BAI TOAN TIEN LAI NGAN HANG

3 163 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:40

Ba điều đời không quyền đánh mất: Sự thản - hy vọng - lòng trung thực - KD BÀI TOÁN TIỀN LÃI NGÂN HÀNG Huế 06-07-Bài 9: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm số ngân hàng 8,4% năm tiền gởi có kỳ hạn năm Để khuyến mãi, ngân hàng A đưa dòch vụ mới: Nếu khách hàng gởi tiết kiệm năm đầu lãi suất 8,4% năm, sau lãi suất năm sau tăng thêm so với lãi suất năm trước 1% Hỏi gửi 1.000.000 đồng theo dòch vụ số tiền nhận sau: 10 năm? 15 năm? Nêu sơ lược cách giải 1000000 SHIFT STO A ; 8.4/100 SHIFT STO B ; SHIFT STO D (biến đếm) ALPHA D = ALPHA D+1 : ALPHA A ALPHA = ALPHA A (1+ ALPHA B) : ALPHA B ALPHA = ALPHA B (1+1 /100) Bấm CALC =, kết quả:Sau 10 năm: 2321713.76 đồng; sau 15 năm:3649292.01 đồng Huế 07-08-Bài 6: Theo sách tín dụng phủ cho học sinh, sinh viên vay vốn để trang trải chi phí học Đại học, Cao đẳng, THCN: Mỗi SV vay tối đa 800.000 đồng /tháng (8 triệu/ năm học) với lãi suất 0,5%/ tháng Mỗi năm lập thủ tục vay lần ứng với hai học kì nhận tiền vay đầu học kì (mỗi lần nhận tiền vay triệu) Một năm sau tốt nghiệp có việc làm ổn đònh bắt đầu trả nợ Giả sử SV A thời gian học đại học năm vay tối đa theo sách sau tốt nghiệp năm có việc làm ổn đònh bắt đầu trả nợ 1/ Nếu phải trả xong nợ vốn lẫn lãi năm tháng SV A phải trả tiền? 2/ Nếu tháng trả 300000 đồng SV A phải trả năm hết nợ? 1/ - Sau nửa năm học ĐH, số tiền vay (cả vốn lẫn lãi): gán A, gán D, D = D + : A = (A+4000000) 1.0056 - Sau năm (8 HK), số tiền vay (cả vốn lẫn lãi): n = = = D = ta A = 36698986 - Sau năm tìm việc, vốn lãi tăng thêm: A = A 1,00512 A= 38962499 + Gọi x số tiền hàng tháng phải trả sau năm vay, sau n tháng, nợ (L = 1,005): Ln  P  ALn  xL (1  L  L2   Ln1 )  ALn  xL L 1 + Sau năm (60 tháng) trả hết nợ P = P 0 x  AL59 (L  1)  749507 L60  b/ Nếu tháng trả 300000 đồng phải giải phương trình: 0, 005.1, 005 x 1 A  300000(1, 005 x  1)  - Dùng SOLVE, giải x = 208,29 (tức 209 tháng; 17 năm tháng) hết nợ Huế 08-09-Bài (5 điểm) Lãi suất tiền gửi tiết kiệm số ngân hàng thời gian vừa qua liên tục thay đổi Bạn Châu gửi số tiền ban đầu triệu đồng với lãi suất 0,7% tháng chưa đầy năm, lãi suất tăng lên 1,15% tháng nửa năm bạn Châu tiếp tục gửi; sau nửa năm lãi suất giảm xuống 0,9% tháng, bạn Châu tiếp tục gửi thêm số tháng tròn nữa, rút tiền bạn Châu vốn lẫn lãi 747 478,359 đồng (chưa làm tròn) Hỏi bạn Châu gửi tiền tiết kiệm tháng ? Nêu sơ lược quy trình bấm phím máy tính để giải GV: Huỳnh Quốc Hào http://sites.google.com/site/toantintrangchu/ Trang: Ba điều đời không quyền đánh mất: Sự thản - hy vọng - lòng trung thực - KD Gọi a số tháng gửi với lãi suất 0,7% tháng, x số tháng gửi với lãi suất 0,9% tháng, số tháng gửi tiết kiệm là: a + + x Khi đó, số tiền gửi vốn lẫn lãi là: 5000000  1.007 a  1.01156  1.009 x  5747478.359 Quy trình bấm phím: 5000000  1.007 ^ ALPHA A  1.0115 ^  1.009 ^ ALPHA X  5747478.359 ALPHA = SHIFT SOLVE Nhập giá trò A = Nhập giá trò đầu cho X = SHIFT SOLVE Cho kết X số không nguyên Lặp lại quy trình với A nhập vào 2, 3, 4, 5, đến nhận giá trò nguyên X = A = Vậy số tháng bạn Châu gửi tiết kiệm là: + + = 15 tháng Huế 09-10-Bài 6: Bác An gửi tiết kiệm số tiền ban đầu 20 triệu đồng theo kỳ hạn tháng với lãi suất 0,72%/tháng Sau năm, bác An rút vốn lẫn lãi gửi lại theo kỳ hạn tháng với lãi suất 0,78%/tháng Gửi số kỳ hạn tháng thêm số tháng bác An phải rút tiền trước kỳ hạn để sửa chữa nhà số tiền 29451583,0849007 đồng (chưa làm tròn) Hỏi bác An gửi kỳ hạn tháng, tháng chưa tới kỳ hạn lãi suất không kỳ hạn tháng thời điểm rút tiền ? Biết gửi tiết kiệm có kỳ hạn cuối kỳ hạn tính lãi gộp vào vốn để tính kỳ hạn sau, rút tiền trước kỳ hạn, lãi suất tính tháng gộp vào vốn để tính tháng sau Nêu sơ lược quy trình bấm phím máy tính để giải Số tiền nhận vốn lẫn lãi sau kỳ hạn tháng sau 1; 2; ; 4; 5; 6; kỳ hạn tháng là: A 20000000 1  0, 72   100  1  0, 78   100  Dùng phím CALC nhập giá tri A 1; 2; 3; 4; 5; ta được: 22804326,3 đồng; 232871568,78 đồng; 24988758,19 đồng; 26158232,06 đồng; 27382437,34 đồng ; 28663935,38 đồng; 30005407,56 đồng Ta có: 28663935,38 < 29451583,0849007< 30005407,56, Nên số kỳ hạn gửi sáu tháng đủ là: kỳ hạn Giải phương trình sau, dùng chức SOLVE nhập cho A ; 2; ; 4; 5, nhập giá trò đầu cho X 0,6 (vì lãi suất không kỳ hạn thấp có kỳ hạn) A 20000000 1  0, 72   100  1  0, 78   100  1  X  100   29451583.0849007  X = 0,68% A = Vậy số kỳ hạn tháng bác An gửi tiết kiệm là: kỳ hạn ; số tháng gửi không kỳ hạn là: tháng lãi suất tháng gửi không kỳ hạn 0,68% Bài 5: (Khu vực 2011) Theo kết điều tra dân số, dân số trung bình nước Việt Nam qua số mốc thời gian (đơn vò: 1000 người) Năm 1976 1980 1990 2000 2011 Số dân 49160 53722 66016,7 77635 88434,6 a/ Tính tỉ lệ % tăng dân số trung bình năm giai đoạn 1976-1980 ; 1980-1990 ; 19902000 ; 2000-2011 b/ Nếu trì tỉ lệ tăng dân số giai đoạn 2000-2011 đến năm 2015 2020 dân số Việt Nam bao nhiêu? GV: Huỳnh Quốc Hào http://sites.google.com/site/toantintrangchu/ Trang: Ba điều đời không quyền đánh mất: Sự thản - hy vọng - lòng trung thực - KD c/ Để kìm hãm đà tăng dân số, người ta đề phương án: Kể từ năm 2011, năm phấn đấu giảm bớt x% (x không đổi) so với tỉ lệ % tăng dân số năm trước (nghóa năm tỉ lệ tăng dân số a% năm sau (a-x)%) Tính x để số dân năm 2015 92,744 triệu người Kết xác tới chữ số phần thập phân sau dấu phẩy Nêu sơ lược quy trình bấm phím máy tính để giải a/ Năm Tỉ lệ % tăng dân số / năm 1976-1980 2,2434% 1980-1990 2,0822% 1990-2000 1,6344% 2000-2010 1,3109% b/ Nếu trì tỉ lệ tăng dân số giai đoạn 2000-2010 thì: Năm 2015 dân số nước ta là: 88434,6(1+1,3109/100)5  94,385 triệu người Năm 2020 dân số nước ta là: 88434,6(1,013109-x) (1,013109-2x) (1,013109-3x) (1,013109-4x) (1,013109-5x) Ta có phương trình 88434,6(1,013109-x) (1,013109-2x) (1,013109-5x) = 92744 Dùng chức SOLVE: 1.013109 SHIFT STO A 88434.6 ( ALPHA A  ALPHA X ) ( ALPHA A  ALPHA X ) ( ALPHA A  ALPHA X ) ( ALPHA A  ALPHA X ) ( ALPHA A  ALPHA X )  92744  SHIFT SOLVE Hiển thò giá trò A, ấn phím  , nhập giá trò đầu A 0.01  Cho kết quả: x%  0,1182% GV: Huỳnh Quốc Hào http://sites.google.com/site/toantintrangchu/ Trang:
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TOAN TIEN LAI NGAN HANG, BAI TOAN TIEN LAI NGAN HANG, BAI TOAN TIEN LAI NGAN HANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay