kiến thức toán tích hợp trong giải quyết vấn đề thực tiễn

10 183 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:34

H S DY HC- GIO N Tờn bi dy: DY HC TCH HP BI I S LP ( Luyn - Tit 43, 44) I.MC TIấU Kin thc: Giỳp hc sinh hiu c: - Phng phỏp gii bi toỏn bng cỏch lp h phng trỡnh theo bc c bn - Hc sinh hiu c cụng thc v cỏc i lng ca mụn vt lý: cụng thc chuyn ng u, phng trỡnh cõn bng nhit, cụng thc tớnh in tr tng ng mch in mc song song, cụng thc tớnh lng riờng ca vt - Hc sinh hiu c cụng thc v cỏc i lng ca mụn húa hc: Nng dung dung dch, cụng thc tớnh nng dung dch; nh lut bo ton lng - Hc sinh hiu c cụng thc v cỏc i lng ca phõn mụn hỡnh hc cú th dng vo i s: Cụng thc tớnh din tớch 2.K nng: - Bit dựng mi quan h gia cỏc i lng bi v cỏc cụng thc vt lý, húa hc, hỡnh hc lp h phng trỡnh v gii bi toỏn bng cỏch lp h phng trỡnh theo bc c bn C th - Hc sinh dng c cụng thc v cỏc i lng ca mụn vt lý: + Cụng thc chuyn ng u, tớnh c tc, quóng ng, thi gian + Phng trỡnh cõn bng nhit tớnh c nhit , lng, lng riờng ca nc, ca vt bit mt s i lng phng trỡnh + Cụng thc tớnh in tr tng ng mch in mc song song - Hc sinh dng c cụng thc v cỏc i lng ca mụn húa hc: + Nng dung dung dch, t cụng thc tớnh nng dung dch tớnh c lng cht tan v lng dung mụi, lng dung dch + Vn dng nh lut bo ton lng thy lng cỏc cht c bo ton trc v sau mt phn ng húa hc, t ú lp h phng trỡnh - Hc sinh dng c cụng thc v cỏc i lng ca phõn mụn hỡnh hc cú th dng vo i s: Cụng thc tớnh din tớch t ú lp h phng trỡnh Thỏi : T vic dng nhng kin thc liờn mụn khai thỏc, nm c v hiu ni dung bi hc, giỳp hc sinh bit yờu thớch tt c cỏc mụn hc chng trỡnh, bit tỡm tũi sỏng to dng cỏc kin thc vt lý, húa hc, toỏn hc dựng cỏc kin thc phc v cho cuc sng ca mỡnh Qua vic dng kin thc liờn mụn, hc sinh cng cú thờm nhng hiu bit v cỏc cụng trỡnh khoa hc, quỏ trỡnh lao ng sỏng to ca loi ngi - Tng thờm hng thỳ, hot ng ch ng, tớch cc, kh nng dng sỏng to ca hc sinh quỏ trỡnh hc tp, t ú t c mc tiờu dy- hc - Hu ht cỏc em hc sinh u cho rng toỏn hc ch n thun l tớnh toỏn, mụn toỏn tru tng v xa ri thc t Qua vic dng kin thc liờn mụn cỏc em thy c toỏn hc cng gn lin vi i sng xó hi nh l pha nh th no c mt bỡnh nc cú nhit theo ý mỡnh, chn loi búng ốn no tit kim in hn, tớnh thi gian, quóng ng, tc chuyn ng, pha ch mt cc nc ng hay mui theo ý mỡnh - i vi thc tin mụn húa hc nh nh lut bo ton lng cú th tớnh c nguyờn liu u vo v sn phm u ca mt quy trỡnh sn xut - Hc sinh cú th tri nghim nhng kin thc vt lý, húa hc nhng hin tng t nhiờn m cỏc em thy hng ngy II.CHUN B -Búng ốn, cc nc núng, nhit k, ụm k, mỏy tớnh cm tay Casio III PHNG PHP K THUT DY HC - Tớch hp kin thc liờn mụn: Tớch hp kin thc Toỏn hc vi cỏc mụn hc khỏc l Vt lý, Húa hc, phõn mụn hỡnh hc khai thỏc bi hc - Nờu v gii quyt , i thoi, ỏp, nhúm phi hp vi vic s dng cụng ngh thụng tin IV TIN TRèNH DY HC 1.Kim tra bi c ?Hóy nờu cỏc bc gii bi toỏn bng cỏch lp h phng trỡnh HS: Cỏc bc gii bi toỏn bng cỏch lp h phng trỡnh: Bc 1: Lp h phng trỡnh: - Chn hai n v t iu kin thớch hp cho chỳng - Biu din cỏc i lng cha bit theo cỏc n v cỏc i lng ó bit - Lp hai phng trỡnh biu th mi quan h gia cỏc i lng Bc 2: Gii h phng trỡnh núi trờn Bc 3: Tr li: Kim tra xem cỏc nghim ca h phng trỡnh nghim no thớch hp vi bi toỏn trờn v kt GV nhn xột, cho im HS trỡnh chiu slide ?Trong cỏc bc trờn khú nht l bc no? HS: Bc lp phng trỡnh GV: (V) ỳng vy cú nhng bi ch dng kin thc ni dung mụn toỏn l ó lp c h phng trỡnh ri nhng cú nhng bi ta phi dng cỏc kin thc, cụng thc vt lý, húa hc lp c h phng trỡnh ú l ni dung ca ch luyn hụm 2.Bi mi Hot ng ca GV v HS Yờu cu cn t Hot ng 1: Kim tra bi c- t GV nờu cõu hi kim tra: Cỏc bc gii bi toỏn bng cỏch lp h Hóy nờu cỏc bc gii bi toỏn bng cỏch phng trỡnh: lp h phng trỡnh? GV gi HS lờn bng, c lp theo dừi GV nhn xột, cho im HS trỡnh chiu slide GV: Trong cỏc bc trờn khú nht l bc no? HS: Bc lp phng trỡnh Bc 1: Lp h phng trỡnh: - Chn hai n v t iu kin thớch hp cho chỳng - Biu din cỏc i lng cha bit theo cỏc n v cỏc i lng ó bit - Lp hai phng trỡnh biu th mi quan h gia cỏc i lng Bc 2: Gii h phng trỡnh núi trờn Bc 3: Tr li: Kim tra xem cỏc nghim ca h phng trỡnh nghim no thớch hp vi bi toỏn trờn v kt lun GV: ỳng vy cú nhng bi ch dng kin thc ni dung mụn toỏn l ó lp c h phng trỡnh ri nhng cú nhng bi ta phi dng cỏc kin thc, cụng thc vt lý, húa hc lp c h phng trỡnh ú l ni dung ca ch luyn hụm Hot ng : Luyn Dng 1: Bi toỏn i s s dng liờn phõn mụn hỡnh hc Bi 1(Bi tập 31 trang 23(SGK): Tớnh di hai cnh gúc vuụng ca mt tam giỏc vuụng, bit rng tng mi cnh lờn 3cm thỡ din tớch tam giỏc ú s tng thờm 36cm2, v nu mt cnh gim i 2cm, cnh gim i 4cm thỡ din tớch tam giỏc gim i 26cm2 GV a bi lờn mỏy chiu(slide 2) GV gi 1HS c ni dung bi v túm tt GV: Bi cú nhng i lng no? Cn tỡm gỡ? HS: Bi toỏn yờu cu tớnh hai cnh gúc vuụng ca tam giỏc vuụng, cú liờn quan n i lng din tớch GV: Bng cỏch no cú th lp c phng trỡnh bi toỏn? HS: Dựng cụng thc tớnh din tớch tam giỏc vuụng GV chiu lờn mn hỡnh hỡnh nh tam giỏc vuụng v gi HS phỏt biu li cụng thc tớnh din tớch tam giỏc vuụng GV chiu lờn mn hỡnh cụng thc tớnh din tớch tam giỏc vuụng GV cho HS c lp lm phỳt, gi 1HS lờn bng GV kim tra bi ca mt s HS di lp, gi 1HS nhn xột bi lm ca bn GV cho lớp làm phút, gọi HS lên bảng GV cht li cỏch gii GV: Trong bi toỏn trờn qua vic s dng cụng thc tớnh din tớch tam giỏc vuụng ta ó lp c h phng trỡnhca bi toỏn Dng 2: Bi toỏn s dng kin thc vt lý 2.1 Bi toỏn chuyn ng GV trỡnh chiu ni dung bi (slide 2), gi HS c Bi 2: Mt ụ tụ i t A v d nh n B lỳc 12 gi tra Nu xe chy vi Bài tập 31 trang 23(SGK): Gi di hai cnh gúc vuụng ca tam giỏc vuụng l x(cm) v y(cm) (x>0, y>0) Thỡ din tớch tam giỏc l xy Nu tng mi cnh lờn 3cm thỡ din tớch tam giỏc l ( x + 3)( y + 3) Ta cú phng trỡnh: 1 ( x + 3)( y + 3) = xy +36 (1) 2 Nu mt cnh gim i 2cm, cnh gim i 4cm thỡ din tớch tam giỏc l ( x 2)( y 4) Khi ú ta cú phng trỡnh: 1 ( x 2)( y 4) = xy -26 (2) 2 T (1) v (2) ta cú h phowng trỡnh: 1 ( x + 3)( y + 3) = xy + 36 1 ( x 2)( y 4) = xy 26 2 ( x + 3)( y + 3) = xy + 72 ( x 2)( y 4) = xy 52 x + y = 21 x = x + y = 30 y = 12 Vy di hai cnh gúc vuụng l 9cm v 12cm { { { Bi 2: Gi x(km) l di quóng ng AB v y (gi) l thi gian d tc 35 km/h thỡ s n B chm gi so vi d nh Nu xe chy vi tc 50 km/h thỡ s n B sm gi so vi d nh Tớnh di quóng ng AB v thi im xut phỏt ca ụ tụ ti A GV: a bng túm tt sau lờn mn hỡnh v gi hc sinh tr li Vn tc Quóng Thi ng gian D nh x y Ln 35 x y+2 Ln 55 x y-1 GV: Da vo bng trờn, cn c vo õu lp h phng trỡnh? HS: Cn c vo cụng thc vt lý: S = v.t Trong ú: S: Quóng ng chuyn ng ca vt v: Vn tc chuyn ng ca vt t: Thi gian vt i ht quóng ng s GV chiu lờn mn hỡnh nh xe chuyn ng trờn quóng ng AB v cụng thc vt lý GV gi HS lp h phng trỡnh v gii GV cho HS c lp hot ng theo nhúm phỳt Sau ú cỏc nhúm quan sỏt, i chiu li gii ca GV trờn bng, c nhúm i chộo cho v nhn xột GV cht li: Qua vic s dng cụng thc vt lý ta ó lp h phng trỡnh ca bi toỏn 2.2 Bi toỏn s dng cụng thc lng riờng GV: trỡnh chiu slide - ni dung bi 3, gi 1HS c Bi 3: Ngi ta trn 8g cht lng ny vi 6g cht lng khỏc cú lng riờng nh hn l 0,2g/cm3 c mt hn hp cú lng riờng l 0,7g/cm3 Tỡm lng riờng ca mi cht lng GV yờu cu HS c bi sau ú 1HS nờu bng túm tt bng bng cha cú ct th tớch( bng cú trờn mn hỡnh) nh i n B ỳng lỳc 12 gi tra( x, y > 0) Thi gian ụ tụ n B chy vi tc 35km/h l y + nờn theo cụng thc ta cú x = 35 ( y + 2) (1) Thi gian ụ tụ n B chy vi tc 50km/h l y-1 nờn x= 50(y-1) (2) T (1) v (2) ta cú h phowng trỡnh: x = 35( y + 2) x = 50( y 1) Gii h phng trỡnh ta cú x=350, y =8 { Bi 3: Gi lng riờng ca cht lng th nht l x(g/cm3), x>0 Gi lng riờng ca cht lng th hai l y(g/cm3), y >0 Theo bi ta cú phng trỡnh x-y = 0,2 (1) Th tớch ca cht lng th nht l: (cm3 ) x Khi lng (m) Cht lng Cht lng Khi lng riờng (D) X Th tớch ca cht lng th hai l: (cm3 ) y Ta cú phng trỡnh: 14 + = + = 20 (2) x y 0,7 x y T (1) v (2) ta cú h phong trỡnh: x y = 0,2 (1) + = 20 (2) x y T phng trỡnh (1) ta cú: x=0,2+y Thay vo (2) ta cú: + = 20 0,2 + y y y + 6(0,2 + y ) = 20 y (0,2 + y ) 20 y 10 y 1,2 = (3) 20(y+0,1)(y-0,6)=0 Gii (3) ta c y = -0,1(loi) hoc y =0,6 Vy lng riờng ca cht lng th nht l 0,6+0,2=0,8(g/cm3) Vy lng riờng ca cht lng th hai l 0,6(g/cm3) Th tớch (V) x Y y Hn hp 14 0,7 14 0,7 GV chiu bng túm tt v hi: Cn c vo õu em in vo ụ trng? HS: Em dựng cụng thc tớnh lng riờng ca cht GV trỡnh chiu cụng thc tớnh lng riờng ca cht GV: T ú em hóy lp h phng trỡnh v gii bi toỏn? HS lờn bng trỡnh by, HS khỏc lm vo v HS nhn xột bi ca bn GV trỡnh chiu li gii GV cht li: Qua vic s dng cụng thc tớnh lng riờng ta ó lp c h phng trỡnh ca bi toỏn 2.3 Bi toỏn s dng phng trỡnh cõn bng nhit GV: Trỡnh chiu bi (Slide 7) v gi HS c Bi 4: Tỡm nhit ban u ca hai bỡnh nc núng bit pha lớt nc ca bỡnh th nht vi lớt nc ca bỡnh th hai c nc cú nhit 700C Bit nhit ca bỡnh th nht hn nhit ca bỡnh th hai l 400 GV: Chn n v t iu kin thớch hp cho n HS: Gi nhit ca hai bỡnh nc núng ban u ln lt l x(0C) v y(0C), x > 0, y > 0; x > y GV: Cn c vo õu lp h phng Bi 4: Gi nhit hai bỡnh nc núng ban u ln lt l x(0C) v y(0C), x > 0, y > ; x > y Nhit lng ca nc núng ta h t x xung 700C l : Q1= m1c(x-70) = 3c(x-70) Nhit lng ca nc lnh thu vo tng t y lờn 700C l : Q2 = m2c(70-y) = 2c(70-y) Vỡ nhit lng ta bng nhit lng thu vo nờn Q1= Q2 3c(x-70) = 2c(70-y) trỡnh? HS: Cn c vo phng trỡnh cõn bng nhit Nu HS khụng tr li c hoc HS tr li thỡ GV a lờn mn hỡnh mỏy chiu hỡnh nh v gii thiu phng trỡnh cõn bng nhit Qta = Qthu vo Trong ú Qta v Qthu vo u c tớnh m.c.(t2- t1) m l lng ca vt tớnh theo kg t2 v t1 ln lt l nhit sau v nhit ban u ca vt, tớnh 0C hoc K c l i lng c trng cho cht lm vt gi l nhit dung riờng, tớnh J/kg.K HS hot ng theo nhúm phỳt, sau ú i chiu vi bi lm ca GV trờn mn hỡnh nhn xột ln GV cho HS dựng cỏc bỡnh nc v nhit k em theo kim nghim li GV: Cht li: Qua vic s dng phng trỡnh cõn bng nhit ta ó lp c h phng trỡnh ca bi toỏn 2.4 Bi toỏn s dng cụng thc tớnh in tr tng ng mch in Bi 5: ( Trỡnh chiu slide 10) Trong mch in AB cú hai búng ốn mc song song vi Tớnh in tr ca mi búng ốn bit rng in tr búng ốn th hai ln hn búng ốn th nht l 75 v in tr tng ng ca mch in AB l 20 GV gi 1HS c bi GV: Chn n v t iu kin thớch hp cho n HS: Gi in tr ca búng ốn th nht v búng ốn th hai ln lt l x( ) v y( ), x > 0, y > GV: Cn c vo õu lp h phng trỡnh? HS: Phng trỡnh th nht cn c vo in tr búng ốn th hai ln hn búng 3(x-70) = 2(70-y) 3x+2y=350 (1) Mt khỏc, hiu hai nhit nc núng v nc lnh l 400 nờn ta cú phng trỡnh: x-y=40 (2) T (1) v (2) ta cú h phng trỡnh: x + y = 350 x y = 40 Gii h phng trinh ta c x=86, y = 46 Vy nhit ca nc núng cn tỡm ln lt l 860C v 460C { Bi 5: Gi in tr ca búng ốn th nht v búng ốn th hai ln lt l x( ) v y( ), x>0, y>0 Bit rng in tr búng ốn th hai ln hn búng ốn th nht l 75 , ta cú phng trỡnh : y = x + 75 (1) in tr tng ng ca mch in AB l 20 nờn ta cú 1 + = (2) x y 20 T (1) v (2) ta cú h phng trỡnh : y = x + 75 (1) 1 + = (2) x y 20 Gii h phng trỡnh ta c: ốn th nht l 75 Phng trỡnh th hai cn c vo cụng thc tớnh in tr ca hai búng ốn mch in mc song song GV chiu lờn mn hỡnh hỡnh nh mch in hai búng ốn mc song song v cụng thc tớnh in tr tng ng ca mch in tng ng Gv gi HS lờn bng trỡnh by li gii Sau ú Gv trỡnh chiu li bi gii Hs cn c vo ú nhn xột GV cho HS dựng cỏc búng ốn em theo v o bng ng h nng kim nghim li GV cht li: Qua vic s dng cụng thc tớnh in tr tng ng ta ó lp c h phng trỡnh ca bi toỏn Dng 3: Bi toỏn cú ni dung húa hc 3,1.Bi toỏn s dng cụng thc tớnh nng dung dch Bi 6: ( Trỡnh chiu Slide 13) Mt dung dch mui n cú lng 200g Nu thờm vo dung dch ú 100g nc thỡ nng dung dch l 10% Tớnh lng nc v lng mui n ban u GV gi 1HS c bi GV: Chn n v t iu kin thớch hp cho n HS: Gi lng mui n v nc ban u ln lt l x(g) v y(g); x > 0; y>0 GV: Cn c vo õu lp h phng trỡnh? HS: Phng trỡnh th nht cn c vo lng dung dch l tng lng mui v nc Phng trỡnh th hai cn c vo cụng thc tớnh nng dung dch GV chiu lờn mn hỡnh hỡnh nh th no dung dch v cụng thc tớnh nng dung dch GV gi 1HS lờn bng lm, cỏc HS khỏc in vo phiu hc gii bi toỏn x=25; y = 100 Vy in tr ca búng ốn th nht v búng ốn th hai ln lt l 25( ) v 100( ) Bi 6: Gi lng mui n v nc ban u ln lt l x(g) v y(g) ; x > ; y > Vỡ dung dch mui n cú lng 200g nờn ta cú : x+y = 200 Nu thờm vo dung dch ú 100g nc thỡ lng dung dch mi l 200+100=300(g) Vỡ nng dung dch ú l 10% x = 10% = 0,1 nờn ta cú 300 T (1) v (2) ta cú h phng trỡnh : x + y = 200 (1) x = 0,1 (2) 300 T (2) ta cú x= 30 ; Thay vo(1) ta c: y=170 Vy lng nc v mui n ban u ln lt l 30g v 170g Sau phỳt GV thu phiu v cho HS ụi mt chm chiu da vo li gii trờn mn hỡnh GV cht li: Qua vic s dng cụng thc tớnh nng dung dch ta ó lp c h phng trỡnh ca bi toỏn 3,2.Bi toỏn s dng nh lut bo ton lng Bi 7: ( Trỡnh chiu Slide 18) mt dung dch mui BaCl2 vo dung dch mui Na2SO4 thu c hai dung dch mui l BaSO4 v NaCl cú tng lng dung dch mui l 100g Bit hiu lng dung dch mui BaCl2 v Na2SO4 l 20 gam Tớnh lng dung dch hai mui BaCl2 v Na2SO4 ? GV gi HS c bi GV: Chn n v t iu kin thớch hp cho n HS: Gi lng mui BaCl v Na2SO4 ban u ln lt l x(g) v y(g) ; x > ; y > GV: Cn c vo õu lp h phng trỡnh? HS: Phng trỡnh th nht cn c vo hiu lng hai mui BaCl2 v Phng trỡnh th hai cn c vo nh lut bo ton lng GV chiu lờn mn hỡnh hỡnh nh v cụng thc nh lut bo ton lng yờu cu HS lp h phng trỡnh 1HS: Trỡnh by trờn bng GV trỡnh chiu li gii trờn bng, HS cn c vo ú nhn xột HS: Quan sỏt GV cht li: Qua vic s dng nh lut bo ton lng ta ó lp c h phng trỡnh ca bi toỏn Bi 7: Gi lng mui BaCl v Na2SO4 ban u ln lt l x v y Vỡ hiu lng hai mui BaCl2 v Na2SO4 : x y = 20 (1) Theo nh lut bo ton lng ta cú: tng lng hai mui BaCl v mui Na2SO4 bng tng lng hai mui BaSO4 v NaCl nờn ta cú: x+y =100 (2) T (1) v(2) ta cú h phng trỡnh: x y = 20 x + y = 100 Gii h phng trỡnh ta c x = 60; y = 40 Vy lng hai mui ln lt l 60g v 40g { IV Cng c GV: Trong bui hc hụm nay, chỳng ta S dng kin thc phõn mụn Hỡnh hc, ó s dng kin thc ca nhng b Vt lý, Húa hc mụn no lp c h phng trỡnh ? HS : Tr li GV : Trỡnh chiu Slide 23 (S d t duy) V Hng dn hc sinh hc bi nh - Xem li cỏc bi ó bi ó hc trờn lp - Nm vng cỏc bc gii bi toỏn bng cỏch lp h phng trỡnh - Lm cỏc bi 42, 43 SGK ( Trang 58) 3.Cng c ?Trong bui hc hụm nay, chỳng ta ó s dng kin thc ca nhng b mụn no lp c h phng trỡnh HS : S dng kin thc phõn mụn Hỡnh hc, Vt lý, Húa hc GV : Trỡnh chiu Slide 23 (S d t duy) 4.Hng dn hc sinh hc bi nh - Xem li cỏc bi ó bi ó hc trờn lp - Nm vng cỏc bc gii bi toỏn bng cỏch lp h phng trỡnh - Lm cỏc bi 42, 43 SGK ( Trang 58) 10
- Xem thêm -

Xem thêm: kiến thức toán tích hợp trong giải quyết vấn đề thực tiễn, kiến thức toán tích hợp trong giải quyết vấn đề thực tiễn, kiến thức toán tích hợp trong giải quyết vấn đề thực tiễn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay