Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

2 233 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:02

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I Năm học 2016 - 2017 Môn: Toán 10 Thời gian: 60 phút -Bài (1 điểm) Xét tính đúng, sai lập mệnh đề phủ định mệnh đề: P: " x  Q : x   0" Bài (2.5 điểm) a) Viết tập hợp sau dạng liệt kê phần tử: A = {x   / ( x  3)(3 x  x )  0} b) Cho hai tập hợp sau: A  x  R / 2  x  5 B  x  R / x  3 Hãy tìm A  B , A  B , A \ B , C R A Bài (1.25 điểm) Xét tính chẵn, lẻ hàm số y  f ( x)  4 x  4 x x2  Bài (1.25 điểm) Xác định hàm số y   2a  b  x  4b biết đồ thị (d) hàm số qua điểm A(-3;0) B(1;4)   Bài (1.5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3a, AD = 8a Tính độ dài véctơ AB  AC Bài (2.5 điểm) Cho tam giác ABC có trọng tâm G Gọi M, I trung điểm BC, AG   a Phân tích AG , AI theo hai vectơ AB AC b Gọi K điểm đối xứng A qua C Gọi N điểm thỏa mãn AN  x AB Tìm x để điểm K, N, G thẳng hàng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN Bài 1: P :" x  , x   0" Mệnh đề sai Bài 2: a) Viết tập hợp sau dạng liệt kê phần tử: A = {x   / ( x  3)(3 x  x )  0}  x2   2 ( x  3)(3 x  x)    3 x  x  Ta có  x     x   x    A \ B  [3;5]; C ¡ A   ; 2   5;   4 x  4 x Bài 3: y  f ( x)  x 6 TXĐ: D   4;4 x  D   x  D 1  4 x  4 x 6 4 x  4 x x2  Gọi I trung điểm BC    AB  AC  AI Bài 6: Cho tam giác ABC có trọng tâm G Gọi A  B  [2;3); A  B  (;5]; Bài 5: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3a, AD = 8a Suy AI=5a    Vậy AB  AC  AI  10a b) A  x  R / 2  x  5 B  x  R / x  3   x Vậy y  x  Tam giác ABI vuông B có AB = 3a, BI=4a A={0;  } f x    a  Suy  b     f  x  ; x  D   Từ (1) (2) suy hàm số lẻ Bài 4: Xác định hàm số y   2a  b  x  4b biết đồ thị (d) hàm số qua điểm A(-3;0) B(1;4) (d) qua A(-3;0)  6a  b  (d) qua B(1;4)  2a  5b  M trung điểm BC I trung điểm AG   a Phân tích AG , AI theo hai vectơ AB AC   2 1 AM  AB  AC  AB  AC 3 2 1 AI  AG  AB  AC 6 AG  b Gọi K điểm đối xứng A qua C Gọi N điểm thỏa AN  x AB Tìm x để điểm K, N, G thẳng hàng KN  AN  AK  x AB  AC KG  AG  AK  1 AB  AC  AC  AB  AC 3 3 K, N, G thẳng hàng  KN, KG phương  x SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN MÔN TOÁN – KHỐI 11 Ngày thi: 14/10/ 2016 Thời gian làm bài: 60 phút BÀI 1: (1 điểm) Tìm tập xác định hàm số: y = 2sin x (1 − cos x )( sin x − ) BÀI 2: (5 điểm) Giải phương trình sau: a) cos 2x + 9cos x + = b) sin 5x − cos5x + = c) 4sin x + 3sin 2x − 2cos x = d) ( sin x + cos x ) + 3sin x.cos x = BÀI 3: (3 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, a) Tìm ảnh đường thẳng ( d ) : 2x − 3y + = qua phép tịnh tiến theo v = (1; −2 ) b) Viết phương trình đường tròn ( C ') ảnh ( C ) : x + y + 2x − 4y − = qua phép vị tự tâm A ( 2; −1) , tỉ số k = BÀI 4: (1 điểm) Tìm tập giá trị hàm số sau: y = π  biết x ∈  −π;  x 2  − 2cos HẾT Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội- Amsterdam Thi thử vào lớp10 - đợt1 Ngày5/4/2015 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn : HÓA HỌC Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1 (2 điểm) 1/ Cho dãy chuyển hóa: N aOH N aOH 1 2 3 4 5 6 7 8 5 H C l H C l A A A A A A A A A + + + + ¾ ¾ ¾® ¾ ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¾ ¾® ¬ ¾ ¾ ¾ ¬ ¾ ¾ ¾ Trong đó: từ A 1 đến A 4 là các hợp chất hữu cơ; dung dịch A 4 làm quỳ tím hóa đỏ; từ A 5 đến A 8 là các hợp chất vô cơ. Xác định các chất và viết phương trình của các phản ứng hóa học để hoàn thành dãy chuyển hóa. 2/ Từ hỗn hợp gồm Al 2 O 3 , MgCO 3 và NaOH, trình bày cách điều chế các muối AlCl 3 , MgCl 2 , NaCl riêng biệt, chỉ dùng thêm 3 hóa chất khác (các dụng cụ thí nghiệm có đủ). Viết các phương trình hóa học minh họa. Câu 2 (2 điểm) 1/ Dẫn lượng dư khí H 2 đi qua 5,52 gam hỗn hợp X gồm Fe 3 O 4 , MgO, CuO nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,40 gam chất rắn. Mặt khác để hòa tan hết 0,15 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 225 ml dung dịch HCl 2M. a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X. 2/ Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp C gồm FeS 2 và Cu 2 S thu được khí SO 2 và hỗn hợp rắn D gồm Fe 2 O 3 , CuO. Chuyển toàn bộ SO 2 thành SO 3 rồi hấp thụ hết vào nước thu được dung dịch E. Cho toàn bộ D vào cốc chứa dung dịch E, sau đó phải thêm tiếp 375 ml dung dịch HCl 2M vào cốc thì D mới vừa đủ tan hết tạo ra dung dịch F. Cho dung dịch F tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl 2 thu được 116,5 gam kết tủa. a) Viết các phương trình hóa học xảy ra. b) Tính m. Câu 3 (3 điểm) 1/ Từ metan CH 4 , các chất vô cơ (không chứa cacbon), các chất xúc tác và các điều kiện cần thiết, viết phương trình hóa học để điều chế: etyl axetat; poli(vinyl clorua). 2/ Cho hỗn hợp T gồm CH 3 OH, C 2 H 4 (OH) 2 , C 3 H 5 (OH) 3 . Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu được 5,6 lít khí CO 2 (ở đktc). Cũng m gam hỗn hợp T trên cho tác dụng với Na (dư) thu được V lít khí H 2 (đktc). Tìm giá trị của V. 3/ Người ta sản xuất rượu etylic từ một loại gạo chứa 75% tinh bột. Tính khối lượng gạo cần lấy để sản xuất được 1000 lít C 2 H 5 OH 46 0 . Hiệu suất của cả quá trình đạt 60%. Khối lượng riêng của C 2 H 5 OH nguyên chất là 0,8 g/ml. Câu 4 (3 điểm) 1/ Hỗn hợp X gồm A (C n H 2n+2 ), B (C n H 2n ) và C (C m H 2m ), trong đó n < m. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X này thu được 44 gam CO 2 và 19,8 gam H 2 O. a) Tính thành phần % về thể tích của A trong hỗn hợp X. b) Tìm công thức phân tử của A, B. c) Trong hỗn hợp X, C chiếm 39,43% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của C. 2/ Đốt cháy hoàn toàn 1,85 gam chất hữu cơ A chứa C, H, O rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa 200 ml dung dịch Ba(OH) 2 0,275M thu được kết tủa và dung dịch B. Khối lượng của dung dịch B giảm so với dung dịch Ba(OH) 2 ban đầu là 2,245 gam. Cho dung dịch Ca(OH) 2 dư vào dung dịch B lại thu được kết tủa. tổng khối lượng kết tủa thu được là 12,835 gam. Khi hóa hơi 3,7 gam A thì thể tích thu được bằng thể WWW.TOANCAPBA.NET ÐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 Môn thi : TOÁN – ĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y   x3  3x  (1) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y = mx – 2m + cắt đồ thị hàm số (1) ba điểm phân biệt A(2; 2), B, C cho BC  10 Câu (1,0 điểm) Giải phương trình  sin x  2cos x  2s inx Câu (1,0 điểm) Tính tích phân   x x3dx Câu (1,0 điểm) a) Tìm số phức z biết z2 số ảo môđun z n b) Tìm hệ số x10 khai triển biểu thức 1  x  , biết 2Cn2  An2  60 Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình x  y  z  x  z   mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 2y – z = Viết phương trình mặt phẳng qua tâm mặt cầu (S) song song với (P) Tìm tọa độ điểm M biết điểm M thuộc trục hoành khoảng cách từ M đến (P) bán kính mặt cầu (S) Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh SA vuông góc với đáy ABCD; AB = SA = a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) 300 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AC SD Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân A Điểm M(- 2; 1) trung điểm cạnh AB Điểm N(2; -2) điểm cạnh AC cho AN = 2NC Đỉnh A thuộc đường thẳng y = x Viết phương trình đường thẳng AB biết điểm A có hoành độ âm Câu (1,0 điểm) Cho phương trình x   m  x  m  x ( x   m tham số ) Tìm m > để phương trình có nghiệm x  Câu (1,0 điểm ) Cho số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện a  b  c  a + 2b + 3c = Tìm giá trị lớn biểu thức P  abc   c  a  ….Hết… Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………; Số báo danh………… Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn – Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Thăng Bình, Quảng Nam VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trắc nghiệm - Đề số 1A 2A 3A 4C 5B 6A 7B 8C 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16B 17A 18C 19B 20B 21B 22A 23A 24D 25B 26A 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33C 34B 35C 36A 37D 38D 39C 40D 41C 42D 43B 44C 45B 46A 47A 48D 49D 50B Nguồn đề thi đáp án: Giáo viên Đào Trọng Anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THAM KHẢO - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 PRACTICE TEST Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A conserved B raised C developed D maintained Question 2: A clothes B cloths C roofs D books Question 3: A teacher B children C chores D school Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the others in the position of the primary stress in each of the following questions Question 4: A confident B important C together D exciting Question 5: A possible B university C secondary D suitable Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 6: My mother had to work 12 hours a day in a factory just to A call it a day B tighten the belt C break the ice D make ends meet Question 7: Sometimes she doesn’t agree her husband about child rearing, but they soon find the solutions A for B on C with D of Question 8: Scientists have a lot of research into renewable energy sources A solved B done C made D carried Question 9: My mother phoned me to say that he would come home late A a B an C the D no article Question 10: My husband and I both go out to work, so we share the A happiness B household chores C responsibility D sadness Question 11: I'm I can't keep my eyes open A so tired that B such a tired C too tired that D very tired that SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Hanhtrangvaodaihoc.com SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12 Ngày thi: 14/10/2015 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 136 DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 12A1 ĐẾN 12A11 Câu 1: Hai dao động điều hòa thành phần phương, tần số, có biên độ 6cm 8cm, biên độ dao động tổng hợp là: A 8cm B 6cm C 15cm D 4cm Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn không đổi, chiều hướng vị trí cân B độ lớn cực tiểu qua vị trí cân chiều với vectơ vận tốc C độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều hướng vị trí cân D độ lớn cực đại vị trí biên, chiều hướng biên Câu 3: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn A Tỉ lệ thuận với gia tốc trọng trường nơi treo lắc B Không phụ thuộc vào biên độ dao động C Tỉ lệ thuận với chiều dài dây treo D Phụ thuộc vào cách kích thích dao động Câu 4: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi Khi tần số sóng dây 42 Hz dây có điểm bụng Nếu dây có điểm nút tần số sóng dây là: A 63Hz B 98 Hz C 28 Hz D 73,5Hz Câu 5: Con lắc lò xo gồm vật 250g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm Khoảng thời gian ngắn để vận tốc vật có giá trị từ -40 cm/s đến 40 cm/s π π π π A s B s C s D s 60 20 120 40 Câu 6: Dòng điện xoay chiều đoạn mạch có điện trở A tần số với điện áp hai đầu đoạn mạch có pha ban đầu B tần số pha với điện áp hai đầu đoạn mạch C có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở mạch D lệch pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 7: Một lắc lò xo gồm vật m = 400g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m Kéo vật khỏi vị trí cân 2cm truyền cho vận tốc đầu 10 cm/s Năng lượng dao động vật là? A 0,245J B 0,03J C 0,3J D 100J Câu 8: Một vật dao động với phương trình x = 10cos(2πt + π/3) (cm,s) Tính thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến vật qua vị trí có li độ x = −5 cm lần thứ 100 A t = 99,5 s B t = 50,5 s C t = 49,5 s D t = 100 s Câu 9: Phát biểu sau sai nói biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số ? A Phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần B Phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần C Lớn hai dao động thành phần pha D Nhỏ hai dao động thành phần ngược pha Câu 10: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có phương trình u = Acos(ωt) Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử Trang 1/5 - Mã đề thi 136 Hanhtrangvaodaihoc.com nước dao động với biên độ cực đại có hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số lẻ lần bước sóng D số nguyên lần nửa bước sóng Câu 11: Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 12 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = 2cos(40πt) mm uB = 2cos(40πt + π) mm Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét điểm M thuộc mặt thoáng chất lỏng tạo với AB thành tam giác vuông A AM = 16cm Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM là: A B 10 C D 11 Câu 12: Hai dao động điều hòa tần số x1 = A1cos(ωt – π/6) cm x2 = A2 cos(ωt − π) cm có phương trình dao động tổng hợp x = 9cos(ωt + φ) Để biên độ A2 có giá trị cực đại A1 có giá trị: A 15 B 7cm C cm D 18cm Câu 13: Vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(10πt + π/6) cm Qũy đạo số dao động thực giây A 10cm 10π dao động B 5cm 10π dao động C 10cm dao động D 5cm dao động Câu 14: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025 m 2, gồm 200 vòng dây quay với tốc độ 20 vòng/s quanh trục cố định từ trường Biết trục quay trục đối xứng nằm mặt phẳng khung vuông góc với phương từ trường Suất điện động hiệu dụng xuất khung có độ lớn 222 V Cảm ứng từ có độ lớn A 0,40 T B 0,60 T C 0,45 T D 0,50 T Câu 15: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn Δl Chu kỳ dao động điều hoà lắc là: ∆l g m k A 2π B 2π C D g ∆l 2π k 2π m Câu 16: Một lắc đơn chu kỳ dao động T = 1(s) Nếu chiều dài lắc giảm 9(cm) chu Hanhtrangvaodaihoc.com SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ – KHỐI 12 Ngày thi: 14/10/2015 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 136 DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 12A1 ĐẾN 12A11 Câu 1: Hai dao động điều hòa thành phần phương, tần số, có biên độ 6cm 8cm, biên độ dao động tổng hợp là: A 8cm B 6cm C 15cm D 4cm Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn không đổi, chiều hướng vị trí cân B độ lớn cực tiểu qua vị trí cân chiều với vectơ vận tốc C độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều hướng vị trí cân D độ lớn cực đại vị trí biên, chiều hướng biên Câu 3: Chu kì dao động nhỏ lắc đơn A Tỉ lệ thuận với gia tốc trọng trường nơi treo lắc B Không phụ thuộc vào biên độ dao động C Tỉ lệ thuận với chiều dài dây treo D Phụ thuộc vào cách kích thích dao động Câu 4: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi Khi tần số sóng dây 42 Hz dây có điểm bụng Nếu dây có điểm nút tần số sóng dây là: A 63Hz B 98 Hz C 28 Hz D 73,5Hz Câu 5: Con lắc lò xo gồm vật 250g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm Khoảng thời gian ngắn để vận tốc vật có giá trị từ -40 cm/s đến 40 cm/s π π π π A s B s C s D s 60 20 120 40 Câu 6: Dòng điện xoay chiều đoạn mạch có điện trở A tần số với điện áp hai đầu đoạn mạch có pha ban đầu B tần số pha với điện áp hai đầu đoạn mạch C có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở mạch D lệch pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 7: Một lắc lò xo gồm vật m = 400g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m Kéo vật khỏi vị trí cân 2cm truyền cho vận tốc đầu 10 cm/s Năng lượng dao động vật là? A 0,245J B 0,03J C 0,3J D 100J Câu 8: Một vật dao động với phương trình x = 10cos(2πt + π/3) (cm,s) Tính thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến vật qua vị trí có li độ x = −5 cm lần thứ 100 A t = 99,5 s B t = 50,5 s C t = 49,5 s D t = 100 s Câu 9: Phát biểu sau sai nói biên độ dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số ? A Phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần B Phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần C Lớn hai dao động thành phần pha D Nhỏ hai dao động thành phần ngược pha Câu 10: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có phương trình u = Acos(ωt) Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử Trang 1/5 - Mã đề thi 136 Hanhtrangvaodaihoc.com nước dao động với biên độ cực đại có hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số lẻ lần bước sóng D số nguyên lần nửa bước sóng Câu 11: Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 12 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = 2cos(40πt) mm uB = 2cos(40πt + π) mm Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét điểm M thuộc mặt thoáng chất lỏng tạo với AB thành tam giác vuông A AM = 16cm Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM là: A B 10 C D 11 Câu 12: Hai dao động điều hòa tần số x1 = A1cos(ωt – π/6) cm x2 = A2 cos(ωt − π) cm có phương trình dao động tổng hợp x = 9cos(ωt + φ) Để biên độ A2 có giá trị cực đại A1 có giá trị: A 15 B 7cm C cm D 18cm Câu 13: Vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(10πt + π/6) cm Qũy đạo số dao động thực giây A 10cm 10π dao động B 5cm 10π dao động C 10cm dao động D 5cm dao động Câu 14: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025 m 2, gồm 200 vòng dây quay với tốc độ 20 vòng/s quanh trục cố định từ trường Biết trục quay trục đối xứng nằm mặt phẳng khung vuông góc với phương từ trường Suất điện động hiệu dụng xuất khung có độ lớn 222 V Cảm ứng từ có độ lớn A 0,40 T B 0,60 T C 0,45 T D 0,50 T Câu 15: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn Δl Chu kỳ dao động điều hoà lắc là: ∆l g m k A 2π B 2π C D g ∆l 2π k 2π m Câu 16: Một lắc đơn chu kỳ dao động T = 1(s) Nếu chiều dài lắc giảm 9(cm) chu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017, Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017, Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay