Ôn thi công chức KBNN Môn kiến thức chung Bộ câu hỏi và đáp án QLNN về KT

20 262 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 20:00

VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn CÂU 1: Trình bày cần thiết khách quan quản lý nhà kinh tế- tài : a/ Trình bày nội dung quản lý nhà nước kinh tế: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam kinh tế thị trường có điều tiết-nền kinh tế thị trưuờng có quản lý vĩ mơ Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Điều có nghĩa là, kinh tế nước ta chịu điều tiết thị trường chịu điều tiết nhà nước (sự quản lý Nhà nước) Sự quản lý nhà nước kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần thiết khách quan, lý sau đây: Thứ nhất, phải khắc phục hạn chế việc điều tiết thị trường, bảo đảm thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề Sự điều tiết thị trường phát triển kinh tế thật kỳ diệu có hạn chế cục Ví dụ mặt phát triển hài hồ xã hội, bộc lộ tính hạn chế điều tiết thị trường Thị trường khơng phải nơi đạt hài hồ việc phân phối thu nhập xã hội, việc nâng cao chất lượng sống xã hội, việc phát triển kinh tế xã hội vùng… Cùng với việc đó, thị trường khơng khắc phục khuyết tật kinh tế thị trường, mặt trái kinh tế thị trường nêu Tất điều khơng phù hợp cản trờ việc thực đầy đủ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề Cho nên q trình vận hành kinh tế, quản lý nhà nước kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa cần thiết để khắc phục hạn chế, bổ sung chỗ hổng điều tiết trhị trường, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Đó thực nhiệm vụ hàng đầu qn lý nhà nước kinh tế Thứ hai: Bằng quyền lực, sách sức mạnh kinh tế Nhà nước phải giải mâu thuẫn lợi ích kinh tế phố biến, thường xun kinh tế quốc dân Trong q trình hoạt động kinh tế, người có mối quan hệ với Lợi ích kinh tế biểu cụ thể mối quan hệ Mọi thứ mà người phấn đấu đền liên quan đến lợi ích Trong kinh tế thị trường, đối tác hướng tới lợi ích kinh tế riêng Nhưng, khối lượng kinh tế có hạn khơng thể chia cho người, xẩy tranh giành lợi ích từ phát sinh mâu thuẫn lợi ích Trong kinh tế thị trường có loại mâu thuẫn sau đây: - Mâu thuẫn doanh nghiệp với thương trường - Mâu thuẫn chủ thợ doanh nghiệp - Mâu thuẫn người sản xuất kinh doanh với tồn thể cộng đồng việc sử dụng tài ngun mơi trường, khơng tính đến lợi ích chung việc họ cung ứng hàng hố dịch vụ chất lượng, đe doạ sức khoẻ cộng đồng: việc xâm hại trật tự, an tồn xã hội, đe doạ an ninh quốc gia hoạt động sản xuất kinh doanh - Ngồi ra, nhiều mâu thuẫn khác mâu thuẫn lợi ích kinh tế cá nhân; cơng dân với Nhà nước, địa phương với nhau, ngành, cấp với q trình hoạt động kinh tế đất nước Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn -1- VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - Những mâu thuẫn có tính phổ biến, thường xun có tính liên quan đến quyền lợi “về sống-chết người” đến ổn định kinh tế-xã hội Chỉ có nhà nước giải mâu thn đó, điều hồ lợi ích bên Thứ ba, tính khó khăn phức tạp nghiệp kinh tế Để thực hoạt động phải giải đáp câu hỏi: Có muốn làm khơng? Có biết làm khơng? Có phương tiện để thực khơng? Có hồn cảnh để làm khơng? Nghĩa là, cần có điều kiện chủ quan khách quan tương ứng Nói cụ thể để hiểu, làm kinh tế làm giầu phải có điều kiên: ý chí làm giàu, trí thức làm giàu, phương tiện sản xuất kinh doanh mơi trường kinh doanh Khơng phải cơng dân có đủ điều kiện để tiến hành làm kinh tế, làm giàu Sự can thiệp nhà nước cần thiết việc hỗ trợ cơng dân có điều kiệncần thiết thực nghiệp kinh tế Thứ tư, tính giai cấp kinh tế chất giai cấp nhà nước Nhà nước hình thành từ xã hội có giai cấp Nhà nước bao giừ đại diện lợi ích giai cấp thống trị định có lợi ích kinh tế Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đại diện cho lợi ích dân tộc nhân dân, Nhà nước ta nhà nước dân, dân dân Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước ta xác định quản lý đạo nhằm cuối đem lại lợi ích vật chất tinh thần cho nhân dân Tuy vây, kinh tế nhiều thành phần, mở cửa với nước ngồi, khơng phải lúc lợi ích kinh tế bên ln ln trí Vì vậy, xuất xu hướng vừa hợp tác, vừa đấu tranh q trình hoạt động kinh tế mặt quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý, quan hệ phân phối Trong đấu tranh mặt trận kinh tế Nhà nước ta phải thể chất giai cấp để bảo vệ lợi ích dân tộc nhân dân ta Chỉ có Nhà nước làm điều Như là, q trình phát triển kinh tế, Nhà nước ta thể chất giai cấp Bốn lý chủ yếu cần thiết khách quan Nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam b/ Trình bày nội dung quản lý nhà nước tài - tiền tệ Trong kinh tế thị trường nói chung kinh tế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nói riêng, tài tiền tệ điều kiện tiền đề hoạt động đời sống kinh tế xã hội Nó trực tiếp chi phối đến hoạt động khác từ sản xuất đời sống đến quản lý nhà nước Để tài tiền tệ tác động đến hoạt động đời sống kinh tế xã hội theo mục tiêu chất chế độ, đòi hỏi nhà nước, thực chức tổ chức quản lý hoạt động xã hội cần chủ động tác động vào tài sử dụng tài cơng cụ để quản lý xã hội Đó đòi hỏi khách quan chế độ xã hội nào, đặc biệt điều kiện đổi nước ta Vai trò quản lý nhà nước tài tiền tệ tất yếu khách quan thể qua hai khía cạnh: Thứ nhất, xuất phát từ vai trò tài tiền tệ hoạt động đời sống kinh tế xã hội Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn -2- VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn Tài tiền tệ có vai trò đặc biệt quan trọng kinh tế Nó tác động chi phối mặt hoạt động xã hội, quan hệ tài tiền tệ, thuộc phạm trù quan hệ sản xuất, thể chất Nhà nước, chế độ phục vụ nhà nước Do vây, đòi hỏi nhà nước phải trực tiếp can thiệp, chi phối quan hệ tài tiền tệ nhằm làm cho quan hệ tài kinh tế: mặt thực theo u cầu quy luật giá trị, quy luật lưu thơng tiền tệ tín dụng ngân hàng… phù hợp với điều kiện đất nước; mặt khác phục vụ cho việc thực mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước thời kỳ Đó u cầu mang tính khách quan xuất phát từ chức nhiệm vụ quản lý Nhà nước Thứ hai, xuất phát từ vai trò tài Nhà nước Điều thể hiện: Nhà nước sử dụng tài tiền tệ cơng cụ quan trọng quản lý xã hội nói chung quản lý kinh tế nói riêng Nhà nước người tổ chức quản lý hoạt động xã hội, kinh tế quốc dân Một cơng cụ quản lý kinh tế vĩ mơ quan trọng Nhà nước tài tiền tệ Vai trò to lớn Nhà nước tài tiền tệ thể qua điếm sau: Một là: Nhà nước định luật, pháp lệnh, nghị định, định tài chính, sách ngân sách, thuế, tín dụng, tiền tệ… Các luật, sách khơng bắt buộc doanh nghiệp dân cư phải tn thủ, phải theo, mà tạo điều kiện, mơi trường để doanh nghiệp hoạt động Hai là: Nhà nước bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp quan trọng mình, khu vực cơng cộng, kết cấu hạ tầng Những nguồn tài to lớn đầu tư vào lĩnh vực khác nhau, khơng tạo mơi trường, hành lang cho doanh nghiệp hoạt động, mà tạo sở vật chất kỹ thuật đại cho ngành mới, khu vực mới, có tầm quan trọng tồn kinh tế quốc dân Ba là: Nhà nước nguồn cung ứng nguồn vốn cho đất nước, Nhà nước người định phát hành tiền tệ, kiểm sốt hoạt động tín dụng phân phối tín dụng Trong điều kiện kinh tế thị trường, hoạt động doanh nghiệp khơng thể thiếu nguồn vốn tín dụng, khơng thể khơng chịu tác động lưu thơng tiền tệ, cung ứng tài Nhà nước Ngồi ra, Nhà nước trợ giá, bù lỗ, quy định giá… Bốn là: Nhà nước chi tiêu vốn ngân sách trở thành người mua hàng lớn đất nước Những khoản chi ngân sách nhà nước tạo thành sức mạnh tiền to lớn đòi hỏi hàng hố, dịch vụ đa dạng, phức tạp tạo thị trường to lớn cho việc tiêu thụ hàng hố, dịch vụ doanh nghiệp Trong hình thái xã hội nào, sức mua chi tiêu ngân sách nhà nước tạo sức mua lớn thị trường lực lượng tiêu thụ lớn Năm là: Nhà nước với tư cách người có quyền lực, thực kiểm tra, kiểm sốt tài hoạt động kinh tế, xã hội, có hoạt động tài doanh nghiệp Những việc kinh doanh phạm pháp, bê bối tài doanh nghiệp nhà nước xử lý theo pháp luật, bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động theo u cầu kinh tế đời sống nhân dân Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn -3- VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn Các vấn đề tài tầm vĩ mơ có Nhà nước có khả chi phối, tác động đến hoạt động đời sống kinh tế xã hội Qua đó, Nhà nước vừa bắt buộc vừa tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế phát triển Từ vấn đề khẳng định rằng, xã hội nào, đặc biệt kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN nước ta: Nhà nước quản lý tài tiền tệ tất yếu khách quan, đồng thời đòi hỏi khách quan xuất phát từ chất Nhà nước ta Câu : b/ Tổng quan quản lý nhà nước Tài cơng : b.1/ Khái niệm quản lý tài cơng Quản lý tài cơng hoạt động chủ thể quản lý tài cơng thơng qua việcc sử dụng có chủ định phương pháp quản lý cơng cụ quản lý để tcs động điều khiển hoạt động tài cơng nhằm đạt mục tiêu định Thực chất quản lý tài cơng q trình lập ké haọch, tổ chưcss, đièu hành kiểm sốt hoạt động thu chi Nhà nước nhằm phục vụ cho việc thực cácchức nhiệm vụ Nhà nước có hiệu b.2/ Ngun tắc quản lý tài cơng Hoạt dộng quản lý tài cơng thực theo ngun tắc sau: - Ngun tắc tập trung dân chủ: Tập trung dân chủ ngun tắc hàng đầu quản lý tài cơng Điều thể quản lý ngân sách nhà nước, quản lý quỹ tài nhà nước quản lý tài quan hành đơn vị nghiệp Tập trung dân chủ đảm bảo cho nguồn lực xã hội, kinh tế sử dụng tập trung phân phối hợp lý Các khoản thu-chi quản lý tài cơng phải bàn bạc thực cơng khai nhằm đáp ứng mục tiêu lợi ích cộng đồng -Ngun tắc hiệu quả: Ngun tắc, hiệu ngun tắc quan trọng quản lý tài cơng Hiệu quản lý tài cơng thể tất lĩnh vực trị, kinh tế xã hội Khi thực nội dung chi tiêu cơng cộng, Nhà nước ln hướng tới việc thực nhiệm vụ mục tiêu sở lợi ích tồn thể cộng đơng Ngồi ra, hiệu kinh tế thước đo quan trọng để Nhà nước cân nhắc ban hành sách định liên quan đến chi tiêu cơng Hiệu xã hội tiêu thức cần quan tâm quản lý tài cơng Mặc dù khó định lượng, song lợi ích xã hội ln đề cập, cân nhắc, thận trọng q trình quản lý tài cơng Hiệu xã hội hiệu kinh tế hai nội dung quan trọng phải xem xét đồng thời hình thành định, hay sách chi tiêu ngân sách - Ngun tắc thống nhất: Thống quản lý theo văn pháp luật ngun tắc khơng thể thiếu quản lý tài cơng Thống quản lý việc tn thủ theo quy định chung từ việc hình thành, sử dụng, kiẻm tra tra, tốn, xử lý vướng mắc q trình triển khai thực Thực ngun tắc quản lý thống đảm bảo tính bình đẳng, cơng bằng, đảm bảo hiệu quả, hạn chế tiêu cực rủi ro định khoản chi tiêu cơng, Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn -4- VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - Ngun tắc cơng khai, minh bạch: Cơng khai minh bạch động viên, phân phối nguồn lực tài cơng, ngun tắc quan trọng nhằm đảm bảo cho việc quản lý nguồn tài cơng thực thống hiệu Thực cơng khai minh bạch quản lý tạo điều kiện cho cộng đồng giám sát, kiểm sốt định thu, chi quản lý tài cơng, hạn chế thất đảm bảo hiệu khoản thu, chi tiêu cơng CÂU 3: Những việc cơng chức khơng làm Điều 15 Cán bộ, cơng chức khơng chây lười cơng tác, trốn tránh trách nhiệm thối thác nhiệm vụ, cơng vụ; khơng gây bè phái, đồn kết, cục tự ý bỏ việc Điều 16 Cán bộ, cơng chức khơng cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà quan, tổ chức, cá nhân giải cơng việc Điều 17 Cán bộ, cơng chức khơng thành lập, tham gia thành lập tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, cơng ty trách nhiệm hữu hạn, cơng ty cổ phần, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư tổ chức nghiên cứu khoa học tư Cán bộ, cơng chức khơng làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ tổ chức, cá nhân khác nước nước ngồi cơng việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật cơng tác, cơng việc thuộc thẩm quyền giải cơng việc khác mà việc tư vấn có khả gây phương hại đến lợi ích quốc gia Chính phủ quy định cụ thể việc làm tư vấn cán bộ, cơng chức Điều 18 Cán bộ, cơng chức làm việc ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước, thời hạn năm năm kể từ có định hưu trí, thơi việc, khơng làm việc cho tổ chức, cá nhân nước, nước ngồi tổ chức liên doanh với nước ngồi phạm vi cơng việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đảm nhiệm Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, cơng việc, thời hạn mà cán bộ, cơng chức khơng làm sách ưu đãi người phải áp dụng quy định Điều Điều 19 Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu quan, vợ chồng, bố, mẹ, người khơng góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động phạm vi ngành, nghề mà người trực tiếp thực việc quản lý nhà nước Điều 20 Người đứng đầu cấp phó người đứng đầu quan, tổ chức khơng bố trí vợ chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ lãnh đạo tổ chức Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn -5- VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn nhân sự, kế tốn - tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho quan, tổ chức mua bán vật tư, hàng hố, giao dịch, ký kết hợp đồng cho quan, tổ chức CÂU : Quyền hạn nghĩa vụ CBCC : a/ Nghĩa vụ : Điều Cán bộ, cơng chức có nghĩa vụ sau đây: Trung thành với Nhà nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ an tồn, danh dự lợi ích quốc gia; Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, cơng vụ theo quy định pháp luật; Tận tụy phục vụ nhân dân, tơn trọng nhân dân; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân; Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư; khơng quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng; Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm cơng tác; thực nghiêm chỉnh nội quy quan, tổ chức; giữ gìn bảo vệ cơng, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định pháp luật; Thường xun học tập nâng cao trình độ; chủ động, sáng tạo, phối hợp cơng tác nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ, cơng vụ giao; Chấp hành điều động, phân cơng cơng tác quan, tổ chức có thẩm quyền Điều Cán bộ, cơng chức chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thi hành nhiệm vụ, cơng vụ mình; cán bộ, cơng chức giữ chức vụ lãnh đạo phải chịu trách nhiệm việc thi hành nhiệm vụ, cơng vụ cán bộ, cơng chức thuộc quyền theo quy định pháp luật Điều Cán bộ, cơng chức phải chấp hành định cấp trên; có định trái pháp luật phải báo cáo với người định; trường hợp phải chấp hành định phải báo cáo lên cấp trực tiếp người định khơng phải chịu trách nhiệm hậu việc thi hành định b/ Quyển hạn : Điều Cán bộ, cơng chức có quyền lợi sau đây: Được nghỉ hàng năm theo quy định Điều 74, Điều 75, khoản 2, khoản Điều 76 Điều 77, nghỉ ngày lễ theo quy định Điều 73 nghỉ việc riêng theo quy định Điều 78 Bộ luật lao động; Trong trường hợp có lý đáng nghỉ khơng hưởng lương sau đồng ý người đứng đầu quan, tổ chức sử dụng cán bộ, cơng chức; Được hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí chế độ tử tuất theo quy định điều 107,142,143,144,145 146 Bộ luật lao động; Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn -6- VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn Được hưởng chế độ hưu trí, thơi việc theo quy định Mục Chương IV Pháp lệnh này; Cán bộ, cơng chức nữ hưởng quyền lợi quy định khoản Điều 109, điều 111,113,114,115,116 117 Bộ luật lao động; Được hưởng quyền lợi khác pháp luật quy định Điều 10 Cán bộ, cơng chức hưởng tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, cơng vụ giao, sách nhà ở, sách khác bảo đảm điều kiện làm việc Cán bộ, cơng chức làm việc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo làm việc ngành, nghề độc hại, nguy hiểm hưởng phụ cấp sách ưu đãi Chính phủ quy định Điều 11 Cán bộ, cơng chức có quyền tham gia hoạt động trị, xã hội theo quy định pháp luật; tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ, quyền nghiên cứu khoa học, sáng tác; khen thưởng hồn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơng vụ giao Điều 12 Cán bộ, cơng chức có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện việc làm quan, tổ chức, cá nhân mà cho trái pháp luật đến quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật Điều 13 Cán bộ, cơng chức thi hành nhiệm vụ, cơng vụ pháp luật nhân dân bảo vệ Điều 14 Cán bộ, cơng chức hy sinh thi hành nhiệm vụ, cơng vụ xem xét để cơng nhận liệt sĩ theo quy định pháp luật Cán bộ, cơng chức bị thương thi hành nhiệm vụ, cơng vụ xem xét để áp dụng sách, chế độ tương tự thương binh CÂU : Cán bộ, cơng chức quy định điểm b, c, d, đ, e h khoản Điều Pháp lệnh CBCC vi phạm quy định pháp luật, chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật sau đây: a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Hạ bậc lương; d) Hạ ngạch; Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn -7- VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn đ) Cách chức; e) Buộc thơi việc CÂU 6: Nâng cao ý thức trách nhiện cán bộ, công chức: Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, chòu giám sát nhân dân, phải không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức , học tập nâng cao trình độ lực công tác để thực tốt nhiệm vụ, công vụ giao Cán bộ, công chức việc thực quy đònh có liên quan cuả Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí văn pháp luật khác Trách nhiệm cán bộ, công chức phải chòu trách nhiệm trước nhà nước, nhân dân nhiệm vụ giao.Trách nhiệm cán bộ, công chức phải nâng cao ý thức: + Chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế kỷ luật + Hòan thành chòu trách nhiệm cá nhân công việc kết công tác giao + Bảo vệ tài sản nhà nước, tài sản nhân dân, phải tực tiết kiệm, chống lãng phí không tham nhũng + Phải đấu tranh chống biểu tiêu cực quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, + Không thực hoạt động riêng mà pháp luật cấm + Khi vi phạm pháp luật, người vi phạm phải bò kỷ luật truy cứu trách nhiệm hình vi phạm gây thiệt hại tài sản phải bồi thường Để nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức cần làm tốt nghóa vụ sau đây: Trung thành với Nhà nước công hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam; bảo vệ an tòan, danh dự lợi ích quốc gia; Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương Đảng sách pháp luật Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo quy đònh pháp luật Tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng nhân dân nợi cư trú, lắng nghe ý kiến chòu giám sát nhân dân Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, không quan liêu, hách dòch, cửa quyền tham nhũng Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm công tác, thực nghiêm chỉnh nội quy quan, tổ chức Góữ gìn bảo vệ công, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy đònh pháp luật Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn -8- VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, chủ động, sáng tạo phối hợp công tác nhằm hòan thành tốt nhiệm vụ, công vụ giao Chấp hành điều động, phân công công tác quan, tổ chức có thẩm quyền Ngoài ra, để nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức Cán bộ, công chức phải tuân theo: Những việc cán công chức không làm” đươc quy đònh từ điều 15 đến điều 20 Pháp lệng cán công chức CÂU 7: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải tn thủ ngun tắc sau: + Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải qn triệt từ chủ trương, đường lối, chế, sách thể chế hố pháp luật + Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định pháp luật + Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải có phối hợp chặt chẽ cấp, ngành, quan, tổ chức; sở phân cấp quản lý đồng thời với việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm cán bộ, cơng chức, viên chức quan, tổ chức + Bảo đảm dân chủ, cơng khai, minh bạch, đề cao vai trò giám sát Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp, Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên Mặt trận, đồn thể quần chúng nhân dân việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí + Có chế độ khen thưởng, xử lý vi phạm rõ ràng, nghiêm minh, kịp thời cơng khai CÂU 8: Trình bày ngun nhân Quốc hội thơng qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí? Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, với lý sau: - Nền kinh tế nước ta chuyển từ chế bao cấp sang chế thị trường, thành phần, chủ thể kinh tế ngày tăng lên chủ yếu hướng theo lợi nhuận chi phối quy luật giá trị việc sử dụng tài sản, tài ngun, lao động nhiều sở khơng hợp lý, lợi dụng chế để trục lợi cá nhân dẫn đến lãng phí nguồn lực Một phận khơng có ý thức tiết kiệm, khơng coi trọng lợi ích nhà nước, tập thể nên việc sử dụng tiền của, tài sản nhà nước cách vơ lãng phí, chí tham ơ, tham nhũng để làm giàu bất gây thiệt hại cho nhà nước xã hội - Tiết kiệm xác định quốc sách để phát triển kinh tế đất nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước Vì Tiết kiệm việc giảm Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn -9- VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn bớt hao phí sử dụng tiền, tài sản, lao động, thời gian lao động tài ngun thiên nhiên đạt mục tiêu định Đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động khu vực nhà nước tài ngun thiên nhiên lĩnh vực có định mức, tiêu chuẩn, chế độ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành tiết kiệm việc sử dụng mức thấp định mức, tiêu chuẩn, chế độ đạt mục tiêu định sử dụng định mức, tiêu chuẩn, chế độ đạt cao mục tiêu định - Nguồn tài ngun thiên nhiên đất nước ta có hạn, nguồn ngân sách nhà nước chưa đủ để chi dùng cho đầu tư phát triển chi tiêu thường xun nên phải tiết kiện sản xuất tiêu dùng để tránh lãng phí Có thể hiểu lãng phí là: việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản, lao động, thời gian lao động tài ngun thiên nhiên khơng hiệu Đối với lĩnh vực có định mức, tiêu chuẩn, chế độ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành lãng phí việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động khu vực nhà nước tài ngun thiên nhiên vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ khơng đạt mục tiêu định - Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí điều chỉnh việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động khu vực nhà nước tài ngun thiên nhiên; sản xuất tiêu dùng nhân dân CÂU : Ý NGHĨA :Từ tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đánh giá khái qt nêu trên, nói: việc thực hành tiết kiệm chưa thực trở thành “quốc sách” để thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định văn pháp luật hành, tiếp tục phát huy hiệu quả, đảm bảo tính khả thi, đưa vấn đề tiết kiệm bước trở thành ý thức người việc nâng cao giá trị pháp lý quy định thực ổn định, có hiệu cần thiết Mặt khác, năm qua, nhiều Luật, Pháp lệnh liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lĩnh vực sửa đổi, bổ sung ban hành mới, nhiều quy định lĩnh vực nâng lên thành Luật Từ thực tế đó, việc ban hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sở kế thừa Pháp lệnh cần thiết để đảm bảo cho tiết kiệm ngang tầm “quốc sách” thể chế hố mức độ pháp lý cao phải lãnh đạo, đạo, tổ chức thực cách kiên quyết, có hiệu quả; đồng thời đảm bảo tính đồng quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với văn pháp luật lĩnh vực ban hành CÂU 10 : Thuế khoản nộp tiền mà thể nhân pháp nhân có nghĩa vụ bắt buộc phải thực theo luật nhà nước; khơng mang tính chất đối khoản, khơng hồn trả trực tiếp cho người nộp thuế dùng để trang trải cho nhu cầu chi tiêu cơng cộng CÂU 11: Phân tích mục đích sử dụng tiền thuế: Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - 10 - VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn Mục đích sử dụng tiền thuế đáp ứng nhu cầu chi tiêu Nhà nước Ở nước ta thuế nguồn thu chủ yếu NSNN.Thuế khoản thu Nhà nước, mang tính chất bắt buộc mà cá nhân, tổ chức phải đóng góp theo pháp luật quy đònh.Thuế không hoàn trả trực tiếp, ngang giá cho người nộp thuế dùng để trang trải chi phí chung toàn dân, phần số thuế nộp cho NSNN trả cho người dân 01 cách gián tiếp hưởng thụ giáo dục, y tế, phúc lợi công cộng an ninh, quốc phòng xây dựng cấu hạ tầng sở, đường xá, cầu cống đê điều, trường học, - Tiền thuế sử dụng công cụ có hiệu để góp phần thực sách đối ngọai bảo hộ sản xuất nước, sử dụng tiền thuế việc đònh hướng đầu tư, kích thích sản xuất kinh doanh, việc thực mục tiêu công xã hội phân phối thu nhập -Sử dụng tiền thuế nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội nước ta như: + Phát huy nội lực, sử dụng có hiệu tài quốc gia; + Phát triển kinh tế đối ngoại, mở rộng xuất thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục đổi phát triển giáo dục; +Củng cố quốc phòng an ninh; Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ khoa học; _ Tiền thuế dùng để bảo đảm hoạt động máy nhà nước, xây dựng sở hạ tầng, phúc lợi mà tổ chức cá nhân sử dụng.Vì vậy, quan chức thuộc trực thuộc phủ, tổ chức cá nhân phải có trách nhiệm phối hợp với quan thuế như: cung cấp thông tin, điều tra xử lý biện pháp hành khác để thu đủ, kòp thời khỏan thu vào NSNN Tóm lại, mục đích sử dụng tiền thuế: + Tiền thuế đẩ xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; +Tiền thuế để bảo tồn tôn vinh văn hóa; + Tiền thuế để xây dựng công trình quốc gia; + Tiền thuế để phát triển giao thông, vận tải; + Tiền thuế để phát triển du lòch; + Tiền thuế để phát triển hoạt động văn hóa thể thao; + Tiền thuế để phát triển nguyên cứu khoa học; + Tiền thuế để giữ gìn an ninh trật tự; + Tiền thuế để chăm lo cho hệ tương lai; giáo dục; + Tiền thuế để phát triển công trình giao thông công cộng; + Tiền thuế để bảo vệ tổ quốc Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - 11 - VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn CÂU 11 : Phân tích mục đích sử dụng tiền thuế : Thơng thường việc huy động tiền thuế quan thuế đảm nhận Mức huy động cao gây khó khăn cho việc hành thu mắt người dân, quan thuế khó thơng cảm Tuy nhiên, việc huy động thuế có thực trở thành gánh nặng hay khơng, tùy thuộc vào việc sử dụng tiền thuế nhà nước Việc sử dụng tiền thuế nhà nước thời kỳ tập trung vào nội dung chủ yếu sau: Thời kỳ xây dựng nhà nước: tiền thuế chủ yếu dùng để mua hàng hố dịch vụ để cung ứng cho hoạt động cơng cộng thiết yếu như: an ninh, quốc phòng, y tế, giáo dục Trong thời kỳ mức thu thường thấp kinh tế tình trạng bất ổn đời sống nhân dân nhiều khó khăn Mức huy động thấp, để bảo đảm cho nhiệm vụ chi tiêu này, tỷ lệ huy động GDP khơng thấp Thời kỳ ổn định nhà nước: ngồi việc đảm bảo chi cho nhiệm vụ thiết yếu đất nước trên, nhà nước sử dụng tiền thuế để trợ giúp thêm cho nhóm người khơng khả lao động, đặc biệt người đóng góp vào thành xây dựng nhà nước - gọi chung đối tượng xã hội Thời kỳ phát triển thêm chức kinh tế: Khi thực chức điều tiết kinh tế thị trường, nhà nước thường sử dụng tiền thuế để điều tiết vĩ mơ kinh tế Một số nhà nước dùng tiền thuế để phát triển ngành sản xuất độc quyền nhà nước, nhiên phần lớn để làm động lực cho thành phần kinh tế khác phát triển, nhà nước dùng tiền thuế tài trợ cho dự án kinh tế có mục tiêu để thu hút thành phần kinh tế khác tham gia theo định hướng Thời kỳ phát triển nhà nước phúc lợi: Sau ổn định nhiệm vụ cơng cộng khác, nhiều nhà nước đứng tổ chức dịch vụ cơng cộng để gia tăng phúc lợi cho cộng đồng, thơng qua việc huy động tiền thuế Tuy nhiên, hiệu dịch vụ cơng vấn đề cần lưu tâm Các quốc gia phát triển có mức huy động cao, có lên đến 35% song nhờ mở rộng dịch vụ cơng đến nhiều lĩnh vực khác để phục vụ miễn phí cho cộng đồng, bị kêu ca gánh nặng thuế Có thể nói chất nhà nước khơng thể tơn nhà nước đưa ra, mà thể cụ thể qua việc sử dụng tiền thuế nhà nước việc điều hành đất nước Việc đánh giá nhà nước có thật dân, dân hay khơng, đốn việc nhận định đánh giá mục đích hiệu việc sử dụng tiền thuế mà người dân đóng góp Câu 12: cán bộ, cơng chức có trách nhiệm tiếp người nộp thuế Lắng nghe ghi chép đầy đủ vào sổ với nội dung, việc, tiếp nhận tài liệu liên quan u cầu người nộp thuế xác nhận nội dung ghi chép Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - 12 - VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn Hẹn ngày trả lời kết giải hướng dẫn người nộp thuế quan có thẩm quyền xem xét giải gaỉi Khi tiếp người nộp thuế phải hồ nhã, trung thực, khơng gây khó khăn cản trở Những việc thuộc thẩm quyền giải phải lập báo cáo kịp thời để xem xét giải Những việc khơng thuộc thẩm quyền hường dẫn người nộp thuế đến quan có trách nhiệm giải Khơng tiết lộ nội dung, tên người nộp thuế cho người khơng có trách nhiệm biết Câu 14 : Đối tượng chịu thuế Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ đối tượng khơng chịu thuế theo quy định Luật thuế GTGT CÂU 15 : Xét chất, thuế GTGT loại thuế gián thu người tiêu dùng chịu, doanh nghiệp người thu hộ cho Nhà nước có trách nhiệm nộp vào NSNN theo Luật định Bản chất thuế GTGT sắc thuế tiên tiến, đại, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực Việc Quốc hội ban hành Luật thuế GTGT tạo thuận lợi việc quản lý thu thuế, chuyển từ cách thức quản lý mang tính áp đặt sang chế doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp tn thủ qui định luật thuế pháp lệnh thuế, phù hợp với xu cải cách hành nhà nước, đáp ứng u cầu hội nhập kinh tế quốc tế CÂU 17/ Luật quản lý thuế: Điều Giải thích từ ngữ Trong Luật này, từ ngữ hiểu sau: Đại diện người nộp thuế đại diện theo pháp luật đại diện theo uỷ quyền thay mặt người nộp thuế thực số thủ tục thuế Trụ sở người nộp thuế địa điểm người nộp thuế tiến hành phần tồn hoạt động kinh doanh, bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng, nơi sản xuất, nơi để hàng hố, nơi để tài sản dùng cho sản xuất, kinh doanh; nơi cư trú nơi phát sinh nghĩa vụ thuế người nộp thuế khơng có hoạt động kinh doanh Mã số thuế dãy số, chữ ký tự khác quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế Kỳ tính thuế khoảng thời gian để xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật thuế Tờ khai thuế văn theo mẫu Bộ Tài quy định người nộp thuế sử dụng để kê khai thơng tin nhằm xác định số thuế phải nộp Tờ khai hải quan sử dụng làm tờ khai thuế hàng hố xuất khẩu, nhập Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - 13 - VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn Hồ sơ thuế hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, hồn thuế, miễn thuế, giảm thuế, xố nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt Khai tốn thuế việc xác định số thuế phải nộp năm tính thuế thời gian từ đầu năm tính thuế đến chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế thời gian tính từ phát sinh đến chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật Hồn thành nghĩa vụ nộp thuế việc nộp đủ số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt vi phạm pháp luật thuế Cưỡng chế thi hành định hành thuế việc áp dụng biện pháp quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan buộc người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước Điều Quyền người nộp thuế Được hướng dẫn thực việc nộp thuế; cung cấp thơng tin, tài liệu để thực nghĩa vụ, quyền lợi thuế u cầu quan quản lý thuế giải thích việc tính thuế, ấn định thuế; u cầu quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hố xuất khẩu, nhập Được giữ bí mật thơng tin theo quy định pháp luật Hưởng ưu đãi thuế, hồn thuế theo quy định pháp luật thuế Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế Nhận văn kết luận kiểm tra thuế, tra thuế quan quản lý thuế; u cầu giải thích nội dung kết luận kiểm tra thuế, tra thuế; bảo lưu ý kiến biên kiểm tra thuế, tra thuế Được bồi thường thiệt hại quan quản lý thuế, cơng chức quản lý thuế gây theo quy định pháp luật u cầu quan quản lý thuế xác nhận việc thực nghĩa vụ nộp thuế Khiếu nại, khởi kiện định hành chính, hành vi hành liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp 10 Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật cơng chức quản lý thuế tổ chức, cá nhân khác Điều Nghĩa vụ người nộp thuế Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định pháp luật Khai thuế xác, trung thực, đầy đủ nộp hồ sơ thuế thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực, đầy đủ hồ sơ thuế Nộp tiền thuế đầy đủ, thời hạn, địa điểm Chấp hành chế độ kế tốn, thống kê quản lý, sử dụng hố đơn, chứng từ theo quy định pháp luật Ghi chép xác, trung thực, đầy đủ hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế giao dịch phải kê khai thơng tin thuế Lập giao hố đơn, chứng từ cho người mua theo số lượng, chủng loại, giá trị thực tốn bán hàng hố, cung cấp dịch vụ theo quy định pháp luật Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - 14 - VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn Cung cấp xác, đầy đủ, kịp thời thơng tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu nội dung giao dịch tài khoản mở ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo u cầu quan quản lý thuế Chấp hành định, thơng báo, u cầu quan quản lý thuế, cơng chức quản lý thuế theo quy định pháp luật Chịu trách nhiệm thực nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật trường hợp người đại diện theo pháp luật đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực thủ tục thuế sai quy định Điều Trách nhiệm quan quản lý thuế Tổ chức thực thu thuế theo quy định pháp luật Tun truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật thuế; cơng khai thủ tục thuế Giải thích, cung cấp thơng tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; cơng khai mức thuế phải nộp hộ gia đình, cá nhân kinh doanh địa bàn xã, phường, thị trấn Giữ bí mật thơng tin người nộp thuế theo quy định Luật Thực việc miễn thuế, giảm thuế, xố nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt, hồn thuế theo theo quy định Luật quy định khác pháp luật thuế Xác nhận việc thực nghĩa vụ thuế người nộp thuế có đề nghị theo quy định pháp luật Giải khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực pháp luật thuế theo thẩm quyền Giao kết luận, biên kiểm tra thuế, tra thuế cho đối tượng kiểm tra thuế, tra thuế giải thích có u cầu Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định Luật 10 Giám định để xác định số thuế phải nộp người nộp thuế theo u cầu quan nhà nước có thẩm quyền Điều Quyền hạn quan quản lý thuế u cầu người nộp thuế cung cấp thơng tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu, nội dung giao dịch tài khoản mở ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế u cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thơng tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế phối hợp với quan quản lý thuế để thực pháp luật thuế Kiểm tra thuế, tra thuế Ấn định thuế Cưỡng chế thi hành định hành thuế Xử phạt vi phạm pháp luật thuế theo thẩm quyền; cơng khai phương tiện thơng tin đại chúng trường hợp vi phạm pháp luật thuế Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - 15 - VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn Áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo đảm việc xử lý vi phạm pháp luật thuế theo quy định pháp luật Ủy nhiệm cho quan, tổ chức, cá nhân thu số loại thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định Chính phủ CÂU 18 : Hệ thống pháp luật thuế Việt nam hình thành hồn chỉnh thời kỳ đổi đất nước Trải qua hai lần cải cách, hồn thiện hệ thống sách thuế, có hệ thống sách thuế tương đối đồng bộ, có phạm vi điều chỉnh tồn diện đến quan hệ kinh tế xã hội, bao gồm sắc thuế thuộc nhóm thuế tiêu dùng, thuế thu nhập thuế tài sản Mỗi sắc thuế Nhà nước ban hành thơng qua Luật Pháp lệnh văn pháp quy hướng dẫn thi hành Trong thời gian trước năm 2007, quy định pháp luật sắc thuế bao gồm quy định sách thuế quy định quản lý thuế Các quy định phát huy vai trò pháp lý, bảo đảm khoản thuế huy động kịp thời vào NSNN Các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế bước kiện tồn, máy quản lý thuế bước củng cố Nhờ đó, số thu từ thuế, phí lệ phí hàng năm ngành Thuế ln hồn thành vượt mức dự tốn Nhà nước giao Tuy nhiên, cơng tác quản lý thuế bộc lộ số tồn như: Tính pháp lý quy định quản lý thuế chưa cao, dẫn đến hạn chế việc tn thủ pháp luật thuế; quy định quản lý thuế phân tán nhiều văn pháp luật, số nội dung chưa thống gây khó khăn cho người nộp thuế quan thuế việc chấp hành pháp luật thuế Bên cạnh đó, quyền hạn, nghĩa vụ trách nhiệm chủ thể tham gia quản lý thuế chưa quy định đầy đủ, rõ ràng, ảnh hưởng đến hiệu việc thực cơng tác quản lý thuế; thủ tục hành thuế nhiều khâu rườm rà, nặng tính hình thức gây khó khăn cho người nộp thuế; chưa xây dựng chế phối hợp quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác quy định trách nhiệm quan cá nhân với quan Thuế cơng tác quản lý thu thuế nhằm tăng cường việc phòng chống, xử lý hành vi vi phạm phát luật thuế, chống thất thu thuế Thực chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 Chính phủ phê duyệt, với việc hồn thiện xây dựng luật sách thuế, Luật Quản lý thuế ban hành để khắc phục hạn chế trên, đồng thời đáp ứng u cầu phát triển kinh tế - xã hội hội nhập kinh tế quốc tế Luật Quản lý thuế Quốc hội khố XI thơng qua kỳ họp thứ 10 ngày 22/11/2006, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2007 Việc ban hành Luật Quản lý thuế nhằm đáp ứng mục tiêu sau: - Nâng cao hiệu lực, hiệu cơng tác quản lý thuế; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế nộp đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước quan quản lý thuế thu đúng, thu đủ tiền thuế Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - 16 - VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - Quy định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm người nộp thuế, quan quản lý thuế tổ chức, cá nhân có liên quan việc quản lý thuế - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tăng cường vai trò kiểm tra giám sát Nhà nước, cộng đồng xã hội việc thực quản lý thuế Về tổng thể, Luật Quản lý thuế thiết lập khung pháp lý chung, áp dụng thống q trình thực thi tất sách thuế, khắc phục tình trạng chia cắt tách biệt phương thức quản lý loại thuế, tạo tảng cho việc áp dụng chế tự khai, tự nộp CÂU 18: Vì ban hành Luật Qủan lý thuế: Thực sách đổi kinh tế, mở cửa hội nhập Hệ thống sách thuế cải cách, hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước Trong thời gian qua, Luật thuế ban hành tương đối đồng có phạm vi điều chỉnh tòan diện đến hoạt động kinh tế xã hội đất nước Trong Luật thuế, quy đònh nội dung quản lý mang tính chất khung, sở phủ có quy đònh cụ thể để hướng dẫn, tổ chức công tác quản lý thuế bảo đảm việc thi hành sách thuế pháp luật Công tác cải cách hành thuế xác đònh yếu tố quan trọng bước hoàn thiện Các thủ tục hành thuế như: Đăng ký thuế, nộp thuế, miễn giảm thuế , sửa đổi theo hướng đơn giản, rõ ràng; tạo điều kiện cho người nộp thuế bước chuyển chuyển sang chế tự khai tự nộp thuế; quan quản lý thuế chuyển từ Qủan lý thuế tiền kiểm sang hậu kiểm Ý thức tuân thủ pháp luật thuế Người nộp thuế ngày nâng cao Vai trò quan, tổ chức, cá nhân công tác quản lý thuế bước tăng cường Công tác quản lý thuế hình thành hệ thống tổ chức thống nước bước củng cố, kiện tòan tổ chức máy quản lý thuế quy trình nghiệp vụ quản lý Trình độ cán bộ, công chức thuế nâng lên theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, nhờ số thu vào NSNN vượt dự toán nhà nước giao Tuy nhiên, công tác quản lý thuế tồn tại: tính pháp lý quy đònh quản lý thuế chưa cao, dẫn đến hạn chế tuân thủ pháp luật Các quy đònh quản lý thuế nhiều phân tán, nhiều luật có nội dung chưa thống nhất; quyền hạn, nghóa vụ trách nhiệm pháp luật chủ thể tham gia quản lý thuế chưa quy đònh đầy đủ, rõ ràng ảnh hưởng đến việc thực công tác quản lý thuế Công tác phòng chống, xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế, chống thất thu Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - 17 - VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn thuế hạn chế công tác quản lý thuế, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hội nhập kinh tế quốc tế Luật Qủan lý thuế tạo lập khung pháp lý chung để thực thi tất Luật, Pháp lệnh thuế khoản thu khác thuộc NSNN, quan quản lý thuế quản lý thu Sự đời Luật Qủan lý thuế khắc phục tình trạng chia cắt, tách biệt phương thức quản lý lọai thuế Từ đó, tạo tảng cho việc áp dụng chế quản lý thuế tiên tiến, đại theo hướng tự tính, tự khai, tự nộp thuế, quy đònh Luật tạo điều kiện cho việc cải cách thủ tục hành thuế, tăng cường công cụ quản lý nâng cao hiệu lực hệ thống pháp luật thuế Công tác quản lý thuế đại hóa, phù hợp với thông lệ quản lý thuế quốc tế, phục vụ công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế Việc ban hành Luật quản lý thuế nhằm xác đònh rõ nghóa vụ, trách nhiệm, quyền lợi đối tượng nộp thuế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan thuế nghóa vụ tổ chức, cá nhân việc cung cấp thông tin cho quan thuế phối hợp chặt chẽ với quan thuế để quản lý thu thuế đạt hiệu cao CÂU 19 : Điều Đối tượng áp dụng Người nộp thuế: a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo quy định pháp luật thuế; b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (sau gọi chung thuế) quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định pháp luật; c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục thuế thay người nộp thuế Cơ quan quản lý thuế: a) Cơ quan thuế gồm Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế; b) Cơ quan hải quan gồm Tổng cục hải quan, Cục hải quan, Chi cục hải quan Cơng chức quản lý thuế gồm cơng chức thuế, cơng chức hải quan Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực pháp luật thuế Ưu điểm thuế giá trị gia tăng Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - 18 - VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - Thuế giá trị gia tăng tránh tượng thuế chồng thuế, phù hợp với kinh tế sản xuất hàng hóa theo chế thị trường - Thuế giá trị gia tăng mang tính trung lập nghiệp vụ dịch chuyển sản phẩm dịch vụ Một loại thuế gọi trung lập khơng gây ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp phủ khơng muốn Trong thuế doanh thu người ta có khuynh hướng tối thiểu hóa số tiền thuế phải nộp cách hội nhập xí nghiệp theo chiều dọc Ví dụ xí nghiệp sợi kết hợp với xí nghiệp dệt, xí nghiệp may Với hội nhập khơng làm phát sinh doanh thu chuyển sản phẩm từ khâu trước sang khâu sau Chính phủ khơng muốn doanh nghiệp hội nhập lại với thân loại thuế tạo hội nhập Rõ ràng thuế doanh thu, với chế thu thuế khơng mang tính trung lập Thuế giá trị gia tăng khơng khuyến khích doanh nghiệp hội nhập trên, doanh nghiệp trường hợp hội nhập khơng hội nhập tổng số thuế phải nộp Như vây, khẳng định thuế giá trị gia tăng loại thuế mang tính trung lập - Thuế giá trị gia tăng loại thuế đánh vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tiêu dùng tất loại hàng hóa dịch vụ nên tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước - Thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất thường khơng, nên có tác dụng đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất cạnh tranh dễ dàng thị trường quốc tế - Với biểu thuế gồm thuế suất (có nhiều nước áp dụng thống thuế suất cho tất ngành nghề), thuế giá trị gia tăng đảm bảo cơng ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - 19 - VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - Thuế giá trị gia tăng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chống thất thu thuế đạt hiệu cao Việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng thực hóa đơn mua vào buộc người mua phải đòi hỏi người bán xuất hóa đơn, ghi doanh thu với giá trị thực hoạt động mua bán, khắc phục tình trạng thơng đồng người mua người bán để trốn lậu thuế Ở khâu bán lẽ thường xảy trốn lậu thuế người tiêu dùng cuối mua hàng khơng cần đòi hóa đơn Do thay phải quản lý số lượng lớn đối tượng nộp thuế, quan thuế cần quản lý số đối tượng nộp thuế khâu bán lẻ Hơn nữa, khâu bán lẻ giá trị tăng thêm thường khơng lớn nên số thuế thu khâu khơng nhiều Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - 20 - [...]... Ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của Người nộp thuế ngày được nâng cao Vai trò của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý thuế từng bước được tăng cường Công tác quản lý thuế đã hình thành một hệ thống tổ chức thống nhất trong cả nước và từng bước đã được củng cố, kiện tòan cả về tổ chức bộ máy quản lý thuế và quy trình nghiệp vụ quản lý Trình độ cán bộ, công chức thuế được nâng lên theo... cường công cụ quản lý nâng cao hiệu lực của hệ thống pháp luật thuế Công tác quản lý thuế sẽ được hiện đại hóa, phù hợp với thông lệ quản lý thuế quốc tế, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế Việc ban hành Luật quản lý thuế nhằm xác đònh rõ nghóa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của đối tượng nộp thuế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuế và nghóa... ràng ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác quản lý thuế Công tác phòng chống, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, chống thất thu Cảm ơn bạn đã tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn - 17 - VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế tốn Kiểm tốn thuế còn hạn chế trong công tác quản lý thuế, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế Luật Qủan... theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, nhờ đó số thu vào NSNN luôn vượt dự toán nhà nước giao Tuy nhiên, công tác quản lý thuế còn tồn tại: tính pháp lý của các quy đònh về quản lý thuế chưa cao, dẫn đến hạn chế trong tuân thủ pháp luật Các quy đònh về quản lý thuế còn nhiều phân tán, nhiều luật có nội dung còn chưa thống nhất; quyền hạn, nghóa vụ và trách nhiệm pháp luật của các chủ thể tham gia quản... thực hiện quản lý thuế Về tổng thể, Luật Quản lý thuế thi t lập khung pháp lý chung, áp dụng thống nhất trong q trình thực thi tất cả các chính sách thuế, khắc phục được tình trạng chia cắt tách biệt về phương thức quản lý giữa các loại thuế, tạo nền tảng cho việc áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp CÂU 18: Vì sao ban hành Luật Qủan lý thuế: Thực hiện chính sách đổi mới kinh tế, mở cửa và hội nhập Hệ thống... cách, hoàn thi n để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước Trong thời gian qua, các Luật thuế đã được ban hành tương đối đồng bộ và có phạm vi điều chỉnh tòan diện đến các hoạt động kinh tế xã hội của đất nước Trong từng Luật thuế, đã quy đònh nội dung quản lý mang tính chất khung, trên cơ sở đó chính phủ đã có những quy đònh cụ thể để hướng dẫn, tổ chức công tác quản lý thuế bảo đảm việc thi hành chính... dân, một phần số thuế đã nộp cho NSNN đã được trả cho người dân 01 cách gián tiếp dưới những hưởng thụ về giáo dục, y tế, phúc lợi công cộng an ninh, quốc phòng về xây dựng cơ cấu hạ tầng cơ sở, đường xá, cầu cống đê điều, trường học, - Tiền thuế được sử dụng như một công cụ có hiệu quả để góp phần thực hiện chính sách đối ngọai và bảo hộ nền sản xuất trong nước, sử dụng tiền thuế trong việc đònh hướng... học; _ Tiền thuế dùng để bảo đảm hoạt động bộ máy nhà nước, xây dựng các cơ sở hạ tầng, phúc lợi mà mọi tổ chức cá nhân đều sử dụng.Vì vậy, các cơ quan chức năng thuộc và trực thuộc chính phủ, các tổ chức cá nhân phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế như: cung cấp thông tin, điều tra xử lý và các biện pháp hành chính khác để thu đủ, kòp thời các khỏan thu vào NSNN Tóm lại, mục đích sử dụng tiền... và tôn vinh văn hóa; + Tiền thuế để xây dựng các công trình quốc gia; + Tiền thuế để phát triển giao thông, vận tải; + Tiền thuế để phát triển du lòch; + Tiền thuế để phát triển các hoạt động văn hóa thể thao; + Tiền thuế để phát triển nguyên cứu khoa học; + Tiền thuế để giữ gìn an ninh trật tự; + Tiền thuế để chăm lo cho thế hệ tương lai; giáo dục; + Tiền thuế để phát triển các công trình giao thông... thương mại, tổ chức tín dụng khác và giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế 2 u cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thơng tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế và phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật về thuế 3 Kiểm tra thuế, thanh tra thuế 4 Ấn định thuế 5 Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế 6 Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo thẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi công chức KBNN Môn kiến thức chung Bộ câu hỏi và đáp án QLNN về KT, Ôn thi công chức KBNN Môn kiến thức chung Bộ câu hỏi và đáp án QLNN về KT, Ôn thi công chức KBNN Môn kiến thức chung Bộ câu hỏi và đáp án QLNN về KT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay