Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý đất đai năm 2016

152 409 1
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:38

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: Câu số (35 điểm) Anh (Chị) cho biết việc định giá đất phải đảm bảo nguyên tắc nào? Giá đất cụ thể sử dụng để làm trường hợp theo quy định Luật đất đai năm 2013? Câu số (35 điểm) Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc đồ quy định nào? Câu số (30 điểm) Thống kê, kiểm kê đất đai theo định theo quy định nào? Trách nhiệm thực việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất quy định nào? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: Câu số (35 điểm) Trình bày khái niệm đo đạc đồ? Trình bày nguyên tắc hoạt động đo đạc đồ? Hoạt động đo đạc đồ bao gồm hoạt động gì? Câu số (35 điểm) Anh (Chị) cho biết nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? Câu số (30 điểm) Anh (chị) cho biết đăng ký biến động thực trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký trường hợp nào? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: Câu số (35 điểm) Anh (chị) nêu trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất? Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 01 tháng năm 2004, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất tranh chấp thực nào? Câu số (35 điểm) Hệ thống thông tin, liệu đo đạc đồ gồm thành phần nào? Trình bày quy định yêu cầu quản lý khai thác, sử dụng thông tin, liệu đo đạc đồ? Câu số (30 điểm) Anh (Chị) cho biết việc định giá đất phải đảm bảo nguyên tắc nào? Bảng giá đất sử dụng để làm trường hợp theo quy định Luật đất đai năm 2013? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: Câu số (35 điểm) Anh (Chị) cho biết lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh? Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định Luật Đất đai năm 2013? Câu số (35 điểm) Nêu hoạt động điều tra, đánh giá đất đai nội dung điều tra, đánh giá đất đai? Trình bày việc tổ chức thực điều tra, đánh giá đất đai? Câu số (30 điểm) Anh (chị) cho biêt việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân giao không thẩm quyền thực nào? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: Câu số (35 điểm) Anh (Chị) cho biết lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh? Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định Luật Đất đai năm 2013? Câu số (35 điểm) Anh (chị) cho biết Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho trường hợp nào? Câu số (30 điểm) Tổ chức nước cấp giấy phép hoạt động đo đạc đồ có đủ điều kiện gì? Nêu danh mục hoạt động dịch vụ đo đạc đồ phải có giấy phép? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: Câu số (35 điểm) Anh (Chị) cho biết lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện? Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định Luật Đất đai năm 2013? Câu số (35 điểm) Anh (Chị) cho biết người chịu trách nhiệm trước Nhà nước việc sử dụng đất? Với vai trò đại diện chủ sở hữu đất đai Nhà nước có quyền theo quy định Luật đất đai năm 2013? Câu số (30 điểm) Trình bày quy định Giấy phép hoạt động đo đạc đồ? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: Câu (35 điểm): Theo quy định Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất? Câu số (35 điểm) Trình bày khái niệm đo đạc đồ? Trình bày nguyên tắc hoạt động đo đạc đồ? Hoạt động đo đạc đồ bao gồm hoạt động gì? Câu số (30 điểm) Anh (chị) nêu hành vi bị nghiêm cấm theo quy định Luật đất đai năm 2013? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: Câu số (30 điểm) Anh (Chị) trình bày nội dung quản lý nhà nước đất đai theo quy định Luật đất đai năm 2013? Câu số (35 điểm) Anh (chị) cho biết Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho trường hợp nào? Câu số (35 điểm) Anh (Chị) cho biết để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất? Các trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất? Các trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai năm 2013? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: Câu số (35 điểm) Anh (chị) cho biết, theo quy định phân loại đất Luật đất đai năm 2013, nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm loại đất nào? Câu số (35 điểm) Anh (Chị) cho biết lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện? Nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định Luật Đất đai năm 2013? Câu số (30 điểm) Anh (Chị) cho biết quyền chung người sử dụng đất; nghĩa vụ chung người sử dụng đất theo quy định Luật đất đai năm 2013? ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 10 Câu số (35 điểm) Trình bày khái niệm đo đạc đồ? Trình bày nguyên tắc hoạt động đo đạc đồ? Hoạt động đo đạc đồ bao gồm hoạt động gì? Câu số (30 điểm) Anh (Chị) cho biết trường hợp thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai theo quy định Luật đất đai năm 2013? Câu số (35 điểm) Theo quy định Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất? D 70 tháng Câu 11 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhiều đất có nhà có nguồn gốc ông cha để lại nhận chuyển quyền sử dụng đất có nguồn gốc ông cha để lại, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 không vi phạm pháp luật đất đai hạn mức đất xác định nào? A Theo quy định tổng đất B Theo quy định hạn mức giao đất theo quy định tỉnh C Theo quy định đất D Theo quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình theo quy định tỉnh Câu 12 Theo Luật đất đai 2013, thời hạn sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang trồng rừng phòng hộ năm? A 20 năm B 50 năm C 70 năm D Lâu dài Câu 13.Việc giao nộp thông tin, liệu đo đạc đồ thực thời hạn tháng kể từ công trình, dự án hoàn thành? A tháng B tháng C tháng D tháng Câu 14 Theo Luật đất đai 2013, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền định giao đất trường hợp sau đây? A Giao đất hộ gia đình, cá nhân B Giao đất cộng đồng dân cư C Giao đất sở tôn giáo D Cả A B Câu 15.Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan tổ chức thực việc phân giới, cắm mốc biên giới đất liền phân định biên giới, ranh giới biển? A Bộ Ngoại giao B Bộ Công an C Bộ Nội vụ D Bộ Tài nguyên Môi trường Câu 16 Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định xác định vào thời gian nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi loại giấy tờ nào? A Giấy tờ đăng ký hộ thường trú, tạm trú dài hạn nhà gắn với đất ở; Giấy chứng minh nhân dân Giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước khoản nộp khác có ghi địa nhà đất đăng ký B Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc đất đai qua thời kỳ C Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã thời điểm kê khai đăng ký D Cả phương án Câu 17.Theo Luật đất đai 2013, Thời hạn giao đất, cho thuê đất tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp không năm? A 20 năm B 30 năm C 50 năm D 70 năm Câu 18.Các công trình sau thuộc công trình xây dựng đo đạc? A Các trạm quan trắc cố định thiên văn, trắc địa, vệ tinh, trọng lực, địa động lực, độ cao, độ sâu B Các sở kiểm định tham số thiết bị đo đạc C Dấu mốc điểm thuộc hệ thống điểm đo đạc sở D Tất công trình Câu 19 Theo Luật đất đai 2013, Cơ quan sau có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh? A Hội đồng nhân dân cấp tỉnh B Bộ Tài nguyên Môi trường C Chính phủ D Quốc hội Câu 20.Kiểu, cỡ chữ thể Giấy chứng nhận thực nào? A Số hiệu, tên mục điểm in theo kiểu chữ 'Calibri, Bold', cỡ chữ '13'; riêng điểm in kiểu chữ số nghiêng B Số hiệu, tên mục điểm in theo kiểu chữ '.VnTime, Bold', cỡ chữ '13'; riêng điểm in kiểu chữ số nghiêng C Số hiệu, tên mục điểm in theo kiểu chữ 'Times New Roman, Bold', cỡ chữ '13'; riêng điểm in kiểu chữ số nghiêng D Số hiệu, tên mục điểm in theo kiểu chữ 'VnArial, Bold', cỡ chữ '13'; riêng điểm in kiểu chữ số nghiêng Câu 21 Theo Luật đất đai 2013, Cơ quan sau có thẩm quyền định giao đất cho tổ chức kinh tế? A Hội đồng nhân dân cấp tỉnh B UBND cấp huyện C UBND cấp tỉnh D Chính phủ Câu 22 Tại mục “Thửa đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất", có thông tin đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất rừng trồng, lâu năm ghi chú; ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận quan ký cấp Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận nằm trang giấy chứng nhận? A Trang B Trang C Trang D Trang Câu 23.Theo Luật đất đai 2013, Cơ quan sau có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia? A Quốc hội B Chính phủ C Bộ Tài nguyên Môi trường D Bộ Xây dựng Câu 24 Theo Luật đất đai 2013, người có thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh? A Chính phủ B Thủ tướng Chính phủ C Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường D Chủ tịch UBND cấp tỉnh Câu 25 Theo Luật đất đai 2013, hạn mức giao đất rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân không hécta? A 20 héc ta B 30 héc ta C 40 héc ta D 50 héc ta ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh: Số BD: (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi 1(ký, họ tên) Cán coi thi 2(ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO2(ký, họ tên) Số phách Số câu trả lời đúng: ; Điểm số: ; Điểm chữ: (Đề thi gồm trang, 25 câu) Đề thi số: 19 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: (Cách chọn: A B C D: Chọn A A B C D: Chọn C, bỏ chọn A A B C D: Chọn lại A, bỏ chọn C) Câu Trong thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc đồhợp lệ, Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ, lập biên thẩm định? A 02 ngày B 03 ngày C 04 ngày D 05 ngày Câu Theo quy định Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, loại giấy tờ khác xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 bao gồm loại giấy nào? A Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời quan nhà nước có thẩm quyền cấp có tên Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; B Văn việc di dân xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt C Giấy tờ hợp pháp thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; D Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; Câu Theo Luật đất đai 2013, hạn mức giao đất rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân không hécta? A 20 héc ta B 30 héc ta C 40 héc ta D 50 héc ta Câu Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nộp Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam trước giấy phép hết hạn ngày? A 20 ngày B 30 ngày C 40 ngày D 50 ngày Câu Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng nămnào? A ngày 01 tháng năm 2015 B ngày 15 tháng năm 2015 C ngày 01 tháng năm 2015 D ngày 01 tháng 01 năm 2016 Câu Cơ quan có thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc đồ? A Sở Tài nguyên Môi trường B Ủy ban nhân dân cấp tỉnh C Ủy ban nhân dân cấp huyện D Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam Câu Theo Luật đất đai 2013, co quan sau có thẩm quyền định giao đất sở tôn giáo? A Bộ Tài nguyên Môi trường B Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương C Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh D Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn Câu Theo quy định Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, loại giấy tờ khác xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 bao gồm loại giấy nào? A Những giấy tờ quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 quan có thẩm quyền cấp trình thực sách đất đai Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam B Biên xét duyệt Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người sử dụng đất hợp pháp lập trình thực đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 Thủ tướng Chính phủ công tác đo đạc, phân hạng đăng ký thống kê ruộng đất nước quan nhà nước quản lý C Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời quan nhà nước có thẩm quyền cấp có tên Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 D Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 Câu Theo Luật đất đai 2013, thời hạn giao đất trồng hàng năm hộ gia đình, cá nhân sử dụng năm? A Lâu dài B 20 năm C 50 năm D 70 năm Câu 10 Mỗi giấy phép hoạt động đo đạc đồ gia hạn lần? A 01 lần B 02 lần C 03 lần D 04 lần Câu 11 Giấy phép hoạt động đo đạc đồ có nội dung nào? A Các thông tin tổ chức cấp phép bao gồm tên gọi, địa trụ sở chính, số điện thoại, định thành lập giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh B Các nội dung hoạt động đo đạc đồ cấp phép C Thời hạn giấy phép D Tất nội dung Câu 12 Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích xã, phường, thị trấn không năm? A 05 năm B 10 năm C 15 năm D 20 năm Câu 13 Đơn vị có trách nhiệm báo cáo định hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận địa phương Tổng cục Quản lý đất đai? A UBND cấp tỉnh B Sở Tài nguyên Môi trường C UBND cấp huyện D Văn phòng đăng ký đất đai Câu 14 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp sau Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013? A Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh B Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện C Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng D Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã Câu 15 Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý xuất phát hành ấn phẩm liên quan đến đồ A Bộ Ngoại giao B Bộ Công an C Bộ Nội vụ D Bộ Thông tin Truyền thông Câu 16 Theo Luật đất đai 2013, Cơ quan sau có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện? A Hội đồng nhân dân cấp huyện B Ủy ban nhân dân cấp tỉnh C Sở Tài nguyên Môi trường D Bộ Tài nguyên Môi trường Câu 17 Sơ đồ đất thể không theo quy định nào? A Hình thể đất, chiều dài cạnh thửA B Số hiệu tên công trình giáp ranh, dẫn hướng Bắc-Nam C Tên địa chủ sử dụng đất D Chỉ giới, mốc giới quy hoạch sử dụng đất, giới, mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình đất cấp Giấy chứng nhận thể đường nét đứt xen nét chấm kèm theo ghi loại giới, mốc giới Câu 18 Các hoạt động sau hoạt động điều tra, đánh giá đất đai? A Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm đất đai B Thống kê, kiểm kê đất đai C Xây dựng trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất D Tất hoạt động Câu 19 Theo Luật Đất đai 2013, tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất quyền sau đây? A Chuyển nhượng quyền sử dụng đất B Chuyển đổi quyền sử dụng đất C Tặng cho quyền sử dụng đất D Cả A, B C Câu 20 Trang Giấy chứng nhận thể nội dung xác nhận thay đổi ? A Trang trang B Trang trang C Trang trang D Trang trang Câu 21 Theo quy định hành, Suất tái định cư tối thiểu đất phường thuộc thành phố Đồng Hới bao nhiêu? A 100 m2 B 120 m2 C 150 m2 D 200 m2 Câu 22 Sơ đồ nhà tài sản khác gắn liền với đất thể Giấy chứng nhận theo quy định nào? A Sơ đồ nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thể đường nét đứt liên tục sơ đồ đất vị trí tương ứng với thực địa; trường hợp đường ranh giới nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trùng với ranh giới đất thể theo ranh giới đất B Sơ đồ nhà (trừ hộ chung cư), công trình xây dựng thể phạm vi ranh giới xây dựng (là phạm vi chiếm đất vị trí tiếp xúc với mặt đất theo mép tường bao) nhà ở, công trình xây dựng C Trường hợp hộ chung cư thể sơ đồ mặt tầng nhà chung cư có hộ; thể vị trí, hình dáng mặt theo tường bao hộ (không thể phòng hộ), ký hiệu (mũi tên) cửa vào hộ, kích thước cạnh hộ D Cả đáp án Câu 23 Theo Luật đất đai 2013, quan sau có thẩm quyền định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh? A Quốc hội B Chính phủ C Thủ tướng Chính phủ D Chủ tịch UBND cấp tỉnh Câu 24 Các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất? A Người quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích xã, phường, thị trấn B Người thuê, thuê lại đất người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế C Người nhà nước lý, hoá giá nhà gắn liền với đất D Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất có thông báo định thu hồi đất quan nhà nước có thẩm quyền Câu 25 Theo Luật đất đai 2013, Thời hạn trưng dụng đất không ngày kể từ định trưng dụng có hiệu lực thi hành? A Không 30 ngày B Không 60 ngày C Không 90 ngày D Không 180 ngày ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh: Số BD: (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi 1(ký, họ tên) Cán coi thi 2(ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO 1(ký, họ tên) GIÁM KHẢO2(ký, họ tên) Số phách Số câu trả lời đúng: ; Điểm số: ; Điểm chữ: (Đề thi gồm trang, 25 câu) Đề thi số: 20 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: (Cách chọn: A B C D: Chọn A A B C D: Chọn C, bỏ chọn A A B C D: Chọn lại A, bỏ chọn C) Câu Trong thời hạn ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động đo đạc đồ cho tổ chức? A 02 ngày B 03 ngày C 04 ngày D 05 ngày Câu Theo Luật đất đai 2013, vào mục đích sử dụng, đất phân thành nhóm: A nhóm B nhóm C nhóm D nhóm Câu Theo Luật Đất đai năm 2013, trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký mà người sử dụng đất thực chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất vợ chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung vợ chồng thời hạn không ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực thủ tục đăng ký biến động? A 15 ngày B 20 ngày C 25 ngày D 30 ngày Câu Khi nhận đủ hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc đồ hợp lệ, Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam hoàn thành việc gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc đồ thời gian ngày làm việc cho tổ chức có đủ điều kiện? A 02 ngày B 03 ngày C 04 ngày D 05 ngày Câu Tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích nào? A Toàn diện tích thực tế sử dụng B Diện tích sử dụng mục đích C Diện tích theo nhu cầu sử dụng đất sử dụng D Diện tích sử dụng tranh chấp Câu Thông tin, liệu đo đạc đồ thuộc phạm vi bí mật nhà nước độ Tối mật Thủ tướng Chính phủ định theo đề nghị Bộ trưởng Bộ nào? A Bộ Công an B Bộ Quốc phòng C Bộ Nội vụ D Bộ Công an Bộ Tài nguyên Môi trường Câu Theo Luật đất đai 2013, hạn mức giao đất rừng phòng hộ cho hộ gia đình, cá nhân không hécta A 20 héc ta B 30 héc ta C 40 héc ta D 50 héc ta Câu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 01/7/2004, UBND cấp xã xác nhận đất tranh chấp công nhận quyền sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trường hợp nào? A Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp B Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp diện tích đất sử dụng không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định Điều 129 Luật Đất đai C Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp diện tích đất sử dụng không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định UBND tỉnh D Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp diện tích đất sử dụng không vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất theo quy định UBND tỉnh Câu Trong thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc đồ, tổ chức phải nộp giấy phép cho Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam? A 02 ngày B 03 ngày C 04 ngày D 05 ngày Câu 10 Trường hợp khu đất người sử dụng nằm nhiều xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất quan thực cấp Giấy chứng nhận nào? A Cấp Giấy chứng nhận cho đất thuộc địa phận xã, phường, thị trấn B Cấp Giấy chứng nhận chung cho toàn khu đất C Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất; phải xác định phần diện tích thuộc phạm vi đơn vị hành cấp xã D Cả phương án Câu 11 Thời gian gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc đồ không tháng? A 12 tháng B 24 tháng C 36 tháng D 48 tháng Câu 12 Theo Luật đất đai 2013, thời hạn sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất làm muối sang trồng rừng đặc dụng năm? A 20 năm B 50 năm C 70 năm D Lâu dài Câu 13 Mẫu giấy chứng nhận quan phát hành? A Bộ Tài nguyên Môi trường phát hành theo mẫu thống áp dụng phạm vi nước loại đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất B UBND cấp tỉnh phát hành theo mẫu thống áp dụng phạm vi cấp tỉnh, thành phố loại đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất C Sở Tài nguyên Môi trường phát hành theo mẫu thống áp dụng phạm vi cấp tỉnh, thành phố loại đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất D Phòng Tài nguyên Môi trường phát hành theo mẫu thống áp dụng phạm vi cấp huyện loại đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất Câu 14 Việc cấp phép, giám sát hoạt động bay chụp ảnh, thu nhận thông tin, liệu mặt đất phương tiện bay phục vụ mục đích đo đạc đồ trách nhiệm Bộ nào? A Bộ Quốc phòng B Bộ Công an C Bộ Nội vụ D Bộ Tài nguyên Môi trường Câu 15 Theo Luật đất đai 2013, thời hạn giao đất làm muối hộ gia đình, cá nhân sử dụng năm? A 10 năm B 20 năm C 50 năm D 70 năm Câu 16 Cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho Người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam A Bộ Tài nguyên Môi trường B UBND cấp tỉnh C Sở Tài nguyên Môi trường D UBND cấp huyện Câu 17 Giấy phép hoạt động đo đạc đồ bị thu hồi trường hợp sau đây? A Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung giấy phép B.Giả mạo, gian dối hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc đồ C.Hoạt động đo đạc đồ không với nội dung giấy phép cấp D Tất trường hợp Câu 18 Theo Luật đất đai 2013, Cơ quan sau có thẩm quyền định cho thuê đất tổ chức nước có chức ngoại giao? A Thủ tướng Chính phủ B Chính phủ C Bộ Tài nguyên Môi trường D Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Câu 19 Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm nội dung sau đây: A Lấy mẫu, phân tích, thống kê số liệu quan trắc đất đai; B Xây dựng báo cáo đánh giá chất lượng đất, tiềm đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp, giá đất; C Xây dựng báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất, báo cáo giá đất biến động giá đất D Tất nội dung Câu 20 Theo quy định hành, quan sau có thẩm quyền định thu hồi đất đất cộng đồng dân cư sử dụng? A UBND cấp tỉnh B Sở Tài nguyên Môi trường C UBND cấp huyện D UBND cấp xã Câu 21 Theo Luật đất đai 2013, Cơ quan sau có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh? A Chính phủ B Bộ Tài nguyên Môi trường C UBND cấp tỉnh D Sở Tài nguyên Môi trường Câu 22 Theo Luật đất đai 2013, Cơ quan sau có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh? A Quốc hội B Chính phủ C Bộ Tài nguyên Môi trường D Bộ Công an Câu 23 Tài sản gắn liền với đất không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất? A Nhà ở, công trình xây dựng khác B Rừng sản xuất rừng trồng có thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất C Rừng sản xuất rừng tự nhiên D Cây lâu năm có thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Câu 24 Theo Luật đất đai 2013, người có thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng? A Chính phủ B Thủ tướng Chính phủ C Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường D Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Câu 25 Theo Luật đất đai 2013,, tổ chức sau làm nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng? A UBND cấp huyện B Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư C Tổ chức dịch vụ công đất đai D Cả B C
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý đất đai năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý đất đai năm 2016, Bộ đề thi viết và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành quản lý đất đai năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay