Hệ thống khối kiến thức I - Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

53 222 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:35

HỆ THỐNG KHỐI KIẾN THỨC I PHẦN II: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Bài 1: HỌC THUYẾT MÁC – LÊNIN Sự đời Đảng Cộng sản tất yếu KQ Sự đời Đảng Chính trị - Đảng trị đời đấu tranh GC phát triển đến mức độ định - Các đảng trị xuất phương tây vào cuối TK XVIII, phát triển mạnh TKXIX với phát triển DCTS Đảng trị phận tích cực có tổ chức giai cấp hay phận giai cấp, làm công cụ đấu tranh cho lợi ích giai cấp - GC, đấu tranh giai cấp Đảng trị + Đấu tranh KT  đấu tranh tự phát + ĐTCT  đỉnh cao cua ĐTGC EX: có người lãnh đạo, đạo Xác định mục tiêu chống GC đối lập… ⇒Chính đảng đời (Đảng Chính trị) Đảng trị phận tích cực có tổ chức giai cấp hay phận giai cấp, làm công cụ đấu tranh cho lợi ích giai cấp  SỰ RA ĐỜI CỦA Đảng Cộng sản - Đảng cộng sản đời từ cuốc đấu tranh GC GCVS với GCTS đấu tranh phát triển đến mức độ định - Tổ chức "Liên đoàn người nghĩa“ đời (1947) Đảng Cộng sản TG  Mác – Angghen cải tổ "Liên đoàn người nghĩa" thành "Liên đoàn người cộng sản"; ĐCS = CNXHKH + PTCN =>Các ĐCS đời theo quy luật *Sự vận dụng Đảng ta ĐCSVN = CNXHKH +PTCN + PTYN - Tại sao? *BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN (bản chất Đảng) - Các Đảng trị đời từ đấu tranh GC, lãnh đạo đấu tranh quyền lợi GC - Đảng trị GC mang chất GC ấy, đại biểu trung thành lợi ích GC - ĐCS đảng GCCN, đội tiên phong GCCN, mang chất GCCN ĐCSVN đời kết hợp: CNXHKH + PTCN - Bản chất GCCN Đảng (bản chất Đảng) *BẢN CHẤT GCCN CỦA ĐẢNG (bản chất Đảng) - Xuất phát từ quy luật đời Đảng Cộng sản ĐCS = CNM + PTCN ĐCSVN = CNM + PTCN + PTYN + Xác định thành phần Đảng: bao gồm người ưu tú, tiên tiến nhất, giác ngộ GCCN, NDLĐ… thể tính tiên phong lý luận thực tiễn) + Lợi ích ĐCS lợi ích GCCN, DT thống + Tính quốc tế - Bản chất GCCN Đảng: Hệ tư tưởng; Lập trường, quan điểm Ý thức tổ chức kỷ luật Tính tiên phong Đảng Cộng sản C.Mác, Ph.Ăngghen: "Về mặt thực tiễn, người cộng sản phận kiên đảng công nhân tất nước, phận luôn thúc đẩy phong trào tiến lên; mặt lý luận, họ phận lại giai cấp vô sản chỗ họ hiểu rõ điều kiện, tiến trình kết chung phong trào vô sản  Bản chất GCCN: - Hệ tư tưởng Đảng hệ tư tưởng giai cấp công nhân: Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lập trường, quan điểm + Đường lối, mục tiêu: ĐLDT + CNXH - Ý thức tổ chức kỷ luật + Nguyên tắc tổ chức Đảng: TTDC + vai trò tiền phong gương mẫu cán bộ, đảng viên Đảng, + mối quan hệ máu thịt Đảng với giai cấp công nhân nhân dân lao động - Đảng đại biểu lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động lợi ích dân tộc * Tăng cường chất GCCN Đảng phải kiên Định vấn đề sau: - Kiên định mục tiêu ĐLDT gắn liền với CNXH - Kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng Đảng - Giữ vững nguyên tắc tổ chức là TTDC - Thường xuyên bồi dưỡng lập trường, quan điểm, ý thức GCCN - Đảng liên hệ mật thiết với quần chúng - Lấy tự phê bình phê bình làm quy luật phát triển Đảng - Trung thành với chủ nghĩa quốc tế sáng GCCN  Chức năng, nhiệm vụ Đảng Cộng sản * Chức  GCCN thực sứ mệnh lịch sử tự tổ chức Đảng độc lập (chính trị, tư tưởng, tổ chức)  Chính trị: có Cương lĩnh đường lối riêng  Tư tưởng: Đảng phải có hệ tư tưởng riêng  Tổ chức: Đảng phải hoạt động theo nguyên tắc định  Lãnh đạo GCCN, nhân dân lao động thực mục tiêu, lý tưởng Đảng: lật đổ XHTB, bọn áp bóc lột, xây dụng CNXH CNCS  1.4 Vai trò Nguyễn Aí Quốc trình chuẩn bị thành lập đảng 1.4.1.Quá trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc (1911-1920)  * Nhận thức: + Xác định kẻ thù chung ndlđ CNĐQ + NDLĐ lực lượng đánh đổ ĐQ - Tháng 7/1920, NAQ đọc sơ thảo lần thứ “Đề cương vấn đề dân tộc thuộc địa” Lênin  ảnh hưởng tư tưởng cứu nước Người… Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị tư tưởng, Chính trị, tổ chức để thành lập Đảng a Về tư tưởng: b Về trị c Chuẩn bị mặt tổ chức: => 3/2/1930 thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (XEM BAI GIANG CUA GIAO VIEN DE HOAN THIEN NỘI DUNG TRÊN) Nội dung cương lĩnh đảng : - Mục tiêu chiến lược cách mạng Việt Nam: tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới XHCS - Nhiệm vụ cách mạng: chống đế quốc phong kiến thực độc lập dân tộc người cày có ruộng “nhiệm vụ chống đế quốc đặt lên hàng đầu” - Lực lượng cách mạng trước hết công nông, đồng thời “phải liên lạc với tiểu tư sản trí thức trung nông để kéo họ phe vô sản giai cấp”“còn phú nông, trung, tiểu, địa chủ tư sản an nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng phải lợi dụng trung lập” (bộ phận rõ mặt phản cách mạng phải đánh đổ) - Phương pháp cách mạng: Sử dụng bạo lực CM, đường CM triệt để đánh đổ ĐQ Pháp Phong kiến Về đoàn kết Quốc tế: CMVN phận CMTG; phải đoàn kết dân tộc bị áp vô sản giới vô sản Pháp Về Đảng: Sự lãnh đạo Đảng nhân tố định thắng lợi cách mạng Ý nghĩa lịch sử • 4.1 Ý nghĩa lịch sử kiện thành lập Đảng cộng sản Việt Nam • Đảng đời đánh dấu bước ngoặc vĩ đại LS CMVN, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối GC lãnh đạo đầu kỷ XX VN Chứng tỏ GCCN VN trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng • Sự đời Đảng Cộng sản VN sản phẩm kết hợp CNMLN, tư tưởng HCM với PTCN PTYN quy luật đời Đảng Cộng sản VN 44 Ý nghĩa …(tt) *Đảng đời mở thời kỳ cho phát triển DT, thời kỳ ĐLDT, DC, gắn với CNXH *Đảng đời trở thành cờ đoàn kết GC, DT, Quốc tế tạo thành sức mạnh tổng hợp cho CM thắng lợi 45 4.2 Ý nghĩa lịch sử Cương lĩnh trị Cương lĩnh trị phản ánh luận điểm đường lối chiến lược sách lược CMVN: Cương lĩnh phản ánh quy luật KQ XHVN, đáp ứng nhu cầu cấp bách XHVN, định hướng chiến lược đắn cho tiến trình phát triển CMVN - Đây vận dụng đắn sáng tạo CNMLN vào vào hoàn cảnh cụ thể nước thuộc địa nửa PK Cương lĩnh xác định xu hướng phát triển XHVN = ĐLDT gắn liền với CNXH 46 Bài 6: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG 1.1.Tình hình giới VN sau CM Tháng tám/ 1945  Thuận lợi: + Trên giới PTGPDT phát triển mạnh mẽ, HTXHCN hình thành ngày lớn mạnh +Trong nước, nhân dân ta giành quyền làm chủ đất nước, tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo Đảng Khó khăn: - Kinh tế:; Văn hóa; Chính trị + Kinh tế: Ruộng bỏ hoang, mùa, nạn đói đe dọa; công nghiệp chưa phục hồi - Ngân sách gần trống rỗng (1,2 triệu đồng) Tài rối loạn * Văn hóa: - Hơn 90% dân số mù chữ - Nhiều tàn dư lạc hậu *Kinh tế, tài chính: - Ruộng bỏ hoang, mùa, nạn đói đe dọa; công nghiệp chưa phục hồi -Ngân sách gần trống rỗng (1,2 triệu đồng) Tài rối loạn *Chính trị, quân sự: - Chính quyền cách mạng non trẻ, lực lượng vũ trang non yếu - Kẻ thù: ngoại xâm, nội phản 1.2 Chủ trương biện pháp Đảng để giữ vững quyền thời kỳ 1945-1946 Xây dựng, củng cố, bảo vệ quyền cách mạng chế độ + Xây dựng sở pháp lý cho quyền: Tổng tuyển cử bầu QH, thành lập Chính phủ HCM đứng đầu, bầu cử HĐNN + Xây dựng sở trị-xã hội: mở rộng đoàn kết toàn dân, mở rộng Mặt trận Việt Minh, lập thêm số tổ chức khác  Khắc phụ khó khan KT, VH, XH: - Chống giặc đói: Hồ Chí Minh kêu gọi nhường cơm xẻ áo, thành lập hủ gạo tiết kiệm - Chống giặc dốt: 8/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập nha “Bình dân học vụ” - Tài chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân góp tiền tự nguyện - Chống thù giặc + Trước 6/3/1946: ta chủ trương hòa với Tưởng để đánh Pháp + Sau 6/3/1946: ta chủ trương hòa với Pháp để đuổi quân Tưởng nước 1.3 Đường lối kháng chiến Đảng chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) - Đường lối KC thể qua VK quan trọng Đảng: + Chỉ thị toàn dân k/c thường vụ TWĐ (12/12/1946); + Lời kêu gọi toàn quốc k/c Chủ tịch HCM +Tác phẩm k/c định thắng lợi Tổng bí thư Trường Chinh (1947) Xác định đối tượng, mục đích tính chất cuôc kháng chiến + Kẻ thù thực dân pháp + Mục tiêu KC giành độc lập, tự thống nhất… +Tính chất k/c “dân tộc,và dân chủ tự do”  Nội dung + Kháng chiến toàn dân:lực lượng toàn dân, toàn quân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc + Kháng chiến toàn diện: Chính trị; quân sự; kinh tế; văn hóa; ngoại giao + Phương châm kháng chiến: Lâu dài: vừa đánh vừa xây dựng lực lượng Dựa vào sức chính: sức mạnh toàn dân, đường lối Đảng…  Sự vận dụng - Quân sự: phát động rộng rãi chiến tranh du kích, đẩy vận động chiến từ quy mô nhỏ lên quy mô lớn Phối hợp chiến lược chiến trường toàn quốc nhân dân nước láng giềng… - Trên mặt trận KT: Đảng Chính phủ chủ trương xây dựng KT dân chủ nhân dân, vừa tự cấp tự túc; - Trên mặt trận trị: xây dựng quyền… - Văn hóa, giáo dục, y tế, nhân dân ta thu thắng lợi  Ý nghĩa lịch sử kinh nghiệm k/c chống thực dân Pháp (tr 192)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống khối kiến thức I - Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, Hệ thống khối kiến thức I - Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, Hệ thống khối kiến thức I - Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay