Báo cáo tự đánh giá trường tiểu học định hiệp dầu tiếng

79 146 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 21:21

Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN DẦU TIẾNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HIỆP BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Stt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Họ tên Phạm Bích Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Yến Phạm Thị Tuyết Vân Nguyễn Thị Xuân Lộc Nguyển Thị Ngọc Huyền Nguyễn Văn Viên Lê Thị Khánh Nguyễn Thị Liễu Nguyễn Thị Dịu Nguyễn Thị Thu Hồng Dương Thị Hà 12 Nguyễn Minh Mẫn 13 14 Trần Thị Ngọc Mỹ TrầnThị Thanh Phương Chức danh, chức vụ BTCB - Hiệu trưởng P.Hiệu trưởng VT -TKHĐ Kế toán GV PT.TTDL GV- CT.CĐCS Tổng phụ trách Đội GV - TTCM Khối 1,2 GV - TTCM Khối GV - TTCM Khối 4.5 GV- TTCM.Bộ môn Nhiệm vụ Chữ ký Chủ tịch HĐ P.Chủ tịch HĐ TT.Thư ký HĐ Thư ký HĐ Thư ký HĐ Ủy viên HĐ Ủy viên HĐ Ủy viên HĐ Ủy viên HĐ Ủy viên HĐ Ủy viên HĐ GV- CTPCGD Ủy viên HĐ Thiết bị Thư viện Ủy viên HĐ Ủy viên HĐ Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng MỤC LỤC Mục Phần I Phần II I II 1.1 Nội dung Danh sách chữ ký thành viên Hội đồng tự đánh giá Mục lục Bảng tổng hợp kết tự đánh giá CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TRƯỜNG TỰ ĐÁNH GIÁ Đặt vấn đề Tự đánh giá Tiêu chuẩn: Tổ chức quản lý nhà trường Tiêu chí Cơ cấu tổ chức máy theo quy định Điều lệ 1.2 trường Tiểu học Tiêu chí Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định 1.3 Điều lệ trường tiểu học Tiêu chí Cơ cấu tổ chức việc thực nhiệm vụ theo quy định Điều lệ trường Tiểu học tổ chuyên môn, tổ văn 1.4 phòng Tiêu chí Chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương quan quản lý giáo dục cấp; đảm 1.5 bảo Quy chế thực dân chủ hoạt động nhà trường Tiêu chí Quản lý hành chính, thực phong trào thi 1.6 đua theo quy định Tiêu chí Quản lý hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh quản lý tài chính, đất đai, 1.7 sở vật chất theo quy định Tiêu chí Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực quy định phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, Trang Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng phòng tránh hiểm họa thiên tai, tệ nạn xã hội trường Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý , giáo viên, nhân viên học 2.1 sinh Tiêu chí Năng lực cán quản lý trình triển khai 2.2 hoạt động giáo dục Tiêu chí Số lượng, trình độ đào tạo giáo viên theo quy định 2.3 Điều lệ trường tiểu học Tiêu chí Kết đánh giá, xếp loại giáo viên việc đảm 2.4 bảo quyền giáo viên theo quy định Tiêu chí Số lượng, chất lượng việc đảm bảo chế độ, sách theo quy định đội ngũ nhân viên nhà 2.5 trường Tiêu chuẩn Học sinh nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định 3.1 Điều lệ trường tiểu học pháp luật Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học Tiêu chí Khuôn viên, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi, 3.2 3.3 bãi tập theo quy định Điều lệ trường tiểu học Tiêu chí Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh Tiêu chí Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công 3.4 tác quản lý, dạy học theo quy định Điều lệ trường tiểu học Tiêu chí Khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu hoạt động 3.5 giáo dục Tiêu chí Thư viện đáp ứng nhu vầu học tập, nghiên cứu 3.6 cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh Tiêu chí Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học hiệu sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng 4.1 Tiêu chí Tổ chức hiệu hoạt động Ban đại diện cha mẹ 4.2 học sinh theo quy định Tiêu chí Nhà trường tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương để xây dựng nhà 4.3 trường môi trường giáo dục Tiêu chí Nhà trường phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương, huy động tham gia cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh thực 5.1 mục tiêu, kế hoạch giáo dục Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục kết giáo dục Tiêu chí Thực chương trình giáo dục tiểu học, kế hoạch dạy học Bộ Giáo dục Đào tạo, quy định chuyên môn 5.2 5.3 quan quản lý giáo dục địa phương Tiêu chí Các hoạt động lên lớp nhà trường Tiêu chí Tham gia thực mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu 5.4 học độ tuổi địa phương Tiêu chí Kết xếp loại giáo dục học sinh đáp ứng mục 5.5 tiêu giáo dục Tiêu chí Tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, 5.6 5.7 giáo dục ý thức bảo vệ môi trường Tiêu chí Hiệu hoạt động giáo dục nhà trường Tiêu chí Giáo dục kỹ sống, tạo hội để học sinh tham III gia vào trình học tập cách tích cực, chủ động, sáng tạo Kết luận BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ Tiêu chuẩn 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG Tiêu chí Đạt Tiêu chí X Không đạt Tiêu chí Tiêu chí Đạt X Không đạt Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng Tiêu chí Tiêu chí X X Tiêu chí X Tiêu chí X Tiêu chí X Tiêu chuẩn 2: CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH Tiêu chí Tiêu chí Đạt X Tiêu chí X Tiêu chí X Không đạt Tiêu chí Tiêu chí Đạt X Tiêu chí X Không đạt Tiêu chuẩn 3: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Tiêu chí Tiêu chí Đạt X Tiêu chí Tiêu chí Không đạt Tiêu chí Tiêu chí Đạt X X Tiêu chí X X Tiêu chí X Không đạt Tiêu chuẩn 4: QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI Tiêu chí Đạt Tiêu chí X Tiêu chí X Không đạt Tiêu chí Đạt Tiêu chí X Không đạt Tiêu chuẩn 5: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ KẾT QUẢ GIÁO DỤC Tiêu chí Đạt Tiêu chí Không đạt Tiêu chí Đạt X Tiêu chí X Tiêu chí X Tiêu chí X Tiêu chí X Tiêu chí X Tiêu chí X Không đạt Tổng số tiêu chí: Đạt 28/ 28 Phần I: CƠ SỞ DỮ LIỆU NHÀ TRƯỜNG Tên trường: TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HIỆP Tên trước đây: TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ ĐỊNH HIỆP A Cơ quan chủ quản: PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng Tỉnh/thành phố Bình Dương Họ-tên hiệu trưởng Phạm Bích Ngọc Huyện/quận/thị Dầu Tiếng xã/thành phố Xã /phường /thị trấn Dầu Tiếng Đạt chuẩn quốc gia Mức độ I Năm 2011 1978 Ngày thành lập Công Lập Tư thục Điện thoại 06503561562 FAX Website http://th-dinh hiep- Số điểm trường binhduong.violet.vn 01 X Có học sinh khuyết tật Có học sinh bán trú Thuộc vùng đặc biệt khó khăn Trường liên kết với nước Có học sinh nội trú Loại hình khác Trường phổ thông DTNT 1/ Số lớp: Số lớp Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học 2009– 2010 2010– 2011 2011– 2012 2012– 2013 2013– 2014 2 3 12 2 12 3 2 12 3 2 12 2 12 Khối lớp Khối lớp Khối lớp Khới lớp Khối lớp Cộng 2/ Số phòng học Tồng số Phòng học kiên cố Phòng học bán kiên cố Phòng học tạm Cộng Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học 2009– 2010 2010– 2011 2011– 2012 2012– 2013 2013– 2014 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3/ Cán quản lý, giáo viên, nhân viên Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng a) Số liệu thời điểm tự đánh giá: Tổng Nữ Dân tộc Trình độ đào tạo Đạt Trên Chưa số chuẩn chuẩn Ghi đạt chuẩn Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Giáo viên Chuyên trách Nhân viên Cộng 1 21 32 1 15 26 Kinh Kinh Kinh Kinh Kinh 1 20 / 26 1 b) Số liệu năm gần đây: Tổng số giáo viên Tỷ lệ giáo Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học 2009– 2010 19 1.6 2010– 2011 20 1.7 2011– 2012 20 1.7 2012– 2013 18 1.5 2013– 2014 21 1.7 18.1 18.2 19.3 22.4 19.1 Huyện không Huyện không tổ chức (Huyện khảo sát chọn thi cấp Tỉnh) / viên/lớp Tỷ lệ giáo viên/học sinh TS giáo viên dạy giỏi cấp huyện Tổng số giáo viên tổ chức / / / / dạy giỏi cấp tỉnh trở lên 4/ Học sinh (học viên) Tổng số Khối lớp Khối lớp Khối lớp Khối lớp Khối lớp Nữ Dân tộc ĐT sách Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học 2009– 2010 360 76 72 62 81 69 164 / 2010– 2011 362 88 70 69 59 76 160 / 2011– 2012 364 86 85 68 71 54 160 / 2012– 2013 385 81 83 84 69 68 168 / 2013– 2014 403 93 79 79 85 67 182 / Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng Khuyết tật Tuyển Lưu ban Bỏ học Học / 76 / 360 / 88 / 362 / 86 / 364 / 81 / 385 / 93 01 403 buổi/ngày Bán trú Nội trú Tỷ lệ bình / / 30 / / 30 / / 30 / / 32 / / 34 sinh /lớp Tỷ lệ học 83.53% 90.91% 95.83 % 90.59 % 91.84 % độ tuổi • Nữ • Dân ( 71/85 ) 46 (80/88) 47 (92/96) 40 (77/85) 43 (90/98) 38 tộc TS học sinh 69 76 54 68 67 HTCTTH *Nữ *Dân tộc 34 36 28 29 31 9 quân học TS HS giỏi cấp tỉnh TS HS giỏi / / / / quốc gia Tỷ lệ chuyển 100% 100% 100% 100% 100% cấp Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng PHẦN II: TỰ ĐÁNH GIÁ I ĐẶT VẤN ĐỀ Trường Tiểu học Định Hiệp, trú đóng trung tâm xã Định Hiệp có tổng diện tích đất 13.518 m2 Trường xây dựng gồm 20 phòng, chia thành dãy (phòng cấp IV) Hàng năm số học sinh đạt từ 400 em với tổng số 12 lớp Trường Tiểu học Định Hiệp ngày kế thừa phát triển qua nhiều giai đoạn Năm 1969 trường xây dựng, trường đơn sơ chủ yếu dạy theo hướng phổ cập Năm 1978 trường nâng lên thành Trường Phổ thông sở Định Hiệp A (gồm cấp I cấp II) Năm 1993 Trường Tiểu học Định Hiệp tách khỏi Trường Phổ thông sở Định Hiệp với tên gọi Trường Tiểu học Định Hiệp A Đến năm 1999 xã Định Hiệp chia thành hai xã Định Hiệp Định An Trường lại lần đổi tên theo Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 16 tháng 04 năm 2003 Chủ tịch Ủy ban dân dân huyện Dầu Tiếng Trường Tiểu học Định Hiệp trú đóng ấp Định Thọ, xã Định Hiệp Trường tiểu học Định Hiệp trải qua nhiều bước thăng trầm, nhà trường nhận qua tâm lãnh đạo cấp; đặc biệt đạo chặt chẽ kịp thời ngành, bên cạnh trường có đội ngũ CBVC nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao phấn đấu vươn lên Tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh, đến Trường đạt thành tích sau: • Đối với tập thể đơn vị: - 2009-2010: Trường đạt danh hiệu Tập thể LĐXS - Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương - 2010-2011: Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khen - 2011-2012: Trường đạt Chuẩn Quốc gia - Bằng công nhận UBND tỉnh; Tập thể lao động xuất sắc - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng - 2012-2013: Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khen - 2013-2014: Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc – Được hội đồng thi đua khen thưởng đề nghị Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen • Đối với Tổ chức Công đoàn: Năm học 2009 – 2010: Ban chấp hành Công đoàn GD tỉnh Bình Dương tặng giấy khen Năm học 2010 – 2011: Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen Năm học 2011 – 2012: Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen Năm học 2012 – 2013: Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen Năm học 2013 – 2014: Được HĐTĐKT đề nghị Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen • Đối với Tổ chức Đảng (Chi bộ): Từ năm 2009 đến năm 2013: Chi đạt danh hiệu Chi vững mạnh * Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính: - Cơ sở vật chất: Đến đảm bảo việc thực chủ trương học buổi/ngày Số học sinh học buổi/ngày 100 % (403/403 em) - Thư viện: Đạt chuẩn quốc gia theo Quyết định 01/2003 Bộ Giáo dục Đào tạo - Tài chính: Thu, chi nguyên tắc tài chính; hoạt động nhà trường nguồn tài sau: + Lương chế độ cán giáo viên, nhân viên số hoạt động phí từ nguồn ngân sách + Hoạt động khác: Từ nguồn xã hội hóa 10 Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng Đội ngũ giáo viên tham gia công tác bồi dưỡng học sinh khiếu chưa có nhiều kinh nghiệm công tác bồi dưỡng, học sinh giỏi cấp tỉnh cấp Quốc gia Kế hoạch cải tiến chất lượng: Năm học 2014-2015, hiệu trưởng lên kế hoạch biện pháp tích cực - Kiểm tra chuyên môn, dự giờ, duyệt nội dung, chương trình, thời gian tổ chuyên môn khuyến khích tổ đa dạng hoá loại hình sinh hoạt chuyên môn Kiểm tra rút kinh nghiệm kịp thời - Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp cận, nghiên cứu tài liệu, học tập cá nhân, đơn vị có bề dày thành tích công tác bồi dưỡng học sinh để nâng cao trình độ kinh nghiệm giảng dạy - Có chế độ khen thưởng kịp thời vật chất cho giáo viên có nhiều học sinh giỏi khen thưởng cho em đạt thành tích cao Tự đánh giá: Đạt Tiêu chí 2: Các hoạt động lên lớp nhà trường a) Chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp năm; b) Tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo kế hoạch với hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với lứa tuổi học sinh; c) Phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia hoạt động lên lớp Mô tả trạng: a) Căn vào phương hướng nhiệm vụ năm học Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương, Phòng Giáo dục – Đào tạo Dầu Tiếng, năm nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động ngoại khoá [H5-5-02-01]; [H5-5-02-02] Nội dung kế hoạch xây dựng mục tiêu, yêu cầu nội dung nhiệm vụ, giáo viên tổng phụ trách đội nghiên cứu lồng ghép phù hợp chương trình vào buổi sinh hoạt Sao Nhi Đồng, Đội 65 Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tiết chào cờ đầu tuần Các hoạt động lên lớp tạo hứng thú cho học sinh toàn trường, học sinh hăng hái, tích cực tham gia hoạt động tập thể, mạnh dạn giao tiếp [H5-5-02-03]; [H5-5-02-04]; [H5-5-01-02] b) Tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo kế hoạch với hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với lứa tuổi học sinh phù hợp với tình hình thực tế nhà trường, theo hình thức phong trào đội chuyên đề, kỉ niệm ngày lễ năm như: 20/11, 22/12… Ngoài nhà trường tổ chức cho học sinh tham quan thực tế di tích Làng cao su thời Pháp thuộc, xã Định Hiệp, hoạt động thể dục thể thao Qua chất lượng giáo dục toàn diện nâng cao rõ [H5-5-0203]; [H5-5-02-05]; [H5-5-02-06] c) Tất giáo viên chủ nhiệm lớp, tổng phụ trách, giáo viên môn phân công trách nhiệm cụ thể người tham gia đầy đủ vào việc tổ chức hoạt động lên lớp huy động toàn thể giáo viên nhà trường thực nội dung lên lớp tích hợp vào môn học chương trình Ngoài ra, nhà trường huy động nguồn lực lượng nhà trường tham gia vào hoạt động giáo dục, tạo cho hoạt động thực hoạt động tập thể chung nhà trường [H5-5-02-07] Việc tổ chức hoạt động lên lớp huy động toàn thể giáo viên nhà trường thực nội dung lên lớp tích hợp vào môn học chương trình để đạt kết cao Nhưng việc tổ chức cho học sinh tham gia vào hoạt động lên lớp thiếu phong phú đa dạng hạn chế kinh phí Các hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ sống cho học sinh chưa nhiều, chưa sinh động Điểm mạnh: Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp đa dạng phong phú, huy động toàn thể giáo viên tham gia 100% học sinh học buổi/ngày nên nhà trường có điều kiện thời gian để sinh hoạt tập thể tổ chức hoạt động ngoại khóa 66 Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng Điểm yếu: Việc tổ chức cho học sinh tham gia vào hoạt động lên lớp hạn chế (sân trường trời mưa lầy lội, mùa nắng bụi), chưa có nhà tập thể thao đa để tổ chức cho em tham gia hoạt động lớn Nguồn kinh phí hạn hẹp nên chưa tổ chức cho em tham gia hoạt động ngoại khóa xa tham gia hoạt động du khảo nguồn, khu di tích lịch sử Kế hoạch cải tiến chất lượng: Năm học 2014-2015, hiệu trưởng có kế hoạch biện pháp cụ thể: - Ngay từ đầu năm học nhà trường phân công cho giáo viên tổng phụ trách biên soạn nội dung chương trình theo hướng mở; đa dạng nội dung, phong phú hình thức, phù hợp với thực tế địa phương để tất học sinh trường tham gia - Thiết kế nhiều hoạt động lên lớp cho học sinh toàn trường tham gia vào chơi Tăng cường trò chơi dân gian, tham quan thực tế - Giao phó hiệu trưởng lên kế hoạch xếp thời gian, điều kiện em học sinh tham gia sinh hoạt hoạt động lên lớp - Tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ sống cho học sinh nhiều thật sinh động Tự đánh giá: Đạt Tiêu chí 3: Tham gia thực mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi địa phương a) Tham gia thực mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi, ngăn chặn tượng tái mù chữ địa phương; b) Tổ chức thực “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, huy động trẻ độ tuổi học; c) Hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật tới trường Mô tả trạng: a) Hàng năm nhà trường lên kế hoạch, phối hợp quyền địa phương thực phổ cập giáo dục Tiểu học, thành lập Hội đồng tuyển sinh và có 67 Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng kế hoạch tuyển sinh, quyền địa phương thông báo rộng rãi đến cha mẹ học sinh, vậy, nhiều năm liền việc huy động, thu nhận trẻ tuổi địa bàn trường lớp đạt 100% Hằng năm Ban đạo phổ cập Phòng Giáo dục Đào tạo kiểm tra đánh giá công tác thực kế hoạch phổ cập địa phương Nhà trường Ủy ban nhân dân xã Định Hiệp thực tốt kế hoạch phổ cập giáo dục Tiểu học độ tuổi, kiên không để tượng tái mù chữ có địa phương Trong năm nhà trường đạt hiệu quả, học sinh bỏ học [H5-5-03-01]; [H5-5-03-02]; [H5-5-03-03]; [H5-5-03-04]; [H2-2-05-02] b) Nhà trường tổ chức tốt công tác huy động trẻ độ tuổi học việc: điều tra trẻ tuổi địa bàn; vào để xây dựng kế hoạch tuyển sinh; Tổ chức tuyển sinh huy động 100% học sinh độ tuổi vào lớp 1: 100%, huy động trẻ độ tuổi (6 đến 14 tuổi) đến trường: đạt 100% Tổ chức tốt ngày Hội khai trường, “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” có phần lễ phần hội tạo không khí vui tươi phấn khởi cho học sinh trước thềm năm học [H1-1-06-01]; [H5-5-03-05] Tuy nhiên, địa bàn xã rộng gồm 08 Ấp với gần 8.000 dân, xã có nhiều hộ gia đình tạm trú (ở nhà trọ), nhiều gia đình chuyển đi, chuyển đến Do vậy, việc nắm bắt, thu thập số liệu để báo cáo khó cập nhật xác Dẫn đến nhiều khó khăn vận động học sinh đến lớp, đặc biệt số em gia đình có hoàn cảnh khó khăn Nguyên nhân chủ yếu phận nhỏ phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học hành em c) Hằng năm nhà trường rà soát đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, (không có học sinh khuyết tật) để có kế hoạch quan tâm giúp đỡ Nhà trường có sách miễn giảm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tặng quà cho em quà tết (2.610.000đ), học bổng (2.400.000đ); hổ trợ dụng cụ học tập (1.044.000đ) góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho em tới trường Học sinh lớp có việc làm hành động cụ thể để giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn giúp bạn vượt khó học tập thể việc xây dựng “đôi bạn tiến”, phong trào “Nuôi heo đất” gây quỹ giúp học sinh có 68 Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng hoàn cảnh khó khăn, phong trào gây quỹ “Cây mùa xuân cho bạn nghèo ăn Tết” (có 403 em tham gia giúp đỡ 18 bạn có hoàn cảnh khó khăn) [H4-4-0205]; [H5-5-03-06] Điểm mạnh: - Nhà trường đạt chuẩn công tác phổ cập giáo dục độ tuổi chống mù chữ - Hằng năm tổ chức tốt “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” Điểm yếu: Cập nhật nắm bắt, thu thập số liệu để báo cáo hạn chế địa bàn xã rộng nằm rải rác xã lân cận số dân không tập trung nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn Kế hoạch cải tiến chất lượng: Năm học 2014-2015 năm tiếp theo, hiệu trưởng đạo - Cán chuyên trách phổ cập-chống mù chữ, tiếp tục rà soát, vận động hết số trẻ độ tuổi, có kế hoạch thực tốt công tác phối kết hợp giáo dục, huy động nguồn lực để hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn đến trường Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đoàn thể địa phương, quan đơn vị địa bàn tổ, Ấp để trao đổi thông tin điều tra nắm bắt số liệu kịp thời, xác - Giáo viên chủ nhiệm tăng cường đổi phương pháp dạy học, nhà trường đạo tổ chức tốt hoạt động lên lớp nhằm thu hút học sinh đến lớp - Tiếp tục thực kế hoạch đề ra, thực nhiệm vụ theo thời điểm quy định Tích cực học tập rút kinh nghiệm để công tác phổ cập tốt Tự đánh giá: Đạt Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục a) Tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên đạt 90% miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo 95% vùng khác; 69 Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng b) Tỷ lệ học sinh xếp loại đạt 30% miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo 40% vùng khác; c) Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi đạt 10% miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo 15% vùng khác 1.Mô tả trạng: a) Nhà trường trọng quan tâm sâu sắc đến vấn đề giáo dục toàn diện cho học sinh Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ Sau kì kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập học sinh Nhà trường thống kê đầy đủ kết kiểm tra môn theo lớp, khối toàn trường, tỉ lệ học sinh trung bình trở lên hàng năm đạt 98% Việc xếp loại giáo dục học sinh, nhà trường thực theo Thông tư 32/2009/TT- BGDĐT, ngày 27/10/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo [H5-5-04-01]; [H1-1-02-04]; [H5-5-04-02] Số học sinh yếu nhà trường (6 em) b) Công tác bồi dưỡng học sinh nhiều năm Hiệu trưởng quan tâm đạo cụ thể thiết thực, hỗ trợ tích cực phương tiện để giáo viên bồi dưỡng cho em Các em hàng tuần bồi dưỡng học buổi / tuần, có tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ để có hình thức bồi dưỡng phù hợp [H5-5-04-01]; [H1-1-02-04]; [H5-5-04-02] c) Hàng năm, nhà trường có kế hoạch, biện pháp để hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi Nhà trường thực thời khóa biểu linh hoạt, lựa chọn phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi theo khả giáo viên, nên nhiều năm liền nhà trường có số lượng học sinh đạt tỉ lệ học lực giỏi đạt từ 40% trở lên [H5-5-04-01]; [H1-1-02-04]; [H5-5-04-02] Điểm mạnh: - Kết giáo dục nhà trường ổn định phát triển Có đội ngũ giáo viên nhiệt tình nỗ, tích cực công tác bồi dưỡng học sinh - Nhiều năm liền nhà trường có số học sinh đạt tỉ lệ học sinh giỏi, đạt từ 70% trở lên 70 Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng Điểm yếu: Số học sinh yếu nhà trường Kế hoạch cải tiến chất lượng: Năm học 2014-2015 năm tiếp theo, hiệu trưởng tiếp tục đạo toàn trường phát huy ưu điểm đạt đề kế hoạch biện pháp đạo - Để chất lượng giáo dục toàn diện ngày nâng cao, giáo viên chủ nhiệm từ nhận bàn giao lớp phải lên kế hoạch cụ thể cho đối tượng học sinh, đó, cần quan tâm phụ đạo học sinh yếu có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi - Phó hiệu trưởng có kế hoạch cụ thể đạo cho giáo viên chủ nhiệm kiểm tra để đánh giá kết học tập học sinh Phối hợp giáo dục chặt chẽ với gia đình học sinh, để hỗ trợ việc học tập giáo dục em Phấn đấu để tỉ lệ học sinh khá, giỏi giữ vững hạn chế học sinh yếu 5.Tự đánh giá: Đạt Tiêu chí 5: Tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường a) Có hình thức phù hợp để giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khỏe cho học sinh; b) Khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng cho học sinh theo quy định; c) Học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường Mô tả trạng: a) Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, giáo dục an toàn vệ sinh ăn uống, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch cho học sinh đầy đủ có hiệu Giáo viên trường thực tuyên truyền, giáo dục, tư vấn vấn đề liên quan đến sức khoẻ cho học sinh Đồng thời tích hợp nội dung vào môn học chương trình tự nhiên xã hội 71 Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng Qua giáo dục, học sinh toàn trường ý thức tự chăm sóc sức khoẻ cho cho thân như: đảm bảo vệ sinh ăn uống, đánh răng, vệ sinh phòng bệnh phòng dịch, giữ gìn vệ sinh trường lớp xanh, sạch, đẹp [H5-5-05-01]; [H5-5-05-02] b) Ngay từ đầu năm học, nhà trường trạm Y tế xã Định Hiệp có kế hoạch phối hợp tổ chức khám, kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho học sinh năm Lịch tổ chức tiêm ngừa nhà trường lệ thuộc vào kế hoạch trạm Y tế xã Định Hiệp [H5-5-05-03]; [H5-5-05-04]; [H5-5-05-05] Tỉ lệ học sinh tự nguyện tham gia chương trình tiêm ngừa phòng số bệnh truyền nhiễm chưa cao (82/403 chiếm tỉ lệ 20 %) Nguyên nhân gia đình em chưa nắm hiểu hết lợi ích việc tiêm ngừa, nên e ngại không đưa đến trường để tiêm ngừa theo lịch trạm Y tế xã Định Hiệp c) Nhà trường tuyên truyền đầy đủ ý thức đảm bảo vệ sinh môi trường trường nhà, địa phương cho học sinh Thường xuyên tổ chức cho học sinh giữ vệ sinh trường lớp hàng ngày, tổ chức cho học sinh dọn dẹp vệ sinh toàn trường tuần Vì vậy, học sinh có ý thức cao giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường [H5-5-05-06]; [H5-5-05-07]; [H5-5-05-08] Điểm mạnh: - Nhà trường có nhân viên y tế học đường, nên việc tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường đạt hiệu - Tất học sinh tuyền truyền giáo dục sức khỏe, phòng bệnh, phòng dịch Học sinh trường trang bị kiến thức giáo dục sức khoẻ, an toàn vệ sinh ăn uống, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch Điểm yếu: Tỉ lệ học sinh tự nguyện tham gia chương trình tiêm ngừa phòng số bệnh chưa cao Kế hoạch cải tiến chất lượng: Năm học 2014-2015 năm tiếp theo, hiệu trưởng có kế hoạch: 72 Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng - Tổ chức trì thường xuyên hoạt động giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe học sinh Nhà trường xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh vào đầu năm học, kết hợp chặt chẽ với y tế xã để thực thời gian Thông báo cho cha mẹ học sinh lịch khám sức khỏe cụ thể để có chuẩn bị - Phối hợp gia đình nhà trường để chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho học sinh Nhà trường phối kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh quan truyền thông xã tích cực tuyên truyền tới bậc cha mẹ học sinh tác dụng việc tiêm chủng phòng bệnh sức khỏe, vận động cha mẹ học sinh tự nguyện tham gia đăng kí cho học sinh tiêm chủng phòng bệnh Tự đánh giá: Đạt Tiêu chí 6: Hiệu hoạt động giáo dục nhà trường a) Tỷ lệ học sinh lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 90% trở lên miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo từ 95% trở lên vùng khác; b) Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến từ 35% trở lên miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo từ 50% trở lên vùng khác; c) Có học sinh tham gia các hội thi, giao lưu cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên tổ chức Mô tả trạng: a) Hoạt động giáo dục nhà trường bao gồm hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động giáo dục lên lớp, nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển lực, bồi dưỡng học sinh khiếu, giúp đỡ học sinh yếu phù hợp đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học Vì vậy, từ đầu năm học Hiệu trưởng lên kế hoạch hoạt động giáo dục nhà trường, đạo giáo viên toàn trường thực tốt quy chế chuyên môn kế hoạch phụ đạo học sinh yếu tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt trung bình từ 98% trở lên, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương 73 Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng trình tiểu học nhà trường đạt 100% [H5-5-04-01]; [H1-1-02-04]; [H5-504-02] b) Giáo viên nhà trường bám sát vào chuẩn kiến thức, kỹ để tổ chức giảng dạy nâng cao chất lượng học sinh Chính thế, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh tiên tiến ổn định tăng năm gần Năm học 2009 - 2010: học sinh giỏi 162 em, đạt tỷ lệ 40%: học sinh tiên tiến 112 em, đạt tỷ lệ 31.1% Năm học 2010 - 2011: học sinh giỏi 150 em, đạt tỷ lệ 41.4%: học sinh tiên tiến 126 em, đạt tỷ lệ 34.8% Năm học 2011 - 2012: học sinh giỏi 166 em, đạt tỷ lệ 45.6%; học sinh tiên tiến 78 em, đạt tỷ lệ 21.4% Năm học 2012-2013: học sinh giỏi 180 em, đạt tỉ lệ 46.8%, học sinh tiên tiến 133 em đạt tỉ lệ 34.5% Năm học 2013 - 2014: học sinh giỏi 187 em, đạt tỉ lệ 46.6%; học sinh tiên tiến 127 em, đạt tỉ lệ 31.5%) Như vậy, ti lệ học sinh giỏi, tiên tiến hàng năm đạt 76% trở lên đảm bảo vượt quy định so với yêu cầu tiêu chí đề [H1-1-04-01]; [H11-02-04]; [H5-5-04-02] c) Những năm qua, nhà trường có học sinh đạt giải hội thi cấp Huyện, cấp Tỉnh cấp Quốc gia (cụ thể năm học 2011 – 2012 : “Toán qua mạng Internet cấp Tỉnh đạt 07 giải công nhận cấp tỉnh, hội thi “Tiếng Anh Internet” cấp Tỉnh đạt giải công nhận Năm học 2012-2013 “Toán qua mạng Internet” cấp Tỉnh: Đạt 02 giải công nhận, 03 giải khuyến khích đạt giải cấp Quốc gia hội thi “Tiếng Anh Internet” Năm học 2013-2014: Hội thi “ Văn hay chữ đẹp, giải thưởng Sao khuê” chọn cử 12 em bồi dưỡng dự thi cấp huyện kết đạt em; tham gia hội thi Olympic Toán cấp huyện kết đạt 11 em, cấp tỉnh đạt em; tham gia thi IOE tiếng Anh cấp huyện đạt em; cấp tỉnh đạt em [H5-5-0601]; [H5-5-06-02] Điểm mạnh: - 100% học sinh lên lớp hoàn thành chương trình tiểu học đảm bảo theo kế hoạch đề 74 Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng - Học sinh nhà trường tích cực tham gia vào hội thi ngành tổ chức đạt nhiều giải thưởng Điểm yếu: Có học sinh đạt giải cấp tỉnh số lượng hạn chế Kế hoạch cải tiến chất lượng: Năm học 2014-2015 năm tiếp theo, hiệu trưởng tiếp tục đạo phát huy điểm mạnh đạt lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi cụ thể: chọn giáo viên nhà trường có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, để nghiên cứu xây dựng đề cương cho đội tuyển khối lớp, bố trí thời gian hợp lí để bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Tự đánh giá: Đạt Tiêu chí 7: Giáo dục kỹ sống, tạo hội để học sinh tham gia vào trình học tập cách tích cực, chủ động, sáng tạo a) Giáo dục, rèn luyện kỹ sống phù hợp với độ tuổi học sinh; b) Tạo hội cho học sinh tham gia vào trình học tập cách tích cực, chủ động, sáng tạo; c) Học sinh sưu tầm tự làm đồ dùng học tập, chủ động giúp đỡ lẫn học tập 1.Mô tả trạng: a) Hằng năm nhà trường thực tốt chương trình giáo dục có lồng ghép rèn kĩ sống môn học Đạo đức, Khoa học, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Kĩ thuật Kế hoạch giáo dục kĩ sống lồng ghép vào hoạt động lên lớp, trò chơi dân gian, buổi sinh hoạt Sao nhi đồng [H5-5-05-06] Tất giáo viên nhà trường tham gia học tập chuyên đề nội dung lồng ghép kĩ sống cho học sinh [H5-5-05-07]; b) Nhà trường thường xuyên tổ chức chuyên đề đổi phương pháp dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm”, tạo hội cho học sinh tham gia vào trình học tập cách tích cực, chủ động sáng tạo Giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình, 75 Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng quan tâm giúp đỡ cho học sinh cách tích cực tạo niềm hứng thú cho học sinh “Mỗi ngày đến trường ngày vui” [H5-5-07-01]; [H5-5-07-02]; [ H5-5-0703] c) Trong tiết dạy giáo viên thường khuyến khích học sinh tự chuẩn bị đồ dùng học tập lớp sưu tầm tranh ảnh Tự nhiên xã hội; sưu tầm cỏ, hoa môn Mĩ thuật; cắt ghép hình môn Toán,…để học sinh chủ động thực tham gia vào trình chiếm lĩnh tri thức Để tăng kĩ làm việc theo nhóm để học sinh yếu có điều kiện hỗ trợ học tập Giáo viên chủ nhiệm tích cực vận dụng mô hình đôi bạn tiến nhóm học tập theo sở thích để học sinh bộc lộ ý kiến, suy nghĩ, hiểu biết, thái độ Thông qua tập thể uốn nắn có ý thức tự lập, phát triển tình bạn, ý thức cộng đồng nâng cao ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần tương trợ, hợp tác [H5-5-0507]; [H5-5-07-04] Đây nội dung mẽ, làm cho việc giảng dạy giáo viên bước đầu bỡ ngỡ Vì vậy, việc truyền đạt nội dung dạy học rèn kĩ sống cho học sinh mang tính chất chung chung, chưa phong phú, chưa gây hứng thú cho học sinh học tập Điểm mạnh: - 100% học sinh tham gia vào hoạt động tập thể nhà trường thông qua phong trào Đội, Sao Nhi đồng, hoạt động giáo dục lên lớp - Giáo viên tạo hội để học sinh chủ động, tự khám phá chiếm lĩnh kiến thức, nâng cao khả nhận thức, phát huy hết lực thân Điểm yếu: Nội dung dạy học rèn kĩ sống cho học sinh mang tính chất chung chung, chưa phong phú Kế hoạch cải tiến chất lượng: Năm học 2014-2015, hiệu trưởng tiếp tục phát huy điểm mạnh đạt đề kế hoạch, biện pháp để khắc phục hạn chế cụ thể: 76 Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng -Trong buổi chào cờ đầu tuần giáo viên chủ nhiệm kết hợp với tổng phụ trách tuyên truyền rèn kĩ sống cho học sinh phong phú đa dạng -Trong tiết dạy, giáo viên chủ nhiệm lồng ghép rèn kĩ sống cho học sinh cách đưa hệ thống câu hỏi hình thức hoạt động nhóm phát huy vốn sống thực tế học sinh, gắn trò chơi dân gian vào hoạt động tập thể để em rèn luyện tinh thần tập thể Tự đánh giá: Đạt Kết luận tiêu chuẩn 5: Điểm mạnh: - Nhà trường xây dựng kế hoạch chuyên môn đầy đủ, chi tiết theo tuần, tháng, học kì Trong trình thực có kiểm tra, giám sát để điều chỉnh kịp thời nên việc thực kế hoạch đạt hiệu cao - Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp đa dạng phong phú, huy động toàn thể giáo viên tham gia - Nhà trường phối hợp tốt với ban ngành Đoàn thể địa phương, kết hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh, Trưởng ban điều hành Ấp để thực Phổ cập giáo dục Tiểu học địa phương Huy động kịp thời em có hoàn cảnh khó khăn để lớp - Nhiều năm liền nhà trường có số học sinh đạt tỉ lệ học sinh giỏi, đạt trung bình từ 76% trở lên - Tất học sinh tuyền truyền giáo dục sức khỏe, phòng bệnh, phòng dịch Học sinh trường trang bị kiến thức giáo dục sức khoẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh ăn uống, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch - 100% học sinh lên lớp hoàn thành chương trình tiểu học đảm bảo theo kế hoạch đề Điểm yếu: 77 Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng - Đội ngũ giáo viên tham gia công tác bồi dưỡng học sinh khiếu chưa có nhiều kinh nghiệm, nên nhà trường chưa có nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp cao - Dân cư địa bàn có đời sống khó khăn, chưa quan tâm đến việc học học sinh, nên việc huy động em danh sách địa phương lớp khó - Số học sinh yếu nhà trường còn, tập trung vào em có sức khoẻ yếu - Tỉ lệ học sinh tự nguyện tham gia chương trình tiêm ngừa phòng số bệnh chưa cao - Nội dung dạy học rèn kĩ sống cho học sinh mang tính chất chung chung, chưa phong phú * Số tiêu chí đạt: 07/07 tiêu chí * Số tiêu chí không đạt: 00/07 tiêu chí 78 Báo cáo tự đánh giá Trường Tiểu học Định Hiệp - Dầu Tiếng III KẾT LUẬN: Căn Quy định Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo gồm tiêu chuẩn; 28 tiêu chí 84 số Hội đồng tự đánh giá tiến hành tự đánh giá tất mặt hoạt động cách nghiêm túc, đảm bảo khách quan, quy trình đánh giá Kết đánh giá tổng hợp sau: Số lượng số đạt: 84/84 - Tỷ lệ: 100 % Số lượng số chưa đạt: 00/84 - Tỷ lệ: % Số lượng tiêu chí đạt: 28/28 - Tỷ lệ: 100 % Số lượng tiêu chí chưa đạt: 00/28 - Tỷ lệ: % Đối chiếu tiêu chuẩn Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục thường xuyên Trường Tiểu học Định Hiệp tự đánh giá đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: Phạm Bích Ngọc - Đoàn kiểm tra ĐGN Sở; - PGD; - Lưu 79
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tự đánh giá trường tiểu học định hiệp dầu tiếng, Báo cáo tự đánh giá trường tiểu học định hiệp dầu tiếng, Báo cáo tự đánh giá trường tiểu học định hiệp dầu tiếng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay