389 Câu Trắc nghiệm Hóa Lý Dược (Có đáp án)

72 3,377 65
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:27

HÓA LÝ DƯỢC Câu 1: Hệ phân tán hệ keo hệ di thể gồm môi trường phân tán hạt nhỏ kích thước khoảng: a Từ 10-7 đến 10-5 m b Từ 10-7 đến 10-5 mµ c Từ 10-7 đến 10-5 dm d Từ 10-7 đến 10-5 cm Câu 2: Một tiểu phân dạng khối lập phương có kích thước cạnh 1cm diện tích bề mặt 6cm2 Nếu chia tiểu phân thành khối vuông nhỏ với cạnh 0,01cm tổng diện tích bề mặt là: a 60m2 b 600m2 c 60dm2 d 600cm2 Câu 3: Ngưỡng keo tụ gì? a Nồng độ tối đa chất điện ly cần thiết để gây keo tụ với tốc độ ổn định b Nồng độ tối thiểu chất điện ly cần thiết để gây keo tụ với tốc độ ổn định c Nồng độ tối thiểu chất phân tán cần thiết để gây keo tụ với tốc độ ổn định d Nồng độ tối đa chất phân tán cần thiết để gây keo tụ với tốc độ ổn định Câu 4: Cấu tạo mixen keo bao gồm: a Lớp ion định hiệu, lớp hấp phụ, lớp khuếch tán b Nhân keo, lớp hấp phụ, lớp khuếch tán c Tinh thể, lớp hấp phụ, lớp khuếch tán d Tinh thể, lớp ion định hiệu, lớp khuếch tán Câu 5: Độ bền vững hệ keo phụ thuộc: a Kích thước tiểu phân hạt keo b Tính tích điện hạt keo c Nồng độ khả hydrat hóa tiểu phân hệ keo d Tất Câu 6: Trong hấp thụ khí bề mặt chất rắn thì: a Hấp thụ tăng nồng độ khí (hơi) bề mặt phân cách pha b Hấp thụ tăng nồng độ khí (hơi) bề mặt pha rắn c Chất bị hấp thụ chất thực trình hấp thụ d a, b, c Câu 7: Trong hấp phụ dựa vào lực hấp phụ ta chia hấp phụ thành: a Hấp phụ ion hấp phụ trao đổi b Hấp phụ vật lý hấp phụ hóa học c Hấp phụ hóa học hấp phụ trao đổi d Hấp phụ vật lý hấp phụ ion Câu 8: Sức căng bề mặt là: a Năng lượng tự bề mặt tính cho đơn vị diện tích bề mặt phân chia pha b Năng lượng bề mặt tính cho đơn vị diện tích bề mặt c Năng lượng tự bề mặt tính cho đơn vị diện tích bề mặt riêng d Năng lượng bề mặt tính cho đơn vị diện tích bề mặt riêng Câu 9: Điện tích hạt mixen định bởi: a Nhân keo b Lớp khuếch tán c Ion định hiệu d Ion đối Câu 10: Cho hệ phân tán: Thô, keo, dung dịch thực Độ phân tán chúng là: a Hệ keo < dung dịch thực < thô b Dung dịch thực < hệ keo < thô c Thô < hệ keo < dung dịch thực d Hệ keo < thô < dung dich thực Câu 11: Hạt huyền phù đất sét cấp hạt phân tán cao nước có bán kính r = 10 -7m Biết độ nhớt môi trường η = 6,5.10-4N.s/m2, T= 313K Với R = 8,314 mol-1.K-1 Hạt keo có hệ số khếch tán là: a 3,52.10-12 m2/s c 3,52.10-12 cm2/s b 3,52.10-11 m2/s d 3,52.10-11 cm2/s Câu 12: Hạt sương có bán kính r = 10 -4m Biết độ nhớt không khí η = 1,8.10 -5N.s/m2 bỏ qua khối lượng riêng không khí so với khối lượng riêng nước Tóc độ sa lắng hạt sương là: a 12,1.10-4 m/s c 12,1.10-3 m/s b 12,1.10-5 m/s d 12,1.10-6 m/s Câu 13: Trong kem đánh chất tạo bọt thường dùng: a Natri stearat b Natri lauryl sulfat c Span d Tween Câu 14: Hệ phân tán keo hệ dị thể gồm môi trường phân tán hạt nhỏ kích thước khoảng a Từ 10-2 đến 10-4 Å b Từ 102 đến 104 Å c Từ 10-1 đến 10-3 Å d Từ 101 đến 103 Å Câu 15: Một tiểu phân dạng khối lập phương có kích thước cạnh 1cm diện tích bề mặt 6cm2 Nếu chia tiểu phân thành khối vuông nhỏ với cạnh 0,001cm tổng diện tích bề mặt là: a 60m2 b 600cm2 c 60dm2 d 6000cm2 Câu 16: Khi cho lít dung dịch AgNO3 0,005M tác dụng với lít dung dịch KI 0,001M ta keo AgI có cấu tạo sau: a [m(AgI).nNO3-.(n-x)Ag+]x-.xAg+ b [m(AgI).nAg+.(n-x) NO3-]x+.x NO3c [m(AgI).nAg+.(n+x) NO3-]x+.x NO3d [m(AgI).nNO3-.(n+x)Ag+]x-.xAg+ Câu 17: Với keo câu 16 ion tạo là: a Ag+ b NO3- c K+ d I- Câu 18: Khi cho K2SO4 vào hệ keo câu 16 ion có tác dụng gây keo tụ: a SO42- b NO3- c K+ d Ag+ Câu 19: Ánh sáng chiếu tới hệ phân tán bị phản xạ mối quan hệ bước sóng ánh sáng (λ) đường kính hạt phân tán (d) thỏa mãn điều kiện sau: a λ ≥ d b λ = d c λ > d d λ < d Câu 20: Ánh sáng bị phân tán mạnh qua hệ keo có bước sóng ánh sáng λ: a Lớn b trung bình c nhỏ d tất Câu 21: Sự keo tụ tương hỗ trình keo tụ do: a Sự diện chất điện ly thêm vào hệ keo b Sự tương tác hai loại keo có điện tích khác c Sự tương tác hai loại keo điện tích d Do khối lượng tiểu phân keo tự hút thành keo tụ Câu 22: Chất hoạt động bề mặt chất có tác dụng: a Trong lòng pha b Ranh giới pha c Bất nơi d A C Câu 23: Vai trò CaCl2 chuyển tướng nhũ dịch: a Muối giúp trao đổi ion b Chất nhũ hóa N/D c Chất phá bọt d Chất nhũ hóa D/N Câu 24: Yếu tố sau không phù hợp với thuyết hấp thụ Langmuir: a Trong trình hấp thụ, bề mặt chất hấp thụ có tâm hấp phụ b Các nơi hấp phụ hình thành lớp đơn phân tử c Các phân tử bị hấp phụ không tương tác với d Sau hấp phụ kết thúc, trình phản hấp phụ xảy Câu 25: Span chất hoạt động bề mặt có đặc điểm: a Là ester sorbitol acid béo b Là ester sorbitan acid béo c Là ete sorbitan ancol béo d Là ete sorbitol ancol béo Câu 26: Vai trò chất hoạt động bề mặt là: a Tạo nhũ hóa b Tạo mixen c Làm chất tẩy rửa d Tất Câu 27: Hệ thô hệ phân tán pha phân tán gồm hạt có kích thước: a 10-7-10-5cm c < 10-7cm b > 10-5cm d a, b, c sai Câu 28: Trong hệ phân tán, hạt phân tán có hình dạng giống tượng tự gọi là: a Hệ đơn phân tán c Hệ đa phân tán b Hệ đơn dạng d Hệ da dạng Câu 29: Dung dịch NaCl hòa tan hoàn toàn nước là: a Hệ vi dị thể c Hệ dị thể b Hệ đồng thể d Hệ pha Câu 30: Một tiểu phân dạng khối lập phương có kích thước cạnh 1cm diện tích bề mặt 6cm2 Nếu chia tiểu phân thành khối vuông nhỏ với cạnh 10-4cm tổng diện tích bề mặt là: a 60cm2 b 6.103cm2 c 600cm2 d 6.104cm2 Câu 31: Phản ứng bậc phản ứng: a Chỉ có sản phẩm tạo thành b Chu kỳ bán hủy phụ thuộc vào nồng độ c Có chu kỳ bán hủy tính theo công thức T1/2 = 0,963/k d Tất sai Câu 32: Chọn phát biểu a Phản ứng bậc đơn giản chiều phản ứng có tốc độ phản ứng phụ thuộc nồng độ chất chu kỳ bán hủy không phụ thuộc nồng độ ban đầu b Phản ứng bậc đơn giản chiều phản ứng có tốc độ phản ứng phụ thuộc nồng độ chất có trường hợp nồng độ ban đầu giống khác c Phản ứng bậc đơn giản chiều phản ứng có tốc độ phản ứng phụ thuộc nồng độ chất chu kỳ bán hủy phụ thuộc nồng độ ban đầu d Tất Câu 33: Hằng số tốc độ phản ứng tăng khi: a Tăng nhiệt độ phản ứng b Giảm nhiệt độ phản ứng c Đưa chất xúc tác vào phản ứng d Tất Câu 34: Đặc điểm phản ứng bậc là: a Chu kỳ bán hủy T½= 0,693/k b Thời gian để hoạt chất 10% hàm lượng ban đầu T90 = c Chu kỳ bán hủy không phụ thuộc vào nồng độ ban đầu d Tất Câu 35: Nhúng đồng vào dung dịch AgNO khử tiêu chuẩn Ag+/Ag 0,799V Cu2+ 0,337V thì: a Không có tượng xảy b Có phản ứng xảy Cu đóng vai trò chất khử Ag+ đóng vai trò chất oxy hóa c Có phản ứng xảy Ag đóng vai trò chất khử Cu đóng vai trò chất oxy hóa d Có phản ứng xảy Ag đóng vai trò oxy hóa Cu đóng vai trò chất khử Câu 36: Cho sơ đồ pin sau: (-)Pt ǀ H2 ǀ H+ ǀǀ Ag+ ǀ (+) a Cực âm: H2  2H+ + 2e b Cực dương: 2Ag+ +2e-  2Ag c Phảm ứng tổng quát: H2 + 2Ag+  2H+ +2Ag d Tất Câu 37: Cho phản ứng: N2(k) + 3H2(k)  2NH3(k) ΔH0 < Để thu nhiều NH3 ta nên: a Dùng áp suất cao, nhiệt độ cao b Dùng áp suất thấp, nhiệt độ cao c Dùng áp suất cao, nhiệt độ tương đối thấp d Dùng áp suất thấp, nhiệt độ thấp Câu 38: Chọn câu đúng: a Muốn biết chiều phản ứng oxy hóa khử phải biết biến thiên entropy phản ứng b Một cặp oxy hóa khử có giá trị φ lớn dạng oxy hóa mạnh, dạng khử yếu c Một cặp oxy hóa khử có giá trị φ lớn dạng oxy hóa yếu, dạng khử mạnh d Một cặp oxy hóa khử có giá trị φ lớn hai dạng oxy hóa dạng khử yếu Câu 39: Cho phản ứng I2(k) + H2(k)  2HI, người ta nhận thấy: - Nếu tăng nồng độ H2 lên hai lần, giữ nguyên nồng độ I2 vận tốc tăng gấp đôi - Nếu tăng nồng độ I2 lên gấp 3, giữ nguyên nồng độ H2 vận tốc tăng gấp ba Phương trình vận tốc là: a v = k[H2]2[I2] c v = k[H2]2[I2]2 b v = k[H2][I2] d v = k[H2]3[I2]2 Câu 40: Cho phản ứng 2NO(k) + O2(k)  NO2(k) Biểu thức thực nghiệm tốc độ phản ứng là: v = k[NO]2[O2] Chọn câu phát biểu a Phản ứng bậc O2 bậc NO b Phản ứng có bậc tổng quát c Khi giảm nồng độ NO hai lần, tốc độ phản ứng giảm hai lần d Khi tăng nồng độ NO2 ba lần, tốc độ phản ứng tăng ba lần Câu 41: Theo công thức Van't Hoff cho biết γ = Khi tăng nhiệt độ lên 100 độ tốc độ phản ứng tăng lên a 59550 lần c 59049 lần b 59490 lần d 59090 lần Câu 42: Ở 1500C phản ứng kết thúc 16 phút Tính thời gian phản ứng kết thúc nhiệt độ 800C Cho biết hệ số nhiệt độ phản ứng 2,5 a 136 c 13,6 b 163 d 16,3 Câu 43: Phản ứng phân hủy phóng xạ đồng vị bậc có chu kỳ bán hủy t 1/2 = 60 năm Vậy thời gian cần thiết để phân hủy hết 87,5% đồng vị là: a 120 năm c 128 năm b 180 năm d 182 năm Câu 44: Tốc độ phản ứng biểu thị sau: a Là biến đổi thành phần chất tham gia theo thời gian b Là biến đổi sản phẩm theo thời gian c Là biến đổi nồng độ chất tham gia theo thời gian d Là thay đổi thời gian theo nồng độ Câu 45: Chọn phát biểu nhất: a Chất xúc tác chất làm thay đổi vận tốc phản ứng biến đổi chất phản ứng xảy b Chất xúc tác chất làm thay đổi vận tốc phản ứng không biến đổi chất phản ứng xảy c Chất xúc tác chất làm thay đổi vận tốc phản ứng biến đổi chất lượng phản ứng xảy d Chất xúc tác chất làm thay đổi vận tốc phản ứng biến đổi lượng phản ứng xảy Câu 46: Điều kiện điện phân là: a Xảy oxy hóa khử chất b Các chất điện phân trạng thái nóng chảy hay dung dịch c Dước tác dụng ánh sáng d Xảy oxy hóa bề mặt điện cực chất Câu 47: Chọn phát biểu a Điện cực điện xuất bề mặt phân cách điện cực rắn với pha lỏng b Điện cực điện xuất bề mặt phân cách pha rắn c Điện cực điện xuất bề mặt phân cách dung dịch có nồng độ khác d Điện cực điện xuất bề mặt phân cách điện cực rắn với pha rắn Câu 48: Dung dịch điện ly dung dịch: a Có khả dẫn điện b Các chất điện ly dung dịch điện ly phân ly thành ion c Có áp suất thẩm thấu nhỏ dung dịch thật d a, b Câu 49: Độ dẫn điện đương lượng độ dẫn ion thể tích chứa: a Một đương lượng gam chất tan b Một mol chất tan c Mười đương lượng gam chất tan d Một phần mười đương lượng gam chất tan Câu 50: λ∞ đại lượng: a Độ dẫn điện riêng b Độ dẫn điện đương lượng c Độ dẫn điện đương lượng giới hạn d Độ dẫn điện đương lượng giới hạn dung dịch vô loãng Câu 51: Biết phối hợp cặp oxi hóa khử cho với nồng độ muối 1M tạo nhiều pin điện hóa học? a 10 c b d Câu 52: Cho: Zn + 2Fe3+ = Zn2+ + 2Fe2+ a Fe3+ chất oxy hóa Fe3+ + e  Fe2+ khử 10 b Xà phòng natri tạo lớp áo bảo vệ giúp hạt dầu khỏi dính vào c Xà phòng natri làm giảm lượng tự bề mặt hạt dầu d Xà phòng natri chất hoạt động bề mặt gồm phần thân dầu phần thân nước e Các câu Câu 304: Muối stearat trimetyl amoni bromur chất hoạt động bề mặt có đặc tính: a Khi cho vào nước phân ly thành anion b Được dung môi trường kiềm c Tạo bọt tốt d Có khả sát khuẩn tốt Câu 305: Khi hòa tan lượng xà phòng natri vào nước có tượng: a Xà phòng natri phân tán bề mặt dung dịch b Xà phòng natri làm giảm sức căng bề mặt dung dịch c Xà phòng natri phân tán vào long chất lỏng làm tăng sức căng bề mặt dung dịch d Xà phòng natri phân tán bề mặt lòng nhau, không làm thay đổi sức căng bề mặt Câu 306: Tween span chất hoạt động bề mặt thường dùng trong: a Kem đánh b Kỹ nghệ nhuộm c Mỹ phẩm d Bột giặt Câu 307: Khi có hấp phụ chất lỏng lện chất rắn, yếu tố sau không bị ảnh hưởng: a Bản chất chất hấp phụ b Bản chất chất bị hấp phụ c Nồng độ chất hấp phụ d Áp suất khí lên bề mặt dung dịch Câu 308: Tốc độ phản ứng biểu thị sau: 58 a Là thay đổi thành phần chất tham gia theo thời gian b Là biến đổi sản phẩm theo thời gian c Là biến đổi nồng độ chất tham gia theo thời gian d Là thay đổi thời gian theo nồng độ Câu 309: Hằng số tốc độ phản ứng bậc biểu thị: a k = ln b k = ln c k = lg d k = lg Câu 310: Đặc điểm phản ứng bậc nhất: a Hằng số tốc độ phản ứng có thứ nguyên t-1 b Chu kỳ bán hủy T1/2=0,693/k c Tuổi thọ có công thức T90=k/0,105 d Câu a, b Câu 311: Công thức tính số tốc độ phản ứng bậc theo thực nghiệm: a k = b k = c k = d k = Câu 312: Keo xanh phổ điều chế cách: a Phản ứng FeCl2 Fericyanur kali b Phản ứng FeCl2 Ferocyanur kali c Phản ứng FeCl3 Fericyanur kali d Phản ứng FeCl3 Ferocyanur kali Câu 313: Khi quan sát keo lưu huỳnh ta thấy: a Màu trắng đục b Trắng xanh c Trắng vàng 59 d Trắng hồng e Tất Câu 314: Khi cho phenol vào nước, tùy theo hàm lượng hai chất ta tạo thành hệ sau: a Dung dịch phenol nước b Dung dịch nước phenol c Nhũ dịch phenol nước d Nhũ dịch nước phenol e Tất Câu 315: Giản đồ hòa tan hạn chế phenol nước có dạng: a Là đường cong lồi b Là parabol có đỉnh cực tiểu c Là đường tròn d Là parabol có đỉnh cực đại Câu 316: Điểm cực đại giản đồ pha phenol-nước gọi là: a Điểm giới hạn b Điểm tới hạn c Điểm tương đương d Điểm cực đại Câu 317: Trong trình chiết suất, yếu tố định cách chiết nhiều lần có lợi lần là: a Tăng bề mặt tiếp xúc hai pha b Lực chiết c Kỹ thuật định lượng d Thời gian chiết 60 Câu 318: Để chiết iod từ dung dịch nước người ta dung dung môi sau: a Cồn ethylic b Acid axetic c Glyxerin d Benzen Câu 319:Từ việc khảo sát số tốc độ phản ứng phân hủy thuốc, ta xác định được: a Chu kỳ bán hủy thuốc b Thời hạn sử dụng thuốc c Tuổi thọ thuốc d Có kế hoạch phân phối bảo quản thuốc hợp lý e Tất Câu 320: Thông thường thuốc dạng hỗn dịch nhũ dịch phân hủy theo phản ứng: a Bậc không b Bậc c Bậc hai d Bậc ba Câu 321: Chất sử dụng làm chất tẩy rữa vùng nước cứng: a Natri stearat b Calci acetat c Natri dobecyl benzene sulfonat d Calci stearat Câu 322: Trong trình hấp phụ, than có khả hấp phụ tốt nhất: a Than đước b Than gáo dừa c Than đá d Than gòn Câu 323: Quá trình acid axetic bị hấp phụ than hoạt trình hấp phụ: a Hóa học b Hóa lý c Vật lý d Bề mặt Câu 324: Kể tên số chế phẩm dược chứa than hoạt sản xuất Việt Nam: a Carbophos b Acticarbine c Quinocarbin d Normogastryl 61 Câu 325: Trước sử dụng phương pháp sắc ký trao đổi ion để tách ion Ni2+ Co2+ người ta phải: a Rửa cột nước đến hết ion H+ b Rửa cột 200ml nước cất c Rửa cột với tốc độ dịch chảy 2-3 ml/phút d Rửa cột đến dịch chảy có màu xanh Câu 326: Thứ tự bước thực tách hỗn hợp dung dịch chứa ion Ni 2+ Co2+ a Cho hỗn hợp chứa ion Niken Coban vào cột, rửa nước, dd citrat I, dd citrat II, dd HCl b Rửa nước, cho hỗn hợp chứa ion Niken Coban vào cột, dd citrat I, dd citrat II, dd HCl c Rửa nước, cho hỗn hợp chứa ion Niken Coban vào cột, rửa nước, dd citrat I, dd citrat II, dd HCl d Cho hỗn hợp chứa ion Niken Coban vào cột, rửa nước, dd citrat II, dd citrat I, dd HCl Câu 327: Yếu tố ảnh hưởng đến thứ tự tách Ni2+ Co2+ phụ thuộc vào: a pH dung dịch citrat I b Tốc độ chảy dung dịch citrat I c Nồng độ dd citrat I d Bản chất ion Ni2+ Co2+ nhựa trao đổi ion e Tất câu Câu 328: Khi cho dd NaCl vào keo Fe(OH)3 đưa đến kết quả: a Giúp bảo vệ keo Fe(OH)3 bền b Không ảnh hưởng đến độ bền keo Fe(OH)3 c Gây đông tụ keo Fe(OH)3 d Chuyển keo Fe(OH)3 thành FeCl3 Câu 329: Khi cho keo gelatin tiếp xúc với keo Fe(OH)3, keo gelatin có vai trò: a Bảo vệ keo Fe(OH)3 khỏi tác động NaCl 62 b Gây đông tụ keo Fe(OH)3 c Gây đông tụ keo Fe(OH)3 theo nguyên tắc keo tụ tương hổ d Không có tác dụng với keo Fe(OH)3 Câu 330: Phương pháp sau không dùng để phân loại nhũ dịch a Pha loãng nhũ dịch với lượng nước để khảo sát độ bền nhũ dịch b Đo độ dẫn điện nhũ dịch c Nhuộm màu quan sát nhũ dịch d Đo kích thước tiểu phân hạt phân tán nhũ dịch Câu 331: Cho phản ứng xảy pin sau: Cd + CuSO4 = Cu + CdSO4 Biểu thức tính sức điện động tiêu chuẩn là: a E0 =- a E0 = a E0 =- a Tất sai  Câu 332: Thế điện cực điện cực calomel tính theo công thức sau: a 0,2678 - 0, 059logaClb 0,2678 + 0,059logaClc 0,2224 - 0,059logaCld 0,2224 + 0,059logaCl Câu 333: Thế điện cực điện cực Ag/AgCl tính theo công thức sau: a 0,2678 - 0,059logaClb 0,2678 + 0,059logaClc 0,2224 - 0,059logaCld 0,2224 + 0,059logaClCâu 334: Dung dịch keo hệ phân tán có kích thước hạt phân tán nằm khoảng: a Nhỏ 10-8cm b Lớn 10-3cm c Từ 10-7cm đến 10-5cm d Từ 10-5cm đến 10-3cm 63 Câu 335: Hệ phân tán lỏng lỏng gọi hệ: a Huyền phù b Sương mù c Sol lỏng d Nhũ tương Câu 336: Hằng số tốc độ phản ứng phụ thuộc chủ yếu vào: a Nhiệt độ b Áp suất c Nồng độ Câu 337: Trong pin điện hóa: a Anot điện cực xảy trình oxi hóa b Anot điện cực xảy trình khử c Anot điện cực xảy trình oxi hóa khử d Anot điện cực không xác định Câu 338:Trong pin điện hóa: a Catot điện cực xảy trình oxi hóa b Catot điện cực xảy trình khử c Catot điện cực xảy trình oxi hóa khử d Catot điện cực không xác định Câu 339:Trong trình điện phân: a Anot điện cực xảy trình oxi hóa b Anot điện cực xảy trình khử c Anot điện cực xảy trình oxi hóa khử d Anot điện cực không xác định Câu 340: Trong trình điện phân: a Catot điện cực xảy trình oxi hóa b Catot điện cực xảy trình khử c Catot điện cực xảy trình oxi hóa khử d Catot điện cực không xác định 64 d Thể tích Câu 341: Cho pin: Zn/ZnSO4// CuSO4/Cu trình điện cực là: a Zn -2e = Zn2+ Cu -2e = Cu2+ b Zn -2e = Zn2+ Cu2+ + 2e = Cu c Zn2+ + 2e = Zn Cu2+ + 2e = Cu d Zn -2e = Zn2+ Cu + 2e = Cu2+ Câu 342:Cho trình phân ly chất điện li yếu: AB = A+ + B- Ban đầu có a mol AB, gọi α độ phân ly, cân số phân ly là: a k = a k = a k = a k = Câu 343: Cho phản ứng xảy pin sau: Sn4+ + Sn = 2Sn2+ Biểu thức tính sức điện động pin là: a E = E0 - ln b E = E0 + ln c E = E0 - ln d E = E0 + ln Câu 344: Phản ứng xảy điện cực Calomel: a Hg2Cl2 + 2e = 2Hg + 2Cl- b Hg2Cl2 + 2e = Hg + Cl- c Hg2Cl2 + 2e = Hg + 2Cl- d Hg2Cl2 + 2e = 2Hg + Cl- Câu 345: Chọn phát biểu đúng: a Hệ phân tán hệ bao gồm hạt phân bố môi trường đó, hạt luôn cấu tử b.Hệ phân tán hệ bao gồm hạt phân bố môi trường đó, hạt luôn nhiều cấu tử c Hệ phân tán hệ bao gồm pha phân tán môi trường phân tán, pha phân tán luôn nhiều cấu tử d Hệ phân tán hệ bao gồm pha phân tán môi trường phân tán môi trường phân tán với pha phân tán nhiều cấu tử Câu 346: Thực phản ứng trao đổi để điều chế keo AgI cho dư AgNO3: AgNO3 + KI = AgI + KNO3 Ký hiệu keo là: 65 a [mAgI nNO3- (n-x)Ag+]x-.xAg+ b [mAgI nAg+ (n-x)NO3-]x-.xNO3c [mAgI nAg+ (n+x)NO3-]x-.xNO3d [mAgI nNO3- (n+x)Ag+]x-.xAg+ Câu 347: Thực phản ứng trao đổi để điều chế keo AgI cho dư AgNO3: AgNO3 + KI = AgI +KNO3 Ion tạo là: a K+ b I- c Ag+ d NO3- Câu 348: Keo hydronol sắt (III) điều chế cách cho từ từ FeCl3 vào nước sôi Ký hiệu keo là: a [mFe(OH)3.nFe3+(3n – x)Cl-]x+.xClb [mFe(OH)3.Fe3+(3n –x)Cl-] x+ xClc [mFe(OH)3.nFe3+(3n + x)Cl-] x+ xCld [mFe(OH)3.nFe3+(n - x)Cl-] x+ xClCâu 349: Keo hydronol sắt(III) điều chế cách cho từ từ FeCl3 vào nước sôi.Ion tạo là: a Cl- b Fe3+ c OH- d H+ Câu 350: Keo hydronol sắt(III) điều chế cách cho từ từ FeCl3 vào nước sôi Hạt keo mang điện tích là: a Âm b Dương c Không mang điện tích d Không thể xác định Câu 351: Cho hệ phân tán: Huyền phù, keo dung dịch thực Độ phân tán chúng là: a Hệ keo < dung dịch thực < huyền phù b Dung dịch thực < hệ keo < huyền phù c Huyền phù < hệ keo < dung dịch thực d Hệ keo < huyền phù < dung dịch thực Câu 352: Các tính chất điện học hệ keo bao gồm: 66 a Tính chất điện di điện thẩm b Tính chảy sa lắng c Tính chất điện di sa lắng d Câu A, B Câu 353: Sức căng bề mặt: a Là lượng tự bề mặt tính cho đơn vị diện tích bề mặt phân chia pha b Là lượng bề mặt tính cho đơn vị diện tích bề mặt c Là lượng tự bề mặt tính cho đơn vị diện tích bề mặt riêng d Là lượng bề mặt tính cho đơn vị diện tích bề mặt riêng Câu 354: Quá trình hấp phụ sẽ: a Làm giảm ΔG pha khí b Làm giảm ΔG hệ c Là trình tỏa nhiệt d Câu A, C Câu 355: Sức căng bề mặt chi phối: a Khả thấm ướt b Khả hòa tan c Khả thẩm thấu d Khả tạo bọt Câu 356: Phương trình hấp phụ Langmuir áp dụng cho: a Hấp phụ đơn lớp b Hấp phụ đa lớp c Hấp thụ đa lớp d Hấp thụ đơn lớp Câu 357: Hiện để xác định diên tích bề mặt riêng cho chất rắn người ta dùng phương pháp hấp phụ giải hấp phụ Nitơ lỏng Vậy thuyết hấp phụ cho kết đáng tin cậy nhất: a Langmuir b B.E.T c Brunauer d Freundlich Câu 358: Quá trình hấp phụ vật lý khác với hấp phụ hóa học: a Nhiệt hấp phụ nhỏ b Là thuận nghịch c Không làm biến đổi chất hấp phụ D Câu a, b, c 67 Câu 359: Nguyên lý I nhiệt động học mô tả theo ngôn ngữ toán học có dạng: a ΔU = Q – A b ΔU = A – Q c ΔU = A + Q d ΔU = QP Câu 360: Hệ cô lập hệ không trao đổi chất và… với môi trường: a Công b Năng lượng c Nhiệt d Bức xạ Câu 361: Định luật Faraday phát biểu: a Lượng chất bị tách hay bị hòa tan điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng qua dung dịch điện ly b Lượng chất bị tách hay bị hòa tan điện phân tỉ lệ nghịch với điện lượng qua dung dịch điện ly c Lượng chất bị tách điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng qua dung dịch điện ly d Lượng chất bị tách điện phân tỉ lệ nghịch với điện lượng qua dung dịch điện ly Câu 362: Cho điện cực oxi hóa khử có trình điện cực: Ox + ne = Kh Điện điện cực là: a φ = φ0 + ln b φ = φ0 - ln c φ = φ0 - ln d a, b, c sai Câu 363: Cho điện cực loại 1, có phản ứng điện cực: Men+ + ne =Me Điện điện cực là: a φ = φ0 + ln a φ = φ0 - ln a φ = φ0 + ln d Tất 68 Câu 364: Cho điện cực loại 2, có phản ứng điện cực: B + ne = Bn- Điện điện cực là: a φ = φ0 + ln b φ = φ0 - ln c φ = φ0 + ln d φ = φ0 - ln Câu 365: Cho điện cực: Ag, AgCl/KCl có phản ứng điện cực: AgCl + e = Ag + Cl- Điện điện cực là: a φ = φ0 + ln b φ = φ0 - ln c φ = φ0 + ln d φ = φ0 - ln Câu 366:Cho pin điện hóa: Pt, H2/ H+ // Fe3+, Fe2+/ Pt, phản ứng xảy pin là: a H2 + 2Fe3+ = 3Fe2+ + 2H+ c H2 + Fe3+ = Fe2+ + 2H+ b.H2 + 2Fe2+ = 2Fe3+ + 2H+ d H2 + Fe2+ = Fe3+ + 2H+ Câu 367: Cho điện cực antimoine OH-/ Sb2O3, Sb có phản ứng điện cực là: a Sb2O3 + 3H2O + 6e = 2Sb + 6OH- b Sb2O3 + H2O + 6e = 2Sb + 6OH- c Sb2O3 + 3H2O + 6e = Sb + 6OH- d Sb2O3 + 3H2O + 6e = 2Sb + OH- Câu 368: Cho phản ứng xảy pin sau: H2 + Cl2 = 2HCl Pin hình thành từ điện cực là: a Pt, H2/ HCl/Cl2, Pt b Pt, Cl2/ HCl/Cl2,Pt c Pt, H2/ HCl/ H2, Pt d Pt, Cl2/ HCl/ H2,Pt Câu 369: Hệ sinh công nhiệt, có: A Q < A > B Q > A > C Q < A < D Q > A < Câu 370: Khi hệ nhận công từ môi trường, công: A Công > 69 B Công > C Công D Công ≤ ≥ 0 Câu 371: Hệ dị thể là: a Hệ gồm pha trở lên b Hệ gôm hai pha c Hệ gồm hai pha trở lên d Hệ gồm ba pha trở lên Câu 372: Điện cực kim loại M phủ lớp muối tan nhúng vào dung dịch có chứa anion muối (M/MA/An-) điện cực: A Loại B Loại C Loại D Câu A,B,C Câu 373: Điện khuyếch tán xuất mạch: A Mạch không tải B Mạch có tải C Mạch nồng độ D Mạch điện cực Câu 374: Phản ứng bậc : A ứng bậc là: a ln = kt b ln = kt → b t½ = b = kt d b, c sản phẩm Biểu thức chu kỳ bán hủy là: c t½ = Câu 376: Phản ứng bậc : 2A ứng bậc là: a sản phẩm Biểu thức phương trình động học phản c = t Câu 375: Phản ứng bậc : A a t½ = → → c d t½ = sản phẩm Biểu thức phương trình động học phản d b, c Câu 377: Hòa tan mol KNO3 vào 1kg nước, nhiệt độ đông đặc dung dịch thấp nước 3,01 độ, số nghiệm lạnh nước 1, 86 Độ điện ly KNO3 dung dịch là: 70 A 52% B 62% C 5,2% D 6,2% Câu 378: Biết độ dẫn điện giới hạn dung dịch HCl, CH3COONa NaCl 426,1; 91; 126,5 cm A 390,6 (cm C 400 (cm Ω −1 Ω −1 Ω −1 đlg-1 Độ dẫn điện đương lượng giới hạn dung dịch CH3COOH 250C là: -1 đlg ) B 380 (cm -1 Ω −1 đlg ) D 370 (cm Ω −1 đlg-1) đlg-1) Câu 379: Một axít yếu có số điện ly K = 10-5 Nếu axít có nồng độ 0,1M độ điện ly axít là: A 0,001 B 0,01 C 0,1 D.1,0 Câu 380: Chu kỳ bán hủy phản ứng bậc 5,7 (h) Hằng số tốc độ phản ứng là: A k = 8,223 (h-1) B k = 8,223 (h) D.k = 0,1216 (h-1) C k = 0,1216 (h) Câu 381: Chu kỳ bán hủy phản ứng bậc 5,7 (h) Thời gian cần thiết để phân hủy hết 75% là: A t = 1,14 (h) (h-1) B t = 11,4 (h-1) C t = 11,4 (h) D t = 1,14 Câu 382: Chu kỳ bán hủy phản ứng bậc 5,7 (h) Thời gian cần thiết để phân hủy hết 87,5% là: A t = 0,171 (h) B t = 17,1 (h) C t = 1,71(h) D t = 171 (h) Câu 383: Lượng chất phóng xạ Poloni sau 14 ngày giảm 6,85% so với ban đầu Biết phản ứng phóng xạ bậc Hằng số tốc độ phóng xạ là: A k = 0,00507 ( ngày-1) B k = 0,9934 (ngày) C k = 0,00507 (ngày) D k = 0,9934 (ngày-1) Câu 384: Lượng chất phóng xạ Poloni sau 14 ngày giảm 6,85% so với ban đầu Biết phản ứng phóng xạ bậc Chu kỳ bán hủy Poloni là: A t1/2 = 136,7 (ngày) B t1/2 = 13,67 (ngày) C t1/2 = 1,367 (ngày) D t1/2 = 1367 (ngày) Câu 385: Một đồng vị phóng xạ sau (giờ) phân hủy hết 75% Hằng số tốc độ phóng xạ là: A 0,0231 ph-1 B 0,231 ph-1 C 2,31 ph-1 71 D 23,1 ph-1 Câu 386: Một đồng vị phóng xạ sau (giờ) phân hủy hết 75%, có chu kỳ bán hủy là: A 300 ph B 30 ph C ph D 0,3 ph Câu 387: Một đồng vị phóng xạ sau (giờ) phân hủy hết 75% Thời gian cần thiết để phân hủy hết 87,5% là: A ph B 0,9 ph C 90 ph D 900 ph Câu 388: Một đồng vị phóng xạ sau (giờ) phân hủy hết 75% Lượng chất phân hủy sau 15 phút là: A 2,927% B 2,927% C 28,27% D 29,27% Câu 389: Phản ứng A B có nồng độ ban đầu sau 10 phút xảy hết 25% lượng ban đầu Chu kỳ bán hủy phản ứng bậc là: A 35 ph B 30 ph C 25 ph D 20 ph 72 [...]... và chất rắn Câu 163: Chất nhũ hóa Span là: a Là sản phẩm este hóa của span polioxietilen có tác dụng nhũ hóa nhũ dịch D/N b Là sản phẩm este hóa của span polioxietilen có tác dụng nhũ hóa nhũ dịch N/D c Là sản phẩm este hóa của sorbitan và acid béo có tác dụng nhũ hóa nhũ dịch D/N d Là sản phẩm este hóa của sorbitan và acid béo có tác dụng nhũ hóa nhũ dịch N/D Câu 164: Xà phòng kim loại hóa trị II như... giữa chất lỏng và chất rắn Câu 158: Chất nhũ hóa Tween là: a Là sản phẩm este hóa của span polioxietilen có tác dụng nhũ hóa nhũ dịch D/N b Là sản phẩm este hóa của span polioxietilen có tác dụng nhũ hóa nhũ dịch N/D c Là sản phẩm este hóa của sorbitan và acid béo có tác dụng nhũ hóa nhũ dịch D/N d Là sản phẩm este hóa của sorbitan và acid béo có tác dụng nhũ hóa nhũ dịch N/D Câu 159: Chất không hoạt... nhũ hóa D/N d Thêm dung dịch CaCl2 Câu 152: Vai trò của span trong chất HĐBM là: a Chất tạo bọt b chất trợ tan c Chất nhũ hóa N/D d Chất nhũ hóa D/N Câu 153: Vai trò của Tween trong chất HĐBM là: a Chất tạo bọt 28 b chất trợ tan c Chất nhũ hóa D/N d Chất nhũ hóa N/D Câu 154: Vai trò của Natri lauryl sunfat trong chất HĐBM là: a Chất tạo bọt b Chất trợ tan c Chất nhũ hóa N/D d Chất nhũ hóa D/N Câu 155:... Tất cả đúng Câu 149: Khi điều chế nhũ dịch N/D để nhũ dịch được ổn định người ta thường dùng: a Thêm dung dịch CaCl2 b Thêm dung dịch NaCl c Thêm natri sterat d Thêm calci sterat Câu 150: Vai trò của Natri sterat trong chuyển hóa nhũ tương: a Chất nhũ hóa N/D b Chất phá bọt c Chất nhũ hóa D/N d Thêm dung dịch CaCl2 Câu 151: Vai trò của Calci sterat trong chuyển hóa nhũ tương: a Chất nhũ hóa N/D b Chất... ở câu 78 sẽ có hiện tượng nào xảy ra: a Điện di c Điện thẩm b Keo tụ d Thẩm tích Câu 80: Cấu tạo của keo AgI ở câu 78 có dạng: a [m(AgI)n.NO3-.(n-x)K+]x-.xAg+ b [m(AgI)n.Ag+.(n-x)I-]x+.x NO3c [m(AgI)n.Ag+.(n+x)I-]x+.x NO3d [m(AgI)n.NO3-.(n+x)K+]x-.xAg+ Câu 81: Trong cấu tạo của keo AgI ở câu 78, lớp hấp thụ mang điện tích gì: 15 a Âm c Dương b Không mang điện d Đáp án khác Câu 82: Khi đặt hệ keo ở câu. .. điện gì: a Âm c Dương b Không mang điện d Đáp án khác Câu 64: Khi cho K2SO4 và hệ keo ở câu 61 thì ion nào tác dụng gây keo tụ: a Ag+ c NO3- b K+ d SO42- Câu 65: Trong các chất điện li: K 2SO4, BaSO4, Fe2(SO4)3 Chất có ngưỡng keo tụ nhỏ nhất đối với hệ keo ở câu 62 là: a K2SO4 c BaSO4, b Fe2(SO4)3 d a, b, c có ngưỡng keo tụ bằng nhau Câu 66: Khi đặt hệ keo ở câu 61 vào 1 điện trường thì lớp khuếch tán... dạng hình cầu hay hình bản d Cả a, b đúng Câu 146: Khi điều chế nhũ dịch D/N để nhũ dịch được ổn định người ta thường dùng: a Thêm dung dịch CaCl2 b Thêm dung dịch NaCl c Thêm natri sterat d Thêm calci sterat Câu 147: Vai trò của CaCl2 trong chuyển hóa nhũ tương: a Muối giúp trao đổi ion b Chất nhũ hóa N/D c Chất phá bọt d Chất nhũ hóa D/N Câu 148: Chọn câu đúng khi nói về khí dung 1 Khí dung là... Tất cả đúng Câu 169: Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự hấp phụ a Bản chất của hấp phụ b Nồng độ chất tan hay áp suất chất khí c Nhiệt độ d Lực liên kết phân tử Câu 170: Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học 1 Cả hai quá trình đều tỏa nhiệt 2 Hấp phụ vật lý là quá trình bất thuận nghịch, hấp phụ hóa học là quá trình thuận nghịch 3 Hấp phụ vật lý ở vùng nhiệt... vật lý là quá trình bất thuận nghịch, hấp phụ hóa học là quá trình thuận nghịch 3 Hấp phụ vật lý ở vùng nhiệt độ thấp, khi tăng nhiệt độ hấp phụ hóa học chiếm ưu thế 4 Hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học lực tương tác đều là hóa học 34 5 Chất hấp phụ là chất mà trên bền mặt của nó xảy ra sự hấp phụ a 1, 2, 3, 4 đúng b 1, 3 đúng c 1, 3, 5 đúng d 2, 3, 4 đúng Câu 180: là quá trình ngược lại với sự hấp phụ,... [m(AgI)n.I-.(n+x)K+]x-.xK+ Câu 91: Khi cho NaCl và hệ keo trên ở câu 88 thì ion nào tác dụng gây keo tụ: a Ag+ c NO3- b Na+ d Cl- Câu 92: Trong các chất điện ly: K2SO4, BaSO4, Fe2(SO4)3 Chất nào khả năng gây keo tụ lớn nhất đối với hệ keo ở câu 88 là: a K2SO4 c BaSO4, b Fe2(SO4)3 d a, b, c có ngưỡng keo tụ bằng nhau Câu 93: Trong các chất điện ly: KCl, BaCl2, FeCl3, ngưỡng keo tụ của các chất điện ly trên hệ keo ở câu 88
- Xem thêm -

Xem thêm: 389 Câu Trắc nghiệm Hóa Lý Dược (Có đáp án), 389 Câu Trắc nghiệm Hóa Lý Dược (Có đáp án), 389 Câu Trắc nghiệm Hóa Lý Dược (Có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay