TÀI LIỆU ÔN TẬP NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

36 211 1
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 20:39

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý công thuộc ngành QLNN TÀI LIỆU ÔN TẬP NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Câu 1: Trình bày khái niệm hoạt động lãnh đạo hoạt động quản lý? So sánh hoạt động lãnh đạo với hoạt động quản lý? Vai trò hoạt động lãnh đạo, quản lý? * Các khái niệm: - Hoạt động lãnh đạo hoạt động người lãnh đạo mang tính định hướng, gây ảnh hưởng, tạo dựng niềm tin, thuyết phục người khác để họ đồng thuận, thực đường lối, chủ trương hướng tới mục tiêu - Hoạt động quản lý: Là hoạt động mang tính kỹ thuật, quy trình quy định rõ khuôn khổ thể chế xác định Nhà quản lý sử dụng quyền lực để điều hành người khác * Hoạt động lãnh đạo, hoạt động quản lý có điểm giống nhau: - Cả hai hoạt động đạt mục đích mong muốn thông qua hoạt động người khác - Cả hai hoạt động sử dụng quyền uy để điều hành người khác * Điểm khác hoạt động lãnh đạo hoạt động quản lý: + Điểm khác biệt hoạt động lãnh đạo hoạt động quản lý chỗ lãnh đạo sử dụng uy tín thuyết phục nhiều hơn, sử dụng quyền lực hơn; quản lý sử dụngquyền lực nhiều , sử dụng uy tín thuyết phục Hoạt động quản ly thường thực theo quy chế, chuẩn mực, nguyên tắc rõ ràng Lãnh đạo không dựa nhiều vào quy chế mà dựa vào thuyết phục cảm hóa mang tính nhận thức, tình cảm + Hoạt động lãnh đạo đề chủ trương tổ chức động viên thực quản lý tổ chức điều khiển hoạt động theo yêu cầu định + Lãnh đạo đường vạch lối, nhìn xa trông rộng, hướng tới mục tiêu cuối quản lý tổ chức điều khiển hoạt động theo yêu cầu + Lãnh đạo thuộc lĩnh vực trị, người lãnh đạo nhà trị, quản lý thuộc lĩnh vực hành chính, người làm quản lý nhà hành + Lãnh đạo dùng biện pháp động viên thuyết phục, gây ảnh hưởng dựa vào đạo lý chính, trái quản lý phải sử dụng biện pháp tổ chức chặt chẽ, dựa vào ràng buộc pháp chế, thể chế + Có thể nói lãnh đạo giống nghệ thuật quản lý thiên mặt kỹ thuật * Vai trò hoạt động lãnh đạo, quản lý sở - Hoạt động lãnh đạo, quản lý tạo nên sức mạnh tập thể sở thống ý chí hành động - Hoạt động lãnh đạo, quản lý tạo môi trường vừa cho phếp người dân tự sáng tạo, vừa định hướng hoạt động người theo mục tiêu chung - Hoạt động lãnh đạo, quản lý sở tạo nên phối hơp nhịp nhàng đơn vị thành hệ thống thống - Hoạt động lãnh đạo, quản lý sở góp phần tạo dựng sức mạnh bền vững hệ thống trị Câu 2: Nêu nội dung chủ yếu hoạt động lãnh đạo, quản lý cán lãnh đạo, quản lý sở? Khái niệm hoạt động lãnh đạo: hoạt động mang tính định hướng, gây ảnh hưởng, tạo dựng niềm tin, thuyết phục người khác để họ đồng lòng với người lãnh đạothực đường lối, chủ trương hệ thống mục tiêu Lãnh đạo tạo hiệu ứng điều khiển, dẫn dắt người khác dựa chế nhận thức, niềm tin, tiêu chuẩn đạo đức, lý tưởng,.v.v… mà không mang tính cưỡng người khác KN hoạt động quản lý: hoạt động quản lý mang tính kỹ thuật, quy trình, định rõ khuôn khổ thể chế xác định Nội dung chủ yếu hoạt động lãnh đạo, quản lý * Xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch hoạt động sở - Dự báo: Là phán đoán cách có khoa học xu hướng phát triển ucra xã, huyện, tỉnh, nước thời gian trước mắt lâu dài nhằm cung cấp luận cho việc xây dựng chủ trương, sách, kế hoạch hành động sở Nội dung dự báo gồm biến động bên trong, bên cấp sơ sở theo chiều hướng có lợi lợi Dự báo có vai trò quan trọng việc cung cấp để lập kế hoạch hoạt động sở - Xác định mục tiêu: Mục tiêu kết hành động trạng thái sở Mục tiêu vừa có tính chất định hướng hành động, vừa xác định rõ tiêu chí đo lượng kết qảu hành động Mục tiêu mang tính thời hạn với điểm bắt đầu kết thúc theo thời gian cụ thể Xác định mục tiêu công việc quan trọng không dễ dàng công việc cán lãnh đạo, quản lý Mỗi sở có hệ thống mục tiêu đa dạng theo mối quan hệ khác nhau; cần quan tâm cấp sở phải thiết lập mối quan hệ ưu tiên phối hợp mục tiêu - Lập kế hoạch, chương trình hành động Thứ nhất, xây dựng chương trình hành động để thực mục tiêu Thứ hai, lập kế hoạch hành động cho mục tiêu, phận, cá nhân theo thời gian Có hai loại kế hoạch cần phải xây dựng kế hoạc hoạt động thường kỳ sở kế hoạch thực chương trình mục tiêu Kế hoạch cấp sở phải truyền tải cho phận chức cụ thể hóa thành nhiệm vụ tiêu phận Kế hoạch cấp sở bộp hận kế hoạch cấp nên phải phù hợp với kế hoạch, chương trình hành động cấp phải cấp phê chuẩn * Tổ chức thực mục tiêu, phương hướng, kế hoạch sở - Huy động, bố trí, sử dụng nguồn lực Trước hết cần huye động, bố trí, sử dụng nguồn lực tài Tiếp theo cần huy động bố trí, sử dụng vật tư, thiết bị - Thiết lập củng cố, đổi máy tổ chức, quản lý Bộ máy quản lý chỉnh thể phận quản lý có chức năng, nhiệm vụ khác chung mục tiêu lãnh đạo, quản lý đơn vị hoàn thành nhiệm vụ Mối quan hệ phận quản lý gọi quan hệ quản l ý Quan hệ cấp quản lý gọi quan hệ dọc; quan hệ khâu quản lý gọi quan hệ ngang Khi xây dựng máy quản lý cấp sở cần tuân thủ yêu cầu sau: + Xác định rõ số lượng khâu quản lý cho vừa đủ để thực chức quản lý + Xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm cho khâu quản lý + Các phận quản lý không đảm nhiệm nhiệm vụ chỗng chéo lẫn + Cơ cấu phận mối quan hệ chúng vừa phải đảm bảo tính ổn định tương đối, vừa phải có tính thích nghi điều kiện thay đổi + Cơ cấu tổ chức quản lý phải đáp ứng yêu cầu hiệu lực, hiệu Khi xây dựng cấu tổ chức quản lý mới, thường làm theo ba phương pháp: + Một dựa vào cấu mẫu sẵn có, chỉnh lý, bổ sung chp phù hợp với đơn + Hai thuê chuyên gia xây dựng thẩm định cấu tổ chức quản lý + Ba xây dựng cấu tổ chức quản lý dựa kỹ thuật phân tích công việc, định mức lao động hệ thống chức danh phù hợp với đơn vị - Hoạt động đối ngoại Đối ngoại hiểu thiết lập mối quan hệ với quan, tổ chức đơn vị Cấp sở có 02 luồng quan hệ đối ngoại cần trọng điều chỉnh quan hệ với cấp quan hệ với đối tác - Điều hành điều chỉnh hoạt động sở Hoạt động điều hành công việc hàng ngày phải tuân thủ theo lịch làm việc cân nhắc kỹ lưỡng soạn thảo phải thông báo cho bên có liên quan Quá trình điều hành bao gồm việc định cần thiết Điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động cần thiết hoạt động không thường kỳ quan trọng cán lãnh đạo, quản lý sở Trong điều hành tránh tư tưởng trì trệ, không thích thay đổi cho dù thay đổi cần thiết Ngược lại, nên tránh hành động thay đổi tùy tiện, theo ý thích chủ quan cán lãnh đạo, quản lý mà không thật cần thiết * Thực hiện, kiểm tra đánh giá xây dựng môi trường làm việc sở - Xây dựng điều hành chế độ kiểm tra Kiểm tra đo lường chấn chỉnh hoạt động đơn vị nhằm đảm bảo việc, người tổ chức thực theo kế hoạch vạch để hoàn thành mục tiêu Để kiểm tra có kết quả, cán lãnh đạo, quản lý phải thực ba cộng đoạn xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra; đo lương việc thực theo tiêu chuẩn vạch ra; điều chỉnh khác biệt tiêu chuẩn kế hoạch Có hai đối tượng cần kiểm tra công việc nhân viên Có nhiều hình thức kiểm tra kiểm tra phòng ngừa, kiểm tra dấu hiệu sai phạm, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra trực tiếp, kiểm tra gián tiếp.v.v Để kiểm tra có kết tốt, trình kiểm tra phải tuân thủ yêu cầu: + Kiểm tra phải dựa vào kế hoạch hành động đơn vị theo yêu cầu công + Quá trình kiểm tra phải đảm bảo cung cấp thông tin tring thực, khách quan theo tiêu chí đo lường thống + Kiểm tra cần trọng khâu, công đoạn trọng tâm + Kiểm tra phải linh hoạt, phù hợp với bầu không khí đơn vị tiết kiệm - Xây dựng điều hành chế độ đánh giá Đánh giá đưa phán xét tốt, xấu công việc đó, phận hay người Nội dung đánh giá bao gồm đánh giá công việc; đánh giá người Phương pháp đánh giá thường theo tiêu chuẩn, theo thang điểm theo nhận xét số đông đồng nghiệp Thẩm quyền đánh giá thường giao cho cán quản lý cấp trực tiếp tập thể nơi cá nhân công tác Việc xây dựng điều hành chế độ kiểm tra, đánh giá góp phần nâng cao chất lượng hiệu công việc, gắn liền việc thực chế độ động viên, khuyến khích - Xây dựng môi trường làm việc hiệu sở Môi trường làm việc ảnh hưởng lớn đến tinh thần qua ảnh hưởng đến hiệu suất công tác cán bộ, nhân viên Môi trường hoạt động hiệu thường phải có tính chất: đoàn kết, chia sẻ, thân thiện, cảm thông hỗ trợ lẫn Câu 3: Trình bày khái niệm phân loại phong cách lãnh đạo người cán lãnh đạo, quản lý? * Khái niệm : Phong cách lãnh đạo cán lãnh đạo, quản lý mẫu hành vi mà người lãnh đạo, quản lý lựa chọn nhằm tác động cách có hiệu đến đối tượng lãnh đạo, quản lý nhằm thực mục tiêu nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đề * Phân loại phong cách lãnh đạo người cán bộ, quản lý: - Phong cách lãnh đạo độc đoán: người lãnh đạo sử dụng phong tập trung quyền lực, nắm bắt tất quan hệ thông tin - Phong cách lãnh đạo dân chủ: người lãnh đạo có phong cách không theo chủ quan mà mở rộng dân chủ, tranh thủ, động viên người tham gia vào định quản lý giải nhiệm vụ đơn vị - Phong cách lãnh đạo tự do: người lãnh đạo có phong cách thường tham gia vào công việc tập thể, giao hết quyền hạn, trách nhiệm cho người - Phong cách lãnh đạo định hướng mục tiêu: chia nhiều loại sau: + Phong cách đạo trực tiếp: giải thích cho cấp mà người lãnh đạo mong đợi họ + Phong cách hỗ trợ: Đối xử công thân thiện với cấp + Phong cách tham gia: Tham vấn với người quyền, theo đuổi đề nghị họ định + Phong cách lãnh đạo theo kết đạt được: đặt mục tiêu thách thức khuyết khích cấp làm việc tốt thể tin tưởng lực nhóm - Phong cách lãnh đạo lêninnít: Phong cách lãnh đạo gắn với tư tưởng - trị; đạo đức tâm lý; nghiệp vụ - tổ chức người lãnh đạo * Các dấu hiệu nhận biết phong cách lãnh đạo: - Việc người lãnh đạo phân bố quyền hạn trình quản lý, lãnh đạo - Những phương pháp lãnh đạo chủ yếu người - Quá trình hình thành thông qua định người - Cách thức người tiếp xúc với người quyền - Hiệu suất lãnh đạo tập thể vắng mặt người - Thái độ người trước đề xuất phản ứng quần chúng - Cách người giải mối quan hệ nhiệm vụ trị với nhiệm vụ tâm lý xã hội - Hành vi người thiếu tri thức khoa học - Tinh thần trách nhiệm thường xuyên người - Tác động qua lại người người quyền - Phương pháp trì kỷ luật lãnh đạo người tập thể - Tính hợp tác, tương trợ tập thể - Tính độc lập, chủ động tự quản người quyền tập thể - Tính nghiêm khắc yêu cầu người lãnh đạo đề - Thái độ người lãnh đạo sáng kiến, sáng tạo người quyền - Thái độ nghiêm khắc người lãnh đạo Câu 4: Trình bày biểu đặc trưng phong cách lãnh đạo người cán lãnh đạo, quản lý sở? * Khái niệm : Phong cách lãnh đạo cán lãnh đạo, quản lý mẫu hành vi mà người lãnh đạo, quản lý lựa chọn nhằm tác động cách có hiệu đến đối tượng lãnh đạo, quản lý nhằm thực mục tiêu nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đề * Khái niệm phong cách lãnh đạo cán lãnh đạo, quản lý sở: Phong cách lãnh đạo cán lãnh đạo, quản lý cấp sở mẫu hành vi mà người lãnh đạo, quản lý lựa chọn nhằm tác động ảnh hưởng có hiệu đến cấp quấn chúng nhân dân sơ Nó biểu qua tác phong làm việc dân chủ, khoa học, hiệu thiết thực, sâu sát quần chúng , tôn trọng lắng nghe quần chúng, khiêm tốn học hỏi thực cầu thị, động sáng tạo, gương mẫu tiên phong * Những biểu đặc trưng phong cách lãnh đạo cán LĐ, QL sở: - Tác phong làm việc dân chủ: tác phong làm việc dân chủ đặc trưng phong cách lãnh đạo cấp xã, khơi dậy đước tham gia nhiệt tình đóng góp sáng tạo quần chúng việc tạo định, thị, việc tổ chức thực đường lối, chủ trương sách, pháp luật đảng nhà nước sở có hiệu Tác phong làm việc khoa học: tác phong làm việc khoa học thể đặc điểm nghiệp vụ tổ chức pclđ cấp sở Lãnh đạo quản lý cấp sở khác hẳn với thời kỳ bao cấp Người lãnh đạo quản lý định quản lý tổ chức thực - Tác phong sâu sát quần chúng: đặc trưng riêng biệt phong cách lãnh đạo cấp sở, có sâu sát quần chúng có đước tác phong khoa học, dân chủ, tác phong hiệu thiết thực Tác phong tôn trọng lắng nghe ý kiến quần chúng: dân gốc nước, dân chủ, nguồn sức mạnh, trí tuệ sáng tạo điều từ nhân dân mà Chính tác phong tôn trọng lắng nghe quần chúng kh đặc trưng phong cách lãnh đạo cấp sở mà nguyên tắc làm việc, nguyên tắc ứng xử người lãnh đạo - nhiệt tình cách mạng, có đạo đức mà cần thiết pai có trình độ chuyên môn trí tuệ - Tác phong làm việc hiệu quả, thiết thực: tính hiệu thiết thực tiêu chí đánh giá tài đức cán lãnh đạo, đánh giá phù hợp hay kg pclđ - Cấp sở nơi thực hóa, đưa đường lối chủ trương sách, pháp luật Đảng nhà nước vào sống, đòi hỏi tác phong làm việc cán lãnh đạo, quản lý cấp sở pai đảm bảo tính hiệu qua thiết thực đưa - Tác phong khiêm tốn học hỏi thực cầu thị: Khiêm tốn học hỏi giúp cho cán lãnh đạo, quản lý cấp sở tiến bộ, có thêm kinh nghiệm, tri thức, kỹ để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Người lãnh đạo quản lý cấp sở có phong cách khiêm tốn học hỏi thực cầu thị dễ gần đước quần chúng , chiếm đước cảm tình, tôn trọng quần chúng - Tác phong làm việc động sáng tạo: người lãnh đạo đông sáng tạo pai người nhạy bén việc phát mới, ủng hộ tích cực, nhân lên thành diện rộng, thành phong trào để đới sống vật chất tinh thần nhân dân sở ngày đước cải thiện , đổi văn minh - Tác phong làm việc gương mẫu tiên phong: tính gương mẫu tiên phong cán đảng viên yếu tố đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng xh, tạo tín nhiệm, niền tin nhân dân, để tạo bước chuyển biến đời sống trị kinh tế, văn hóa, … cần đến phong cách, tác phong gương mẫu, tiên phong người cán lãnh đạo, quản lý để qua người dân mến phục, noi theo tin tưởng * Khắc phục phong cách lãnh đạo quan liêu: - Chú trọng tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tâm lý xã hội chống phong cách quan liêu không đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý mà toàn xã hội - Xây dựng sở pháp lý chống phong cách lãnh đạo quan liêu - Hoàn thiện thể chế lãnh đạo, quản lý quy định rõ chức năng, nhiệm vụ vị trí chức danh, quy định tương ứng chức vụ, thẩm quyền trách nhiệm - Chú trọng sử dụng thông tin đại chúng, dư luận xã hội để khắc phục phonng cách quan liêu, tăng cường vai trò kiểm soát nhân dân - Xây dựng văn hóa lãnh đạo, tăng cường thực pháp chế trật tự pháp luật cho cán bộ, công chức * Liên hệ thực tiễn - Rèn luyện, học tập nâng cao trình độ mặt… - Tuyên truyền vận động người tham gia… - Đấu tranh phê tự phê bình 10 Những người có trách nhiệm đề xuất nhân tiến hành đánh giá, nhận xét đầy đủ cán dự kiến bổ nhiệm, làm cho tập thể lãnh đạo xem xét định (cần đánh giá văn để lưu hồ sơ cán bộ) - Hai là, tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức đơn vị công tác Cấp có thẩm quyền quản lý cán tiến hành bước lấy ý kiến cán bộ, công chức quan đơn vị cán dự kiến bổ nhiệm sau: tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hỏi ý kiến Nêu mục đích, yêu cầu đánh giá tín nhiệm quần chúng nhân dự kiến bổ nhiệm Công bố tiêu chuẩn cán cần bổ nhiệm Lập danh sách bỏ phiếu kín Phiếu tín nhiệm giá trị phiếu bầu cử, song có giá trị tham khảo quan trọng Phiếu thăm dò tín nhệm phiếu đánh giá cán trước bổ nhiệm cán lãnh đạo quản lý cần chuẩn bị công phu, thể nội dung quan trọng cần đánh giá người cán - Ba là, tập thể lãnh đạo xem xét, định bổ nhiệm trình lên cấp bổ nhiệm theo quy định phân cấp quản lý cán Tập thể lãnh đạo (cấp ủy đảng, ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền) quan, đơn vị, địa phương vào ý kiến đề xuất cá nhân có trách nhiệm quản lý cán bộ, vào tín nhiệm tập thể cán bộ, công chức, viên chức quan đơn vị nhân dự kiến bổ nhiệm, tiến hành xem xét đánh giá cách toàn diện nhân dự kiến bổ nhiệm, sau định theo ý kiến đa số thành viên ban lãnh đạo Trường hợp có ý kiến trái ngược nhân dự kiến bổ nhiệm người đứng đầu tổ chứuc đảng người đứng đầu quan, đơn vị, báo cáo lên cấp có thẩm quyền quản lý cán cấp định Quy trình bổ nhiệm cán nói áp dụng chung cho đối tượng cán bộ, nhiên cán thuộc quyền quản lý Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định riêng * Liên hệ thực tiễn Câu 12: Phân tích vai trò luân chuyển điều động CB sở? 1.Luân chuyển cán bộ: * Khái niệm: Là hoạt động chuyển đổi vị trí công tác cán cấu tổ chức theo vòng khâu, có tính lặp lại, nhằm đạt tới mục tiêu lãnh đạo, quản lý quan có thẩm quyền quản lý cán 22 * Vai trò luân chuyển cán bộ: - Một là, khâu đột phá hàng loạt khâu công tác cán quan trọng Đảng nhằm mục tiêu cụ thể sau: sử dụng có hiệu tạo đồng toàn đội ngũ cán Cán trải qua cương vị công tác khác tiếp thu nhiều kinh nghiệm, học hỏi thêm nhiều kiến thức lĩnh vực công tác giao - Hai là, cán quyền nhiều quan, đơn vị công tác khác học tập phẩm chất tốt đẹp nhiều người lãnh đạo, quản lý Mặt khác, luân chuyển vị trí công tác khác nhau, nên cán phân luân chuyển phải phát huy hết khả thân để thích ứng với môi trường nhiệm vụ công tác giao khác Bằng cách đó, tạo điều kiện cho quan quản lý đánh giá khả cán thuộc quyền - Ba là, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán thực tiễn Những cán trẻ, đào tạo tốt, có triển vọng phát triển nguồn cán quý giá Đảng Nhà nước Tuy nhiên, để trở thành cán lãnh đạo, quản lý có phẩm chất lực tốt, có lĩnh vững vàng hoàn cảnh khác nhau, đòi hỏi cán phải bồi dưỡng thường xuyên, thử thách cương vị công tác khác chứng tỏ khả tự rèn luyện mặt thân Luân chuyển đường tất yếu để quan chiến lược bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán - Bốn là, luân chuyển nhằm khắc phục tình trạng khép kín, cục công tác cán Những thiếu sót khuyết điểm công tác cán đội ngũ cán Đảng Nhà nước ta năm qua có nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân quan trọng khép kín, cục công tác cán ngành, cấp, địa phương Tuy không thành văn thời gian dài trì tình trạng ngành, cấp, địa phương đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán trưởng thành từ đơn vị địa phương Với chế đó, vô hình chung khuyến khích chọn cán theo cấu mà coi nhẹ tiêu chuẩn, chọn người nhà chọn cán có phẩm chất lực công tác, tệ "một người làm quan họ nhờ" khó khắc phục Thông qua luân chuyển, bước xóa bỏ tư tưởng cục bộ, khép kín có điều kiện để đổi nhanh công tác cán đội ngũ cán 23 - Năm là, luân chuyển nhằm đổi sâu sắc công tác đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý Để người cán đáp ứng cương vị công tác khác trình luân chuyển, công tác đào tạo bồi dưỡng cán phải đổi sâu sắc theo hướng: phát triển lực tư biện chứng, trí tuệ, cảm xúc khả làm việc với người, có tầm nhìn xa rộng, có khả khái quát phát chất vấn đề từ muôn vàn tượng đời sống hàng ngày Trên tri thức đó, hình thành nhóm lực, phẩm chất đặc thù người lãnh đạo quản lý nói chung người lãnh đạo trị, quản lý nhà nước nói riêng * Phân biệt điều động cán luân chuyển cán bộ: - Mục đích điều động CB để xếp lại tổ chức cho hợp lý hơn, phù hợp với chức nhiệm vụ Còn luân chuyển nhằm để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách CB thực tiễn - Đối tượng điều động tất CBCC từ người LĐ, QL đến ngừơi CB LĐ, QL Còn luân chuyển áp dụng CBCC LĐ, QL sở Điều động cán - Khái niệm: Điều động CB hoạt động quan quản lý CB làm thay đổi vị trí công tác nhiều CB từ quan, đơn vji đến quan, đơn vị khác nhằm thực mục tiêu tổ chức cán - Vai trò : + Là biện pháp chủ yếu để lập thành tổ chức mới, xếp, đièu chỉnh tổ chức có cho phù hợp với chức nhiệm giao + Là biện pháp góp phần phát huy tốt khả cán cương vị công tác giao + Làm cho tổ chức nâng lên chất lượng Câu 13: Trình bày khái niệm, mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, nhiệm vụ điều hành công sở? * Khái niệm công sở: công sở địa điểm hoạt động hay gọi trụ sở quan Đảng, NN tổ chức CT-XH, nơi tiến hành hoạt động công vụ dịch vụ công 24 * Khái niệm điều hành công sở: ĐHCS hoạt động đảm bảo cho CB CC thuộc quyền thực hiệu công việc giao để hoàn thành mục tiêu chung tổ chức * Mục tiêu: - Hiện thực hóa chủ trương Đảng, sách PL NN - Góp phần nâng cao suất lao động công sở - Tạo nếp làm việc khoa học - Thực có hiệu trình cải cách nên hành NN * Yêu cầu: - Điều hành công sở phải tiến hành đảm bảo tuân thủ PL, hành vi hành phải đặt định chế pháp lý tương ứng - Trong trình điều hành công sở phải tuân theo quy chế làm việc công sở Quy chế hoạt động quan hệ thống quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cá nhân công sở, cách thức phối hợp số chế độ công tác quan trọng Quy chế hoạt động quan, tổ chức có vai trò tạo thống nhất, phối hợp điều hành thực thi công vụ * Nguyên tắc: - Nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân Đây nguyên tắc hiến định, nguyên tắc đòi hỏi phải kết hợp hài hòa việc phát huy vai trò tập thể đề cao trách nhiệm cá nhân hoạt động điều hành công sở - Chấp hành đạo, điều hành quan, tổ chức cấp trên, giám sát MTTQ đoàn thể nhân dân cấp Hoạt động điều hành công sở quan, đơn vị phải đặt tổng thể công vụ, theo đó, quan cấp cần đảm bảo tuân thủ đạo, điều hành quan cấp để tạo thống hoạt động quản lý - Giải công việc phải theo PL, thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm; bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, liên tục, kịp thời, hiệu tối ưu, theo trình tự, thủ tục, thời hạn quy định 25 Hoạt động điều hành công sở phải tiến hành sở tuân theo quy định pháp luật Tuân thủ pháp luật nguyên tắc xuyên suốt hoạt động quản lý công sở Tất hoạt động công sở phải tuân theo pháp luật thể thông qua quy định, quy chế cụ thể - CBCC phải sâu sát sở, lắng nghe ý kiến đóng góp nhân dân, có ý thức học tập, nâng cao trình độ lãnh đạo, QL phù hợp với văn hóa - đạo đức công vụ,làm cho hoạt động QL ngày quy, đại Điều hành công sở hoạt động tiến hành đội ngũ cán bộ, công chức có thẩm quyền Để hoạt động có hiệu đòi hỏi cán bộ, công chức phải thật gần gũi với nhân dân, bám sát thực tiễn, biết tiếp thu ý kiến đóng góp Phải vừa giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, vừa có phẩm chất đạo đức trogn sáng, có lĩnh trị vững vàng Phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ mặt để nâng cao chất lượng công vụ * Nhiệm vụ: - Xây dựng chiến lược lập kế hoạch hoạt động - Xây dựng vận hành co cấu tổ chức hợp lý - Quản lý công vụ phối hợp hoạt động - Quản lý phát triển đội ngũ nhân viên - Giám sát kiểm tra hoạt động cá nhân, đơn vị - Xây dựng quản lý hệ thống thông tin QL; tổ chức hoạt động giao tiếp nội công sở với bên ngoài, đặc biệt hoạt động tiếp dân - Quản lý thực việc sử dụng ngân sách - Cung cấp điều kiện vc cho thực thi - Bảo vệ trị nội bộ; an toàn ANTT công sở - Xây dựng VH công sở tích cực xây dựng công sở thành tổ chức học tập - Thạm gia nghiên cứu, xây dựng đóng góp cho việc hoàn thiện hệ thống sách công,đặc biệt sách liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực mà công sở hoạt động 26 Câu 14: Phân tích yêu cầu nguyên tắc điều hành công sở? * Khái niệm công sở Là địa điểm hoạt động, hay gọi trụ sở quan Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội, nơi tiến hành hoạt động công vụ dịch vụ công * Khái niệm điều hành công sở Điều hành công sở hoạt động đảm bảo cho cán bộ, công chức thuộc quyền thực hiệu công việc giao để hoàn thành mục tiêu chung tổ chức Đặc điểm công sở: - Một là, công sở đơn vị cấu thành hệ thống hành pháp hoạt động thường xuyên, liên tục Công sở có địa vị pháp lý, có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo luật định - Hai là, công sở hoạt động để thực thi quyền lực nhà nước.Các công sở quản lý hành nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước để hoạch định quản lý trình thực thi sách công công sở nghiệp chịu trách nhiệm việc cung cấp dịch vụ công giáo dục, y tế, v.v - Ba là, công sở có địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực thi công vụ (các sách dịch vụ công) cấu tổ chức quy định cụ thể văn pháp luật hệ thống pháp luật đảm bảo thi hành - Bốn là, công sở có mối quan hệ mang tính thứ bậc, để đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ điều hành có mối quan hệ mang tính phối hợp, để đảm bảo nguyên tắc phối hợp (đồng bộ) hành động với công sở khác hệ thống - Năm là, công vụ thực đội ngũ cán công chức - Sáu là, công sở có trụ sở xác định, có kinh phí hoạt động công sản khác để thực thi công vụ - Bảy là, công sở hoạt động để phục vụ lợi ích công, lợi ích nhân dân * Yêu cầu điều hành công sở - Điều hành công sở phải tiến hành đảm bảo tuân thủ pháp luật 27 Hệ thống văn pháp lý hành điều hành công sở phân loại thành nhóm sau đây: + Những quy định thẩm quyền trách nhiệm quản lý + Những hướng dẫn quy chế làm việc, quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức công sở + Những quy định công tác tổ chức quản lý nhân + Những quy định chế độ quản lý tài + Những quy định kiểm soát công vụ Trong trình điều hành công sở, người đứng đầu quan, tổ chức nhà nước không thực quy định, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật truy cứu trách nhiệm hình - Điều hành công sở phải tuân thủ quy chế làm việc quan Quy chế làm việc công sở hệ thống quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cá nhân thành viên công sở, cách thức phối hợp số chế độ công tác quan trọng nhằm xây dựng trì chế độ làm việc khoa học hướng tới đạt hiệu công việc tối ưu Quy chế hoạt động quan, tổ chức có vai trò tạo thống nhất, phối hợp điều hành thực thi công vụ Trong quy chế công vụ cần quy chế hóa chế độ trách nhiệm cán bộ, công chức thực công vụ, theo cần quy định rõ hình thức khen thưởng xử lý kỷ luật cụ thể thực thi nhiệm vụ * Nguyên tắc điều hành công sở - Nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân Việc đưa định điều hành công sở cần tiến hành sở đảm bảo tính dân chủ với tham gia bàn bạc cụ thể, đồng thời đảm bảo yêu cầu cá nhân phụ trách, tức người đứng đầu công sở chịu trách nhiệm định 28 - Giải công việc theo pháp luật, thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm; bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, liên tục, kịp thời, hiệu tối ưu, theo trình tự, thủ tục, thời hạn quy định Hoạt động điều hành công sở phải tiến hành sở tuân theo quy định pháp luật Tuân thủ pháp luật nguyên tắc xuyên suốt hoạt động quản lý công sở Tất hoạt động công sở phải tuân theo pháp luật thể thông qua quy định, quy chế cụ thể Mọi thành viên công sở phải rõ công việc trách nhiệm người công việc toàn công sở Đối với người dân, việc công khai hoạt động công sở giúp họ biết rõ dịch vụ công mà công sở cung cấp, hạ tham gia đóng góp ý kiến có hiệu để hoàn thiện hoạt động công sở Điều hành công sở trình liên tục, thường xuyên có phối hợp thành viên, đơn vị theo quy chế hoạt động công sở Điều hành công sở việc kiểm tra đánh giá hiệu đường lối, sách Việc đánh giá hoạt động điều hành công sở cần phải tiến hành tổng thể, toàn diện khoa học nhằm đem lại hiệu quản lý tối đa - Chấp hành đạo, điều hành quan, tổ chức cấp trên, giám sát Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân cấp Hoạt động điều hành công sở quan, đơn vị phải đặt tổng thể công vụ, theo đó, quan cấp cần đảm bảo tuân thủ đạo, điều hành quan cấp để tạo thống hoạt động quản lý Mặt khác điều hành công sở hành cần đặt giám sát HĐND, MTTQ đoàn thể nhân dân cấp nhằm góp phần kiểm soát hiệu hoạt động quan NN - Cán bộ, công chức phải sâu sát sở, lắng nghe ý kiến đóng góp nhân dân, có ý thức học tập, nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý phù hợp với văn hóa – đạo đức công vụ, làm cho hoạt động quản lý ngày quy, đại Điều hành công sở hoạt động tiến hành đội ngũ cán bộ, công chức có thẩm quyền Để hoạt động có hiệu đòi hỏi cán bộ, công chức phải thật gần gũi với nhân dân, bám sát thực tiễn, biết tiếp thu ý kiến đóng góp Phải vừa giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, vừa 29 có phẩm chất đạo đức trogn sáng, có lĩnh trị vững vàng Phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ mặt để nâng cao chất lượng công vụ Các nguyên tắc bản, chủ yếu nêu vừa mang tính độc lập, vừa có mối quan hệ tương tác lẫn Câu 15: Anh, chị hiểu thiết kế công việc điều hành công sở? * Khái niệm thiết kế công việc: Là việc phân chia loại công việc nhỏ, lớn cho phù hợp Đây trình xác định nhiệm vụ cụ thể trách nhiệm việc thi hành công vụ tham gia hoạt động công sở nói chung * Vai trò thiết kế công việc + Tạo sở cụ thể để đảm bảo chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị + Cung cấp sở cho tổng thể hoạt động quan, đơn vị + Cung cấp sở cho việc tuyển dụng, bố trí, phân công đánh giá CBCC + Là sở cho thực thi điều hành công sở có hiệu * Nội dung thiết kế công việc - Xác định mục tiêu, vị trí công việc - Xác định nhiệm vụ cụ thể cần thực - Xác định nguồn lực cần thiết để thực thi công việc - Xác định tiêu chí để hoàn thành công việc * Yêu cầu thiết kế công việc - Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đơn vị - Nội dung cụ thể, rõ ràng, có tính khả thi - Có tính hệ thống - Tạo sở tăng cường phối hợp - Có sở cho việc kiểm tra, đánh giá 30 * Phương pháp thiết kế công việc - Thiết kế công việc theo dây chuyền - Thiết kế công việc theo nhóm - Thiết kế công việc theo cá nhân Câu 16: Nguyên tắc đánh giá cán sở? * Nguyên tắc: Để đánh giá cán bộ, công tác đánh giá cán trước hết phải nắm vững nguyên tắc sau đây: - Cấp ủy Đảng mà thường xuyên trực tiếp ban thường vụ Đảng ủy cấp ủy sở thống quản lý công tác đánh giá phạm vi trách nhiệm phân công Dù cấp nào, ngành đơn vị công tác quản lý đánh giá cán thuộc cấp ủy tổ chức Đảng trị cấp phân cấp quản lý - Phải lấy tiêu chuẩn hiệu công việc làm thước đo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chu quy trình Yếu tố khách quan thước đo tin cậy để đánh giá phẩm chất, lực cán Văn kiện ĐHĐ toàn quốc lần thứ XI khẳng định: "Đánh giá sử dụng cán sở tiêu chuẩn, quy trình bổ sung, hoàn thiện, lấy hiệu công tác thực tế tín nhiệm nhân dân làm thước đo chủ yếu" - Phải khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể phát triển; phát triển người cán dù có khác biệt phát triển người cán điều phải tuân theo quy luật khách quan, xem xét đánh giá cán phải đặt họ trình công tác học tập rèn luyện lâu dài * Liên hệ thực tiễn: - Quy trình đánh giá quan : thu tập thông tin liên quan cần thiết, tổ chức lấy ý kiến đóng góp tập thể, tự kiểm cá nhân, có cách nhìn toàn diện không định kiến, nhìn phát triển người cán theo quan điểm "tĩnh" - Ưu điểm: 31 + Chọn người có đủ lực, phẩm chất, lối sống để đảm đương trọng trách; chịu trách nhiệm trước Đảng trước quần chúng nhân dân + Tạo lòng tin cấp quần chúng nhân dân + - Hạn chế: + Cấp sở đánh giá không trung thực, bệnh thành tích, nễ nang, a dua, kéo bè kéo cánh… + Ham danh , hám lợi, gây nhũng nhiễu phiền hà với nhân dân, lòng tin với cấp + Không đủ khả điều hành xử lý quan, làm việc không theo nguyên tắc, trù dập cấp nịnh bợ cấp trên, thủi tiêu đấu tranh - Giải pháp khắc phục: + Phải có thời gian thử thách, giao nhiệm vụ kiểm tra đánh giá kết trước giao nhiệm vụ mới, + Tiến hành kiểm tra giám sát, nắm chắt thông tin, góp ý phê bình ,chấn chỉnh sai sót + Điều động, phân công công việc khác phù hợp Câu 17: Các kỹ điều hành công sở sở? Khái niệm: Là hoạt động đảm bảo cho cán bộ, công chức thuộc quyền thực hiệu công việc giao để hoàn thành mục tiêu chung tổ chức Những kỹ bản: * Kế hoạch hóa thiết kế công việc: Là phương án tổ chức công việc trình hoạt động tổ chức - KH phương tiện hoạt động quan, tổ chức nhằm đảm bảo tính liên tục, thống nhất, tránh lãng phí thời gian tiền bạc; giúp lãnh đạo có nhìn định hướng tổng thể - Lập KH công tác bước cần thiết, yếu tố sống còn, hình thức hoạt động, khuông khổ người lãnh đạo quản lý 32 - Thiết kế công việc phân chia hoạt động công việc lớn nhỏ cho hợp lý, sở để đánh giá thành tích,hiệu nhân viên vị trí việc làm - Xác định phươg pháp làm việc, thòi gian làm việc, nghỉ ngơi, yêu cầu tạo, trang thiết bị cần thiết sợ thay đổi nơi làm việc * Phân công công việc: Công việc tổng hợp nhiệm vụ, trách nhiệm chơcs nhiều người đảm nhận - Việc đánh giá chất nội dung công việc cần xác định làm rõ thông tin sau: + vị trí công việc cụ thể + Quy trình công nghệ + Các tiêu chuẩn mẫu đánhgiá, mức sản lượng, mức thời gian + Điều kiện lao động, người lao động - Việc phân công công việc tiến hành theo theo: +Chức năng, nhiệm vụ, quiyền hạng quan, đơn vị + Phân công theo khối lượng tính chất công việc , theo nguyên tắc ấn định điều kiện cho chức nghiệp vụ mà yêu cầu đặt ra, tránh tình cảm, chủ quan + Phân công công việc theo số lượng biên chế cấu tổ chức quan + Đảm bảo thích ứng lực nhân vên chức trách giao + Khả biết hành động + Khả hành động cụ thể để thực nhiệm vụ + khả tạo kết mong muốn * Tổ chức điều hành họp: Họp hình thức hoạt động quản lý nhà nước, cách thức giải công việc, thông qua thủ trưởng quan hành nhà nước trực tiếp thực lãnh đạo, đạo, điều hành hoạt động việc giải công việc thuộc chức năng, thẩm quyền quan theo quy định pháp luật - Theo định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 thủ tướng phủ ban hành quy định chế độ họp hoạt động quan hành nhà nước gồm: 33 + Họp tham mưu: Thủ trưởng quan nghe ý kiến đề xuất quan cấp dưới, chuyên gia, nhà khoa học + Họp làm việc: Thủ trưởng quan cấp với thủ trưởng quan cấp + Họp chuyên môn: Trao đổi thảo luận vấn đề chuyên môn kỷ thuật nghiệp vụ + Họp giao ban: Là hợp lãnh đạo quan, đơn vị hành nhà nước nhằm nắm tình hình, triển khai nhiệm vụ, trao đổi ý kiến, đạo giải công việc thường xuyên + Họp tập huấn: Để quán triệt thống nhận thức nội dung, chủ trương sách Đảng nhà nước + Họp tổng kết: Để kiểm điểm , đánh giá tình hình kết thực nhiệm vụ công tác hàng năm bàn phương hướng năm tới + Họp sơ kết: Là họp để đánh giá tình hình triển khai kết thực chủ trương, sách quan trọng * Phối hợp quản lý: Là trình liên kết câc hoạt động hỗ trợ, hợp tác lẫn cán bộ, công chức, quan hành nhằm tổ chức thực nhiệm vụ cụ thể quản lý nhà nước - Mối quan hệ phối hợp công việc yêu cầu, đồng thời trách nhiệm thiếu trình hoạt dộng tập thể, đơn vị cá nhân lĩnh vực `- Hoạt động phối hợp cần phải điều chỉnh quy chế chuyên biệt, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo thống chia thông tin, chuyên môn hóa hợp tác, đồng thời đảm bảo tính khách quan, dựa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạng pháp luật quy định VD: thành viên tập thể chia thông tin chonhau, có thông tin, đồng tời có thăng tiến đáng kể sau điều chia kiến thức với thành viên khác tập thể, đến lượt thành viên tiếp tục bàn bạc,mở rộng chia thông tin đến người khác lợi ích tăng trưởng theo hàm mũ thành viên tập thể xóa bỏ sợ khác biệt lẫn nhau, họ giành nhiều thời gian công sức để hoàn thành mục tiêu chung * Kiểm soát công việc: Kiểm soát công viêc chức chủ yếu hoạt động lãnh đạo, đạo, huy, điều hành, hoạt động đo lường, chấn chỉnh việc thực 34 côngviệc nhằm khẳng định mục tiêu công sỡ, kế hoạch lập để đạt tới mục tiêu hoàn thành - Để kiểm soát công việc cách thường xuyên, người lãnh đạo, quản lý cần có hệ thống tiếp nhận thông tin xác công việc điều hành - Kiểm soát biện pháp, quy trình, thủ tục đảm bảo thị ban lãnh đạo giảm thiểu rủi ro tạo điều kiện cho quan, tổ chức đạt mục tiêu đặt thực thi nghiêm túc toàn tổ chức - Kiểm soát công việc trước tiên hiểu hoạt động kiểm soát nội bộ, hoạt động đóng vai trò quan trọng hoạt động quan, tổ chức - Việc kiểm soát cần tiến hành thường xuyên định kỳ đột xuất cách trực tiếp hay gián tiếp Kiểm soát công việc chức nhà quản lý Câu 18: So sánh giống khác công tác điều động luân chuyển cán bộ? CÔNG TÁC ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN 35 * Giống nhau: * Giống nhau: - Làm thay đổi địa bàn công tác - Làm thay đổi địa bàn công tác - Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ - Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ - Có lập trường tư tưởng ,phẩm chất, đạo đức, - Có lập trường tư tưởng ,phẩm chất, đạo đức, lối lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ - Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ * Khác nhau: * Khác nhau: - Sắp xết lại đội ngũ cán hợp lý - Đào tạo bồi dưỡng rèn luyện thử thách cán - Diễn theo chiều thực tiễn - Không có thời hạn - Diễn theo chiều - Có thời hạn từ - năm - Cán có chức vụ 36 [...]... bản về điều hành công sở có thế được phân loại thành các nhóm chính sau đây: + Những quy định về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý + Những hướng dẫn về quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong công sở + Những quy định về công tác tổ chức và quản lý nhân sự + Những quy định về chế độ quản lý tài chính + Những quy định về kiểm soát công vụ Trong quá trình điều hành công... dựng chiến lược và lập kế hoạch hoạt động - Xây dựng và vận hành một co cấu tổ chức hợp lý - Quản lý công vụ và phối hợp hoạt động - Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên - Giám sát và kiểm tra hoạt động của cá nhân, đơn vị - Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin QL; tổ chức hoạt động giao tiếp trong nội bộ công sở và với bên ngoài, đặc biệt là hoạt động tiếp dân - Quản lý và thực hiện việc sử dụng... Thông tin quản lý là gì? Thông tin khác với tin tức như thế nào? Đặc điểm và vai trò của thông tin trong lãnh đạo quản lý? * Khái niệm thông tin quản lý: Thông tin quản lý là sự truyền đạt các thông điệp, tin tức có liên quan đến hệ thống quản lý, được người nhận hiểu rõ ý nghĩa của thông điệp mà người gửi muốn truyền đạt, có tác dụng giúp thực hiện các mục tiêu lãnh đạo, quản lý * Thông tin quản lý. .. liên tục Công sở có địa vị pháp lý, có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định - Hai là, công sở hoạt động để thực thi quyền lực nhà nước. Các công sở quản lý hành chính nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước để hoạch định và quản lý quá trình thực thi các chính sách công trong khi các công sở sự nghiệp chịu trách nhiệm về việc cung cấp các dịch vụ công như giáo dục, y tế, v.v - Ba là, công sở có... có: tài liệu cá nhân và tài liệu xã hội Nếu xét theo mức độ xử lý, phân tích, công bố thông tin, tài liệu được phân loại gồm: tài liệu đã được in ấn và tài liệu chưa được công bố - Kỹ năng giải nghĩa thông tin Đó là những thông tin thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn cá nhân, thảo luận nhóm, hoặc dựa vào tài liệu sẵn có… Đối với những thông tin dạng này cần giải nghĩa theo các phương pháp, kỹ năng... mình * Vai trò của thông tin trong hoạt động lãnh đạo, quản lý: 15 - Thông tin vừa là đối tượng vừa là nguyên liệu đầu vào vừa là hình thức thể hiện sản phẩm của lao động lãnh đạo quản lý - Thông tin gắn liền với quyền lực lãnh đạo, quản lý - Thông tin có giá trị ngày càng cao, đóng góp ngày càng nhiều vào giá trị của tổ chức Câu 9: Trình bày các kỹ năng chủ yếu về thu thập, xử lý thông tin trong LĐ,... thu thập thông tin + Điều tra bằng bảng hỏi + Phỏng vấn sâu cá nhân + Thảo luận nhóm tập trung + Phân tích tài liệu sẳn có - Kỹ năng quan sát trực tiếp bằng các giác quan: Trong lãnh đạo, quản lý, quan sát là hoạt động thu thập thông tin qua việc sử dụng các giác quan và phương tiện hỗ trợ để thu được những thông tin quản lý - Kỹ năng tìm đọc thông tin + Tìm đọc thông tin từ báo + Tìm đọc thông tin từ... suốt trong mọi hoạt động quản lý công sở Tất cả các hoạt động của công sở phải tuân theo pháp luật được thể hiện thông qua các quy định, quy chế cụ thể - CBCC phải đi sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập, nâng cao trình độ lãnh đạo, QL phù hợp với văn hóa - đạo đức công vụ,làm cho hoạt động QL ngày càng chính quy, hiện đại Điều hành công sở là các hoạt động được tiến... quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, nơi tiến hành các hoạt động công vụ hoặc dịch vụ công * Khái niệm điều hành công sở Điều hành công sở là hoạt động đảm bảo cho cán bộ, công chức thuộc quyền thực hiện đúng và hiệu quả các công việc được giao để hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức Đặc điểm công sở: - Một là, công sở là đơn vị cơ bản cấu thành hệ thống hành pháp hoạt động thường... với các công sở khác trong hệ thống - Năm là, công vụ được thực hiện bởi một đội ngũ cán bộ công chức - Sáu là, công sở có trụ sở xác định, có kinh phí hoạt động và các công sản khác để thực thi công vụ - Bảy là, công sở hoạt động để phục vụ lợi ích công, lợi ích của nhân dân * Yêu cầu điều hành công sở - Điều hành công sở phải được tiến hành đảm bảo tuân thủ pháp luật 27 Hệ thống văn bản pháp lý hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN TẬP NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TÀI LIỆU ÔN TẬP NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TÀI LIỆU ÔN TẬP NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay