Nghiên cứu đặc điểm hình thái thích nghi với môi trường sống của một số loài thuộc giống ếch cây sần Theloderma (họ ếch cây Rhacophoridae) ở Việt Nam trong điều kiện nuôi nhốt

53 164 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 20:34

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ĐÀO THỊ THỦY ẢNH HƢỞNG CỦA MẬT ĐỘ, SỐ DẢNH CẤY/KHÓM VÀ MỨC PHÂN BÓN N3 ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC CỦA GIỐNG LÚA NẾP PHU THÊ TRONG VỤ XUÂN NĂM 2013 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Di truyền học Hà Nội - 2014 LỜI CẢM ƠN Trong trình triển khai đề tài nhận đƣợc giúp đỡ quý báu cá nhân đơn vị Tôi xin chân thành cảm ơn: - Các thầy cô khoa Sinh – KTNN Trƣờng Đại sƣ phạm Hà Nội - Gia đình ông Nguyễn Văn Giang, HTX Đồng Xuân – Phƣờng Đồng Xuân – TX Phúc Yên – Vĩnh Phúc tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đề tài - Đặc biệt xin chân thành cảm ơn TS Đào Xuân Tân Trƣởng phòng Chuyển giao công nghệ Viện nghiên cứu Hợp tác KHKT Châu Á – Thái Bình Dƣơng (IAP) TS Phạm Xuân Liêm Viện KHTN Nông nghiệp Việt Nam (VASS) Ngƣời hƣớng dẫn khoa học giành nhiều thời gian tâm huyết bảo thời gian hoàn thành đề tài Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ, động viên thời gian thực tập Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Đào Thị Thủy LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chƣa sử dụng đề tài khác Các thông tin tài liệu trình bày luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc Sinh viên Đào Thị Thủy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Ý nghĩa Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Nguồn gốc lúa 1.2 Phân loại lúa 1.2.1 Phân loại theo đặc điểm lúa 1.2.2 Phân loại theo yêu cần sinh thái 1.3 Giá trị kinh tế lúa 1.4 Đặc điểm sinh học lúa 1.4.1 Đời sống lúa 1.4.2 Đặc điểm hình thái lúa 1.5 Đặc điểm lúa nếp 1.6 Kỹ thuật canh tác lúa 1.6.1 Mật độ cấy 1.6.2 Số dảnh cấy 10 1.6.3 Ảnh hưởng phân bón đến đặc tính nông sinh học lúa 11 1.7 Một số thành tựu chọn tạo giống lúa 14 1.7.1 Nước 14 1.7.2 Trong nước 14 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 16 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 17 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 17 2.3.1 Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng 17 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 18 2.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 20 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đặc điểm số tính trạng nông sinh học 21 3.1.1 Chiều cao 21 3.1.2 Số lá/cây 23 3.1.3 Chiều dài chiều rộng đòng 24 3.1.4 Khả đẻ nhánh 27 3.1.5 Chiều dài 29 3.1.6 Lá công 30 3.1.7 Một số đặc điểm nông sinh học khác 33 3.2 Các yếu tố cấu thành suất suất 34 3.2.1 Số bông/khóm 34 3.2.2 Tổng số hạt/bông 36 3.2.3 Số hạt chắc/bông tỉ lệ hạt /bông 38 3.2.4 Khối lượng hạt 1000 hạt (P1000) 39 3.2.5 Năng suất lý thuyết (NSLT) 41 3.3 Thời gian sinh trƣởng 42 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 4.1 Kết luận 44 4.1.1 Một số tính trạng nông sinh học 44 4.1.2 Các yếu tố cấu thành suất suất 44 4.2 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐHSP: Đại học Sƣ phạm HTX: Hợp tác xã KTNN: Kỹ thuật nông nghiệp KHTN: Khoa học tài nguyên NN&PTNT: Nông nghiệp phát triển nông thôn NSLT: Năng suất lý thuyết NXB: Nhà xuất TGST: Thời gian sinh trƣởng TX: Thị xã IRRI: International Rice Reseach Institule (Viện nghiên cứu lúa Quốc tế) MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Lúa gạo đƣợc xem loại trồng mùa vụ quan trọng Việt Nam Sự hình thành phát triển ngành sản xuất lúa gạo nƣớc ta có lịch sử truyền thống lâu đời có ảnh hƣởng lớn đến đời sống ngƣời dân Việt Nam có khoảng 9,3 triệu đất nông nghiệp, phần lớn diện tích đất dành cho trồng lúa khoảng 4,3 triệu (chiếm khoảng 46% diện tích đất nông nghiệp) Năm 2009 diện tích canh tác lúa có khoảng 7,44 triệu ha, năm 2011 tăng lên 0,21 triệu (7,65 triệu ha) Năm 2012 theo số liệu ƣớc tính suất đạt mức cao từ trƣớc đến 5,6 tấn/ha [10] Cây lúa không mang lại no đủ mà trở thành nét đẹp đời sống văn hoá tinh thần ngƣời Việt Là trồng quan trọng thuộc nhóm ngũ cốc, lúa lƣơng thực ngƣời dân Việt Nam nói riêng ngƣời dân châu Á nói chung Cây lúa, hạt gạo trở nên thân thuộc gần gũi đến mức từ bao đời ngƣời dân Việt Nam coi phần thiếu sống Từ bữa cơm đơn giản đến bữa tiệc sang trọng, thiếu góp mặt hạt lúa, có điều, đƣợc chế biến dƣới dạng dạng khác Cùng với phát triển lúa tẻ lúa nếp chiếm phần quan trọng đời sống nông dân Việt Nam nhƣ số quốc gia giới Lúa nếp từ lâu có vai trò quan trọng đời sống nhân dân ta nhƣ giới Lúa nếp không lƣơng thực mà có giá trị kinh tế cao Mặt khác lúa nếp nguyên liệu quan trọng ngành công nghiệp thực phẩm, sản xuất rƣợu Nhƣng giống lúa nếp cổ truyền thƣờng có suất thấp, cấy đƣợc vụ năm Lúa nếp đƣợc trồng từ lâu đời đƣợc sử dụng vào nhiều mục đích khác nhƣ: nấu xôi, làm loại bánh trƣng, bánh dày, bánh dẻo, làm đồ uống nhƣ rƣợu nhiều loại đồ ăn khác, thứ thiếu dịp lễ, tết Lúa nếp góp phần làm nên hƣơng vị độc đáo, giàu tính nhân văn văn hóa ẩm thực Việt Nam Góp phần nghiên cứu biện pháp tăng suất lúa nếp, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ảnh hƣởng mật độ cấy, số dảnh cấy khóm mức phân bón N3 đến số đặc tính nông sinh học giống lúa nếp Phu Thê vụ xuân năm 2013” Mục đích nghiên cứu Xác định ảnh hƣởng mật độ cấy (35/m2; 40/m2; 45/m2; 50/m2), số dảnh cấy/ khóm (1; 2) mức phân bón N3 đến biến đổi số đặc tính nông sinh (cụ thể tiêu hình thái, sinh trƣởng, phát triển) giống lúa nếp Phu Thê Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu biểu số đặc tính nông sinh học giống lúa nếp Phu Thê vụ xuân 2013 Dự kiến nghiên cứu tiến hành khảo sát 20 tiêu sau: - Chiều cao lúa - Màu râu - Số lá/ - Màu sắc vỏ trấu - Chiều dài đòng - Độ cứng - Chiều rộng đòng - Sắc tố antoxian đốt - Khả đẻ nhánh - Màu sắc hình dạng thìa lìa - TGST - Số hạt/ - Chiều dài lúa - Số hạt chắc/ bông, tỉ lệ hạt chắc/bông - Chiều dài công - P1000 hạt - Chiều rộng công - Màu sắc hình dạng thìa lìa - Màu sắc vỏ cám - Số bông/khóm Ý nghĩa: - Nghiên cứu để xác định mật độ cấy, số dảnh cấy/khóm lƣợng phân bón N3 thích hợp cho giống lúa nếp Phu Thê Góp phần xây xây dựng quy trình sản xuất đại trà giống lúa nếp Phu Thê vùng đất Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Nguồn gốc lúa Việc hóa lúa dại thành lúa trồng (Oryza savatia.L) với việc xuất nghề trồng lúa (Oryza sativa), kiện lịch sử loài ngƣời Đã có nhiều nghiên cứu lúa nhƣng có nhiều quan điểm khác nguồn gốc nó, nhà khoa học đến kết luận chung là: Đông Nam Châu Á nơi bắt nguồn lúa Đây vùng có diện tích lúa trồng tập trung có diện tích lớn giới, có điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa thích hợp cho phát triển lúa, đồng thời có nhiều loại lúa dại tổ tiên loài lúa trồng nhƣ: Oryza fatia, Oryza offciadis, Oryza minuta [1] 1.2 Phân loại lúa 1.2.1 Phân loại theo đặc điểm lúa Lúa trồng (Oryza sativa) thuộc hào thảo (Graminales), họ hòa thảo (Graminacea), chi Oryza Chi Oryza phân bố rộng giới với 28 loài, đa số sống năm, có loài lúa trồng là: - O sativa: trồng phổ thông giới - O glaberrima: trồng phổ thông số nƣớc Châu Việc phân loại lúa trồng có nhiều quan điểm khác nhau:  Theo Kikawa Kota (1930) chia O Sativa thành loài phụ: - O Sativa L sub sp Japonica (loài phụ Nhật Bản) - O Sativa L sub sp India (loài phụ Ấn Độ)  Theo Gustchin (1934 – 1943): chia O Sativa thành loài phụ : India, Japonica, Javanica  Theo Hoàng Thị Sản – 1999: O Sativa đƣợc chia thành thứ: - O Sativa L Var Utilissma A Camus: Lúa tẻ - O Sativa L Var Gulutinosa: Lúa nếp 1.2.2 Phân loại theo yêu cần sinh thái Theo địa hình đất, điều kiện cung cấp nƣớc, chia lúa trồng thành loại: lúa cạn lúa nƣớc Theo thời gian gieo trồng, gặt hái năm, chia lúa trồng thàng loài: lúa mùa, lúa chiêm lúa xuân 1.3 Giá trị kinh tế lúa Lúa loài gắn liền với đời sống nhân dân nhiều nƣớc giới Nó lƣơng thực giới, là: lúa mì, lúa gạo ngô Theo số liệu cụ thể lúa gạo có ảnh hƣởng đến 65% đời sống dân số giới [6] Mặt khác, lúa gạo đƣợc sử dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, làm nguyên liệu để sản xuất mặt hàng công nghiệp, góp phần làm tăng thu nhập quốc dân Năm 2013, Việt Nam nƣớc xuất gạo đứng thứ giới đạt 6,74 triệu năm quốc gia xuất gạo lớn giới [13] 1.4 Đặc điểm sinh học lúa 1.4.1 Đời sống lúa 1.4.1.1 Thời gian sinh trưởng (TGST) TGST lúa từ nẩy mầm đến chín kéo dài từ 90 – 180 ngày, vào giống môi trƣờng sinh trƣởng Trong thời gian lúa hoàn thành giai đoạn sinh trƣởng sinh dƣỡng sinh trƣởng sinh thực Xét mặt nông học, chia đời sống lúa làm giai đoạn: giai đoạn sinh trƣởng sinh dƣỡng, giai đoạn sinh trƣởng sinh thực giai đoạn chín TGST lúa phụ thuộc giống, kĩ thuật canh tác điều kiện môi trƣờng Ví dụ: PD2 vụ xuân TGST 150 – 158 ngày, vụ mùa 118 – 122 ngày (có thể thời tiết giống) mức phân bón N3 ảnh hƣởng đến tính trạng chiều rộng công năng, mật độ cao chiều rộng công giảm 3.1.7 Một số đặc điểm nông sinh học khác (Bảng 7) Qua thực tế khảo sát đặc điểm lúa, quan sát thu đƣợc kết nhƣ sau: Bảng 7: Ảnh hưởng mật độ cấy, số dảnh cấy/khóm mức phân bón N3 đến môt số đặc tính nông sinh học STT Công thức Độ cứng Màu sắc vỏ cám Sắc tố antoxian Màu sắc Màu đốt vỏ trấu râu 35/1 3 Xẻ 35/2 Xẻ 40/1 Xẻ 40/2 Xẻ 45/1 Xẻ 45/2 2 Xẻ 50/1 Xẻ 50/2 Xẻ Ghi chú: Độ cứng - Điểm (dạng cứng): tất công thức Màu sắc cám - Điểm (nâu nhạt): 40/1; 40/2; 50/1 - Điểm (đốm nâu): 35/1; 35/2; 45/1; 45/2; 50/2 Sắc tố antoxian đốt - Điểm (có): tất công thức Màu sắc vỏ trấu - Điểm (vàng cam): 35/2; 40/2; 45/2 - Điểm (vàng đốm): 35/1; 40/1; 45/1; 50/1; 50/2 Màu râu - Điểm (trắng vàng): 45/1; 50/2 - Điểm (nâu vàng): 40/1; 45/2; 50/1 - Điểm (nâu): 35/1; 35/2; 40/2 33 Hình dạng thìa 3.1.7.1 Độ cứng Tính kháng đổ thân lúa phụ thuộc vào chiều cao mà phụ thuộc vào độ cứng Độ cứng giúp lúa không bị đổ có gió bão gieo trồng đất thâm canh cao Do tiêu đƣợc nhà chọn giống quan tâm Qua bảng cho thấy: tất công thức giống lúa nếp Phu Thê hầu hết cứng đƣợc xếp vào thang điểm – dạng cứng 3.1.7.2 Màu sắc vỏ cám Đa số công thức thang điểm – vỏ cám có màu đốm nâu, có công thức màu vỏ cám thang điểm – màu nâu nhạt 40/2; 40/1 50/1 3.1.7.3 Sắc tố antoxian đốt Nhìn chung tất công thức có sắc tố nói mật độ, số dảnh cấy/khóm mức phân bón N3 không ảnh hƣởng đến tính trạng sắc tố antoxian đốt 3.1.7.4 Màu sắc vỏ trấu Đa số công thức màu vỏ trấu có màu vàng đốm – đạt thang điểm có công thức vỏ trấu thang điểm – vàng cam 40/2; 35/2 45/2 3.1.7.5 Màu râu Màu râu riêng công thức 35/2 màu râu có màu nâu đạt thang điểm 3, công thức 50/2, 45/1 đạt thang điểm – râu màu trắng vàng, công thức lại màu râu đạt thang điểm – nâu vàng 3.1.7.6 Hình dạng thìa lìa Nhìn chung mẫu khảo sát thìa lìa có dạng xẻ 3.2 Các yếu tố cấu thành suất suất 3.2.1 Số bông/khóm (Bảng biểu đồ 7) Trong yếu tố cấu thành suất số bông/khóm yếu tố có tính chất định Số bông/khóm bị chi phối bời yếu tố: - Mật độ cấy - Số nhánh đẻ - Các điều kiện ngoại cảnh kỹ thuật nhƣ nhiệt độ, ánh sáng phân bón 34 Số bông/khóm đƣợc quy định khả đẻ nhánh giống Nhiều tác giả cho số nhánh hữa hiệu/khóm – gen kiểm tra Kiểu gen giống môi trƣờng canh tác chi phối tính trạng (Chang T.T 1974) Theo Yosida (1981) khả đẻ nhánh tập trung có quan hệ mật thiết với số nhánh/khóm chi phối tiêu số bông/m2 tiêu lại chi phối tới suất cuối Trong điều kiện tối ƣu số bông/m2 đóng góp tới 75% tổng số 100% suất yếu tố cấu thành suất tạo nên [7] Bảng 8: Ảnh hưởng mật độ cấy, số dảnh cấy/khóm mức phân bón N3 đến số bông/khóm STT Công thức 35/1 Số bông/khóm X ± m 6,7 ± 0,33 Cv% 21,23 35/2 8,97 ± 0,37 17,49 40/1 6,67 ± 0,34 17,85 40/2 7,9 ± 0,25 14,71 45/1 6,1 ± 0,32 21,78 45/2 6,93 ± 0,22 20,87 50/1 6,27 ± 0,29 18,48 50/2 5,63 ± 0,21 22,10 Biểu đồ 7: Giá trị trung bình số bông/khóm 10 8.97 7.9 6.7 6.93 6.67 6.1 6.27 5.63 35/1 35/2 40/1 40/2 35 45/1 45/2 50/1 50/2 Qua bảng biểu đồ cho thấy: số bông/khóm dao động từ 5,63 – 8,97 (bông) Trong đó: số bông/khóm cao 8,97 (35/2) 5,63 (50/2) Sắp xếp thứ tự số bông/khóm công thức nhƣ sau: 35/2 > 40/2 > 45/2 > 35/1 > 40/1 > 50/2 > 45/1 > 50/2 Về hệ số biến dị: nhìn chung mẫu có hệ số biến dị mức trung bình – cao từ 14,71% (40/2) đến 22,10% (50/2), tính trạng số bông/khóm không ổn định phụ thuộc vào điều kiện môi trƣờng 3.2.2 Tổng số hạt/bông (Bảng bểu đồ 8) Tổng số hạt/bông tính trạng số lƣợng, tính trạng đa gen Theo Khush G.H OkaH.I (1984) tính trạng tổng số hạt/bông gen lặn NST khác điều khiển ng1ng1 ng2ng2 ng3ng3 ng4ng4 ng5ng5 [10] Số hạt/bông chịu ảnh hƣởng nhiều điều kiện ngoại cảnh nhƣ yếu tố môi trƣờng, điều kiện chăm sóc…Số hạt/bông yếu tố cấu thành suất thể sức chứa nhiều yếu tố nhƣ: chiều dài bông, gié mau hay thƣa, hạt xếp sít hay thƣa… Trong xu hƣớng chọn giống lúa nay, số hạt/bông số đƣợc quan tâm đặc biệt Có hai hƣớng tăng suất lúa tăng số khóm/bông tăng số bông/hạt Tuy nhiên tăng số hạt/bông mang tính tích thực tế cao Số hạt/bông nhiều tỉ lệ hạt cao dẫn đến suất Mặt khác muốn tăng số bông/khóm lại phải kéo dài thời gian đẻ nhánh lúa 36 Bảng 9: Ảnh hưởng mật độ cấy, số dảnh cấy/khóm mức phân bón N3 đến số hạt/bông STT Số hạt/bông Công thức X Cv% ± m 35/1 127,37 ± 3,68 20,18 35/2 119,27 ± 2,92 16 40/1 129,2 ± 2,98 16,31 40/2 131,1 ± 2,61 14,31 45/1 130,87 ± 3,98 21,83 45/2 117,03 ± 4,06 22,26 50/1 111,2 ± 3,19 17,5 50/2 128,6 ± 4,07 22,31 Biểu đồ 8: Giá trị trung bình số hạt/bông 140 130 120 129.2 127.37 131.1 130.87 119.27 128.6 117.03 111.2 110 100 35/1 35/2 40/1 40/2 45/1 45/2 50/1 50/2 Qua bảng biểu đồ ta thấy: số hạt/bông dao động từ 111,2 – 131,1 (hạt) Trong đó: công thức 40/2 có số hạt/bông lớn (131,1 ± 2,61), công thức 50/1 (111,2 ± 3,19) Sắp xếp thứ tự số hạt/bông công thức nhƣ sau: 40/2 > 45/1 > 40/1 > 50/2 > 35/1 > 35/2 > 45/2 > 50/1 37 Hệ số biến dị lớn 22,26% (50/2) Cv nhỏ 16% (35/2), Cv mức trung bình cao, tính trạng số hạt/bông có nhiều biến động phụ thuộc vào điều kiện môi trƣờng 3.2.3 Số hạt chắc/bông tỉ lệ hạt /bông (Bảng 10 biểu đồ 9) Hạt hạt có tỉ trọng 1,06 Số hạt chắc/bông định tới suất thực giống, giống cỏ tỉ lệ hạt /bông lớn có khả cho suất cao ngƣợc lại Tỉ lệ hạt chắc/bông chịu ảnh hƣởng thời kỳ: trƣớc sau trỗ + Trƣớc trỗ bông: số hoa/bông cao, tỉ lệ hạt thấp ngƣợc lại + Sau trỗ: tỉ lệ hạt chăc/bông phụ thuộc vào quang hợp hô hấp lúa Quang hợp ảnh hƣởng trực tiếp tới trình tích lũy tinh bột phôi nhũ, 2/3 tình bột đƣợc tích lũy hạt dựa quang hợp sau trỗ Lƣợng Gluxit quang hợp tạo thành phụ thuộc vào trình hô hấp: hô hấp mạnh lƣợng gluxit tạo thành giảm ngƣợc lại Tỉ lệ hạt phụ thuộc vào độ thoát cổ Bông thoát hoàn toàn tỉ lệ hạt cao Nhiều giống có số hạt/bông lớn nhƣng trỗ không hoàn toàn, tỉ lệ hạt lửng cao, dẫn đến suất thấp Bảng 10: Ảnh hưởng mật độ cấy, số dảnh cấy/khóm mức phân bón N3 đến số hạt chắc/bông tỉ lệ hạt chắc/bông STT Công thức 35/1 Số hạt chắc/bông Cv% X ±m 112,63 ± 3,97 21,23 35/2 114,4 ± 3,67 17,48 95,9 40/1 124,93 ± 3,26 17,84 96,7 40/2 121,27 ± 2,67 14,71 92,5 45/1 124,9± 3,87 21,77 95,4 45/2 111,43 ± 3,81 20,87 95,02 50/1 102,5 ± 3,33 18,27 91,17 50/2 118,63 ± 3,19 20,09 92,23 38 Tỉ lệ hạt chắc/bông (%) 88,43 Biểu đồ 9: Giá trị trung bình số hạt chắc/bông 130 124.93 125 124.9 121.27 118.63 120 115 114.4 112.63 111.43 110 105 102.5 100 35/1 35/2 40/1 40/2 45/1 45/2 50/1 50/2 Qua bảng 10 biểu đồ cho thấy: số hạt chắc/bông dao động từ 102,5 – 124,93 (hạt) Trong đó: công thức 40/1 cao (124,93 ± 3,26), công thức 50/1 (102,5 ± 3,33) tỉ lệ hạt chắc/bông công thức 40/1 cao (96,7%) Sắp xếp thứ tự số hạt chắc/bông công thức nhƣ sau: 40/1 > 45/1 > 40/2 > 50/2 > 35/2 > 35/1 > 45/2 > 50/1 Hệ số biến dị thấp 14,71% (40/1) cao 21,77% (45/1), Cv mức trung bình cao tính trạng số hạt chắc/bông biến động phụ thuộc vào điều kiện môi trƣờng 3.2.4 Khối lượng 1000 hạt (P1000) (Bảng 11 biểu đồ 10) P1000 tiêu nói đến khả vận chuyển, tích lũy chất khô vào hạt, góp phần làm tăng suất tỉ lệ hạt gạo nguyên Khối lƣợng 1000 hạt đƣợc giới hạn kích thức hạt khích thức vỏ trấu Tính trạng đƣợc quy định – gen đa phân (Chang T.T 1974) Sau Khush G.S Oka H.I 1984 bổ sung thêm tính trạng gen trội Bk gen lặn khác điều khiển [12] 39 Bảng 11: Ảnh hưởng mật độ cấy, số dảnh cấy/khóm mức phân bón N3 đến khối lượng 1000 hạt (g) STT Công thức Khối lƣợng 1000 hạt (P1000) (g) NSLT (tấn/ha) 35/1 28,01 8,57 35/2 25,2 9,05 40/1 27,03 40/2 24,02 9,2 45/1 26,78 8,26 45/2 25,89 8,99 50/1 25,36 8,13 50/2 24,1 7,76 Biểu đồ 10: Giá trị trung bình khối lượng 1000 hạt ( P1000) 28 26 28.01 27.03 26.78 25.89 25.2 25.36 24.1 24.02 24 22 20 35/1 35/2 40/1 40/2 45/1 45/2 50/1 50/2 Qua bảng 11 biểu đồ 10 cho thấy: Khối lƣợng 1000 hạt dao động từ 24,02 – 28,01 (g) Trong P1000 cao 28,01 (35/1) thấp 24,02 (40/2) Sắp xếp thứ tự P1000 công thức nhƣ sau: 35/1 > 40/1 > 45/1 > 45/2 > 50/1 > 35/2 > 50/2 > 40/2 40 Nhận thấy P1000 công thức cấy dảnh cao công thức cấy dảnh Ở bảng 11 công thức số 4; 6; làm tăng mật độ dảnh/khóm (là 80; 90; 100 dảnh/m2) số tăng lên, hạt tăng số hạt lép tăng dần đến P1000 giảm 3.2.5 Năng suất lý thuyết (NSLT) (Bảng 11 biểu đồ 11) Lƣơng thực đã, vấn đề chiến lƣợc mối quốc gia Do đó, mục đích quan trọng sản xuất lúa gạo suất sau tới chất lƣợng Với mật độ cấy, thu thập số liệu tính đƣợc suất công thức giống BN4 khảo sát Biểu đồ 11: Giá trị trung bình suất lý thuyết (NSLT) 10 9.05 9.2 8.99 8.57 8.26 8.13 7.76 35/1 35/2 40/1 40/2 45/1 45/2 50/1 50/2 Qua bảng 11và biểu đồ 11 cho thấy: NSLT giống lúa BN4 cao, đạt từ 7,76 – 9,2 tấn/ha NSLT cao 9,2 tấn/ha (40/2) thấp 7,76 tấn/ha (50/2) Sắp xếp thứ tự NSLT công thức nhƣ sau: 40/2 > 35/2 > 40/1 > 45/2 > 35/1 > 45/1 > 50/1 > 50/2 Nhận thấy công thức 40/1 40/2 đạt đƣợc NSLT lớn so với công thức khác, chứng tỏ với mật độ 40 khóm/m2 mật độ tối ƣu cho NSLT cao 41 3.3 Thời gian sinh trƣởng (Bảng 12) Thời gian sinh trƣởng đƣợc tính từ hạt nảy mầm đến 85% quần thể chín, thời gian sinh trƣởng giống lúa dài hay ngắn phụ thuộc vào giống điều kiện ngoại cảnh Trong đời sống lúa trải qua giai đoạn sinh trƣởng giai đoạn sinh dƣỡng giai đoạn sinh thực Chênh lệch thời gian sinh trƣởng giống lúa khác chủ yếu khác giai đoạn sinh dƣỡng Qua nghiên cứu ảnh hƣởng mật độ cấy, số dảnh cấy/khóm mức phân bón N3 đến thời gian sinh trƣởng giống lúa nếp Phu Thê, thu đƣợc kết sau: Bảng 12: Ảnh hưởng mật độ cấy, số dảnh cấy/khóm mức phân bón N3 đến thời gian sinh trưởng (ngày) Mật độ Gieo - cấy Kết thúc đẻ nhánh Đẻ nhánh - trỗ Trỗ - chín TGST 35/1 20 31 40 31 122 35/2 20 29 38 32 119 40/1 20 29 40 31 120 40/2 20 30 38 32 120 45/1 20 29 39 31 119 45/2 20 29 38 31 118 50/1 20 30 38 31 119 50/2 20 29 38 32 117 Qua bảng 12 cho thấy: thời gian sinh trƣởng giống lúa nếp Phu Thê công thức khác không nhiều (117 – 122) Ở công thức 35/1 có tổng TGST cao 122 ngày, thấp công thức 50/2 117 ngày - Thời gian gieo đến cấy mật độ giống (20 ngày) Thời gian cấy đến đẻ nhánh mật độ chênh lệch không nhiều dao động từ 29 - 31 ngày - Thời gian đẻ nhánh mật độ dao động khoảng từ 38 – 40 ngày Từ bảng ta nhận thấy thời gian đẻ nhánh đến trỗ dảnh cấy/khóm lớn 42 so với dảnh cấy khóm mật độ cao thời gian đẻ nhánh ngắn so với mật độ thƣa - Thời gian từ trỗ đến chín dao động khoảng 31 – 32 ngày Điều cho thấy công thức khác thời gian từ trỗ đến chênh lệch không nhiều Nguyên nhân: mật độ thấp TGST dinh dƣỡng kéo dài so với cấy mật độ cao Giai đoạn trỗ không chịu tác động lớn yếu tố dảnh cấy mật độ cấy Còn mức độ phân bón N3 ảnh hƣởng đến TGST giống lúa rút ngắn TGST 43 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận 4.1.1 Một số tính trạng nông sinh học Dựa kết nghiên cứu, tính trạng nông sinh học chia làm nhóm sau - Nhóm 1: Nhóm tính trạng ổn định + Chiều cao cây: từ 109,05cm (50/1) đến 121,04cm (35/1) + Số cây: từ 15,57 (40/2) đến 16,33 (35/1) + Chiều rộng công năng: từ 1,46 cm (50//2) đến 1,55 cm (35/1) + Các tính trạng: trạng thái trục chính, sắc tố antoxian, màu sắc râu, màu hình dạng thìa lìa, màu sắc vỏ trấu, màu sắc vỏ cám - Nhóm 2: Nhóm tính trạng ổn định + Chiều dài đòng: từ 39,09 cm (50/1) đến 43,17 cm (40/2), chiều rộng đòng: từ 1,50 cm (35/1) đến 1,58 cm (40/2) + Khả đẻ nhánh: từ 5,63 (50/2) đến 8,97 (34/2) + Chiều dài bông: từ 21,77 cm (35/1) đến 23,88 cm (45/1) 4.1.2 Các yếu tố cấu thành suất suất Qua kết nghiên cứu, cho thấy mật độ 40 khóm/m2 45 khóm/m2 cho tiêu suất yếu tố cấu thành suất cao vƣợt trội mật độ khác Trong công thức 40/2 cho NSLT cao (9,2 tấn/ha) Tổng hợp đăc tính nông sinh học yếu tố cấu thành suất thấy công thức 40/1 40/2 phân bón N3 có triển vọng cho suất giống lúa nếp Phu Thê (BN4) cao 4.2 Kiến nghị Tiếp tục nghiên cứu vụ để có kết xác Thí nghiệm cần tiến hành thêm tiêu số đặc điểm nông sinh học nhƣ: trạng thái thoát cổ bông, độ tàn lá, chiều dài trục chính, khả chống chịu… 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Kim Cƣờng, (1997), “Xác định đặc điểm nông sinh học giá trị chọn giống số dòng đột biến từ lúa nếp TK – 90 – 415 gieo trồng Từ Liêm – Hà Nội” –luận văn thạc sĩ khoa học sinh họ Bùi Huy Đáp (1999), Một số vấn đề lúa, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Trƣơng Đích (1999), Kỹ thuật gieo trồng 265 giống trồng suất cao, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Hoan (2003), Cây lúa kỹ thuật thâm canh cao sản hộ nông dân, NXB Nghệ An, tr.210-272 Nguyễn Hữu Hồng (1993), Luận án thạc sĩ nông nghiệp – Miyazaki – Nhật Bản PTS Nguyễn Thị Lâm, (1999), Giáo trình lúa, NXB Nông nghiệp] Điều chứng tỏ, lúa gạo đóng vai trò quan trọng việc giải vấn đề thiếu lƣơng thực Trần Đình Long (1997), Chọn giống trồng, NXB Nông Nghiệp Đinh Văn Lữ (1978), Giáo trình lúa, NXB Nông nghiệp Đinh Sỹ Nguyên (2009), Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ cấy tới sinh trưởng, phát triển suất giống lúa Khang dân điều kiện phân bón thấp vụ xuân 2009 Kim Động – Hưng Yên, Báo cáo thực tập tốt nghiệp, Khoa Nông học, Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội 10 Trần Duy Quý (1994), Cơ sở di truyền kỹ thuật gây tạo sản xuất giống lúa lai, NXB Nông Nghiệp Hà Nội 11 Nguyễn Công Tạn, Ngô Thế Dân, Hoàng Tuyết Minh, Nguyễn Thị Trâm, Nguyễn Trí Hòa, Quách Ngọc Ân (2002) Lúa lai Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 12 Nguyễn Thị Thanh Tâm, (12/1999), Đặc điểm nông sinh học số dòng lúa lai, luận văn thạc sĩ khoa học sinh học 13 Trang web tham khảo: www.thitruongluagao.com 45 PHỤ LỤC Một số hình ảnh minh họa 46 47
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm hình thái thích nghi với môi trường sống của một số loài thuộc giống ếch cây sần Theloderma (họ ếch cây Rhacophoridae) ở Việt Nam trong điều kiện nuôi nhốt, Nghiên cứu đặc điểm hình thái thích nghi với môi trường sống của một số loài thuộc giống ếch cây sần Theloderma (họ ếch cây Rhacophoridae) ở Việt Nam trong điều kiện nuôi nhốt, Nghiên cứu đặc điểm hình thái thích nghi với môi trường sống của một số loài thuộc giống ếch cây sần Theloderma (họ ếch cây Rhacophoridae) ở Việt Nam trong điều kiện nuôi nhốt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay