Chuyên đề ôn thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016

281 1,451 1
  • Loading ...
1/281 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 21:59

Chuyên đề 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên đề 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY Chuyên đề 3: XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN Chuyên đề 4: NỀN HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Chuyên đề 5: CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Chuyên đề 6: NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN, TOÀN CẦU HOÁ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM CHUYÊN ĐỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch lên chuyên viên khối Đảng, đoàn thể năm 2016) I KHÁI QUÁT CHUNG Hệ thống trị nước ta chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước xã hội Đảng lãnh đạo Cương lĩnh, chiến lược, định hướng sách chủ trương lớn; công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động tổ chức, kiểm tra, giám sát hành động gương mẫu đảng viên Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu đảng viên ưu tú có đủ lực phẩm chất vào hoạt động quan lãnh đạo hệ thống trị Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng đảng viên hoạt động tổ chức hệ thống trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu Đảng lãnh đạo hệ thống trị đồng thời phận hệ thống Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu giám sát nhân dân Các tổ chức Đảng đảng viên hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân; Đảng lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội để đảm bảo nguyên tắc: tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức; Nhà nước bảo đảm phát huy quyền làm chủ Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm quyền người, quyền công dân; thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện Nhà nước tổ chức hoạt động theo Hiến pháp pháp luật, quản lý xã hội Hiến pháp pháp luật, thực nguyên tắc tập trung dân chủ Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp, kiểm soát quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phận hệ thống trị, sở trị quyền nhân dân Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thành viên vừa người lãnh đạo Mặt trận Mặt trận hoạt động theo phương thức hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động thành viên Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam tổ chức trị - xã hội thành lập sở tự nguyện, đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, đáng thành viên, hội viên tổ chức mình; tổ chức thành viên Mặt trận tổ chức khác hoạt động Mặt trận tổ chức thành viên Mặt trận tổ chức khác hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị- xã hội, tổ chức xã hội Cương lĩnh trị, chiến lược, sách, chủ trương; công tác tư tưởng, tổ chức, cán kiểm tra, giám sát việc thực Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, đôi với phát huy trách nhiệm tổ chức người đứng đầu tổ chức hệ thống trị công tác cán Đảng giới thiệu cán đủ tiêu chuẩn để ứng cử bổ nhiệm vào quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội Tổ chức đảng đảng viên công tác quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, thị Đảng; tổ chức đảng lãnh đạo việc cụ thể hóa thành văn luật pháp Nhà nước, chủ trương đoàn thể; lãnh đạo thực có hiệu Hệ thống tổ chức Đảng Điều lệ Đảng quy định: Hệ thống tổ chức Đảng lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành Nhà nước Hệ thống tổ chức Đảng thành lập theo cấp hành hệ thống bản, bảo đảm lãnh đạo toàn diện Đảng cấp toàn Đảng Việc lập tổ chức đảng nơi có đặc điểm riêng theo quy định Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thi hành Điều lệ Đảng) Hệ thống tổ chức Đảng, quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp uỷ cấp bước xếp, kiện toàn hợp lý hiệu sau thực nghị lớn (Nghị Trung ương 3, Trung ương khóa VIII; Nghị Trung ương 4, Trung ương khóa X; Nghị Trung ương 5, Trung ương 6, Trung ương khóa XI) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: - Hệ thống tổ chức đảng bộ, chi (theo cấp hành nơi có đặc điểm riêng) - Cơ quan lãnh đạo Đảng cấp (đại hội, cấp uỷ) - Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị nghiệp cấp uỷ (các quan, ban đảng, đơn vị nghiệp Đảng) - Tổ chức đảng lập quan nhà nước tổ chức trịxã hội, tổ chức khác theo quy định Trung ương (ban cán đảng, đảng đoàn) 1.1 Hệ thống tổ chức Đảng: a) Cấp Trung ương: toàn Đảng có quan lãnh đạo Đảng Ban Chấp hành Trung ương (Bộ Chính trị, Ban Bí thư) Hiện có 68 đảng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương: - 63 đảng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo cấp hành chính, có quyền cấp) - 05 đảng khác trực thuộc Trung ương, gồm: Đảng Khối quan Trung ương, Đảng khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng Quân đội; Đảng Công an Trung ương Đảng Ngoài nước b) Các đảng cấp tỉnh (tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương) có đảng trực thuộc, gồm: - Đảng huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ (theo tổ chức hành chính) - Đảng cấp trực tiếp sở (tương đương cấp huyện) trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương - Một số tổ chức sở đảng có vị trí quan trọng, đông đảng viên, nhiều tổ chức đảng trực thuộc, giao số quyền cấp sở - Các đảng bộ, chi sở có vị trí quan trọng trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương c) Các đảng cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tương đương) có tổ chức sở đảng trực thuộc, gồm: - Các đảng bộ, chi sở xã, phường, thị trấn (theo cấp tổ chức hành chính) - Các đảng sở quan, doanh nghiệp, đơn vị nghiệp, lực lượng vũ trang trực thuộc huyện ủy, quận ủy, thị ủy tương đương d) Ở cấp sở xã, phường, thị trấn loại hình tổ chức sở đảng quan, doanh nghiệp, đơn vị nghiệp khác có tổ chức đảng trực thuộc, gồm: - Các đảng bộ phận (nơi có đông đảng viên); - Các chi trực thuộc; - Các tổ đảng (ở nơi thành lập chi bộ, có đông đảng viên) 1.2 Hệ thống cấp ủy cấp Gắn với hệ thống tổ chức Đảng hệ thống cấp uỷ đảng cấp Cấp uỷ cấp quan lãnh đạo, đạo, điều hành, chấp hành hai kỳ đại hội đảng cấp Điều lệ Đảng quy định: Cơ quan lãnh đạo cao Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc Cơ quan lãnh đạo cấp đại hội đại biểu đại hội đảng viên Giữa hai kỳ đại hội, quan lãnh đạo Đảng Ban Chấp hành Trung ương; cấp ban chấp hành đảng bộ, ban chấp hành chi (gọi tắt cấp uỷ) Nhiệm kỳ đại hội tổ chức sở đảng cấp ủy sở trở lên năm Nhiệm kỳ chi bộ, chi ủy trực thuộc đảng uỷ sở năm/2 lần Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đại hội đại biểu toàn quốc định; số lượng cấp uỷ viên cấp đại hội cấp định theo hướng dẫn Ban Chấp hành Trung ương Cấp uỷ đại hội cấp bầu; trường hợp đặc biệt thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập kỳ đại hội cấp uỷ cấp trực tiếp định 1.2.1 Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư: a) Ban Chấp hành Trung ương quan lãnh đạo Đảng hai kỳ Đại hội, chịu trách nhiệm trước toàn Đảng toàn dân tình hình mặt Đảng đất nước; định vấn đề chiến lược chủ trương, sách lớn kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng nhằm thực Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị Đại hội Đảng - Tổ chức đạo thực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng nhiệm kỳ tiếp theo, Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường (nếu có) - Căn tình hình thực tế đạo thí điểm số chủ trương chưa quy định Điều lệ Đảng - Ban Chấp hành Trung ương họp thường lệ sáu tháng lần; họp bất thường cần - Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư số Uỷ viên Bộ Chính trị - Thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, số ủy viên Bộ Chính trị Bộ Chính trị phân công số ủy viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương bầu số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương - Bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ban Chấp hành Trung ương định b) Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương bầu Hội nghị lần thứ (trong thời gian Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng), có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ Đảng : - Lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc thực nghị Đại hội đại biểu toàn quốc, nghị Ban Chấp hành Trung ương; định vấn đề chủ trương, sách, tổ chức, cán bộ; - Quyết định triệu tập chuẩn bị nội dung kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương; báo cáo công việc làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương theo yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương c) Ban Bí thư lãnh đạo công việc ngày Đảng: đạo công tác xây dựng đảng công tác quần chúng; kiểm tra, giám sát việc thực nghị quyết, thị Đảng kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đạo phối hợp hoạt động tổ chức hệ thống trị; định số vấn đề tổ chức, cán số vấn đề khác theo phân công Ban Chấp hành Trung ương; đạo kiểm tra việc chuẩn bị vấn đề đưa Bộ Chính trị thảo luận định 1.2.2 Về quan lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện a) Nhiệm vụ ban chấp hành hình thức sinh hoạt ban chấp hành: - Cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt cấp ủy cấp tỉnh); cấp ủy huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt cấp ủy cấp huyện) quan lãnh đạo đảng tỉnh, đảng huyện hai kỳ đại hội, có nhiệm vụ: lãnh đạo thực nghị đại hội đại biểu; nghị quyết, thị cấp ủy cấp - Hội nghị cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện ban thường vụ triệu tập thường lệ ba tháng lần; họp bất thường cần Hội nghị bầu ban thường vụ; bầu bí thư phó bí thư số ủy viên thường vụ; bầu ủy ban kiểm tra; bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra số ủy viên ủy ban kiểm tra Số lượng ủy viên ban thường vụ ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy định theo hướng dẫn Ban Chấp hành Trung ương b) Nhiệm vụ ban thường vụ, thường trực cấp ủy: - Ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo kiểm tra việc thực nghị đại hội đại biểu, nghị quyết, thị cấp ủy cấp cấp trên; định vấn đề chủ trương, tổ chức, cán bộ; định triệu tập chuẩn bị nội dung kỳ họp cấp ủy - Thường trực cấp ủy gồm bí thư phó bí thư, có nhiệm vụ đạo kiểm tra thực nghị quyết, thị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp trên; giải công việc ngày đảng bộ; định triệu tập chuẩn bị nội dung kỳ họp ban thường vụ 1.3 Ban cán đảng, đảng đoàn Theo quy định Điều lệ Đảng, ban cán đảng lập số quan hành pháp, tư pháp cấp Trung ương, cấp tỉnh; đảng đoàn lập quan lãnh đạo Quốc hội, hội đồng nhân dân cấp tỉnh (các quan lập bầu cử) số tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị - xã hội nghề nghiệp cấp Trung ương, cấp tỉnh Trong nhiệm kỳ qua, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức, mối quan hệ công tác đảng đoàn, ban cán đảng Trung ương; ban hành Quy chế làm việc Đảng đoàn Quốc hội 1.4 Hệ thống quan chuyên trách tham mưu giúp việc, đơn vị nghiệp cấp uỷ Điều lệ Đảng quy định: Cấp uỷ cấp lập quan tham mưu, giúp việc theo hướng dẫn Ban Chấp hành Trung ương Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đến nay, hệ thống quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp bước tổ chức lại theo hướng tinh gọn đầu mối so với thời kỳ trước đổi Ở cấp Trung ương tổ chức lại từ 24 đầu mối (16 ban, văn phòng đơn vị nghiệp), đến có đầu mối (Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương) đơn vị nghiệp (Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) Ở cấp tỉnh từ 12 - 15 đầu mối tổ chức lại thành đầu mối (6 ban đơn vị nghiệp); cấp huyện từ - đầu mối (5 ban trung tâm bồi dưỡng trị cấp huyện) Tổ chức nhà nước Tổ chức máy Nhà nước bao gồm: Quốc hội (cơ quan lập pháp) hội đồng nhân dân cấp; Chủ tịch nước (là nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh thực thi nhiệm vụ theo quy định Hiến pháp); Chính phủ uỷ ban nhân dân cấp (cơ quan hành nhà nước), Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp (cơ quan tư pháp) 2.1 Tổ chức Quốc hội Quốc hội dân bầu, thực nhiệm kỳ đại biểu năm Quốc hội lập Hội đồng Dân tộc ủy ban, quan chuyên trách giúp việc Trung ương; địa phương có đoàn đại biểu, chuyên trách địa phương Quốc hội có đổi nội dung phương thức hoạt động, tăng cường việc xây dựng ban hành luật, luật, pháp lệnh, thể chế hóa đường lối, chủ trương Đảng, cụ thể hóa quy định Hiến pháp, quan hệ phối hợp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… hình thành chế tiếp xúc đại biểu Quốc hội với cử tri, dân chủ sinh hoạt Quốc hội, tăng cường chất vấn công khai Quốc hội, bảo đảm vai trò lãnh đạo Đảng thông qua Đảng đoàn Quốc hội 2.2 Chủ tịch nước Chủ tịch nước người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối nội đối ngoại Chủ tịch nước Quốc hội bầu số đại biểu Quốc hội; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Quốc hội Chủ tịch nước có nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Chương VI, Hiến pháp 2013 2.3 Chính phủ quan hành nhà nước Thực Nghị Trung ương khóa X, cấp Trung ương, qua lần kiện toàn, quan thuộc Chính phủ giảm từ 76 đầu mối (trước năm 2007) đến 22 đầu mối (gồm 18 bộ, quan ngang bộ); cấp tỉnh từ 35 - 40 đầu mối 19 - 25; cấp huyện từ 20 - 25 đầu mối, 8-12 đầu mối Cơ cấu tổ chức máy Chính phủ xếp lại theo hướng tinh gọn hơn, tổng hợp hơn, phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; bước đổi chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức, máy gắn với trình chuyển đổi chế quản lý kinh tế, làm rõ chức quản lý vĩ mô Chính phủ bộ; phân biệt rõ quản lý hành nhà nước với hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp nhà nước; tiến hành cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, lĩnh vực liên quan đến sản xuất, kinh doanh đời sống nhân dân 2.4 Các quan tư pháp Hệ thống tổ chức tòa án bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; tòa án quân sự; tòa án khác luật định Trong tình hình đặc biệt, Quốc hội định hình thành tòa án đặc biệt Hệ thống tổ chức viện kiểm sát nhân dân bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; viện kiểm sát quân Hệ thống tòa án, viện kiểm sát, quan điều tra, quan thi hành án kiện toàn đổi bước tổ chức hoạt động, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, giải vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, lao động vụ án khác… góp phần giữ vững ổn định trị trật tự an toàn xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân Các đoàn thể bao gồm Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tổ chức từ Trung ương đến sở với tổ chức quần chúng khác bước đổi nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục bước tình trạng hành hóa, coi trọng nhiệm vụ tập hợp giáo dục vận động đoàn viên, hội viên nhân dân tham gia 3) Kinh tế thị trường, quan hệ thương mại đầu tư quốc gia khu vực phát triển đến mức độ định đòi hỏi phải hội nhập khu vực sâu, rộng; thúc đẩy phân công lao động khu vực, hình thành chuỗi liên kết bổ sung hỗ trợ lẫn lợi ích chung 4) Phải có số nước có trình độ phát triển kinh tế cao, có tiềm lực kinh tế thị trường lớn khu vực làm chỗ dựa Chỗ dựa mạnh, khối kinh tế vững vàng 5) Không có đối đầu trị an ninh, có khác biệt, chí tranh chấp EU NAFTA đời phát triển với đầy đủ điều kiện Các khối kinh tế nước phát triển đời với phát triển không đầy đủ điều kiện Chính không chín muồi quy định trình độ hợp tác kinh tế yếu khối kinh tế nước phát triển Quá trình toàn cầu hoá đến thập kỷ 90 phát triển hai bình diệntoàn cầu khu vực Nhưng thoả thuận đạt WTO khối khu vực không đáp ứng yêu cầu phát triển Do vậy, bình diện xuất - Hiệp định thương mại tự song phương (FTA) Nếu xem xét mức độ tự hoá, nói chung FTA song phương có mức độ tự hoá cao nhất, sau đến FTA khu vực, cuối Hiệp định WTO Một loại FTA song phương xuất đầu năm 2000 FTA song phương khối với quốc gia, FTA song phương ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN- Ấn Độ, FTA hai khối kinh tế ASEAN- EU Hiệp định thương mại tự song phương hình thức hội nhập quốc tế mới, với mục tiêu cuối thiết lập thị trường chung hai bên, xoá bỏ hàng rào bảo hộ Các Hiệp định kinh tế thương mại hai bên trước thoả thuận hạn ngạch, thuế quan, điều kiện hải quan, hỗ trợ tài chính, kỹ thuật 54 Hiệp định thương mại tự song phương có khả tiến triển nhanh, thoả thuận hai bên, dễ nhân nhượng, thoả hiệp nhiều bên Hơn quốc gia lựa chọn đối tác dễ thoả thuận để đàm phán ký kết trước Những Hiệp định thương mại tự song phương ký kết thực thi năm, tỏ rõ sức mạnh Ví dụ tác động Hiệp định thương mại tự ASEAN-Trung Quốc, Hiệp định tiêu biểu: - Tạo sức ép thúc đẩy trình tự hoá tiến triển Hiệp định thương mại tự ASEAN-Trung Quốc thúc đẩy Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ EU phải tính đến Hiệp định với ASEAN - Thúc đẩy phát triển thương mại; Gia tăng đầu tư lẫn nhau; Cải thiện sở hạ tầng, tuyến đường xuyên Á, nối ASEAN với Trung Quốc IV HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 4.1 Quan điểm Đảng Một nội dung quan trọng Báo cáo trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI “triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại; chủ động tích cực hội nhập quốc tế”33 Thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế; lợi ích quốc gia, dân tộc, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh Nhiệm vụ công tác đối ngoại giữ vững môi trường hoà bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị đất nước; góp phần tích cực vào đấu tranh hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới 33 Đảng cộng sản Việt Nam Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr.235-246 55 Đại hội Đảng lần thứ XI nêu hai quan điểm mới: Một là, nâng chủ trương “chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực khác” lên thành “chủ động tích cực hội nhập quốc tế” Hai là, phát triển chủ trương “là bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế” lên thành “là bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế” Đại hội XII Đảng khẳng định rõ nhiệm vụ: “nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước” 34 Bảo đảm lợi ích tối cao quốc gia-dân tộc, sở nguyên tắc luật pháp quốc tế, bình đẳng có lợi, thực quán đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế Thực tốt công việc tổ chức quốc tế, đặc biệt Liên hợp quốc Tích cực hợp tác nước, tổ chức khu vực quốc tế việc đối phó với thách thức an ninh phi truyền thống, tình trạng biến đổi khí hậu; sẵn sàng đối thoại với nước, tổ chức quốc tế khu vực liên quan vấn đề dân chủ, nhân quyền; chủ động, kiên đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia ổn định trị Việt Nam Củng cố, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với nước láng giềng có chung biên giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác với đối tác lớn quan trọng giới Chủ động, tích cực có trách nhiệm nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tăng cường quan hệ với đối tác, tiếp tục giữ vai trò quan trọng khuôn khổ hợp tác khu vực châu Á – Thái Bình Dương 34 Văn kiện trình Đại hội XII Đảng tr 313 56 Hội nhập quốc tế trình bao hàm nhiều phương diện, đối mặt với nhiều thách thức áp lực cạnh tranh Vì thế, cần phải cân nhắc nhiều mối tương quan “Triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động tích cực hội nhập quốc tế Bảo đảm hội nhập quốc tế nghiệp toàn dân hệ thống trị, đẩy mạnh hội nhập sở phát huy tối đa nội lực, gắn kết chặt chẽ thúc đẩy trình nâng cao sức mạnh tổng hợp, lực cạnh tranh đất nước; hội nhập kinh tế trọng tâm, hội nhập lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế; hội nhập trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, chủ động dự báo, xử lý linh hoạt tình huống, không để rơi vào bị động, đối đầu, bất lợi”35 Bảo đảm lãnh đạo thống Đảng, quản lý tập trung Nhà nước hoạt động đối ngoại Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước ngoại giao nhân dân; ngoại giao trị với ngoại giao kinh tế ngoại giao văn hoá; đối ngoại với quốc phòng, an ninh 4.2 Tác động toàn cầu hóa, khu vực hóa tới Việt Nam 4.2.1 Tác động tích cực - Thúc đẩy mạnh lực lượng sản xuất, góp phần tăng tốc độ tăng trưởng, từ làm thay đổi mặt xã hội cải thiện đời sống nhân dân Năng lực sản xuất kinh tế quốc dân tăng cường nhờ vào tận dụng ngoại lực để thúc đẩy trình CNH, HĐH, theo sở vật chất-kỹ thuật cải thiện, nâng cao suất lao động xã hội Nền kinh tế có thêm tích lũy cho trình tái sản xuất mở rộng cải thiện phúc lợi xã hội cho nhân dân Đời sống nhân dân dần cải thiện tiếp cận với thành tựu phát triển, hàng hóa dịch vụ tiên tiến từ nước - Tạo khả bù trừ nguồn lực phát triển; Đẩy mạnh việc chuyển giao KH-CN, kinh nghiệm quản lý, trí tuệ Việt Nam tiếp cận với nước trung tâm kinh tế phát triển toàn cầu nhằm thu hút nhiều nguồn lực thiết thực cho kinh tế Việt Nam vốn, khoa học-công nghệ, chất xám, hàng hóa 35 Văn kiện trình Đại hội XII Đảng tr 155 57 chất lượng cao, v.v Nền kinh tế mở tạo nhiều hội cho chủ thể xã hội cá nhân tiếp cận với nguồn lực phát triển bên ngoài, sở kết hợp ngoại nội lực để tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam - Tạo khả phát triển rút ngắn nước sau Mô hình phát triển rút ngắn chứng minh thông qua trình CNH rút ngắn thành công số nước NICs, gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, v.v Về lý thuyết, hội phát triển rút ngắn thực Việt Nam biết tận dụng lợi so sánh nội tận dụng khôn ngoan yếu tố bên thời đại toàn cầu hóa - Đổi tư kinh tế Nhà nước quản trị kinh tế nước hoạt động kinh tế đối ngoại Thông qua trao đổi khoa học, nghiên cứu học thuật, đào tạo giáo dục, Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực kinh tế, có nguồn nhân lực tham gia vào trình hoạch định sách quản trị công Việt Nam học hỏi nhiều lý luận, học thuyết phát triển, quản trị xã hội để quản trị phát triển Việt Nam theo mục tiêu lựa chọn Đội ngũ lãnh đạo nâng cao lực, củng cố tri thức khoa học quản lý, tránh chủ nghĩa kinh nghiệm quản lý kinh tế-xã hội Việt Nam trình hội nhập toàn diện đời sống toàn cầu Tư theo kiểu “người kinh tế” nuôi dưỡng cá nhân, công ty thể chế quản lý; điều góp quan trọng cho việc phát triển tư thị trường việc tiếp cận sách vận hành sách phát triển điều kiện hội nhập toàn cầu 4.2.2 Tác động mong muốn - Sự phân phối cải trở nên bất bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo rộng quốc gia khu vực toàn cầu Toàn cầu hóa phân phối không lợi ích hội phát triển cho quốc gia Trong sân chơi cạnh tranh, quốc gia phát triển có ưu lớn sản phẩm họ tạo có lợi cạnh tranh giá chất lượng nước phát triển Việt Nam rơi vào bất lợi chi phí chất lượng hàng hóa dịch vụ, chẳng hạn sản phẩm hàm chứa nhiều lao động thô, chất xám, nguyên vật liệu thô, 58 tinh chế giá trị gia tăng hàng hóa xuất Việt Nam thấp nhiều so với giá trị gia tăng xuất nước tiên tiến Tình trạng tạo chênh lệch lớn lợi ích hoạt động thương mại quốc tế toàn cầu Các nước phát triển với số dân khoảng 1,2 tỷ người, chiếm 1/5 dân số giới chiếm 86% GDP toàn cầu, 4/5 thị trường xuất khẩu, 1/3 đầu tư trực tiếp nước khống chế 75% đường dây điện thoại giới Trong nước nghèo chiếm 1/5 dân số giới chiếm 1% mục Toàn cầu hóa làm cho phân hóa giàu nghèo ngày tăng Sự chênh lệch thu nhập 20% người giàu giới 20% người nghèo giới năm 1960 30/1, năm 1990 60/1, năm 1997 74/1, năm 2012 khoảng 79/136 Lượng cải vật chất loài người sản xuất tăng nhiều lần so với kỷ trước (riêng kỷ XX, GDP toàn giới tăng khoảng 15 lần, công nghiệp tăng 35 lần) số người nghèo đói không giảm Kinh tế giới phát triển hố sâu ngăn cách giàu nghèo nước nước phạm vi toàn cầu ngày sâu Những điều đặt vấn đề khả vươn lên Việt Nam để tránh tụt hậu xa so với nước sân chơi cạnh tranh toàn cầu? Yêu cầu chiến lược nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, thay đổi cấu xuất theo hướng tăng tỷ trọng tinh chế, hàm chứa chất xám giảm xuất thô - Hội nhập sâu rộng vào mặt trình toàn cầu hóa gây ảnh hưởng tới quyền lực nhà nước, ảnh hưởng tới sắc dân tộc, giá trị truyền thống Việt Nam hội nhập vào cộng đồng giới gắn với kinh tế thị trường trình độ cao Việt Nam phải điều chỉnh thân để thích ứng với giới bên Vì thế, phải điều chỉnh hệ thống luật pháp để phù hợp với luật pháp thông lệ quốc tế, nhiều chuẩn mực quản trị công phải điều chỉnh nhằm nâng cao dân chủ, công khai minh bạch theo quy định chung thể chế quốc tế 36 Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Báo cáo phát triển 59 Hội nhập vào đời sống văn hóa tinh thần toàn cầu nên tượng giao thoa văn hóa dễ dàng diễn Nhân dân Việt Nam nước học hỏi giá trị tích cực từ văn minh khác, ngược lại người nước học hỏi giá trị tich cực dân tộc Việt Nam Trong trình hội nhập vậy, số giá trị từ nước vay mượn vào Việt Nam người chấp nhận, ngược lại số giá trị cũ không phù hợp bị loại bỏ Kết cục việc điều chỉnh hành vi thay đổi số giá trị diễn xã hội cộng đồng dân cư Việt Nam - Nguy bị tổn thương lớn nơi kinh tế giới bất ổn Logic tất yếu toàn cầu hóa làm cho quốc gia xích lại gần mặt, mặt khác trình làm cho quốc gia phụ thuộc với nhiều chiều Mỗi kinh tế trở thành mắt xích hệ thống kinh tế toàn cầu, một khâu bất ổn gây tác động cho mắt xích bên cạnh, gây hiệu ứng domino toàn cầu Những mắt xích yếu đối mặt với nguy bất ổn lớn 4.3 Nguyên tắc, phương châm giải pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế Việt Nam 4.3.1 Các nguyên tắc hội nhập Hội nhập quốc tế Việt Nam phải tuân thủ nguyên tắc sau: a Nguyên tắc bình đẳng Nguyên tắc tảng cho việc thiết lập mối quan hệ nói chung quốc gia, đảm bảo tư cách pháp nhân quốc gia cộng đồng quốc tế sở bình đẳng trước luật pháp quốc tế quan hệ kinh tế thị trường Tuy nhiên hội nhập kinh tế quốc tế, thực nguyên tắc cần có đấu tranh kiên trì quốc gia, quốc gia nhỏ phát triển b Nguyên tắc có lợi 60 Nguyên tắc tảng kinh tế để thiết lập mối quan hệ đối ngoại, đảm bảo trì phát triển lâu dài mối quan hệ kinh tế nước, đồng thời sở để xây dựng đường lối, quan điểm, sách kinh tế đối ngoại quốc gia Quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam: “Hợp tác bình đẳng, có lợi với tất nước sở nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc luật pháp quốc tế”(37) c Nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội quốc gia Thực nguyên tắc này, đòi hỏi bên tham gia phải: - Tôn trọng điều khoản ký kết nghị định thư, hợp đồng kinh tế Nói bao quát, quốc gia cần phải tuân thủ tôn trọng luật pháp thông lệ quốc tế Mọi bất đồng hay tranh chấp cần phải xử lý nguyên tắc đàm phán đồng thuận, tránh sử dụng vũ lực - Không đưa điều kiện có phương hại đến lợi ích - Không dùng thủ đoạn có tính chất can thiệp vào công việc nội quốc gia có quan hệ, dùng thủ đoạn kinh tế, kỹ thuật kích động để can thiệp vào đường lối trị quốc gia Đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: "Phát triển quan hệ với tất nước, vùng lãnh thổ giới tổ chức quốc tế theo nguyên tắc: tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội nhau; không dùng vũ lực đe doạ dùng vũ lực; giải bất đồng tranh chấp thông qua thương lượng hoà bình; tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng có lợi"(38) “Bảo đảm lợi ích tối cao quốc gia-dân tộc, sở nguyên tắc luật pháp quốc tế”39 (37) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr 84 (38) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội 2006, Tr.112-113 39 Văn kiện trình Đại hội XII Đảng 61 Thực tế, Việt Nam nỗ lực giải tranh chấp với Trung Quốc Biển Đông ví dụ tôn trọng nguyên tắc Việt Nam Việt Nam quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển vùng trời, Việt Nam kiên không quốc gia, lực xâm phạm chủ quyền Việt Nam áp dụng biện pháp phù hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi ích đáng Đồng thời, Việt Nam thể thiện chí, kiên trì giải thỏa đáng bất đồng thông qua đàm phán, đối thoại biện pháp hòa bình khác theo nhận thức chung lãnh đạo cấp cao hai nước, phù hợp với quy định thực tiễn luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) Tuyên bố cách ứng xử bên biển Đông (DOC) Việt Nam tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng biện pháp hòa bình, bao gồm: (1) sử dụng lực lượng thực thi pháp luật thực địa để bảo vệ khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam; (2) đấu tranh đường trị, ngoại giao; (3) đấu tranh dư luận, thông tin trung thực cho nhân dân cộng đồng quốc tế hiểu rõ hành vi xâm phạm Trung Quốc biện pháp đấu tranh hòa bình Việt Nam; kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế Trung Quốc Tình hình Biển Đông có diễn biến phức tạp, khiến nhiều nước khu vực lo ngại Trung Quốc không ngừng gia tăng hoạt động trái với luật pháp quốc tế40 d Nguyên tắc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại phải nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội Nội dung vừa nguyên tắc đồng thời mục tiêu hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập quốc tế Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại không 40 Ban Tuyên giáo Trung ương Bản tin tuần số 17, ngày 22/5/2015 62 đơn để giải vấn đề kinh tế mà phải kết hợp giải tốt mối quan hệ kinh tế, trị xã hội Đối với Việt Nam, mở rộng hợp tác quốc tế phải nhằm đưa đất nước nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đạt tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội cao, phát triển lực lượng sản xuất nâng cao lực sản xuất kinh tế Việt Nam Từ đó, kinh tế đối ngoại tạo đà cho phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng mục tiêu chiến lược "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" 4.3.2 Phương châm hội nhập “Thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển; đa phương hóa, đa dạng hoá quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế; lợi ích quốc gia, dân tộc, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh”(41) Phương châm mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 thể sau: Một là, đa phương hoá quan hệ đối ngoại đa dạng hoá hình thức đối ngoại; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế - Sẵn sàng mở rộng quan hệ với tất nước không phân biệt chế độ trị xã hội - Hợp tác đa phương diện, gồm kinh tế, trị, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng - Sử dụng tất hình thức đối ngoại để đẩy mạnh nâng cao hiệu hội nhập quốc tế Hai là, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng có hiệu - Thừa nhận toàn cầu hoá trình tất yếu lịch sử (41) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr 235, 236 63 - Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế thể khả tự chủ kinh tế, trước hết tự chủ xây dựng đường lối sách phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hội nhập quốc tế - Phát huy nội lực sức mạnh dân tộc phải coi yếu tố định - Yếu tố thời đại yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế độc lập, tự chủ, bền vững - Chủ động ngăn ngừa giảm thiểu tác động tiêu cực trình hội nhập quốc tế, đối phó tích cực với thách thức an ninh phi truyền thống - Nhận thức đầy đủ tuân thủ nghiêm quy định, luật lệ quốc tế cam kết quốc tế 4.3.3 Các giải pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế Thứ nhất, tận dụng tốt hình thức quan hệ kinh tế đối ngoại chủ trương, sách phù hợp Đối với Việt Nam, vận dụng hình thức hoạt động kinh tế đối ngoại khác cần phải vận dụng linh hoạt lồng ghép phù hợp nhằm phát huy mặt ưu điểm loại hình hoạt động Thông qua thương mại đầu tư quốc tế, kinh tế Việt Nam thu hút sử dụng nguồn lực thiết thực cho giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, tư bản, khoa học - công nghệ, công nghệ quản lý tiên tiến, kỹ lao động tinh xảo, kinh nghiệm kinh doanh quốc tế,.v.v Quan hệ kinh tế đối ngoại mở rộng thông qua nhiều hình thức hoạt động hợp tác sản xuất - kinh doanh, hợp tác giáo dục - đào tạo khoa học công nghệ, du lịch, loại dịch vụ toán quốc tế cảnh, kênh vận động hành lang (lobby), v.v Trong điều kiện đại, vận động hành lang kinh tế trở thành hình thức quan trọng thiết thực sân chơi quốc tế Đại hội XII nhấn mạnh lực lãnh đạo Đảng, hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước kinh tế-xã hội Trong đó, hội nhập quốc tế cần quan tâm đặc biệt 64 Đổi chế quản lý hoạt động kinh tế đối ngoại theo hướng vừa đảm bảo tăng cường quản lý thống Nhà nước, vừa mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khả tiếp xúc tìm hiểu thị trường đơn vị kinh tế Tăng cường phối hợp bộ, ngành nhằm tạo sức mạnh tổng hợp đảm bảo thực nghiêm túc nguyên tắc, mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế Thứ hai, phát huy lợi so sánh thương mại quốc tế Đối với đất nước Việt Nam, tài nguyên thiên nhiên vị trí địa lý có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế đối ngoại Điều quan trọng làm cách để biến tiềm đất nước thành giá trị sử dụng thực, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng đại thời gian tới Phát huy lợi so sánh cần phải xuất phát từ tư kinh tế mới: kinh tế sản xuất cạnh tranh, trao đổi lấy mà kinh tế không đủ sức hay sản xuất nước không hiệu Vì thế, cần phải xác định lợi chuyên môn hóa sản xuất loại hàng hoá dịch vụ phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nước với chi phí cá biệt quốc gia thấp chi phí trung bình quốc tế loại ngành hàng Thay đổi cấu xuất theo hướng nâng cao tỷ trọng hàng hoá chế biến giá trị gia tăng, giảm tỷ trọng hàng hoá thô chế biến Điều làm tăng lực cạnh tranh ngành hàng Việt Nam giới, tích luỹ thêm giá trị gia tăng từ hàng xuất Hơn nữa, cấu hàng xuất thay đổi tích cực góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên thô nước, trì phát triển bền vững cho hệ sau Thứ ba, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam cần hoàn thiện nhiều yếu tố để nâng cao lực cạnh tranh quốc gia tham gia sân chơi cạnh tranh toàn cầu Việc nâng cao lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam nhiệm vụ quốc gia, liên quan chặt chẽ tới nhiều mặt kinh tế, gồm thể chế, luật lệ, kết cấu hạ tầng, hệ thống thị trường, người tư kinh tế 65 Trong điều kiện hội nhập toàn diện vào kinh tế thị trường toàn cầu, trước hết, Việt Nam cần phải đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế trị nhằm tạo tương thích với sân chơi thị trường giới đại Hệ thống thị trường cần phải phát triển đầy đủ theo chất vốn có chúng Kết cấu hạ tầng vật chất - kỹ thuật xã hội, khoa học công nghệ tác nhân định tới lực cạnh tranh ngành, kinh tế quốc dân Thứ tư, nâng cao tri thức kinh doanh luật lệ quốc tế hội nhập quốc tế Quả thực, khối tri thức thông tin quan trọng Việt Nam hội nhập sâu toàn diện vào đời sống kinh tế quốc tế Đối với Việt Nam, tri thức kinh nghiệm hoạt động thị trường non trẻ so với quốc gia giới thành viên WTO Việc tiếp cận để học hỏi đối tác điều chỉnh thân phù hợp với luật chơi thị trường toàn cầu đòi hỏi nhiều nỗ lực cá nhân, doanh nghiệp quan quản trị công Việt Nam Nguồn nhân lực có tri thức quản trị kinh doanh quốc tế CEOs thấu hiểu hệ thống pháp luật quốc tế cần phải đào tạo thông qua kênh hợp tác đào tạo khoa học - công nghệ Mặt khác, nguồn nhân lực chất lượng cao đào tạo chỗ (on-place) chi nhánh tập đoàn đa quốc gia xuyên quốc gia hoạt động Việt Nam Quan điểm Đảng: “Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu đối ngoại; chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán làm công tác đối ngoại; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán chủ cốt cấp”(42) Thứ năm, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp với luật pháp thông lệ quốc tế Tích cực điều chỉnh điều luật có bổ sung điều luật thiếu kinh tế, đặc biệt lĩnh vực quan hệ kinh tế đối ngoại (42) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr 238 66 Nâng cao hiệu lực pháp luật để tạo hành lang kỷ cương cho hoạt động kinh tế đối ngoại Giữ chữ tín với đối tác, cải thiện thủ tục, tránh phiền hà, văn minh, v.v Như vậy, "trong bối cảnh toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại lực trở nên quan trọng Một nước phát triển trình độ thấp nước ta muốn vươn lên để theo kịp theo nước, coi nhẹ việc thu hút sử dụng tốt ngoại lực Muốn phát huy tốt ngoại lực, phải có chiến lược phù hợp môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, trước hết có hệ thống thể chế, sách đồng bộ, hành minh bạch, hiệu lực, hiệu quả"(43) TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Báo cáo phát triển thường niên Đảng cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội XII Đảng Đảng cộng sản Việt Nam Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 Đảng cộng sản Việt Nam Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X XI, XII Nxb CTQG, Hà Nội Đề tài cấp nhà nước KX08.01: Xu toàn cầu hóa hai thập kỷ đầu thể kỷ XXI Đề tài cấp nhà nước KX08.05: Những vấn đề toàn cầu hai thập niên đầu kỷ XXI Flie Cohen, Toàn cầu hóa, hấp dẫn chế điều tiết, Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp, Hội thảo khoa học "Những thách thức phương diện pháp lý trình toàn cầu hóa", file://E:\NDVF\SITES/Viét\Sites\logo.htm (43) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội 2006, Tr.180 67 Grahane Thonpdion: Introduction, Sitmating Globalization, International Social Siences Journal, UNESCO, 1999, N.160, P.139-152 10 Jaydish Bhagwati Đối phó với nạn chống toàn cầu hóa, Foreign Sffairs, Vol 81, No.1, January/2002 11 Mác, C Ăngghen, F (1995), Tuyên ngôn Đảng cộng sản, Toàn tập, Tập IV, Nxb CTQG, Hà Nội 12 Nguyễn Văn Dân Những vấn dề toàn cầu hóa kinh tế, Nxb KHXH, HN 2001 13 PGS.TS Vũ Thanh Sơn (chủ biên) Giáo trình kinh tế trị Mác-Lênin Tập II vấn đề kinh tế trị trị thời kỳ độ lên CNXH Nxb TT&TT, 2013 14 Toàn cầu hóa - quan điểm thực tiễn, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Nxb Thống kê, HN, 1999 15 Vũ Thanh Sơn Tuyên ngôn Đảng cộng sản: dự báo xu toàn cầu hóa Hội thảo khoa học Tuyên ngôn Đảng cộng sản Học viện Chính trịHành khu vực 16 Nhiều tài liệu khác liên quan 68
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề ôn thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016, Chuyên đề ôn thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016, Chuyên đề ôn thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay