30 cau trac nghiem tiep tuyen xong

2 154 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:15

BÀI TẬP TN TIẾP TUYẾN x mx − + Gọi M ∈ (Cm) có hoành độ -1 Tìm m để tiếp tuyến M song song với (d):y= 5x ? A.m= -4 B.m=4 C.m=5 D.m= -1 x − 6x + Câu2: Biết tiếp tuyến (C):y= vuông góc cới (d):y= x hoành độ tiếp điểm là? −x + A.0 -2 B.4 -2 C.0 D -2 Câu3: Tìm pttt (C):y= 4x − x=1 là? A.y=2x+1 B.y=2x – C.y=1 – 2x D.y= –1 –2x Câu1: Cho (Cm):y= Câu4: Tìm hệ số góc tiếp tuyến với (C):y= x x x= -1 là? A.3 B.-3 C.3 -3 D.Kết khác Câu5: Tìm hệ số góc tiếp tuyến với (C):y=lnx2 x= -1 là? A.2 B.-2 C.2 -2 D.Không tồn π Câu6: Tìm pttt (C):y=sin2x x= − là? A.y= -1 B.y= C.y=1 y= -1 D.Kết khác Câu7: Số tiếp tuyến (C):y= e x vuông góc với (d):x – 3y=0 ? A.0 B.1 C.2 Câu8: Tìm pttt (P):y=x – 2x+3 song song với (d):y=2x là? 1 A.y=2x+1 B.y=2x – C.y=2x + D.y=2x – 2 x +1 Câu9: Tìm M (H):y= cho tiếp tuyến M vuông góc với (d):y=x+2007? x−3 A.(1;-1) hoặc(2;-3) B.(5;3) (2;-3) C.(5;3)hoặc (1;-1) D.(1;-1) (4;5) x+2 Câu10: Cho (H):y= Mệnh đề sau đúng? x −1 A.(H) có tiếp tuyến song song với trục tung B (H) có tiếp tuyến song song với trục hoành C.Không tồn tiếp tuyến (H) có hệ số góc âm D Không tồn tiếp tuyến (H) có hệ số góc dương x x Câu11: Tìm pttt của(C):y= lnx qua gốc toạ độ? A.y= B.y= − C.y=ex+1 D.y= – ex e e x3 Câu12: Cho (C):y= + x + x + có điểm uốn I Kết luận sau sai? A.I tâm đối xứng (C) B.(C) cắt trục hoành điểm C.Tiếp tuyến (C) I có hệ số góc bé D Tiếp tuyến (C) I có hệ số góc lớn x + x +1 Câu13: Cho (C):y= Kết luận sau đúng? x +1 A.(C) có tâm đối xứng I(-1;1) B.Không tồn tiếp tuyến (C) song song với (d) y=2x+1 C.y tăng khoảng xác định D.(C) luôn lõm x+2 Câu14: Số tiếp tuyến (H):y= vuông góc với(d):y=x là? A.0 B.1 C.2 D.3 x −1 x4 Câu15: Cho (C):y= − x − Kết luận sau sai? A.(C) có điểm uốn B.(C) có tiếp tuyến tiếp xúc với (C) điểm C.Tiếp tuyến (C) điểm cực đại y= -1 D.Hệ số góc tiếp tuyến của(C) x= -1 k= -1 x + x +1 Câu16: Số tiếp tuyến (C):y= song song với(d):2x – y +1 =0 là? x +1 A.0 B.1 C.2 D.3 x +1 Câu17: Số tiếp tuyến (C):y= kẻ từ gốc toạđộ O là? A.0 B.1 C.2 D.3 x−2 x3 Câu18: Số tiếp tuyến (C):y= B.1 C.2 D.3 − 2x + kẻ từ A(0;1) là? A.0 Câu19: Số tiếp tuyến (C):y= x3 − 3x + qua A(1;-6) là? A.4 B.1 C.2 D.3 x + 2x + Câu20: Số tiếp tuyến (C):y= qua I(-1;0) là? A.0 B.1 C.2 D.3 x +1 Câu21: Số tiếp tuyến (C):y= 3x − 4x3 qua A(1;3) là? A.0 Câu22: Từ M(1;1) kẻ tiếp tuyến với (C):y= B.1 2x + x ? A.0 x +1 C.2 B.1 D.3 C.2 D.3 (2m − 1)x − m tiếp xúc với (d):y=x là? A.m ∈ R B.m ∈ ∅ C.m=1 D.m ≠ x −1 Câu24: Điều kiện để (C):y=(x2 – 1)2 tiếp xúc với (P):y=mx2 – là? A.m=2 B.m=-2 C.m= ± D.m ∈ R 2 Câu25: Điều kiện để (C):y=x – 5x tiếp xúc với (P):y=x +a là? A.a=0 B.a= -9 C.a=0 hoăc= -9 D.a ≠ (m + 1)x + m Câu26: Tìm m để (Cm)y= tiếp xúc với (d):y=x+1 ? A.m=0 B.m ∈ R C.m ≠ D.m=1 x+m Câu27: Tìm m để hai đường y= -2mx – m2+1 y=x2+1 tiếp xúc nhau? A.m=0 B.m=1 C.m=2 D.m ∈ R 2x + mx + − m Câu28: Tìm m để hai đường y= y=x – tiếp xúc nhau? x + m −1 A.m ≠ B.m=1 C.m=2 D.m ∈ R Câu29: Tìm m để hai đường y= 2x – m+1 y=x +5 tiếp xúc nhau? A.m=0 B.m=1 C.m=3 D.m= -3 x −x−5 Câu30: Tiệm cận xiên đồ thị y= tiếp xúc với (P):y= x2+k khi? x−3 A.k=4 B.k=1 C.k=0 D.k= Câu23: Tìm m để (Cm):y=
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 cau trac nghiem tiep tuyen xong, 30 cau trac nghiem tiep tuyen xong, 30 cau trac nghiem tiep tuyen xong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay