Đề BTL CSKTXH 2015 1 2

6 252 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:38

Đề 01: Hoạch định chính sách giảm thiểu tác động xấu của môi trường ảnh hưởng tới đời sống dân cư trên địa bàn Quận (Huyện) (....Tên cụ thể) thuộc TP Hải Phòng trong thời gian tới. (Học viên có tên Vần từ A đến C)Kết cấu nội dung, gồm:Mục lụcLời mở đầuChương 1: Tổng quan về chính sách kinh tếxã hội (8 trang)Khái niệm CSKTXH, Hệ thống csktxh, các giải pháp và công cụ thực hiện cs; quá trình cs;Phân tích chính sách (khái niệm và nhiệm vụ, nội dung phân tích cs)Chương 2: Phân tích thực trạng tác động xấu của môi trường tới đời sống dân cư trên địa bàn Quận (Huyện) .... (5 trang)Thống kê các sự kiện liên quan vấn đề nghiên cứuĐánh giá các vấn đề theo quan điểm của nhà chính sách (thiệt hại về kinh tế, sức khỏe, uy tín của địa phương,...)Chương 3:Xây dựng phương án chính sách giải quyết vấn đề (Theo đề bài) (7 trang)Định hướng chung của địa phươngXây dựng các phương án chính sách và lựa chọn phương án có lợi hoặc hiệu quả Đề xuất giải pháp thực hiện Tài liệu tham khảo: Ghi danh mục các tài liệu tham khảo Đề 01: Hoạch định sách giảm thiểu tác động xấu môi trường ảnh hưởng tới đời sống dân cư địa bàn Quận (Huyện) ( Tên cụ thể) thuộc TP Hải Phòng thời gian tới (Học viên có tên Vần từ A đến C) Kết cấu nội dung, gồm: Mục lục Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan sách kinh tế-xã hội (8 trang) Khái niệm CSKT-XH, Hệ thống csktxh, giải pháp công cụ thực cs; trình cs; Phân tích sách (khái niệm nhiệm vụ, nội dung phân tích cs) Chương 2: Phân tích thực trạng tác động xấu môi trường tới đời sống dân cư địa bàn Quận (Huyện) (5 trang) -Thống kê kiện liên quan vấn đề nghiên cứu -Đánh giá vấn đề theo quan điểm nhà sách (thiệt hại kinh tế, sức khỏe, uy tín địa phương, ) Chương 3:Xây dựng phương án sách giải vấn đề (Theo đề bài) (7 trang) -Định hướng chung địa phương -Xây dựng phương án sách lựa chọn phương án có lợi hiệu - Đề xuất giải pháp thực Tài liệu tham khảo: Ghi danh mục tài liệu tham khảo Đề 02: Hoạch định sách giải triệt để ùn tắc giao thông đường giao lộ quan trọng địa bàn Quận (Huyện) .thuộc TP Hải Phòng thời gian tới (Học viên có tên Vần từ Đ đến Hiền) Kết cấu nội dung, gồm: Mục lục Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan sách kinh tế-xã hội (8 trang) - Khái niệm CSKT-XH, Hệ thống csktxh, giải pháp công cụ thực cs; trình cs; - Phân tích sách (khái niệm nhiệm vụ, nội dung phân tích cs) Chương 2: Phân tích thực trạng giao thông đường địa bàn Quận (Huyện) (5 trang) -Thống kê kiện liên quan vấn đề nghiên cứu -Đánh giá vấn đề theo quan điểm nhà sách (thiệt hại kinh tế, môi trường, sản xuất, ) Chương 3:Xây dựng phương án sách giải vấn đề (Theo đề bài) (7 trang) -Định hướng chung địa phương -Xây dựng phương án sách lựa chọn phương án có lợi hiệu - Đề xuất giải pháp thực Tài liệu tham khảo: Ghi danh mục tài liệu tham khảo Đề 03: Hoạch định sách phát triển nguồn lực Du lịch địa bàn Quận (Huyện) .thuộc TP Hải Phòng thời gian tới (Học viên có tên Vần từ Huệ đến K) Kết cấu nội dung, gồm: Mục lục Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan sách kinh tế-xã hội (8 trang) - Khái niệm CSKT-XH, Hệ thống csktxh, giải pháp công cụ thực cs; trình cs; - Phân tích sách (khái niệm nhiệm vụ, nội dung phân tích cs) Chương 2: Phân tích thực trạng phát triển nguồn lực du lịch địa bàn Quận (Huyện) (5 trang) -Thống kê phát triển du lịch thời gian qua (3 năm) -Đánh giá vấn đề theo quan điểm nhà sách (đóng góp kinh tế việc làm, tốc độ tăng trưởng, khó khăn, ) Chương 3:Xây dựng phương án sách giải vấn đề (Theo đề bài) (7trang) -Định hướng chung địa phương; -Xây dựng phương án sách lựa chọn phương án có lợi hiệu quả; - Đề xuất giải pháp thực Tài liệu tham khảo: Ghi danh mục tài liệu tham khảo Đề 04:Hoạch định sách phát triển nông nghiệp địa bàn Quận (Huyện) .thuộc TP Hải Phòng thời gian tới (Học viên có tên Vần từ L đến Q) Kết cấu nội dung, gồm: Mục lục Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan sách kinh tế-xã hội (8 trang) - Khái niệm CSKT-XH, Hệ thống csktxh, giải pháp công cụ thực cs; trình cs; - Phân tích sách (khái niệm nhiệm vụ, nội dung phân tích cs) Chương 2: Phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp địa bàn Quận (Huyện) (5trang) -Thống kê phát triển nông nghiệp thời gian qua (3 năm) -Đánh giá vấn đề theo quan điểm nhà sách (đóng góp kinh tế việc làm, tốc độ tăng trưởng, khó khăn, ) Chương 3:Xây dựng phương án sách giải vấn đề (Theo đề bài) (7trang) -Định hướng chung địa phương -Xây dựng phương án sách lựa chọn phương án có lợi hiệu - Đề xuất giải pháp thực Tài liệu tham khảo: Ghi danh mục tài liệu tham khảo Đề 05:Hoạch định sách phát triển dịch vụ vận tải khách xe Buýt địa bàn TP Hải Phòng thời gian tới (Học viên có tên Vần từ S đến Thoa) Kết cấu nội dung, gồm: Mục lục Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan sách kinh tế-xã hội (8 trang) -Khái niệm CSKT-XH, Hệ thống csktxh, giải pháp công cụ thực cs; trình cs; -Phân tích sách (khái niệm nhiệm vụ, nội dung phân tích cs) Chương 2: Phân tích thực trạng phát triển vận tải khách xe buýt địa bàn Tỉnh/Thành (5trang) -Thống kê phát triển loại hình vận tải xe buýt thời gian qua (3 năm) -Đánh giá vấn đề theo quan điểm nhà sách (đóng góp kinh tế việc làm, lợi ích xã hội, tốc độ tăng trưởng, khó khăn, ) Chương 3:Xây dựng phương án sách giải vấn đề (Theo đề bài) (7trang) -Định hướng chung địa phương -Xây dựng phương án sách lựa chọn phương án có lợi hiệu - Đề xuất giải pháp thực Tài liệu tham khảo: Ghi danh mục tài liệu tham khảo Đề 06: Hoàn thiện sách phát triển văn hóa giải trí cộng đồng nhà địa bàn TP Hải Phòng thời gian tới (Học viên có tên Vần Thúy đến Y ) Kết cấu nội dung, gồm: Mục lục Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan sách kinh tế-xã hội (8 trang) -Khái niệm CSKT-XH, Hệ thống csktxh, giải pháp công cụ thực cs; trình cs; -Phân tích sách (khái niệm nhiệm vụ, nội dung phân tích cs) Chương 2: Phân tích thực trạng phát triển văn hóa giải trí cộng đồng nhà (Karaoke vũ trường) địa bàn Thành phố (5trang) -Thống kê phát triển loại hình văn hóa giải trí cộng đồng nhà địa bàn (phường, quận) thời gian qua (3 năm) -Đánh giá vấn đề theo quan điểm nhà sách (tác động tích cực tiêu cực phương diện kinh tế, hệ lụy xã hội, khó khăn quản lý, ) Chương 3:Xây dựng phương án sách giải vấn đề (Theo đề bài) (7trang) -Định hướng chung địa phương -Đề xuất phương án sách (biện pháp) lựa chọn phương án có lợi - Đề xuất giải pháp thực Tài liệu tham khảo: Ghi danh mục tài liệu tham khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề BTL CSKTXH 2015 1 2, Đề BTL CSKTXH 2015 1 2, Đề BTL CSKTXH 2015 1 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay