205 Câu trắc nghiệm về Access Có đáp án

28 546 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:27

Chương 1: Hệ quản trị sở liệu Access Câu 1: Phần mở rông tập tin CSDL Access ? a DAT b MDD c MDB d EXE [] Câu 2: Một sở liệu Access 2003 có thành phần: a Có thành phần: Table, Query, Form, Page, Module, Report, Macro b Có thành phần: Table, Query, Form, Module, Report c Chỉ có thành phần Table d Có thành phần:Table, Query, Form, Module, Report, Macro [] Câu 3: Đối tượng sau dùng để lưu trữ liệu a Form b Query c Table d Report [] Câu 4: Đối tượng dùng để truy vấn liệu? a Form b Table c Query d Report [] Câu 5: Access là: a Phần mềm soạn thảo văn b Hệ điều hành c Hệ quản trị sở d Cơ sở liệu [] Câu 6: Hệ quản trị sở liệu dùng Access a Cơ sở liệu phân tán b Cơ sở liệu hướng đối tượng c Cơ sở liệu quan hệ d Cơ sở liệu tập trung [] Câu 7: Mỗi sở liệu Access lưu đĩa dạng a Các thành phần (Table, Query, Form, Report, Macro, Module) lưu thành tập tin riêng b Thành phần Table lưu thành tập tin DBF, thành phần khác lưu chung vào tập tin MDB c Thành phần Module lưu thành tập tin PRG, thành phần lại lưu chung vào tập tin MDB d Tất thành phần lưu chung vào tập tin có phần mở rộng MDB [] Câu 8: Trong Table cột nhập tối đa loại liệu? a b c [] d Câu 9: Một khóa phải a Có giá trị (không trùng nhau) b Không rỗng Trang: 1/28 c Xác định mẫu tin d Có giá trị (không trùng nhau); không rỗng; xác định mẫu tin [] e Câu 10: Khóa ngoại a Một nhiều trường bảng b Một mẫu tin đặc biệt c Không khóa bảng hết d Chỉ trường [] f Câu 11 : Các phép toán Access a + , - , * , / b A , \ c MOD , LIKE , IS d Các câu [] g Câu 12: Khoá Table dùng để phân biệt Record với Record khác a Cùng Table b Giữa Table với Table khác c Giữa Table có mối quan hệ d Giữa Table [] h Câu 13: Không thể tạo mối quan hệ Table (Relation Ship) Giữa Field Table Field đó: a Cùng kiểu liệu độ lớn b Cùng kiểu liệu khác độ lớn c Cùng kiểu không tên d Các câu sai [] i Câu 14: Các chức Access a Lập bảng b Lưu trữ liệu c Tính toán khai thác liệu d Ba câu [] j Câu 15: Cho biết QUANLYSINHVIEN.MDB tên tệp CSDL Access, MDB viết tắt : a Management DataBase b Microsoft DataBase c Microsoft Access DataBase d Microsoft Office DataBase [] k Câu 16: Thành phần sở Access a Table b Record c Field d Field name [] l Câu 17: Tên Table a Có khoảng trắng b Có chiều dài tên tùy ý c Không có khoảng trắng Trang: 2/28 d Có chiều dài tối đa 64 ký tự, không nên dùng khoảng trắng không nên sử dụng tiếng Việt có dấu [] m Câu 18: Trong Data Type, kiểu dữ^ liệu Text a Kiểu ký tự có chiều dài tối đa 255 ký tự b Kiểu ký tự có chiều dài tối đa 256 ký tự c Kiểu ký tự có chiều dài không xác định d Kiểu ký tự có chiều dài tối đa đến 64000 bytes [] n Câu 19: Tên cột (tên trường) hạn chế ký tự a Nhỏ 255 b Nhỏ c Nhỏ 64 d Nhỏ 256 [] o Câu 20: Tên cột (tên trường) đặt tiếng Việt có dấu không? a Được b Không c Không nên d Tùy ý [] p Câu 21:Trên liệu Date/Time, ta thực phép toán a Cộng, trừ b Nhân, chia c So sánh : ,>=,0 or =0 and [diem]>0 or [diem]) Ở thuộc tính Format trường định, nhập vào dấu bé () Ở thuộc tính Require trường định, nhập vào dấu lớn (>) [] Câu 54: Sau thiết kế xong bảng, ta không định khóa thì: Access không cho phép lưu bảng Access không cho phép nhập liệu Dữ liệu bảng có hai hàng giống Access đưa lựa chọn tự động tạo trường khóa cho bảng [] Câu 55: Để định trường khóa chính, ta chọn trường bấm vào nút: First Key Single key Primary Key Unique Key [] Câu 56: Thuộc tính Validation Text trường A quy định Dòng thông báo lỗi nhập giá trị trường A không hợp lệ Dòng thông báo xuất trỏ di chuyển vào cột A Điều kiện đòi hỏi để trỏ di chuyển vào cột A Điều kiện hợp lệ liệu để giới hạn miền giá trị nhập vào trường A [] Câu 57: Phần thập phân liệu kiểu Long Interger chứa tối đa chữ số chữ số 15 chữ số chữ số [] Câu 58: Tổng số Table mở lúc c Không giới hạn [] Câu 59: Qui định liệu nhập kiểu ngày có dạng dd/mm/yy chọn Format Short Date Medium Date Long Date Trang: 7/28 d e a b c d f g a b c d h a b c d i General [] Câu 60: Quan hệ hai bảng sở liệu Access Quan hệ - nhiều Quan hệ nhiều - Quan hệ - Quan hệ - nhiều, quan hệ - [] Phần nâng cao: Câu 61: Muốn xóa liên kết hai bảng, cửa sổ Relationships ta thực hiện: Chọn hai bảng bấm phím Delete Chọn dây liên kết hai bảng bấm phím Delete Chọn tất bảng bấm phím Delete Tất sai [] Câu 62: Giả sử hai bảng có quan hệ 1-n với nhau, muốn xóa mẫu tin bảng cha (bảng 1) cho mẫu tin có quan hệ bảng (bảng n) tự động xóa theo, liên kết (Relationship) hai bảng ta chọn Cascade Update Related Fields Enforce Referential Integrity Không thể thực Cascade Delete Related Records [] Câu 63: Qui định liệu nhập phép chữ từ A đến Z ký số từ đến bắt buộc phải nhập vào, ta sử dụng ký hiệu phần khai báo Input Mask a b c a [] d Câu 64: Trong trình thiết lập quan hệ bảng, để kiểm tra ràng buộc toàn vẹn phụ thuộc tồn ta chọn mục a Enforce Referential Integrity b Cascade Update Related Fields c Cascade Delete Related Record d Primary Key [] e Câu 65: Khi chọn trường có kiểu Text hay Memo bảng làm khoá thuộc tính Allow Zero Length trường phải chọn a Yes b No c Tuỳ ý d Không có thuộc tính [] f Câu 66: Bảng LoaiHang có quan hệ 1-n với bảng HangHoa Khi nhập liệu ta phải a Nhập liệu cho bảng LoaiHang trước, sau nhập liệu cho bảng HangHoa b Nhập liệu cho bảng HangHoa trước, sau nhập cho bảng LoaiHang c Nhập cho bảng trước d Phải xoá hết liệu bảng LoaiHang trước nhập cho bảng HangHoa [] Trang: 8/28 g Câu 67: Biết trường NGAY có kiểu Date/Time, muốn chọn giá trị mặc định cho ngày hành máy tính nhận giá trị năm 2009 (dạng DD/MM/YY) ta chọn cặp thuộc tính để thoả tính chất câu sau a Default Value: Date() Validation Rule: Year([NGAY])=09 b Default Value: Today() Validation Rule: Year([NGAY])=09 c Default Value: Date() Validation Rule: >= #01/01/2009# and = #01/01/2009# and [Blue] b Format:“Blue” c Format:@[Blue] d Input Mask:\Blue [] i Câu 69: Tính chất sau bắt buộc phải nhập liệu theo qui tắc a Validation Rule b Validation Text c Default Value d Required [] j Câu 70: Tính chất nàu sau dùng để thiết lập giá trị định sẳn cho trường (Fields) a Validation Rule b Validation Text c Default Value d Required [] k Câu 71: Trong cửa sổ DesignView Table, muốn trường (Field) phải nhập (Không để trống) ta sử dụng thuộc tính sau a Thuộc tính Required b Thuộc tính Validation Rule c Thuộc tính Validation Text d Thuộc tính Default Value [] l Câu 72: Trong cửa sổ Design View Table, Muốn ghi dòng thông báo lỗi cho trường (Fileld) Table ta điền thông báo vào : a Thuộc tính Required b Thuộc tính Validation Rule c Thuộc tính Default Value d Thuộc tính Validation Text [] m Câu 73: Muốn xóa bỏ mối liên kết ( relationship ) tất bảng, ta thực hiện: a Xóa bỏ bảng b Chọn liên kết xóa bỏ liên kết c Xóa liên kết 1-N d Không thể xóa liên kết thiết lập [] n Câu 74: Khi thiết kế trường DIEMTOAN (điểm toán), ta nên chọn kiểu liệu định dạng sau đây: a Data Type: Number, Format: Long Integer Trang: 9/28 b c d o a Data Type: Number, Format: Integer Data Type: Number, Format: single Data Type: Number, Format: Byte [] Câu 75: Tính chất Caption dùng để: Đặt tên tiếng Việt đầy đủ cho cột, thay tên trường hiển thị bảng dạng Datasheet view b Ản định số ký tự tối đa chứa trường c Qui định số cột chứa số lẻ d Định dạng ký tự gõ vào cột [] p Câu 76: Hãy ghép nút lệnh cột bên phải với chức cột bên trái bảng sau: q Nút lệnh r Chức s a) L*] t Chuyển ghi đầu u b)© v Chuyển ghi trước w e)S x Thêm ghi z Chuyển đến ghi cuối y d) LU aa e)ILtU ab Chuyển đến ghi a a-3, b-1, c-5, d-2, e-4 b a-2, b-3, c-4, d-5, e-1 c a-3, b-2, c-5, d-1, e-4 d a-3, b-1, c-5, d-4, e-2 [] ac Câu 77: Sắp xếp bước theo thứ tự thực để tạo liên kết hai bảng: Hiển thị hai bảng muốn tạo liên kết Mở cửa sổ Relationships Kéo thả trường liên kết hai bảng Kích vào nút create Trả lời: a 2-1-4-3 b 2-4-3-1 c 2-1-3-4 d 2-3-4-3 [] ad Câu 78: Khi thu nhỏ kích cỡ trường kiểu text (Field size), thường gặp phải nguy sau đây: a Dữ liệu bị hết b Dữ liệu bị cắt bỏ c Dữ liệu bảo toàn d Dữ liệu không bị thay đổi [] ae Primary key af a Dùng để nhập dòng văn mô tả trường ag Field name ah b Thuộc tính làm cho giá trị chứa trường không giống Data type aj c Tên cột hay tên trường bảng ak Description al d Xác định loại liệu lưu trữ trường am Câu 79: Chọn tương ứng câu mô tả a,b,c,d thích hợp cho thuật ngữ 1,2,3,4 sau: a 1-c,2-b,3-a,4-d b 1-b,2-d,3-c,4-a c 1-b,2-c,3-d,4-a Trang: 10/28 b c l m n a g b h o a c b d p a b c d q a b c d r a b c d s a b t c e u v w Day() Today() ^ d Time() [] Phần nâng cao: Câu 106: Để hiển thị thông tin nhân viên có ngày sinh trước ngày 15/10/1970 gồm MaNv,HoNV, TenNV,NgaySinh Đặt điều kiện field Ngay Sinh là: >”15/10/1970” >#15/10/1970# AND [Hoc_Ky]>5 Mot_Tiet > AND Hoc_Ky >5 [Mot_Tiet] > OR [Hoc_Ky]>5 [Mot_Tiet] > ”7” AND [HoC_Ky]>M5M [] Câu 111: Hàm DAVG dùng để Tính trung bình Field phạm vi xác định theo điều kiện Tính trung bình Field mà không cần xác định điều kiện chúng Tính tổng Field phạm vi xác định theo điều kiện Tính tích Field phạm vi xác định theo điều kiện [] Câu 112: Nếu phái sinh viên yes, ghi “nam”, ngược lại ghi “nữ” Chúng ta thực sau: a nF(“[PHAI]=Yes”,”NAM”,”NŨ” Trang: 14/28 b c c x a b c d y a b c d z b c d aa a b c d ab a c b d ac a ad b ae c af d ag ah a IF PHAI=Yes THEN “NAM” ELSE “NŨ” IF(“[PHAI]=Yes”,”NAM”,”N^’) iIF(“[PHAI]=Yes”;,NAM’;,NŨ’) [] Câu 113: # ký tự đại diện cho Một^ ký tự Nhiều ký tự Một số Tất câu sai [] Câu 114: Muốn nối thêm liệu từ Table Query vào cuối Table khác, ta sử dụng Append Query Make Table Query Update Query Crosstab Query [] Câu 115: Tìm biểu thức cho kết TRUE biểu thức sau a “ABC” Like “A*” “A*” Like “ABC” “ABC” Like “C*” “ABC” Like “*A*” [] Câu 115: Giả sử có Table Nhanvien(MaNV, MaDonVi, HoTen, MucLuong) Để tính BHXH = 5% MucLuong, ta lập field tính toán sau: BHXH = 0.05*[MucLuong] BHXH = 5/100*[MucLuong] BHXH=5%[MucLuong] 0.05*[MucLuong]=BHxH [] Câu 117: Để tăng đơn giá bảng SANPHAM lên 10%, dòng lệnh chọn để thực thi: 1.1*[DonGia] 0.1*DonGia 10/100*[DonGia] Không có lệnh thực việc tăng đơn giá [] Câu 118: Giả sử có Table Sinhvien(Mas\, Hosv, Tensv, Ngaysinh, Phai) Trong Ngaysinh(D,Short date) PHAI(Yes/no) Để hiển thị danh sách sinh viên gồm : Masv; Hosv; Tensv; Namsinh; Tuoi (Tuoi : Năm - năm sinh) ta thực câu truy vấn: Select Masv, Hosv, Tensv, Namsinh, Tuoi From Sinhvien Where Tuoi=Year(Date())-Year([Namsinh]); Select Masv, Hosv, Tensv, Namsinh, Year(Date())- Year([Namsinh]) As Tuoi From Sinhvien Select Masv, Hosv, Tensv, Namsinh, Tuoi From Sinhvien Where Tuoi:Year(Date())-Year([Namsinh]); Select Masv, Hosv, Tensv, Namsinh, Tuoi As Year(Date())- Year([Namsinh]) AS From Sinhvien [] Câu 119: Để có kết xếp theo thứ tự mã phòng ban (MaPB) tăng mã số (Maso) giảm ta viết câu truy vấn sau: Oder by MaPB, Maso Desc; Trang: 15/28 b c d Oder by MaPB, Maso; Oder by Maso, MaPB Desc; Oder by: Maso, MaPB Desc; [] Câu 120: Giả sử có Table NHANVIEN gồm field: MaNV, MaDonVi, HoTen, MucLuong Thống kê mức lương cao đơn vị, hàm cần dùng: a Groupby, Sum c Groupby, Min b Groupby, Max d Groupby, Avg [] aj Chương 4: Form ak Phần al Câu 121: Thuộc tính MainForm cho phép tạo mối liên kết liệu với SubForm a Link SubForm Link MainForm b Relationship SubForm Relationship MainForm c Link Child Field Link Master Field d Casecade Relate Field [] am Câu 122: Khi xóa Form “Nhanvien” a Tất Macro cài Form bị b Tất thủ tục cài Form bị c Tất liệu nhân viên bị d Tất Macro thủ tục cài Form bị mất, liệu nhân viên không bị [] an Câu 123: Thuộc tính Control Source Form quy định a Các trường mà Form gắn kết b Bảng chứa liệu mà Form gắn kết c Các trường mà Form gắn kết bảng liệu mà Form gắn kết d Không quy định điều [] ao Câu 124: Một biểu mẫu (Form) ta nhóm liệu tối đa theo nhóm: a a b — , d Nhiều [] c Câu 126: Khi tạo Form, thành phần không cần sử dụng a Form Header/Footer b Page Header/Footer c Detail d Table Header/Footer [] d Câu 127: Thuộc tính Control Source Textbox qui định điều a Qui định tên Field Table hay Query mà cần hiển thị liệu b Qui định giá trị hiển thị Textbox thông qua biểu thức c Qui định tên Table hay Query mà cần làm nguồn liệu cho Form e dCả hai câu a, b [] f Câu 128: Thuộc tính Control Source Label quy định a Label thuộc tính b Qui định tên Label Trang: 16/28 c Qui định giá trị hiển thị Label d Qui định nguồn liệu cho Label [] g Câu 129: Để tạo nút lệnh (Command Button) Form, ta phải đặt vùng a Form Header b Form Footer c Detail d Tuỳ ý [] h Câu 130: Để di chuyển trỏ đến Textbox Form đặt giá trị cho Textbox số 100 cửa sổ thiết kế Macro ta chọn cặp hành động (Action) a GoToControl SetExpression b GoToRecord SetValue c GoToControl SetValue d GoToLast DoMenuItem [] i Câu 131: Trong Form, muốn không hiển thị hộp điều khiển góc bên phải Form chọn thuộc tính a Close Button: No b Control Box: No c Min/Max Button: None d Không chọn thuộc tính [] j Câu 132: Điều khiển TONG biểu thức dùng để tính tổng số nhân viên nằm vùng Form Footer Form, muốn xem kết biểu thức ta phải hiển thị Form chế độ a Datasheet View b Design View c Form View d Form Design [] k Câu 133: Để xem Form, thay đổi kích thước Form thuộc tính Border Style Form chọn a Thin b Sizable c Dialog l dCả hai câu a, c [] m Câu 134: Để tạo nút lệnh Command Button Wizard cho phép tìm mẫu tin, ta chọn lệnh sau a Record Navigation, Find Record b Record Navigation, Find Next c Record Operations, Find Record d Record Operations, Find Next [] n Câu 135: Các Control Form bao gồm: a TextBox, Label, Button b ListBox, ComboBox, CheckBox c Tab Control d Các câu điều [] o Câu 136: Một Auto Form dụng để tạo Form liên quan đến Trang: 17/28 a b c d p a b c d q a b c d r a b c d a b c d e a b c d f Một Table hay Query Nhiều Table Nhiều Query Phải kết hợp từ nhiều Table Query [] Câu 137: Trên Lable đưa vào Một dòng văn biểu thức tính toán hình ảnh Các câu [] Câu 138: Trong Textbox ta đưa vào Một biểu thức tính toán Một hàm có sẳn Access Một hàm tự tạo Các câu [] Câu 139: Một Form sau thiết kế thể dạng [] Câu 140: Form thiết kế nhằm: Hiển thị liệu bảng dạng thuận tiện để xem, nhập sửa liệu Sử dụng thao tác thông qua nút lệnh Thay đổi cấu trúc bảng nguồn Thay đổi kiểu liệu trường bảng nguồn [] Câu 141: Form hệ quản trị cở sở liệu Access dùng để làm gì? Tổng hợp liệu Sửa cấu trúc bảng Nhập liệu Lập báo cáo [] Câu 142:Trong Acces đối tượng dùng để cập nhập liệu với khuôn mẫu giao diện phù hợp thuận tiện là: Form Report Table Query [] Câu 143: Có cách để tạo Form a b c d g a b c [] d Câu 144: Giả sử Table DMKH(MAKHO, TENKHO, DIACHIKHO) Để thiết kế mẫu Form sau, chúng đuợc thiết kế theo dạng nào? Trang: 18/28 e a b c d f g a b c d h a b c d i a b c d j a b c d k a b c Columnar Tabular Datasheet Justified [] Phần nâng cao: Câu 145: Trong Form “Nhanvien” để tạo Textbox nhập liệu cho trường HOTEN ta phải đặt thuộc tính Name=HOTEN Control Source=HOTEN Name=HOTEN Control Source=HOTEN Đặt Name Control Source [] Câu 146: Trong Form “BIEUMAU” có Textbox có thuộc tính Name KH, từ đối tượng bất kỳ, muốn truy cập đến Textbox này, ta chọn [BIEUMAU]![Form].[KH] [Form].[KH] [FormS]! [BIEUMAU] ![KH] [Forms]! [BIEUMAU] [KH] [] Câu 147: Khi tạo Form chế độ Design view, lấy liệu từ Một Table Query Một nhiều Query Một Table nhiều Query Nhiều Table nhiều Query [] Câu 148: Mặt nạ nhập liệu (Input Mask) dùng để Định dạng liệu Che chắn liệu Qui định khuôn mẫu để nhập liệu Bảo vệ liệu bảng [] Câu 149: Trong điều khiển sau đây, điều khiển điều khiển bị buộc (Bound) Text Box, Tab Control, Option Group Label, Line, Rectangle Check Box, Togle Button, Image Trang: 19/28 d Option Button, Option Group, Bound Object Frame [] l Câu 150: Giả sử Table HOADON(SOHD, NGAYHD, LOAIHD, MAKH, MAKHO, TRGIA, THUE, TRIGIATANG, DIENGIAHD) Để thiết kế mẫu Form sau, chúng đuợc thiết kế theo dạng nào? m a b c d n a b c d o a b c d p a b c d q a b c d r a b c d s Columnar Tabular Datasheet Justified [] Câu 151 Khi tạo điều khiển: Option Button, Check Box, Toggle Button dạng gắn kết thuộc tính Control Source điều khiển Bắt buộc gắn kết với trường kiểu Number Tùy thuộc người sử dụng Bắt buộc gắn kết với trường kiểu Yes/No Bắt buộc gắn kết với trường kiểu Text [] Câu 152: Để tạo nút lệnh (Command Button) Wizard cho phép thêm mẫu tin mới, ta chọn loại hành động sau Record Operations, Add New Record Record Navigation, New Record Record Navigation, Add New Record Go to Record, New [] Câu 153: Để khoá TextBox Form không cho người dùng nhập vào Text Box đó, ta sử dụng thuộc tính TextBox Thuộc tính Locked Thuộc tính Input Mask Thuộc tính Filter Lookup Thuộc tính Format [] Câu 154: Để không cho phép người dùng nhập liệu vào Control ta sử dụng thuộc tính sau đây: Visiable = No Locked = Yes Enable = No Các câu sai [] Câu 155: Để ẩn Control Form ta dùng thuộc tính Visiable = No Locked = Yes Enable = No Các câu sai [] Câu 156: Đối với biến cố Control ta đưa vào: Trang: 20/28 a b c t u a b c d v a b c d w a b c d x Một hàm tự tạo người dùng Một hàm có sẳn Acces Một thủ tục dCác câu [] Câu 157: Trong thuộc tính Control Source đối tượng Form ta phải chọn: Tên trường (Field) Tên Table Tên Query Tên Macro [] Câu 158: Các chế độ làm việc với đối tượng Form là: PrintPreview Design View LayoutPreview Các câu [] Câu 159: Để gắn Textbox Form với field Table, ta dùng thuộc tính Textbox Fortmat Input mask Control Source Row Source [] Câu 160: Giả sử Table DMKH(MAKH, TENKH, DIACHIKH) Để thiết kế mẫu Form sau, chúng thiết kế theo dạng nào? y a b c d z aa a b c d ab a b c d ac Columnar Tabular Datasheet Form tự thiết kế [] Chương 5: Report Phần Câu 161: Một Auto Report dùng để tạo Report liên quan đến Một Table hay Query Nhiều Table Nhiều Query Phải kết hợp từ nhiều Table Query [] Câu 162: Trong SubReport Một Report nhỏ nằm góc hình Một Report kích hoạt Report khác kích hoạt Một Report nhỏ kích hoạt Report khác Một Report nhỏ nhúng bên Report khác [] Câu 163: Để tạo báo cáo ta chọn: Trang: 21/28 a b c d ad a b c d ae a b c d af a b c d ag a b c d ah a b c d a b c d aj a b c d ak a b c d Create form by using Wizard Create Table by using Wizard Create report by using Wizard Create query by using Wizard [] Câu 164: Khi làm việc với báo cáo, để in báo cáo vừa tạo giấy, ta chọn: Window ^ Print Tool ^ Print View ^ Print File ^ Print [] Câu 165: Trong Acces, để kết thúc việc tạo báo cáo, ta nhấn nút lệnh: Quit Exit Finish Close [] Câu 166: Trong Acces, đối tượng Report dùng để: Nhập liệu Sửa cấu trúc bảng Chỉnh sửa liệu Tổng hợp liệu [] Câu 167: Khi tiến hành tạo Report, bước quan trọng là? Chọn trường để xếp Chọn kiểu trình bày báo cáo Chọn nguồn liệu Chọn trường để phân nhóm [] Câu 168: Trong cửa sổ thiết kế Report, công thức tính tổng kết nhóm phải nhập vào phần Page Footer Page Header Detail Group Footer [] Câu 169: Hãy cho biết Report làm mà Form không làm được? Report in ấn Report lấy liệu từ nguồn từ Tables Queries Report có khả phân nhóm liệu Report hiển thị liệu từ Tables/Queries [] Câu 170: Report làm việc chế độ sau: DataSheet view Design View Report View Cả câu [] Câu 171: Hàm dùng để tổng hợp liệu công đoạn tạo báo cáo Wizard: Min, Max Round, Count Sum, Avg Min, Max Sum, Avg [] Trang: 22/28 al Câu 172: Các báo cáo lấy thông tin hiển thị từ đối tượng sở liệu nào? a Từ Form Table b Từ Table Report c Từ Query Table d Từ Query Report [] am Câu 173: Report có thành phần bản: a Report Header, Report Footer, Detail b Report Header, Report Footer, Detail, Page Header, Page Footer, có thêm thành phần Group c Page Header, Page Footer, Detail d Report Header, Report Footer, Detail, Page Header, Page Footer [] Câu 174: Để chọn nguồn liệu cho Report, hộp thoại Properties ta chọn thành phần nào? a Data ^ Record soure b Format ^ Record soure c Event ^ Record soure d Data ^ Control soure [] an Câu 175: Để tự thiết kế Report ta nên chọn lệnh sau đây? a Report Wizard b Design view c AutoReport: Columnar d AutoReport: Tabular [] ao Câu 176: Để tự động thiết kế Report ta nên chọn lệnh sau đây? a Report Wizard b AutoReport: Datasheet c AutoReport: Tabular b AutoReport: PovotTable [] ap Câu 177: Report thường dùng để? a Trình bày nội dung văn theo mẫu quy định, tổng hợp thông tin từ nhóm liệu b Tìm kiếm thông tin c Sắp xếp liệu d Nhập liệu [] aq Câu 178: Đối tượng Report hệ quản trị sở liệu Access dùng để làm gì? a Chỉnh sửa liệu b Tổng hợp liệu c Nhập liệu d Sửa cấu trúc bảng [] ar Câu 179: Khi tạo bảng báo cáo sử dụng hàm phép toán không? a Chỉ sử dụng phép toán, không sử dụng hàm b Có thể sử dụng hàm phép toán c Không thể sử dụng hàm phép toán d Có thể sử dụng hàm không sử dụng phép toán [] as Câu 180: Để tạo Report, thường phải thực công đoạn? a Trang: 23/28 b c d a e b c d f a b c d g a b c d h a b c d i a b c d j a b c d k [] Câu 181: Báo cáo là: Hình thức hiển thị liệu dạng thuận tiện để xem, nhập sửa liệu Hình thức tổng hợp hiển thị thông tin từ nhiều bảng câu truy vấn Hình thức thích hợp cần tổng hợp, trình bày va in liệu theo khuôn dạng Cả câu [] Câu 182: Với Report, ta làm việc việc sau? Bố trí báo cáo chọn kiểu trình bày Định dạng kiểu chữ, cỡ chữ cho tiêu đề liệu Lưu báo cáo để sử dụng nhiều lần Lọc bảng ghi thoả mãn điều kiện [] Câu 183: Trong công đoạn sửa đổi thiết kế Report ta làm việc gì? Thay đổi kích thước trường Thay đổi kiểu liệu trường Di chuyển trường Thay đổi nội dung tiêu đề [] Câu 184: Để tạo Report cần trả lời câu hỏi nào? Dữ liệu từ Table, Query đưa vào Report Dữ liệu nhóm nào? Report tạo để kết xuất thông tin gì? Cả câu [] Câu 185: Để xếp trường theo thứ tự tăng dần việc thiết kế Report: Descending Ascending Criteria Group by [] Câu 186: Để xếp trường theo thứ tự giảm dần việc thiết kế Report: Descending Ascending Criteria Group by [] Câu 187: Trong Access đối tượng cho phép kết xuất thông tin hiển thị phần liệu thoả mãn điều kiện Cho biết nội dung thuộc đối tượng sau đây: Report Query Form Table [] Câu 188: Trong thiết kế Report có hướng in trang giấy: a b c d l a b c Câu 189: Khi thiết kế Report muốn hiển thị tiêu đề cho Report bạn phải gõ tiêu đề vào thuộc tính sau cửa sổ properties Report: a Label Trang: 24/28 b c d d a b c d e f a b c d g a b c d h a b c d i a b c d j a b c d a b c d Title Caption Không có chức [] Câu 190: Sắp xếp bước thiết kế Report Xây dựng nguồn liệu cho Report Khởi động Report Đưa thông tin lên cửa sổ thiết kế report 1*2*3 2*1*3 3*2*1 * * [] Phần nâng cao: Câu 191: Khi mở báo cáo (double click), báo cáo hiển thị dạng nào? Chế độ biểu mẫu Chế độ thiết kế Chế độ trang liệu Chế độ xem trước in [] Câu 192: Để Hiển thị giá trị trường ta chọn trường muốn đưa thông tin vào đâu: Format ^ Control Source Data ^ Control Soure Event ^ Control Soure Data ^ Input Mask [] Câu 193: Khi gõ văn Lable, muốn xuống dòng bạn phải nhấn phím? Enter Ctrl + Enter Alt + Enter Tab + Enter [] , „ , , , Câu 194: Trong Textbox muốn hiển thị kết biểu thức Giả sử tính tổng biểu thức: : Sum[Giatri] = Sum[Giatri] : Sum(Giatri) =Sum!Giatri [] Câu 195: Trong Textbox để tự động đánh số thứ tự phải thiết lập Thuộc tính Control Source=1 thuộc tính Running sum Over Group Thuộc tính Control Source+1 thuộc tính Running sum Over Group Thuộc tính Control Source=1 thuộc tính Running sum Over All Thuộc tính Control Source=1 thuộc tính Running sum No [] Câu 196: Để đánh số trang Report người ta gõ vào thuộc tính Control Source Textbox Page [Page] Pages [Pages] [] Trang: 25/28 k Câu 197: Khi thiết kế Report Wizard, xếp liệu tối đa theo trường a b _ ^ c Không thể xếp d Bao nhiêu trường [] l Câu 198: Tạo nên xem trước in (Print Preview) báo cáo? a Để kiểm tra điều kiện tính toán tạo báo cáo b Để kiểm tra nội dung báo cáo có xếp chưa c Để kiểm tra nội dung báo cáo có in khổ giấy A4 d Để kiểm tra nội dung hình thức báo cáo trước in [] m Câu 199: Để đánh tổng số trang in Report người ta gõ vào thuộc tính Control Source Textbox a Page b [Page] c Pages n d [Pages] [] o Câu 200: Hình bên hình thức trình bày báo cáo p DMKH q r M AK H s TESKH t DIACHIKH u CT w Huyện Kế sàơi A0 v Trần 000 ChuẳnVãn SÓcTráng x CT y Ngu>«i Bổng z H.Thót NÓt-CầiTho A0 Dễ 000 aa 2CT ab TrằnThỊ ac TP.Cần Tho - Cần Tho A0 Diêu 000 ad 3CT B0 ae Huỳnh 001 Đảm Vàn af TX.Trà Vmh-Trã Vinh S ag CT B0 ah ĐãngĐinhĐ H Tam Binh-Vính Long 001 Ỏ aj CT B0 ak Huỳnh 001 Nguyên Hái al TX.T rá Vinh-T (á Vinh am CT an Nguyễn BX Tnmg Kiên ao H.Long HÔ-Vính Long Ũ1 ap 8CT B0 aq Ngu>ẽn 001 Thúy Thị ar TXVĩnh Long-ựnh Long as Tuesday, May SI, sou at Page of s a Theo dạng Datasheet b Theo dạng Tabular c Theo dạng PovotTable d Theo dạng Table [] au Câu 201: Hình bên hình thức trình bày báo cáo av DMKH Trang: 26/28 aw ax ay SUKH az TES&H ba DUCHIKH bb DOSUKH bc SU&H bd TESKH be DUCHIKH bf DOSUKH bg MAKH bh TESKH bi DUCHIKH bj DOS 11KH a Theo dạng Datasheet b Theo dạng Tabular c Theo dạng PovotTable d Theo dạng Table [] bk Câu 202: Để định dạng màu cho chữ ta sử dụng thuộc tính nào? a Back Color b Border Color c Fore Color d Fill Color [] bl Câu 203: Có chế độ hiển thị Report a b c d [] bm Câu 204: Chọn câu a Design View: hiển thị Report hình thiết kế b Print Preview: xem trước kết in Report c Layout Preview: xem cách hiển thị Report dCả câu [] bn Câu 205: Có loại Report dạng chi tiết a 1: Tabular b 2: Tabular, Columnar Trang: 27/28 c 3: Tabular, Columnar, Table d 4: Tabular, Columnar, Table, Justified [] Trang: 28/28 [...]... liệu Access có thể dùng để làm gì? a Chỉnh sửa dữ liệu b Tổng hợp dữ liệu c Nhập dữ liệu d Sửa cấu trúc bảng [] ar Câu 179: Khi tạo bảng báo cáo có thể sử dụng các hàm và các phép toán không? a Chỉ sử dụng các phép toán, không sử dụng các hàm b Có thể sử dụng các hàm và các phép toán c Không thể sử dụng các hàm và các phép toán d Có thể sử dụng các hàm và không sử dụng các phép toán [] as Câu. .. Table và Query [] Câu 137: Trên một Lable có thể đưa vào Một dòng văn bản 1 biểu thức tính toán 1 hình ảnh Các câu trên đều đúng [] Câu 138: Trong một Textbox ta có thể đưa vào Một biểu thức tính toán Một hàm có sẳn của Access Một hàm tự tạo Các câu trên đều đúng [] Câu 139: Một Form sau khi thiết kế được thể hiện ở bao nhiêu dạng 4 [] Câu 140: Form được thiết kế nhằm: Hiển thị dữ liệu... Back Color b Border Color c Fore Color d Fill Color [] bl Câu 203: Có mấy chế độ hiển thị Report a 1 b 2 c 3 d 4 [] bm Câu 204: Chọn câu đúng a Design View: hiển thị Report ở màn hình thiết kế b Print Preview: xem trước kết quả khi in của Report c Layout Preview: xem cách hiển thị của Report dCả 3 câu trên đều đúng [] bn Câu 205: Có mấy loại Report dạng chi tiết a 1: Tabular b 2: Tabular,... tự tạo của người dùng Một hàm có sẳn của Acces Một thủ tục dCác câu trên đều đúng [] Câu 157: Trong thuộc tính Control Source của một đối tượng trên Form ta phải chọn: Tên một trường (Field) Tên một Table Tên một Query Tên một Macro [] Câu 158: Các chế độ làm việc với đối tượng Form có thể là: PrintPreview Design View LayoutPreview Các câu trên đều đúng [] Câu 159: Để gắn 1 Textbox trên... Các câu trên đều đúng [] Câu 92: Giả sử biểu thức X BETWEEN 1 AND 5 cho kết quả là True, khi đó giá trị của X có thể là : 1,5 c 2,3,4 a b a c Câu 94: Khi tạo truy vấn, muốn sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng hoặc giảm thì trong vùng lưới ta chọn ở mục a Index b Index and Sort c Sort d Show [] d Câu 95: Trong một Select Query, một trường có kiểu là một biểu thức không thể chứa a Các phép toán b... trường trong bảng nguồn [] Câu 141: Form trong hệ quản trị cở sở dữ liệu Access có thể dùng để làm gì? Tổng hợp dữ liệu Sửa cấu trúc bảng Nhập dữ liệu Lập báo cáo [] Câu 142:Trong Acces đối tượng dùng để cập nhập dữ liệu với một khuôn mẫu giao diện phù hợp và thuận tiện là: Form Report Table Query [] Câu 143: Có mấy cách để tạo Form a b c d g a b c 4 [] d Câu 144: Giả sử trong Table DMKH(MAKHO,... Lookup Thuộc tính Format [] Câu 154: Để không cho phép người dùng nhập dữ liệu vào một Control ta sử dụng thuộc tính nào sau đây: Visiable = No Locked = Yes Enable = No Các câu trên đều sai [] Câu 155: Để ẩn một Control trên Form ta dùng thuộc tính nào Visiable = No Locked = Yes Enable = No Các câu trên đều sai [] Câu 156: Đối với biến cố của một Control ta có thể đưa vào: Trang: 20/28 a... Để kiểm tra điều kiện tính toán khi tạo báo cáo b Để kiểm tra nội dung trong báo cáo có sắp xếp chưa c Để kiểm tra nội dung báo cáo có in được trên khổ giấy A4 d Để kiểm tra nội dung và hình thức của báo cáo trước khi in [] m Câu 199: Để đánh tổng số trang in trong Report người ta gõ vào thuộc tính Control Source của Textbox a Page b [Page] c Pages n d [Pages] [] o Câu 200: Hình bên dưới đây... truy vấn ta phải chọn ít nhất bao nhiêu Table 4 [] Câu 98: Lấy ký tự thứ 2, 3 và 4 của trường MAPHIEU, ta dùng hàm nào của Access: MID(MAPHIEU,2,3) SUBSTR(MAPHIEU.2,3) INSTR(MAPHIEU,2,3) MID(MAPHIEU,2,4) [] Câu 99: Giả sử biểu thức [X] In(5,7) cho kết quả là TRUE, giá trị của X chỉ có thể là 5 5;6;7 5;7 7 [] Câu 100: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là: In dữ liệu Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu Xóa... [] Câu 147: Khi tạo một Form bằng chế độ Design view, thì có thể lấy dữ liệu từ Một Table hoặc một Query Một hoặc nhiều Query Một Table và nhiều Query Nhiều Table và nhiều Query [] Câu 148: Mặt nạ nhập liệu (Input Mask) dùng để Định dạng dữ liệu Che chắn dữ liệu Qui định khuôn mẫu để nhập dữ liệu Bảo vệ dữ liệu trong bảng [] Câu 149: Trong các điều khiển sau đây, điều khiển nào có thể là
- Xem thêm -

Xem thêm: 205 Câu trắc nghiệm về Access Có đáp án, 205 Câu trắc nghiệm về Access Có đáp án, 205 Câu trắc nghiệm về Access Có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay