CÂU HỎI & ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CHI TIẾT NHẤT

35 155 1
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:45

CÂU HỎI & ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CHI TIẾT NHẤT Câu 1: Phân tích khái niệm vật chất theo quan niệm của Lênin và mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức a Khái niệm vật chất theo quan niệm Lênin: Phạm trù vật chất là vô cùng trừu tượng, là nền tảng thống nhất và là bản nguyên của thế giới triết học chủ nghĩa vật Bàn về vật chất thì có nhiều quan điểm khác : Các nhà triết học tâm tìm nguồn gốc, chất giới "ý niệm tuyệt đối" ý thức người; ngược lại nhà vật trước Mác có khuynh hướng chung tìm nguồn gốc, chất giới thân Nhưng ảnh hưởng quan điểm siêu hình - máy móc nên họ cho tượng giới cấu tạo từ vật thể ban đầu giống nhau, thống với nhau, bị chi phối số quy luật định Quan điểm không phản ánh tính nhiều vẻ, tính vô tận giới thực Kế thừa tư tưởng C.Mác Ph.Ăngghen; tổng kết thành tựu khoa học tự nhiên cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX từ nhu cầu đấu tranh chống chủ nghĩa tâm, Lênin định nghĩa: "Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác" Theo quan niệm vật biện chứng: “VC tồn cụ thể, người dựa vào cảm giác có khả nhận thức Cảm giác sở trình nhận thức, sở thứ hai ý thức người; khác với chủ nghĩa tâm chủ quan, cho cảm giác sở trình nhận thức” Ở định nghĩa này, Lênin phân biệt hai vấn đề quan trọng: Thứ nhất phân biệt vật chất với tư cách phạm trù triết học với quan niệm khoa học tự nhiên cấu tạo thuộc tính cụ thể đối tượng dạng vật chất khác Vật chất với tư cách phạm trù triết học dùng vật chất nói chung, vô hạn, vô tận, không sinh ra, không đi; đối tượng, dạng vật chất khoa học cụ thể nghiên cứu có giới hạn, có sinh để chuyển hóa thành khác Vì vậy, không thể quy vật chất nói chung vật thể, đồng vật chất nói chung với dạng cụ thể vật chất nhà vật lịch sử cổ đại, cận đại làm Thứ hai nhận thức luận, đặc trưng quan trọng để nhận biết vật chất thuộc tính khách quan Khách quan, theo V.I.Lênin "cái tồn độc lập với loài người với cảm giác người" Trong đời sống xã hội, vật chất "theo ý nghĩa tồn xã hội, không phụ thuộc vào ý thức xã hội người" Về mặt nhận thức luận khái niệm vật chất nghĩa khác là "thực khách quan tồn độc lập với ý thức người ý thức người phản ánh" Như vậy, định nghĩa vật chất V.I.Lênin bao gồm nội dung sau: Vật chất tồn khách quan bên ý thức không phụ thuộc vào ý thức, tồn người nhận thức hay chưa nhận thức Vật chất gây nên cảm giác người gián tiếp trực tiếp tác động lên giác quan người Cảm giác, tư duy, ý thức phản ánh vật chất Với nội dung định nghĩa vật chất V I Lênin có nhiều ý nghĩa to lớn Đưa tiêu chuẩn để phân biệt cái gì là vật chất cái gì không phải là vật chất, khẳng định “thực tại khách quan” (vật chất ) là cái có trước (tính thứ nhất), còn “cảm giác ý thức” là cái có sau ( tính thứ hai); vật chất tồn tại không phụ thuộc vào ý thức Định nghĩa vật chất V.I.Lênin bác bỏ quan điểm chủ nghĩa tâm, bác bỏ thuyết biết, khắc phục hạn chế quan điểm chủ nghĩa vật trước Mác vật chất Đồng thời, định nghĩa vật chất V.I.Lênin có ý nghĩa định hướng và mở đường cho các khoa học khác phát triển, đặc biệt là khoa học tự nhiên, đấu tranh khắc phục triệt để tính chất trực quan, siêu hình , máy móc và những biến tướng của nó quan niệm về vật chất của các nhà triết học tư sản hiện đại Do đó, định nghĩa này cũng giải quyết được sự khủng hoảng quan điểm về vật chất của các nhà triết học và khoa học theo quan điểm của chủ nghĩa siêu hình Cổ vũ, động viên các nhà khoa học sâu nghiên cứu thế giới vât chất, tìm những kết cấu mới, những thuộc tính mới và những quy luật vận động của vật chất để làm phong phú thêm kho tàng tri thức của nhân loại Định nghĩa vật chất V.I.Lênin cho phép xác định vật chất lĩnh vực xã hội Từ giúp nhà khoa học có sở lý luận để giải thích nguyên nhân cuối biến cố xã hội, nguyên nhân thuộc vận động phương thức sản xuất; sở ấy, người ta tìm phương án tối ưu để hoạt động thúc đẩy xã hội phát triển b Mối quan hệ vật chất ý thức: Vai trò vật chất ý thức: Vật chất có trước, ý thức có sau, ý thức sản phẩm óc người nên có ngưới có ý thức,mà người sản phẩm giới vật chất Vật chất nguồn gốc ý thức, yếu tố tạo thành nguồn gốc tự nhiên, XH ý thức thân giới vật chất, dạng tồn vật chất Nội dung ý thức định vật chất, ý thức phản ánh giới vật chất, hình ảnh giới vật chất vật chất định hình thức biểu biến đổi ý thức, yếu tố vật chất ( qui luật sinh học, qui luật XH, tác động môi trường sống) định vận động, phát triển hình thưc biểu ý thức Vai trò ý thức vật chất: Ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người: ý thức trang bị cho người tri thức thực khách quan để xác định mục tiêu, đề phương hướng, nhằm thực mục tiêu Sự tác động trở lại diễn theo hướng: - Tích cực: người nhận thức đúng, hành động phù hợp với qui luật - khách quan, cải tạo giới Tiêu cực: ý thức người phản ánh không thực khách quan, hành động ngược lại qui luật khách quan Ý thức định hành động người Ý nghĩa phương pháp luận: Nguyên tắc phương pháp luận bản, chung nhất: hoạt động nhận thưc thực tiễn, phải: Xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan Trong nhận thức hành động phải xuất phát từ thực tế khách quan để xác định mục đích, đề đường lối, chủ trương, sách, kế hoạch, biện pháp; phải lấy thực tế khách quan làm sở, phương tiện; phải tìm nhân tố VC, tổ chức chúng thành lực lượng VC để hành động Phát huy tính động chủ quan: phát huy vai trò tích cực, ănng động, sáng tạo ý thức vai trò nhân tố người Tôn trọng tri thức khoa học; tích cực học tập, nghiên cứu để làm chủ truyền bá tri thức khoa học vào quần chúng, hướng dẫn họ hành động; tu dưỡng, rèn luyện để hình thành, củng cố nhân sinh quan CM, tình cảm, nghị lực CM để có thống hữu tính khoa học tính nhân văn định hướng hành động Để thực nguyên tắc trên, phải phòng chống khắc phục bệnh chủ quan ý chí, chống chủ nghĩa kinh nghiệm, xem thường tri thức khoa học, xem thường lí luận, bảo thủ, trì trệ, thụ động hoạt động nhận thức thực tiễn Câu 2: Phân tích nội dung nguyên lý phép biện chứng vật a Nguyên lý mối liên hệ phổ biến: Khái niệm: Mối liên hệ khái niệm dung để qui định, tác động chuyển hóa lẫn vật tượng hay mặt, biến cố vật, tượng giới Mối liên hệ phổ biến dùng để mối liên hệ tồn nhiều vật, tượng giới (giới tự nhiên, XH tư duy) Tính chất: Tính khách quan, tính phổ biến tính đa dạng tính chất mối liên hệ Tính khách quan: Sự quy định lẫn nhau, tác động lẫn làm chuyển hóa lẫn tổ chức, kết cấu vật, tượng (hoặc thân chúng) vốn có nó, tồn độc lập, không phụ thuộc vào ý thức người; người nhận thức vận dụng mối liên hệ hoạt động thực tiễn Do tính chất qui định mà ta phân biệt trạng thái khác VC: tồn khách quan tồn VC, khác với chủ quan thể ý thức, tinh thần Tính phổ biến: Theo quan điểm biện chứng vật, tượng hay trình tồn tuyệt đối biệt lập với vật, tượng hay trình khác; đồng thời vật, tượng cấu trúc hệ thống, bao gồm yếu tố cấu thành với mối liên hệ bên nó, tức tồn hệ thống, hệ thống mở, tồn mối liên hệ với hệ thống khác, tương tác làm biến đổi lẫn Vậy tất vật, tượng tồn đặt mối liện hệ Tính đa dạng, phong phú: Các vật, tượng hay trình khác có nhiều tổ chức, cấu trúc khác nên có mối liên hệ cụ thể khác nhau, giữ vai trò, vị trí khác tồn phát triển nó; mặt khác, mối liên hệ định vật điều kiện cụ thể khác nhau, giai đoạn khác trình vận động, phát triển vật có tính chất vai trò khác Tùy thuộc vào mối liên hệ mà qui định cho tính chất vật, tượng Một vật có nhiều tính chất, thuộc tính không thuộc tính thuộc tính vốn có qui định cho chất vật, thuộc tính vật không thuộc tính qui định cho tồn biến đổi vật Biến đổi vật qui định mặt đối lập thân vật Như vậy, đồng tính chất vị trí, vai trò cụ thể mối liên hệ khác vật định, điều kiện xác định Đó mối liên hệ bên bên ngoài, mối liên hệ chất tượng, liên hệ chủ yếu thứ yếu, liên hệ trực tiếp gián tiếp, liên hệ không bản….Trong đó, liên hệ bên trong, chất, chủ yếu, trực tiếp, mang tính chất định Ý nghĩa: Từ tính khách quan phổ biến mối liên hệ cho thấy hoạt động nhận thức thực tiễn cần phải có quan điểm toàn diện Quan điểm toàn diện đòi hỏi nhận thức xử lý tình thực tiễn cần xem xét vật mối liên hệ biện chứng qua lại phận, yếu tố, mặt vật tác động qua lại vật với vật khác Như vậy, quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, siêu hình nhận thức thực tiễn Từ tính chất đa dạng, phong phú mối liên hệ cho thấy hoạt động nhận thức thực tiễn thực quan điểm toàn diện đồng thời cần phải kết hợp với quan điểm lịch sử - cụ thể Quan điểm lịch sử - cụ thể yêu cầu việc nhận thức xử lý tình hoạt động thực tiễn cần phải xét đến tính chất đặc thù đối tượng nhận thức tình phải giải khác thực tiễn Như vậy, nhận thức thực tiễn cần phải tránh khắc phục quan điểm phiến diện siêu hình mà phải tránh khắc phục quan điểm chiết trung, ngụy biện b Nguyên lý phát triển: Khái niệm: Quan điểm siêu hình xem phát triển tăng giảm túy lượng, thay đổi chất vật; đồng thời, xem phát triển trình tiến lên liên tục, không trải qua bước quanh co phức tạp Đối lập với quan điểm siêu hình, phép biện chứng khái niệm phát triển dùng để trình vận động theo khuynh hướng từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện Phát triển trình vận động không đồng với vận động phát triển có xu hướng, vận động bao gồm nhiều xu hướng ( lên, xuống, đứng lên) Phát triển trình phát sinh giải mâu thuẫn khách quan vốn có vật; trình thống phủ định nhân tố tiêu cực kế thừa, nâng cao nhân tố tích cực từ vật cũ hình thái vật Tính chất: Các trình phát triển có tính khách quan, tính phổ biến tính đa dạng, phong phú Tính khách quan phát triển biểu nguồn gốc vận động phát triển Đó trình bắt nguồn từ thân vật, tượng; trình tự vận động, tự biến đổi, tự giải mâu thuẫn vật, tượng Vì vậy, phát triển thuộc tính tất yếu, khách quan, không phụ thuộc vào ý thức người Tính phổ biến phát triển thể trình phát triển diễn lĩnh vực tự nhiên, xã hội tư duy; tất moi vật, tượng trình, giai đoạn vật, tượng đó; trình biến đổi bao hàm khả dẫn đến đời mới, phù hợp với qui luật khách quan Tính đa dạng, phong phú phát triển thể chỗ: phát triển khuynh hướng chung vật, tượng, song vật, tượng, lĩnh vực thực lại có trình phát triển không hoàn toàn giống Trong trình phát triển mình, vật chịu nhiều tác động vật, tượng hay trình khác, nhiều yếu tố điều kiện lịch sử, cụ thể Sự tác động làm thay đổi chiều hướng phát triển vật, chí làm cho vật thụt lùi tạm thời, dẫn tới phát triển mặt thoái hóa mặt khác Ý nghĩa: Nguyên lý phát triển sở lý luận khoa học để định hướng việc nhận thức giới cải tạo giới Theo nguyên lý này, nhận thức thực tiễn cần phải có quan điểm phát triển: không nhận thức vật mà phải dự đoán tương lai, thấy xu tương lai, tạo điều kiện cho mới, tiến đời, xoa bỏ cũ lạc hậu Trong trình phát triển có bước lùi tạm thời, thục lùi tạo điều kiện cho tiến lên nhiều tránh tình trạng dao động, hoang mang, lùi coi chiến lược Theo để nhận thức giải vấn đề thực tiễn, mặt cần đặt vật, tượng theo khuynh hướng lên nó, mặt khác cần có quan điểm lịch sử, cụ thể nhận thức giải vấn đề, phù hợp với tính chất phong phú, đa dạng, phức tạp Câu 3: Trình bày qui luật phép biện chứng vật Phép biện chứng là học thuyết nghiên cứu khái quát biện chứng của thế giới thành hệ thống các nguyên lí và quy luật khoa học nhằm xây dựng phương pháp luận của nhận thức và thực tiễn Trong đó, phép biện chứng vật của Chủ nghĩ Mác Lênin được xác lập nền tảng của thế giới quan vật khoa học, với sự thống nhất giữa nội dung của thế giới quan (Duy vật biện chứng) và phương pháp luận (Biện chứng vật) Nội dung của phép biện chứng vật gồm có nguyên lí, quy luật bản và quy luật không bản (hay còn gọi là cặp phạm trù) Qui luật mối lien hệ khách quan, chất, tất nhiên, phổ biến lặp lại mặt, yếu tố, thuộc tính bên vật, hay vật, tượng với Căn vào mức độ tính phổ biến, qui luật chia thành: qui luật riêng, qui luật chung qui luật phổ biến Căn vào lĩnh vực tác động, qui luật chia thành: qui luật tự nhiên, qui luật XH qui luật tư Qui luật vận dụng vào khoa học cụ thể mang tính tự phát, đặc thù, gọi định luật qui luật tự nhiên Sự vận động XH loài người có qui luật mang tính khách quan qui luật XH Sự nhận thức người mang tính qui luật qui luật tư logic học Qui luật chất đồng với Qui luật mang tính khái quát, không phụ thuộc ý thức người Con người nhận thức qui luật thay đổi qui luật Qui luật có sẵn Để qui luật vận hành qui luật phải gắn với điều kiện, điều kiện thay đổi kết thay đổi Khi xét vật, tượng phải xét điều kiện cụ thể qui luật sau qui luật phép BCDV: Qui luật chuyển hóa từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại ( qui luật lượng chất) : Qui luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại qui luật bản, phổ biến phương thức chung trình vận động, phát triển tự nhiên, XH tư Quan điểm siêu hình cho vật biến đổi lượng không biến đổi chất Quan điểm vật cho vật biến đổi lượng chất a Khái niệm chất, lượng : Chất dùng để tính qui định khách quan vốn có vật, tượng ; thống hữu thuộc tính cấu thành nó, phân biệt với khác Con người có khả nhận thức không thay đổi chất Mỗi vật, tượng có thuộc tính không Chỉ thuộc tính hợp thành chất vật, tượng Khi thuộc tính thay đổi chất thay đổi Chất xác định cấu trúc phương thức liên kết chúng, thông qua mối liên hệ cụ thể Chất không tồn túy tách rời vật, biểu tính ổn định tương đối Lượng dùng để tính qui định khách quan vốn có vật phương diện: số lượng yếu tố cấu thành, qui mô tồn tại, tốc độ, nhịp điệu 10 Phương diện kĩ thuật: thể lực, trình độ, cách thức, kĩ thuật HĐ công nghệ nhằm biến đổi đối tượng trình SX Phương diện kinh tế: thể cách thức tổ chức kinh tế HĐSX Vào thời đại LS có cách tổ chức kinh tế khác b Vai trò SXVC PTSX tồn tại, phát triển XH: Theo quan điểm vật LS, SXVC giữ vai trò nhân tố định sinh tồn, phát triển người XH, sở làm phát sinh, phát triển mối quan hệ XH người, sở tảng hình thành, biến đổi phát triển XH loài người Để tiến hành trình SXVC, người phải thiết lập nên mối quan hệ định: Giữa người với tự nhiên: thể lực chinh phục tự nhiên người, quan hệ kĩ thuật KTXH Giữa người với người: túy đứng góc độ kinh tế, lợi ích phần tử tham gia trình LĐ chất xúc tác tạo quan hệ bền vững, chất xúc tác phá hủy mối quan hệ Sự kết hợp quan hệ hình thành PTSX Các Mac gọi mối QH người tự nhiên LLSX, mối QH người với người QHSX Mỗi PTSX hình thành QHSX định, dẫn đến hình thành QHSX khác Do QHSX sở QHXH nên QHSX thay đổi làm thay đổi hàng loạt QHXH khác Như vậy, vận động, phát triển toàn đời sống XH, suy đến có nguyên nhân từ tình trạng phát triển SX XH QHSX thể trình độ quan hệ người trình SXVC gián tiếp nói lên 21 trình độ tiến XH loài người Trên sở phân tích vai trò SXXH, triết học Mác Lênin lí giải vận động LS Sự thay phát triển PTSX qua thời đại phản ánh xu hướng tất yếu khách quan trình phát triển XH loài người từ trình độ thấp đến cao Câu 6: Phân tích quy luật của sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất a.Khái niệm LLSX QHSX: Lực lượng sản xuất là khái niệm biểu mối quan hệ người với tự nhiên trình sản xuất LLSX bao gồm: Người lao động với trình độ- lực, tri thức khoa học, sức khỏe và thói quen lao động, tri thức khoa học lực lượng then chốt, nhân tố trực tiếp LLSX làm thay đổi đời sống Tư liệu sản xuất, bao gồm: Tư liệu LĐ: Công cụ LĐ: yếu tố định làm tăng suất LĐ, với người LĐ định cho phát triển LLSX, thiếu trình LĐ Phương tiện LĐ: vật hay phức hợp vật tạo khó khăn hay thuận lợi cho trình LĐ Đối tượng LĐ: Đối tượng LĐ có sẵn ao, hồ,… hữu hạn Đối tượng LĐ người tạo ra, lấy từ tự nhiên qua chế biến vải, xăng dầu,… vô hạn phụ thuộc lực, trình độ người 22 Trình độ của lực lượng sản xuất biểu trình độ của công cụ lao động, trình độ của người lao động, trình độ tổ chức và phân công lao động xã hội, trình độ ứng dụng thành tựu khoa học vào sản xuất Trong từng giai đoạn lịch sử nhất định, trình độ LLSX thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của người giai đoạn lịch sử đó Quan hệ sản xuất khái niệm chỉ mối quan hệ người với người trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội), biểu QHXH, giữ vai trò xuyên suốt QHXH QHSX quan hệ đầu tiên, định quan hệ khác Quan hệ sản xuất gồm mặt: Quan hệ sở hữu đối với TLSX : định quan hệ khác, quan hệ xác định vai trò, vị trí người sản xuất, xác định chủ sở hữu ( quyền sử dụng quyền định đoạt, quyền định đoạt đóng vai trò định), bao gồm QHSH tư nhân QHSH tập thể, XH Quan hệ tổ chức lao động sản xuất Quan hệ phân phối sản phẩm LĐ QH tổ chức lao động sản xuất QH phân phối sản phẩm LĐ mặt chịu chi phối QH sở hữu TLSX, mặt khác tác động trở lại QHSH Sự tác động qua lại thúc đẩy phát triển SXXH b Mối quan hệ biện chứng LLSX QHSX: Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất thống nhất biện chứng với một phương thức sản xuất nhất định Trong đó, lực lượng sản xuất là mặt nội dung, thường xuyên biến đổi, phát triển (do trình độ của LLSX là yếu tố động, không ngừng biến đổi và phát triển); quan hệ sản xuất là mặt hình thức, tương đối ổn định Sự tác động qua lại giữa hai mặt đó tạo thành quy luật về sự phù hợp của QHSX với 23 trình độ của LLSX Đây là quy luật bản nhất của sự vận động và phát triển xã hội Sự vận động, phát triển LLSX đóng vai trò định đối với QHSX, làm cho QHSX biến đổi phù hợp với Khi phương thức sản xuất đời, QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX Sự phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX là trạng thái mà đó, QHSX là hình thức phát triển của LLSX, các mặt của QHSX đều tạo điều kiện cho LLSX phát triển Mối quan hệ thống LLSX QHSX tuân theo qui tắc khách quan: QHSX phụ thuộc vào thực trạng phát triển thực tế LLSX thực giai đoạn LS định Khi LLSX phát triển ở một trình độ nhất định, QHSX cũ không còn phù hợp với nó nữa thì yêu cầu khách quan sẽ thay thế QHSX cũ bằng một QHSX mới, PTSX mới theo đó cũng hình thành và phát triển Như vậy, về bản chất, sự phù hợp giữa QHSX và trình độ phát triển của LLSX tuân theo quy luật chuyển hóa từ sự biến đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại (quy luật lượng- chất) Về nguyên nhân, sự phù hợp giữa QHSX và trình độ phát triển của LLSX mô phỏng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập Về khuynh hướng, sự phù hợp giữa QHSX và trình độ phát triển của LLSX hoàn toàn đúng với nội dung của quy luật phủ định của phủ định Tuy nhiên, quan hệ sản xuất cũng có tính độc lập tương đối và tác động trở lại sự phát triển của lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Ngược lại, quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu sẽ kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất Sự kìm hãm này làm cho quan hệ sản xuất cũ được thay thế bằng một quan hệ sản xuất mới phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất để thúc đẩy lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển Tuy nhiên, việc giải quyết mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất không phải đơn giản mà đòi hỏi phải thông qua nhận thức hoạt động cải tạo xã hội của người, thông qua đấu tranh giai cấp và 24 cách mạng xã hội Quy luật sản xuất phù hơp với trình độ sản xuất quy luật phổ biến toàn tiến trình lịch sử nhân loại Sự thay thế, phát triển lịch sử nhân loại từ chế độ công xã nguyên thuỷ đến chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, TBCN xã hội cộng sản tương lai tác động hệ thống quy luật xã hội quy luật QHSX phù hợp với trình độ sản xuất c Ý nghĩa phương pháp luận: Cần quan tâm xây dựng lực lượng sản xuất tiên tiến quan hệ sản xuất tiên tiến Không tuyệt đối hóa vai trò LLSX QHSX Phải xây dựng kinh tế nhiều thành phần, thành phần kinh tế phù hợp với LLSX định phù hợp giai đoạn độ lên chủ nghĩa XH Con người công cụ LĐ yếu tố quan trọng LLSX, định trình độ SX phải nâng cao trình độ chuyên môn tư khoa học, tiến hành công nghiệp hóa-hiện đại hóa để phát triển SXXH Câu 7: Phân tích mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng a Khái niệm CSHT, KTTT: Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế của một xã hội nhất định, gồm kiểu: QHSX bản: giữ địa vị thống trị SXXH, chi phối toàn QHSX khác QHSX không bản: QHSX đóng vai trò tàn dư: giữ địa vị thống trị, trở thành bị thống trị QHSX đóng vai trò mầm mống: xuất lòng KTXH định, 25 bị thống trị tương lai phủ định QHSX thống trị để trở thành thống trị Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật…cùng với những thiết chế xã hội tương ứng nhà nước, đảng phái, giáo hội, các đoàn thể xã hội… được hình thành sở hạ tầng nhất định KTTT phản ánh CSHT Đặc biệt XH có giai cấp, thiết chế bản, đại diện cho XH tổ chức nhà nước Đó tập trung, phản ánh quyền lợi, thống trị kinh tế giai cấp định Nó tác động vào CSHT hình thái khác KTTT Vấn đề nhà nước vấn đề hàng đầu CMXH b QH biện chứng CSHT KTTT: Cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng hai phương diện đời sống xã hội - phương diện kinh tế phương diện trị - xã hội, chúng tồn mối quan hệ thống biện chứng với nhau, tác động lẫn sở hạ tầng đóng vai trò định kiến trúc thượng tầng đồng thời kiến trúc thượng tầng thường xuyên tác động trở lại sở hạ tầng kinh tế xã hội Vai trò định sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng thể nhiều phương diện: Tương ứng với sở hạ tầng sản sinh kiến trúc thượng tầng phù hợp, nó có tác dụng bảo vệ sở hạ tầng Những biến đổi sở hạ tầng tạo nhu cầu khách quan phải có biến đổi tương ứng kiến trúc thượng tầng Cơ sở hạ tầng bao giờ cũng có trước và định kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng phản ánh sở hạ tầng, phụ thuộc vào sở hạ 26 tầng Chứng minh: Tính chất mâu thuẫn sở hạ tầng phản ánh thành mâu thuẫn hệ thống kiến trúc thượng tầng Sự đấu tranh lĩnh vực kiến thức hệ xã hội xung đột lợi ích trị - xã hội (KTTT) có nguyên nhân sâu xa từ mâu thuẫn đấu tranh giành lợi ích sở kinh tế xã hội (CSHT) Giai cấp nắm giữ quyền sở hữu tư liệu sản xuất xã hội đồng thời giai cấp nắm quyền lực nhà nước kiến trúc thượng tầng giai cấp tầng lớp xã hội khác vào giai cấp phụ thuộc quyền lực nhà nước Các sách pháp luật nhà nước, suy đến phản ánh nhu cầu thống trị kinh tế cuả giai cấp nắm giữ quyền sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu xã hội, Giải thích: Tính chất phụ thuộc kiến trúc thượng tầng vào sở hạ tầng có nguyên nhân từ tính tất yếu của kinh tế toàn lĩnh vực xã hội dù lĩnh vực thực tiễn trị, pháp luật hay lĩnh vực sinh hoạt xã hội Tính tất yếu kinh tế lại phụ thuộc vào tính tất yếu nhu cầu trì phát triển lực lượng sản xuất khách quan xã hội Thực chất mối quan hệ phụ thuộc hình thái ý thức xã hội vào tồn vật chất xã hội Vai trò tác động trở lại kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng: Với tư cách hình thức phản ánh xác lập nhu cầu phất triển kinh tế , yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng có vị trí độc lập tương đối thường xuyên có vai trò tác động trở lại sở hạ tầng xã hội Sự tác động kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng thông qua nhiều phương thức, hình thức, điều phụ thuộc vào chất cuả nhân tố 27 kiến trúc thượng tầng, phụ thuộc vào vị trí, vai trò điều kiện cụ thể Tuy nhiên điều kiện kiến trúc thượng tầng có yếu tố nhà nước phương thức hình thức tác động yếu tố khác đến sở kinh tế xã hội thường phải thông qua nhân tố nhà nước pháp luật thực phát huy mạnh mẽ vai trò thực tế Nhà nước nhân tố có tác động trực tiếp mạnh mẽ tới sở hạ tầng kinh tế xã hội Sự tác động yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng diễn theo nhiều xu hướng mục tiêu, chí xu hướng không khác mà đối lập nhau, điều phản ánh tính chất mâu thuẫn lợi ích giai cấp, tầng lớp xã hội khác đối lập nhau: có tác động nhằm trì sở kinh tế tại, tức xu hướng trì chế độ xã hội thời, lại có tác động theo xu hướng xoá bỏ sở kinh tế có xu hướng đấu tranh cho việc xác lập một sở kinh tế khác, xây dựng chế độ xã hội khác mâu thuẫn CSHT KTTT đạt đến mức độ gay gắt XH xuất điều kiện chín mùi ( có lưc lượng đứng lãnh đạo CM) CM nổ Sự tác động kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng diễn theo xu hướng tích cực tiêu cực, điều phụ thuộc vào yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng với nhu cầu khách quan phát triển kinh tế; phù hợp tác dụng tích cực, ngược lại tác dụng tiêu cực, kìm hãm phá hoại phát triển kinh tế phạm vi mức độ định, Tuy nhiên, sực tác động kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng dù diễn với xu hướng khác rốt giữ vai trò định sở hạ tầng kinh tế xã hội; sở hạ tầng kinh tế xã hội tự mở đường cho theo tính tất yếu kinh tế c Ý nghĩa phương pháp luận: KTTT phát triển là nền tảng cho sự phát triển của xã hội Muốn có một KTTT 28 phát triển thì phải có một CSHT vững mạnh Phát triển lực lượng sản xuất, thúc đẩy sự tiến bộ của phương thức sản xuất chính là đường bản cho sự phát triển của CSHT Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng mối liên hệ này việc đề định hướng phát triển cho đất nước Đó là phải xây dựng một nền kinh tế bền vững, tạo ổn định về mặt chính trị và xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Câu 8: Phân tích mối quan hệ biện chứng tồn xã hội ý thức xã hội a Khái niệm TTXH YTXH: Khái niệm tồn xã hội dùng để phương tiện sinh hoạt vật chất điều kiện sinh hoạt vật chất xã hội bao gồm yếu tố tạo thành: Phương thức sản xuất vật chất Các yếu tố thuộc điều kiện tự nhiên-hoàn cảnh địa lý Dân cư Các yếu tố tồn mối quan hệ thống biện chứng , tác động lẫn tạo thành điều kiện sinh tồn phát triển xã hội Trong đó, phương thức SXVC yếu tố quan trọng Khái niệm ý thức xã hội dùng để toàn phương diện sinh hoạt tinh thần XH nảy sinh từ TTXH phản ánh TTXH giai đoạn phát triển định YTXH thể thông qua cá nhân, cụ thể hóa cá nhân.Ý thức cá nhân tảng để thể YTXH, ý thức cá nhân YTXH mà phận YTXH YTXH bao gồm: Ý thức đời thường: mang tính trực tiếp, tự phát, tượng,phong phú, dễ nhận thức phản ánh trực tiếp sống đời thường 29 Ý thức lí luận: mang tính gián tiếp, tự giác, chất, ổn định, nhận thức thông qua học tập Khi ý thức đời thường ý thức lí luận thâm nhập vào đời sống XH trở nên bền vững YTXH phản ánh ý thức tầng lớp XH nên tính giai cấp quan trọng, YTXH mang tính dân tộc Đôi tính DT vượt tính GC, xóa bỏ mâu thuẫn GC Khi lợi ích GC đạt thống GC chung YTXH b Mối quan hệ biện chứng TTXH YTXH: Giữa TTXH YTXH có mối quan hệ biện chứng với Tồn xã hội định YTXH YTXH có tính độc lập tương đối tác động lại TTXH Trứơc hết ta xét tính định TTXH YTXH lên hai phương diện : YTXH phản ánh thực khách quan nên TTXH YTXH VD: C.Mac Ph.Ănghen chứng minh , đời sống tinh thần XH hình thành phát triển sở đời sống vật chất , tìm nguồn gốc tư tưởng , tâm lý XH đầu óc người , mà phải tìm thực vật chất Chẳng hạn , XH công xã nguyên thuỷ trình độ lực lượng sản xuất thấp , người làm chung , hưởng chung nên chưa có tư tưởng tư hữu xuất Nhưng chế độ công xã nguyên thuỷ tan rã , quan hệ sản xuất chiếm hữu nô lệ đời , xã hội phân chia giàu nghèo , bóc lột bị bóc lột ý thức người biến đổi , nảy sinh phát triển hệ tư tưởng tư hữu , ăn bám , bóc lột, chủ nghĩa cá nhân , tư tưởng chủ nô đời Sự biến đổi YTXH có nguyên nhân từ biến đổi phát triển phương thức sinh tồn , phát triển TTXH Trong quan trọng phát triển biến đổi phương thức sản xuất- phương thức sinh tồn 30 người, xã hội định Khi khẳng định vai trò định TTXH YTXH , chủ nghĩa vật lịch sử không xem ý thức XH yếu tố thụ động , trái lại nhấn mạnh , tác động tích cực YTXH đời sống KT-XH, nhấn mạnh tính độc lập tương đối YTXH mối quan hệ với TTXH biểu điểm sau: YTXH thường lạc hậu so với TTXH: nguyên nhân của đặc điểm này là YTXH bao giờ cũng sau TTXH, YTXH một đã trở thành những tập quán, tập tục, tâm lí… thì rất khó xóa bỏ Mặt khác, YTXH càng khó xóa bỏ nó gắn liền với những giai cấp, tầng lớp lạc hậu không muốn xóa bỏ nó YTXH vượt trước TTXH : Đó tư tưởng khoa học tiên tiến vượt trước phát triển TTXH , dự báo tương lai có tác dụng tổ chức đạo hoạt động thực tiễn người Tuy nhiên, những tư tưởng tiến tiến này không thoát ly TTXH mà gắn chặt với TTXH YTXH có kế thừa phát triển : Kế thừa tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá cha ông , tiếp thu yếu tố đặc trưng phù hợp với thực tiễn loại bỏ cũ không phù hợp Sự kế thừa thực tính tự giác thông qua lợi ích lực lượng giai cấp phản ánh VD: Chẳng hạn để xây dựng nên chủ nghĩa vật biện chứng ngày C.Mac, Ănghen kế thừa phép biện chứng Heghen chủ nghĩa vật Feurback đồng thời loại bỏ tư tưởng không phù hợp Sự tác động lẫn hình thức YTXH: Trong giai đoạn lịch sử định, hình thái YTXH ưu trội vượt lên trên, tác động , chi phối vào hình thái YTXH khác VD: Vào thời kỳ cổ đại phương Tây xuất tư tưởng triết học Trong thời điểm , triết học hình thức ưu trội , thấm sâu, vận hành hình thức YTXH khác… Ngày hệ tư tưởng trị khoa học tác động đến lĩnh vực khác đời sống tinh thần XH 31 Sự tác động trở lại YTXH với TTXH: Sự tác động YTXH với TTXH biểu diễn qua hai chiều hướng Nếu YTXH tiến thúc đẩy TTXH phát triển, YTXH lạc hậu cản trở phát triển TTXH c Ý nghĩa phương pháp luận: Để xây dựng đất nước phát triển , ta phải kiện toàn phương thức sản xuất, phát triển văn hoá (góp phần nâng cao TTXH) Khi đó sẽ làm YTXH phát triển, và đương nhiên đưa XH phát triển Ta phải xoá bỏ tàn dư , lạc hậu xã hội, kế thừa giá trị tích cực làm nên móng cho phát triển xã hội Ta tiếp thu văn minh giới dựa tảng văn hoá dân tộc Câu 9: Phân tích vai trò quân chúng nhân dân lịch sử a Khái niệm quần chúng nhân dân lịch sử: Quần chúng nhân dân khái niệm dùng để chỉ thành phần, tầng lớp giai cấp, liên kết lại thành tập thể lãnh đạo cá nhân, tổ chức hay đảng phái nhằm giải những vấn đề kinh tế, trị, xã hội thời đại định Như vậy, quần chúng nhân dân là một phạm trù mang tính lịch sử- xã hội Những lực lượng tạo thành cộng đồng quần chúng nhân dân bao gồm: Những người lao động sản xuất cải vật chất giá trị tinh thần; hạt nhân quần chúng nhân dân Những phận dân cư chống lại giai cấp thống trị áp bức, bóc lột, đối kháng với nhân dân Những giai cấp, tầng lớp xã hội thúc đẩy tiến xã hội thông qua hoạt động mình, trực tiếp gián tiếp lĩnh vực đời sống xã hội Quần chúng nhân dân cộng đồng bất biến mà trái lại, thay đổi 32 với biến đổi nhiệm vụ lịch sử thời đại, giai đoạn phát triển định Tuy nhiên, lực lượng cộng đồng nhân dân người lao động sản xuất cải vật chất tinh thần cho tồn phát triển xã hội Ngoài ra, tùy theo điều kiện lịch sử xác định mà bao gồm cộng đồng quần chúng nhân dân bao gồm lực lượng giai cấp tầng lớp xã hội khác b Vai trò quần chúng nhân dân tiến trình lịch sử: Về bản, tất nhà triết học lịch sử triết học trước Mác không nhận thức vai trò quần chúng nhân dân tiến trình phát triển lịch sử Về nguồn gốc lý luận, điều có nguyên nhân từ quan điểm tâm, tôn giáo phương pháp siêu hình phân tích vấn đề xã hội Theo quan điểm vật lịch sử, quần chúng nhân dân chủ thể sáng tạo chân lịch sử, lực lượng định phát triển lịch sử Vai trò biểu ba nội dung: Quần chúng nhân dân lực lượng sản xuất xã hội, trực tiếp sản xuất cải vật chất đảm bảo nhu cầu tồn phát triển người, xã hội – nhu cầu quan trọng bậc thời đại, giai đoạn lịch sử Lực lượng sản xuất đông đảo quần chúng nhân dân lao động bao gồm lao động chân tay lao động trí óc, vai trò khoa học kỹ thuật phát huy thông qua thục tiễn quần chúng nhân dân lao động Quần chúng nhân dân lực lượng trực tiếp hay gián tiếp sáng taọ giá trị văn hóa tinh thần xã hội; lực lượng trực tiếp hay gián tiếp “kiểm chứng” giá trị tinh thần hệ cá nhân sáng tạo lịch sử Hoạt động quần chúng nhân dân từ thực tiễn nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tạo tinh thần đời sống xã hội Mặt khác, giá trị văn hóa tinh thần trường tồn đông đảo quần chúng nhân dân chấp nhận truyền bá sâu rộng, trở thành giá trị phổ biến 33 Quần chúng nhân dân động lực cách mạng cải cách xã hội Lịch sử chứng minh rằng, cách mạng cải cách xã hội thành công không xuất phát từ lợi ích nguyện vọng quần chúng nhân dân Cách mạng “ngày hội quần chúng” nhũng ngày tháng quần chúng nhân dân sáng tạo lịch sử “một ngày hai mươi năm” Suy đến cùng, nguyên nhân cách mạng phát triển lực lượng sản xuất, dẫn đến mâu thuẫn với quan hệ sản xuất, nghĩa hoạt động sản xuất quần chúng nhân dân Bởi vậy, nhân dân lao dộng chủ thể trình kinh tế, trị, xã hội, đóng vai trò động lực cách mạng xã hội Lịch sử Việt Nam chứng minh vai trò, sức mạnh quần chúng nhân dân, Nguyễn Trãi nói: “Chở thuyền dân, lật thuyền dân, thuận lòng dân sống, nghịch lòng dân chết” Đảng Cộng Sản Việt Nam khẳng định rằng, cách mạng nghiệp quần chúng với tư tưởng thường trực “lấy dân làm gốc” Vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân phụ thuộc vào điều kiện khách quan chủ quan: trình độ phát triển phương thức sản xuất, trình độ nhận thức cá nhân, giai cấp, tầng lớp hay lực lượng xã hội, trình độ tổ chức xã hội, chất chế độ xã hội,… c Ý nghĩa phương pháp luận: Việc lý giải cách khoa học vai trò định lịch sử quần chúng nhân dân xóa bỏ sai lầm chủ nghĩa tâm thống trị lâu dài lịch sử đồng thời đem lại phương pháp luận khoa học việc nghiên cứu nhận định lịch sử nhận định đánh giá vai trò cá nhân, thủ lĩnh, vĩ nhân, lãnh tụ cộng đồng xã hội Cung cấp phương pháp luận khoa học để Đảng Cộng sản phân tích lực lượng xã hội, tổ chức xây dựng lực lượng quần chúng nhân dân công cách 34 mạng xã hội chủ nghĩa 35
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI & ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CHI TIẾT NHẤT, CÂU HỎI & ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CHI TIẾT NHẤT, CÂU HỎI & ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CHI TIẾT NHẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay