Bồi dưỡng năng lực thuyết trình tranh luận, lập chương trình hoạt động cho học sinh lớp 5

105 146 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 20:30

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC SƯ PHạM Hà NộI BùI THị MAI KIM BồI DƯỡNG NĂNG LựC THUYếT TRìNH TRANH LUậN, LậP CHƯƠNG TRìNH HOạT ĐộNG CHO HọC SINH LớP Chuyờn ngnh: Giỏo dc hc (Bc Tiu hc) Mó s: 60 14 01 01 luận VĂN THạC Sĩ KHOA HọC GIáO DụC Ngi hng dn khoa hc: TS PHạM THị HòA Hà Nội, 2014 LI CM N Trc tiờn, tụi xin c gi li cm n n tt c quý thy cụ phũng sau i hc trng i hc S phm H Ni ó ging dy chng trỡnh Cao hc Giỏo Dc Hc (Bc Tiu Hc) K.16 Trng ó m bo cht lng giỏo dc, nhng ngi ó truyn t cho tụi nhng kin thc hu ớch giỏo dc lm c s cho tụi thc hin tt lun ny Tụi xin chõn thnh cm n sõu sc nht n Tin s Phm Th Hũa, ngi ó tn tỡnh giỳp , hng dn, gúp ý, ng viờn cho tụi thi gian thc hin lun Mc dự quỏ trỡnh thc hin lun cú giai on khụng c thun li nhng nhng gỡ Cụ hng dn, ch bo, ó cho tụi nhiu kinh nghim thi gian thc hin lun ny Tụi xin cm n Ban giỏm hiu nh trng cựng cỏc thy cụ giỏo trng Tiu hc i ng v trng Tiu hc Ngc Thanh A ó to iu kin giỳp tụi rt nhiu hot ng dy th nghim Do thi gian cú hn v kinh nghim nghiờn cu khoa hc cha nhiu nờn khụng th trỏnh nhng thiu xút nht nh, rt mong nhn c ý kin úng gúp ca quý Thy, Cụ giỏo v cỏc anh ch hc viờn Tụi xin chõn thnh cm n ! H Ni, Ngy thỏng Hc viờn Bựi Th Mai Kim nm LI CAM OAN Tụi xin cam oan: Lun ny l cụng trỡnh nghiờn cu ca tụi, c thc hin di s hng dn khoa hc ca Tin s Phm Th Hũa Cỏc s liu, nhng kt lun c trỡnh by lun c iu tra trung thc Tụi xin chu trỏch nhim v nghiờn cu ca mỡnh H Ni, Ngy thỏng Hc viờn Bựi Th Mai Kim nm DANH MC VIT TT HS : Hc sinh GV : Giỏo viờn TLV : Tp lm PPDH : Phng phỏp dy hc SGK : Sỏch giỏo khoa HSP : i hc s phm CTH : Chng trỡnh hot ng MRVT : M rng t NXB : Nh xut bn MC LC M U Lớ chn ti Lch s 3 Mc ớch nghiờn cu Nhim v nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu 6 Phng phỏp nghiờn cu 7 Gi thuyt khoa hc B cc lun CHNG 1: C S Lí THUYT V THC TIN 1.1 C s lý thuyt 1.1.1 C s ngụn ng hc 1.1.1.1 Giao tip v hot ng giao tip bng ngụn ng 1.1.1.2 Lớ thuyt hi thoi v vic dy hi thoi cho hc sinh tiu hc 1.1.2 C s tõm lớ, giỏo dc hc 20 1.1.2.1 Khỏi quỏt v k nng, k xo, nng lc v nng lc s dng ting Vit 20 1.1.2.2 Lớ thuyt hot ng li núi v s ng dng vo vic dy k nng s dng ting Vit 24 1.1.2.3 Mt s c im tõm lớ ca hc sinh tiu hc 30 1.2 C s thc tin 32 1.2.1 Ni dung cỏc kiu bi thuyt trỡnh, tranh lun, lp chng trỡnh hot ng sỏch giỏo khoa Ting Vit 32 1.2.1.1 Ni dung kiu bi thuyt trỡnh, tranh lun phõn mụn Tp lm 32 1.2.1.2 Ni dung kiu bi lp chng trỡnh hot ng 33 1.2.2 Thc trng hot ng dy hc kiu bi thuyt trỡnh, tranh lun, lp chng trỡnh hot ng cho hc sinh lp 34 1.2.2.1 Mc ớch iu tra 34 1.2.2.2 a bn iu tra 34 1.2.2.3 Ni dung v cỏch thc iu tra 34 1.2.2.4 Kt qu iu tra 34 Tiu kt chng 40 CHNG 2: CC BIN PHP BI DNG NNG LC THUYT TRèNH, TRANH LUN, LP CHNG TRèNH HOT NG CHO HC SINH LP 41 2.1 Bin phỏp bi dng sng, hiu bit 41 2.1.1 Bi dng sng qua t chc cho hc sinh tham quan, tham gia cỏc hot ng th 42 2.1.2 Bi dng sng, hiu bit qua sỏch bỏo, xem bng hỡnh, phim nh 43 2.2.Bi dng nng lc t thuyt trỡnh, tranh lun v lp chng trỡnh hot ng 45 2.2.1 Rốn thúi quen nh hng giao tip 46 2.2.2 Rốn k nng lp chng trỡnh biu t thuyt trỡnh, tranh lun 48 2.3.Bi dng nng lc thuyt trỡnh, tranh lun 51 2.3.1 Cỏc bin phỏp rốn luyn k nng phỏt õm chun cho hc sinh 51 2.3.1.1 Hng dn cỏch phỏt õm L/N /ia/ v /e/ cho HS phỏt õm sai 52 2.3.1.2 Chia nhúm rốn luyn phỏt õm L/N 54 2.3.2 Cỏc bin phỏp rốn luyn k nng s dng ng iu 54 2.3.2.1 Xõy dng loi bi tỡnh chia nhúm HS tranh lun, tho lun, thuyt trỡnh theo vai 55 2.3.2.2 Rốn luyn ng iu theo nhim v ca cỏc bc thuyt trỡnh 2.3.3 Bin phỏp rốn luyn k nng s dng cỏc yu t phi li 60 61 2.4 Rốn luyn k nng kim tra, t ỏnh giỏ sn phm li núi ca mỡnh 64 2.4.1 Rốn luyn nng lc t kim tra, ỏnh giỏ nng lc thuyt trỡnh, tranh lun 65 2.4.2 T kim tra ỏnh giỏ lp chng trỡnh hot ng 66 Tiu kt chng 66 CHNG 3: THC NGHIM 68 3.1 Mc ớch thc nghim 68 3.2 Ni dung thc nghim 68 3.3 T chc thc nghim 68 3.3.1 i tng v a bn th nghim 68 3.3.2 Thi gian th nghim 69 3.3.3 Giỏo ỏn th nghim 70 3.4 Kt qu thc nghim 86 3.4.1.Kt qu thc nghim giai on 86 3.4.2.Kt qu thc nghim qua gi dy 88 Tiu kt chng 91 KT LUN 93 TI LIU THAM KHO 95 M U Lớ chn ti Vit Nam nhng nm gn õy, chng trỡnh dy hc Ting Vit (TV) cú nhiu i mi ỏng k Ni dung dy hc khụng cũn quỏ thiờn v cung cp tri thc Vit ng hc na m ó chỳ ý n bi dng k nng thc hnh giao tip Thc hnh nm vng cỏc k nng giao tip bng ting m , ú cú ni dung thc hnh thuyt trỡnh, tranh lun, lp chng trỡnh hot ng cho hc sinh (HS) Vn cp bỏch t cho i ng giỏo viờn (GV) chỳng ta hin phi ci tin cỏc tit dy thc hnh cho hiu qu, bi dng c k nng dng kin thc ó hc vo cỏc tit thc hnh v ỏnh giỏ mt cỏch chớnh xỏc m bo tớnh cụng bng cho HS K nng thuyt trỡnh, tranh lun, lp chng trỡnh hot ng cho HS l nhng k nng mi, ln u tiờn c a vo chng trỡnh Tiu hc õy l nhng k nng rt cn thit cho cuc sng hin i ngy m t bc Tiu hc cỏc em HS nh tui cng cn bit cỏch thc thc hin nhng hỡnh thc giao tip thit yu ny Mt khỏc, hỡnh thc tranh lun hc s gõy c hng thỳ hc cho HS rt cao Vic bi dng nng lc thuyt trỡnh, tranh lun, lp chng trỡnh hot ng cho HS lp rt cú ớch i vi s phỏt trin v trng thnh ca hc sinh, ng thi giỳp HS phỏt trin s nhn thc, hiu sõu sc hn bn cht ca th gii xung quanh Mun vy, giỏo viờn (GV) phi t chc cỏc hot ng hc cho HS nh: quan sỏt v thc hnh theo mu, thc hnh giao tip, tho lun, tranh lun, thuyt trỡnh, a kt lun, v.v khỏm phỏ kin thc mi, thụng qua ú m rốn luyn cỏc k nng c, vit, nghe, núi Quan im dy hc theo xu th hin l dy hc phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca ngi hc ng vi quan im ny s cú mt h thng cỏc phng phỏp dy hc c th, cú th gi l cỏc phng phỏp dy hc tớch cc m ch yu l giỳp hc sinh phỏt huy kh nng thuyt trỡnh, tranh lun bi hc c th nhm nõng cao t ca HS Trong cỏc giỏo trỡnh Phng phỏp dy hc (PPDH) ting Vit Tiu hc cỏc tỏc gi ó rt chỳ ý ti nh hng i mi phng phỏp dy hc ca b mụn Ting Vit ú l phỏt huy tớnh tớch cc ch ng ca hc sinh, to c hi cú th tng cng bi dng nng lc thuyt trỡnh, tranh lun, lp chng trỡnh hot ng cho cỏc em im mu cht giỳp HS phỏt huy tớnh tớch cc ch ng gi hc Ting Vit l ngi giỏo viờn cn cú nhng bin phỏp huy ng kin thc, k nng hc sinh ó tớch lu, bi dng k nng thuyt trỡnh, tranh lun cú liờn quan n ni dung bi hc cho hc sinh t thy cú nhu cu bc l, to th ch ng cho hc sinh vic tip thu bi mi mt cỏch ch ng hn Hin nay, HS tiu hc rt lỳng tỳng thuyt trỡnh, tranh lun Lớ chớnh l cỏc em cũn hn ch v sng, hiu bit v kinh nghim giao tip dn n vic cỏc em khụng bit núi gỡ vi cỏc ch luyn thuyt trỡnh, tranh lun, lp chng trỡnh hot ng theo yờu cu bi hc Vỡ th ngi giỏo viờn phi cú phng phỏp phự hp nõng cao kh nng thuyt trỡnh cho cỏc em B sỏch giỏo khoa (SGK) Ting Vit lp hin ó chỳ trng bi dng nng lc thuyt trỡnh, tranh lun, lp chng trỡnh hot ng cho hc sinh lp cỏc em t phỏt huy c tớnh ch ng, sỏng to hc ting Vit vi yờu cu tớch cc hoỏ hot ng hc ca hc sinh õy l iu kin thun li giỳp hc sinh tiu hc c bi dng v phỏt trin k nng ngụn ng Nhn thc rừ vai trũ ca hot ng thuyt trỡnh, tranh lun hc cng nh giao tip núi chung, tụi chn Bi dng nng lc thuyt trỡnh, tranh lun, lp chng trỡnh hot ng cho hc sinh lp lm ti nghiờn cu ca mỡnh Lch s Theo nh hng ca chng trỡnh giỏo dc ph thụng mụn Ng Vn Vit Nam, HS t lp n lp 12 s c rốn luyn k nng núi b phn: 1) S dng nghi thc li núi; 2) t v tr li cõu hi; 3) Thut vic, k chuyn; 4) Trao i, tho lun; 5) Phỏt biu, thuyt trỡnh, tranh lun bc Tiu hc, HS c trung rốn cỏc k nng núi 1,2,3, bc u lm quen vi cỏc k nng 4, Cú th chia cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v hot ng bi dng nng lc núi cho HS theo cỏc hng chớnh nh sau: Hng th nht: Nghiờn cu hot ng dy hi thoi cho HS Tiu hc mụn TV núi chung Hng ny bao gm cỏc cụng trỡnh nghiờn cu sau: 1/ Phan Phng Dung - Nguyn Trớ (2009), Dy hi thoi cho HS Tiu hc nh xut bn (NXB) Giỏo dc Vit Nam ch - Tỡnh giao tip v cỏc kiu bi dy hi thoi SGK TV Tiu hc, cỏc tỏc gi ó miờu t v phõn chia cỏc bi hi thoi t lp n lp thnh ba kiu bi c bn: - Kiu bi dy nghi thc li núi hi thoi - Kiu bi ỏp li hoc trao li cỏc tỡnh giao tip - Kiu bi x lớ trn mt tỡnh giao tip ch cỏc tỏc gi a phng phỏp dy hi thoi Tiu hc vi ba hot ng c bn: - Dy hi thoi theo hng phõn tớch v thc hnh - Dy hi thoi qua phng phỏp úng vai - Dy hi thoi qua cỏc phõn mụn TV 84 + Chun b tit mc ngh - GV nhn xột cỏc hot ng ca hc - Nghe sinh - GV cho HS tho lun v trỡnh t ca - H nhúm bui liờn hoan i din HS k ? Theo em, mt chng trỡnh hot - Gm phn ng gm my phn? 1.Mc ớch 2.Phõn cụng chun b 3.Chng trỡnh c th - GV ghi ý kin lờn bng - Kt lun: Bui liờn hoan chỳc mng Thy cụ giỏo nhõn ngy 20/11 ca lp bn Thy Minh ó thnh cụng cỏc bn cựng lp mt chng trỡnh hot ng rt c th v khoa hc - HS c Bi - HD HS lm bi - Lp c thm Chỳ ý: quỏ trỡnh lm bi GV - HS nm vng cỏc phn lp giỳp HS t mỡnh lp c mt chng trỡnh hot ng chng trỡnh hot ng c th - GV chia nhúm cho HS tho lun, - HS hot ng theo nhúm m thoi theo yờu cu - HD tho lun nhúm vit li chng trỡnh hot ng - GV giỳp cỏc nhúm - Nhc HS lp chng trỡnh cho mt - HS thc hnh 85 hot ng c th, nờu cỏch lm - Chỳ ý nghe - Gi nhúm lờn tho lun trc lp v - i din nhúm lờn tho lun v thc chng trỡnh hot ng ca nhúm hnh vit cỏch lp mt chng trỡnh mỡnh hot ng - GV nhn xột cỏc hot ng ca HS - Lp b sung - Ly VD c th Vớ d mt chng trỡnh HS lp c CHNG TRèNH LIấN HOAN VN NGH CHO MNG NGY NH GIO VIT NAM 20 11 ( LP 5A) I Mc ớch - Chỳc mng thy cụ nhõn ngy nh giỏo Vit Nam 20/11 - By t lũng bit n thy cụ II Phõn cụng Mua hoa, bỏnh ko, hoa qu, chộn a By bin: Tõm, Phng, v cỏc bn n Trang trớ: Nam, Tựng, Sn, Minh Ra bỏo (ra ngy 19 11): Thy, Minh lm ban biờn Tit mc ngh - Mỳa: Huyn, Phng - Kch: Hi, Tun - ng ca: C lp Dn lp sau bui l: C lp 86 III Tin hnh - Phỏt biu chỳc mng v tng hoa thy cụ ( Thy, Minh) - Liờn hoan ngh, n ngt + Gii thiu chng trỡnh hot ng ngh chỳc mng thy cụ + Biu din - Kt thỳc (thy ch nhim phỏt biu) IV Cng c, dn dũ - Hi: Lp chng trỡnh hot ng cú tỏc dng gỡ? Nờu cu to ca mt chng trỡnh hot ng - Nhn xột tit hc - Dn HS v nh v chun b bi sau 3.4 Kt qu thc nghim 3.4.1 Kt qu thc nghim giai on Nh chỳng tụi ó trỡnh by mc thi gian thc nghiờm, yờu cu tiờn quyt HS cú th cú nng lc thuyt trỡnh, tranh lun, lp chng trỡnh hot ng l phi cú ni dung núi nờn bin phỏp bi dng sng phi c t lờn hng u Giai on ny chỳng tụi kt hp vi GV ch nhim hai lp m chỳng tụi d nh nm sau cỏc em lờn lp s chn l lp thc nghim, t chc cho cỏc em cm tri Tam o, tham gia vo vic quột ngha trang lit s a phng Chỳng tụi cng ó kho sỏt kh nng phỏt õm chun ca HS hai lp ny v cú k hoch cha ngng, rốn cỏc k nng núi cho cỏc em theo cỏc bin phỏp m lun xut Chỳng tụi ó t chc cho HS tham quan, tham gia cỏc hot ng th, nhng kim 87 chng HS ó dng nhng kin thc thc t ú nh th no hot ng núi nng ca mỡnh, chỳng tụi phi da vo kt qu d gi Trong mc ny chỳng tụi ch trỡnh by kt qu cha li phỏt õm, luyn ng iu núi kốm theo iu b c ch dy cỏc bi c, cỏc tit luyn núi thi gian hai thỏng m chỳng tụi ó phi hp vi GV ch nhim thc hin Kt thỳc thi gian luyn theo s hng dn ca GV l cui thỏng 4/2014, nhng cỏc cp ụi c giao nhim v rốn luyn tip tc Kt qu ỏnh giỏ qua kim tra phỏt õm v núi theo tỡnh cho hai lp Thc nghim hai trng vo cui thỏng 10/2014 nh sau: Trng Lp S HS mc li S HS ó Kt qu s dng ng phỏt õm L/N cha c li iu phỏt õm L/N Ngc A1 12/30 2/12 15 5A 9/30 2/9 18 Thanh A i ng Nhn xột kt qu rốn phỏt õm v s dng ng iu kốm cỏc yu t phi li Mc dự tụi v cỏc giỏo viờn ch nhim cựng HS lp 4A1 (nm hc 2012-2013, hin l lp 5A1) trng Ngc Thanh A v lp 4A (nm hc 2012-2013, hin l lp 5A) trng i ng ó ht sc c gng nhng kt qu cha c nh mong mun S HS cha ngng c rt ớt S HS s dng ng iu v yu t i kốm nh ỏnh mt, c ch iu b chim s lng khụng nhiu S HS cha bỡnh tnh t tin trỡnh by trc ỏm ụng cũn nhiu: mi lp ti 4/30 em Tuy nhiờn chỳng tụi nhn thy, lp thc nghim m chỳng tụi xõy dng phong tro cp ụi cha li núi ngng, thi ua gia cỏc cp ụi vi hc sinh rt cú ý thc cha li Trong hot ng c, hoc núi n cỏc ting cha õm ln, cỏc em thn trng núi chm 88 li trỏnh nhm Con s HS m chỳng tụi cha c thi gian ngn ngi mc dự cũn khiờm tn, nhng hy vng vi ý thc t sa v s kốm cp ca bn bố, cụ giỏo ch nhim cỏc em s khụng cũn mc li tng lai gn 3.4.2 Kt qu thc nghim qua gi dy Chỳng tụi ó tin hnh dy tit thc nghim v tit i chng ti lp hai trng, kt qu nh sau: S lng HS c thuyt trỡnh tranh lun mt tit Trng Lp Tit Tp c Tit Luyn thuyt trỡnh, tranh lun Tit Lp chng trỡnh hot ng 5A (TN) 11 HS 16 HS HS B (C) 5A1 (TN) HS HS HS 8HS HS HS A3 (C) HS HS HS i ng Ngc Thanh A Nhn xột: Khi ghi chộp s lng HS c gi luyn núi trc lp chỳng tụi thy cú s chờnh lch rừ rt gia lp i chng v lp thc nghim Trong gi Tp c lp i chng 5A3, GV sau hi mt cõu hi, yờu cu HS suy ngh ri gi em no xung phong tr li Bn cõu hi, bn em tr li, riờng cõu hi cú hai em nờu phng ỏn t tờn khỏc cho nờn c phn Tỡm hiu bi ch cú em c luyn núi trc lp lp 5B - lp i chng ca trng i ng, cụ giỏo li gp cõu hi 1v (Theo Hựng, Qỳy, Nam, cỏi gỡ quý nht trờn i v mi bn a lớ l nh th no bo v ý kin ca mỡnh?) v cho mt nhúm úng vai i din tr li Cỏch t chc khỏ tt nhng hai bi cng ch em c luyn núi C phn tỡm hiu bi cú em 89 c luyn núi lp thc nghim 5A1, trng Ngc Thanh, GV cng t chc hot ng nhúm HS trao i tho lun, nhng cỏch t chc bỏo cỏo kt qu tho lun linh hot hn Cỏc cõu hi c chia nh thnh cỏc ý nờn s lng HS c núi trc lp nhiu hn Lp thc nghim 5A trng i ng, s lng HS c luyn núi khỏ nhiu, 11 em c trỡnh by cỏch hiu ca mỡnh Trong tit Luyn thuyt trỡnh, tranh lun cỏc lp thc nghim v i chng ti hai trng, chỳng tụi thy ngoi hỡnh thc d nhn thy l HS cỏc lp thc nghim c luyn núi nhiu hn nh bng tng kt ó nờu m cht lng núi hai lp thc nghim cng tt hn hn trng i ng, bc u chỳng tụi thy cỏc em rt cú ý thc s dng ng iu, iu b c ch tranh lun Quan sỏt bn HS ca lp 5Alp thc nghim, ng trc lp úng vai t, Nc, Khụng khớ, nh sỏng thuyt trỡnh ý kin ca mỡnh v tranh lun vi ý kin ca bn, chỳng tụi thy cỏc em ó nh hng t rt tt l núi v gỡ? núi vi ai? chn cỏch th hin nh th no? Cho nờn núi, em úng vai t ban u quay xung c lp núi cõu: Tụi cú cht mu nuụi cõy ln, sau ú mt hi vờnh lờn quay sang bn cũn li núi tip: Khụng cú tụi, cõy khụng th sng c iu b c ch, ng iu núi ca em úng vai t ỳng l ng iu dn nhp cho cuc tranh lun, vỡ th HS úng vai Nc quay sang t núi luụn vi ng iu ph nh giỏ tr ca t v khng nh giỏ tr ca Nc: Nu cht mu m khụng cú nc chuyn thỡ cõy cú ln c khụng? c bit, HS úng vai Khụng khớ li chn ng iu rt nh nhng, thuyt phc kt hp vi cỏch hng mt v s ụng cỏc bn tranh th s ng tỡnh Cõy xanh rt cn khớ tri Khụng cú khớ tri thỡ tt c cõy ci u cht r Hs úng vai nh sỏng cng cú kh nng s dng ng iu tt Tuy nhiờn, bn em c chn lờn trỡnh by l bn em cú nng lc núi tt, cỏc em khỏc lp cha 90 hn ó cú kh nng ny, nhng cỏch din t ca bn em thuyt trỡnh, tranh lun trc lp s l nhng mu tt cỏc em khỏc luyn theo Tỡnh hỡnh lp i chng din khụng c thun li, vỡ s HS khụng t tin núi trc lp cũn nhiu Nhúm bn em lờn trc lp tranh lun ch cú em úng vai Nc núi tt, cũn cỏc em khỏc núi nh c Em úng vai nh sỏng li cha thuc ht ni dung núi nờn ngc ng, cỏc bn di phi nhc nờn lp n o, mt trt t trng Ngc Thanh A, nng lc núi ca cỏc em lp thc nghim khụng u Khi GV gi cỏc nhúm ng ti ch, núi theo vai ó phõn cụng nhúm, chỳng tụi thy mc dự cỏc em ho hng, t tin tranh lun ó quen c rốn núi giai on thc nghim nhng cỏc em thuc dõn tc Sỏn Dỡu nng lc núi cũn hn ch Bn HS cỏc nhúm khỏc nhau, xung phong lờn thuyt trỡnh, tranh lun trc lp rt tt Cỏc em to khụng khớ sụi ni, cun hỳt cỏc bn khỏc nghe Lp i chng trng Ngc Thanh A, cỏc em cng sụi ni tranh lun, nhng mt s em b ngng nờn cỏc em núi trc lp, cụ giỏo li dng li nhc nh nờn mt thi gian, s lng cỏc em c luyn núi khụng nhiu Kt qu hc tit lp chng trỡnh hot ng cú s phõn húa rừ rt Trc ht ú l s chờnh lch s lng ti c chn lp CTH gia lp thc nghim v lp i chng Ti trng i ng, HS c t chc tham quan, lm mt s hot ng th giai on thc nghim, nờn trc yờu cu HS lp chng trỡnh hot ng, cụ giỏo ó gi ý: Cỏc em nh li nhng hot ng m chỳng ta ó tham gia hi thỏng t, cui hc kỡ hai lp v lp chng trỡnh cho hot ng ú hoc cỏc hot ng khỏc m cỏc em ó tham gia hoc ó bit Vỡ th, s lng ti m HS lp thc nghim ó lp chng trỡnh khỏ phong phỳ Trong ú s lng ti m HS lp i chng lp ch yu trung vo hai ti mu m SGK ó lp V cht lng bỏo cỏo ni dung chng trỡnh ó lp trc lp, cỏc em lp 91 thc nghim lp chng trỡnh cho hot ng cỏc em ó tri nghim nờn núi cỏc em rt t tin Cỏ bit cú em lp li li cụ giỏo ch nhim nm trc khỏ ging nờn gõy s thỳ v, vui v lp Khi trỡnh by chng trỡnh n mc phõn cụng, hai HS (trong s em c trỡnh by trc lp) lp thc nghim ó hng v cỏc t núi rt rnh rt nhim v mi t phi lm Em Lờ Minh HS lp 5A cũn kim tra bng cỏch hi cỏc bn t 3: cỏc bn nghe rừ nhim v c phõn cụng cha? Khụng khớ hc rt sụi ni nhng m bo trt t Kh nng núi ca hai bn lp i chng tng i tt, nhng cỏc em lp li ti ca chng trỡnh ca mỡnh nờn em núi sau b cỏc bn mt trt t, khụng chỳ ý lng nghe Kt qu bc u cho thy HS lp thc nghim cú nhiu em c luyn núi hn K nng núi ca cỏc em cng tt hn Mc dự õy mi l kt qu ca ba gi dy nhng chỳng tụi thy nu t chc bi dng sng cho cỏc em tt, cỏc em lỳng tỳng chn la ni dung núi V nu t chc c nhiu hỡnh thc rốn cho HS núi trc lp cỏc em s t tin hn Tiu kt chng Qua hai giai on thc nghim, chỳng tụi thy rt cn bi dng sng cho HS Hot ng ny nờn tin hnh thng xuyờn, cú k hoch HS tớch ly c nhng hiu bit nht nh phc v cho vic núi v vit cú ni dung Vic cha li phỏt õm cho HS phi kiờn trỡ v nờn khuyn khớch hỡnh thc HS t giỳp di s hng dn ca GV mi t c kt qu tt nh mong mun Quan sỏt cỏch t chc cho HS thuyt trỡnh, tranh lun cỏc gi thc nghim, tụi thy nhiu HS c thuyt trỡnh, tranh lun phõn mụn Tp c v Tp lm a s cỏc em hng thỳ vi cỏch hc thuyt trỡnh, tranh lun, cỏc em ó tớch cc tham gia tranh lun nhúm, t ú cỏc em ó chim lnh c kin thc bng chớnh kh nng thuyt trỡnh, tranh lun ca mớnh Cỏc thnh viờn nhúm phỏt huy c nng lc cỏ nhõn, cú s hp 92 tỏc õy cng l mt k nng sng m HS cn cú cuc sng sau ny GV ó rốn cho HS mt cỏch t tin, mnh dn núi trc ỏm ụng Tuy nhiờn bờn cnh ú cũn mt s HS cũn hc th ng, cha cú s hp tỏc gia cỏc thnh viờn nhúm Cỏc lp i chng cha cú s u t, cha bi dng cỏc k nng cn thit cho hot ng thuyt trỡnh, lp chng trỡnh hot ng cho cỏc em t trc nờn kt qu gi hc luyn núi cũn nhiu hn ch Thc cht, cht lng núi ca cỏc bn lp thc nghim cú hn hn cỏc bn lp i chng, thụng qua mt vi gi cha th ỏnh giỏ ỳng c Nhng cú mt iu khng nh rừ rt l cỏc em lp thc nghim ca c hai trng u t tin núi Vỡ cỏc em bit mỡnh s núi gỡ, nờn núi nh th no Cỏc em cũn phỏt õm sai L/N ó cú ý thc ú l li ca mỡnh, nờn hoc núi chm hoc t ngng ngựng phỏt õm sai í thc ú chc chn s giỳp cỏc em sa li, rốn luyn kh nng núi tt hn 93 KT LUN Ni dung rốn luyn nng lc thuyt trỡnh, tranh lun, lp chng trỡnh hot ng cho HS Tiu hc l chng trỡnh mi v khú Chng trỡnh yờu cu bc u hỡnh thnh cho cỏc em k nng thuyt trỡnh, tranh lun v mt n gin, gn gi vi la tui Cỏc em hiu c mun thuyt trỡnh hay tranh lun v mt gỡ cn nờu c nhng lớ l v dn chng c th, cú sc thuyt phc Ni dung Lp chng trỡnh hot ng nhm rốn luyn cho cỏc em úc t chc, tỏc phong lm vic khoa hc, cú k hoch, cú ý thc th K nng thuyt trỡnh, tranh lun, lp chng trỡnh hot ng l nhng k nng khụng nhng cn thit hc m rt cn cho cuc sng núi chung Rốn cho HS nng lc thuyt trỡnh, tranh lun ngha l rốn cho HS t tin trỡnh by rừ rng suy ngh ca mỡnh mt cỏch mch lc thuyt phc ngi nghe Vỡ vy, nhng hiu bit v hot ng giao tip bng ngụn ng, v lớ thuyt hi thoi vi cỏc c bn ca cỏc nhõn t giao tip, lch s giao tip cng nh vic s dng cỏc yu t phi li hoc kốm li t hiu qu giao tip thuyt trỡnh, tranh lun l nhng hiu bit vụ cựng quan trng m chỳng tụi ó chn lm c s lớ thuyt cho lun ca mỡnh ng thi õy cng l nhng kin thc vụ cựng cn thit i vi mi GV mun hng dn HS thuyt trỡnh, tranh lun tt Mun HS thuyt trỡnh, tranh lun tt v cú ti lp chng trỡnh hot ng, chỳng tụi ó xut cỏc bin phỏp giỳp HS cú ni dung núi v vit bng cỏc bin phỏp bi dng sng Cú sng nhng cn cú cỏch sp xp cỏc kin thc ú theo trt t lp núi v vit m bo tớnh logic, tớnh mch lc, m bo s thuyt phc, hp dn i vi ngi nghe Da vo lớ thuyt hot ng li núi v cỏc k nng lm chỳng tụi xut rốn cho cỏc HS thúi quen t thuyt trỡnh, tranh lun, lp chng hot ng 94 Nhng cỏc bin phỏp m chỳng tụi ó c gng ht sc thc hin c quỏ trỡnh lm lun ú l cỏc bin phỏp rốn cho HS k nng núi Mt HS khụng th coi l cú nng lc thuyt trỡnh, tranh lun gii, nu khụng th hin c sng phong phỳ, t mch lc ca mỡnh bng li núi trụi chy, ng iu thuyt phc, chớnh xỏc, l ch cú nhng HS phỏt õm chun, s dng ng iu linh hot vi ng tỏc iu b i kốm hp lớ mi cú kh nng din t tt nhng gỡ em ú chun b t duy, mi giỳp ngi nghe bit c hiu bit ca ngi núi phong phỳ n mc no, t ca ngi núi mch lc Do bin phỏp bi dng sng v bi dng nng lc núi khụng th ch thc hin khong thi gian ngn nờn chỳng tụi ó chia thi gian thc nghim lm hai giai on Kt qu thc nghim mi bc u giỳp HS cú ý thc tớch ly sng, ý thc rốn cỏch thc núi trc ngi nghe cho cú hiu qu Cụng vic rốn phỏt õm chun, rốn k nng s dng ng iu v cỏc yu t phi li cho HS cn cú thi gian lõu di Lun ca chỳng tụi mi i c nhng bc i ban u Hy vng nhng gỡ chỳng tụi ó lm vi lp thc nghim s c cỏc cụ giỏo ch nhim thc hin tip tc, tớch cc nh giai on cỏc cụ giỏo cng tỏc vi chỳng tụi thi gian qua cỏc em cú ý thc rốn luyn nng lc núi ca mỡnh thng xuyờn T ú cỏc em t tin thuyt trỡnh, tranh lun trc lp Cỏc em cú thúi quen lp chng trỡnh hot ng cho bt kỡ mt hot ng th no vi mt k nng thun thc õy l nhng k nng khụng ch cn thit cho cỏc em hc m rt cn cho cuc sng hin ti cng nh sau ny 95 TI LIU THAM KHO Lờ A, Lờ Phng Nga, Nguyn Trớ (1996), Phng phỏp dy hc Ting Vit, NXB Giỏo dc, H Ni Lờ A, Nguyn Quang Ninh, Bựi Minh Toỏn (2005), Phng phỏp dy hc Ting Vit, Nh xut bn (NXB) Giỏo dc, H Ni Nguyn Thanh Bỡnh (1998), T chc hot ng giỏo dc theo phng phỏp hp tỏc, Tp nghiờn cu giỏo dc s B GD v o to - D ỏn phỏt trin GV tiu hc (2006), i mi phng phỏp dy hc Tiu hc, NXB Giỏo dc Hu Chõu (1999), T vng Ting Vit, NXBGD Hu Chõu (2007), i cng ngụn ng ( ng dng hc) NXB Giỏo dc Bựi Vn Du (1994), Tõm lớ hc tiu hc, NXB Giỏo dc, H Ni Ngụ Thu Dung (2003), Mt s lớ lun v k nng hc theo nhúm ca hc sinh, Tp giỏo dc s 46 Phan Phng Dung, Lờ Phng Nga (2006), Hng dn dy hc Ting Vit 5, NXB i hc S phm 10 Phan Phng Dung, Dng Thu Hng, (2007), Dy hc Ting Vit 5, NXB Giỏo dc Vit Nam chi nhỏnh phớa Nam 11 Phan Phng Dung (ng tỏc gi) (2007), Hng dn dy hc Tp lm phự hp vi trỡnh Tiu hc, NXB Tr TP H Chớ Minh 12 Phan Phng Dung Nguyn trớ (2009), Dy hi thoi cho hc sinh Tiu hc, NXB Giỏo dc Vit Nam 13 Phan Phng Dung, ng Kim Nga (2011), Hot ng giao tip vi dy hc Ting Vit Tiu hc, Nh xut bn i hc s phm, H Ni 14 Dy v hc ngy nay, Tp TW Hi khuyn hc Vit Nam 12 /2008 96 15 Lờ Th Thanh H (2003), Phng phỏp dy lm núi theo hng giao tip cho hc sinh lp Lun Thc s khoa hc Giỏo dc trng HSP H Ni 16 Nguyn Th Thu Hng (2005), Dy hc nghi thc li núi cho hc sinh lp qua phõn mụn Tp lm Lun Thc s khoa hc Giỏo dc trng HSP H Ni 17 Dng Th Hng (2007), dy hc tt Ting Vit 5, NXB Giỏo dc 18 Trn Mnh Hng (2002), Vui hc Ting Vit, 1, NXB Giỏo dc, H Ni 19 Trn Mnh Hng (2002), Vui hc Ting Vit, 2, NXB Giỏo dc, H Ni 20 Hc cựng chung sng (2005), Vin chin lc v chng trỡnh Giỏo dc Vn phũng UNESCO H Ni 21 Trn Mnh Hng, Lờ Hu Tnh (2008), Gii ỏp 188 cõu hi v ging dy mụn Ting Vit Tiu hc, Nh xut bn Giỏo dc, H Ni 22 Hng dn thc hin chun kin thc k nng cỏc mụn hc Tiu hc, lp 2(2009), NXB Giỏo dc, H Ni 23 Nhiu tỏc gi (2006), i mi phng phỏp dy hc Tiu hc Ti liu bi dng giỏo viờn, BGD v T D ỏn Giỏo viờn Tiu hc NXB Giỏo dc 24 Nguyn Th Ly Kha (2003), Giỏo trỡnh Ting Vit II NXBGD 25 Trn Th Hin Lng (2009), Mt s bin phỏp nõng cao hiu qu rốn k nng núi cho HS mụn TV, ti khoa hc Vin khoa hc Giỏo dc Vit Nam 26 Lờ Phng Nga, Nguyn Trớ (1999), Phng phỏp dy hc Ting Vit Tiu hc, 2, NXB Giỏo dc, H Ni 97 27 Trn Th Bớch Nga, Phm Ngc C, Nguyn Thu H (biờn dch) (2006), Xõy dng nhúm lm vic hiu qu, NXB tng hp, TP H Chớ Minh 28 Lờ Phng Nga (ng tỏc gi), (2006), Thit k bi ging ting Vit (tp v 2), NXB i hc S phm 29 Lờ Phng Nga, ng Kim Nga (2007), Giỏo trỡnh Phng phỏp dy hc ting Vit tiu hc, NXB i hc S phm, 2007 30 Lờ Phng Nga (2010), Bi dng hc sinh gii Ting Vit Tiu hc, NXB i hc s phm, H Ni 31.V Hong Ngõn, Trng Th Nam Thng (2009), Xõy dng v phỏt trin nhúm lm vic; Nh xut bn Ph n, H Ni 32 inh Th Oanh V Th Kim Dung Phm Th Thanh (2006), Ting Vit v Phng phỏp dy hc Ting Vit tiu hc (D ỏn phỏt trin giỏo viờn tiu hc) NXBGD 33 Hong Phờ (ch biờn) (1996) T in ting Vit Nh xut bn NngTrung tõm T in hc 34 ng Th L Tõm (2011), Dy hc nghi thc li núi cho hc sinh tiu hc mụn Ting Vit Lun ỏn tin s Khoa hc Giỏo dc 35 V Khc Tuõn (2009), Luyn núi cho hc sinh lp NXB Giỏo dc 36 Nguyn Hng Thỳy (2006) Xõy dng h thng bi rốn k nng hi thoi cho HS lp Lun Thc s khoa hc Giỏo dc trng HSP H Ni 37 Nguyn Minh Thuyt (2007) Hi ỏp dy hc Ting Vit Lp 4, NXB Giỏo dc 38 Nguyn Minh Thuyt (ch biờn) ( 2007), Hi ỏp v dy hc Ting Vit lp5, NXBGD 98 39 ng Th Tr (2004), Phỏt trin k nng núi cho hc sinh lp qua phõn mụn K chuyn Lun Thc s khoa hc Giỏo dc trng HSP H Ni 40 Nguyn Trớ (2007), Mt s dy hi thoi cho HS tiu hc NXB Giỏo dc 41 Nguyn Trớ ( 2009), Mt s dy hc Ting Vit theo quan im giao tip tiu hc, NXBGD Vit Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng năng lực thuyết trình tranh luận, lập chương trình hoạt động cho học sinh lớp 5, Bồi dưỡng năng lực thuyết trình tranh luận, lập chương trình hoạt động cho học sinh lớp 5, Bồi dưỡng năng lực thuyết trình tranh luận, lập chương trình hoạt động cho học sinh lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay