Cấu trúc quần xã Ve giáp (acari oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình

93 163 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 20:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI LÊ THỊ LAN PHƢƠNG CẤU TRÚC QUẦN XÃ VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) Ở HỆ SINH THÁI ĐẤT RỪNG THỨ SINH NHÂN TÁC ĐỘ CAO 300M THUỘC VƢỜN QUỐC GIA CÚC PHƢƠNG, TỈNH NINH BÌNH Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60 42 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐÀO DUY TRINH HÀ NỘI, 2014 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn Thạc sĩ xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới TS Đào Duy Trinh, người thầy từ đầu định hướng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực đề tài nghiên cứu Trân trọng cảm ơn hỗ trợ khoa học tạo điều kiện nghiên cứu Ban Chủ nhiệm Khoa Sinh – KTNN, phòng Sau đại học, Giáo sư, Tiến sĩ cán môn Động vật học trường Đại học sư phạm Hà Nội trường mà học thực luận văn Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn Ban Giám Đốc, cán bộ, nhân viên vườn Quốc gia Cúc Phương tạo điều kiện, giúp đỡ, cung cấp thông tin cần thiết cho thời gian nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn tới em Trần Ngọc Khang sinh viên lớp K37C Khoa Sinh – KTNN trường Đại học sư phạm Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ trình thu, tách lọc mẫu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới gia đình, chồng, tôi, Ban giám hiệu trường THPT Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc đồng nghiệp nơi công tác tạo điều kiện giúp thời gian, động viên tinh thần để hoàn thành tốt chương trình học thời hạn Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014 Tác giả luận văn Lê Thị Lan phƣơng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, tất số liệu kết nghiên cứu luận văn nghiên cứu, số liệu hoàn toàn trung thực, không trùng lặp với đề tài khác chưa sử dụng để bảo vệ luận văn Tôi xin cam đoan thông tin, số liệu trích dẫn luận văn xác rõ nguồn gốc Mọi giúp đỡ, tạo điều kiện cho việc thực luận văn cảm ơn Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014 Tác giả luận văn Lê Thị Lan Phƣơng MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cảm ơn Lời cam đoan Danh mục kí hiệu, viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài 3 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đóng góp đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình nghiên cứu Oribatida giới 1.1.1 Nghiên cứu thành phần loài Oribatida 1.1.2 Nghiên cứu cấu trúc quần xã Oribatida 1.1.3 Nghiên cứu vai trò thị quần xã Oribatida 1.2 Tình hình nghiên cứu Oribatida Việt Nam 1.2.1 Nghiên cứu thành phần loài Oribatida 1.2.2 Nghiên cứu cấu trúc quần xã Oribatida 11 1.2.3 Nghiên cứu vai trò thị quần xã Oribatida 12 Chƣơng ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 15 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu 15 2.1.1.1 Đặc điểm tự nhiên vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình 16 2.1.1.2 Đặc điểm dân sinh sản xuất kinh tế 18 2.1.2 Thời gian nghiên cứu số lượng mẫu 18 2.2 Vật liệu nghiên cứu 19 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 19 2.3.1 Xác định thành phần loài Oribatida 19 2.3.2 Xác định cấu trúc quần xã Oribatida 24 2.3.3 Xác định vai trò thị quần xã Oribatida hệ sinh thái đất 24 2.3.4 Phương pháp phân tích thống kê số liệu 24 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 3.1 Thành phần loài đặc điểm phân bố quần xã Ve giáp (Acari: Oribatida) hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ 27 cao 300m thuộc vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng, tỉnh Ninh Bình 3.1.1 Thành phần loài quần xã Oribatida hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình 27 3.1.2 Đặc điểm phân bố quần xã Oribatida hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình 35 3.2 Cấu trúc quần xã Oribatida hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng, tỉnh 38 Ninh Bình 3.2.1 Đa dạng thành phần loài 40 3.2.2 Mật độ trung bình 41 3.2.3 Chỉ số đa dạng loài H’ 42 3.2.4 Chỉ số đồng J’ 44 3.2.5 Các loài Oribatida ưu hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình 45 3.3 Cấu trúc quần xã Oribatida theo tầng sâu thẳng đứng hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vƣờn 49 Quốc gia Cúc Phƣơng, tỉnh Ninh Bình 3.3.1 Đa dạng thành phần loài 50 3.3.2 Mật độ trung bình 51 3.3.3 Chỉ số đa dạng loài H’ 52 3.3.4 Chỉ số đồng J’ 53 3.3.5 Các loài Oribatida ưu theo tầng sâu thẳng đứng hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia Cúc 54 Phương, tỉnh Ninh Bình 3.4 Bƣớc đầu đánh giá vai trò thị sinh học quần xã Oribatida hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m 58 thuộc vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng, tỉnh Ninh Bình 3.4.1 Cơ sở khoa học việc sử dụng quần xã Oribatida làm thị sinh học 58 3.4.2 Vai trò thị sinh học quần xã Oribatida môi trường đất hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn 61 Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình 3.4.2.1 Cấu trúc quần xã Oribatida yếu tố thị biến đổi theo sinh cảnh hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m 61 thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình 3.4.2.2 Cấu trúc quần xã Oribatida yếu tố thị biến đổi theo tầng sâu thẳng đứng hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, VIẾT TẮT STT Kí hiệu Viết tắt +1 Tầng rêu Tầng A1 Độ sâu tầng đất 0-10cm A2 Độ sâu tầng đất 10-20cm ĐHSP GS Giáo sư H‟ Chỉ số đa dạng loài J‟ Chỉ số đồng MĐTB 10 S Số lượng loài theo tầng phân bố 11 S1 Số lượng loài theo sinh cảnh 12 TS Tiến sĩ 13 VQG Đại học sư phạm Mật độ trung bình Vườn Quốc gia DANH MỤC CÁC BẢNG STT Nội dung Trang Bảng 2.1 Số lượng mẫu thu hệ sinh thái đất rừng thứ sinh 19 nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình Bảng 3.1 Danh sách thành phần loài phân bố Oribatida theo sinh cảnh hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ 28 cao 300m thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình Bảng 3.2 Thành phần họ Oribatida hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình Bảng 3.3 So sánh tính đa dạng taxon họ, giống, loài khu hệ Oribatida hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình với khu hệ Oribatida khác nghiên cứu trước Bảng 3.4 Một số số định lượng cấu trúc quần xã Oribatida theo tầng phân bố hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình Bảng 3.5 Các loài Oribatida ưu ởhệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương Bảng 3.6 Chỉ số định lượng cấu trúc quần xã Oribatida theo độ sâu đất hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình Bảng 3.7 Các loài Oribatida ưu theo độ sâu đất hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình Bảng 3.8 Các loài Oribatida ưu chung lần lấy mẫu theo độ sâu đất hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình 33 35 39 45 49 54 64 DANH MỤC CÁC HÌNH STT Nội dung Hình 2.1 Sơ đồ tham quan vườn Quốc gia Cúc Phương, Trang 15 Ninh Bình Hình 2.2 Bản đồ địa điểm lấy mẫu vườn Quốc gia Cúc Phương, 16 tỉnh Ninh Bình Hình 2.3 Sơ đồ cấu trúc thể Oribatida Hình 2.4 Sơ đồ cấu trúc thể cấu tạo quan Oribatida bậc cao 21 22 Hình 3.1 Số lượng loài Oribatida theo sinh cảnh hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn 40 Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình Hình 3.2 Mật độ trung bình Oribatida theo sinh cảnh hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc 41 vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình Hình 3.3 Chỉ số đa dạng loài H‟ Oribatida theo sinh cảnh hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m 42 thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình Hình 3.4 Chỉ số đồng J‟ Oribatida theo sinh cảnh hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc 44 vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình Hình 3.5 Cấu trúc ưu Oribatida hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia 46 Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình 10 Hình 3.6 Số lượng loài Oribatida theo độ sâu tầng đất hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia cúc phương, tỉnh Ninh Bình 50 11 Hình 3.7 Mật độ trung bình Oribatida theo độ sâu tầng đất hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m 51 thuộc vườn Quốc gia cúc phương, tỉnh Ninh Bình 12 Hình 3.8 Chỉ số đa dạng loài H‟ Oribatida theo độ sâu tầng đất hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m 52 thuộc vườn Quốc gia cúc phương, tỉnh Ninh Bình 13 Hình 3.9 Chỉ số đồng J‟ Oribatida theo độ sâu tầng đất hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 53 300m thuộc vườn Quốc gia cúc phương, tỉnh Ninh Bình 14 Hình 3.10 Các loài Oribatida ưu theo độ sâu tầng đất hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc 55 vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình 15 Hình 3.11 Các giá trị số định lượng, số lượng loài, mật độ trung bình, số đa dạng loài H‟ theo sinh cảnh hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình 62 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Các vườn quốc gia Việt Nam (2001), Nxb Nông nghiêp, tr.92-156 Phan Thị Huyền, Vũ Quang Mạnh, Nguyễn Xuân Lâm, Đặng Việt Hà, Đặng Thúy Hiền (2004), “Ve giáp (Acari: Oribatei) cấu trúc quần xã Acari hệ sinh thái rừng vườn Quốc gia Ba Vì, Việt Nam”.- Những vấn đề nghiên cứu khoa học sống, Nxb KH KT, H., tr 777-780 Lê Văn Khoa (chủ biên) (2007), Chỉ thị sinh học môi trường, Nxb GD, tr 5-8 Vũ Tự Lập (2006), Địa lí tự nhiên Việt Nam, Nxb ĐHSP, tr 100-162 Vũ Quang Mạnh (1980), Nghiên cứu thành phần phân bố biến động số lượng nhóm Ve bét Cryptostigmata, Mesostigmata, Prostigmata (Acarina) bọ nhảy Collembola (Insecta) số sinh cảnh Tây Nguyên ngoại thành Hà Nội.- Bộ Giáo Dục, Trường ĐHSP Hà Nội 1, Lv Cấp I SĐH, H., tr.1-57 Vũ Quang Mạnh (2002), “Đa dạng quần xã Ve giáp (Acari: Oribatei) vùng đồi núi Đông Bắc Bắc Kạn”, Báo cáo Hội nghị Vườn Quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn, 26 - 27/9/2002, tr 12-17 Vũ Quang Mạnh (2007), Động vật chí Việt Nam, Bộ Ve giáp Oribatida, Nxb KH KT, 21, tr 15 - 346 Vũ Quang Mạnh (2013), Nghiên cứu khu hệ động vật Ve giáp Việt Nam (Acari: Oribatida) – Hệ thống phân loại, địa động vật phân vùng động vật, hình thành vai trò hệ sinh thái đất, Luận án Tiến sĩ khoa học 70 Vũ Quang Mạnh, Vương Thị Hoà (2002), “Dẫn liệu bổ sung cấu trúc vai trò quần xã Ve giáp (Acari: Oribatei) vùng rừng Tam Đảo, Vĩnh Phúc”, Nxb Nông nghiệp, tr 314 - 318 10 Vũ Quang Mạnh, Nguyễn Xuân Lâm (2005), “Đặc trưng phân bố tính chất địa động vật khu hệ Ve giáp (Acari: Oribatei) Việt nam”, Báo cáo khoa học Hội nghị Côn trùng học toàn quốc lần thứ 5, Nxb Nông nghiệp, tr.137 - 144 11 Vũ Quang Mạnh, Đào Duy Trinh (2006), “Ve giáp họ Oppiidae Grandjean, 1954 (Acari: Oribatida) Việt Nam, II, Phân họ Oppiinae Grandjean, 1951 Multioppiinae Balogh, 1983”, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, T, XXII, 4, tr 66 - 75 12 Vũ Quang Mạnh, Lưu Thanh Ngọc, Nguyễn Hải Tiến (2008), “Cấu trúc quần xã Chân Khớp bé (Microarthropoda: Oribatida, Collembola) đất liên quan đến đặc điểm thảm trồng vùng đồng sông Hồng, Việt Nam”, Khoa học Công nghệ Việt Nam, 5(6), tr 81 - 86 13 Vũ Quang Mạnh, Đào Duy Trinh, Nguyễn Hải Tiến (2008), “Nghiên cứu cấu trúc quần xã động vật đất, - Yếu tố thị phát triển bền vững hệ sinh thái đất, - Báo cáo Hội nghị Techmart Tây Nguyên”, 24 - 27/4/2008, Buôn Mê Thuật, Đắc Lắc, tr - 14 Vũ Quang Mạnh, Lê Thị Quyên, Đào Duy Trinh (2006), “Họ Ve giáp Oppiidae Grandjean, 1954 (Acari: Oribatida) Việt Nam, I Các phân họ Pulchroppiinae, Oppiellinae, Mystroppiinae, Brachyoppiinae, Arcoppiinae”, Tạp chí sinh học, 28(3), tr 1-8 15 Trần Đình Nghĩa (chủ biên) (2005), Sổ tay thực tập thiên nhiên, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội, tr 5-42 71 16 Nguyễn Hải Tiến (2011), Thành phần cấu trúc quần xã Ve giáp (Acari: Oribatida) vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, Luận án Tiến sĩ khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 17 Đào Duy Trinh cs (2012), “ Nghiên cứu biến động thành phần loài khu hệ ve giáp (Acari : Oribatida) khu công nghiệp Bình Xuyên vùng phụ cận thuộc Huyện Bình Xuyên, vĩnh Phúc” , Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học trường ĐHSP toàn quốc lần thứ 6, tr.538-543 18 Đào Duy Trinh, Tạ Mạnh Cường (2014), “Nghiên cứu vai trò thị Oribatida đai cao 700m VQG Tam Đảo”, Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 8, Nxb NN, Tr 972-978 19 Đào Duy Trinh, Vũ Quang Mạnh (2013), “Đánh giá vai trò thị sinh học quần xã Oribatida hệ sinh thái đất VQG Xuân Sơn, Phú Thọ”, Tạp chí khoa học, ĐHQG Hà Nội, V (29), N (2), tr 48-56 20 Đào Duy Trinh, Tạ Mạnh Cường, Vũ Quang Mạnh (2012), “ Nghiên cứu cấu trúc quần xã Oribatida theo mùa khô mùa mưa vườn quốc gia Xuân Sơn Phú Thọ”, Tạp chí khoa học, ĐHSP Hà Nội số 18/2012, tr.163-169 21 Đào Duy Trinh, Hứa Thị Huế, Nông Thị Kiều Hoa, Phạm Văn Ngọc, Trần Văn Vinh, Vũ Quang Mạnh (2014), “Nghiên cứu biến động thành phần loài thuộc Ve giáp KCN Phúc Yên – Vĩnh Phúc phụ cận năm 2012”, Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 8, Nxb NN, tr 979 – 978 22 Đào Duy Trinh, Trịnh Thị Thu, Vũ Quang Mạnh ( 2010), “Dẫn liệu thành phần loài, đặc điểm phân bố địa động vật khu hệ Oribatida VQG Xuân Sơn, Phú Thọ”, Tạp chí khoa học, ĐHQG Hà Nội, khoa học tự nhiên công nghệ 26, tr.49-56 72 23 Vườn Quốc gia Cúc Phương (2009), Nxb Thông Tấn, tr.2-67 Tiếng Anh 24 Balogh J and Balogh P (1992), The Oribatid Genera of the World, HNHM Press, Budapest, V.1 and 2, pp 1-263 and pp 1-375 25 Balogh J and Mahunka S (1967), “New oribatids (Acari, Oribatei) from Vietnam”- Act Zool Hung., 13(1-2), pp 39-74 26 Behan - Pelletier V.M (1999), “Oribatid mite biodiversity in agroecosystems: role for bioindication”, Agra Eco & Environment 74, pp 411-423 27 Behan - Pelletier V and Walter D.E (2000), “Biodiversity of Oribatid Mites (Acari: Oribatida) in tree Canopies and Litter”, In: Coleman D.C and Hendrix P.E 2000, Invertebrates as webmasters in Ecosystems New York, CABI Publishing, pp 187-198 28 Chachaj B and Seniczak S (2006), “Seasonal dynamics of the density of Oribatida (Acari) in a lowland meadow and pastures.”, Biological Lett., 43(2), pp 153-156 29 Ermilov S.G and Chystyakov M.P., 2007 “ To our knowledge of arboareal Oribatida of the mites of the Nizhniy Novgoorod region” , Povoljki ecological Jurnal 3, pp.250-255 30 Elzbieta Chudzicka and Ewa skinska, 1994 An evaluation of an urban environment on the basis of faunistic data Proceedings of the II European Meeting of the International Network for Urban Ecology, Polska Akademia Nauk, Warszawa: 175-185 73 31 Karasawa S (2004), “Effects of microhabitat diversity and geographical isolation on Oribatida mite (Acari: Oribatida) communities in mangrove forests”, Pedobiologia 48(3), pp 1-10 32 Krivolutsky D A., Lebedeva N.V (2004), “Oribatid mites (Oribatei, Acariformes) in bird feathers: non-passerines”, Acta Zool, Lituanica, 14(1), pp 26-47 33 Quang Manh Vu and Tri Tien Nguyen (2000), “Microathropod community structures (Oribatida and Collembola) in Tam Dao National Park, Viet Nam” Indian Academy of Sciences, pp 379-386 34 Primer-E Ltd (2001), Primer for Windows, Version 5.2.4, 2001 35 Rajski A et Szudrwicz R (1974), “Oribatei (Acari) from Northern Vietnam.” I Act Zool Cracov., XIX(11), pp 345 - 372 36 Ruseck J (1986), “Soil microstructures-contributions on (sis) specific soil organisms.” Quaest Ent 21, pp 497-514 37 Steiner W.A (1995), “Inphuence of air pollution on moss-dwelling animals Terrestrial fauna, with emphasis on Oribatida, with emphasis on Oribatida and Collembola”, Acarologia 36, pp 149-173 38 Zaitsev A,S., Wolters V (2006), “Geographic determinants of Oribatid mite communities Structure and diversity across Europe: a longitudinal Perspective”, European Jour of Soil Biology 42, pp 358-361 Tiếng Đức 39 Schatz H (2002), “Die Oribatidenliteratur und die bechriebenen Oribatidenarten (1758-2001)- Eine Analyse.” Abh Ber Naturkundemus Gonlitz 72, pp 37-45 40 Willmann C (1931), “Moosmilben oder Oribatiden (Oribatei)”- Tierwelt Deutschlands, Jena, Teil 22, pp 79-200 Tiếng Pháp 74 41 Grandjean (1954), “Essai de classification des Oribates (Acariens).”Bull Soc Zool France, 78(1-6), pp 421-446 Internet 42 http://wwwbionicainfo/biblioteca/Wang2002PhytophagaDiversityAcary.pdf 43 WWW/hhpt Google.com 44 WWW// Hammen L van D (2009), Berlese „s primitive Oribatida mites 45 WWW zipcode.com PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: SỐ LƢỢNG CÁC LOÀI, ĐỘ ƢU THẾ, MĐTB ORIBATIDA Ở HỆ SINH THÁI ĐẤT RỪNG THỨ SINH NHÂN TÁC ĐỘ CAO 300M VQG CÚC PHƢƠNG, NINH BÌNH Ở TẦNG RÊU, TẦNG LÁ, TẦNG ĐẤT BẢNG 1: SỐ LƢỢNG CÁC LOÀI, ĐỘ ƢU THẾ, MĐTB ORIBATIDA Ở TẦNG RÊU STT Tên loài 10 11 12 13 14 15 Lohmannia javana Balogh, 1961 Archegozetes longisetosus Aoki, 1965 Nanhermannia sp Liodes theleproctus (Hermann, 1804) Microtegeus reticulatus Aoki, 1965 Zetochestes saltator Oudemans, 1915 Cultroribula lata Aoki, 1961 Acrotocepheus duplicornutus Aoki, 1965 discrepans Balogh et Mahunka, 1967 Eremella vestita Berlese, 1913 Karenella acuta (Csiszar, 1961) Suctobelbella multituberculata (Balogh et Mahunka, 1967) Scapheremaeus crassus Mahunka, 1988 Uracrobates magniporosus Balogh et Mahunka, 1967 Brasilobates maximus Mahunka, 1988 Setoxylobates foveolatus Balogh et Mahunka, 1967 Lấy mẫu đợt Lấy mẫu đợt Chung đợt Loài ∑ %UT Loài ∑ %UT 2/ 5.13 1/ 1/ 1/ 1 2/1/1 10,26 3/ 9,09 9,72 1/ 1 2/ 5,13 1/ 1 1/ 1 1/1 1/ 1/ 2/ 1/ 1 1/ 5,13 5,13 ½ 0 0 3 9,09 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Perxylobates brevisetus Mahunka, 1988 Xylobates capucinus (Berlese, 1908) Xylobates lophotrichus (Brerlese, 1904) Xylobates monodactylus (Haller, 1804) Peloribates pseudoporosus Balogh et Mahunka, 1967 Peloribates stellatus Balogh et Mahunka, 1967 Rostrozetes punctulifer Balogh et Mahunka, 1979 Rostrozetes sp Scheloribates cruciseta Vu et Jeleva, 1987 Scheloribates fimbriatus Thor, 1930 Scheloribates laevigatus (C L Koch, 1836) Scheloribates pallidulus (C L Koch, 1840) Scheloribates praeincisus (Berlese, 1916) Tuberemaeus sculpturatus Mahunka, 1987 Truncopes orientalis Mahunka, 1987 Ceratozetes gracilis (Michael, 1884) 2/ 1/ 3/ 3/1/2/2 1/ 1/1 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 0 1 1 1 5,13 0 7,69 1/ 20,51 1/ 2/1/1 12,12 1/ 1/ 5,13 0 12/ 12 36,36 0 0 1/ Tổng số: 39 Số loài: 21 MĐTB: 312 cá thể/ kg Tổng số: 33 Số loài: 15 MĐTB: 264 cá thể/ kg 1 12 1 1 5,56 12,5 5,56 16,67 Tổng số: 72 Số loài chung: MĐTB: 576 cá thể/ kg BẢNG 2: SỐ LƢỢNG CÁC LOÀI, ĐỘ ƢU THẾ, MĐTB ORIBATIDA Ở TẦNG LÁ Lấy mẫu đợt Loài ∑ %UT 2/3 1/20 21 14,19 7/2/4 13 8,78 2/ Lấy mẫu đợt Loài ∑ %UT 1/ 0 4/ 0 6/ 11 0 24 13 0 0 1 1 0 97 1 30 STT Tên loài Meristacarus sp Phyllhermannia similis Balogh et Mahunka, 1967 Microtegeus reticulatus Aoki, 1965 Cultroribula lata Aoki, 1961 Ceratoppia crassiseta Balogh et Mahunka, 1967 Tectocepheus velatus Michael, 1880 Acrotocepheus duplicornutus Aoki, 1965 discrepans Balogh et Mahunka, 1967 Acrotocepheus triplicornutus Balogh et Mahunka, 1967 8/ Dolicheremaeus aoki (Balogh et Mahunka, 1967) 1/3 Dolicheremaeus ornata (Balogh et Mahunka, 1967) 6/ Dolicheremaeus lineolatus Balogh et Mahunka, 1967 6/5 Eremella vestita Berlese, 1913 2/ Kokoppia dendricola (Jeleva et Vu, 1987) Pseudoamerioppia vietnamica (Mahunka, 1988) Suctobelbella multituberculata (Balogh et Mahunka, 1967) Unguizetes clavatus Aoki, 1967 7/ Brasilobates maximus Mahunka, 1988 9/ Setoxylobates foveolatus Balogh et Mahunka, 1967 Perxylobates brevisetus Mahunka, 1988 3/4/5/12 Xylobates lophotrichus (Brerlese, 1904) 1/11/1 Xylobates gracilis Aoki, 1962 Xylobates monodactylus (Haller, 1804) 1/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 5,41 7,43 1/ 1/ 1/ 1/ 6,08 16,22 8,78 96/1 1/ 1/ 1/ 29/1 29,31 9,06 Chung đợt 21 13 11 1 97 25 14 31 20,25 5,22 6,47 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Magnobates flagellifer Hammer, 1967 Peloribates pseudoporosus Balogh et Mahunka, 1967 Peloribates kaszabi Mahunka, 1988 Peloribates stellatus Balogh et Mahunka, 1967 Rostrozetes punctulifer Balogh et Mahunka, 1979 Scheloribates laevigatus (C L Koch, 1836) Scheloribates pallidulus (C L Koch, 1840) Scheloribates praeincisus (Berlese, 1916) Tuberemaeus sculpturatus Mahunka, 1987 Tuberemaeus sp Truncopes orientalis Mahunka, 1987 Ceratozetes gracilis (Michael, 1884) Ceratozetes mediocris Berlese, 1908 Lamellobates ocularis Jeleva et Vu, 1987 Punctoribates sp Oribatella sculpturata Mahunka, 1987 Galumnella cellularis Balogh et Mahunka, 1967 Galumna lanceata Oudemans, 1900 Trichogalumna subnudus Balogh et Mahunka, 1967 1/2/11 1/ 1/ 1/1 1/1 1/ 1/ 14 0 0 2 0 0 1 9,46 Tổng số: 148 Số loài: 21 MĐTB: 740 cá thể/ m2 1/ 144/ 1/ 1/ 3/ 1/ 1/ 6/ 2/ 1/6 6/4 2/ 2/ 1/ 2/ 1/ 1/ 144 1 1 10 2 1 43,5 Tổng số: 331 Số loài: 29 MĐTB: 1655 cá thể/ m2 158 1 12 2 2 1 32,99 Tổng số:479 Số loài chung: MĐTB: 2395 cá thể/ m2 BẢNG 3: SỐ LƢỢNG CÁC LOÀI, ĐỘ ƢU THẾ, MĐTB ORIBATIDA Ở TẦNG ĐẤT 0-10CM STT Tên loài 10 11 12 13 14 15 Javacarus kuehnelti Balogh, 1961 Papilacarus arboriseta Vu et Jeleva, 1987 Papilacarus undrirostratus Aoki, 1964 Ceratoppia crassiseta Balogh et Mahunka, 1967 Furcoppia parva Balogh et Mahunka, 1967 Acrotocepheus duplicornutus Aoki, 1965 Dolicheremaeus ornata (Balogh et Mahunka, 1967) Eremella vestita Berlese, 1913 Ramusella clavipectinata (Michael, 1885) Protokalumna jacoti Balogh et Mahunka, 1967 Unguizetes sp Brasilobates maximus Mahunka, 1988 Perxylobates brevisetus Mahunka, 1988 Xylobates capucinus (Berlese, 1908) Xylobates lophotrichus (Brerlese, 1904) 16 17 Xylobates monodactylus (Haller, 1804) Peloribates pseudoporosus Balogh et Mahunka, 1967 Rostrozetes trimorphus Balogh et Mahunka, 1979 Scheloribates laevigatus (C L Koch, 1836) Tuberemaeus sculpturatus Mahunka, 1987 Cosmopirnodus tridactylus Mahunka, 1988 18 19 20 21 Lấy mẫu đợt (18/5/2013) Loài ∑ 1/ 1/ 3/2 0 1/ 1/2/2 1/ 1/ 4/3/4/7 18 2/ 1/ 1/3/1 35/24/28/21/ 19 127 1/ 1 1/ 1/ %UT 9,94 70,17 Lấy mẫu đợt (9/11/2013) Loài ∑ %UT 1/ 1/1 6,45 0 1/ 1/ 1/ 0 1/ 0 1/ 1/1/1 9,68 4/1 1/ 4/6/3/1 14 0 16,13 45,16 Chung đợt 1 1 1 19 10 128 14 1 8,96 60,38 6,6 22 23 24 25 26 Truncopes orientalis Mahunka, 1987 Lamellobates ocularis Jeleva et Vu, 1987 Paralamellobates schoutedeni (Balogh, 1959) Achipteria curta Aoki, 1970 Galumnella cellularis Balogh et Mahunka, 1967 3/1/1 1/ 1/ 1/ 1/1 Tổng số: 181 Số loài: 20 MĐTB: 14480 cá thể/ m2 0 0 Tổng số: 31 Số loài: 11 MĐTB: 2480 cá thể/m2 1 Tổng số:212 Số loài chung: MĐTB: 16960 cá thể/ m2 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGHIÊN CỨU Máy định vị GPS Nghiên cứu thực địa Nghiên cứu phòng thí nghiêm PHỤ LỤC KẾT QUẢ SỬ LÝ SỐ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM PRIMER PRIMER 22/08/14 DIVERSE Univariate Diversity indices Sinh cảnh: Rừng thứ sinh nhân tác, tầng rêu Sample S N d J' Brillouin Fisher H'(loge) 1-Lambda' R1 21 39 5,459 0,9187 2,228 18,55 2,797 0,942 R2 15 33 4,004 0,8217 1,767 10,61 2,225 0,8523 sum1-2 31 72 7,015 0,8867 2,555 20,65 3,045 0,9429 Sinh cảnh: Rừng thứ sinh nhân tác, tầng Sample S N d J' Brillouin Fisher H'(loge) 1-Lambda' L1 21 148 4,002 0,8643 2,418 6,685 2,631 0,9165 L2 29 331 4,826 0,5262 1,659 7,652 1,772 0,7163 sum1-2 41 479 6,481 0,6734 2,37 10,73 2,501 0,8382 Sinh cảnh: Rừng thứ sinh nhân tác, tầng đất Sample S N d J' Brillouin Fisher H'(loge) 1-Lambda' A1-1 20 181 3,655 0,4403 1,188 5,745 1,319 0,4969 A2-1 20 84 4,288 0,6398 1,655 8,305 1,917 0,7524 sum1 29 265 5,018 0,4885 A1-2 11 31 2,912 0,7638 A2-2 15 2,585 0,93 sum2 15 46 3,657 0,7902 1,506 8,299 1,645 1,472 6,087 1,436 6,966 0,6071 1,832 1,934 1,779 7,742 0,7742 0,8952 2,14 0,8242 A1 chung 26 212 4,667 0,5237 1,554 7,783 1,706 0,6209 A2 chung 24 99 5,005 0,6752 1,871 10,08 2,146 0,7953 sum1-2 36 311 6,098 0,5475 1,812 10,53 1,962 0,6941
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc quần xã Ve giáp (acari oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, Cấu trúc quần xã Ve giáp (acari oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, Cấu trúc quần xã Ve giáp (acari oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng thứ sinh nhân tác độ cao 300m thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay