Cấu trúc quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng thông vùng ven rừng quốc gia Cúc Phương

89 157 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 20:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - - TRẦN BÍCH THỦY CẤU TRÚC QUẦN XÃ VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) Ở HỆ SINH THÁI ĐẤT RỪNG THÔNG VÙNG VEN VƢỜN QUỐC GIA CÚC PHƢƠNG Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60 42 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TSKH VŨ QUANG MẠNH HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Trong trình hoàn thành luận văn, nhận nhiều giúp đỡ quý báu đơn vị cá nhân Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tớiGS.TSKH Vũ Quang Mạnh người thầy hướng dẫn quan tâm, tận tình bảo tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quí báu TS Đào Duy Trinh, NCS Lại Thu Hiền, anh, chị, bạn bè nhóm nghiên cứu Trân trọng cám ơn hỗ trợ tạo điều kiện tập thể cán Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học, môn Động vật học, Ban chủ nhiệm khoa Sinh - KTNN, phòng Sau Đại học trường ĐHSP Hà Nội 2, BGH trường THCS Việt Hưng nơi công tác Cuối cùng, xin tỏ lòng tri ân chân thành tới gia đình Bố mẹ trai, bạn bè, đồng nghiệp người động viên tinh thần tôi, giúp có động lực để hoàn thành khóa luận Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014 Tác giả luận văn TRẦN BÍCH THỦY LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm kết nghiên cứu cá nhân khoá luận Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014 Tác giả luận văn TRẦN BÍCH THỦY DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT  Kí hiệu viết tắt C% : Độ phổ biến D% : Độ ưu H‟ : Chỉ số đa dạng loài I+1 : Tầng rêu 0-100 cm mặt đất I0 : Tầng thảm bề mặt đất I-1 : Tầng đất mặt 0-10 cm I-2 : Tầng đất sâu 11-20 cm J‟ : Chỉ số đồng  Chữ viết tắt HST : Hệ sinh thái KVNC : Khu vực nghiên cứu MĐTB : Mật độ trung bình quần thể VQG : Vườn quốc gia VQN : Vườn quanh nhà RNT : Rừng nhân tác RTN : Rừng tự nhiên TCCB : Trảng cỏ bụi MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Những đóng góp đề tài NỘI DUNG Chƣơng 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình nghiên cứu Ve giáp (Acari: Oribatida) giới 1.2 Tình hình nghiên cứu Ve giáp (Acari: Oribatida) Việt Nam Chƣơng 2.ĐỐI TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.1 Đối tượng nghiên cứu 13 2.2 Địa điểm nghiên cứu 13 2.3 Thời gian nghiên cứu 14 2.4 Dụng cụ nghiên cứu 15 2.5 Phương pháp nghiên cứu 15 2.5.1 Thu mẫu Oribatida 15 2.5.2 Phân tích thống kê số liệu 19 Chƣơng 3.KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 22 3.1 Đa dạng thành phần loài Oribatida vùng nghiên cứu 22 3.1.1 Danh sách thành phần loài Oribatida vùng nghiên cứu 22 3.1.2 Đặc điểm phân bố Oribatida theo tầng theo mùa ởvùng nghiên cứu 31 3.1.3 Bàn luận nhận xét 32 3.2 Cấu trúc quần xã Oribatida hệ sinh thái đất rừng Thông vùng ven Vườn Quốc gia Cúc Phương 33 3.2.1 Biến đổi cấu trúc quần xã Oribatida theo tầng thẳng đứng hệ sinh thái đất khu vực nghiên cứu 33 3.2.1.1 Số lượng loài 34 3.2.1.2 Mật độ trung bình 35 3.2.1.3 Độ đa dạng loài H‟ độ đồng J‟ 36 3.2.1.4 Các loài Oribatida ưu phổ biến tầng sâu thẳng đứng hệ sinh thái đất khu vực nghiên cứu 38 3.2.2 Cấu trúc quần xã Oribatida theo mùa khu vực nghiên cứu 42 3.2.2.1 Số lượng loài 42 3.2.2.2 Mật độ trung bình Oribatida theo mùa tầng sâu thẳng đứng hệ sinh thái đất khu vực nghiên cứu 43 3.2.2.3 Độ đa dạng loài H‟ theo mùa 43 3.2.2.4 Độ đồng J‟ theo mùa khu vực nghiên cứu 44 3.2.2.5 Các loài Oribatida ưu phổ biến theo mùa khu vực nghiên cứu 45 3.2.3 Bàn luận nhận xét 51 3.3 Bước đầu đánh giá vai trò thị sinh học quần xã Oribatida 53 3.3.1 Cơ sở khoa học việc sử dụng quần xã Oribatida yếu tố thị sinh học 53 3.3.2 Vai trò thị sinh học quần xã Oribatida môi trường đất khu vực nghiên cứu 54 3.3.2.1 Biến đổi cấu trúc quần xã Oribatida liên quan đến thay đổi tầng sâu thẳng đứng hệ sinh thái đất 54 3.3.2.2 Biến đổi cấu trúc quần xã Oribatida liên quan đến thay đổi mùa năm 56 3.3.3 Bàn luận nhận xét 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Số lượng mẫu thu rừng Thông vùng ven VQG Cúc Phương 15 Bảng 3.1 Danh sách loài Oribatida khu vực nghiên cứu 24 Bảng 3.2 Thành phần họ Oribatida khu vực nghiên cứu 29 Bảng 3.3 Sự phân bố bậc taxon Oribatida theo mùa nghiên cứu 30 Bảng 3.4 Bảng giá trị số định lượng quần xã Oribatida theotầng sâu thẳng đứng HST đất khu vực nghiên cứu 34 Bảng 3.5 Một số số định lượng Oribatida theo tầng sâu thẳngđứng hệ sinh thái đất theo mùa KVNC 37 Bảng 3.6 Các loài Oribatida ưu tầng sâu thẳng đứng hệ sinh thái đất ởkhu vực nghiên cứu 40 Bảng 3.7 Các loài Oribatida phổ biến tầng sâu thẳng đứng khu vực nghiên cứu 41 Bảng 3.8 Các loài Oribatida ưu theo mùa khu vực nghiên cứu 47 Bảng 3.9 Các loài Oribatida phổ biến theo mùa khu vực nghiên cứu 50 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Trang Hình 2.1 Bản đồ du lịch tỉnh Ninh Bình 13 Hình 2.2 Sơ đồ cấu trúc thể Oribatida 17 Hình 2.3 Cấu trúc thể cấu tạo quan Ve giáp bậc cao 18 Biểu đồ 3.1 Số lượng loài Oribatida theo tầng sâu thẳng đứng hệsinh thái đất khu vực nghiên cứu 35 Biểu đồ 3.2 Chỉ số đa dạng loài H‟ số đồng J‟theo chiều sâu thẳng đứng HST đất khu vực nghiên cứu 36 Biểu đồ 3.3 Số lượng loài Oribatida theo mùa 42 Biểu đồ 3.4 Mật độ trung bình Oribatida theo mùa 43 Biểu đồ 3.5 Độ đa dạng loài H' theo mùa 44 Biểu đồ 3.6 Độ đồng J' theo mùa 44 Biểu đồ 3.7 Sự thay đổi giá trị số mật độ trung bình, độ đa dạng loài H‟ độ đồng J‟ Oribatida khu vực nghiên cứu 55 Biểu đồ 3.8 Cấu trúc ưu Oribatida tầng sâu thẳng đứng 55 Biểu đồ 3.9 Loài ưu theo mùa tầng đất 11-20cm (I-2) 56 Biểu đồ 3.10 Loài ưu theo mùa tầng đất 0-10cm (I-1) 57 Biểu đồ 3.11 Loài ưu theo mùa tầng thảm (I0) 57 Biểu đồ 3.12 Loài ưu theo mùa tầng rêu (I+1) 57 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế giới sinh vật vô phong phú đa dạng, ta gặp hầu hết đại diện ngành động vật không xương sống động vật có xương sống Động vật sống đất có số lượng sinh khối lớn, chiếm 90% tổng sinh khối sinh vật cạn 50% tổng số động vật trái đất, nên chúng thành phần quan trọng tạo nên tính đa dạng sinh giới Động vật có vai trò vô quan trọng tự nhiên, thành phần thay trình sinh học đất sinh Nhiều nhóm sinh vật đất có vai trò quan trọng việc thị điều kiện sinh thái môi trường, góp phần làm môi trường, tiêu diệt mang truyền số nhóm kí sinh trùng hay nguồn bệnh khác Đại diện nhóm động vật Chân khớp bé (Microarthropoda)trong có Oribatida Chúng nhóm Ve bét đa dạng phong phú Oribatida tham gia tích cực phân hủy vật chất hữu cơ, chu trình nitơ trình tạo đất Chúng ăn thực vật sống chết, nấm, rêu, địa y thịt thối rữa Nhiều loài vật chủ trung gian sán dây (sán sơ mít), vài loài động vật ăn thịt Do có mật độ quần thể lớn, đạt tới vài trăm nghìn cá thể 1m2 đất, thành phần loài đa dạng, nên việc phát đầy đủ nhóm động vật góp phần làm chủ nguồn tài nguyên đa dạng sinh học, đánh giá đặc điểm khu hệ tính chất địa động vật Nghiên cứu cấu trúc quần xã Oribatida có ý nghĩa quan trọng thị sinh học, trình diễn sinh thái, sở cho việc quản lý tài nguyên môi trường đất Do số lượng cá thể phong phú, dễ thu lượm, dễ nhận dạng laị nhạy cảm với biến đổi điều kiện môi trường sống Đặc biệt tác động người vào môi trường đất tự nhiên 66  Tiếng Đức 46 Schatz H (2002), Die Oribatidenliteratur und die bechriebenen Oibatidenarten (1758-2011)- Enie Analayse” Abh Ber Naturkundemus.Gonlitz 72,pp 37-45 47 Weimann G., Jung E (1992), „„Die hornmilben (Acari: Oribatida) an strassenbaurnen in stadtzonen unterschiedlicher luftbelustung in Berlin.” Zool Bertr., 34, pp 273-287  Internet 48 http://www.thelongrestaurant.com/ban-do-du-lich-ninh-binh/ 49 http://www.youtube.com/watch?v=A6DlUMswK5U 50.http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_%C4%90%E1%BB%93ng_ Ch%C6%B0%C6%A1ng 51 http://travel5.vn/Diemden/Ninh-Binh/Diadiem/792/Ho-DongChuong.aspx 52 http://www.lukhach24h.com/listing/ho-dong-chuong.html 53 http://dulichvietnam.info/a/b/c/d/e/Dulich-theo-dia-danh/Du-lich-ninhbinh/dia-danh-du-lich/khu-du-lich-vuon-quoc-gia-cuc-phuong.htm PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH ORIBATIDA Ở KHU VỰC NGHIÊN CỨU Hình 1:Teratoppia reducta Balogh & Mahunka, 1969(35 x 65µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 2:Dolicheremaeus pustulatus Mahunka, 1989(95 x 220µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 3:Brasilobatesduosetae(Hammer, 1979)(75 x 140µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 4:Brasilobates rhomboideas (Hammer, 1972)(75 x 125µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 5:Scheloribates latoincisus (Hammer, 1973)(65 x 115µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 6:Oxyoppia polita (P Balogh, 1984)(30 x 65µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 7:Peloribates pseudoporosus Balogh et Mahunka, 1967(65 x 88µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 8:Graptoppia oligochaeta (Mahunka, 1984)(40 x 60µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 9:Fijibates rostratus (Hammer, 1971)(65 x 100µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 10:Dolicheremaeus heterotrichus J & P Balogh, 1986(75 x 175µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 11:Galumnella subareolata (Mahunka, 1969)(175 x 220µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 12:Eremulus flagellifer Berlese, 1908(65 x 95µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 13:Haplacarus foliatus Wallwork, 1962(70 x 140µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 14:Scheloribates biarcualis (Hammer, 1973)(75 x 100µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 15:Scheloribates aequalis (Hammer, 1967)(65 x 100µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 16:Brasilobates bipilus (Hammer, 1972)(95 x 150µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 17:Tripiloppia subiasi (Balogh, 1982)(32 x 65µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 18:Dolicheremaeus perreti (Mahunka,1974) (95 x 215µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 19:Pergalumna sulcatomarginata (Mahunka, 1986) (190 x 215µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 20:Bischeloribates dalawaeus (Corpuz – Raros, 1980) (115 x 245µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 21:Dolicheremaeus gigantica (Wall work, 1962)(100 x 210µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 22:Haplochthonius clavatus (Hammer,1958)(40 x 88µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 23:Lanceoppia microtrichoides (Balogh & Mahunka, 1974) (32 x 63µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 24:Eremulus berlesei (Mahunka,1977)(88 x 125µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 25:Vepracarus hirsutus (Aoki, 1961)(38 x 95µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 26:Tectocepheusvelatus (Michael, 1880)(32 x 58µm) [14] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 27:Papilacarus undrirostrarus Aoki, 1964(65 x 133µm) [14] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 28:Basilobelba africana Wallwork, 1961(55 x 105µm) [26] Nguồn: Trần Bích Thủy Hình 29:Peloribates kaszabi Mahunka, 1988 (160 x 300µm) [14]– Nguồn: Nhóm nghiên cứu Hình 30:Sheloribateslaevigatus (C.L.Koch, 1836) (240 x 400µm)[14]Nguồn: Nhóm nghiên cứu Hình 31:Xylobates lophotrichus (Berlese, 1904) (275 x 450 µm)[14]Nguồn: Nhóm nghiên cứu Hình 32:Bischeloribates heterodactylus (Mahunka, 1988) (250 x 390µm)[26]- Nguồn: Nhóm nghiên cứu Hình 33:Javacarus kuehnelti Balogh, 1961(340 x 620µm)[14]– Nguồn: Nhóm nghiên cứu Hình 34:Peloribates rangiroaensis Hammer, 1972 (330 x 425µm)[26] Nguồn: Nhóm nghiên cứu Hình 35:Dolicheremaeus bartkei Rajski et Szudrowicz, 1974 (150 x 325 µm)[14] - Nguồn: Nhóm nghiên cứu Hình 36:Scheloribates praeincisus (Berlese, 1916) (300 x 410µm)[26] Nguồn: Nhóm nghiên cứu Hình 37:Eremulus evenifer Berlese, 1913 (232 x 368 µm)[14]– Nguồn: Nhóm nghiên cứu Hình 38:Pergalumna longisetosa (Balogh, 1960) (sp.180) (250 x 325µm)[26] - Nguồn: Nhóm nghiên cứu Hình 39:Brasilobates maximus Mahunka, 1988 (250 x 400µm)[14]– Nguồn: Nhóm nghiên cứu Hình 40:Rhysotritia ardua(Grandjean, 1953) (Proterosoma: 250 x 260 µm; Hysterosoma: 545 x 550 µm)[14]– Nguồn: Nhóm nghiên cứu Hình 41:Lamellobates palustris Hammer, 1958 (204 x 285 µm)[14]– Nguồn: Nhóm nghiên cứu Hình 42:Dolicheremaeus aoki (Balogh et Mahunka, 1967) (350 - 740µm)[14]– Nguồn: Nhóm nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng thông vùng ven rừng quốc gia Cúc Phương, Cấu trúc quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng thông vùng ven rừng quốc gia Cúc Phương, Cấu trúc quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng thông vùng ven rừng quốc gia Cúc Phương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay