Cấu trúc câu bị động

8 631 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 20:18

Cấu trúc câu bị động Công thức chung S+BE+V past participle(P2) Điều kiện để biến đổi câu từ chủ động thành bị động: - V câu chủ động phải Transitive Verb (Ngoại động từ: đòi hỏi có O theo sau) - Các O (trực tiếp, gián tiếp) phải nêu rõ ràng Quy tắc: Khi biến đổi câu từ chủ động sang bị động ta làm theo bước sau: a Xác định S, V, O V câu chủ động b Lấy O câu chủ động làm S câu bị động Lấy S câu chủ động làm O đặt sau By câu bị động c Biến đổi V câu chủ động thành P2 (Past Participle) câu bị động d Thêm To be vào trước P2 câu bị động (To be phải chia theo thời V câu chủ động chia theo số S câu bị động) Bảng công thức thể bị động: Tense Simple Present Active S+V+O Passive S + be + P2 + by + O Present Continuous S + am/is/are + V-ing + O S + am/is/are + being + P2 + by + O Present Perfect S + has/have + P2 + O S + has/have + been + P2 + by + O Simple Past S + V-ed + O S + was/were + P2 + by + O Past Continuous S + was/were + V-ing + O S + was/were + being + P2 + by + O Past Perfect S + had + P2 + O S + had + been + P2 + by + O Simple Future S + will/shall + V + O S + will + be + P2 + by + O Future Perfect S + will/shall + have + P2 + O S + will + have + been + P2 + by + O Be + going to Model Verbs S + am/is/are + going to + V + S + am/is/are + going to + be + P2 + by + O O S + model verb + V + O S + model verb + be + P2 + by + O S + modal Verb + have +P2 S + modal Verb + have been +P2 CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT: 1/ It's your duty to+Vinf >bị động: You're supposed to+Vinf VD: It's your duty to make tea today >> You are supposed to make tea today 2/ It's impossible to+Vinf >bị động: S + can't + be + P2 VD: It's impossible to solve this problem >> This problem can't be solve 3/ It's necessary to + Vinf > bị động: S + should/ must + be +P2 VD: It's necessary for you to type this letter >> This letter should/ must be typed by you 4/ Mệnh lệnh thức + Object > bị động: S + should/must + be +P2 VD: Turn on the lights! >> The lights should be turned on BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC " NHỜ AI LÀM GÌ" Chủ động Have + sb + V Get + sb + to V Bị động Have + st + P2 Get + st + P2 VD: I have my father repair my bike >> I have my bike repaired by my father I get my father to wash my car >> I get my car washed by my father BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ ĐI SAU NÓ LÀ MỘT ĐỘNG TỪ Ở DẠNG VING Các động từ : love, like, dislike, enjoy, fancy, hate, imagine, regret, mind, admit, involve, deny, avoid etc >> Chủ động: S + V + sb Ving Bị động: S + V + sb/st + being + P2 VD: I like you wearing this dress >> I like this dress being worn by you BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ MAKE/ LET MAKE Công thức chủ động : S + make + sb+ Vinf > Bị động: S +be+ made + to + Vinf VD: They make me make tea >> I am made to make tea LET Công thức chủ động: S + let + sb + Vinf > Bị động: let + sb/st + be P2 be allowed to Vinf VD: My parents never let me anything by myself → My parents never let anything be done by myself or I'm never allowed to anything by myself by my parents They don’t let us beat their dog →They don’t let their dog be beaten or We are not allowed to beat their dog BỊ ĐỘNG CỦA CÁC ĐỘNG TỪ TRI GIÁC( Vp - verb of perception: see, watch, notice, hear, look…) 1/ Cấu trúc chủ động: S + Vp + sb + Ving >> Bị động: S + be + P2(of Vp) + Ving (Ai chứng kiến người khác làm thấy phần hành động hành động diễn bị hành động khác xen vào) VD: We saw her overhearing us >> She was seen overhearing us 2/ Cấu trúc 2: S + Vp + sb + V >> Bị động: S + be + P2(of Vp) + to +Vinf (Ai chứng kiến người khác làm từ đầu đến cuối) * NOTE: riêng động từ : feel, find, catch sử dụng công thức BỊ ĐỘNG KÉP 1/ Khi main verb thời HIỆN TẠI Công thức: People/they + think/say/suppose/believe/consider/report + that + clause >> Bị động: a/ It's + thought/said/ supposed/believed/considered/reported + that + clause ( clause = S + Vinf + O) b/ Động từ clause để HTDG TLĐ S + am/is/are + thought/ said/supposed + to + Vinf VD: People say that he is a good doctor >> It's said that he is a good doctor He is said to be a good doctor c/ Động từ clause để thời QKDG HTHT S + am/is/are + thought/ said/ supposed + to + have + P2 VD: People think he stole my car >> It's thought he stole my car He is thought to have stolen my car 2/ Khi main verb thời QUÁ KHỨ Công thức: People/they + thought/said/supposed + that + clause >>Bị động: a/ It was + thought/ said/ supposed + that + clause b/ Động từ clause để QKĐ: S + was/were + thought/ said/ supposed + to + Vinf VD: People said that he is a good doctor >> It was said that he is a good doctor He was said to be a good doctor c/ Động từ clause QKHT S + was/were + thought/ said/ supposed + to + have + P2 VD: They thought he was one of famous singers >> It was thought he was one of famous singers He was thought to be one of famous singers BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT Các động từ : suggest, require, request, order, demand, insist(on), recommend Công thức: S + suggest/ recommend/ order/ require + that + clause ( clause = S + Vinf + O) >> Bị động: It + was/ will be/ has been/ is + P2 (of verbs) + that + st + be + P2 ( "be" không đổi động từ clause câu chủ động dạng Vinf) VD: He suggested that she buy a new car >> It was suggessted that a new car be bought BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC CHỦ NGỮ GIẢ " IT" Công thức: It + be + adj + for sb + to st >>Bị động: It + be + adj + for st + to be done VD: It is difficult for me to finish this test in one hour >> It is difficult for this test to be finished in one hour BỊ ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP TÂN NGỮ Trong : Oi = Indirect Object Od = Direct Object Công thức: S + V + Oi + Od >>Bị động: 1/ Oi + be + P2( of V) + Od 2/ Od + be + P2( of V) + to Oi ( riêng động từ " buy" dùng giới từ " for" ) VD: My friend gave me a present on my birthday >> A present was given to me by my friend on my birthday I was given a present on my birthday by my friend Cấu trúc câu bị động với tiếng anh Các Hiện đơn Chủ động S + V(s/es) + O Ví dụ: Bị động S+ is/am/are + VpII + (by + O) Ví dụ: - Mary studies English every day - English is studied by Mary everyday Hiện tiếp diễn S + is/am/are + V-ing + O Ví dụ: S + is/am/are + being + VpII+ (by + O) Ví dụ: - He is planting some trees now - Some trees are being planted (by him) now Quá đơn Quá tiếp diễn khứ khứ S + V-ed + O S + was/were + VpII + (by + O) Ví dụ: Ví dụ: - She wrote a letter yesterday - A letter was written (by her) yesterday S + was/were + V-ing + O S + was/were +being + VpII + (by + O) Ví dụ: Ví dụ: - They were buying a car at am yesterday - A car was being bought at am yesterday Hiện hoàn thành S + have/ has + VpII + O Ví dụ: S + have/ has + been + VpII + (by + O) Ví dụ: - My parents have given me a new bike on my birthday - A new bike has been given to me by my parents on my birthday Hiện S + have/ has + been + V-ing + S + have/ has + been + being hoàn thành O +VpII+(by + O) tiếp diễn Ví dụ: Ví dụ: - John has been repairing this car for hours Quá khứ hoàn thành S + had + VpII + O - This car has been being repaired by John for hours S + had + been + VpII + (by O) Ví dụ: Ví dụ: - He had finished his report- His report had been finished before before 10 p.m yesterday 10 p.m yesterday Quá khứ hoàn thành tiếp diễn S + had + been + V-ing + O Ví dụ: S + had + been + being + VpII + (by + O) Ví dụ: - The essay had been being typed for - I had been typing the essay for hours before you came yesterday hours before you came yesterday Tương lai đơn S + will + V(nguyên thể) + O Ví dụ: S + will + be + VpII + (by O) Ví dụ: - She will a lot of things - A lot of things will be done tomorrow tomorrow 10 Tương lai tiếp diễn S + will + be +V-ing + O Ví dụ: S + will + be + being + VpII + (by O) Ví dụ: - She will be taking care of her children at this time tomorrow - Her children will be being taken care of at this time tomorrow 11 Tương lai hoàn thành S + will + have + VpII + O Ví dụ: S + will + have + been + VpII + (by O) Ví dụ: - She will have finished her studying by the end of this year - Her studying will have been finished by the end of this year 12 Tương lai S + will + have + been + V-ing S + will + have +been + being + hoàn thành tiếp diễn +O Ví dụ: VpII + (by O) Ví dụ: - I will have been teaching - English will have been being taught English for years by nextby me for years by next week week
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc câu bị động, Cấu trúc câu bị động, Cấu trúc câu bị động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay