm chi phí vận tải bên cạnh đồng hoá sách xuất (tín dụng công nghệ, sách đất đai, đầu tư, bảo hiểm, kinh doanh xuất khẩu, sách xuất hỗ trợ khuyến khích sản xuất, trợ giá xuất khẩu) 81 Luận văn tốt nghiệp 3.3.4 Chính sách thuế Thuế nguồn thu chủ yếu ngân sách Nhà nước hệ thống thu thuế nhiều bất cập đặc biệt thuế xuất nhập khẩu.Các công ty liên doanh quyền nhập với mức thuế không công ty nước phải nộp thuế, điều không tạo Sự cạnh tranh lành mạnh thị trường làm Tổng công ty bị ép giá thị trường quốc tế Vì Nhà nước cần điều chỉnh lại vấn đề để tạo cân hoạt động kinh doanh Trong thời gian tới xu hướng cắt giảm thuế thực cách rộng rãi khu vực giới nhằm khuyến khích việc trao đổi buôn bán nước 3.3.5 Chính sách ưu đãi đầu tư Nhà nước Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn nên có sách ưu đãi đầu tư chế biến bảo quản nông sản Dành ưu đãi cho sách khuyến khích đầu tư nước, sách thuế khoá, sách tín dụng buộc nhà thu gom phải hoạt động đắn, nghiêm túc quan hệ với nông dân nhà xuất Đầu tư cho công nghiệp chế biến, bước nâng cao tỉ lệ hàng chế biến cấu hàng xuất Muốn thời gian tới Nhà nước cần vận dụng sách khuyến khích đầu tư nước, tạo điều kiện thuận lợi ưu đãichocác doanh nghiệp đầu tư mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng sở sản xuất mới, lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, lắp đặt thêm máy móc vào dây chuyền có vào sản xuất, công nghiệp chế biến công nghiệp bao bì mẫu mã nhằm tạo hàng hoá có giá trị công nghiệp cao Bên cạnh Nhà nước Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cần đầu tư vào dịch vụ kỹ thuật phục vụ nông nghiệp làm đất, tưới tiêu, tiêu úng, gieo trồng để trình thu hoặch giảm hư hao tổn thất, giữ chất lượng hàng hoá phục vụ xuất Hay trồng ăn đất khai hoang, phục hoá đồi núi trọc Nhà nước Bộ 82 Luận văn tốt nghiệp nông nghiệp phát triển nông thôn nên có sách ưu đãi cho dự án đầu tư vào lĩnh vực miễn giảm thuế nhập máy móc thiết bị , máy móc tạo thành tài sản cố định theo dự án ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thuê sử dụng đất 3.3.6 Nhà nước cần xoá bỏ thủ tục lệ phí bất hợp lý Các mặt hàng rau có đặc tính dễ hư hỏng (nhất rau tươi) nên thủ tục kiểm tra kiểm soát trình lưu thông, thủ tục xuất khẩu, kể thủ tục cung ứng hàng cho xí nghiệp chế xuất để chế biến xuất phải thông thoáng tránh gây ách tắc ảnh hưởng đến chất lượng hư hỏng sản phẩm Các thủ tục nêu có phải thật đơn giản kiểm tra kiểm soát phải thực nhanh chóng để sớm giải phóng hàng Đối với hàng rau có giá trị không cao, cần giảm chi phí để hạ giá thành xuất tăng khả cạnh tranh loại hàng hoá Nhà nước nên xoá bỏ lệ phí, kể lệ phí cửa khẩu, lệ phí hải quan có nên giảm nhẹ kiên xoá bỏ thủ tục lệ phí bất hợp lý Trên thực tế công tác quản lý xuất Nhà nước bất cập với diễn biến hoạt động xuất khẩu, nhiều thiếu sót nhược điểm cần khắc phục, giải thủ tục hải quan trở ngại lớn với thủ tục hành rườm rà phức tạp gây lãng phí thời gian, công sức cho đơn vị xuất khẩu, cản trở đến tiến độ xuất Tổng công ty làm nhiều hội thuận lợi khách hàng lớn Do việc cải cách trở nên cấp thiết 83 Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ VÀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 1.1.1 Khái niệm vai trò xuất hàng hoá .1 1.1.2 Đặc điểm thị trường xuất hàng hoá .3 1.1.3 Các hình thức xuất chủ yếu 1.1.3.1 Xuất trực tiếp 1.1.3.2 Xuất uỷ thác 1.1.3.3 Hoạt động xuất theo hình thức buôn bán đối lưu 1.1.3.4 Hoạt động xuất theo hình thức gia công quốc tế .5 1.1.3.5 Hoạt động xuất theo nghị định thư 1.1.3.6 Một số loại hình xuất khác 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.2.1 Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế .7 1.2.2 Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế 1.2.2.1 Tính tất yếu khách quan 1.2.2.2 Ảnh hưởng hội nhập kinh tế đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.2.3 Một số vấn đề cạnh tranh doanh nghiệp xu hội nhập 1.2.3.1 Khái niệm 1.2.3.2 Vai trò cạnh tranh 1.2.3.3 Các loại hình cạnh tranh 10 1.3 KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ .12 84 Luận văn tốt nghiệp 1.3.1 Khái niệm yếu tố cấu thành khả cạnh tranh thị trường xuất hàng hoá 12 1.3.2 Các tiêu đánh giá khả cạnh tranh doanh nghiệp 13 1.3.2.1 Nhóm tiêu định lượng .13 1.3.2.2 Nhóm tiêu định tính 15 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả cạnh tranh doanh nghiệp.16 1.3.3.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp .16 1.3.3.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 20 1.4 SỰ CẦN THIẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH 23 1.4.1 Sự cần thiết phải nâng cao khả cạnh tranh điều kiện hội nhập 23 1.4.2 Phương hướng nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện hội nhập 24 1.4.2.1 Có sách chiến lược kinh doanh đắn 24 1.4.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực 26 1.4.2.3 Giữ gìn quảng bá uy tín, hình ảnh doanh nghiệp 27 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH MẶT HÀNG RAU QUẢ TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN VIỆT NAM .28 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN .28 2.1 Lịch sử hình thành giai đoạn phát triển .28 2.1.1 Lịch sử hình thành 28 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Tổng Công ty Rau Nông sản 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam 31 2.1.4 Tình hình kết hoạt động kinh doanh thị trường xuất sản phẩm Tổng công ty 32 2.2 Tình hình kết tiêu thụ sản phẩm rau xuất 36 2.2.1 Tình hình tiêu thụ theo cấu sản phẩm 36 2.2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo phương thức hình thức xuất 38 85 Luận văn tốt nghiệp 2.2.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm rau theo thị trường 40 2.2.4 Tình hình tiêu thụ sản phẩm rau xuất theo đơn vị thánh viên 43 2.3 Phân tích đánh giá khả cạnh tranh 46 2.3.1 Phân tích đánh giá theo tiêu phản ánh 46 2.3.2 Phân tích đánh giá khả cạnh tranh theo phương thức cạnh tranh .48 2.3.2.1 Phân tích đánh giá khả cạnh tranh thông qua giá bán sản phẩm .49 2.3.2.2 Phân tích đánh giá khả cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm 51 2.3.2.3 Phân tích đánh giá khả cạnh tranh thông qua cấu chủng loại sản phẩm 52 2.3.3 Đánh giá chung khả cạnh tranh Tổng công ty .54 2.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới khả cạnh tranh Tổng công ty 56 2.4.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp 56 2.4.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 58 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CÁC MẶT HÀNG RAU QUẢ CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN VIỆT NAM .61 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2003, MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2005-2010 61 3.1.1 Quan điểm định hướng phát triển 61 3.1.2 Một số tiêu chủ yếu Tổng công ty phấn đấu để đạt vào năm 2004 .62 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH SẢN PHẨM RAU QUẢ CỦA TỔNG CÔNG TY .63 3.2.1 Đối với yếu tố cấu thành khả cạnh tranh sản phẩm rau 63 86 Luận văn tốt nghiệp 3.2.1.1 Đa dạng hoá sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm 63 3.2.1.2 Hạ thấp giá thành sản phẩm 66 3.2.1.3 Cải tiến mẫu mã bao bì 67 3.2.1.4 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường xây dựng chiến lược kinh doanh .67 3.2.1.5 Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, công tác tiếp thị 73 3.2.2 Đối với yếu tố đầu vào 74 3.2.3 Đối với yếu tố khác .75 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VÀ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 78 3.3.1 Chính sách hỗ trợ vốn .78 3.3.2 Chính sách rau giống giống 79 3.3.3 Chính sách hỗ trợ phát triển hàng xuất .79 3.3.4 Chính sách thuế 80 3.3.5 Chính sách ưu đãi đầu tư 80 3.3.6 Nhà nước cần xoá bỏ thủ tục lệ phí bất hợp lý .81 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp một số BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH các mặt HÀNG RAU QUẢ của TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG sản VIỆT NAM, Luận văn tốt nghiệp một số BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH các mặt HÀNG RAU QUẢ của TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG sản VIỆT NAM, Luận văn tốt nghiệp một số BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH các mặt HÀNG RAU QUẢ của TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG sản VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay