Tiểu luận Phân tích hiệu quả hoạt động huy động vốn tại chi nhánh NHNo PTNT huyện Lai Vung

71 243 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:27

MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH Contents Trang CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Vốn yếu tố đầu vào trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Để phù hợp với phát triển xã hội, hội nhập với kinh tế giới Để có kinh tế phát triển vững mạnh, bên cạnh nguồn lực người động lực quan trọng chủ nghĩa xã hội, không kể đến nguồn vốn động lực vừa đóng vai trò tảng, vừa đóng vai trò đòn bẩy cho phát triển kinh tế đất nước Do ngân hàng có vị trí quan trọng đặc biệt kinh tế - xã hội, ổn định thị trường tiền tệ, kìm chế lạm phát, phát triển thị trường ngoại hối, cung cấp vốn cho kinh tế đầu tư sản xuất phát triển vững mạnh Nó cầu nối chủ thể kinh tế, làm cho chủ thể gắn bó, phụ thuộc lẫn NHTM nơi tích tụ, tập trung, khơi dậy động viên nguồn lực cho phát triển kinh tế đóng vai trò quan trọng việc cung cấp vốn cho hoạt động kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào thành tựu tăng trưởng chung kinh tế Huy động vốn coi hoạt động có tính chất sống NHTM nào, dù thành lập hay hoạt động lâu năm phải tập trung đẩy mạnh hoạt động này, để trì phát triển hoạt động kinh doanh, để đảm bảo an toàn cho tài ngân hàng, đảm bảo dự trữ, đáp ứng nhu cầu chi trả hoạt động toàn hệ thống ngân hàng thương mại, hoạt động tạo nguồn vốn chủ yếu ngân hàng Nhất NHTM Việt Nam, trình độ khả cung cấp dịch vụ ngân hàng đại hạn chế, nguồn thu nhập chủ yếu từ hoạt động huy động vốn vay Chính vậy, vấn đề huy động sử dụng nguồn vốn để đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội đất nước trở thành vấn đề cấn thiết, có huy động ngày nhiều bố trí sử dụng hiệu theo cấu hợp lý nguồn vốn đầu tư phát huy mạnh vốn có Một nguồn vốn huy động không đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động tín dụng, NHTM phải huy động vốn từ bên với lãi suất cao vay lại, hiệu hoạt động giảm Qua đó, nhận thấy vốn huy động nguồn vốn quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng Từ thành lập tới nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Lai Vung không ngừng nổ lực vương lên, góp phần không nhỏ phát triển kinh tế địa phương thông qua việc cung cấp vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh người dân cung cấp dịch vụ ngân hàng giúp người dân thuận tiện trình mua bán, trao đổi Công tác huy động vốn giữ vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNo & PTNT huyện Lai Vung Tuy nhiên, thời gian gần tình hình kinh tế có nhiều biến động, giá thị trường ngày tăng cao, người dân lo sợ giá trị đồng tiền giảm lạm phát tăng cao, thêm vào cạnh tranh ngày trở nên gây gắt với xuất nhiều kênh huy động vốn đời thị trường bất động sản, thị trường vàng, bảo hiểm nhân thọ,… Đây thách thức Ngân hàng, đòi hỏi ngân hàng cần phải có sách, giải pháp để cải thiện nâng cao hoạt động huy động vốn ngân hàng Nhận thấy tầm quan trọng khó khăn huy động vốn ngân hàng nên chọn đề tài: “ Phân tích hiệu hoạt động huy động vốn chi nhánh NHNo & PTNT huyện Lai Vung ” làm đề tài nghiên cứu cho niên luận, nhằm tìm hiểu thêm phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng từ xây dựng giải pháp nhằm nâng cao khả huy động vốn cho ngân hàng Đây việc làm vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn cho chi nhánh NHNo & PTNT huyện Lai Vung 1.2 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung Phân tích hiệu hoạt động huy động vốn chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nhằm thấy thực trạng hiệu sử dụng vốn Ngân hàng, tìm điểm mạnh điểm yếu Ngân hàng Qua việc phân tích hoạt động huy động vốn, từ đưa số biện pháp nâng cao hiệu khả huy động vốn Ngân hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng huy động vốn ngân hàng qua năm 2013- 2015 tháng đầu năm 2016 Mục tiêu 2: Phân tích số tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn ngân hàng qua năm 2013 – 2015 tháng đầu năm 2016 Mục tiêu 3: Phân tích chi phí rủi ro có liên quan đến hoạt động huy động vốn Mục tiêu 4: Đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao khả huy động vốn ngân hàng thời gian tới 1.3 Phương pháp nghiên cứu Thu thập số liệu thứ cấp từ Báo cáo tài chính, Bảng cân đối kế toán, kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Tìm kiếm thông tin Internet, sách báo, nghị định, nghị Ngân hàng Nhà Nước có liên quan để có thêm kiến thức thông tin giúp ích cho trình nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế học: phân tích, so sánh, thống kê, sơ đồ, bảng kết hợp với quan sát thực tế để phân tích như: 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 Phương pháp so sánh tuyệt đối: so sánh trị số tiêu kinh tế kỳ phân tích so với kỳ gốc hay nói cách khác kết phép trừ trị số kỳ phân tích với kỳ gốc tiêu kinh tế Kết so sánh biểu biến động khối lượng, quy mô tượng kinh tế Phương pháp so sánh tương đối: kết phép chia trị số chênh lệch kỳ phân tích so với kỳ gốc chia cho kỳ gốc tiêu kinh tế Phương pháp so sánh tỷ trọng: nhằm xác định phần trăm yếu tố chiếm tổng thể yếu tố xem xét, phân tích Phương pháp so sánh số liệu: sau thu thập số liệu, số liệu xử lý chương trình ứng dụng word, excel trước thể lên biểu bảng đồ thị 1.4 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu hiệu hoạt động huy động vốn chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp vá Phát triển Nông thôn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp ba năm từ 2013 – 2015 tháng đầu năm 2016 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Đề tài nghiên cứu chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam huyện Lai Vung Về thời gian Thời gian thu thập số liệu: Đề tài lấy số liệu khoảng thời gian ba năm từ 2013 – 2015 tháng đầu năm 2016 1.5.3.2 Thời gian thực đề tài: Thời gian làm từ ngày 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3.1 Qua đề tài giúp đánh giá hiệu hoạt động huy động vốn thông qua tiêu mà ngân hàng đề Phát tiềm ngân hàng để tận dụng phát triển Giúp ngân hàng nhìn nhận khả năng, sức mạnh thấy hạn chế phòng ngừa rủi ro Bên cạnh đó, đề tài giúp hiểu biết thêm nhận thấy hoạt động huy động vốn có tầm quan trọng kinh doanh phát triển Ngân hàng 1.7 Bố cục nghiên cứu Chương 1: Tổng quan đề tài Chương 2: Giới thiệu doanh nghiệp Chương 3: Cơ sở lý luận Chương 4: Phân tích hiệu hoạt động huy động vốn chi nhánh NHNo & PTNT huyện Lai Vung giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Chương 5: Kết luận Kiến nghị CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NHNo & PTNT AGRIBANK HUYỆN LAI VUNG 2.1 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh NHNo & PTNT huyện Lai Vung (Agribank chi nhánh huyện Lai Vung) Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Lai Vung Ngân Hàng Thương Mại trực thuộc hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam Trụ sở: Tỉnh lộ 851, số 55 Khóm 1, Thị Trấn Hòa Long, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp Tel : 067 384 8123 Fax : (84-67) 384 8906 Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn thành lập vào tháng 10 năm 1975 với tên ban đầu chi nhánh Nhà nước huyện Lấp Vò Năm 1979, đổi tên thành chi nhánh Ngân hàng phát triển Nông Nghiệp huyện Lấp Vò Năm 1989, đổi tên thành chi nhánh Ngân hàng phát triển huyện Lai Vung Đến ngày 23 tháng năm 1990 pháp lệnh, hợp tác xã tín dụng, công ty tài đời, chi nhánh Ngân hàng phát triển Nông Nghiệp huyện Lai Vung xem NHTM quốc doanh đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Lai Vung với tên viết tắt Agribank chi nhánh huyện Lai Vung Hiện Agribank chi nhánh huyện Lai Vung NHTM hoạt động kinh doanh theo pháp luật với phương châm “Kinh doanh để phục vụ, phục vụ để kinh doanh” xác định thị trường mục tiêu với định hướng: “Nông thôn thị trường chính; nông dân khách hàng; nông nghiệp đối tượng đầu tư” từ Agribank chi nhánh huyện Lai Vung vận dụng tối đa lực để nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa hình thức huy động vốn cho vay nhằm thực chương trình phát triển nông nghiệp, cải thiện đời sống người dân đăc biệt chương trình xóa đói giảm nghèo phù hợp với sách Đảng Nhà nước Agribank chi nhánh Lai Vung hoạt động có hiệu với uy tín chất lượng cao, tin cậy doanh nghiệp đặc biệt hộ sản xuất nông nghiệp huyện Bên cạnh đó, Agribank chi nhánh Lai Vung khẳng định vị thị trường trình đưa kinh tế huyện ngày phát triển 2.2 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ phòng ban 2.2.1 Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức chi nhánh NHNo & PTNT huyện Lai Vung gồm có: 35 thành viên, có Giám đốc, Phó Giám đốc 33 nhân viên cấp, phòng ban Giám Đốc Phó Giám Đốc Phòng Phòng Kế hoạch- Huy động vốn Kinh doanh Phòng Kế toánNgân quỹ Phòng Hành chánh & Nhân Phòng giao dịch Tân Thành Phòng Tiếp dân Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Lai Vung 2.2.2 Chức 2.2.2.1 Giám đốc nhiệm vụ Giám đốc trực tiếp điều hành định vấn đề liên quan đến công tác hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật, tiếp nhận thị, nghị từ cấp sau triển khai phổ biến cho nhân viên cấp Đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý hoạt động kinh doanh Ngân hàng 2.2.2.2 Phó giám đốc Hỗ trợ Giám đốc công tác quản lý, tổ chức thực lập kế hoạch hoạt động, kinh doanh Tổ chức lập, trình duyệt bảo vệ kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh định kỳ chi nhánh (Năm, Quý, Tháng) theo quy định Ngân hàng Tổ chức triển khai thực kế hoạch kinh doanh phê duyệt/ đăng ký nhằm đạt mục tiêu đặt Thực nhiệm vụ khác theo yêu cầu Giám đốc 2.2.2.3 Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Phòng kế hoạch kinh doanh có chức tham mưu cho Ban Giám đốc triển khai thực sách, chế độ, thể lệ nhà nước ngành, địa phương vào hực tiễn kinh doanh chi nhánh ngân hàng liên quan đến nhiệm vụ phòng, bao gồm nhiệm vụ sau: - - Thực công tác quản lý vốn theo qui chế ngân hàng với quy định pháp luật Lập báo cáo công tác tín dụng, báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng Xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch tăng trưởng hàng năm cho chi nhánh ngân hàng Thực công tác kiểm tra trước, sau cho vay để xem xét trình sử dụng vốn khách hàng có với mục đích vay hay không Thống kê, phân tích liệu, đề xuất chiến lược kinh doanh, kế hoạch đầu tư mang tính khả thi hiệu thực việc huy động vốn, cho vay vốn Khai thác nguồn vốn sử dụng vốn hiệu quả, an toàn, cho vay thành phần kinh tế bảo đảm theo nguyên tắc chế độ ngành quy định; xây dựng đề xuất kịp thời loại lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay ngân hàng Tổ chức, xây dựng kế hoạch phòng ngừa rủi ro tín dụng Đầu tư vốn theo dự án sản xuất kinh doanh, ý vùng trọng điểm, đánh giá lựa chọn phương án đầu tư tối ưu 2.2.2.4 Phòng Huy động vốn Là phòng thuộc chức phòng Kế toán & Ngân quỹ, thực nhiệm vụ hoạch toán kế toán tiền gửi, tiến hành giao dịch cửa, báo cáo tỉnh hỉnh thu chi hoạt động huy động vốn - Thu thập thông tin báo cáo đề xuất phản hồi sách, sản phẩm, biện pháp huy động vốn Nghiên cứu phát triển đánh giá lựa chọn, ứng dụng sản phẩm huy động vốn Tham mưu cho giám đốc việc đạo công tác huy động vốn chi nhánh ngân hàng 2.2.2.5 Phòng Kế toán & Ngân quỹ Thực nghiệp vụ kế toán liên quan đến toán sau: - - Có trách nhiệm thông báo cho phòng tín dụng việc thu nợ thu lãi, trã lãi tiền gửi, tiền vay thu thập thông tin ngày Ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, mở tài khoản cho khách hàng để theo dõi trình thu nợ thu lãi Quản lý an toàn kho quỹ, quản lý tiền mặt theo quy định Ngân hàng Nhà nước NHNo & PTNT Việt Nam Ứng tiền thu tiền cho phòng giao dịch, điểm giao dịch quầy, quỹ tiết kiệm, thu chi tiền mặt cho doanh nghiệp, cá nhân có thu chi tiền mặt với số lượng lớn Thu thập điều chỉnh sai sót (nếu có) phát sinh lên bảng cân đối nguồn vốn sử dụng vốn 2.2.2.6 Phòng Hành chánh & Nhân Có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất thực định mức lao động, quản lý tiền lương theo chế độ khoán tài đến người lao động, quản lý quỹ tiền lương, quản lý hoạt động cán công nhân viên xếp bố trí nhân sự, quản lý tiền lương, bảo hiểm chăm lo sức khỏe, vấn đề xã hội cho cán công nhân viên 2.2.2.7 Phòng Giao dịch Phòng giao dịch có trụ sở xã Tân thành, huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp Phòng giao dịch tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm quản lý năm xã: Vĩnh Thới, Tân Thành, Tân Hòa, Phong Hòa Định Hòa Phòng giao dịch thực đầy đủ nghiệp vụ huy động vốn, cấp tín dụng, hạch toán theo chế độ hành, thực nhiêm vụ báo cáo theo chế độ hành NHNo & PTNT Việt Nam quy định 8- Tài sản khoản (1+2) Triệu đồng 44.525 51.876 63.292 51.894 70.471 9- Rủi ro khoản (8-3)/4 (%) 17,78 14,27 12,32 12,36 12,16 10- Tài sản nhạy cảm với lãi suất (2+5) Triệu đồng 723.062 758.523 857.403 457.562 704.239 11- Nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất (3+6+7) Triệu đồng 265.258 356.100 509.776 415.846 576.184 12- Rủi ro nhạy cảm lãi suất (10/11) (%) 2,73 2,13 1,68 1,10 1,22 4.2.6.1 Rủi ro khoản Rủi ro ngân hàng thiếu nguồn ngân quỹ đáp ứng nhu cầu rút tiền người gửi tiền Chỉ số đo lường khả khoản lớn chứng tỏ khả toán ngân hàng tốt Qua bảng số liệu cho thấy, năm vừa qua ngân hàng trì mức độ khoản tốt, đảm bảo an toàn cho người gửi tiền đặc biệt năm 2013 số khoản ngân hàng 17,78% Tuy nhiên số khoản ngân hàng lại giảm qua năm, đến 2015 giảm 12,32% tiếp tục có xu hƣớng giảm mà số khoản thàng đầu năm 2016 12,16% thấp kỳ năm 2015 Nguyên nhân ngân hàng đầu tư nhiều vào việc cho vay, ngân hàng rủi ro để đổi lấy lợi nhuận Bên cạnh đó, ngân hàng đầu tư xây dựng Phòng Giao Dịch xã Tân Thành để khách hàng thuận tiện trình giao dịch với ngân hàng nâng cao hình ảnh ngân hàng 4.2.6.2 Rủi ro lãi suất Qua bảng số liệu ta thấy số đo lường rủi ro lãi suất lớn 1, lãi suất tăng thu nhập từ lãi tăng nhanh chi phí lãi nên rủi ro không xảy ra, rủi ro xảy lãi suất giảm lúc thu nhập từ lãi giảm nhanh chi phí lãi Nhìn chung hệ số rủi ro lãi suất ngân hàng giảm dần qua năm, năm 2013 hệ số 2,73 đến năm 2015 hệ số nhạy cảm lãi suất 1,68 Đặc biệt thời điểm tháng đầu năm 2015 hệ số nhạy cảm lãi suất 1,1 hệ số mà ngân hàng đạt được, biến động lãi suất lúc không ảnh hưởng lớn đến thu nhập ngân hàng Như vậy, rủi ro lãi suất ngân hàng thu nhập từ sử dụng vốn thấp chi phí nguồn vốn Do đó, tùy theo nhạy cảm với lãi suất sử dụng vốn nguồn vốn mà ngân hàng gặp rủi ro có biến động lãi suất, tháng đầu năm 2016 hệ số nhạy cảm lãi suất ngân hàng 1,28 với tình hình lãi suất có xu hướng giảm dần rủi ro lãi suất ngân hàng cao, lúc thu nhập ngân hàng có xu hướng giảm nhanh chi phí Ngân hàng cần có biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro lãi suất mức thấp Hạn chế rủi ro hạn chế hội sinh lời, từ ta thấy ngân hàng chấp nhận rủi ro lãi suất kiểm soát điều tiết rủi ro biện pháp thích hợp để tăng lợi nhuận 4.2.7 Môi trường kinh doanh 4.2.7.1 Môi trường bên Ngoài thành công thể số cụ thể, thành công lớn Agribank huyện Lai Vung đoàn kết, đồng lòng Ban lãnh đạo tập thể cán viên chức hệ thống Ngân hàng Argibank chi nhánh Lai Vung mang lại sản phẩm dịch vụ tiện lợi, hướng dẫn tận tình cán nhân viên ngân hàng góp phần mang sản phẩm huy động vốn đến gần với khách hàng địa bàn huyện vùng lân cận Song song, ngân hàng có sách lãi suất hợp lý, linh hoạt khuyến khích người gửi tiền áp dụng đa dạng hình thức huy động tiền gửi khuyến khích khách hàng mở tài khoản Bên cạnh đó, tiềm lực tài Ngân hàng vững Có hệ thống mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch rộng khắp địa bàn, trụ sở xây dựng tiêu chuẩn, vị trí giao dịch thuận lợi cho đối tượng khách hàng, lợi cạnh tranh mạnh ngân hàng Hơn nữa, Ngân hàng hoạt động nhiều năm qua với chiến lược kinh doanh phù hợp, Ngân hàng tạo mối quan hệ thân thiết với số lượng lớn khách hàng trung thành Không thế, Ngân hàng không ngừng phát triển đề sách khuyến mãi, khuyến khích thu hút khách hàng tiềm năng, phù hợp với nhu cầu nhóm khách hàng khác 4.2.7.2 Môi trường bên Kinh tế vùng ngày đổi phát triển, có nhiều dự án đầu tư khu công nghiệp lớn thành lập, áp dụng tiến khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, hệ thống thủy lợi, đê bao củng cố Công tác xã hội hóa đầu tư đẩy mạnh, tập trung vào công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, cầu đường nông thôn, trường học, y tế góp phần thực có hiệu chương trình xây dựng nông thôn Hơn thế, tình hình trật tự an ninh an toàn xã hội đề cao gìn giữ, bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, đề biện pháp ngăn ngừa phòng chống tệ nạn xã hội nhằm xây dựng xã hội văn minh, lành mạnh phát triển huyện Lai Vung nói chung tỉnh Đồng Tháp nói riêng Từ đó, góp phần thu hút đầu tư phát triển,Ngân hàng thuận lợi khai thác dự án trọng điểm, có hiệu quả, ký kết thỏa thuận hợp tác với số tập đoàn, tổng công ty lớn để mở rộng kênh khai thác nguồn vốn, cho vay cung cấp sản phẩm dịch vụ Ngoài việc chịu ảnh hưởng kinh tế nước có nhiều chuyển biến tích cực chất lượng, hiệu sức cạnh tranh thấp; thị trường tài có nhiều biến động, cạnh tranh gay gắt tổ chức tín dụng khác, Agribank phải giải nhiều vụ việc, có vụ án trọng điểm Đồng thời, việc thực Đề án tái cấu giai đoạn 2013-2015 có nhiều khó khăn, vướng mắc chưa giải đầy đủ, kịp thời Tuy nhiên, với thuận lợi định từ thị trường, đạo NHNN, ban lãnh đạo Agribank lựa chọn mục tiêu, giải pháp kinh doanh phù hợp, thay đổi đáng kể nhận thức… Agribank đạt nhiều kết bật, hoàn thành mục tiêu quan trọng Đề án tái cấu kế hoạch kinh doanh đề 4.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN LAI VUNG 4.3.1 Những kết đạt Qua phân tích hoạt động huy động vốn Ngân hàng qua năm tháng đầu năm 2016, có cố gắng đáng kể việc mở rộng nâng cao hiệu huy động vốn Tổng nguồn vốn huy động liên tục gia tăng, phần đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn ngân hàng, thông qua tiêu tổng dư nợ trên/tổng vốn huy động ngày tiến gần số 1, có nghĩa tỷ lệ vốn huy động tham gia vào hoạt động tín dụng ngày nhiều Trong cấu nguồn vốn huy động, tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng lớn tăng liên tục qua năm Về nhân sự, Agribank huyện Lai Vung có 35 cán bộ, phần lớn tổng số cán tất có trình độ đại học đại học điều cho thấy công tác tổ chức nhân ngân hàng tốt Các nhân viên phòng huy động vốn hết lòng phục vụ khách hàng với phương châm “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, tích cực tư vấn, giới thiệu dịch vụ tiện ích đến với ngân hàng, riêng công tác huy động vốn, tất nhân viên nắm bắt kịp thời sản phẩm huy động vốn, nhằm chủ động công tác huy động Lãnh đạo ngân hàng có biện pháp tích cực để thúc đẩy tinh thần thi đua làm việc nhân viên ngân hàng điển hình việc giao tiêu huy động vốn năm tất nhân viên có hình thức khen thưởng nhằm khích lệ tinh thần Về sản phẩm dịch vụ, sản phẩm huy động vốn ngân hàng chủ yếu sản phẩm truyền thống tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, hình thức gửi tiết kiệm Sản phẩm dịch vụ đơn giản, tiện lợi, hướng dẫn tận tình, chi tiết cán công nhân viên ngân hàng góp phần mang sản phẩm huy động vốn đến gần với khách hàng địa bàn huyện vùng lân cận Ngoài ra, ngân hàng có sách lãi suất hợp lý khuyến khích người gửi tiền áp dụng linh hoạt hình thức huy động tiền gửi như: Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn khác nội tệ ngoại tệ, chứng tiền gửi ngắn hạn dự thưởng, khuyến khích khách hàng mở tài khoản, thực toán qua ngân hàng… Về tiềm lực tài sở vật chất, chi nhánh NHNo & PTNT huyện Lai Vung ngân hàng thuộc hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam, hệ thống NHTM Nhà Nước có vốn điều lệ lớn nay, với hệ thống mạng lưới chi nhánh phủ khắp nước Đây tiềm lực tài vững cho ngân hàng Có hệ thống mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch rộng khắp địa bàn, trụ sở xây dựng khang trang tiêu chuẩn, vị trí giao dịch thuận lợi cho khách hàng, lợi cạnh tranh mạnh ngân hàng Về sách huy động vốn ngân hàng áp dụng, tình hình nay, để tồn phát triển, ngân hàng đặt cho mục tiêu có sách thiết thực để thực đồng thời kết hợp với dự báo, phân tích thị trường tiềm chi nhánh năm Linh hoạt hoạt động huy động vốn, phát triển dịch vụ nhằm thu hút nguồn vốn dựa đặc điểm cụ thể ngân hàng, địa bàn hoạt động vùng lân cận tuân thủ nguyên tắc, quy định, chế độ NHNo & PTNT tỉnh Đồng Tháp NHNo & PTNT Việt Nam Tích cực tìm kiếm nguồn vốn có chi phí thấp, ổn định Tăng tỷ trọng tiền gửi không kì hạn có kì hạn tổ chức kinh tế, đẩy mạnh huy động vốn từ hộ gia đình, cá nhân địa bàn Phấn đấu tăng thị phần huy động vốn địa bàn, trì nguồn vốn ổn định phát triển 4.3.2 Những mặt tồn Mặc dù đạt số kết khả quan, xong Ngân hàng gặp không khó khăn việc huy động vốn Để hoạt động không ngừng tăng trưởng phát triển nhằm khẳng định vị trí Agribank huyện Lai Vung phải không ngừng nghiên cứu hoàn thiện đồng thời hai mặt: Một mặt phải phát huy đạt tức ưu điểm, mặt mạnh Ngân hàng Mặt khác, nghiêm chỉnh rút học thực tiễn để khắc phục khuyết điểm tồn tại, cần có giải pháp tối ưu nhằm khắc phục đạt hiệu Sau số tồn mà Agribank huyện Lai Vung gặp phải cần có giải pháp kịp thời để Ngân hàng ngày kinh doanh hiệu quả: - - - - Các hình thức huy động vốn chưa đa dạng phong phú nên nhiều hạn chế giảm tính cạnh tranh Công nghệ số hạn chế nên phát triển sản phẩm dịch vụ đại gặp khó khăn, lực cạnh tranh thấp, chương trình quản lý chăm sóc khách hàng khó thực tốt Ngân hàng chưa có số chương trình khuyến hấp dẫn thu hút khách hàng quảng bá thương hiệu Nhân Phòng Huy động vốn với nhân viên làm ảnh hưởng đến tính chuyên môn hóa công việc ngân hàng thực giao dịch cửa mà thời gian làm thủ tục huy động vốn chưa thể rút ngắn mong muốn, làm giảm khả cạnh tranh ngân hàng Trình độ, lực đa số cán đào tạo nâng cao song chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngày đa dạng Số cán có trình độ ngoại ngữ, giỏi vi tính ít, khả tiếp cận khai thác chương trình công nghệ phục vụ khách hàng bị hạn chế Do chi nhánh NHNo & PTNT huyện Lai Vung ngân hàng chi nhánh mà ngân hàng muốn thay đổi thiết bị, trang bị thêm máy móc, xin vốn điều chuyển… phải xin ý kiến ngân hàng cấp trên, phê duyệt thực chủ động việc mua sắm trang bị sở vật chất cho ngân hàng 4.3.3 Nguyên nhân Hiện có nhiều Ngân hàng cổ phần, tổ chức tín dụng, Ngân hàng liên doanh nước hoạt động nên cạnh tranh ngày gay gắt Các Ngân hàng cổ phần có tốc độ phát triển nhanh chóng, có sách thu hút nhân tài trở thành trở ngại cho NHNo & PTNN Việt Nam nói chung chi nhánh NHNo & PTNN huyện Lai Vung nói riêng Hoạt động marketting chi nhánh NHNo & PTNN huyện Lai Vung đơn điệu, chưa coi trọng mức nên hiệu thấp Chi nhánh NHNo & PTNN huyện Lai Vung có đội ngũ cán công nhân viên có trình độ nghiệp vụ tốt, nhiệt tình với công việc giao Song số cán Ngân hàng trẻ thiếu kinh nghiệm thực tế nên trình độ nghiệp vụ hạn chế, đôi lúc gặp phải sơ suất công việc Việc phân công công việc phù hợp để phát huy tối đa công việc nhân viên chưa coi trọng nên hiệu làm việc chưa cao Tóm lại, năm vừa qua chi nhánh NHNo & PTNN huyện Lai Vung đạt kết tốt hoạt động kinh doanh Những hạn chế tồn cần nghiên cứu xem xét để rút kinh nghiệm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực điều kiện bất lợi Trong thời gian tới môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt mà Ngân hàng nước tự tham gia vào thị trường Việt Nam, đối thủ mạnh tài trình độ quản lý, khả áp dụng công nghệ nên Ngân hàng Thương mại Việt Nam nói chung NHNo & PTNN huyện Lai Vung nói riêng cần phải có chiến lược, hoạt động cụ thể để tồn phát triển 4.4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN LAI VUNG 4.4.1 Đa dạng hóa nâng cao chất lượng hình thức huy động vốn chương trình khuyến nhằm thu hút khách hàng Để thu hút thêm nguồn tiền gửi ngoại tệ tiền gửi không kỳ hạn đặc biệt khách hàng doanh nghiệp tổ chức kinh tế Ngân hàng cần tiếp tục hoàn thiện hình thức tiết kiệm có ngân hàng, vào dịp lễ lớn năm cần triển khai chương trình khuyến với nhiều hình thức tiết kiệm dự thưởng tặng quà vào dịp đặc biệt (sinh nhật khách hàng), việc xây dựng chương trình khuyến mãi, quà tặng mang nét độc đáo, riêng biệt cần thiết Ngân hàng cần xác định nhóm khách hàng nhằm đưa nhiều sản phẩm, dịch vụ tiền gửi thích hợp, lạ mang lại nhiều tiện ích cho người gửi tiết kiệm Việc việc giúp ngân hàng tăng trưởng nguồn vốn huy động mà giúp ngân hàng hạn chế rủi ro tỷ trọng tiền gửi cao tập trung nhóm khách hàng Bên cạnh đó, ngân hàng nên hình thành phát triển số hình thức vừa có tính chất huy động, vừa có tính chất cho vay nhằm giải mối quan hệ huy động vốn sử dụng vốn Cần đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đôi kiểm soát chất lượng tín dụng, tiếp tục chuyển dịch cấu dư nợ theo hướng tập trung tăng trưởng mạnh bán lẻ, triển khai chương trình tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo đạo Chính phủ Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn kịp thời cho kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cụ thể tăng cường triển khai Nghị định 55 4.4.2 Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ nhân viên Ngân hàng Để tình hình hoạt động kinh doanh có hiệu nhân xem yếu tố quan trọng Vì vậy, Ngân hàng cần thực biện pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên mới, thường xuyên bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ nhân hữu, có tinh thần trách nhiệm cao có nhiều đóng góp cho phát triển Ngân hàng Xây dựng chế độ khen thưởng phù hợp, thực chế độ khuyến khích vật chất tinh thần, phát động phong trào thi đua cán giỏi nhằm kích thích hoạt động tích cực công tác huy động vốn Đồng thời phải có chế độ kỷ luật phê bình thích đáng cán làm sai nguyên tắc ngân hàng, cán tha hoá biến chất gây tổn thất cho ngân hàng Để chi nhánh phát triển bền vững việc xây dựng đội ngũ cán có trình độ, am hiểu nghiệp vụ, lực cao, có phẩm chất đạo đức tốt quan trọng 4.4.3 Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng Để đảm bảo việc quản lý huy động vốn đầy đủ, hệ thống công nghệ thông tin cần xây dựng hệ thống đáp ứng việc quản lý thông tin huy động vốn số phân hệ sau: Quản lý nguồn vốn huy động từ tiền gửi, bao gồm tiền gửi toán (không kỳ hạn), tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm; Quản lý nguồn vốn huy động từ phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng tiền gửi có kỳ hạn; Quản lý nguồn vốn huy động từ vay, vay từ Ngân hàng Nhà nước, vay từ định chế tài chính; Quản lý nguồn vốn từ nguồn khác, sử dụng luồng tiền nhàn rỗi hệ thống Ngân hàng cần phải phát triển hệ thống chữ ký điện tử, nhằm phục vụ khách hàng có nhu cầu rút tiền, tiền lãi từ tài khoản tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm cần đối chiếu qua chữ ký điện tử họ từ máy ATM, tất hoạt động ngân hàng có hệ thống theo dõi hệ thống bảo an toàn chặt chẽ Kiểm soát lại quy trình, thủ tục, chứng từ giao dịch, chương trình liên quan giao dịch tiền gửi tiết kiệm Hoàn thiện quy trình giao dịch tiền gửi tiết kiệm; chương trình cảnh báo; giám sát hệ thống giao dịch tiền gửi, huy động vốn Thủ tục đơn giản, rút ngắn thời gian giao dịch: khách hàng gửi tiền vào ngân hàng mục đích thuận lợi, an toàn hiệu họ quan tâm đến đơn giản, nhanh chóng tiết kiệm thời gian Để làm hài lòng khách hàng đến giao dịch, chi nhánh Ngân hàng cần phải cải tiến thủ tục cho đơn giản, nhanh chóng, rõ ràng, hiệu đảm bảo tính an toàn nghiệp vụ Chi nhánh nên xây dựng qui định thời gian tối đa cho giao dịch triển khai đến toàn cán công nhân viên chi nhánh sở đảm bảo tính pháp lý, an toàn tài sản cho khách hàng Hiện tình hình kinh tế phát triển với xuất hình thức huy động đời nên chịu cạnh tranh ngày gây gắt, Ngân hàng cần phải đại hóa công nghệ Ngân hàng, tạo nhiều sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng 4.4.4 Đẩy mạnh công tác marketing thu hút khách hàng gửi tiền Nhiệm vụ hoạt động ngân hàng thu hút khối lượng khách hàng lớn thuộc tầng lớp với thu nhập, tâm lý ngành nghề khác nhau, nên việc ứng dụng nguyên tắc marketing quản lý quan hệ khách hàng có ý nghĩa quan trọng Đó chiến lược nhằm cân lợi ích: lợi nhuận thu hài lòng tối đa khách hàng Vì thời gian tới ngân hàng cần phải: - - - - - Cần xây dựng phòng Marketing để nâng cao khả tuyên truyền, quảng cáo cho ngân hàng có chiến lược marketing khả thi nhằm nâng cao khả hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động huy động vốn nói riêng Thiết lập nâng cao hệ thống website riêng chi nhánh NHNo & PTNT huyện Lai Vung, nhằm cung cấp thông tin cần thiết hoạt động phát triển chi nhánh, đồng thời quảng bá sản phẩm dịch vụ, tiện ích mà khách hàng có đến giao dịch với ngân hàng sản phẩm huy động với biểu lãi suất cách thức huy động cập nhật thường xuyên xác Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng cáo rộng rãi dịch vụ ngân hàng, hình thức sách huy động vốn, thu hút tiền gửi… qua phương tiện truyền thông Song song đó, ngân hàng cần có banner khổ lớn, màu sắc ấn tượng nhằm thu hút khách hàng từ giới thiệu sản phẩm huy động vốn ngân hàng vị trí đông dân cư, khu công nghiệp huyện, chợ, bến xe bus địa bàn… Hàng năm ngân hàng nên tổ chức hội nghị khách hàng lần để khách hàng có dịp tìm hiểu ngân hàng Đồng thời ngân hàng nhận phản ánh chân thực thắc mắc, điều ngân hàng cán nhân viên phục vụ chưa thoả mãn yêu cầu khách hàng để từ kịp thời giải đáp điều chỉnh hoạt động, tổ chức điều hành, tác nghiệp hay thái độ phục vụ Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn chỉnh việc chuẩn hóa mô hình, màu sắc đặc trưng riêng Ngân hàng toàn trụ sở làm việc, trang phục nhân viên văn hóa Ngân hàng phải trọng quan tâm nhằm để lại ấn tượng tốt cho khách hàng 4.4.5 Chính sách lãi suất Lãi suất Ngân hàng phải cạnh tranh với Ngân hàng khác không vượt khung lãi suất NHNN mức trần lãi suất Chính sách lãi suất phát huy hiệu lực điều kiện tiền tệ ổn định, giá biến động hay nói cách khác lạm phát mức vừa phải không biến động bất thường Do cần thiết phải sử dụng sách lãi suất hợp lí để vừa đẩy mạnh thu hút ngày nhiều nguồn vốn xã hội vừa kích thích cá nhân, đơn vị , tổ chức kinh tế sử dụng vốn có hiệu sản xuất kinh doanh Hiện tình hình kinh tế phát triển với xuất hình thức huy động đời nên Ngân hàng phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh ngày gây gắt Vì vậy, Ngân hàng cần phải đưa sách lãi suất phù hợp linh hoạt mang tính cạnh tranh để thu hút khách hàng tiềm năng, cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày cao 4.4.6 Cơ chế khuyến khích huy động vốn Thành lập Tổ đạo huy động vốn giai đoạn 2016- 2020 với nhiệm vụ xây dựng đạo kịp thời chế, giải pháp… liên quan đến phát triển nguồn vốn Agribank chi nhánh Lai Vung Xây dựng chế khuyến khích nội bộ, phân vùng, địa bàn hoạt động để xây dựng chế thưởng huy động vốn phù hợp; xây dựng chế phí, lãi suất theo hướng khuyến khích đơn vị huy động thừa vốn Cơ chế khuyến khích khách hàng, xây dựng sách khách hàng áp dụng thống hệ thống Agribank 4.4.7 Chiến lược kênh phân phối Với kênh phân phối truyền thống, đánh giá hoạt động huy động vốn thời gian qua, từ có giải pháp cấu, xếp lại, phòng giao dịch phát huy tiềm Tập trung khai thác đại lý/tổ nhóm trung gian huy động vốn Ngoài chức tổ /nhóm cho vay thu nợ mở rộng thêm nắm bắt nhu cầu sử dụng để tư vấn sản phẩm dịch vụ ngân hàng, từ gia tăng nguồn vốn huy động từ kênh phân phối Kênh phân phối đại, nên bổ sung tính để gia tăng tiện ích dịch vụ mà ngân hàng thương mại khác triển khai chưa triển khai, từ thu hút, khuyến khích khách hàng gửi tiền sử dụng dịch vụ Agribank CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Lai Vung với uy tín lâu năm, am hiểu thị trường khách hàng, có chiến lược huy động vốn phù hợp lợi ngân hàng đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, có đoàn kết chặt chẽ hoạt động Tất điều giúp nguồn vốn huy động ngân hàng tăng trưởng liên tục qua năm cho thấy ngân hàng tạo chỗ đứng vững lòng khách hàng, Trong tổng nguồn vốn huy động tiền gửi hộ gia đình, cá nhân chiếm tỷ trọng cao Xét mặt kỳ hạn chủ yếu khách hàng lựa chọn kỳ hạn 12 tháng nên tiền gửi chiếm tỷ trọng cao nguồn vốn huy động được, tiền gửi không kỳ hạn không ổn định phải dự trữ nhiều cần trọng gia tăng nguồn tiền gửi chi phí trả cho nguồn vốn thấp giúp ngân hàng mở rộng hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như: séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, chuyền tiền qua tài khoản giấy chứng minh nhân dân… Vốn huy động đáp ứng nhu cầu vay vốn người dân nên giảm lượng vốn điều chuyển từ ngân hàng cấp góp phần giúp ngân hàng tiết kiệm khoản chi phí lớn Song song với gia tăng vốn huy động tăng trưởng dư nợ cho vay, ngân hàng nên có biện pháp nhằm quản lý tốt chi phí đẩy mạnh gia tăng thu nhập để nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng Bên cạnh đó, đề tài nêu số rủi ro có liên quan đến hoạt động huy động vốn rủi ro khoản, rủi ro lãi suất để ngân hàng có biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế tổn thất cho ngân hàng rủi ro xảy Dựa vào thực trạng ngân hàng từ đề xuất số giải pháp nhằm giúp ngân hàng nâng cao khả huy động vốn Tuy nhiên cần phải có thực phối hợp đồng quan, ban ngành địa phương toàn thể nhân viên ngân hàng để khắc phục mặt hạn chế tiếp tục đạt thành cao hoạt động ngân hàng nói chung hiệu hoạt động huy động vốn nói riêng 5.2.KIẾN NGHỊ 5.2.1.Kiến nghị Ngân Hàng Nhà Nước Ngân Hàng Nhà Nước nên linh hoạt sách tỷ giá,vàng lãi suất để hoạt động thị trường tài cân bằng, hợp lý ngân hàng hoạt động tốt Trong tình hình nay, lãi suất ngân hàng thương mại nhà nước đồng loạt thay đổi, lãi suất huy động kì hạn tháng tối đa giảm 4,8%/năm, kì hạn tháng 5,3%/năm, kì hạn tiền gửi 12 tháng giảm 6,9%, số ngân hàng thương mại cổ phần khác thực giảm lãi suất huy động kì hạn ngắn (dưới 12 tháng), song gửi tiết kiệm lựa chọn nhiều người coi kênh đầu tư an toàn Bên cạnh đó, mức lãi suất dần có xu hướng giảm gây khó khăn cho ngân hàng hoạt động huy động vốn làm thị trường thiếu vốn khách hàng chuyển sang kênh đầu tư khác thị trường vàng Nâng cao vai trò tra, giám sát, hoàn thiện hệ thống tra Ngân hàng Nhà nước, có chế tổ chức đạo thống với mục tiêu giữ vững an toàn hệ thống ngân hàng; bước hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động thị trường tài chính, thị trường tiền tệ thị trường liên ngân hàng Người dân Việt Nam có thói quen toán lưu trữ, muốn thay đổi thói quen phát triển hình thức toán không dùng tiền mặt Nhà nước cần hỗ trợ ngân hàng phát hành dịch vụ toán không dùng tiền mặt cho khách hàng ATM, ủy nhiệm chi, séc… đồng thời cầu nối ngân hàng với nhau, xây dựng hệ thống toán chung, hỗ trung tâm mua sắm, toán sử dụng thiết bị chấp nhận thẻ để đem lại tiện lợi lợi ích cho khách hàng dùng để toán Từ đó, ngân hàng thu hút lượng vốn lớn từ xã hội, khách hàng sử dụng dịch vụ toán tiện ích, an toán miễn phí, Chính phủ dễ dàng quản lý lượng tiền lưu thông có sách điều chỉnh hợp lý Tiếp xúc, làm việc với nhiều tổ chức tài quốc tế WSBI, APRACA, CICA, hiệp hội ngân hàng ASEAN…; vận hành hệ thống công nghệ thông tin ổn định hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh; không ngừng đổi nội dung, hình thức, kỹ thuật hoạt động tiếp thị, truyền thông quảng bá thương hiệu, góp phần tích cực việc củng cố, nâng cao hình ảnh, uy tín Ngân hàng 5.2.2.Kiến nghị NHNo & PTNT huyện Lai Vung Phân bổ nhân cách hợp lý cho phòng ban để phục vụ khách hàng đƣợc tận tình nhanh chóng Đẩy mạnh công tác marketing, đặc biệt thành lập phòng marketing thành lập website cho ngân hàng cấp cần thiết để giúp khách hàng tiếp cận với ngân hàng tốt hơn, khách hàng biết đến nhiều tồn ngân hàng, sản phẩm dịch vụ, tiện lợi giao dịch với ngân hàng, giúp tăng khả cạnh tranh ngân hàng Thường xuyên tổ chức buổi tập huấn cho cán bộ, nhân viên ngân hàng không nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ mà phải nâng cao trình độ tin học ngoại ngữ để dễ dàng tiếp cận thông tin sản phẩm đại Xem xét trang thiết bị ngân hàng sử dụng lạc hậu cũ phải đổi trang thiết bị đại, phù hợp với thị trƣờng để tối đa hóa tiện lợi cho khách hàng tăng khả cạnh tranh với ngân hàng khác Đề sách thi đua khen thưởng sách kỷ luật để thúc đẩy chi nhánh hoạt động ngày hiệu Ngân hàng cần liên kết, hợp tác nhiều lĩnh vực với ngân hàng khác nhằm để tăng cường thêm vốn, cần thiết nên thành lập quỹ liên ngân hàng, dựa vào quỹ ngân hàng sử dụng tiền cần thiết, quỹ dự trữ ngoại hối liên ngân hàng để tránh ngân hàng nước lợi dụng chênh lệch tỷ giá Luôn quan tâm đến nhóm khách hàng nhằm tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng, có lượng khách hàng trung thành ngày tăng cao Luôn đa dạng hóa sản phẩm loại tiền gửi theo kỳ hạn, khách hàng dễ dàng chọn sản phẩm phù hợp cho riêng mình, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Hữu Hạnh (MPA, 1973): Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu Nhà Xuất Bản Lao Động Nguyễn Đăng Dờn (2013): Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Nhà xuất Kinh Tế TP Hồ Chí Minh [...]... sử dụng vốn huy động không hiệu quả trong việc cho vay 3.8.4 Tổng chi phí huy động vốn /Tổng vốn huy động Tổng chi phí huy động vốn Tổng chi phí HĐV/ Tổng VHĐ = Tổng vốn huy động Phản ánh giá thành của một đồng vốn huy động mà Ngân hàng huy động được Trong đó tổng chi phí huy động vốn bao gồm chi phí lãi và chi phí phi lãi, ví vậy chỉ tiêu này có thể chia nhỏ ra thành hai tiêu chí khác: - - Chi phí... thực hiện tổ chức và triển khai các hoạt động huy động vốn và các hoạt động có liên quan theo quy định trong điều lệ của Ngân hàng, các văn bản hướng dẫn của chi nhánh NHNo & PTNT huy n Lai Vung 2.2.2.8 Phòng Tiếp dân Có nhiệm vụ hường dẫn, giải quyết các vấn đề khiếu nại của khách hàng 2.3 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo & PTNT huy n Lai Vung trong thời gian qua (1) Trong những... nguồn vốn huy động và chi phí huy động khác, trong đó: 4() Nguyễn Đăng Dờn (2013): Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Nhà xuất bản Kinh Tế TP Hồ Chí Minh - - Lãi suất trả cho nguồn huy động là tích số giữa quy mô huy động và lãi suất huy động, đây là phần quan trọng ảnh hưởng đến quy mô và hiệu quả huy động vốn Lãi suất huy động luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các chủ thể kinh tế Chi phí huy động. .. Vung do NHNo & PTNT tỉnh Đồng Tháp giao Căn cứ vào khả năng và kết quả hoạt động kinh doanh chi nhánh đã thực hiện được, chi nhánh đã đề ra những chỉ tiêu cơ bản phấn đấu đến năm 2016 như sau: - - Tăng vốn huy động để tăng cường năng lực tài chính: Kế hoạch năm 2016 của NHNo & PTNT huy n Lai Vung tăng nguồn vốn huy động lên 800 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2015) Nâng cao chất lượng, mở rộng hoạt động. .. hóa chi phí đầu vào cho Ngân hàng 3.8.3 Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động Tổng dư nợ Tổng dư nợ/ VHĐ = Tổng vốn huy động Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động, chỉ tiêu này cho thấy hiệu quả đầu tư của một đồng vốn huy động, giúp nhà phân phối so sánh khả năng cho vay của Ngân hàng với nguồn vốn huy động được, chỉ tiêu này quá lớn hay quá nhỏ đều tốt 7 Nếu chỉ tiêu này lớn thì khả năng huy động vốn của... khác: - - Chi phí lãi /tổng vốn huy động: cho thấy để huy động được một đồng vốn thì Ngân hàng cần phải trả bao nhiêu tiền dựa trên lãi suất công bố cho khách hàng Chi phí phi lãi /tổng vốn huy động: cho thấy huy động được một đồng vốn thì Ngân hàng phải bỏ ra chi phí là bao nhiêu với việc quản lý, cất giữ, bảo quản,v.v… Khi xem xét kết quả huy động vốn, chi phí cho một đồng vốn phải hợp lý, đảm bảo các... nhu cầu rút lại Vốn huy động có vai trò rất quan trọng đối với mọi hoạt động kinh doanh của NHTM Vốn này được xem như một khoản nợ của ngân hàng, vì vậy trong quá trình hoạt động kinh doanh, ngân hàng phải luôn dự trữ để đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả cho khách hàng 3.3.2.2 Chi phí huy động vốn Chi phí huy động vốn bao gồm tất cả các chi phí có liên quan đến quá trình huy động vốn, lãi suất phải... nguồn vốn huy động c) Tạo uy tín cho khách hàng bằng việc đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu rút tiền trong mọi tình huống Ngăn chặn phao tin đồn không chính xác Có phương án đáp ứng nhu cầu thanh khoản kịp thời khi có sự cố xảy ra 3.7 Quy trình huy động vốn tại chi nhánh NHNo & PTNT huy n Lai Vung 3.7.1 Khi khách hàng đăng ký gửi tiền Các khách hàng khi tham gia gửi iền tiết kiệm tại chi nhánh NHNo & PTNT. .. nhập 2.4 2.4.1 Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo & PTNT huy n Lai Vung trong thời gian qua Thuận lợi Agribank chi nhánh huy n Lai Vung đặt ở trung tâm thị trấn Lai Vung, được xây dựng đầu tư trụ sở mới với cùng với phòng giao dịch khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng Huy n có phần lớn kết cấu dân số trẻ nên đây là... gồm chi phí lương cho cán bộ phòng huy động vốn, chi phí bảo hiểm tiền gửi, chi phí in ấn phát hành, chi phí giao dịch quảng cáo, chi phí trả trực tiếp cho đối tượng khách hàng mà ngân hàng huy động vốn (quà tặng, quay số trúng thưởng, kèm bảo hiểm…), chi phí tăng tính tiện ích cho khách hàng (mở chi nhánh, quầy, phòng, điểm huy động, trang bị thêm máy đếm, máy soi tiền cho khách kiểm tra, huy động vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Phân tích hiệu quả hoạt động huy động vốn tại chi nhánh NHNo PTNT huyện Lai Vung, Tiểu luận Phân tích hiệu quả hoạt động huy động vốn tại chi nhánh NHNo PTNT huyện Lai Vung, Tiểu luận Phân tích hiệu quả hoạt động huy động vốn tại chi nhánh NHNo PTNT huyện Lai Vung, Phân tích hiệu quả hoạt động huy động vốn của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nhằm thấy được thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng, tìm ra được những điểm mạnh và điểm yếu của Ngân hàng. Qu, GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NHNo & PTNT AGRIBANK HUYỆN LAI VUNG, Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Lai Vung, Bảng 2.1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN LAI VUNG QUA 3 NĂM VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016, Đôn đốc thu hồi nợ kịp thời, ngăn ngừa nợ phát sinh mới nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả hoạt động. Khống chế tỷ lệ nợ xấu dưới mức 1%., CƠ SỞ LÝ LUẬN, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN LAI VUNG, Bảng 4.3: NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG THEO HÌNH THỨC HUY ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN LAI VUNG QUA 3 NĂMVÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (10), Hình 4.2: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỶ TRỌNG PHẦN TRĂM TỪNG LOẠI TIỀN GỬI TRONG TỔNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG, Bảng 4.9: MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CÁC LOẠI RỦI RO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN (16), Qua phân tích những hoạt động huy động vốn của Ngân hàng qua 3 năm và 6 tháng đầu năm 2016, đã có những cố gắng đáng kể trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả huy động vốn., Tổng nguồn vốn huy động liên tục gia tăng, phần nào đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng, thông qua chỉ tiêu tổng dư nợ trên/tổng vốn huy động ngày càng tiến gần con số 1, có nghĩa là tỷ lệ vốn huy động tham gia vào hoạt động tín dụng ngày càng , Hiện nay có nhiều Ngân hàng cổ phần, các tổ chức tín dụng, các Ngân hàng liên doanh nước ngoài hoạt động nên sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các Ngân hàng cổ phần này có tốc độ phát triển nhanh chóng, có các chính sách thu hút nhân tài đang trở thành trở, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay