Giáo trình Kỹ thuật thi công

120 196 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 21:22

Kỹ thuật thi công Kỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi côngKỹ thuật thi công B CễNG THNG TRNG CAO NG CễNG NGHIP & XY DNG BI GING MễN HC K THUT THI CễNG Dựng cho h Cao ng chuyờn nghip (Lu hnh ni b) Ngi biờn son: Trn Minh Quang Uụng Bớ, nm 2010 Lời nói đầu ỏp ng kp thi nhu cu v ti liu ging dy cho giỏo viờn v ti liu hc cho sinh viờnchuyờn ngnh Xõy dng Khoa xõy dng ó tin hnh t chc biờn son cun " Giỏo trỡnh k thut thi cụng" Trong ln biờn son ny, cỏc tỏc gi tham gia biờn son Giỏo trỡnh ó tip thu nghiờm tỳc nhng úng gúp ca ngi c v nhng im cn chnh lý v b sung, kin thc mi m bo tớnh c bn , hin i v chớnh xỏc, khoa hc ca giỏo trỡnh " Giỏo trỡnh k thut thi cụng" l ti liu chớnh thng, bt buc s dng o to chuyờn ngnh Xõy dng dõn dng v cụng nghip ng thi Giỏo trỡnh cũn l ti liu tt cho cỏc bn c quan tõm khỏc Tham gia biờn son Giỏo trỡnh l th cỏn b ging dy khoa Xõy dng Trng Cao ng Cụng nghip v Xõy dng sau õy KSXD H Vn Lu - Trng khoa xõy dng KS Trn Minh Quang - Ch biờn Tp th ngi ch o, biờn son giỏo trỡnh ca khoa xõy dng trng cao ng cụng nghip v xõy dng xin gii thiu cun sỏch vi c gi, rt mong nhn c nhng ý kin úng gúp cú tớnh xõy dng ca bn c cho ln tỏi bn sau Qung Ninh, ngy 15/08/2009 Ch biờn KS Trn Minh Quang CHNG CễNG TC T V GIA C NN MểNG ************************ A CễNG TC T I KHI NIM Cỏc loi cụng trỡnh v cụng tỏc t - Xõy dng bt k cụng trỡnh no cng u cú phn cụng tỏc t - Khi lng cụng tỏc t ph thuc vo qui mụ, tớnh cht v a hỡnh cụng trỡnh Nhng ni cú a hỡnh v a cht phc tp, thi cụng t cú th gp nhiu khú khn - Cú nhng cụng trỡnh cụng tỏc t chim mt lng ln lm nh hng n cht lng v tin thi cụng cụng trỡnh 1.1- Phõn loi cụng trỡnh t: Cú nhiu cỏch - Theo mc ớch s dng: cú loi ch yu: + Cỏc cụng trỡnh bng t: mng mỏng, ng sỏ, bói cha + Cỏc cụng trỡnh phc v cụng trỡnh khỏc: h múng, rónh t ng ng - Theo thi gian s dng: cú loi: + Cỏc cụng trỡnh s dng lõu di: ờ, p, ng sỏ + Cỏc cụng trỡnh s dng ngn hn: quai, h múng, rónh thoỏt nc - Theo hỡnh dng cụng trỡnh: cú loi: + Cỏc cụng trỡnh trung: h múng, san i mt bng + Cỏc cụng trỡnh chy di: ờ, ng sỏ, mng mỏng 1.2- Cỏc dng cụng tỏc t: - o t: l h cao mt t t nhiờn xung bng cao thit k (nh o múng, o mng ) Th tớch t o thng c kớ hiu l V+ - p t: l nõng cao mt t t nhiờn lờn bng cao thit k (nh p nn nh, p ) Th tớch t p thng c kớ hiu l V- San t: l lm bng phng mt din tớch no ú ca mt t Trong san t bao gm c cụng tỏc o v cụng tỏc p Lng t khu vc san cú th c gi nguyờn, cú th o b i hoc cú th p thờm vo t n mt cao trỡnh no ú (nh san mt bng, san nn ng ) - Ht (búc) : l búc b lp t phớa trờn khụng s dng nh: lp thc vt, lp t phõn hoỏ Lp ny khụng cú kh nng chu lc Thc cht õy l cụng tỏc o nhng khụng theo mt cao trỡnh c th no c m ph thuc vo chiu dy lp t cn búc b - Lp t: l lm cho nhng ch trng cao bng khu vc xung quanh Thc cht õy l cụng tỏc p, lng p ph thuc vo cao t nhiờn ca khu vc xung quanh hoc sõu ca vựng t yờu cu x lý - m t: l m nộn cỏc lp t mi cho c chc Cỏc tớnh cht k thut ca t v nh hng ca nú n kt thi cụng t 2.1- Trng lng riờng ca t (): L trng lng ca mt n v th tớch t, c xỏc nh bng cụng thc: G = V [g/cm3 ] hoc [t/m3 ] Trong ú: G - trng lng ca t cú th tớch l V Trng lng riờng ca t th hin s c chc ca t Thụng thng, t cú lng riờng cng ln thỡ cng c chc 2.2- m ca t (W): L t l phn trm ca nc cú t W G G0 G0 x 100 (%) Trong ú: G0- l trng lng khụ ca t Mun thi cụng d dng thỡ cn phi cú m thớch hp cho tng loi t Thụng thng theo m ca t, ngi ta phõn t lm loi: t cú: - W 5% : t khụ - W 30% : t m - W 30% : t t Theo kinh nghim, ngoi hin trng thi cụng, ngi cỏn b ch huy cú th xỏc nh tng i chớnh xỏc m ca t bng cỏch bc mt nm t búp cht li ri th ra, nu nm t v ri l t khụ, nu nm t gi nguyờn hỡnh dng l t m, nu nm t dớnh bột trờn tay l t quỏ t 2.3- dc ca mỏi t (i): L gúc ln nht ca mỏi dc o t (vi t nguyờn th) hoc ta ng hay p t m t khụng b st l + dc ca mỏi t ph thuc vo gúc ma sỏt ca t (), dớnh ca t (C), m ca t (W), ti trng tỏc dng lờn mt t v chiu sõu ca h o (H) + Xỏc nh dc (i): H T hỡnh v 1-1 ta cú: i = tg = B Trong ú: i - l dc t nhiờn ca t; - l gúc ca mt trt; H - chiu cao h o (mỏi dc); B - chiu rng ca h o (mỏi Hỡnh 1-1 : dc ca mỏi t dc) Thụng thng ngi ta cho soi m ca mỏi dc: m= i = B H = cotg m - cũn gi l h s mỏi dc Vic xỏc nh chớnh xỏc dc ca mỏi t cú ý ngha quan trng ti s m bo an ton cho cụng trỡnh quỏ trỡnh thi cụng v gim ti mc ti thiu lng o 2.4- ti xp ca t ( ): l tớnh cht bin thiờn th tớch ca t trc v sau o ti xp c xỏc nh theo cụng thc: Trong ú: V0 V V V0 x100(%) V0 - th tớch t nguyờn th - th tớch t sau o lờn Cú h s ti xp: ti xp ban u l ti xp t va o lờn cha m nộn; v ti xp cui cựng l ti xp t ó c m cht t cng rn chc thỡ ti xp cng ln, t xp rng cú ti xp nh, cú trng hp cú giỏ tr õm 2.5- chng xúi mũn ca t: l tớnh khụng b dũng nc cun trụi cú dũng nc chy qua Mun khụng xúi l thỡ lu tc ca dũng nc trờn mt t khụng vt quỏ lu tc cho phộp Lu tc cho phộp l tr s lu tc m y ht t bt u b cun i t cú lu tc cho phộp cng ln thỡ kh nng chng xúi l cng cao Lu tc cho phộp ca mt s loi t thụng thng nh sau: - i vi t cỏt: lu tc cho phộp: v = 0,15 - 0,80 m/s - i vi t sột chc : v = 0,80 - 1,80 m/s - i vi t ỏ : v = 2,00 - 3,50 m/s Nhng cụng trỡnh bng t cú tip xỳc vi dũng chy cn lu ý n tớnh cht ny chn t thi cụng Phõn cp t Trong cỏc cụng tỏc thi cụng t, ngi ta da vo mc khú d thi cụng phõn cp Cp t cng cao thỡ cng khú thi cụng, mc chi phớ nhõn cụng v chi phớ mỏy cng ln 3.1- Phõn cp t theo phng phỏp thi cụng th cụng: Phõn t thnh cp, mc khú cho thi cụng tng dn t cp n cp (xem bng, trang 9, GT-KTTC) 3.2- Phõn cp t theo phng phỏp thi cụng c gii: Phõn loi t thnh 11 cp T cp n cp l t, t cp n cp 11 l ỏ Phõn cp ca t da vo chi phớ lao ng o 1m3 t, cũn phõn cp ỏ da vo thi gian khoan 1m di l khoan.(xem bng, trang 10, GT KTTC) Vic phõn cp t ỏ giỳp ta chn c loi mỏy thi cụng v phng phỏp thi cụng hp lý II TNH TON KHI LNG CễNG TC T - Mc ớch: Hu ht cỏc cụng trỡnh xõy dng u cú liờn quan n cụng tỏc t Vic xỏc nh lng cụng tỏc t lm c s lp phng ỏn thi cụng, lp d toỏn hp lý Do ú, vic tớnh toỏn xỏc nh cụng tỏc t phi tin hnh cn thn v chớnh xỏc - Nguyờn tc tớnh toỏn: + i vi nhng cụng trỡnh cú a hỡnh n gin: Dựng cỏc cụng thc hỡnh hc n gin tớnh toỏn + i vi nhng cụng trỡnh cú hỡnh dng khụng rừ rng : thỡ ta qui i thnh cỏc hỡnh n gin ri ỏp dng cỏc cụng thc nh trờn Tớnh lng cụng tỏc t theo hỡnh khi: - i vi hỡnh ng cỏt : V= h [ab + (a+c)(b+d) + dc] - i vi lp phng : V= a3 - i vi hp ch nht : V= a.b.h - i vi hỡnh nún : h V= R2 Tớnh lng cụng tỏc t ca cụng trỡnh chy di: Vi cỏc cụng trỡnh chy di thng gp nh múng bng, ng, mng mỏng, thng cú kớch thc theo chiu di ln hn nhiu ln so vi kớch thc hai phng cũn li Do mt t t nhiờn khụng bng phng nờn chiu cao tớnh toỏn h ca cụng trỡnh luụn thay i lng tớnh toỏn chớnh xỏc, thụng thng ngi ta chia cụng trỡnh thnh nhiu on cho mi on, chiu cao ca cụng trỡnh thay i khụng ỏng k Cụng trỡnh cng chia nh lm nhiu on thỡ s liu tớnh toỏn cng chớnh xỏc nhng ng thi lng tớnh toỏn s tng lờn Sau ó chia tng on, ta xỏc nh cỏc thụng s hỡnh hc ca cỏc tit din hai u on Th tớch ca hỡnh chy di tớnh gn ỳng theo cụng thc sau: hoc F1 F2 V1 = L V2 = Ftb.L (1-1) (1-2) Trong ú : F1 - din tớch ca tit din trc; F2 - din tớch ca tit din sau; L - chiu di ca on cụng trỡnh cn tớnh; Ftb - din tớch ca tit din trung bỡnh m ú chiu cao ca tit din bng trung bỡnh cng ca chiu cao hai tit din trc v sau Hỡnh 1-3 : S tớnh lng cụng tỏc t ca cụng trỡnh chy di Th tớch thc V ca on cụng trỡnh luụn nh hn V1 v ln hn V2 V1 > V > V2 Vỡ vy cỏc cụng thc trờn ch nờn ỏp dng cho cỏc cụng trỡnh cú chiu di L[...]... sát công trình đã có mà sâu hơn móng công trình này thì phải có biện pháp bảo đảm cho những công trình này không bị lún nứt hoặc gãy Thông thường người ta dung hệ thống ván cừ bao bọc khu vực đào V CÔNG TÁC ĐẮP VÀ ĐẦM ĐẤT Muốn sử dụng công trình bằng đất đắp được lâu bền, không có sự cố, khi đắp đất phải chọn đất tốt và phải đắp đúng qui trình kỹ thuật 1 Xử lý nền đất trước khi đắp: Nền công trình, ... dày theo yêu cầu thì tiến hành đầm đất Tùy theo qui mô công trình, địa hình thi công và yêu cầu kỹ thuật của công trình mà chọn phương pháp đầm và loại đầm cho phù hợp Có hai phương pháp đầm đất là đầm thủ công và đầm bằng máy a Đầm đất bằng thủ công: Áp dụng đối với công trình nhỏ, yêu cầu kỹ thuật không cao lắm Dụng cụ đầm thủ công có các loại sau: + Đầm gỗ: thường được cấu tạo có hình lăng trụ tròn,... thống kim lọc a) Đối với hố đào hẹp b) Đối với công trình rộng (1) - kim lọc (2) - ống gom nước (3) - máy bơm (4) - mực nước ngầm (5) - mực nước hạ 10 3 Định vị công trình và chống sạt lở 3.1- Định vị công trình: Là xác định vị trí của công trình sẽ xây dựng trên thực địa Trước khi thi công, các bên liên quan tiến hành họp bàn giao mốc chuẩn cho đơn vị thi công Mốc chuẩn thường được làm bằng bêtông cốt... chép trong quá trình ép cọc: Trong quá trình thi công ép cọc phải ghi chép nhật ký thi công các đoạn cọc theo đúng qui định của tiêu chuẩn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành c Thi công đài cọc: Sau khi đã ép đủ số lượng cọc cho móng, tiến hành thi công đài cọc để liên kết các cọc với nhau Bao gồm các việc: + Sửa đầu cọc cho đúng cao độ thi t kế, + Dọn vệ sinh và làm phẳng đáy móng cho đến cốt thi t kế, +... các công trình ngầm (đường ống, cáp điện ) phải ngừng thi công và báo cho bên chủ quản biết để xử lí + Khi gặp bom mìn không được tự ý tháo gỡ mà phải báo cho công binh xử lý B CÔNG TÁC GIA CỐ NỀN MÓNG I KHÁI NIỆM VỀ NỀN MÓNG 1 Định nghĩa: Nền móng là tổng thể các lớp đất đá nằm dưới chân một công trình mà nó sẽ sản ra một phản lực chống lại tác dụng do tất cả các tải trọng tĩnh và động của công trình. .. bêtông cốt thép và được đặt ở vị trí không vướng vào công trình và được bảo vệ cẩn thận Nội dung định vị công trình là dùng hệ thống cọc phụ để xác định tim cốt của công trình (móng, cột ) và các số liệu liên quan khác Định vị công trình có thể tiến hành bằng các loại máy trắc đạc hiện đại như máy kinh vĩ, máy thuỷ bình hoặc có thể dùng các biện pháp thủ công đơn giản (như cân dây nước, thước dây ), nhưng... yếu của vật liệu để đối chiếu với yêu cầu của thi t kế + Ở công trình: Tiến hành kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo độ ẩm, loại đất b Theo dõi quá trình thi công: Phải theo dõi kiểm tra thường xuyên để đảm bảo trình tự đắp, chiều dày lớp đất rải, số lượt đầm, tốc độ di chuyển của máy đầm, bề rộng bao phủ của vệt đầm, cao độ nền đắp Đối với những công trình có yêu cầu chống thấm, chịu áp lực nước (như... ngắn nhất 2.8- Đào đất bằng máy cạp chuyển: Biện pháp này thường được sử dụng khi khối lượng thi công khá lớn trên mặt bằng thi công có diện tích lớn (Phương pháp này tham khảo ở giáo trình) 2.9- Một số phương pháp khác: - Dùng mìn để nổ phá đất đá - Sử dụng sức nước làm xói lở đất 3 Các sự cố thường gặp khi thi công đất và cách xử lý: a Khi ta đang đào đất, chưa kịp gia cố vách đào thì bị mưa to làm... ý đó không chỉ giới hạn ở phạm vi dưới công trình mà tuỳ theo loại công trình ta còn phải chú ý đến các lớp đất đá nằm dưới sâu hơn và nằm ngoài cạnh công trình + Vì vậy việc nghiên cứu tỉ mỉ những tác nhân ảnh hưởng đến nền móng và xử lý những khiếm khuyết của nền móng đảm bảo cho công trình xây dựng sử dụng lâu dàilà một vấn đề kỹ thuật quan trọng + Khi kết cấu của nền móng không đảm bảo khả năng... hiện nay ít sử dụng vì không kinh tế (Tham khảo ở giáo trình) 5 Gia cố nền bằng cọc cát: Biện pháp này hiện nay ít sử dụng vì khả năng chịu lực không cao nhưng thi công vẫn phức tạp (Tham khảo ở giáo trình) 6 Gia cố nền bằng cọc bêtông cốt thép: + Phương pháp này hiện nay được sử dụng rộng rãi do có nhiều ưu điểm là chịu lực tốt, liên kết với móng công trình chắc chắn, phù hợp với nhiều loại nền và tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Kỹ thuật thi công, Giáo trình Kỹ thuật thi công, Giáo trình Kỹ thuật thi công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay