Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành tài chính kế toán năm 2016

125 1,026 15
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:38

BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN Đề số 1: Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: Câu 1: Theo Điều 55 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế toán trưởng có quyền sau đây: A Điều hành kế toán, chuyên môn hoạt động đơn vị; B Tổ chức hoạt động kinh doanh, kế toán đơn vị; C Độc lập chuyên môn, nghiệp vụ kế toán D Độc lập kế toán phụ thuộc vào thủ trưởng đơn vị Câu 2: Theo quy định Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, quan quy định phí kiểm soát giết mổ động vật ? A Ủy ban Thường vụ Quốc Hội B Ủy ban nhân dân tỉnh C Bộ Tài D Hội đồng nhân dân tỉnh Câu 3: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 Chính phủ áp dụng cho đối tượng nào? A Đơn vị nghiệp công B Doanh nghiệp Nhà nước C Doanh nghiệp tư nhân D Đơn vị quản lý nhà nước Câu 4: Cơ quan có thẩm quyền định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? A Bộ Tài B Quốc Hội C Chính phủ D Ủy ban tài ngân sách Quốc hội Câu 5: Theo Điều 55 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế toán trưởng có trách nhiệm: A Thực quy định pháp luật kế toán, tài đơn vị kế toán; B.Tổ chức điều hành máy hoạt động đơn vị; C Lập báo cáo kết sản xuất kinh doanh đơn vị; D Thực quy định pháp luật kế toán, tài đơn vị kế toán Câu 6: Theo quy định Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, quan quy định Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản? A Ủy ban Thường vụ Quốc Hội B Chính phủ C Hội đồng nhân dân cấp tỉnh D Bộ Tài Câu 7: Cơ chế tự chủ đơn vị nghiệp công bao gồm nội dung nào? A Tự chủ thực nhiệm vụ B Tự chủ nhân C Tự chủ tổ chức máy D Cả ba đáp án Câu 8: Cơ quan có thẩm quyền tạm đình chi ngân sách quan, tổ chức, đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh không chấp hành chế độ báo cáo kế toán, toán, báo cáo tài khác chịu trách nhiệm định theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A HĐND tỉnh B Sở Tài C UBND tỉnh D Thanh tra Tài Câu 9: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015 kỳ họp thứ: A 11 B 10 C 12 D 13 Câu 10: Theo quy định Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, quan quy định Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp? A Ủy ban Thường vụ Quốc Hội B Bộ Tài C Chính phủ quy định doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý D Bộ Tài quy định doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý Câu 11: Đơn vị nghiệp công phải thực quy định Nhà nước mức chi, tiêu chuẩn, định mức nội dung nào? A Tiếp khách nước, công tác phí công tác nước B Xe ô tô, nhà làm việc, trang bị điện thoại công vụ nhà riêng điện thoại di động, chế độ công tác phí nước ngoài, chế độ tiếp khách nước hội thảo quốc tế Việt Nam C Xe ô tô, nhà làm việc D Chế độ công tác phí nước ngoài, chế độ tiếp khách nước hội thảo quốc tế Việt Nam Câu 12: Số dư quỹ dự trữ tài cấp không vượt phần trăm dự toán chi ngân sách hàng năm theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A 25% B 20% C 30% D 35% Câu 13: Theo quy định Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, quan quy định Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố? A Hội đồng nhân dân cấp tỉnh B Chính phủ C Ủy ban nhân dân cấp tỉnh D Bộ Tài Câu 14: Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Bộ Tài hướng dẫn bổ sung Chế độ kế toán Hành nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài có hiệu lực thi hành kể từ ngày nào? A Sau 15 ngày kể từ ngày ký B Sau 45 ngày kể từ ngày ký C Sau 25 ngày kể từ ngày ký D Sau 30 ngày kể từ ngày ký Câu 15: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 gồm có: A Bảy Chương 73 Điều B Sáu Chương 74 Điều C Sáu Chương 73 Điều D Bảy Chương 74 Điều Câu 16: Dự toán ngân sách nhà nước cấp bố trí mức dự phòng chiếm tỷ lệ phần trăm tổng chi ngân sách cấp theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Từ 2% đến 5% B Từ 2% đến 3% C Từ 2% đến 4% D 5% Câu 17: Theo quy định Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, quan quy định Phí sát hạch lái xe? A Hội đồng nhân dân cấp tỉnh B Chính phủ quy định sở thuộc Trung ương quản lý, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định sở thuộc địa phương quản lý C Ủy ban nhân dân cấp tỉnh D Bộ Tài Câu 18: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 quan thông qua: A Chủ tịch nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam B Bộ Tài nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam C Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam D Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Câu 19: Chứng từ kế toán chung cho đơn vị hành nghiệp gồm có tiêu? A B C D tiêu tiêu tiêu tiêu Câu 20: Cấp ngân sách thành lập Quỹ dự trữ tài theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? A Cấp Trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện, cấp xã B Cấp Trung ương C Cấp Trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện D Cấp Trung ương cấp Tỉnh Câu 21: Theo quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12, tài sản nhà nước lý trường hợp sau đây: A Sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ B Không sử dụng; C Từ nơi thừa sang nơi thiếu D Cả A, B, C sai Câu 22: Để phục vụ yêu cầu quản lý đơn vị, đơn vị Hành nghiệp bổ sung thêm tài khoản cấp mấy? A B C D Cấp Cấp 3, cấp Cấp 2, cấp 3, cấp Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp Câu 23: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 thay thế: A Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 B Luật Phí lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 C Pháp lệnh kế toán thống kê ngày 10/5/1988 D Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Câu 24: Hãy nêu quy định thời gian phải khóa sổ quỹ tiền mặt quan hành nghiệp? A B C D Cuối tuần Cuối ngày Cuối tháng Cuối năm Câu 25: Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh xử lý theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? A Trích 30% vào quỹ dự trữ tài cấp; trích 70% lại vào thu ngân sách năm sau B trích 50% vào quỹ dự trữ tài cấp; trích 50% lại vào thu ngân sách năm sau C trích 40% vào quỹ dự trữ tài cấp; trích 60% lại vào thu ngân sách năm sau D trích 70% vào quỹ dự trữ tài cấp; trích 30% lại vào thu ngân sách năm sau Đề số 2: Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: Câu 1: Theo quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12, tài sản nhà nước bị thu hồi trường hợp sau đây: A Không sử dụng; A Để mang lại hiệu sử dụng cao C Tài sản hết hạn sử dụng D Cả A, B, C Câu 2: Theo quy định hành, đơn vị nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên chi đầu tư, hàng năm, phần chênh lệch thu lớn chi thường xuyên (nếu có), đơn vị trích tối thiểu % để lập Quỹ phát triển hoạt động nghiệp? A 25% B 30% C 35% D 40% Câu 3: UBND cấp phải hoàn thành việc giao dự toán ngân sách cho quan, đơn vị trực thuộc UBND cấp vào thời gian theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? A B C D Trước ngày 31 tháng 12 Trước ngày 15 tháng 12 Trước ngày 10 tháng 12 Trước ngày 15 tháng 11 Câu 4: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, người phải chịu trách nhiệm nội dung chứng từ kế toán: A Người lập chứng từ kế toán người lưu trữ tài liệu kế toán B Giám đốc kế toán trưởng C Người lập, người duyệt người khác ký tên chứng từ kế toán D Kế toán trưởng kế toán viên ký tên chứng từ kế toán Câu 5: Theo quy định Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, quan quy định Phí thăm quan danh lam thắng cảnh? A Chính phủ quy định công trình thuộc Trung ương quản lý, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định công trình thuộc địa phương quản lý B Bộ Tài quy định công trình thuộc Trung ương quản lý; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định công trình thuộc địa phương quản lý C Bộ Tài quy định công trình thuộc Trung ương quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định công trình thuộc địa phương quản lý D Cả a, b, c Câu 6: Theo quy định Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tài khoản 421-chênh lệch thu, chi chưa xử lý có tài khoản cấp 2? A B C D Câu 7: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản: A Cuối tháng B Hàng ngày C Cuối kỳ kế toán năm D Cuối kỳ kế toán quý Câu 8: Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước cấp có thẩm quyền định, báo cáo toán ngân sách nhà nước cấp có thẩm quyền phê chuẩn phải công khai chậm ngày kể từ ngày văn ban hành theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? A 60 ngày B 30 ngày C 20 ngày D 15 ngày Câu 9: Theo quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12, tài sản nhà nước điều chuyển trường hợp sau đây: A Trụ sở làm việc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo định quan nhà nước có thẩm quyền trường hợp khác theo quy định pháp luật B Để mang lại hiệu sử dụng cao C Sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ D Tài sản bị hư hỏng sử dụng việc sửa chữa hiệu Câu 10: Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài việc ban hành Chế độ kế toán Hành nghiệp thay Quyết định nào? A B C D Quyết định 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 Bộ Tài Quyết định 1124-TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 Bộ Tài Quyết định 1062-TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/1996 Bộ Tài Quyết định 1357-TC/QĐ/TCT ngày 30/12/1995 Bộ Tài Câu 11: Theo quy định Điều Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Chuẩn mực kế toán chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán quan sau quy định sở chuẩn mực quốc tế kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể Việt Nam: A Quốc hội B Kiểm toán nhà nước C Chính phủ D Bộ Tài Câu 12: Theo quy định Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, quan quy định Lệ phí ra, vào cảng biển? A Ủy ban thường vụ Quốc Hội B Bộ Tài C Bộ Tài quy định cấp phép quan trung ương thực hiện; Hội đồng nhân cấp tỉnh định cấp phép quan địa phương thực D Chính phủ quy định cấp phép quan trung ương thực hiện; Hội đồng nhân cấp tỉnh định cấp phép quan địa phương thực Câu 13: Cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn toán ngân sách cấp Tỉnh theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? A Hội đồng nhân dân tỉnh B Ủy ban nhân dân tỉnh C Sở Tài D Bộ Tài Câu 14: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực thi hành: A Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 B Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 C Từ ngày 20 tháng 11 năm 2016 D Từ ngày 20 tháng 11 năm 2015 Câu 15: Theo quy định Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, quan quy định Phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng? A Ủy ban Thường vụ Quốc Hội B Bộ Tài quy định công trình thuộc Trung ương quản lý; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định công trình thuộc địa phương quản lý C Chính phủ quy định công trình thuộc Trung ương quản lý, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định công trình thuộc địa phương quản lý D Bộ Tài quy định công trình thuộc Trung ương quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định công trình thuộc địa phương quản lý Câu 16: Đối với đơn vị nghiệp công theo qui định Nghị định 16/2015/NĐCP ngày 14/2/2015 Chính phủ, nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, khoản thu dịch vụ nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, khoản thu phí theo pháp luật phí, lệ phí, đơn vị mở tài khoản đâu để phản ánh? A B C D Kho bạc Nhà nước Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Kho bạc Nhà nước ngân hàng nhà nước Câu 17: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, quan sau hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị phù hợp với lĩnh vực hoạt động: A Bộ Tài B UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương C Sở Tài D Kiểm toán Nhà nước Câu 18: Cơ quan có nhiệm vụ lập toán ngân sách tỉnh Quảng Bình trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ? A Sở Tài B Bộ Tài C Hội đồng nhân dân tỉnh D UBND tỉnh Câu 19: Theo quy định Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, quan quy định Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động sở thể thao, câu lạc thể thao chuyên nghiệp? A Hội đồng nhân dân cấp tỉnh B Bộ Tài quy định quan thuộc Trung ương cấp; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định quan thuộc địa phương cấp C Chính phủ quy định quan thuộc Trung ương cấp; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định quan thuộc địa phương cấp D Bộ Tài quy định quan thuộc Trung ương cấp; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định quan thuộc địa phương cấp Câu 20: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, trách nhiệm đầy đủ đơn vị kế toán là: A Quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán B Quản lý, sử dụng, bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán C Sử dụng lưu trữ tài liệu kế toán D Sử dụng, bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán Câu 21: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào? A B C D 06/3/2015 06/4/2015 16/4/2015 26/4/2015 Câu 22: Theo quy định hành tài sản sau không thực xác định giá trị để giao cho đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài quản lý: A Tài sản đơn vị thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết tổ chức, cá nhân khác tài sản khác đơn vị B Tài sản máy móc, thiết bị; C Tài sản xe ô tô D Tài sản nhà cửa, vật kiến trúc Câu 23 : Cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực tài - ngân sách trái với pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Ủy ban tài chính, ngân sách Quốc hội B Bộ Tài C Ủy ban Thường vụ Quốc hội D Quốc hội Câu 24: Theo quy định Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, quan quy định Phí thư viện? A Hội đồng nhân dân cấp tỉnh B Bộ Tài quy định thư viện thuộc Trung ương quản lý; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định thư viện thuộc địa phương quản lý C Chính phủ quy định thư viện thuộc Trung ương quản lý; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định thư viện thuộc địa phương quản lý D Bộ Tài quy định thư viện thuộc Trung ương quản lý; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thư viện thuộc địa phương quản lý 10 D Tài sản trụ sở làm việc tài sản khác gắn liền với đất quan nhà nước thuộc trung ương quản lý phải thu hồi Bộ, quan trung ương không thu hồi Câu 11: Theo quy định hành Bộ trưởng Bộ Tài định thu hồi loại tài sản nhà nước sau đây: A Trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm quyền sử dụng đất) quan nhà nước thuộc địa phương quản lý phải thu hồi địa phương không thu hồi B Tài sản nhà nước trang bị cho quan nhà nước, cá nhân không tiêu chuẩn, định mức C Tài sản nhà nước bị sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ, cho thuê sử dụng để thực hoạt động kinh doanh khác D Tài sản nhà nước trang bị cho quan nhà nước quản lý, sử dụng mà quan không nhu cầu sử dụng Câu 12: Theo quy định hành Bộ trưởng Bộ Tài định thu hồi loại tài sản nhà nước sau đây: A Cơ quan nhà nước giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước B Tài sản nhà nước trang bị cho quan nhà nước, cá nhân không tiêu chuẩn, định mức C Tài sản nhà nước bị sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ, cho thuê sử dụng để thực hoạt động kinh doanh khác D Cả A, B, C sai Câu 13: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kiểm kê tài sản là: A Việc cân, đong, đo, đếm tài sản; xác nhận đánh giá giá trị tài sản, nguồn vốn có thời điểm kiểm kê để đối chiếu với số liệu sổ kế toán B Xác nhận đánh giá chất lượng, giá trị tài sản, nguồn vốn có thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu sổ kế toán C Xác nhận nguồn vốn có thời điểm kiểm kê để đối chiếu với số liệu sổ kế toán D Cả đáp án Câu 14: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, có quan sau có quyền tạm giữ, tịch thu niêm phong chứng từ kế toán: A Cơ quan Công an B Thanh tra Chính phủ C Kiểm toán Nhà nước 111 D Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Câu 15: Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Bộ Tài hướng dẫn bổ sung Chế độ kế toán Hành nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài có hiệu lực thi hành kể từ ngày nào? E F G H Sau 15 ngày kể từ ngày ký Sau 45 ngày kể từ ngày ký Sau 25 ngày kể từ ngày ký Sau 30 ngày kể từ ngày ký Câu 16: Chứng từ kế toán chung cho đơn vị hành nghiệp gồm có tiêu? M tiêu N tiêu O tiêu P tiêu Câu 17: Theo quy định Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ Tài chính, đơn vị hành nghiệp phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký đối tượng nào? E Thủ quỹ, thủ kho, kế toán, kế toán trưởng F Kế toán trưởng (và người ủy quyền), Thủ trưởng đơn vị (và người ủy quyền) G Thủ kho, Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị H Thủ quỹ, thủ kho, nhân viên kế toán, kế toán trưởng (và người ủy quyền), Thủ trưởng đơn vị (và người ủy quyền) Câu 18: Theo quy định Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ Tài chính, Các loại chứng từ kế toán sau, chứng từ loại chứng từ kế toán bắt buộc: Phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, biên lai thu tiền, giấy đề nghị toán? M Phiếu chi, biên lai thu tiền N Phiếu chi, giấy đề nghị toán O Giấy đề nghị toán, giấy đề nghị tạm ứng P Biên lai thu tiền, giấy đề nghị toán Câu 19: Theo quy định Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ Tài chính, Hệ thống tài khoản kế toán hành áp dụng cho đơn vị hành nghiệp Bộ Tài quy định gồm loại ? I 07 loại J 08 loại 112 K 06 loại L 09 loại Câu 20: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 đối tượng sau cụ thể hoá sổ kế toán chọn để phục vụ yêu cầu kế toán đơn vị: A Giám đốc đơn vị B Kế toán trưởng đơn vị C Kế toán tổng hợp đơn vị D Đơn vị kế toán Câu 21: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán: A Tháng B Quý C Sáu tháng D Năm Câu 22: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, quan sau quy định cụ thể tài sản nợ phải trả ghi nhận đánh giá lại theo giá trị hợp lý, phương pháp kế toán ghi nhận đánh giá lại theo giá trị hợp lý A Quốc hội B Chính phủ C Bộ Tài D UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Câu 23: Chi ngân sách cấp bội chi ngân sách theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Chi ngân sách cấp TW, Chi ngân sách cấp tỉnh B Chi ngân sách cấp TW C Chi ngân sách cấp tỉnh D Chi ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã Câu 24: Khoản thu sau thuộc khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) ngân sách Trung ương ngân sách địa phương theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Thuế sử dung đất nông nghiệp B Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước C Thuế thu nhập cá nhân D Lệ phí trước bạ 113 Câu 25: Khoản thu sau không thuộc khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? A Thuế sử dung đất nông nghiệp B Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước C Thuế xuất khẩu, thuế nhập D Lệ phí trước bạ - 114 115 116 BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI: VIẾT NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN Đề số Câu 1: Anh (chị) hiểu phí, lệ phí? nguyên tắc xác định mức thu, miễn giảm phí, lệ phí quy định Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Quốc hội? (30 điểm) Câu 2: Anh (chị) trình bày nội dung công việc kế toán trường hợp chia, sáp nhập đơn vị kế toán theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 Quốc hội ?(35 điểm) Câu 3: Hãy nêu nội dung tự chủ tài đơn vị nghiệp công tự đảm bảo phần chi thường xuyên theo quy định Nghị định số 16/2015/NĐ117 CP Chính phủ? Nguồn thu phí theo pháp luật phí, lệ phí để lại chi cho nội dung gì? (35 điểm) Đề số Câu 1: Hãy nêu nội dung xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm theo quy định Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc Hội? Theo quy định Luật ngân sách nhà nước hành khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm thuộc ngân sách cấp tỉnh sử dụng tăng chi đầu tư số dự án quan trọng phải đảm bảo điều kiện nào? (35 điểm) Câu 2: Hãy nêu phạm vi đối tượng điều chỉnh Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan quản lý nhà nước Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ? (35 điểm) Câu 3: Hãy nêu nội dung kiểm tra kế toán, quyền trách nhiệm đơn vị kế toán kiểm tra kế toán theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 Quốc Hội? (30 điểm) Đề số Câu 1: Hãy nêu quy định thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Quốc Hội? (35 điểm) Câu 2: (35 điểm) Hãy trình bày trình tự luân chuyển kiểm tra chứng từ kế toán theo quy định Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính? (25 điểm) Kế toán đơn vị A lập phiếu xuất kho cho khách hàng (trường hợp đặc biệt phải viết liên), kế toán thực viết lần (cho liên phiếu xuất kho cần viết), nội dung hai lần viết giống có không? Tại sao? (10 điểm) Câu 3: Hãy nêu nội dung Kiểm kê tài sản quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 Quốc hội?(30 điểm) 118 Đề số Câu 1: Hãy nêu nội dung nhiệm vụ chi ngân sách địa phương theo quy định Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội? Theo Luật ngân sách nhà nước hành chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp nào? (35 điểm) Câu 2: Hãy nêu nguyên tắc hạch toán kế toán trả lương khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Bộ Tài chính? (35 điểm) Câu 3: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 qui định Quản lý nhà nước kế toán, trách nhiệm quyền kế toán trưởng? (30 điểm) Đề số Câu 1: Hãy nêu quyền, nghĩa vụ quan, tổ chức, đơn vị giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Các hành vi bị cấm quản lý sử dụng tài sản nhà nước quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008 /QH12 ngày 03/6/2008 Quốc hội?(35 điểm) Câu 2: Anh (chị) cho biết thời gian hướng dẫn lập, xây dựng, tổng hợp, định giao dự toán ngân sách nhà nước theo Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội? (35 điểm) Câu 3: Theo anh (chị) đối tượng áp dụng Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 Quốc hội? (30 điểm) Đề số 119 Câu 1: Hãy nêu lập dự toán ngân sách nhà nước năm theo quy định Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội? (35 điểm) Câu 3: Anh (chị) nêu thẩm quyền trách nhiệm Bộ Tài Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quản lý phí lệ phí quy định Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 Quốc hội? (35 điểm) Câu 3: Theo quy định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 hành vi bị nghiêm cấm công tác kế toán ?(30 điểm) Đề số Câu 1: Anh (chị) nêu khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% theo quy định Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội? (35 điểm) Câu 2: Hãy nêu quy định nghĩa vụ tài chính, quản lý tài sản Nhà nước quy chế chi tiêu nội bộ, tự chủ giao dịch tài đơn vị nghiệp công theo quy định Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ? (35 điểm) Câu 3: Hãy cho biết thời gian, nội dung mở sổ kế toán trình tự khóa sổ kế toán theo quy định Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính? (30 điểm) Đề số Câu 1: Hãy nêu yêu cầu thời hạn phân bổ giao dự toán ngân sách nhà nước theo Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội? (35 điểm) Câu 2: Anh (chị) nêu trách nhiệm quản lý nhà nước tài sản nhà nước Bộ Tài Ủy ban nhân dân cấp theo quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc hội? (35điểm) Câu 3: Anh (chị) nêu yêu cầu kế toán, đối tượng kế toán theo qui định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 Quốc Hội ?(30 điểm) 120 Đề số Câu 1: Hãy nêu nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cấp địa phương theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội ?(35 điểm) Câu 2: Anh (chị) nêu quy định đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm tài sản nhà nước quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân theo quy định Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc hội? (30 điểm) Câu số 3: Hãy trình bày nội dung tự chủ thực nhiệm vụ tổ chức máy đơn vị nghiệp công theo quy định Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ? (35 điểm) Đề số 10 Câu 1: Hãy nêu thời gian công khai hình thức công khai ngân sách nhà nước quy định theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội?(35 điểm) Câu Anh (chị) cho biết tiêu chuẩn, quyền trách nhiệm người làm kế toán, tiêu chuẩn điều kiện kế toán trưởng theo qui định Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015? (30 điểm) Câu 3: Anh (chị) nêu trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (35 điểm) Đề số 11 Câu 1: Hãy nêu trách nhiệm quan, tổ chức, đơn vị việc lập dự toán ngân sách năm theo quy định Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội (35 điểm) Câu 2: Anh (chị) nêu trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước quan nhà nước quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính 121 phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (30 điểm) Câu 3: Hãy cho biết thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo toán ngân sách theo quy định Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành chế độ kế toán hành nghiệp? (35 điểm) Đề số 12 Câu 1: Hãy nêu hành vi bị cấm lĩnh vực ngân sách nhà nước theo quy định Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội? (35 điểm) Câu 2: Hãy nêu quy định tự chủ tài đơn vị nghiệp công Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ? (35 điểm) Câu 3: Hãy nêu quy định thuê tài sản trụ sở làm việc phục vụ hoạt động quan nhà nước quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (30 điểm) Đề số 13 Câu 1: Anh (chị) nêu yêu cầu toán ngân sách nhà nước theo quy định Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội ? (30 điểm) Câu 2: Hãy nêu quy định tự chủ tài đơn vị nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập? (35 điểm) Câu 3: Anh (chị) nêu trình tự, thủ tục thu hồi tài sản nhà nước quan nhà nước quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (35 điểm) Đề số 14 122 Câu 1: Hãy nêu quy định phân bổ giao dự toán ngân sách nhà nước theo Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội? Cơ quan giao thực kiểm tra dự toán đơn vị dự toán cấp I giao cho đơn vị sử dụng ngân sách?(30 điểm) Câu 2: Chế độ Kế toán Hành nghiệp ban hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài áp dụng cho đối tượng nào? Nêu quy định cụ thể lập chứng từ kế toán? (35 điểm) Câu 3: Anh (chị) nêu thẩm quyền thu hồi tài sản nhà nước quan nhà nước quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (35 điểm) Đề số 15 Câu 1: Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị dự toán ngân sách theo quy định Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ kinh phí quản lý hành giao cho quan thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm xác định giao hàng năm bao gồm khoản nào? (35 điểm) Câu 3: Anh (chị) trình bày trình tự, thủ tục lý tài sản nhà nước quan nhà nước theo quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (30 điểm) Đề số 16 Câu 1: Anh (chị) nêu quy định tổ chức thu ngân sách nhà nước theo quy định Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội?(35 điểm) Câu 2: Hãy nêu phạm vi sử dụng kinh phí tiết kiệm theo quy định Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ?(35 điểm) 123 Câu 3: Hãy trình bày nội dung quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài dùng vào mục đích cho thuê quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (30) điểm Đề số 17 Câu 1: Anh (chị) nêu quy định tổ chức chi ngân sách nhà nước theo quy định Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội?(35 điểm) Câu 2: Hãy cho biết trách nhiệm quan thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ? Ai người chịu trách nhiệm trước pháp luật định việc quản lý, sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành giao? (35 điểm) Câu 3: Hãy trình bày trình tự thực xếp lại, xử lý trụ sở làm việc quan, tổ chức, đơn vị theo quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước?(30 điểm) Đề số 18 Câu 1: Anh (chị) nêu yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước năm theo quy định Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội?(35 điểm) Câu 2: Hãy nêu quy định điều chỉnh biên chế mức kinh phí giao để thực chế độ tự chủ theo quy định Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ? (35 điểm) Câu 3: Anh (chị) nêu thẩm quyền định điều chuyển tài sản nhà nước quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (30 điểm) Đề số 19 124 Câu 1: Anh (chị) cho biết khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% quy định Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội?(35 điểm) Câu 2: Theo quy định Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ đơn vị nghiệp công tự bảo đảm phần chi thường xuyên phân phối kết tài năm nào? (30 điểm) Câu 3: Hãy trình bày nội dung quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài dùng vào mục đích liên doanh, liên kết quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước?(35 điểm) Đề số 20 Câu 1: Theo quy định Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ đơn vị nghiệp công Nhà nước bảo đảm chi phí thường xuyên có nguồn tài nào? Nêu trình tự sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên loại hình đơn vị này? (35 điểm) Câu 2: Theo quy định Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Quốc hội việc xét duyệt toán năm thực theo nội dung nào? Khi xét duyệt toán, quan xét duyệt có quyền gì? (35 điểm) Câu 3: Hãy trình bày phương thức xử lý trụ sở làm việc quan, tổ chức, đơn vị quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước? (30 điểm) 125
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành tài chính kế toán năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành tài chính kế toán năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành tài chính kế toán năm 2016, D. trích 70% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 30% còn lại vào thu ngân sách năm sau., B. Ủy ban nhân dân tỉnh, D. Tất cả các khoản A, B, C, D. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường, D. Chậm nhất là 10 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của HĐND., D. Trước 01 tháng 5 năm sau, C. Từ 2% đến 4%, D. Cả 3 phương án trên, C. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, C. từ 2% đến 4%, B. 31 tháng 2 năm sau

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay