25 Câu hỏi trả lời phần Triết học

34 536 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 21:33

ép biện chứng vật, giới muôn hình, muôn vẻ, cho nên, dù quan trọng đến mấy, riêng cặp phạm trù quy luật không phản ánh mối liên hệ chất giới cách đầy đủ Câu 23 Tại nói quy luật thống đấu tranh mặt đối lập nêu nguồn gốc, động lực vận động, phát triển vật, tượng? Đáp Câu trả lời có ba ý lớn 1) Vị trí, vai trò quy luật phép biện chứng vật Là ba quy luật phép biện chứng vật, quy luật thống đấu tranh mặt đối lập (quy luật mâu thuẫn) nguồn gốc, động lực bên vận động, phát triển Nắm vững nội dung quy luật tạo sở cho việc nhận thức phạm trù quy luật khác phép biện chứng vật; đồng thời giúp hình thành phương pháp tư khoa học, biết khám phá chất vật, tượng giải mâu thuẫn nảy sinh 2) Nội dung quy luật a) Các khái niệm quy luật Mặt đối lập dùng để mặt, yếu tố, thuộc tính khác có khuynh hướng biến đổi trái ngược tồn khách quan vật, tượng tự nhiên, xã hội tư Sự tác động lẫn mặt đối lập tạo nên mâu thuẫn biện chứng mâu thuẫn biện chứng quy định biến đổi mặt đối lập nói riêng vật, tượng nói chung Thống mặt đối lập không tách rời nhau, tồn đồng thời mặt đối lập phải lấy mặt đối lập làm sở cho tồn Sự thống mặt đối lập gọi sựđồng chúng mặt đối lập tồn yếu tố giống Do đồng mặt đối lập, nên nhiều trường hợp, mâu thuẫn xuất hoạt động, điều kiện đó, tạo chuyển hoá lẫn mặt đối lập Đồng không tách rời với khác nhau, với đối lập, vật vừa thân nó, vừa khác với thân nó; đồng bao hàm khác nhau, đối lập Các mặt đối lập tác động qua lại với theo xu hướng trừ, phủ định lẫn nhau; người ta gọi đấu tranh mặt đối lập đấu tranh không tách rời với khác nhau, thống nhất, đồng chúng mâu thuẫn b) Vai trò mâu thuẫn biện chứng vận động phát triển Theo Ph Ăngghen, nguyên nhân nguyên nhân cuối tạo nên nguồn gốc vận động, phát triển vật, tượng tác động lẫn chúng mặt đối lập chúng Có hai loại tác động lẫn dẫn đến vận động Đó tác động lẫn vật, tượng tác động lẫn mặt đối lập vật, tượng Cả hai loại tác động tạo nên vận động; loại tác động thứ hai- loại tác động lẫn mặt đối lập mâu thuẫn chúng tạo nên làm cho vật, tượng phát triển c) Một số loại mâu thuẫn +) Căn vào quan hệ mặt đối lập vật, tượng, người ta phân mâu thuẫn thành mâu thuẫn bên trong- tác động qua lại mặt, khuynh hướng đối lập, mâu thuẫn nằm thân vật, tượng, đóng vai trò định trực tiếp trình vận động phát triển vật, tượng Mâu thuẫn bên mâu thuẫn diễn mối liên hệ vật, tượng khác có ảnh hưởng đến tồn phát triển vật, tượng, phải thông qua mâu thuẫn bên phát huy tác dụng +) Căn vào tồn phát triển toàn vật, tượng, người ta phân mâu thuẫn thành mâu thuẫn bản- mâu thuẫn quy định chất vật, tượng, quy định phát triển vật, tượng tất giai đoạn, từ lúc hình thành lúc kết thúc mâu thuẫn tồn suốt trình tồn vật, tượng Mâu thuẫn không mâu thuẫn đặc trưng cho phương diện vật, tượng, chịu chi phối mâu thuẫn bản; mâu thuẫn quy định vận động, phát triển vài mặt vật, tượng +) Căn vào vai trò mâu thuẫn tồn phát triển vật, tượng giai đoạn định,người ta phân mâu thuẫn thành mâu thuẫn chủ yếulà mâu thuẫn lên hàng đầu giai đoạn phát triển định vật, tượng; có tác dụng quy định mâu thuẫn khác giai đoạn trình phát triển vật, tượng Giải mâu thuẫn chủ yếu tạo điều kiện để giải mâu thuẫn khác giai đoạn Sự phát triển, chuyển hoá vật, tượng sang hình thức khác phụ thuộc vào việc giải mâu thuẫn chủ yếu Mâu thuẫn thứ yếu mâu thuẫn không đóng vai trò định vận động, phát triển vật, tượng Tuy vậy, ranh giới mâu thuẫn chủ yếu, thứ yếu tương đối, tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể; có mâu thuẫn điều kiện chủ yếu, song điều kiện khác lại thứ yếu ngược lại +) Căn vào tính chất lợi ích bảnlà đối lập giai cấp, giai đoạn định, người ta phân mâu thuẫn xã hội thành mâu thuẫn đối kháng- mâu thuẫn giai cấp, tập đoàn người, xu hướng xã hội có lợi ích đối lập điều hoà Đó mâu thuẫn giai cấp bóc lột bị bóc lột; giai cấp thống trị giai cấp bị trị Mâu thuẫn không đối kháng mâu thuẫn khuynh hướng, giai cấp, tập đoàn người, xu hướng xã hội có lợi ích không đối lập Các mâu thuẫn cục bộ, tạm thời c) Kết luận Nội dung quy luậtnói lên rằng, mâu thuẫn mặt đối lập vật, tượng nguyên nhân; giải mâu thuẫn động lực vận động, phát triển; vận động, phát triển vật, tượng tự thân Quá trình từ khác nhau, thống qua mâu thuẫn đến đấu tranh mặt đối lập mà kết mâu thuẫn chúng giải quyết; xuất thống với hình thành mâu thuẫn vật, tượng dạng thống thường trải qua ba giai đoạn chính, giai đoạn có đặc điểm riêng +) Giai đoan (giai đoạn khác nhau)- vật, tượng xuất hiện, mâu thuẫn thường biểu khác nhaugiữa mặt đối lập +) Giai đoạn hai (giai đoạn từ khác chuyển thành mâu thuẫn)- trình vận động, phát triển mặt có khuynh hướng phát triển trái ngược trừ, phủ định lẫn giai đoạn một; khác chuyển thành mâu thuẫn +) Giai đoạn ba (giai đoạn giải mâu thuẫn)- hai mặt đối lập xung đột gay gắt với nhau, có điều kiện hai mặt chuyển hoá lẫn nhau; triệt tiêu nhau; hai mặt bị triệt tiêu; vật, tượng chuyển sang chất Mâu thuẫn giải với kết hai mặt đối lập cũ bị phá huỷ, thống hai mặt hình thành với hình thành mâu thuẫn Mâu thuẫn lại giải làm cho vật, tượng xuất thay vật, tượng cũ Sự đấu tranh hai mặt đối lập làm cho vật, tượng không tồn vĩnh viễn chất Đó quan hệ mâu thuẫn biện chứng với vận động, phát triển vật, tượng, mâu thuẫn mặt đối lập nguồn gốc, đấu tranh mặt đối lập động lực bên vận động phát triển +) Sự thống mặt đối lập có tính tạm thời, tương đối, có điều kiện, thoáng qua, nghĩa thống tồn trạng thái đứng yên tương đối vật, tượng +) Sự đấu tranh mặt đối lập có tính tuyệt đối, nghĩa đấu tranh phá vỡ ổn định tương đối vật, tượng dẫn đến chuyển hoá chất chúng Tính tuyệt đối đấu tranh gắn liền với tự thân vận động, phát triển diễn không ngừng vật, tượng giới vật chất Suy ra, vận động, phát triển tuyệt đối 3) Từ nội dung quy luật mâu thuẫn phép biện chứng vật, rút số nguyên tắc phương pháp luận hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn a) Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập giúp nhận thức chất vật tìm phương hướng, giải pháp cho hoạt động thực tiễn đường sâu nghiên cứu, phát mâu thuẫn vật, tượng Muốn phát mâu thuẫn cần phải tìm thể thống mặt, khuynh hướng trái ngược nhau, tức tìm mặt đối lập mối liên hệ, tác động qua lại lẫn mặt đối lập vật, tượng b) Quy luật mâu tbuẫn giúp phân tích mâu thuẫn phải xem xét trình phát sinh, phát triển mâu thuẫn, xem xét vai trò, vị trí mối quan hệ lẫn mặt mâu thuẫn; phải xem xét trình phát sinh, phát triển vị trí mặt đối lập, mối quan hệ tác động qua lại, điều kiện chuyển hoá lẫn chúng Chỉ có hiểu vật, hiểu xu hướng vận động để giải mâu thuẫn c) Quy luật mâu thuẫn giúp nhận thức rằng, để thúc đẩy vật, tượng phát triển phải tìm cách giải mâu thuẫn, không điều hoà mâu thuẫn Mọi mâu thuẫn giải có đủ điều kiện chín muồi; không nóng vội hay bảo thủ, trì trệ giải mâu thuẫn Câu hỏi 24 Tại nói quy luật từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại nêu cách thức, tính chất phát triển vật, tượng? Đáp.Câu trả lời có ba ý lớn 1) Vị trí, vai trò quy luật phép biện chứng vật Là ba quy luật phép biện chứng vật Quy luật chuyển hoá từ biến đổi lượng dẫn đến biến đổi chất ngược lại (quy luật lượng đổi-chất đổi) cách thức chung phát triển, cho thay đổi chất xẩy vật, tượng tích luỹ thay đổi lượng đạt đến giới hạn- đến độ Quy luật lượng đổi-chất đổi tính chất phát triển, cho thay đổi chất vật, tượng vừa diễn từ từ, vừa có bước nhảy vọt làm cho vật, tượng vừa có bước tiến tuần tự, vừa có bước tiến vượt bậc 2) Nội dung quy luật a) Các khái niệm quy luật Chất tên gọi tắt chất lượng dùng để tính quy định khách quan vốn có vật, tượng; thống hữu thuộc tính, yếu tố cấu thành vật, tượng làm cho chúng chúng mà khác (thể vật, tượng phân biệt với vật, tượng khác) Chất có đặc điểm +) biểu tính ổn định tương đối vật, tượng, nghĩa vật, tượng chưa chuyển hoá thành vật, tượng khác chất chưa thay đổi Mỗi vật, tượng có trình tồn phát triển qua nhiều giai đoạn Trong giai đoạn, vật, tượng lại có chất riêng giai đoạn Như vậy, +) vật, tượng có chất mà có nhiều chất Lượng dùng để tính quy định vốn có vật, tượng mặt quy mô, trình độ phát triển, yếu tố biểu số lượng thuộc tính, tổng số phận, đại lượng, trình độ quy mô nhịp điệu vận động phát triển vật, tượng Lượng vật, tượng biểu kích thước dài hay ngắn, quy mô to hay nhỏ, tổng số hay nhiều, trình độ cao hay thấp, tốc độ vận động nhanh hay chậm, màu sắc đậm hay nhạt v.v Lượng có đặc điểm +) tính khách quan dạng vật chất, chiếm vị trí định không gian tồn thời gian định +) Có nhiều loại lượng khác vật, tượng; có lượng yếu tố quy định bên trong, có lượng thể yếu tố bên vật, tượng; vật, tượng phức tạp lượng chúng phức tạp theo +) Trong tự nhiên xã hội, có lượng đo, đếm được; xã hội tư lại có lượng khó đo lường số liệu cụ thể mà nhận biết tư trừu tượng Sự phân biệt chất lượng có ý nghĩa tương đối Tuỳ theo mối quan hệ mà xác định đâu lượng đâu chất Có lượng mối quan hệ này, lại chất mối quan hệ khác b) Mối quan hệ biện chứng chất với lượng Mỗi vật, tượng +) thể thống hai mặt chất lượng Hai mặt tác động biện chứng lẫn theo chế vật, tượng tồn tại, chất lượng thống với độ định +) phạm vi độ chất lượng tác động lẫn làm cho vật, tượng dần biến đổi thay đổi lượng Quá trình thay đổi lượng diễn theo xu hướng tăng giảm không dẫn đến thay đổi chất vật, tượng Chỉ lượng thay đổi đến giới hạn định (đến độ) dẫn đến thay đổi chất Như vậy, thay đổi lượng tạo điều kiện cho chất đổi kết thay đổi vật, tượng cũ đi; vật, tượng đời c) Khái niệm độ, điểm nút, bước nhảy Độ dùng để mối liên hệ thống quy định lẫn chất với lượng; giới hạn tồn vật, tượng mà đó, thay đổi lượng chưa dẫn đến thay đổi chất; vật, tượng nó, chưa chuyển hoá thành vật, tượng khác Điểm giới hạn mà thay đổi lượng đạt tới chỗ phá vỡ độ cũ, làm cho chất vật, tượng thay đổi, chuyển thành chất mới- thời điểm, mà bắt đầu xảy bước nhảy- gọi điểm nút Độ giới hạn hai điểm nút thay đổi lượng đạt tới điểm nút dẫn đến đời chất Sự thống lượng với chất tạo độ điểm nút Bước nhảydùng để giai đoạn chuyển hoá chất vật, tượng thay đổi lượng trước gây ra; bước ngoặt biến đổi lượng Bước nhảy kết thúc giai đoạn biến đổi lượng; gián đoạn trình vận động liên tục vật, tượng Trong vật, tượng mới, lượng lại biến đổi, đến điểm nút mới, lại xẩy bước nhảy Cứ thế, vận động vật, tượng diễn ra, lúc biến đổi lượng, lúc nhảy vọt chất, tạo đường nút vô tận, làm cho vật đời thay vật cũ Quy luật lượng đổichất đổi không nói lên chiều lượng đổi dẫn đến chất đổi mà có chiều ngược lại, nghĩa chất đời, lại tạo lượng phù hợp với để có thống chất với lượng Một số hình thức bước nhảy Việc thừa nhận có bước nhảy hay không sở để phân biệt quan điểm biện chứng quan điểm siêu hình +) Căn vào quy mô nhịp độ bước nhảy, người ta chia thành bước nhảy toàn bước nhảy làm cho tất mặt, phận, yếu tố vật, tượng thay đổi Bước nhảy cục loại bước nhảy làm thay đổi số mặt, số yếu tố, số phận vật, tượng Sự phân biệt bước nhảy toàn hay cục có ý nghĩa tương đối, điều đáng ý dù bước nhảy toàn hay cục chúng kết trình thay đổi lượng +) Căn vào thời gian thay đổi chất dựa chế thay đổi đó, người ta chia bước nhảy thành bước nhảy đột biến chất vật, tượng biến đổi mau chóng tất phận Bước nhảy trình thay đổi chất diễn đường tích luỹ dần yếu tố chất loại bỏ dần yếu tố chất cũ, làm cho vật, tượng biến đổi chậm d) Kết luận Nội dung quy luật quan hệ lượng-chất quan hệ biện chứng; thể +) thay đổi lượng chuyển thành thay đổi chất ngược lại; chất mặt tương đối ổn định, lượng mặt dễ biến đổi +) lượng biến đổi, mâu thuẫn với chất cũ, phá vỡ chất cũ, chất hình thành với lượng mới; lượng lại tiếp tục biến đổi, đến mức độ lại phá vỡ chất cũ kìm hãm +) trình tác động qua lại lẫn lượng chất tạo nên đường vận động liên tục, từ biến đổi lượng tiến tới nhảy vọt chất; lại biến đổi lượng để chuẩn bị cho bước nhảy chất, làm cho vật, tượng không ngừng vận động, biến đổi phát triển 3) Từ nội dung quy luật lượng đổi-chất đổi phép biện chứng vật, rút số nguyên tắc phương pháp luận hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn a) Quy luật lượng đổi-chất đổi giúp nhận thức rằng, vận động phát triển vật, tượng diễn cách tích luỹ dần lượng đến giới hạn định thực bước nhảy để chuyển hoá chất Do đó, hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn, phải biết bước tích luỹ lượng để làm biến đổi chất b) Quy luật lượng đổi-chất đổi giúp rằng, mang tính khách quan, quy luật xã hội lại diễn thông qua hoạt động có ý thức người; tích luỹ đầy đủ lượng phải tâm tiến hành bước nhảy, kịp thời chuyển thay đổi lượng thành thay đổi chất; chuyển thay đổi mang tính tiến hoá sang thay đổi mang tính cách mạng Chỉ có khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, hữu khuynh thường biểu chỗ coi phát triển thay đổi đơn lượng c) Quy luật lượng đổi-chất đổi giúp nhận thức rằng, thay đổi chất phụ thuộc vào phương thức liên kết yếu tố tạo thành vật, tượng Do đó, hoạt động mình, phải biết tác động vào phương thức liên kết yếu tố tạo thành vật sở hiểu rõ chất, quy luật yếu tố tạo thành vật Câu hỏi 25 Tại nói quy luật phủ định phủ định nêu khuynh hướng kết phát triển vật, tượng? Đáp Câu trả lời có ba ý lớn 1) Vị trí, vai trò quy luật phép biện chứng vật Là ba quy luật phép biện chứng vật, quy luật phủ định phủ định (quy luật phủ định) xu hướng, hình thức kết phát triển vật, tượng thông qua thống tính thay đổi với tính kế thừa phát triển Sự vật, tượng đời từ vật, tượng cũ phát triển theo đường xoáy ốc từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện hơn; xuất có lặp lại tương đối số đặc tính cũ kết tồn số đặc tính cũ cải tạo cho phù hợp 2) Nội dung quy luật a) Các khái niệm quy luật Phủ định biện chứng thay hình thức tồn hình thức tồn khác vật, tượng trình hình thành, tồn tại, phát triển diệt vong Nói cách khác, phủ định biện chứng tiền đề, điều kiện cho phát triển; cho vật, tượng đời thay vật, tượng cũ yếu tố liên hệ vật, tượng cũ với vật, tượng mới; trình tự phủ định, tự phát triển vật, tượng; mắt xích sợi xích dẫn tới đời vật, tượng mới, tiến so với vật, tượng cũ Phủ định biện chứng có +) Tính khách quan Sự vật, tượng tự phủ định mâu thuẫn bên chúng gây +) Tính kế thừa Sự vật, tượng đời từ vật, tượng cũ nên kế thừa biện chứng trì yếu tố tích cực vật, tượng bị phủ định dạng lọc bỏ, yếu tố tích cực vật, tượng bị phủ định cải tạo, biến đổi để phù hợp với vật, tượng Giá trị kế thừa biện chứng quy định vai trò yếu tố tích cực (phù hợp) kế thừa Việc giữ lại yếu tố tích cực vật, tượng bị phủ định tạo tiền đề cho xuất vật, tượng Đường xoáy ốc Vì nội dung mang tính kế thừa nên phát triển vật, tượng phát triển theo đường thẳng mà diễn theo đường xoáy ốc Đường xoáy ốc hình thức diễn đạt rõ đặc trưng trình phát triển biện chứng tính kế thừa, tính lặp lại, không quay lại tính tiến lên phát triển Sự phát triển dường lặp lại, sở cao đặc điểm quan trọng quy luật phủ định phủ định Mỗi vòng đường xoáy ốc thể trình độ cao phát triển nối tiếp vòng đường xoáy ốc thể tính vô tận phát triển từ thấp đến cao b) Nội dung quy luật +)Quy luật phủ định phủ định thể phát triển vật mâu thuẫn bên vật, tượng quy định Mỗi lần phủ định kết đấu tranh chuyển hoá mặt đối lập vật, tượng Phủ định lần thứ làm cho vật, tượng cũ chuyển thành vật, tượng đối lập với Phủ định lần thứ hai dẫn đến đời vật, tượng mang nhiều nội dung tích cực vật, tượng bị phủ định, mang nhiều nội dung đối lập với vật, tượng Kết là, hình thức, vật, tượng (ra đời kết phủ định lần thứ hai) lại trở thành vật, tượng xuất phát (chưa bị phủ định lần nào); nội dung, trở lại vật, tượng xuất phát nguyên cũ, mà dường lặp lại vật, tượng cũ sở cao +) Phủ định biện chứng giai đoạn trình phát triển thông qua phủ định phủ định dẫn đến đời vật, tượng mới, vậy, phủ định phủ định hoàn thành chu kỳ phát triển, đồng thời lại điểm xuất phát chu kỳ phát triển +) Số lượng lần phủ định chu kỳ tuỳ theo tính chất trình phát triển cụ thể; phải qua hai lần dẫn đến đời vật, tượng mới, hoàn thành chu kỳ phát triển Sau số lần phủ định, vật, tượng phát triển theo đường xoáy ốc Thực chất phát triển biến đổi, mà giai đoạn sau bảo tồn tích cực tạo giai đoạn trước Đó nội dung phủ định biện chứng Với đặc điểm vậy, phủ định biện chứng không yếu tố khắc phục vật, tượng cũ, mà gắn vật, tượng cũ với vật, tượng mới; vật, tượng khẳng định với vật, tượng phủ định Vì vậy, phủ định biện chứng vòng khâu tất yếu liên hệ phát triển +) Kết luận *) Quy luật phủ định phủ định khái quát tính chất tiến lên phát triển Phủ định biện chứng thống yếu tố bị loại bỏ với yếu tố kế thừa phát triển Mỗi lần phủ định biện chứng thực xong mang lại yếu tố tích cực Do vậy, phát triển thông qua lần phủ định biện chứng tạo xu hướng phát triển không ngừng vật, tượng *) Quy luật phủ định phủ định nói lên mối liên hệ, kế thừa vật, tượng bị phủ định với vật, tượng phủ định; kế thừa đó, phủ định biện chứng không phủ định trơn, loại bỏ tất yếu tố vật, tượng cũ, mà điều kiện cho phát triển, trì gìn giữ, lặp lại số yếu tố tích cực vật, tượng sau chọn lọc, cải tạo cho phù hợp vậy, phát triển vật, tượng có tính tiến lên theo đường xoáy ốc 3) Từ nội dung quy luật phủ định phủ định phép biện chứng vật, rút số nguyên tắc phương pháp luận hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn a) Nắm khuynh hướng tiến lên vận động vật, tượng; thống tính chất tiến kế thừa phát triển Sau trải qua mắt xích chuyển hoá, xác định kết cuối phát triển b) Quy luật phủ định phủ định giúp nhận thức đắn xu hướng phát triển trình phát triển vật, tượng không diễn cách thẳng tắp, ngược lại, trình diễn quanh co, phức tạp c) Quy luật phủ định phủ định giúp nhận thức đầy đủ Cái đời phù hợp với quy luật phát triển vật, tượng; biểu giai đoạn cao chất phát triển Trong giới tự nhiên, xuất diễn cách tự phát; lĩnh vực xã hội, xuất gắn liền với nhận thức hoạt động có ý thức người Tuy chiến thắng cũ, thời gian đó, cũ mạnh mới; vậy, quan điểm chung ủng hộ mới, tạo điều kiện cho phát triển hợp quy luật, biết kế thừa có chọn lọc yếu tố tích cực hợp lý cũ làm cho phù hợp với xu vận động phát triển Câu hỏi 26 Thực tiễn vai trò thực tiễn nhận thức? Đáp Câu trả lời có ba ý lớn Triết học chủ nghĩa Mác-Lênin cho người tự làm lịch sử hoạt động thực tiễn (thực tiễn) Đó cách hiểu vai trò thực tiễn với tư cách điểm xuất phát quan niệm vật lịch sử điểm xuất phát lý luận nhận thức vật biện chứng 1) Thực tiễn a) Định nghĩa Thực tiễn toàn hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử-xã hội người nhằm cải biến tự nhiên xã hội Thực tiễn hoạt động người sử dụng công cụ tác động vào đối tượng vật chất làm cho đối tượng thay đổi theo mục đích Là hoạt động đặc trưng chất người, thực tiễn không ngừng phát triển hệ loài người qua trình lịch sử b) Các hình thức thực tiễn Thực tiễn bao gồm hình thức hoạt động khác xã hội a) Hoạt động sản xuất vật chất hình thức bản, quan trọng thực tiễn; sở vật chất cho loại hoạt động khác người; hoạt động đưa người từ trạng thái thú vật lên trạng thái người; hoạt động đảm bảo cho tồn phát triển người nói riêng xã hội loài người nói chung b) Hoạt động cải tạo xã hội hoạt động nhằm cải tạo thực xã hội, cải biến quan hệ xã hội nên hoạt động cải tạo xã hội có tác dụng trực tiếp phát triển xã hội c) Thực nghiệm hình thức đặc biệt thực tiễn Thực nghiệm bao gồm thực nghiệm sản xuất, thực nghiệm khoa học thực nghiệm xã hội v.v tiến hành điều kiện nhân tạo nhằm rút ngắn thời gian trình biến đổi để dựa sở nhận thức giới, chứng minh tính chân thực nhận thức d) Các hoạt động thực tiễn không giáo dục, pháp luật, đạo đức v.v mở rộng có vai trò ngày tăng phát triển xã hội c) Vai trò thực tiễn nhận thức +) Thực tiễn sở nhận thức Thông qua hoạt động thực tiễn, người nhận biết cấu trúc; tính chất mối quan hệ đối tượng để hình thành tri thức đối tượng Hoạt động thực tiễn bổ sung điều chỉnh tri thức khái quát Thực tiễn đề nhu cầu, nhiệm vụ, cách thức khuynh hướng vận động phát triển nhận thức Chính nhu cầu giải thích, nhận thức cải tạo giới buộc người tác động trực tiếp vào đối tượng hoạt động thực tiễn Chính tác động làm cho đối tượng bộc lộ thuộc tính, mối liên hệ quan hệ khác chúng đem lại cho người tri thức, giúp cho người nhận thức quy luật vận động phát triển giới Trên sở hình thành lý thuyết khoa học +) Thực tiễn mục đích nhận thức Nhận thức không thoả mãn nhu cầu hiểu biết mà đáp ứng nhu cầu nâng cao lực hoạt động để đưa lại hiệu cao hơn, đáp ứng nhu cầu ngày tăng người Thực tiễn vận động, phát triển nhờ đó, thực tiễn thúc đẩy nhận thức vận động, phát triển theo Thực tiễn đặt vấn đề mà lý luận cần giải +) Thực tiễn động lực thúc đẩy trình vận động, phát triển nhận thức Hoạt động thực tiễn góp phần hoàn thiện giác quan, tạo khả phản ánh nhạy bén, xác, nhanh hơn; tạo công cụ, phương tiện để tăng lực phản ánh người tự nhiên Những tri thức áp dụng vào thực tiễn đem lại động lực kích thích trình nhận thức +) Thực tiễn tiêu chuẩn kiểm tra chân lý Trong thực tiễn người chứng minh chân lý Mọi biến đổi nhận thường xuyên chịu kiểm nghiệm trực tiếp thực tiễn Thực tiễn có vai trò tiêu chuẩn, thước đo giá trị tri thức đạt được, đồng thời thực tiễn bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa, phát triển hoàn thiện nhận thức Như vậy, thực tiễn vừa yếu tố đóng vai trò quy định hình thành phát triển nhận thức, mà nơi nhận thức phải hướng tới để thể nghiệm tính đắn Vì thế, thực tiễn sở, động lực, mục đích nhận thức, vừa tiêu chuẩn để kiểm tra nhận thức 3) Vai trò thực tiễn nhận thức đòi hỏi phải quán triệt quan điểm thực tiễn Quan điểm yêu cầu a) việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, dựa sở thực tiễn, coi trọng công tác tổng kết thực tiễn b) việc nghiên cứu lý luận phải liên hệ với thực tiễn; xa rời thực tiễn dẫn đến bệnh chủ quan, ý chí, giáo điều, máy móc, quan liêu; ngược lại, tuyệt đối hoá vai trò thực tiễn rơi vào chủ nghĩa thực dụng, kinh nghiệm chủ nghĩa [...]... triển hợp quy luật, biết kế thừa có chọn lọc những yếu tố tích cực và hợp lý của cái cũ làm cho nó phù hợp với xu thế vận động và phát triển của cái mới Câu hỏi 26 Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Đáp Câu trả lời có ba ý lớn Triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng con người tự làm ra mình và lịch sử của mình bằng hoạt động thực tiễn (thực tiễn) Đó là cách hiểu về vai trò của thực... tác động vào phương thức liên kết giữa các yếu tố tạo thành sự vật trên cơ sở hiểu rõ bản chất, quy luật các yếu tố tạo thành sự vật đó Câu hỏi 25 Tại sao nói quy luật phủ định của phủ định nêu khuynh hướng và kết quả phát triển của sự vật, hiện tượng? Đáp Câu trả lời có ba ý lớn 1) Vị trí, vai trò của quy luật trong phép biện chứng duy vật Là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật,... thuẫn chỉ được giải quyết khi có đủ điều kiện chín muồi; không nóng vội hay bảo thủ, trì trệ khi giải quyết mâu thuẫn Câu hỏi 24 Tại sao nói quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại nêu cách thức, tính chất phát triển của sự vật, hiện tượng? Đáp .Câu trả lời có ba ý lớn 1) Vị trí, vai trò của quy luật trong phép biện chứng duy vật Là một trong ba quy luật cơ bản của... riêng các cặp phạm trù hoặc các quy luật cơ bản sẽ không phản ánh được các mối liên hệ bản chất của thế giới một cách đầy đủ Câu 23 Tại sao nói quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập nêu nguồn gốc, động lực vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng? Đáp Câu trả lời có ba ý lớn 1) Vị trí, vai trò của quy luật trong phép biện chứng duy vật Là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện... đấu tranh giữa các mặt đối lập mà kết quả là mâu thuẫn giữa chúng được giải quyết; xuất hiện sự thống nhất mới cùng với sự hình thành mâu thuẫn mới trong một sự vật, hiện tượng ở dạng thống nhất thường trải qua ba giai đoạn chính, mỗi giai đoạn có những đặc điểm riêng của mình +) Giai đoan một (giai đoạn khác nhau)- khi sự vật, hiện tượng mới xuất hiện, mâu thuẫn thường được biểu hiện ở sự khác nhaugiữa... hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn a) Nắm được khuynh hướng tiến lên của sự vận động của các sự vật, hiện tượng; sự thống nhất giữa các tính chất tiến bộ và kế thừa của sự phát triển Sau khi đã trải qua các mắt xích của sự chuyển hoá, chúng ta đã có thể xác định được kết quả cuối cùng của sự phát triển b) Quy luật phủ định của phủ định giúp nhận thức đúng đắn về xu hướng của sự phát triển là... sự vận động, phát triển Nắm vững được nội dung của quy luật này tạo cơ sở cho việc nhận thức các phạm trù và quy luật khác của phép biện chứng duy vật; đồng thời giúp hình thành phương pháp tư duy khoa học, biết khám phá bản chất của sự vật, hiện tượng và giải quyết mâu thuẫn nảy sinh 2) Nội dung quy luật a) Các khái niệm của quy luật Mặt đối lập dùng để chỉ những mặt, những yếu tố, những thuộc tính... hệ xã hội nên hoạt động cải tạo xã hội có tác dụng trực tiếp đối với sự phát triển xã hội c) Thực nghiệm là hình thức đặc biệt của thực tiễn Thực nghiệm bao gồm thực nghiệm sản xuất, thực nghiệm khoa học và thực nghiệm xã hội v.v được tiến hành trong điều kiện nhân tạo nhằm rút ngắn thời gian của các quá trình biến đổi để dựa trên cơ sở đó nhận thức thế giới, chứng minh tính chân thực của nhận thức... và các quan hệ khác nhau giữa chúng đem lại cho con người những tri thức, giúp cho con người nhận thức được các quy luật vận động và phát triển của thế giới Trên cơ sở đó hình thành các lý thuyết khoa học +) Thực tiễn là mục đích của nhận thức Nhận thức không chỉ thoả mãn nhu cầu hiểu biết mà còn đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực hoạt động để đưa lại hiệu quả cao hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng... thúc đẩy nhận thức vận động, phát triển theo Thực tiễn đặt ra những vấn đề mà lý luận cần giải quyết +) Thực tiễn là động lực thúc đẩy quá trình vận động, phát triển của nhận thức Hoạt động thực tiễn góp phần hoàn thiện các giác quan, tạo ra khả năng phản ánh nhạy bén, chính xác, nhanh hơn; tạo ra các công cụ, phương tiện để tăng năng lực phản ánh của con người đối với tự nhiên Những tri thức được áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: 25 Câu hỏi trả lời phần Triết học, 25 Câu hỏi trả lời phần Triết học, 25 Câu hỏi trả lời phần Triết học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay