So sánh sự khác biệt giữa thông tư 30 và Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học

3 2,127 37
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:01

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đề bài: So sánh sự khác biệt giữa báo cáo tài chính của doanh nghiệp với báo cáo tài chính của công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, ngân hàng thương mại. Báo cáo tài chính là những báo cáo được lập dựa vào phương pháp kế toán tổng hợp số liệu từ các sổ sách kế toán, theo các chỉ tiêu tài chính phát sinh tại những thời điểm hoặc thời kỳ nhất định. Các báo cáo tài chính phản ánh một cách hệ thống tình hình tài sản của đơn vị tại những thời điểm, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình sử dụng vốn trong các thời kỳ nhất định; đồng thời được giải trình, giúp cho các đối tượng sử dụng thông tin tài chính nhận biết được thực trạng tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để ra các quyết định phù hợp. Hệ thống báo cáo tài chính nước ta bao gồm: − Bảng cân đối kế toán − Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh − Báo cáo lưu chuyển tiền tệ − Bản thuyết minh các báo cáo tài chính − Bảng cân đối kế toán là báo cáo tổng hợp, cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp tại những thời điểm nhất định. Kết cấu của bảng được chia thành hai phần: tài sản và nguồn vốn, được trình bày dưới dạng một phía (bảng cân đối báo cáo) hoặc hai phía (Bảng cân đối kế toán). Mỗi phần được bố trí các cột “mã số” để ghi mã số của các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, cột “số đầu năm”, “số cuối kỳ” để ghi giá trị từng tài khoản tài sản, nguồn vốn tại các thời điểm đầu năm và 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cuối kỳ báo cáo. Cả hai phần tài sản và nguồn vốn đều bao gồm hệ thống các chỉ tiêu tài chính phát sinh, phản ánh từng nội dung tài sản và nguồn vốn. Các chỉ tiêu được sắp xếp thành từng mục, khoản theo một trình tự logic, khoa học, phù hợp với yêu cầu quản lý và phân tích tài chính doanh nghiệp. Sự khác nhau trong Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chủ yếu là do sự khác nhau trong Bảng cân đối kế toán. 1. Sự khác nhau giữa doanh nghiệp sản xuất và ngân hàng thương mại: Ngân hàng thương mại và doanh nghiệp sản xuất đều là các doanh nghiệp với khoản mục tài sản, nguồn vốn để từ đó góp phần cho hoạt động kinh doanh nhằm thu lợi nhuận. Nhưng khác ở chỗ: doanh nghiệp sản xuất thì kinh doanh chủ yếu các mặt hàng vật tư, hàng hóa và các sản phẩm do họ sản xuất ra, còn ngân hàng thương mại là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ. Do vậy mà Bảng cân đối kế toán của chúng có những đặc điểm khác nhau sau:  Khoản mục tài sản: − Trong doanh nghiệp sản xuất do tính chất kinh doanh hàng hóa vật tư nên khoản mục tài sản được chia thành tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Trong đó tài sản ngắn hạn gồm: tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, hàng tồn kho. Tài sản dài hạn gồm: các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Nói chung tất cả các tài SO SÁNH ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA THÔNG TƯ 30 VÀ THÔNG TƯ 22 Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 30 để hoàn thiện cho Thông tư 30 việc đánh giá học sinh tiểu học VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc khác biệt thông tư 30 Thông tư 22 đánh giá học sinh tiểu học sau: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Thông tư 30 Thông tư 22 Cuối kì cuối năm học Giữa kì 1, cuối kì 1, Giữa kì cuối năm học Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Không có Lớp – có thêm KTĐK Toán-Tiếng Việt vào GK1, GK2 Mức 1: Nhận biết, nhớ Mức 2: Kết nối, xếp vấn đề đ ã học Mức 3: Vận dụng để giải v ấn đề mới… Mức 1: Nhận biết, nhắc lại… Mức 2: Hiểu Mức 3: Biết vận dụng quen thuộc Mức 4: Vận dụng để giải vấn đề mới… ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT Thông tư 30 Thông tư 22 Cuối kì cuối năm học Giữa kì 1, cuối kì 1, Giữa kì cuối năm học Đạt Chưa đạt Tốt Đạt Cần cố gắng HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ Thông tư 30 Thông tư 22 loại loại Không có sổ theo dõi CLGD (giảm tính hành chính) - GV phải có minh chứng yêu cầu trả lời câu hỏi lại xếp HS vào mức -Minh chứng: Sản phẩm học tập HS, nhóm, ghi chép cá nhâ n GV KHEN THƯỞNG Thông tư 30 Thành tích bật hay có tiên vượt bật ba nội dung Số lượng hiệu trưởng định Thông tư 22 HS hoàn thành xuất sắ c… HS có thành tích vượt trội Khen thưởng đột xuất Không có sổ theo dõi CLGD (giảm tính hành chính) - GV phải có minh chứng yêu cầu trả lời câu hỏi lại xếp HS vào mộ t mức -Minh chứng: Sản phẩm học tập HS, nhóm, ghi chép cá nhân GV Cần Thơ - 2007 TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA UCP-600 VỚI UCP-500 TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THANH NGUYỆT NGUYỄN PHÚC TOÀN TRUNG Mã số SV: 4031619 Lớp: Ngoại thương 2 khóa 29 Vận dụng văn bản UCP trong thanh toán quốc tế - Những ñiểm mới GVHD: Nguyễn Thanh Nguyệt SVTH: Nguyễn Phúc Toàn Trung vi MỤC LỤC Trang Chương I: Giới thiệu…………………………………………………………… 01 1.1. ðặt vấn ñề nghiên cứu……………………… …………………………01 1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu…………………………… ………… 01 1.2. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………… 02 1.2.1. Mục tiêu chung……………………………………………………… 02 1.2.2. Mục tiêu cụ thể……………………………………………………… 02 1.3. Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………… 02 1.4. Lược khảo tài liệu có liệu quan ñến ñề tài nghiên cứu………………… 02 Chương II: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu…….…………… 04 2.1. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………… 04 2.2. Phương thức tín dụng chứng từ………………………………………….04 2.2.1. Khái niệm phương thức tín dụng chứng từ……………………………04 2.2.2. ðặc trưng của phương thức tín dụng chứng từ……………………… 06 2.2.2.1. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ liên quan ñến hai quan hệ hợp ñồng ñộc lập…………………………………………………………………….06 2.2.2.2. Hai nguyên tắc cơ bản trong phương thức tín dụng chứng từ……….06 2.2.2.3. Các bên giao dịch chỉ căn cứ vào chứng từ mà không căn cứ vào hàng hóa trong phương thức tín dụng chứng từ………………………………………… 07 2.3. Giới thiệu về UCP – Văn bản pháp lý quốc tế áp dụng cho phương thức tín dụng chứng từ…………………………………………………… …………… 08 2.3.1. Quá trình phát triển của văn bản UCP……………………………… 08 2.3.2. Phạm vi áp dụng và giá trị pháp lý của văn bản UCP…………………10 2.3.3. Mối quan hệ giữa văn bản UCP và luật quốc gia…………………… 11 2.3.4. Mối quan hệ giữa văn bản UCP và luật Việt Nam…………………….12 Chương III: Giới thiệu về Vietcombank chi nhánh Cần Thơ………… ……….16 3.1. Giới thiệu về Vietcombank……………………………………….…… 16 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Vietcombank Trung ương ……16 3.1.1.1. Giới thiệu về Vietcombank chi nhánh Cần Thơ…………………… 18 3.1.1.2. Các thành tựu Vietcombank Cần Thơ ñã ñạt ñược………………….19 3.1.2. Cơ cấu tổ chức của Vietcombank Cần Thơ……………………………19 Vận dụng văn bản UCP trong thanh toán quốc tế - Những ñiểm mới GVHD: Nguyễn Thanh Nguyệt SVTH: Nguyễn Phúc Toàn Trung vii 3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.………………………………21 3.1.3.1. Phòng Thanh Toán Quốc Tế……………………………………… 21 3.1.3.2. Phòng Kế Toán …………………………………………………… 21 3.1.3.3. Phòng Tổ Chức Hành Chánh……………………………………… 21 3.1.3.4. Phòng Kiểm tra Nội bộ…………………………………………… 21 3.1.3.5. Phòng Kinh doanh Dịch vụ ………………………………… 22 3.1.3.6. Phòng Ngân quỹ…………………………………………………… 22 3.1.3.7. Phòng Tín dụng…………………………………………………… 22 3.1.4. Chức năng – mục tiêu hoạt ñộng của Vietcombank Cần Thơ…………22 3.1.5. Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của Vietcombank Cần Thơ…………23 3.1.6. Tình hình thanh toán quốc tế - phương thức thanh toán tín dụng chứng từ………….………………………………………………………………………….24 3.1.6.1. Tình hình thanh toán quốc tế trong Vietcombank Cần Thơ trong 3 năm qua …………………………………… …………………………………… 24 3.1.6.2. Tình hình thanh toán quốc tế bằng L/C trong Vietcombank chi nhánh Cần Thơ…………………………………………………… ………………………26 Chương IV: So sánh sự khác biệt giữa UCP-500 và UCP-600 – Áp dụng văn bản UCP vào một số tình huống thực tế…………………………………………………32 4.1. Các ñiều khoản của UCP-500…………………………………………… 32 4.2. Các ñiều khoản của UCP-600……………………………………… ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ============================ ĐẶNG NGỌC XUÂN (DENG YUCHUN) SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NHỮNG TỪ HÁN VIỆT TỰ TẠO VỚI CÁC TỪ HÁN TƯƠNG ĐƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC Hà Nội, 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ============================ ĐẶNG NGỌC XUÂN (DENG YUCHUN) SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NHỮNG TỪ HÁN VIỆT TỰ TẠO VỚI CÁC TỪ HÁN TƯƠNG ĐƯƠNG Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ MÃ SỐ: 60 22 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC Người hướng dẫn khoa học:GS.TS.Trần Trí Dõi Hà Nội, 2011 Mục lục Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Quy định viết tắt Mục lục Phần I : Mở đầu Lí chọn đề tài Mục đích, đối tượng phương pháp nghiên cứu luận văn Ý nghĩa đề tài .5 Bố cục luận văn Phần II : Nội dung Chương I : Nhận diện từ Hán - Việt tự tạo lớp từ gốc Hán 1.1 Từ gốc Hán .6 1.1.1 Sơ lược trình tiếp xúc tiếng Việt tiếng Hán lịch sử 1.1.2 Một số quan niệm liên quan đến từ gốc Hán .8 1.2 Từ Hán Việt 17 1.2.1 Phân biệt từ , Hán - Việt cổ gốc Hán địa phương .17 1.2.2 Từ đơn từ ghép 23 1.3 Từ Hán - Việt tự tạo 26 1.3.1 Yếu tố 26 1.3.2 Từ Hán - Việt tự tạo tiếng Việt 27 1.4 Tiểu kết 30 Chương II : Xác lập danh sách từ Hán - Việt tự tạo vốn từ tiếng Việt 31 2.1 Tiêu chí cách thức khảo sát .31 2.1.1 Tiêu chí khảo sát 31 2.1.2 Phương thức khảo sát 32 2 Nhận xét từ tự tạo .33 2.2.1 Nhận xét 1: Về mô hình cấu tạo 34 2.2.2 Nhận xét 2: Đặc điểm ngữ âm .36 2.2.3 Nhận xét 3: Đặc điểm ngữ nghĩa 37 2.2.4 Nhận xét 4: Đặc điểm hoạt động ngữ pháp 38 2.3 Tiểu kết 40 Chương III : Ứng dụng việc giảng dạy tiếng Việt .41 3.1 Sự phức tạp từ Hán - Việt tự tạo người Trung Quốc dạy học tiếng Việt .41 3.1.1 Nhận xét chung 41 3.1.2 Những dạng thường gặp từ Hán - Việt tự tạo 42 3.1.3 Những dạng Hán - Việt tự tạo theo phương thức tắt từ vựng 58 3.2 Tiểu kết 58 Phần III : Kết luận .61 Tài liệu tham khảo .63 Phụ lục 67 MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Trong trình phát triển lịch sử, tiếng Việt có vay mượn quan khác làm phong phú thêm vốn từ vựng Trong số vay mượn góp phần hoàn thiện tiếng Việt thế, việc vay mượn từ gốc Hán làm thành lớp từ Hán - Việt tự tạo chiếm vị trí đặc biệt Do tiếng Việt tiếng Hán ngôn ngữ âm tiết tính, nên vay mượn thường có tình trạng vỏ ngữ âm gần tương ứng với Nhưng nghĩa đơn vị ngữ âm tương đương có tương ứng sử dụng Vì thế, từ Hán - Việt tự tạo tiếng Việt, so sánh với từ tiếng Hán đại có dạng thức ngữ âm tương tự, nghĩa có tương ứng phức tạp, đa dạng phong phú Chính với tư cách người Trung Quốc học dạy tiếng Việt cho sinh viên Trung Quốc, nhận thấy tình trạng thục tế nói mặt vừa tạo thuận lợi, mặt vừa gây khó khăn riêng sinh viên Trung Quốc tiếp nhận lớp từ vựng Trong khó khăn rõ có từ, hình thức ngữ âm tương ứng với từ Hán nay, nghĩa đơn vị không tương ứng với Chính tương tự hay gần hình thức ngữ âm lại khác biệt nghĩa sử dụng làm cho người Trung Quốc học tiếng Việt, thói quen tiếng mẹ đẻ chi phôi, nắm bắt không xác nghia từ tiếng Việt Từ dẫn đến việc sử dụng không xác nghĩa từ tiếng Việt Trong thực tế thế, chọn đề tài “ So sánh khác biệt từ Hán - Việt tự tạo từ Hán tương ứng ” để làm rõ từ tiếng Việt gốc Hán có tương đương ngữ âm lại khác biệt nghĩa nhằm giúp cho người Trung Quốc học dạy tiếng Việt với nghĩa dùng tiếng Việt Mục đích đối tượng phương pháp nghiên cứu đề tài a Lời nói đầu Quyển tài liệu viết trình tìm hiểu PERL hướng dẫn thầy giáo Nguyễn Thanh Bình (Trưởng khoa công nghệ phần mềm Trường ĐHBKHN).Trong trình nghiên cứu tìm hiểu thấy nhiều mặt mạnh ,cũng mặt hạn chế so với ngôn ngữ lập trình khác (Các bạn thấy rõ sau đọc xong tài liệu ).Nhưng hoàn thành thời gian ngắn nên tài liệu nói lên vấn đề PERL : -Chương I : Giới thiệu tổng quan PERL -Chương II : Các kiểu dư liệu -Chương III : Toán tử hàm có sẵn -Chương IV : Các câu lệnh điều kiện -Chương V : Hàm -Chương VI : Tệp thao tác vào -Chương VII : Các biểu thức quy -Chương VIII:Tham chiếu Trong chương tài liệu đưa nhận xét so sánh khác biệt PERL với ngôn ngữ khác,những lưu ý ,các câu hỏi ôn tập,các ví dụ cụ thể cuối tập áp dụng Trong viết tài liệu cố gắng nghiên cứu tìm hiểu nhiều chắn tránh khỏi sai xót mong bạn thông cảm.Mọi trao đổi đóng góp ý kiến bạn liên hệ với theo địa : duy@tan.com,hoa_it_hut@yahoo.com,little_chic_choe@yahoo.com thaobcf@yahoo.com,tungitbk@yahoo.com liên hệ trực tiếp với Nhóm9Tin5K46(Vân Anh,Hòa,Tân,Thảo,Tùng) xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến bạn Dưới số tài liệu tham khảo : + Teach Yourself PERL5 in 21days by David Till + PERL by Example by David Medinets + PERL unleashed by Kamran Husain and Robert F.Breedlove + Practical PERL Programming by A.D.Marshall 1999 + PERL Quick Reference By Mícchéal Ó Foghlú +Teach Yourself CGI Programming with PERL in a Week by Eric Herrmann ………………………………………………………………………………… Chương 1: Tổng quan Perl 1.Lịch sử phát triển Perl (Practical Extraction and Report Language) trình thông dịch dễ sử dụng, hiệu quả, hoàn chỉnh viết Larry Wall với giúp đỡ nhiều đồng vào năm 1986 Perl viết ngôn ngữ lập trình C Perl dùng để lấy liệu từ file text in báo cáo chuyển đổi file text thành file khác Ngoài ra, Perl cung cấp nhiều công cụ khác để giải vấn đề phức tạp bao gồm lập trình hệ thống Hiện Perl có đến phiên Mặc dù có tương đồng với C Perl giải vấn đề kiểu liệu, vị trí nhớ cách tự động nhẹ nhàng Perl có nhiều ưu điểm: Hiệu , dễ sử dụng hoàn chỉnh Perl chuyển đổi dễ dàng hàm sẵn có thư viện C C++ thành hàm tương tự Perl Tuy vậy, Perl có nhiều nhược điểm Trước hết, trình thông dịch, không nhanh C hay C++ Mặt khác, để cung cấp chương trình viết Perl, đồng thời bạn phải cung cấp mã nguồn Một số ứng dụng Perl quản trị hệ thống Internet: Duy trì hệ thống UNIX Viết ứng dụng CGI để tạo trang Web động Quản lý e-mail Tự động trì trang Web Một điều quan trọng, Perl chương trình miễn phí, không cần phải có giấy phép tiền quyền Dù trình thông dịch Perl chạy hỗ trợ nhiều khác UNIX, Windows, Mac OS 2.Cài đặt sử dụng Perl 2.1.Đối với UNIX -Tải xuống mã nguồn phân phối chuẩn từ http://www.perl.com/ pub/language/info/ software.html -Giải nén tệp lệnh gzip – d stable.tar.gz , để lại tệp có tên stable.tar -Untar tệp cách sử dụng lệnh tar – xvfstable.tar, tạo thư mục có tên perl 5.6.0 (Nếu bạn cài đặt phiên tên thư mục khác.) -Đặt cấu hình cài đặt: tuỳ thuộc vào cách bạn thực việc cài đặt hệ thống mà bạn làm việc, trả lời câu hỏi mà bạn muốn cài đặt thông dịch Perl -Sau hoàn tất phần cấu hình tiến trình cài đặt, bạn thấy hình thông báo -Sau thực xong tác vụ, bạn nên kiểm tra lại trước thực hoàn tất tiến trình cài đặt Để thực việc kiểm tra, dùng lệnh make test Một hình thông báo -Dùng lệnh make install để hoàn tất tiến trình cài đặt 2.2.Đối với hệ điều hành Windows -Tải phần mềm địa http:// www.activestate.com/Products/ ActivePerl/ Download.html -Nhấp đúp vào file để khởi động chương trình cài đặt -Chọn tuỳ chọn chấp nhận đồng ý cấp phép sau chọn Next -Hộp thoại Setup options cho phép bạn chọn tuỳ chọn xác lập mà bàn muốn cấu hình Tuy nhiên, có lời khuyên bạn nên để chế độ mặc định (Default) -Khi tiến trình cài đặt hoàn tất, bạn nhìn thấy hình cuối Chọn Finish để đóng chương trình cài đặt Giờ đây, sau cài đặt xong Perl hệ thống bạn, chạy thử chương trình nhỏ sau đây: Dùng phần mềm cho phép tạo file text, windows notepad gõ vào dòng chữ sau: Print “Perl thật hay!”; Nếu bạn chạy UNIX, thêm dòng #!/usr/bin/perl vào
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh sự khác biệt giữa thông tư 30 và Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học, So sánh sự khác biệt giữa thông tư 30 và Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học, So sánh sự khác biệt giữa thông tư 30 và Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay