Trắc nghiệm Hóa Lý Dược (Có đáp án)

21 662 12
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:27

CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến bệnh lýlo âu, căng thẳng thần kinh, NGOẠI TRỪ: a Serotonin b Norepineprin c GABA d Catenolamin Phát biểu thuốc an thần, làm dịu không đúng: a Làm chậm vận động b Giảm hồi hộp căng thẳng c Chống co giật giãn d Ảnh hưởng đến hệ TKTV Cấu trúc giúp cho benzodiazepin thấm tốt qua hàng rào máu não: a b c d Cấu trúc benzodiazepin: a b c d BZD có tác dụng kéo dài: a Loprazolam b Nitrazepam c Lormetazepam d Triazolam Phát biểu SAI cisaprid: a Gia tăng phóng thích acetylcholin b Kích thích chức vận động dày-tá tràng c Tương tác với thuốc kháng nấm d Tác động đối kháng với dopamin Domperidon khác cisaprid là: a Đi qua hàng rào máu não b Gây rối loạn ngoại tháp c Tương tác với thuốc kháng nấm d Cả a b Các chất trung gian hóa học có liên quan đến phản xạ nôn: a Acetylcholin b GABA c Adrenalin d Noradrenalin Các chất trung gian hóa học có liên quan đến phản xạ nôn: a Histamin b Serotonin c Dopamin d Tất 10 Thuốc chống nôn có liên quan đến thụ thể histamin: a Diphenhydramin b Scopolamin c Domperidon d Metoclopramid 11 Thuốc chống nôn có liên quan đến thụ thể dopamin: a Diphenhydramin b Scopolamin c Domperidon d Ondansetron 12 Thuốc chống nôn có liên quan đến thụ thể acetylcholin: a Diphenhydramin b Scopolamin c Domperidon d Dimenhydrinat 13 Mục tiêu chủ yếu thuốc mê đường IV thụ thể: a GABA b Kênh TREK c Serotonin d Glutamat 14 Cơ chế tác động thuốc mê: a Ức chế thụ thể serotonin b Ức chế thụ thể glutamat c Ức chế thụ thể GABA d Tất 15 Thuốc mê nhóm barbiturat: a Na thiopental b Fentanyl c Etomidat d Propofol 16 Thuốc mê dùng đường hô hấp: a Propofol b Etomidat c Enfluran d Pancuronium 17 Thuốc mê không bền nước (khi dùng pha): a Na thiopental b Isofluran c Etomidat d Propofol 18 Thuốc dùng làm tiền mê: a Midazolam b Meprobamat c Ketamin d Cả a b 19 Cấu trúc halothan: a b c d 20 Halogen gắn vào cấu trúc làm tăng tác dụng gây mê: a F b I c Br d Tất 21 Thuốc mê kích thích đường hô hấp mạnh: a Enfluran b Desfluran c Sevofluran d Tất 22 Thuốc mê kích thích đường hô hấp mạnh: a Enfluran b Isofluran c Sevofluran d Tất 23 Thuốc có tác dụng phong bế thần kinh cơ: a Rocuronium b Halothan c Enfluran d Flunitrazepam 24 Cấu trúc paracetamol: a b c d 25 Từ cấu trúc để có tính kháng viêm X phải là: a COOH b H c CH3 d NH2 26 Để phân bố tốt đến trơn tử cung diclofenac sử dụng dạng muối: a Na b K c Ca d Li 27 NSAIDs có chế tác động ức chế cyclooxygenase, ức chế lipooxygenase, ức chế phóng thích acid arachidonic: a Ibuprofen b Diclofenac c Indomethacin d Aspirin 28 NSAIDs ức chế mạnh COX-2: a Etoricoxib b Aspirin c Acid mefenamic d Acedofenac 29 NSAIDs ức chế chọn lọc tương đối COX-2: a Meloxicam b Naproxen c Valdecoxib d Indometacin 30 Để có cấu trúc hoàn chỉnh diclofenac, X phải là: a F b Cl c Br d I 31 Thuốc tác động ưu tiên vỏ não: a Cafein b Niketamid c Strychnin d Camphor 32 Thuốc tác động ưu tiên tủy sống: a Cafein b Niketamid c Strychnin d Camphor 33 Thuốc tác động ưu tiên hành não: a Cafein b Niketamid c Strychnin d Amphetamin 34 Thuốc kích thích thần kinh trung ương có cấu trúc alcaloid xanthin: a Cafein b Strychnin c Camphor d Niketamid 35 Để có cấu trúc cafein, R1R2R3 phải là: a CH3, CH3, CH3 a CH3, H, CH3 a CH3, CH3, H a H, CH3, H 36 Ngoài tác dụng kích thích thần kinh trung ương amphetamin có tác dụng: a Ức chế trung tâm thèm ăn b Ức chế trung tâm hô hấp c Ức chế trung tâm vận mạch d Ức chế trung tâm đau 37 Theophyllin định lượng phương pháp: a Môi trường khan b Đo iod c Acid base d Cả a b 38 Amphetamin điều chế từ phenylaceton phản ứng với: a HCONH2 b CH3CONH2 c NH2OH d Cả a c 39 Hệ số thải creatinin (CrCl) thường sử dụng để: a Tính toán liều thuốc cần giảm cho bệnh nhân suy thận b Đánh giá khả lọc thận c Đánh giá khả loại trừ thuốc thận d Tất 40 Dung môi thường dung định lượng môi trường khan: a Benzen b Cloroform c Acid acetic băng d Ethanol khan 41 Phối hợp Erythromycin (ERY) với Dihydroergotamin (DHE) làm a Giảm chuyển hóa DHE b Tăng chuyển hóa DHE c Giảm tác dụng DHE d Tăng tác dụng ERY 42 Dùng chung Cephalexin với antacid a Giảm đào thải Cephalexin b Tăng đào thải Cephalexin b Tăng chuyển hoá Cephalexin d Acid hóa nước tiểu 43 Thể tích phân bố (VD) thường ứng dụng để tính toán : a Khả phân bố thuốc đến quan b Sinh khả dụng thuốc c Số lần dùng thuốc ngày d Liều cần thiết để đạt hiệu điều trị 44 Diện tích đường cong thường thường sử dụng để tính toán : a Sinh khả dụng thuốc b Liều cần thiết để đạt hiệu điều trị c Số lần dùng thuốc ngày d Khả phân bố thuốc đến quan 45 Kháng sinh dùng phối hợp trị loét dày a Clarithromycin b Tetra c Doxy d Clotetra 46 Kháng sinh nhóm Penicillin tác dụng tốt trực khuẩn mủ xanh: a Ticarcillin carbenicillin b Carpenicilin piperacillin c Ticarcilin mezolcillin d Carpenicillin azolcilin 47 Công thức phối hợp thích hợp để mở rộng phổ kháng khuẩn tiết beta-lactamase gồm: a ampicilin clavulanid b Amoxcilin tazobactam c Amoxcilin clavulanid d Amoxcilin sulbactam 48 Tác dụng nguy hiểm penicilin: a suy thận b Giảm bạch cầu hạt cấp c Shock phản vệ d Suy tủy bất sản 49 Cephalosporin hệ tốt hệ 1: a thấm qua hàng rào máu não b kháng vi khuẩn Gram âm c kháng môi trường acid dày d Cả a, b 50 Kháng sinh nhóm cephalosprin có tác dụng tương tự thuốc chống nghiện rượu cần tránh dùng chung với rượu: a cefamadol b Cefoperazon c Cefotetan d Tất 51 Bình luận hợp lý phối hợp cefaloridin kanamycin: a phối hợp độc tính cao thận b không nên phối hợp có chế tác động c không nên phối hợp có phổ rác dụng d áp dụng điều trị vi hai KS độc 52 Penicilin kháng acid dịch vi, uống: a Benzyl peniciilin b Benzathin benzyl penicilin c Phenoxymethyl penicillin d Procain benzyl pencillin 53 Cấu trúc penam gồm hai nhân ngưng tụ với nhau: a Azetidin-2-on thiazolidin b Azetidin-3-on thiazolidin c Azetidin-4-on thiazolidin d Azetidin-1-on thiazolidin 54 Kháng sinh họ β-lactam có công thức chung: a Penam b Azetidin-2-on c Penem d Amid ngoại vòng 55 Các penicillin là: a Ester APA b Amid APA c Amid ACA d Amin APA 56 Để định lượng penicillin phương pháp hóa học có thể: a Định lượng môi trường khan b Dựa phản ứng SE nhân thơm c Dựa phản ứng khử sản phẩm phân hủy mang tính oxy hóa d Dựa phản ứng oxy hóa sản phẩm phân hủy mang tính khử 57 Kháng sinh sau sử dụng đường uống a Oxacillin b Meticillin c Cloxacillin d Cả a c 58 Pivmecillinam là: a kháng sinh thuộc nhóm amino benzyl penicillin, dùng tiêm b kháng sinh thuộc nhóm amidino penicillin, dùng tiêm c kháng sinh thuộc nhóm amino benzyl penicillin, dùng uống d kháng sinh thuộc nhóm amidino penicillin, dùng uống 59 Đặc điểm phổ kháng khuẩn cephalosporin hệ thứ nhất: a Chỉ tác dụng vi khuẩn gram âm b Cầu khuẩn gram dương, gram âm vài trực khuẩn gram âm c Chỉ tác dụng cầu khuẩn gram dương d Chỉ tác dụng cầu khuẩn gram âm 60 Cefpirom: a Là cephalosporin hệ thứ b Có phổ kháng khuẩn cân Gram (+) Gram (-) c Có phổ kháng khuẩn chủ yếu Gram (-) d Có phổ kháng khuẩn chủ yếu Gram (+) 61 Acid clavulanic a KS họ β-lactam phổ kháng khuẩn rộng b KS nhóm penicillin phổ kháng khuẩn rộng c Phối hợp với Cephalosporin cho phổ kháng khuẩn rộng d Là chất ức chế có hiệu Penicillinase 62 Penicillin nhóm sau có tác dụng tốt tụ cầu tiết Penicillinase: a Penicillin nhóm I (PNG, PNV …) b Penicillin nhóm II (Methicillin, oxacillin, cloxacillin…) c Penicillin nhóm III (Ampicillin, amoxicillin,….) d Penicillin nhóm IV (Carbenicillin, ticarcillin,…) 63 Phối hợp thích hợp β-lactamin chất ức chế β-lactamase: a Ampicillin clavulanat kali b Ampicillin sulbactam c Amoxicillin clavulanat kali d Cả b c 64 Penicillin có tác dụng tốt Pseudomonas aeruginosae: a Oxacillin b Carbenicillin c Methicillin d Amoxicillin 65 Các thuốc cephalosporin hệ sau dùng đường uống : a Cefotaxim b Ceftriaxon c Cefpodoxim d Cefoperazon 66 Chọn câu sai: cephalosporin hệ II : a Có cấu trúc thay đổi b Kháng beta lactamase c Không có hoạt tính cầu khuẩn Gram (-) d Cefuroxim xem tiền chất cephalosprin hệ sau 67 Tazobactam: a Kháng sinh có cấu trúc monobactam b Không có hoạt tính kháng sinh c Phổ rộng d Cấu trúc cephapenem 68 Cefpirom: a Cephalosporin hệ b Phổ kháng khuẩn Gr(+) Gr(-) c Chủ yếu Gr(+) d Cephalosporin hệ 69 Các kháng sinh cephalosporin dẫn chất của: a Cephen b ACA c APA d Cephalosporin 70 Tai biến nguy hiểm gặp sử dụng lincomycin : a Hội chứng tả bội nhiễm Staphylococcus aurens b Bội nhiễm nấm Candida albicans ruột c Suy tuỷ không phục hồi d Viêm ruột kết màng giả nhiễm Clostridium difficile 71 Tác dụng macrolid phụ thuộc vào : a Nhóm chức lacton vòng lớn b Nhóm carbonyl C10 c Nhóm dimethylamino ose d Cả a c 72 Độc tính quan trọng macrolid thể ở: a Tai b Gan c Thận d Xương, sụn 73 Chỉ định thích hợp macrolid nhiễm khuẫn: a Tai mũi họng, hàm mặt hô hấp b Nhiễm khuẫn gram (-) huyết c Đường sinh dục lậu cầu, giang mai d Bộ phận tiêu hóa nhiễm Enterobacteria 74 Phân bố macrolid tốt vào: a Mô xương b Mô phổi, tuyến nước bọt c Gan d Than 75 Tính bền macrolid môi trường acid phụ thuộc vô nhóm: a Amino gốc đường b Nhóm hydroxy gốc đường c Nhóm OH(C7), CO(C10) d Vòng lacton 76 KS macrolid hệ có nhiều ưu điểm so với macrolid cổ điển: a Hoạt tính cao, tương tác với môi trường H+ b Phổ rộng hơn, nhạy cảm với vi khuẩn đề kháng với macrolid cổ điển c Tác dụng tốt trực khuẩn mủ xanh Hamophylus influenza d Cả a b 77 nhóm cấu trúc a Erythromycin b Azithromycin c Roxithromycin d Dirithromycin 78 cấu trúc a Erythromycin b Azithromycin c Roxithromycin d Clarithromycin 79 Kháng sinh macrolid bền với acid gồm: a Clarithromycin,spiramycin, roxithromycin,azithromycin b Clarithromycin ,erythromycin, roxithromycin, azithromycin c Clarithromycin, spiramycin, roxithromycin, erythromycin d Erythromycin, roxithromycin, azithromycin 80 Kháng sinh thuộc hệ macrolid thống dùng điều trị H pylori: a Spiramycin b Clarithromycin c Spectinomycin d Erythromycin 81 Cơ chế tác động Macrolid: a Tác động thành tế bào vi khuẩn b Tác động màng tế bào vi khuẩn c Tác động tiểu đơn vị 30S ribosom d Tác động tiểu đơn vị 50S ribosom 82 Kháng sinh nhóm macrolid không gây tác dụng phụ hoại tử đầu chi kết hợp với Ergotamin: a Erythromycin b Flurithromycin c Spiramycin d Clarithromycin 83 Macrolid có phổ kháng khuẩn: a Rất rộng bao gồm khuẩn Gram (+), Gram (-) mầm nội bào b Rộng, cân khuẩn Gram (+) Gram (-) c Hẹp chủ yếu vi khuẩn Gram (-) d Hẹp chủ yếu vi khuẩn Gram (+), số Gram (-) 84 Clindamycin: a Macrolid thiên nhiên phân phối tốt xương b Lincosamid thiên nhiên phân phối tốt dịch não tủy c Lincosamid tổng hợp phân phối tốt mô xương d Macrolid bán tổng hợp phân phối tốt dịch não tủy 85 Spiramycin: a Là Macrolid bán tổng hợp b Hỗn hợp heterosid c Kháng sinh thuộc nhóm Strep d Cả a b 86 Các statin tác động theo chế: a Tạo phức với cholesterol b Tạo phức với muối mật c Tạo phức với triglyceride d Ức chế 3-hydromethyl glutaryl CoA reductase ở gan 87 Cấu trúc sau là của nhóm nào? R N R' S a Nhóm cydizin b Nhóm phenothiazin c Nhóm benzodiazepine d Nhóm tricyclic 88 Dimenhydrinat có hàm lượng tối thiểu là a 44-46,5% b 53-55,5% c 73-75,5% d 84-94,5% 89 Để có tác dụng an thần, R phải là R N R' S a –(CH2)2-CH2-N(CH3)2 b –CH2-CH2-CH2-N(C2H5)2 c –(CH2)2-CH2-N(C3H7)2 d –CH2-CH2-N(C2H5)2 90 Nhóm dãn kiểu cura tác động theo chế khử cực màng tế bào làm giảm đáp ứng với acetylcholine: a Cisatracurium b Pancuronium c Suxamethonium d Atracurium 91 Thuốc đối kháng thụ thể Dopamin D2 ngoại biên có tác dụng nhanh chóng làm rỗng dạ dày: a Cisapride b Motilin c Domperidon d Baciofen 92 Ciproloxacin làm: a Tăng chuyển hóa cafein b Ức chế chuyển hóa aspirin c Giảm chuyển hóa diazepam d Tăng chuyển hóa theophylin 93 Nhóm chức thay đổi phân tử quinolon: a C=O vị trí số b COOH vị trí c F vị trí d Cả a b 94 Nhóm chức vừa tạo tác dụng vừa tạo tác dụng phụ quinolon a C=O vị trí số b COOH vị trí c F vị trí d Cả a b 95 Di vòng vị trí số quinolon có tác dụng tốt a Pyridin b Piperazin c Thiazol d Diazol 96 Piperacillin bị đề kháng nhanh chóng dùng điều trị Pseudomonas aeruginosae, phải kết hợp với chất ức chế β-lactamase phù hợp là: a Acid clavulanic b Tazobactam c Sulbactam d Cả α c 97 Các phương pháp định lượng thường áp dụng cho penicillin là: a Phổ UV b Phương pháp vi sinh.t c HPLC d Định lượng môi trường khan 98 Khi trộn chung β-lactam với chất khác mang tính kiềm: a Làm tăng phổ kháng khuẩn β-lactam b Làm giảm phổ kháng khuẩn β-lactam c Làm hoạt tính β-lactam d Làm tăng đào thải β-lactam 99 Phối hợp clavulanic – ticarcillin tăng nhạy cảm trên: a Neiserria gonorhoeae b Staphylococcus c Haemophilus d E coli 100 Đây cấu trúc của: a Quinolon b Aminosid c Beta-lactam d Macrolid [...]... thụ thể Dopamin D2 ngoại biên có tác dụng nhanh chóng làm rỗng dạ dày: a Cisapride b Motilin c Domperidon d Baciofen 92 Ciproloxacin làm: a Tăng chuyển hóa cafein b Ức chế chuyển hóa aspirin c Giảm chuyển hóa diazepam d Tăng chuyển hóa theophylin 93 Nhóm chức không thể thay đổi trên phân tử quinolon: a C=O ở vị trí số 4 b COOH vị trí 3 c F vị trí 7 d Cả a và b đều đúng 94 Nhóm chức nào vừa... Ester của 6 APA b Amid của 6 APA c Amid của 7 ACA d Amin của 6 APA 56 Để định lượng các penicillin bằng phương pháp hóa học có thể: a Định lượng môi trường khan b Dựa trên phản ứng thế SE trên nhân thơm c Dựa trên phản ứng khử các sản phẩm phân hủy mang tính oxy hóa d Dựa trên phản ứng oxy hóa các sản phẩm phân hủy mang tính khử 57 Kháng sinh nào sau đây có thể sử dụng bằng đường uống a Oxacillin b Meticillin... Thận d Xương, sụn 73 Chỉ định thích hợp của macrolid trong nhiễm khuẫn: a Tai mũi họng, răng hàm mặt và hô hấp trên b Nhiễm khuẫn gram (-) huyết c Đường sinh dục như lậu cầu, giang mai d Bộ phận tiêu hóa do nhiễm Enterobacteria 74 Phân bố của macrolid tốt nhất vào: a Mô xương b Mô phổi, tuyến nước bọt c Gan d Than 75 Tính kém bền của macrolid trong môi trường acid phụ thuộc vô nhóm: a Amino trong gốc... b đều đúng 50 Kháng sinh nhóm cephalosprin nào có tác dụng tương tự thuốc chống nghiện rượu cần tránh dùng chung với rượu: a cefamadol b Cefoperazon c Cefotetan d Tất cả đều đúng 51 Bình luận nào hợp lý nhất về phối hợp giữa cefaloridin và kanamycin: a không thể phối hợp do độc tính cao trên thận b không nên phối hợp do có cùng cơ chế tác động c không nên phối hợp do có cùng phổ rác dụng d có thể áp
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Hóa Lý Dược (Có đáp án), Trắc nghiệm Hóa Lý Dược (Có đáp án), Trắc nghiệm Hóa Lý Dược (Có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay