Các loại mạch đông y

124 183 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:46

Chẩn mạch thường vào lúc sáng sớm, âm khí chưa động, dương khí chưa tán, chưa ăn uống gì, kinh mạch chưa đầy, lạc mạch điều hòa, khí huyết chưa loạn, do đó, có thể tìm thấy mạch bệnh.Tuy nhiên nếu gặp bệnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể chẩn mạch, không cần phảI chẩn mạch vào lúc sáng sớm. Trước khi chẩn mạch, nên để cho người bệnh nghĩ 1 lát cho khí huyết được điều hòa. Không nên xem mạch khi người bệnh ăn uống qúa no, đói qúa hoặc mới uống rượu, đi xa đến mà mệt mỏi... Ngoài ra, ống tay áo người bệnh quá chật, hoàn cảnh chung quanh ồn ào... cũng có thể ảnh hưởng đến việc chẩn mạch. ~ - ~ £>1:\1 HQC Y DLIQC THANH PH6H6 CHi MINH Gl61 THI~u cAc Lo~tM~CH I THEO YHCT VA YHHfl ~ BSCK2 HUYNH TAN vo I 11 ,, I • TRANG N(HDUNG ST'f MACHTU'Q'NG 02 r -~ ~ ~ MACH B~NH LY NHOM MACH PHU: PHU, HONG, NHU, TAN, KHA.U, eACH 25- 36 NHOM MACH TRAM: TRAM, PHl)C, LAO, NHU'Q'C 37-45 NHOM MACH CH!M: TRI HOAN, SAP, KET 46 -54 NHOM MACH NHANH: NHOIVI MACH HU': HU', VI, TE, DhJ, DOAN 64-74 NHOM MACH THlJC: THlJC, HOAT, KHAN, HUYEN, TRU'CYNG 75-89 MACI-I PHU'C HQ'P 91-95 10 MACH PHl) Nlr & TRE EM 96 -108 11 10 QUAI MACH _ sAc, XUC, T!T, DONG 23 55-63 109 Gl6'1 THIEU CAC LOAI MACH M~CH TU'Q'NG Slf bieu hi~n _ ben ngoai cua m~ ch Phan anh tlnh hlnh sinh b~nh Khi bat m~ch can chu y den tinh chat gl cua m~ch ? K K , YEU TO T~O THAN NHIP , K M~CH TIN.H CHAT CUA NHIP M~CH 1+ t ClfCYNG f>Q CUA M~CH ~ f>QTO NHO t -~ f>Q DAI NGAN f>Q CANG ~ f>Q TRO'N TRU Gl61 THIEU CAC LOAI MACH VI TRI M~CH (M~CH VI) · NONG PHU SAU TRAM • Gl6'1 THIEU CAC LOAI MACH n ~ - YEU TO T~O :fHANH +2 NHIP M~CH (M~CH SUAT) M~CH BlNH THU'O'NG tllc co 4-5 nhip m\lch CHU Y: m9t nhip thir Ia tU'c, 1tU'c (11an thir va thir vao) Gl6'1 THI~U CA.C LO~I M~CH ,., ' ~ YEU TO T~O THANH , ~ N " TINH CHAT CUA NHIP M~CH (TIET LU~N CUA M~CH) M~CH ' NHIP KHONG OEU · Sinh ly binh thU'ang M~CHXUC (nhanh khong deu M~CH£)~1 (khong deu co quy lu~t) (ch~m khong deu) Gl6'1 THIEU CAC LOAI MACH I YEU TO T~O THANH ] I '"' , , CliO'NG OQ CUA MJ;\CH (M~CH THE) ' M~ch collfc M~ch vo hrc Gl61 THIEU CAC LOAI MACH YEU T6 T~O THANH - :-~ , I / Gl61 THI~U CAC LOI:\1 MI:\CH , , , , YEU TO T~O THANH ·' £>0 DAI NGAN M~ch a ngU'O'i 16'n thU'O'ng dai than g phan (dong t han than) 10 QUAl M~CH YHCT: •Phu phi Ia mt6'c soi am; m\leh phu phi Ia IO\Ii m\ICh phu noi ngoai da rna rat nhanh (tren 150 l'an I phut) nhll' nU'cte soi noi len m~t nU'ctC am ·G~p ehllng tam dli'O'ng nhi~t eve thjnh am eve suy, thll'erng g~p l:t tr\lng thai b~nh nguy kjeh sap chet •M\ICh d~p CO cam giae CUQn len ban vj khong deu, thuqe m\ICh phu VO llfC •Khi xem cam giac thay m\lch d~p nhll' dun len ban vj, sau 1\li khong thay m\leh d~p, bU!u hi~n khong co than; •Hinh dung nhll' noi eanh dang soi m\lnh ma bo lira l~p tllc noi eanh dll'ng soi 1\li; •Bao hi~u t\lng phe tuy~t; nguy cO' tit vong Gl61 THI~U CAC LO~I M~CH 10 QUAl M~CH YHH£): •Tim dang d~p deu thi xuat hi~n mc}t nhip d~p sam han va sau Ia m{)t khoang nghi dai •Nhat bop sau hie nghi dai do, nghe d~p m~nh han nhip d~p binh thll'ang •Khi b~t m~ch thay m~ch dang deu thay yeu ho~c khong thay xuat hi~n nhat sau Ia khoang nghi dai han rat Gl61 THI~U CAC LO~I M~CH • lOQUAI M~CH YHCT: •Nglt t ltang Ia ca lltQ'n; Ia lo;.Ji m;.Jch noi ngoai da,· •La chllng tam am clfc han, dltang khl vong thoat •M;.Jch d~p qua yeu, xem cam giac thay m;.Jch d~p rat yeu at, luc thay luc khong thay; • •Hinh dung nhlt ca dang dllng hong nang khoang trong ao beo vao mua thu dong, thinh thoang mai v~y duoi nh~ m9t cai •Bao hi~u t;.Jng tam tuy~t; nguy cO' tll' vong •Nglt tltang thUQC m;.Jch phu nhltng tan rna vo life · a 113 10 QUAl M~CH YHHf>: • Rung nhi Ia tinh tr~ng cac SQ'i CCI nhi co bop khong dong be} (cung t hai dU~m co so sQ'i co nhltng mc}t so sQ'i khac l~i gian) • Nghe tim nhjp khong deu, luc nhanh luc ch~m, tieng t im luc m•;mh luc yeu Chu y ky thay tieng tim m~nh len sau m6i khoang nghi dai va nho di sau khoang nghi ngan Th~m chi sau thi tam trltctng qua ngan chi nghe thay t ieng thU' nhat rna khong co tierig thU' hai vi -tim khong du mau 4e rna van dc}ng m~ch • Bat m~ch thi m~ch d~p m~nh yeu, nhanh ch~m Neu vita nghe tim vita bat m~ch se thay tan so m~ch t hap hctn tan so tim m9t so nhat bop CUa tim khong dlta dU'Q'C mau dc}ng m~ch ho~C mau qua it - 10 QUAl MJ;\CH VHcr:·· • • • • Nghia Ia mi(lch d~p sau, rat yeu va ch~m, hk thay mi(lch luc khong thay mr;tch; Hinh dung nhU' tom dang dU'ng d9ng yen tinh, thinh thoang m6'i b~t nhr: m9t cai, Bao hi~u khl dU'ang minh dr;ti trU'ang da tuy~t, nguy ca tli vong M~CH ru thu9c mi(lch tram, vo life Gl6'1 THIEU CAC LOAI MACH 10 QUAl MJ;\CH YHHD: • bloc nhi that cap Bloc nhi that Ia tinh t~ng co m9t ton thU'O'ng 11 nut nhi that hay bo His lam tac hoan toan sl! d~n truyen xung d9ng til' nhi xuong that lam cho nhi va t hat khlr Cl!C rieng re • Tren lam sang, t hay nhjp tim thU'erng ch~m deu ~hoeing 30 - 40 nhjp/phut, thinh tho{mg co tieng d~i bac (do Sl! g~p g& ng~u nhien cua p- QRS nhU' nhjp xoang lam tang the mau tit nhi xuong that lam tieng T1 m~nh dQt ng9t) \ lOQUAI M~CH YHCT: •M\tCh vi trl sau gilia gan CCI, thinh thoang m6'i d~p cai (nhU' nU'6'c dc}t mai nha) ch~m yeu ma khong deu, thU'ang moi phut d~p dU'6'i 40 Jan, · •M\tCh khong co vi khl, cua dinh V~ muon tuy~t •Nghia Ia m~ch den qua ch~m rai 'r~c, •Khi xem thay m~ch d~p ch~m ch~p nhU' nha dc}t, ma nU'6'c nh6 xuong nen nha rat ch~m, cam giac nll'a m6'i thay mc}t giQt nU'6'c rCii xuong, •Bao hi~u vi khl da tuy~t; nguy cCI tll' vong ·M~ch l~u oc thuc}c m~ch tri nhat dh~m ma vo life 117 GU)'I THieU CAC LOI:\1 MI:\CH 10 QUAl MI:\CH YHHf>: • Nhjp ch~m xoang: Ia h9i chll'ng suy nut xoang hay gQi Ia nut xoang b~nh ly ho~c roi lo~n chll'c nang nut xoang lam cho nut xoang khong du kha nang tri ho~t dqng binh thU'ang cua chu nhjp Nhjp tim< 60 chu ky/phut, co rat thap 35-40 chu ky/phut • Tren lam sang· b~t m~ch thU'ang thay m~ch thU'ang ch~m, deu, doi co nhO'ng nhat ngll'ng xoang, neu ngll'ng xoang > giay Ia m9t dau hi~u co gia trj va va bao nguy hiem • Bloc nhithat cap kieu (chu ki Luciani- Wenckebach): Ia tinh tr~ng co mQt " · ton thU'O'ng nut nhi that hay bo His lam ch~m Slf dan truyen xung d()ng tlt nhi nhat lam cho m9t chu kY gom -4 nhat bop lien tiep, ell' nhat sau co PQ dai hO'n nhat trU'&c, cho _den m9t song p bi Bloc (khong co QPS di theo) ket thuc chu kY; sau l~i tiep t~Jc m()t chu ·ky nhU' tren a Gl61 THIEU CAC LOAI MACH 10 QUAl MJ;\CH YHHf>: • Bloc nhi that cap kieu (Bloc nhi that phan): Ia tinh tr~ng co m9t ton thU'O'ng It nut nhi that hay bo His lam ch~m Slf d~n truyen xung dQng tll' nhi XUOng that lam cho Clf mQt hay hai nhat bop co du P kern QRS thi l~i co m9t song P dan d9c khong co QRS Tren lam sang, nhjp tim ch~m, sau 2-3 nhjp binh thU'Crng l~i mat nhjp va l~i tiep theo chu ky nhU' tren Gl6'1 THIEU cAc lOAI MACH T lOQUAt M~CH YHCT: • M~ch d~p nhanh, xem cam giac m~ch d~p nhU' chim se mo thoc lien tl.AC tir - nhjp sau l~i ngirng, bao hi~u t~ng can tuy~t, nguy ca tli vong Gl6'1 THIEU CAC LOAI MACH l 10 QUAl MJ:\CH I YHHf>: •Bloc xoang nhi: Ia hi~n tLtQ'ng xung df)ng cua nut xoang bj tac l~i khong truyen ca nhi dLtQ'c, b~nh nhan tim dang d~p blnh thLtang se co m9t khoang ngll'ng tim, thLtang ngirng khoang den nhjp •Tren lam sang ta bat m~ch thay m~ch dang d~p blnh thLtang thl xuat hi~n ngU'ng d~p khoang -2 nhjp 10 QUAl M~CH VHCT: • Nghia Ia m\lch ch\lY tan lo\ln khong c6 thU' tlf, xem cam giac thay m~ch tan lo~n khong deu, • hinh dung nhlt d~t t ay vao dam day roi dqng lung tung, t~n mat, roi lo~n, • bao hi~u t~ng Ty tuy~t; nguy ca tit vong • M~ch giai sach thu(}c m~ch phu tan 122 ~: ' 10 QUAl MJ;\CH VHHfl: Lo~n nhip hoan toan Ia ~i~n tU'Q'ng nhip tim luc nhanh luc ch~m, luc m~nh luc nh~ khong theo mc?t quy lu~t ': '· · ,, ' lOQUAI MACH , I YHCT: • • • La m~ch cli'ng, tan lo~n, xem cam giac thay m~ch cli'ng r~n ch~c, nhip nhanh An xuong thl m~ch tan lo~n~ xem l~i chi thay tan lo~n, khong c6 than, Bao hi~u t~ng th~n tuy~t, nguy cO' t tr vong f)an th~ch thUQC m~ch sac rna vo life ' I < lOQUAI M~CH YHHf>: • • • Can nhjp nhanh that Ia can tim nhanh c6 It nhat ngo[...]... nhU' nU'ac lu, di yeu Chu chU'ng: nhi~t thinh lt phan khi kinh dU'O'ng minh, chU'ng dU'O'ng hU' Mach ly: nhi~t thinh ben trong, khi thinh huyet day long m\lth dan, m\lth den o \It nen m\lth hong, Ia do chinh khi hU', am huyet hU' tram trqng, khong gill' dU'Q'c dU'ang, phu ·dU'O'ng, (hU' dU'ang) vU'Q't ra ngoai, Ia trU'ang hQ'p b~nh rat nguy kit h Gl61 THI~U CAC LOI:\1 MI:\CH T / Theo y hQc hi~n d~i Lltu... MACH T I I • • M~ch d~p 60-80 fan/phut M~ch nit gi6'i thll'erng yeu han va nhanh han nam gi6'i Gl6'1 THieU CAC LO~I M~CH T ) NG VEU TQ ANH~U'CYNGwf)EN / ACHT~ONGTHUONGGAP Cac yeu to nhU' the t filng, tinh than, lao d9ng, an uong, nghi ngO'i deu co anh hU'cYng nhat d jnh den mfiich · YEU TO KHAC • • NgU'ai m~p m~ch di tram • NgU'ai gay m~ch di phu • Sau khi lao d9ng n~ng, an uong m~ch nhanh len •... khong chung, m~ch hoa hoa, nhip deu, c6 life " -~ M~ch xich tram an c6 llfc thU'ang tuy t heo thai tiet, ho~t d9ng sinh ly va lam vi~c an uong nghi ngO'i ma c6 thay doi chut it ~ ~ Gl61 THI~U cAC LO~I-M~CH M~CH BINH THU'O'NG • • • • ' - - - - r - - - - ' , • • • ~\ - Bieu hi~·n ty vi v~n h6a binh thU'il'ng, thuy coc tinh khi du M~ch di nhjp deu, hoa hoan mem m~i, khong ding khong chung Vi khi co... vi dan, Huyet ap tam thu tang, Huyet ap tam trU'O'ng giam, M~ch ap 16'n, ~co the xuat hi~n m~ch hong• • • • • • • Gl61 THI~U CAC LO~I M~CH NHOM M~CH PHU 1.\tl.') CHNHU Da Tnmg Tr.1m ~· / ,· M~CH · NHU _j M\ICh phu rna than m\ICh nho mem, d~t tay nh~ da cam nh~n dU'Q'C m\ICh, an Ia mat m\ICh (noi nhU' bong tren m~t nll'ac) Chu chli'ng: chli'ng hll' va chli'ng thap Mach ly: do am hll' huyet thieu,... yeu nen m\lch phu rna nho mem a ·· '· Gl61 THIEU CAC LOAI MACH / r Theo y hQc hi~n 'd~i , ·-~·':) .-• -rn -~ .-.~~ ;"'~! ~~~ ~ N~t( ~-:~ Tim co bop yeu, LU'Q'ng mau xuat giam, TrU'O'ng life huyet quan giam, Dung IU'Q'ng mau giam, c:>co the XUat hi~n mCl~Ch nhu • • • • / Gl61 THI~U CAC LO~I M'J:\CH NHOM M~CH PHU • m~ch ~ M~CH TAN; -···: phu to, va din, _ d~p khong deu IChu charng: nguyen... CAC LO~I M'J:\CH NHOM M~CH PHU • m~ch ~ M~CH TAN; -···: phu to, va din, _ d~p khong deu IChu charng: nguyen khi ly tan Mach ly: khi cua t~ng phu suy ki~t, chinh khi suy, dli'O'ng khi phu tan ra ngoai cho nen m~ch phu to rna va·.can Gl61 THI~U CAC LOI:\1 MI:\CH T '· / Theo y hQc hi~n d~i / • Rung tam nhi lien t\lc keo dai vai tan suat trung blnh, • TrU'ang hQ'p ngo(ili tam thu ho~c rung that... Life can mao m(ilch c>c6 the xuat hi~n m(ilch tan Gl61 THieU CAC LO~I MI:\CH T Theo y hQc hi~n d~i M~CH KHAU • , -i ' Da • TrU'ang hQ'p dung htQ'ng huyet thieu do chay mau cap, • Ap ll!C mau trong huyet quan giam ho~c trU'O'ng llfc thanh m~ch giam, • f>Q dinh cua mau giarri, • TrU'O'ng llfc m~ch ngo~i vi giam, • Huyet ap thap ~ c6 t he xuat hi~n m~ch khau Gl6'1 THI~U CAC LOI:\1 MI:\CH NHOM M~CH PHU... ~: • , CACH ~ / M~ch huyen cap ma rang, bat m~ch nhlt an vao da trong PM Tl'iim _ _ _ _ ~- 11: _ _ _ Chu chl1ng: chl1ng vong huyet, vong tinh, bang l~u, ban san Mach ly: do tinh huyet hlt tram trQng, long m~ch rang, m~ch nhlt vao m~t trong, am hlt n~ng, dltang khl khong gili' dltQ'c ben trong nen phu ra ben ngoai t~o nen m~ch each ' sa sa Gl61 THI~U cAc LO~I M~CH - Theo y hQc hi~n M~CI-1 CACii...Gl61 THI~U CAC LO~I M~CH vtu To T~o THAN-!] cam giac cang hay chim dau ng6n tay ngllai a b~t m~ch 7 :ow Gl61 THIEU CAC LOAI MACH I YEU TO T~O THANH 8 I' Cam nh~n mfitch d~p chfitmvaotay /, j ~ / '· Gl61 THIEU CAC LOAI MACH , NhLI' the nao Ia m~ch binh thU'ang ? • /) Cac d~c diem nh~n biet • cua m~ch tLI'Q'ng binh thU'Ctng?... d9ng n~ng, an uong m~ch nhanh len • Sau khi ngu, ng_ hi ngO'i m~ch ch~m l ~i • M~ch ,it ngU'ai lao d9ng tri 6c yeu han it ngU'ai lao d9ng chan tay.•• c:>Luc b't m~ch de chan doan b~nh phai htu y den Wi · Glc)'l THI~U CAC LO~I M~CH T / M~CH B~NH LV' _] ?L • ~ \ Co bao nhieu lo~i m~ch b~nh ly? B~nh va m~ch tltang U'ng nhll the nao? (b~nh nao mii!Ch nao ?) Gl61 THI~U CAC LO~I M~CH Co 28 mc;~ch chia vao6
- Xem thêm -

Xem thêm: Các loại mạch đông y, Các loại mạch đông y, Các loại mạch đông y

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay