81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa MácLênin

71 180 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:26

81 Câu hỏi đáp án trả lời môn học Những nguyên lý Chủ nghĩa MácLênin MỤC LỤC 35 26 20 câu hỏi-trả câu hỏi-trả lời câu hỏi-trả lời phần lời phần Chủ phần Kinh nghĩa xã Triết tế hội khoa học trị học Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin học tập tinh thần xử trí việc (…) học tập chân lý phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế nước ta Hồ Chí Minh: Toàn tập, 1996, t.9, tr.292 35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC Câu hỏi Chủ nghĩa Mác-Lênin ba phận lý luận cấu thành nó? Đáp Câu trả lời có hai ý lớn 1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa) “hệ thống quan điểm học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế trị chủ nghĩa xã hội khoa học C.Mác Ph.Ăngghen, V.I Lênin bảo vệ, vận dụng phát triển; b) hình thành sở kế thừa phát triển biện chứng giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực tiễn thời đại; c) giới quan vật biện chứng phương pháp luận biện chứng vật nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng; d) khoa học nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động giải phóng người, quy luật chung cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản; đ) hệ tư tưởng khoa học giai cấp công nhân nhân dân lao động 2) Ba phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát nhiều lĩnh vực, với giá trị lịch sử, thời đại khoa học to lớn; triết học, kinh tế trị học chủ nghĩa xã hội khoa học phận lý luận quan trọng a) Triết học Mác-Lênin hệ thống tri thức chung giới, vị trí, vai trò người giới b) Kinh tế trị Mác-Lênin hệ thống tri thức quy luật chi phối trình sản xuất trao đổi tư liệu sinh hoạt vật chất đời sống xã hội mà trọng tâm quy luật kinh tế trình vận động, phát triển, diệt vong tất yếu hình thái kinh tế-xã hội tư chủ nghĩa đời tất yếu hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa c) Chủ nghĩa xã hội khoa học hệ thống tri thức chung cách mạng xã hội chủ nghĩa trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nghiệp xây dựng hình thái kinh tế-xã hội Câu hỏi Sự khác tương đối thống ba phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin? Đáp.Câu trả lời có hai ý lớn 1) Sự khác tương đối triết học, kinh tế trị chủ nghĩa xã hội khoa học với tư cách ba phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin thể chỗ chủ nghĩa xã hội khoa học không nghiên cứu quy luật xã hội tác động tất nhiều hình thái kinh tế-xã hội chủ nghĩa vật lịch sử, mà nghiên cứu quy luật đặc thù hình thành, phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa Chủ nghĩa xã hội khoa học không nghiên cứu quan hệ kinh tế kinh tế trị, mà nghiên cứu quan hệ trị-xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản 2) Sự thống tương đối triết học, kinh tế trị chủ nghĩa xã hội khoa học với tư cách ba phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin thể quan niệm vật lịch sử mà tư tưởng phát triển khách quan lực lượng sản xuất nên từ hình thái kinh tế-xã hội nảy sinh hình thái kinh tế-xã hội khác tiến quan niệm thay lộn xộn, tùy tiện quan niệm xã hội học thuyết triết học trước đó; thể việc C Mác Ph.Ăngghen vận dụng giới quan vật biện chứng phép biện chứng vật vào việc nghiên cứu kinh tế, từ sáng tạo học thuyết giá trị thặng dư để nhận thức xác xuất hiện, phát triển diệt vong tất yếu chủ nghĩa tư Đến lượt mình, học thuyết giá trị thặng dư với quan niệm vật lịch sử đưa phát triển chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học Câu hỏi Những điều kiện, tiền đề đời chủ nghĩa Mác? Đáp Câu trả lời có ba ý lớn 1) Điều kiện kinh tế-xã hội a) Vào cuối kỷ XVIII đến kỷ XIX, cách mạng công nghiệp xuất lan rộng nước tây Âu tiên tiến làm cho phương thức sản xuất tư chủ nghĩa trở thành hệ thống kinh tế thống trị, tính hẳn chế độ tư so với chế độ phong kiến thể rõ nét, mà làm thay đổi sâu sắc cục diện xã hội mà trước hết hình thành phát triển giai cấp vô sản b) Đồng thời với phát triển đó, mâu thuẫn vốn có, nội nằm phương thức sản xuất tư chủ nghĩa ngày thể sâu sắc gay gắt Mâu thuẫn vô sản với tư sản, vốn mang tính đối kháng, biểu thành đấu tranh giai cấp Giai cấp tư sản không đóng vai trò giai cấp cách mạng xã hội c) Đến năm 40 kỷ XIX, giai cấp vô sản xuất với tư cách lực lượng trị-xã hội độc lập ý thức lợi ích để tiến hành đấu tranh tự giác chống giai cấp tư sản 2) Tiền đề lý luận a)C.Mác Ph.Ăngghen kế thừa triết học cổ điển Đức, đặc biệt phép biện chứng tâm tư tưởng vật vấn đề triết học để xây dựng nên phép biện chứng vật mở rộng nhận thức sang xã hội loài người, làm cho chủ nghĩa vật trở nên hoàn bị triệt để b) Kinh tế trị học Anh mà đặc biệt lý luận kinh tế hàng hóa; học thuyết giá trị thặng dư sở hệ thống kinh tế tư chủ nghĩa Đó việc thừa nhận quy luật khách quan đời sống kinh tế xã hội, đặt quy luật giá trị làm sở cho toàn hệ thống kinh tế rằng, chủ nghĩa tư vĩnh cửu c) Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp với dự đoán thiên tài mà trước hết lịch sử loài người trình tiến hóa không ngừng, chế độ sau tiến chế độ trước; xuất giai cấp đối kháng xã hội kết chiếm đoạt; đồng thời phê phán chủ nghĩa tư người bị bóc lột lừa bịp, phủ không quan tâm tới dân nghèo Khẳng định xã hội xã hội chủ nghĩa xã hội công nghiệp mà đó, công nông nghiệp khuyến khích, đa số người lao động bảo đảm điều kiện vật chất cho sống v.v sở để chủ nghĩa Mác phát triển thành lý luận cải tạo xã hội 3) Tiền đề khoa học tự nhiên Trong thập kỷ đầu kỷ XIX, khoa học tự nhiên phát triển mạnh với nhiều phát minh quan trọng, cung cấp sở tri thức khoa học để tư biện chứng trở thành khoa học a) Định luật bảo toàn chuyển hoá lương dẫn đến kết luận triết học phát triển vật chất trình vô tận chuyển hoá hình thức vận động chúng b) Thuyết tế bào xác định thống mặt nguồn gốc hình thức động vật thực vật; giải thích trình phát triển chúng; đặt sở cho phát triển toàn sinh học; bác bỏ quan niệm siêu hình nguồn gốc hình thức thực vật với động vật c) Thuyết tiến hoá khắc phục quan điểm cho thực vật động vật liên hệ; bất biến; Thượng Đế tạo đem lại cho sinh học sở khoa học, xác định tính biến dị di truyền loài Chủ nghĩa Mác đời tất yếu lịch sử Sự đời nhu cầu nhu cầu khách quan thực tiễn xã hội lúc giờ, kế thừa thành tựu lý luận kiểm chứng thành tựu khoa học, mà thân phát triển lịch sử tạo tiền đề khách quan cho đời Bởi vậy, chủ nghĩa Mác “cung cấp cho loài người cho giai cấp công nhân, công cụ nhận thức vĩ đại” Đảng Cộng sản Việt Nam “kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng” Câu hỏi Tại gọi chủ nghĩa Mác chủ nghĩa Mác-Lênin? Đáp Sau C.Mác Ph.Ăngghen qua đời, V.I.Lênin người bảo vệ, bổ sung, phát triển vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Chủ nghĩa Lênin hình thành phát triển đấu tranh chống chủ nghĩa tâm, xét lại giáo điều; tiếp tục giai đoạn lịch sử chủ nghĩa Mác để giải vấn đề cách mạng vô sản giai đoạn chủ nghĩa đế quốc bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội 1) Nhu cầu bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác a) Những năm cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, chủ nghĩa tư bước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc Bản chất bóc lột thống trị chủ nghĩa tư ngày tinh vi, tàn bạo hơn; mâu thuẫn đặc thù vốn có chủ nghĩa tư ngày bộc lộ sâu sắc mà điển hình mâu thuẫn giai cấp tư sản giai cấp vô sản b) Những năm cuối kỷ XIX, bước sang kỷ XX, có phát minh vật lý mang tính vạch thời đại, làm đảo lộn quan niệm ngàn đời vật chất Đây hội để chủ nghĩa tâm công chủ nghĩa Mác; số nhà khoa học tự nhiên rơi vào tình trạng khủng hoảng giới quan, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức hành động phong trào cách mạng c) Chủ nghĩa Mác truyền bá vào nước Nga; trào lưu chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa xét lại v.v nhân danh đổi chủ nghĩa Mác để xuyên tạc phủ nhận chủ nghĩa Trong bối cảnh vậy, nhu cầu khách quan việc khái quát thành tựu khoa học tự nhiên để rút kết luận giới quan phương pháp luận triết học cho khoa học chuyên ngành; đấu tranh chống lại trào lưu tư tưởng phản động phát triển chủ nghĩa Mác thực tiễn nước Nga đặt Hoạt động lý luận V.I.Lênin nhằm đáp ứng nhu cầu lịch sử 2) Quá trình V.I.Lênin bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác chia thành ba thời kỳ, tương ứng với ba nhu cầu khách quan thực tiễn nước Nga a) Trong thời kỳ 1893-1907, V.I.Lênin tập trung phê phán tính tâm phái “dân túy” vấn đề lịch sử-xã hội rằng, qua việc xóa nhòa ranh giới phép biện chứng vật với phép biện chứng tâm Hêghen, phái dân túy xuyên tạc chủ nghĩa Mác V.I.Lênin phát triển quan điểm chủ nghĩa Mác hình thức đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản trước giành quyền; vấn đề đấu tranh kinh tế, trị, tư tưởng đề cập rõ nét; ông phát triển chủ nghĩa Mác vấn đề phương pháp cách mạng; nhân tố chủ quan yếu tố khách quan; vai trò quần chúng nhân dân; đảng trị giai đoạn đế quốc chủ nghĩa b) Trong thời kỳ 1907-1917, V.I.Lênin viết tác phẩm Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán (1909)- tác phẩm khái quát từ góc độ triết học thành tựu khoa học tự nhiên để bảo vệ tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác; phê phán triết học tâm chủ quan chống lại chủ nghĩa vật nói chung chủ nghĩa vật biện chứng nói riêng Trong tác phẩm, vấn đề triết học phạm trù vật chất có ý nghĩa hệ tư tưởng phương pháp luận to lớn Bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác nhận thức, V.I.Lênin thống bên trong, không tách rời chủ nghĩa vật biện chứng với chủ nghĩa vật lịch sử; thống luận giải vật tự nhiên, xã hội, người tư Trong tác phẩm Bút ký triết học (1914-1916), V.I.Lênin tiếp tục khai thác hạt nhân hợp lý triết học Hêghen để làm phong phú thêm phép biện chứng vật, đặc biệt lý luận thống mặt đối lập Năm 1917, V.I.Lênin viết tác phẩm Nhà nước cách mạng bàn vấn đề nhà nước chuyên vô sản, bạo lực cách mạng vai trò đảng công nhân đường xây dựng chủ nghĩa xã hội; đưa tư tưởng nhà nước Xôviết, coi hình thức chuyên vô sản; vạch nhiệm vụ trị kinh tế mà nhà nước phải thực nguồn gốc vật chất chủ nghĩa xã hội tạo phát triển chủ nghĩa tư c) Thời kỳ 1917-1924 Thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười (Nga) năm 1917 mở thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Sự kiện làm nẩy sinh nhu cầu lý luận mà sinh thời C.Mác Ph.Ăngghen chưa thể hiện; V.I.Lênin tiếp tục tổng kết thực tiễn để đáp ứng nhu cầu tác phẩm mà nội dung chúng cho việc thực kiểm tra, kiểm soát toàn dân; tổ chức thi đua xã hội chủ nghĩa điều kiện cần thiết để chuyển sang xây dựng "chủ nghĩa xã hội kế hoạch" V.I.Lênin rằng, nguyên tắc tập trung dân chủ sở công xây dựng kinh tế; xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa Ông nhấn mạnh tính lâu dài thời kỳ độ, không tránh khỏi phải qua nấc thang đường lên chủ nghĩa xã hội V.I.Lênin khẳng định vai trò kinh tế hàng hóa điều kiện sản xuất hàng hoá nhỏ chiếm ưu công xây dựng chủ nghĩa xã hội Nhận thấy quan liêu bắt đầu xuất nhà nước công nông non trẻ, ông đề nghị người cộng sản cần thường xuyên chống ba kẻ thù kiêu ngạo, học tham nhũng V.I.Lênin ý đến việc chống chủ nghĩa giáo điều vận dụng chủ nghĩa Mác không muốn lạc hậu so với sống Di sản kinh điển V.I.Lênin trở thành sở cho việc nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn đảng cộng sản Thiên tài lý luận thực tiễn V.I Lênin việc kế thừa, bảo vệ phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác người cộng sản đánh giá cao Họ đặt tên cho chủ nghĩa chủ nghĩa Mác-Lênin Câu hỏi Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào cách mạng giới? Đáp Chủ nghĩa Mác-Lênin có ảnh to lớn lên thực tiễn phong trào công nhân nhân dân lao động giới Cách mạng tháng năm 1871 Pháp coi kiểm nghiệm thực tế chủ nghĩa Mác-Lênin; nhà nước kiểu mới- nhà nước chuyên vô sản lịch sử nhân loại (Công xã Pari) thành lập, kinh nghiệm thực tiễn rút từ lý luận cách mạng Tháng năm 1903, đảng Bônsêvích Nga thành lập theo tư tưởng chủ nghĩa Mác; đảng giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng 1905 Nga Chỉ sau 14 năm (năm 1917), đảng làm nên Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười (Nga) vĩ đại, mở kỷ nguyên phát triển cho nhân loại; chứng minh tính thực chủ nghĩa Mác-Lênin lịch sử Năm 1919, Quốc tế Cộng sản thành lập; năm 1922, Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xôviết (gọi tắt Liênxô) đời, đánh dấu liên minh giai cấp vô sản 12 quốc gia năm 1940, Liênxô gồm 15 nước hợp thành Với sức mạnh liên minh giai cấp vô sản đó, chiến tranh giới thứ II, Liênxô bảo vệ mình, mà giải phóng nước đông Âu khỏi xâm lược phátxít Đức Hệ thống xã hội chủ nghĩa thiết lập gồm Anbani, BaLan, Bungari, CuBa, Cộng hòa dân chủ Đức, Hung gari, Nam Tư, Liênxô, Rumani, Tiệp Khắc, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều tiên, Trung Quốc, Việt Nam Sự kiện làm cho chủ nghĩa tư không hệ thống trị xã hội mà nhân loại hướng tới; vai trò định hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa Mác-Lênin cổ vũ phong trào công nhân, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc hòa bình, dân tộc, dân chủ tiến xã hội Do nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, tháng 12 năm 1991, chủ nghĩa xã hội thực Liênxô đông Âu sụp đổ; nhiều đảng Cộng sản tây Âu từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa; thất bại kiểu nhà nước phúc lợi nước tư đòi hỏi người cộng sản lập trường vững vàng, kiên định, mà phải tỉnh táo, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin cách khoa học Thời đại ngày thời đại biến động sâu sắc Quá trình tạo tiền đề cho chủ nghĩa xã hội diễn xã hội tư phát triển xu hướng khách quan Thời đại ngày cho thấy vai trò to lớn lý luận, khoa học phát triển xã hội Những điều tất yếu đòi hỏi chủ nghĩa Mác-Lênin phải bổ sung, phát triển có khái quát Chỉ có vậy, chủ nghĩa Mác-Lênin giữ vai trò giới quan, phương pháp luận quan hệ với khoa học cụ thể định hướng phát triển xã hội loài người C.Mác, Ph.Ăngghen V.I.Lênin không để lại cho người cộng sản nói chung, người cộng sản Việt Nam nói riêng dẫn cụ thể đường độ lên chủ nghĩa xã hội nước Các quốc gia, dân tộc khác có đường khác lên chủ nghĩa xã hội, lẽ quốc gia, dân tộc có đặc thù riêng điều kiện kinh tế, trị, xã hội, lịch sử, văn hoá riêng đường riêng “đòi hỏi phải áp dụng nguyên tắc chủ nghĩa cộng sản cho nguyên tắc cải biến đắn vấn đề chi tiết, làm cho phù hợp, cho thích hợp với đặc điểm dân tộc đặc điểm nhà nước-dân tộc” Trên sở kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuất phát từ học cải tạo xây dựng chủ nghĩa xã hội từ thực trạng kinh tế-xã hội đất nước, Đảng ta đề đường lối đưa đất nước ta bước độ lên chủ nghĩa xã hội Thực tiễn trình đổi đặt hàng loạt vấn đề mẻ phức tạp kinh tế, trị, văn hoá; vấn đề giải lý luận, chắn giải tư lý luận MácLênin Câu hỏi Mục đích yêu cầu việc học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin? Đáp Học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin cần phải theo phương pháp gắn quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn đất nước thời đại; Học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin cần phải hiểu tinh thần, thực chất nó; tránh bệnh kinh viện, giáo điều học tập, nghiên cứu vận dụng nguyên lý thực tiễn; Học tập, nghiên cứu môn học nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin mối quan hệ với nguyên lý khác; phận lý luận cấu thành phải gắn kết với phận lý luận cấu thành lại để thấy thống phận chủ nghĩa Mác-Lênin; đồng thời nên nhận thức nguyên lý tiến trình phát triển lịch sử tư tưởng nhân loại Câu hỏi Vấn đề triết học? Đáp Câu trả lời gồm ba ý lớn 1) Khái niệm vấn đề triết học Khởi điểm lý luận học thuyết triết học vấn đề mối quan hệ tư với tồn tại; tinh thần với vật chất; chủ quan với khách quan Vấn đề triết học có đặc điểm a) Đó vấn đề rộng nhất, chung đóng vai trò tảng, định hướng để giải vấn đề khác b) Nếu không giải vấn đề sở để giải vấn đề khác, chung triết học c) Giải vấn đề thể giới quan nhà triết học giới quan sở tạo phương hướng nghiên cứu giải vấn đề lại triết học 2) Định nghĩa Theo Ph.Ăngghen, “Vấn đề lớn triết học, đặc biệt triết học đại, vấn đề quan hệ tư tồn tại” 3) Hai nội dung (hai mặt) vấn đề triết học a) Mặt thứ nhất(mặt thể luận) vấn đề triết học giải mối quan hệ ý thức với vật chất Cái sinh quy định gì- giới vật chất sinh quy định giới tinh thần; ngược lại, giới tinh thần sinh quy định giới vật chất- mặt thứ vấn đề triết học Giải mặt thứ vấn đề triết học sở phân chia nhà triết học học thuyết họ thành hai trường phái đối lập chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm triết học; phân chia nhà triết học học thuyết họ thành triết học nguyên (còn gọi nguyên luận) triết học nhị nguyên (còn gọi nhị nguyên luận) b) Mặt thứ hai (mặt nhận thức luận) vấn đề triết học giải mối quan hệ khách thể với chủ thể nhận thức, tức trả lời câu hỏi liệu người có khả nhận thức giới (hiện thực khách quan) hay không? Giải mặt thứ hai vấn đề triết học sở phân chia nhà triết học học thuyết họ thành phái khả tri (có thể biết giới), bất khả tri (không thể biết giới) hoài nghi luận (hoài nghi chất nhận thức người giới) Câu hỏi Bản chất, nội dung chủ nghĩa vật biện chứng? Đáp Câu trả lời gồm ba ý lớn 1) Chủ nghĩa vật biện chứng sở lý luận giới quan khoa học; khoa học quy luật chung vận động phát triển tự nhiên, xã hội tư Triết học Mác-Lênin triết học vật, triết học coi ý thức tính chất dạng vật chất có tổ chức cao não người nhiệm vụ não người phản ánh giới tự nhiên Sự phản ánh có tính biện chứng, nhờ mà người nhận thức mối quan hệ qua lại chung vật, tượng giới vật chất; đồng thời nhận thức rằng, vận động phát triển giới kết mâu thuẫn tồn bên giới vận động 2) Chủ nghĩa vật biện chứng hình thức cao hình thức chủ nghĩa vật Bản chất thể a) Giải vật biện chứng vấn đề triết học b) Sự thống chủ nghĩa vật với phép biện chứng tạo nên chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật biện chứng không phương pháp giải thích, nhận thức giới, mà phương pháp cải tạo giới giai cấp công nhân trình cải tạo xây dựng xã hội c) Quan niệm vật lịch sử cách mạng học thuyết xã hội d) Sự thống tính khoa học với tính cách mạng; lý luận với thực tiễn tạo nên tính sáng tạo triết học Mác 3) Nội dung chủ nghĩa vật biện chứng gồm nhiều phận, thể luận vật biện chứng; nhận thức luận biện chứng vật vật biện chứng xã hội Với chất nội dung vậy, chủ nghĩa vật biện chứng có chức giới quan vật biện chứng chức phương pháp luận biện chứng vật, tạo sở cho định hướng hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Câu hỏi Khái lược vai trò (chức năng) giới quan phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng? Đáp.Chủ nghĩa vật biện chứng có nhiều chức năng, chức giới quan vật biện chứng chức phương pháp luận biện chứng vật nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng 1) Thế giới quan hệ thống nguyên tắc, quan điểm, niềm tin giới; thân người, sống vị trí người giới Vai trò giới quan định hướng hoạt động quan hệ cá nhân, giai cấp, tập đoàn người, xã hội nói chung thực Hệ thống quan niệm triết học, kinh tế trị-xã hội sở khoa học giới quan vật biện chứng giới quan vật biện chứng trước hết thể cách giải vấn đề triết học; theo vật chất có trước quy định ý thức (duy vật), ý thức tồn độc lập tương đối tác động trở lại vật chất (biện chứng) Trong lĩnh vực kinh tế, giới quan vật biện chứng thể chỗ lực lượng sản xuất (cái thứ nhất) quy định ý quan hệ sản xuất (cái thứ hai), sở hạ tầng (cái thứ nhất) quy định kiến trúc thượng tầng (cái thứ hai); thứ hai tồn độc lập tương đối tác động trở lại thứ Trong lĩnh vực xã hội, tồn xã hội (cái thứ nhất) quy định ý thức xã hội (cái thứ hai); ý thức xã hội tồn độc lập tương đối tác động trực tiếp hay gián tiếp trở lại tồn xã hội 2) Phương pháp luận hệ thống quan điểm, nguyên tắc xuất phát đạo chủ thể việc xác định phương pháp việc xác định phạm vi, khả áp dụng chúng cách hợp lý, có hiệu tối đa Phương pháp luận lý luận phương pháp, khoa học phương pháp Nhiệm vụ phương pháp luận giải vấn đề phương pháp gì? Bản chất, nội dung, hình thức phương pháp sao? Phân loại phương pháp cần dựa vào tiêu chí gì? Vai trò phương pháp hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn? v.v Chức phương pháp luận biện chứng vật thể hệ thống nguyên tắc, phương pháp tổ chức xây dựng hoạt động lý luận hoạt động thực tiễn, đồng thời học thuyết hệ thống phương pháp luận chung khoa học chuyên ngành Phương pháp luận biện chứng vật thống biện chứng phương pháp luận môn, phương pháp luận chung cụ thể hoá lĩnh vực hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Với tư cách hệ thống tri thức chung giới vai trò, vị trí người giới với việc nghiên cứu quy luật chung tự nhiên, xã hội tư duy, chủ nghĩa vật biện chứng thực chức phương pháp luận chung Mỗi luận điểm chủ nghĩa vật biện chứng đồng thời nguyên tắc việc xác định, lý luận phương pháp Những chức tạo khả cải tạo giới chủ nghĩa vật biện chứng, trở thành công cụ hữu hiệu hoạt động chinh phục tự nhiên nghiệp giải phóng người Thế giới quan vật biện chứng phương pháp luận biện chứng vật triết học sở lý luận tảng chủ nghĩa Mác-Lênin Nắm vững chúng điều kiện tiên để nghiên cứu toàn hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, mà sở để vận dụng sáng tạo phát triển chúng vào hoạt động nhận thức; giải thích, nhận thức giải vấn đề cấp bách thực tiễn đất nước thời đại đặt Câu hỏi 10 Định nghĩa, nội dung ý nghĩa định nghĩa vật chất V.I Lênin? Đáp.Câu trả lời gồm bốn ý lớn 1) Các quan niệm vật chất nhà vật trước Mác đồng vật chất với dạng vật chất cụ thể (triết học vật cổ đại); đồng vật chất với dạng vật chất cụ thể tính chất chúng (triết học vật kỷ XVII-XVIII) 2) Các phát minh của vật lý học cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX bác bỏ quan niệm đồng vật chất với dạng cụ thể vật chất với thuộc tính vật chất nhà triết học vật cổ đại cận đại Tia X- sóng điện từ có bước sóng ngắn; sau xạ hạt Anpha, nguyên tố Urani chuyển thành nguyên tố khác; điện tử thành phần tạo nên nguyên tử; khối lượng điện tử tăng lên vận tốc điện tử tăng Từ góc độ triết học, chủ nghĩa tâm giải thích sai lệch phát minh trên; chí nhà khoa học cho vật chất (được họ đồng với nguyên tử khối lượng) tiêu tan chủ nghĩa vật sở để tồn Điều đòi hỏi khắc phục “cuộc khủng hoảng” phương pháp luận vật lý; tạo đà cho phát triển nhận thức vật biện chứng vật chất, tính chất 3) Định nghĩa vật chất V.I.Lênin “Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác” Những nội dung định nghĩa vật chất V.I.Lênin a) Vật chất gì? +) Vật chất phạm trù triết học nên vừa có tính trừu tượng vừa có tính cụ thể *) Tính trừu tượng vật chất dùng để đặc tính chung, chất vật chấtđó đặc tính tồn khách quan, độc lập với ý thức người tiêu chí để phân biệt vật chất vật chất *) Tính cụ thể vật chất thể chỗ nhận biết vật chất giác quan người; nhận thức vật chất thông qua việc nghiên cứu vật, tượng vật chất cụ thể +) Vật chất thực khách quan có đặc tính tồn không phụ thuộc vào giác quan người +) Vật chất có tính khách thể- người nhận biết vật chất giác quan b) Ý thức gì? ý thức chép lại, chụp lại, phản ánh lại thực khách quan giác quan Nhờ đó, người trức tiếp gián tiếp nhận thức thực khách quan Chỉ có vật, tượng thực khách quan chưa người nhận biết biết c) Nội dung thứ ba suy từ hai nội dung để xác định mối quan hệ biện chứng thực khách quan (vật chất) với cảm giác (ý thức) Vật chất (cái thứ nhất) có trước, tồn độc lập, không phụ thuộc vào ý thức quy định ý thức Ý thức (cái thứ hai) có sau vật chất, phụ thuộc vào vật chất vậy, vật chất nội dung, nguồn gốc khách quan ý thức, nguyên nhân làm cho ý thức phát sinh Tuy nhiên, ý thức tồn độc lập tương đối so với vật chất có tác động, chí chuyển thành sức mạnh vật chất thâm nhập vào quần chúng quần chúng vận dụng 4) Ý nghĩa giới quan phương pháp luận định nghĩa hoạt động nhận thức thực tiễn a) Định nghĩa đưa lại giới quan vật biện chứng vấn đề triết học Về mặt thứ vấn đề triết học, định nghĩa khẳng định vật chất có trước, ý thức có sau; vật chất nguồn gốc khách quan cảm giác, ý thức (khắc phục quan điểm vật chất chủ nghĩa vật cổ cận đại vật chất) Về mặt thứ hai vấn đề triết học, định nghĩa khẳng định ý thức người có khả nhận thức giới vật chất (chống lại thuyết biết hoài nghi luận) Thế giới quan vật biện chứng xác định vật chất lĩnh vực xã hội; tồn xã hội quy định ý thức xã hội, kinh tế quy định trị v.v tạo sở lý luận cho nhà khoa học tự nhiên, đặc biệt nhà vật lý vững tâm nghiên cứu giới vật chất b) Định nghĩa đưa lại phương pháp luận biện chứng vậtcủa mối quan hệ biện chứng vật chất với ý thức Theo đó, vật chất có trước ý thức, nguồn gốc quy định ý thức nên hoạt động cần xuất phát từ thực khách quan, tôn trọng quy luật vốn có vật, tượng; đồng thời cần thấy tính động, tích cực ý thức để phát huy tính động chủ quan tránh chủ quan ý chí mà biểu tuyệt đối hoá vai trò, tác dụng ý thức, cho người làm tất mà không cần đến tác động quy luật khách quan, điều kiện vật chất cần thiết Câu hỏi 11 Phương thức, hình thức tồn vật chất? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Vận động phương thứctồn vật chất Chủ nghĩa vật biện chứng cho rằng, a) Vận động, hiểu theo nghĩa chung nhất,- tức hiểu phương thức tồn vật chất, thuộc tính cố hữu vật chất,- bao gồm tất thay đổi trình diễn vũ trụ, kể từ thay đổi vị trí đơn giản tư b) Các hình thức (dạng) vận động vật chất Có năm dạng vận động vật chất; vận động học- di chuyển vị trí vật thể không gian; vận động vật lý- vận động phân tử, hạt bản, vận động điện tử, trình nhiệt, điện v.v; vận động hoá học- vận động nguyên tử, trình hoá hợp phân giải chất; vận động sinh vật- trao đổi chất thể sống môi trường; vận động xã hội- thay hình thái kinh tế-xã hội c) Năm dạng vận động quan hệ chặt chẽ với Một hình thức vận động thực có tác động qua lại với nhiều hình thức vận động khác Một hình thức vận động có khả chuyển hoá thành hình thức vận động khác, quy hình thức vận động thành hình thức vận động khác Mỗi vật, tượng gắn liền với nhiều hình thức vận động đặc trưng hình thức vận động d) Vận động đứng im Thế giới vật chất trình vận động không ngừng, vận động không ngừng có tượng đựng im tương đối Nên hiểu tượng đứng im xẩy hình thức vận động vật chất lúc quan hệ định đó, xét đến cùng, vật chất luôn vận động Nếu vận động tồn biến đổi vật, tượng, đứng im tương đối ổn định, bảo toàn quảng tính vật, tượng Như vậy, đứng im tương đối; tạm thời trạng thái đặc biệt vật chất vận động không ngừng 2) Không gian thời gian hình thức tồn vật chất Mọi vật, tượng tồn khách quan có vị trí, hình thức kết cấu, độ dài ngắn, cao thấp nó- tất thuộc tính gọi không gian không gian biểu tồn cách biệt vật, tượng với nhau, biểu quảng tính, trật tự phân bố chúng Mọi vật, tượng tồn trạng thái không ngừng biến đổi, nhanh, chậm, chuyển hoá lẫn nhau- tất thuộc tính gọi thời gian thời gian hình thức tồn vật chất thể độ lâu biến đổi; trình tự xuất vật, trạng thái khác giới vật chất; thời gian đặc trưng cho trình tự diễn biến trình vật chất, tính tách biệt giai đoạn khác trình Tuy hình thức tồn vật chất, không gian thời gian có khác Sự khác nằm chỗ, không gian có ba chiều rộng, cao dài; thời gian có chiều trôi từ khứ tới tương lai Câu hỏi 12 Tính thống vật chất giới? Đáp Vấn đề tính thống giới gắn liền với cách giải vấn đề triết học Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định chất giới vật chất; vật, tượng thống với tính vật chất Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định chất giới vật chất; vật, tượng thống với tính vật chất Điều thể 1) Mọi vật, tượng giới có tính vật chất tồn khách quan, độc lập với ý thức người 2) Mọi vật, tượng giới dạng cụ thể vật chất; chúng mang đặc tính chung vật chất (tồn vĩnh viễn, nghĩa không trở số 0, không đi); sinh từ vật chất (ý thức chẳng hạn) 3) Thế giới vật chất tồn vĩnh viễn vô tận Trong giới khác vật chất vận động, biến đổi chuyển hoá theo quy luật khách quan chung 4) Tính thống vật chất giới thể tồn giới thông qua giới vô cơ, giới hữu tranh tổng thể giới nhất; chúng có liên hệ tác động qua lại, chuyển hoá lẫn nhau, vận động phát triển Các trình cho phép thấy đầy đủ thống vật chất giới hình thức giai đoạn phát triển, từ hạt đến phân tử, từ phân tử đến thể sống, từ thể sống đến người xã hội loài người Quan điểm chất vật chất tính thống vật chất giới chủ nghĩa vật biện chứng không định hướng việc giải thích tính phong phú, đa dạng giới, mà định hướng nhận thức tính phong phú, đa dạng trình hoạt động cải tạo tự nhiên hợp quy luật Câu hỏi 13 Nguồn gốc ý thức? Đáp Câu trả lời có hai ý lớn 1) Nguồn gốc tự nhiên ý thức (não người + phản ánh) a) Não người sản phẩm trình tiến hoá lâu dài giới vật chất, từ vô tới hữu cơ, chất sống (thực vật động vật) đến người- sinh vật-xã hội Là tổ chức vật chất có cấu trúc tinh vi; khoảng 370g có tới 14-15 tỷ tế bào thần kinh liên hệ với với giác quan tạo mối liên hệ thu, nhận đa dạng để não người điều khiển hoạt động thể giới bên Hoạt động ý thức người diễn sở hoạt động thần kinh não bộ; não hoàn thiện hoạt động thần kinh hiệu quả, ý thức người phong phú sâu sắc Điều lý giải trình tiến hóa loài người trình phát triển lực nhận thức, tư đời sống tinh thần người bị rối loạn não bị tổn thương b) Sự phản ánh vật chất nguồn gốc tự nhiên ý thức Mọi hình thức vật chất có thuộc tính phản ánh phản ánh phát triển từ hình thức thấp lên hình thức caotùy thuộc vào kết cấu tổ chức vật chất Phản ánh tái tạo lại đặc điểm, tính chất dạng vật chất (dưới dạng thay đổi) dạng vật chất khác Quá trình phản ánh bao hàm trình thông tin, phản ánh (tác động) vật, tượng cụ thể vật chất, phản ánh (nhận tác động) chứa đựng thông tin vật, tượng Các hình thức phản ánh +) Phản ánh giới vô (gồm phản ánh vật lý phản ánh hoá học) phản ánh thụ động, không định hướng không lựa chọn +) Phản ánh thực vật tính kích thích +) Phản ánh động vật có định hướng, lựa chọn để nhờ mà động vật thích nghi với môi trường sống Trong phản ánh động vật có phản xạ không điều kiện (bản năng); phản xạ có điều kiện (tác động thường xuyên) động vật có thần kinh trung ương tạo nên tâm lý Hình thức phản ánh cao (phản ánh động, sáng tạo) làý thức người, đặc trưng cho dạng vật chất có tổ chức cao não người Tóm lại, phát triển hình thức phản ánh gắn liền với trình độ tổ chức vật chất khác ý thức nảy sinh từ hình thức phản ánh Quan điểm triết học chủ nghĩa Mác-Lênin ý thức chống lại quan điểm chủ nghĩa tâm tách rời ý thức khỏi hoạt động não người, thần bí hoá ý thức; đồng thời chống lại quan điểm chủ nghĩa vật tầm thường cho não tiết ý thức tương tự gan tiết mật 2) Nguồn gốc xã hội ý thức (lao động + ngôn ngữ) a) Lao động hoạt động có mục đích, có tính lịch sử-xã hội người nhằm tạo cải để tồn phát triển; đồng thời lao động tạo đời sống tinh thần nữa, lao động giúp người hoàn thiện Sự hoàn thiện đôi tay, việc biết chế tạo công cụ lao động làm cho ý thức không ngừng phát triển, tạo sở cho người nhận thức tính chất giới tự nhiên; dẫn đến lực tư trừu tượng, khả phán đoán, suy luận dần hình thành phát triển b) Trong trình lao động người liên kết với nhau, tạo thành mối quan hệ xã hội tất yếu mối quan hệ thành viên xã hội không ngừng củng cố phát triển dẫn đến nhu cầu cần thiết “phải trao đổi với điều đấy” nên ngôn ngữ xuất Ngôn ngữ đời trở thành “cái vỏ vật chất ý thức”, thành phương ý thức Nhờ ngôn ngữ, người khái quát hoá, trừu tượng hoá kinh nghiệm để truyền lại cho Ngôn ngữ sản phẩm lao động, đến lượt nó, ngôn ngữ lại thúc đẩy lao động phát triển Như vậy, não người với giới vật chất tác động lên não nguồn gốc tự nhiên ý thức với quan điểm ý thức, chủ nghĩa vật biện chứng chống lại quan điểm chủ nghĩa tâm tách rời ý thức khỏi hoạt động não, thần bí hoá ý thức; đồng thời chống lại quan điểm chủ nghĩa vật tầm thường cho não tiết ý thức tương tự gan tiết mật Câu hỏi 14 Bản chất ý thức? Đáp Bản chất ý thức thể qua bốn điểm Điểm xuất phát để hiểu chất ý thức thừa nhận ý thức phản ánh, hình ảnh tinh thần vật, tượng khách quan Ý thức thuộc phạm vi chủ quan, tính vật chất, mà hình ảnh phi cảm tính vật, tượng cảm tính phản ánh Bản chất ý thức thể phản ánh động, sáng tạo giới khách quan vào não người; hình ảnh chủ quan giới khách quan 1) Ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan hình ảnh bị giới khách quan quy định nội dung lẫn hình thức thể hiện; giới không y nguyên vốn có, mà bị chủ quan người cải biến thông qua tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, nhu cầu v.v Ý thức “chẳng qua vật chất đem chuyển vào đầu óc người cải biến đó” Có thể nói, ý thức phản ánh thực, ngôn ngữ diễn đạt thực nói lên tư tưởng Các tư tưởng tín hiệu hoá dạng cụ thể vật chất- ngôn ngữ- mà người cảm giác Không có ngôn ngữ ý thức hình thành tồn 2) Ý thức phản ánh động, sáng tạo, thể chỗ, ý thức phản ánh giới có chọn lọc- tùy thuộc vào mục đích chủ thể nhận thức Sự phản ánh nhằm nắm bắt chất, quy luật vận động phát triển vật, tượng; khả vượt trước (dự báo) ý thức tạo nên lường trước tình gây tác động tốt, xấu lên kết hoạt động mà người hướng tới Có dự báo đó, người điều chỉnh chương trình cho phù hợp với dự kiến xu hướng phát triển vật, tượng; xây dựng mô hình lý tưởng, đề phương pháp thực phù hợp nhằm đạt kết tối ưu Như vậy, ý thức không phản ánh giới khách quan, mà tạo giới khách quan 3) Ý thức tượng xã hội mang chất xã hội Sự đời tồn ý thức gắn liền với hoạt động thực tiễn; chịu chi phối không quy luật sinh học, mà chủ yếu quy luật xã hội; nhu cầu giao tiếp xã hội điều kiện sinh hoạt thực xã hội quy định Với tính động, ý thức sáng tạo lại thực theo nhu cầu thân thực tiễn xã hội Ở thời đại khác nhau, chí thời cách mạng diễn phương pháp hoà bỡnh hay bạo lực, điều hoàn toàn tuỳ thuộc vào điều kiện lịch sử-cụ thể nước bối cảnh quốc tế chung thời điểm, vào lựa chọn lực lượng cách mạng 20 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Câu hỏi Khái niệm giai cấp công nhân? Đáp Câu trả lời gồm hai ý 1) Các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học dùng nhiều thuật ngữ khác để giai cấp có lợi ích đối lập trực tiếp với giai cấp tư sản xã hội tư chủ nghĩa- giai cấp công nhân, giai cấp vô sản, giai cấp người lao động làm thuê v.v Giai cấp sản phẩm đại công nghiệp tư chủ nghĩa cho dù tên gọi có khác nhau, có hai tiêu chí để xác định giai cấp công nhân, phân biệt với lực lượng xã hội khác a) Về phương thức sản xuất, giai cấp công nhân người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp, ngày đại xã hội hoá cao Đây tiêu chí để phân biệt người công nhân đại với người thợ thủ công thời trung cổ hay người thợ công trường thủ công b) Về vị trí giai cấp công nhân quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa, giai cấp công nhân người tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bị nhà tư bóc lột giá trị thặng dư Chính thuộc tính biến giai cấp công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản dựa vào mà C.Mác Ph.Ănghen gọi giai cấp công nhân giai cấp vô sản xã hội tư Cũng cần lưu ý rằng, giai cấp công nhân giai cấp đời phát triển gắn với đời phát triển đại công nghiệp, nên tìm hiểu giai cấp công nhân cần thấy khái niệm mở Sự biến đổi giai cấp công nhân diễn thường xuyên, liên tục, số lượng, chất lượng, đặc biệt biến đổi cấu Công nhân không bao gồm người làm thuê (ở nước tư chủ nghĩa), mà phận không nhỏ trở thành người làm chủ, nắm quyền lãnh đạo xã hội (ở nước xã hội chủ nghĩa); họ không bao gồm người lao động chân tay mà bao gồm người lao động sản xuất với trình độ trí tuệ cao; họ không gồm người lao động công nghiệp trực tiếp tạo giá trị vật chất cho xã hội mà bao gồm người lao động ngành dịch vụ hoạt động theo lối công nghiệp Câu hỏi Nội dung điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn Sứ mệnh lịch sử giai cấp nhiệm vụ lịch sử giao phó cho giai cấp (do địa vị kinh tế-xã hội khách quan giai cấp quy định) để thực bước chuyển cách mạng từ hình thái kinh tế-xã hội tồn sang hình thái kinh tế-xã hội cao hơn, tiến 1) Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân xuất phương thức sản xuất tư chủ nghĩa không khắc phục mâu thuẫn vốn có Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử xoá bỏ phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn nhân loại khỏi áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa cao hơn, tiến Về thực chất, nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, lãnh đạo Đảng Cộng sản, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, thể qua hai giai đoạn lật đổ thống trị giai cấp tư sản, giành quyền tay giai cấp công nhân sử dụng quyền để cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thiết lập quyền nhân dân để tiến hành cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2) Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân a) Xuất phát từ địa vị kinh tế-xã hội +) giai cấp công nhân phận quan trọng nhất, cách mạng lực lượng sản xuất tư chủ nghĩa; đại diện cho lực lượng sản xuất đại, có trình độ xã hội hoá cao; tiêu biểu cho xu hướng phát triển xã hội loài người; nhân tố định phá vỡ quan hệ sản xuất chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa, xây dựng phương thức sản xuất tiến phương thức sản xuất tư chủ nghĩa +) xã hội tư chủ nghĩa, giai cấp công nhân không có, tư liệu sản xuất; họ bán sức lao động cho giai cấp tư sản bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư; họ bị lệ thuộc hoàn toàn trình phân phối kết lao động họ Vì sống mình, giai cấp công nhân không đứng lên đấu tranh lật đổ thống trị giai cấp tư sản để giải phóng đồng thời giải phóng toàn xã hội +) giai cấp công nhân đại diện cho phương thức sản xuất dựa chế độ sở hữu xã hội bóc lột, nên lợi ích giai cấp công nhân phù hợp với lợi ích người lao động Do đó, họ có khả tập hợp, lãnh đạo người lao động bị áp làm cách mạng xoá bỏ chế độ người bóc lột người; xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa- nơi không áp bức, bóc lột b) Xuất phát từ đặc điểm trị-xã hội giai cấp công nhân +) giai cấp công nhân giai cấp tiên tiến nhất; giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến ngày đại mang tính xã hội hóa cao Đồng thời đấu tranh chống áp bức, bóc lột luyện cung cấp cho giai cấp công nhân tri thức xã hội-chính trị cần thiết cho giai cấp tiên tiến +) giai cấp công nhân giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để, thể mục tiêu cách mạng xóa bỏ tận gốc chế độ người bóc lột người, xoá bỏ hoàn toàn chế độ tư hữu, giải phóng giải phóng toàn nhân loại khỏi chế độ áp bức, bóc lột Giai cấp công nhân hoàn toàn thực mục tiêu có tảng lý luận tiên tiến chủ nghĩa Mác-Lênin +) giai cấp công nhân giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao; ý thức hình thành lao động công nghiệp đại, với điều kiện sản xuất tập trung, phân công lao động tỉ mỉ nên buộc công nhân phải có tác phong công nghiệp từ tác phong công nghịêp mà ý thức tổ chức kỷ luật hình thành Mặt khác, giai cấp công nhân thường xuyên phải đương đầu với máy đàn áp khổng lồ nhiều thủ đoạn thâm độc giai cấp tư sản, vậy, để đấu tranh chống lại máy ấy, giai cấp công nhân phải đoàn kết, tổ chức chặt chẽ có ý thức tổ chức kỷ luật cao d) giai cấp công nhân giai cấp có chất quốc tế Do giai cấp công nhân tất nước tư chủ nghĩa có địa vị kinh tế-xã hội giống nhau, vậy, họ có mục tiêu đấu tranh chung Mặt khác, chủ nghĩa tư lực lượng quốc tế nên muốn giành thắng lợi, giai cấp công nhân phải đoàn kết quốc tế Câu hỏi Quy luật hình thành, phát triển Đảng Cộng sản vai trò trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Quy luật hình thành, phát triển Đảng Cộng sản Đảng Cộng sản đội tiên phong, tổ chức trị cao giai cấp công nhân Đảng Cộng sản bao gồm người tiên tiến giai cấp công nhân nhân dân lao động; đấu tranh triệt để trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động a) Đảng Cộng sản đời sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân +) có áp giai cấp có đấu tranh giai cấp Ngay từ đời giai cấp công nhân tiến hành đấu tranh chống áp bức, bóc lột giai cấp tư sản Những đấu tranh ban đầu diễn lẻ tẻ mang tính tự phát mục đích kinh tế, thiếu lý luận cách mạng tổ chức tiên phong lãnh đạo nên thất bại Chính phát triển phong trào công nhân đặt đòi hỏi phải có lý luận tiên tiến dẫn đường để tổ chức, giáo dục, giác ngộ giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử mình, để vạch cho giai cấp công nhân đường lối phương pháp cách mạng khoa học Chủ nghĩa Mác đời đáp ứng đòi hỏi phong trào công nhân +) Chủ nghĩa Mác đời nhanh chóng thâm nhập vào phong trào công nhân, trở thành hệ tư tưởng, vũ khí lý luận giai cấp công nhân Mặt khác, thông qua phong trào công nhân chủ nghĩa Mác kiểm nghiệm, bổ sung, phát triển ngày hoàn thiện c) chủ nghĩa Mác đời có phận ưu tú giai cấp công nhân tiếp thu Bộ phận tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân, giáo dục, giác ngộ tổ chức công nhân đấu tranh, Đảng Cộng sản đời từ trình hoạt động cụ thể b) Đảng Cộng sản sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân; nước, kết hợp sản phẩm lịch sử, thực đường đặc biệt, tuỳ theo điều kiện cụ thể Ở nhiều nước thuộc địa, nửa thuộc địa, Đảng Cộng sản đời sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân phong trào yêu nước 2) Vai trò Đảng Cộng sản trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân a) Đảng Cộng sản nhân tố bảo đảm cho giai cấp công nhân hoàn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử b) Đảng Cộng sản lãnh tụ trị giai cấp công nhân nhân dân lao động Nhờ có lý luận tiên phong chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng vận dụng vào điều kiện cụ thể để đề đường lối chiến lược, sách lược, cương lĩnh cách mạng đắn cho trình cách mạng cho giai đoạn cách mạng c) Đảng Cộng sản đại biểu trung thành cho lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc, vậy, lãnh đạo Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân tập trung sức mạnh nước quốc tế đấu tranh thực sứ mệnh lịch sử d) Đảng Cộng sản tham mưu chiến đấu giai cấp công nhân Đây nơi tổ chức, lôi cuốn, giáo dục, động viên giai cấp công nhân tầng lớp nhân dân lao động thực cương lĩnh cách mạng đề Như vậy, có lãnh đạo Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân nhân dân lao động có thống tư tưởng, tổ chức hành động; chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác, đảm bảo cho cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi Câu hỏi Cách mạng xã hội chủ nghĩa nguyên nhân nó? Đáp Câu trả lời gồm hai ý 1) Cách mạng xã hội chủ nghĩalà cách mạng nhằm thay chế độ tư chủ nghĩa chế độ xã hội chủ nghĩa; cách mạng đó, giai cấp công nhân người lãnh đạo với quần chúng nhân dân lao động khác xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh a) Theo nghĩa hẹp, cách mạng xã hội chủ nghĩa cách mạng trị, kết thúc việc giai cấp công nhân nhân dân lao động giành quyền, thiết lập nhà nước giai cấp công nhân nhân dân lao động b) Theo nghĩa rộng, cách mạng xã hội chủ nghĩa gồm hai giai đoạn; giai đoạn giai cấp công nhân giành quyền, tổ chức thành giai cấp thống trị giai đoạn giai cấp công nhân sử dụng quyền để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội tất lĩnh vực đời sống xã hội 2) Nguyên nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa Cũng cách mạng diễn lịch sử, cách mạng xã hội chủ nghĩa kết tất yếu việc giải mâu thuẫn đối kháng lòng chủ nghĩa tư bản: a) Dưới chủ nghĩa tư bản, phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, lực lượng sản xuất đạt tới trình độ xã hội hoá ngày cao làm cho quan hệ sản xuất dựa chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất trở nên lạc hậu, lỗi thời, kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Điều đặt đòi hỏi phải tiến hành cách mạng xã hội để xoá bỏ quan hệ sản xuất lỗi thời, thay quan hệ sản xuất mới, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển b) Mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất xã hội tư chủ nghĩa biểu mặt xã hội mâu thuẫn giai cấp công nhân giai cấp tư sản Mâu thuẫn phát triển ngày gay gắt mâu thuẫn đối kháng điều hoà, giải cách mạng xã hội – cách mạng xã hội chủ nghĩa c) Tuy nhiên, mâu thuẫn tự không dẫn đến cách mạng mà cách mạng xã hội chủ nghĩa muốn nổ giai cấp công nhân cần phải nhận thức sứ mệnh lịch sử mình, biết nắm bắt tình thế, thời cách mạng để tổ chức tiến hành cách mạng Cách mạng xã hội chủ nghĩa không diễn tự phát, mà kết trình đấu tranh tự giác, lâu dài, gian khổ giai cấp công nhân nhân dân lao động chống lại thống trị giai cấp tư sản, lãnh đạo Đảng cộng sản Câu hỏi Nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm ba ý lớn Cách mạng xã hội chủ nghĩa cách mạng toàn diện, sâu sắc triệt để tất lĩnh vực đời sống xã hội 1) Nội dung trị cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm đưa giai cấp công nhân nhân dân lao động từ địa vị nô lệ, bị áp bức, bóc lột lên địa vị làm chủ xã hội Muốn vậy: a) Giai cấp công nhân lãnh đạo Đảng Cộng sản tiến hành cách mạng lật đổ thống trị giai cấp bóc lột, giành quyền, thiết lập nhà nước giai cấp công nhân nhân dân lao động b) Nâng cao trình độ dân trí, tạo điều kiện để nhân dân lao động tham gia vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội c) Từng bước xây dựng hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa 2) Nội dung kinh tế cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng xã hội chủ nghĩa thực chất có tính kinh tế Giành quyền tay giai cấp công nhân nhân dân lao động bước đầu Nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa định cho thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế a) Trước hết, làm thay đổi vị trí, vai trò người lao động tư liệu sản xuất cách xoá bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất, thiết lập chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu b) Phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao suất lao động, cải thiện đời sống nhân dân, khuyến khích khả sáng tạo người lao động c) Thực nguyên tắc phân phối theo lao động, đảm bảo công xã hội theo tiêu chí suất lao động, hiệu lao động thước đo đánh giá đóng góp người cho xã hội 3) Nội dung văn hoá-tư tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng văn hoá mới, hệ tư tưởng người xã hội chủ nghĩa a) Giáo dục, truyền bá hệ tư tưởng giai cấp công nhân tầng lớp nhân dân, toàn xã hội, bước xây dựng giới quan nhân sinh quan cho người lao động b) Xây dựng văn hóa sở kế thừa cách có chọn lọc nâng cao giá trị văn hoá truyền thống dân tộc, tiếp thu giá trị văn hoá tiên tiến thời đại, giải phóng người lao động mặt tinh thần c) Xây dựng người xã hội chủ nghĩa giàu lòng yêu nước, có lĩnh trị, nhân văn, nhân đạo, có hiểu biết, có khả giải cách đắn mối quan hệ cá nhân, gia đình xã hội Như vậy, cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn toàn diện tất lĩnh vực đời sống xã hội Các nội dung cách mạng có quan hệ gắn kết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, tạo tiền đề cho nhau, thúc đẩy phát triển Câu hỏi Tính tất yếu sở khách quan liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Tính tất yếu liên minh công nông Qua thực tiễn cách mạng châu Âu, đặc biệt cách mạng Pháp, C.Mác rút kết luận, đấu tranh giành quyền giai cấp công nhân không giành thắng lợi không ủng hộ giai cấp nông dân Công xã Pari (1871) cách mạng vô sản, thiết lập nên nhà nước chuyên vô sản đầu tiên, nhà nước tồn 72 ngày Khi phân tích nguyên nhân thất bại công xã, C Mác Ph.Ăngghen rõ, giai cấp công nhân không liên minh với giai cấp nông dân nên không tạo sở trị-xã hội rộng lớn vững để bảo vệ quyền giai cấp công nhân V.I.Lênin làm rõ ý nghĩa chiến lược vấn đề cho rằng, nhân tố cho thắng lợi không chỗ giai cấp công nhân có tổ chức chiếm đa số dân cư, mà chỗ giai cấp công nhân có ủng hộ nông dân hay không Ông đặc biệt nhấn mạnh tính tất yếu liên minh công nông giai đoạn cải tạo xây dựng chủ nghĩa xã hội Như vậy, xây dựng khối liên minh công nông tất yếu trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai đoạn giành, giữ sử dụng quyền để xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 2) Cơ sở khách quan liên minh công nông a) Liên minh công nông nhu cầu nội cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo nên động lực cách mạng, đảm bảo vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân, điều kiện định thắng lợi đấu tranh giành quyền công cải tạo xây dựng xã hội mới; b) Liên minh công nông xuất phát từ mối liên hệ tự nhiên gắn bó thống lợi ích giai cấp công nhân giai cấp nông dân Cả hai giai cấp người lao động bị áp có mục tiêu, nguyện vọng muốn giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất cộng; c) Liên minh công nông gắn bó thống sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệp- hai ngành sản xuất xã hội Nếu liên minh chặt chẽ công nhân nông dân hai ngành kinh tế phát triển Câu hỏi Nội dung nguyên tắc liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Nội dung liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân: a) Nội dung trị liên minh: +) Trong giai đoạn đấu tranh giành quyền, liên minh công nông nhằm lật đổ quyền giai cấp thống trị cũ, giành lấy quyền tay giai cấp công nhân nhân dân lao động +) Trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, liên minh công nông sở trị-xã hội vững quyền nhà nước, giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản, phát huy quyền làm chủ nhân dân, bảo vệ thành cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa +) Để thực liên minh trị cần xây dựng bước hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa b) Nội dung kinh tế liên minh nội dung nhất, định nhất, sở cho liên minh lĩnh vực khác +) Liên minh công nông lĩnh vực kinh tế kết hợp giải đắn nhu cầu, lợi ích kinh tế hai giai cấp lợi ích xã hội +) Liên minh kinh tế thể thông qua hợp tác, trao đổi mặt kinh tế kinh tế công nghiệp kinh tế nông nghiệp; qua vai trò nhà nước với hệ thống sách nông nghiệp, công nghiệp, công nhân, nông dân +) Thông qua liên minh công nông mặt kinh tế để bước đưa nông dân theo đường xã hội chủ nghĩa cách đưa họ vào đường hợp tác xã với bước phù hợp c) Nội dung văn hoá-xã hội liên minh +) Liên minh công nông nhằm xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày cao công nông +) Liên minh công nông nhằm xoá bỏ bất công, bất bình đẳng xã hội, xây dựng chuẩn mực xã hội lập trường giai cấp công nhân, tạo môi trường thuận lợi cho công, nông tầng lớp nhân dân lao động hoạt động đạt hiệu cao 2) Những nguyên tắc liên minh công nông +) Đảm bảo vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân khối liên minh Đây vấn đề có tính nguyên tắc để bước thực mục tiêu, lợi ích liên minh lập trường giai cấp công nhân +) Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện để khối liên minh bền vững, lâu dài +) Kết hợp giải đắn lợi ích hai giai cấp, xét cho quan hệ công nhân nông dân quan hệ hai chủ thể lợi ích, mà hệ thống lợi ích kinh tế sở định nhạy cảm Họ liên kết với trước hết nhằm thoả mãn nhu cầu kinh tế, mưu cầu sống, thoát khỏi nghèo nàn Câu hỏi Các giai đoạn phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Quan điểm C.Mác Ph.Ăngghen Hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa đời sau thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa, trải qua hai giai đoạn phát triển từ thấp đến cao +) Giai đoạn thấp xã hội cộng sản giai đoạn “thoát thai”, “lọt lòng” từ chủ nghĩa tư bản, mang “dấu vết” xã hội tư Đây thời kỳ độ trị, thời kỳ cải biến cách mạng toàn diện tất lĩnh vực đời sống xã hội Trong giai đoạn này, chế độ kinh tế phát triển văn hóa đạt tới giới hạn đảm bảo cho xã hội thực nguyên tắc phân phối làm theo lực, hưởng theo lao động +) Giai đoạn cao xã hội cộng sản giai đoạn chủ nghĩa cộng sản xây dựng hoàn toàn Ở giai đoạn người không lệ thuộc phiến diện cứng nhắc vào phân công lao động xã hội; lao động giai đoạn không phương tiện kiếm sống mà trở thành nhu cầu người Trình độ phát triển xã hội cho phép thực nguyên tắc phân phối theo nhu cầu 2) Quan điểm V.I.Lênin V.I.Lênin phát triển cụ thể hoá quan điểm phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa C.Mác Ph.Ăngghen Ông gọi giai đoạn thấp xã hội xã hội chủ nghĩa (hay chủ nghĩa xã hội), giai đoạn cao xã hội cộng sản chủ nghĩa (hay chủ nghĩa cộng sản) Đặc biệt, ông phát triển lý luận thời kỳ độ lâu dài từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Theo đó, hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chia làm ba giai đoạn +) Những đau đẻ kéo dài (thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội) V.I.Lênin mặt thừa nhận quan điểm C.Mác Ph.Ăngghen thời kỳ độ theo nghĩa rộng- từ xã hội tư chủ nghĩa lên xã hội cộng sản- độ trực tiếp từ nước tư chủ nghĩa phát triển cao lên xã hội cộng sản Mặt khác từ thực tiễn lịch sử, V.I.Lênin nói đến hình thức độ đặc biệt, gián tiếp nước tư phát triển mức trung bình độ bỏ qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa nhiều nước vốn nước nông nghiệp lạc hậu, nước tiền tư lên chủ nghĩa xã hội (quá độ đặc biệt đặc biệt); +) Xã hội xã hội chủ nghĩa- giai đoạn đầu hình thái kinh tế-xã hội cộng sản; + Xã hội cộng sản chủ nghĩa- giai đoạn cao hình thái kinh tế-xã hôi cộng sản Câu hỏi Tính tất yếu, đặc điểm thực chất thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội? Đáp Câu trả lời gồm ba ý lớn 1) Tính tất yếu thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội: a) Chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư hai chế độ xã hội khác chất Chủ nghĩa tư xây dựng sở chế độ tư hữu tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất, sở chế độ áp bức, bóc lột, bất công Chủ nghĩa xã hội xây dựng sở chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, tạo sở vật chất cho việc xoá bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng xã hội công bằng, bình đẳng Muốn có xã hội cần phải có thời gian định b) Chủ nghĩa xã hội có sở vật chất kỹ thuật sản xuất công nghiệp đại Với nước qua chế độ tư chủ nghĩa, phát triển chủ nghĩa tư tạo sở vật chất kỹ thuật định cho chủ nghĩa xã hội muốn sở phục vụ cho chủ nghĩa xã hội cần có thời gian tổ chức, săp xếp lại Với nước bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội cần có thời gian lâu dài để thực nhiệm vụ tiến hành công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa c) Các quan hệ xã hội chủ nghĩa không tự nảy sinh lòng chủ nghĩa tư bản, chúng kết trình xây dựng cải tạo xã hội chủ nghĩa Vì vậy, cần có thời gian để xây dựng phát triển quan hệ d) Xây dựng chủ nghĩa xã hội công việc mẻ, khó khăn phức tạp, phải cần có thời gian để giai cấp công nhân bước làm quen với công việc 2) Đặc điểm bật thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thời kỳ mà tồn đan xen yếu tố xã hội với tàn dư xã hội cũ Chúng đấu tranh với tất lĩnh vực đời sống xã hội a) Trên lĩnh vực kinh tế, tất yếu tồn kinh tế nhiều thành phần vận động theo định hướng xã hội chủ nghĩa; b) Trên lĩnh vực trị, tương ứng với kinh tế nhiều thành phần cấu xã hộigiai cấp đa dạng, phức tạp Các giai cấp, tầng lớp vừa hợp tác, vừa đấu tranh với nhau; c) Trên lĩnh vực xã hội có khác biệt thành thị nông thôn, đồng miền núi, lao động trí óc lao động chân tay; d) Trên lĩnh vực văn hoá-tư tưởng, bên cạnh văn hóa mới, hệ tư tưởng mới, tồn tàn dư văn hóa cũ lạc hậu, chí phản động 3) Thực chất thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thời kỳ đấu tranh giai cấp công nhân liên minh với tầng lớp lao động khác giành quyền nhà nước thực nhiệm vụ đưa đất nước lên chủ nghĩa xã hội, với bên giai cấp bóc lột bị đánh đổ, chưa bị tiêu diệt hoàn toàn Cuộc đấu tranh giai cấp diễn điều kiện mới, với hình thức nội dung Câu hỏi 10 Đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ Nhà nước xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm ba ý lớn Nhà nước xã hội chủ nghĩa tổ chức mà thông qua đó, Đảng Cộng sản thực vai trò lãnh đạo xã hội; tổ chức trị thuộc kiến trúc thượng tầng xây dựng lên từ sở vật chất, kinh tế xã hội chủ nghĩa; nhà nước kiểu thay nhà nước tư sản; hình thức chuyên vô sản thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội 1) Đặc trưng nhà nước xã hội chủ nghĩa Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, nhà nước có đặc trưng quản lý dân cư vùng lãnh thổ định; có hệ thống quan quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế thành viên xã hội; có hệ thống thuế để nuôi máy nhà nước Tuy nhiên, chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa mang chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi tính dân tộc sâu sắc, nên Nhà nước xã hội chủ nghĩa có đặc trưng riêng a) Nhà nước xã hội chủ nghĩa công cụ để đàn áp giai cấp đó, mà công cụ thực lợi ích cho người lao động; vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua đảng nhà nước trì b) Nhà nước xã hội chủ nghĩa có đặc trưng nguyên tắc khác hẳn với Nhà nước tư sản Cũng công cụ chuyên giai cấp, lợi ích người lao động, tức tuyệt đại đa số nhân dân; chuyên chính, trấn áp thiểu số kẻ bóc lột, ngược lại với lợi ích giai cấp công nhân nhân dân lao động c) Trong nhấn mạnh cần thiết bạo lực trấn áp, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin coi mặt tổ chức xây dựng đặc trưng Nhà nước xã hội chủ nghĩa d) Nhà nước xã hội chủ nghĩa nằm dân chủ xã hội chủ nghĩa; phương thức thể thực dân chủ Theo V.I.Lênin, đường vận động phát triển ngày hoàn thiện hình thức đại diện nhân dân, mở rộng dân chủ, nhằm lôi ngày đông đảo nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội đ) Nhà nước xã hội chủ nghĩa kiểu nhà nước đặc biệt, “nhà nước không nguyên nghĩa”, nhà nước "nửa nhà nước” Sau sở kinh tế-xã hội cho tồn nhà nước đi, nhà nước không còn, nhà nước “tự tiêu vong” Đây đặc trưng bật Nhà nước xã hội chủ nghĩa 2) Chức năng, nhiệm vụ nhà nước xã hội chủ nghĩa a) Chức tổ chức, xây dựng C.Mác, Ph.Ăngghen V.I.Lênin coi có tính sáng tạo Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm cải biến trật tự chủ nghĩa tư hình thành trật tự chủ nghĩa xã hội chức hai chức Nhà nước xã hội chủ nghĩa b) Chức trấn áp nhằm chống lại phản kháng kẻ thù giai cấp chống phá công tổ chức, xây dựng xã hội giai cấp công nhân nhân dân lao động Nhà nước xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ quản lý đất nước tất lĩnh vực V.I.Lênin đặc biệt ý đến nhiệm vụ quản lý, mà quản lý kinh tế, coi vũ khí để giai cấp vô sản chiến thắng giai cấp tư sản Câu hỏi 11 Tính tất yếu việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm hai ý Tổng kết kinh nghiệm lịch sử cách mạng xã hội, chủ nghĩa Mác- Lênin rõ vấn đề nhà nước vấn đề cách mạng xã hội Nhà nước xã hội chủ nghĩa vấn đề cách mạng xã hội chủ nghĩa, thiết chế quan trọng bậc trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân 1) Tính tất yếu nhà nước xã hội chủ nghĩa bắt nguồn từ mối quan hệ biện chứng thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội chuyên vô sản (tức nhà nước xã hội chủ nghĩa) Bản chất thời kỳ độ độ trị, vậy, chuyên vô sản chất thời kỳ độ Do đó, thời kỳ độ tất yếu chuyên vô sản tất yếu 2) Tính tất yếu phải có Nhà nước xã hội chủ nghĩa luận giải thực tiễn thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội a) Trong thời kỳ này, giai cấp bóc lột bị xóa bỏ phương diện trị, chưa bị xoá bỏ hoàn toàn mặt giai cấp Chúng có âm mưu hoạt động chống nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Điều đòi hỏi giai cấp công nhân nhân dân lao động cần phải nắm vững công cụ chuyên Nhà nước xã hội chủ nghĩa để trấn áp phản kháng lực ngược lại lợi ích giai cấp công nhân nhân dân lao động b) Trong thời kỳ độ giai cấp, tầng lớp trung gian khác Do địa vị kinh tế-xã hội mình, giai cấp, tầng lớp tự lên chủ nghĩa xã hội Nhà nước xã hội chủ nghĩa đóng vai trò thiết chế cần thiết đảm bảo lãnh đạo giai cấp công nhân toàn xã hội, đảm bảo cho lực lượng xã hội to lớn thành lực lượng có tổ chức c) Để mở rộng dân chủ, chống lại hành vi ngược lại chuẩn mực dân chủ, vi phạm giá trị dân chủ nhân dân, đòi hỏi phải có thiết chế nhà nước phù hợp Câu hỏi 12 Dân chủ gì? Những đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Dân chủ gì? a) Dân chủ sản phẩm tiến hóa lịch sử xã hội loài người; nhu cầu khách quan người Với tư cách quyền lực nhân dân, dân chủ phản ánh giá trị nhân văn; kết đấu tranh lâu dài nhân dân lao động chống lại áp bức, bất công bóc lột b) Dân chủ với tư cách phạm trù trị, gắn với kiểu nhà nước giai cấp cầm quyền dân chủ phi giai cấp, dân chủ chung chung Trái lại, chế độ dân chủ gắn với nhà nước mang chất giai cấp thống trị xã hội c) Dân chủ sản phẩm trình vươn lên người trình làm chủ tự nhiên, xã hội thân Dân chủ phản ánh trạng thái, mức độ giải phóng người tiến trình phát triển xã hội, thể thực chất mối quan hệ người với người trì theo quan niệm nguyên tắc bình đẳng Xét góc độ này, dân chủ phản ánh giá trị nhân văn, nhân đạo trình giải phóng người tiến xã hội 2) Đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa a) Với tư cách chế độ sáng tạo quần chúng nhân dân lao động lãnh đạo Đảng Cộng sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo quyền lực thuộc giai cấp công nhân nhân dân lao động Vì vậy, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa mang chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi tính dân tộc sâu sắc b) Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có sở kinh tế chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu toàn xã hội Đây đặc trưng kinh tế dân chủ xã hội chủ nghĩa Đặc trưng hình thành bộc lộ ngày đầy đủ với trình hình thành hoàn thiện kinh tế xã hội chủ nghĩa c) Trên sở kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể lợi ích toàn xã hội (do nhà nước giai cấp công nhân đại diện), dân chủ xã hội chủ nghĩa có sức động viên, thu hút tiềm sáng tạo, tính tích cực xã hội nhân dân nghiệp xây dựng xã hội d) Dân chủ xã hội chủ nghĩa dân chủ rộng rãi lịch sử dân chủ mang tính giai cấp giai cấp công nhân- dân chủ đôi với kỷ cương, kỷ luật, với trách nhiệm công dân trước pháp luật Câu hỏi 13 Tính tất yếu việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm năm ý 1) Theo nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin, mục tiêu động lực trình phát triển xã hội, trình xây dựng chủ nghĩa xã hội dân chủ 2) Việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm mở rộng dân chủ, tạo điều kiện để liên tục phát triển nhân cách, phát triển ý thức xã hội, nâng cao tính tích cực trị-xã hội quần chúng, làm bộc lộ huy động lực tổ chức, trí tuệ nhân dân 3) Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa quy luật hình thành tự hoàn thiện hệ thống trị xã hội chủ nghĩa 4) Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa trình tất yếu diễn nhằm xây dựng, phát triển, hoàn thiện dân chủ, đáp ứng nhu cầu nhân dân Trước hết trở thành điều kiện, tiền đề thực quyền lực, quyền làm chủ nhân dân, điều kiện cần thiết tất yếu để công dân sống bầu không khí thực dân chủ 5) Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa trình vận động thực hành dân chủ, biến dân chủ từ khả thành thực lĩnh vực đời sống xã hội, trình đưa giá trị, chuẩn mực, nguyên tắc dân chủ vào thực tiễn xây dựng sống mới, chống biểu dân chủ cực đoan, vô phủ, ngăn ngừa hành vi coi thường kỷ cương, pháp luật Câu hỏi 14 Những đặc trưng văn hoá xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm ba ý 1) Chủ nghĩa Mác-Lênin với tư cách hệ tư tưởng giai cấp công nhân, tảng tư tưởng giữ vai trò chủ đạo định phương hướng phát triển nội dung văn hoá xã hội chủ nghĩa Vai trò chủ đạo chủ nghĩa Mác-Lênin văn hoá xã hội chủ nghĩa điều kiện định đưa nhân dân lao động thực trở thành chủ thể tự giác hưởng thụ văn hoá xã hội Đặc trưng phản ánh chất giai cấp công nhân tính đảng văn hoá xã hội chủ nghĩa 2) Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân rộng rãi tính dân tộc sâu sắc Trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, hoạt động sáng tạo hưởng thụ văn hoá không đặc quyền, đặc lợi thiểu số giai cấp bóc lột Công cải biến cách mạng toàn diện tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hoá, xã hội bước tạo tiền đề vật chất tinh thần để đông đảo nhân dân tham gia xây dựng văn hoá hưởng thụ giá trị văn hoá 3) Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa đặt lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua tổ chức Đảng Cộng sản quản lý Nhà nước xã hội chủ nghĩa Đây vấn đề có tính nguyên tắc, nhân tố định trước tiên việc xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa không hình thành phát triển cách tự phát, trái lại, phải hình thành xây dựng cách tự giác, có quản lý Nhà nước lãnh đạo Đảng Cộng sản Mọi coi nhẹ phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản vai trò quản lý Nhà nước đời sống tinh thần xã hội, văn hoá xã hội chủ nghĩa dẫn đến làm phương hướng trị văn hoánền tảng tinh thần xã hội Câu hỏi 15 Trình bày tính tất yếu nội dung xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Tính tất yếu việc xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa a) Xuất phát từ tính triệt để, toàn diện cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải thay đổi phương thức sản xuất tinh thần, làm cho phương thức sản xuất tinh thần phù hợp với phương thức sản xuất xã hội xã hội chủ nghĩa b) Xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa tất yếu trình cải tạo tâm lý, ý thức đời sống tinh thần chế độ cũ để lại nhằm giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi ảnh hưởng tư tưởng, ý thức xã hội cũ lạc hậu Mặt khác, xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa yêu cầu cần thiết việc đưa quần chúng nhân dân thực trở thành chủ thể sản xuất tiêu dùng, sáng tạo hưởng thụ văn hoá tinh thần c) Xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa tất yếu trình nâng cao trình độ văn hoá cho quần chúng nhân dân lao động, khắc phục tình trạng thiếu hụt văn hóa Đây điều kiện cần thiết để đông đảo nhân dân lao động chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, nâng cao trình độ nhu cầu văn hoá quần chúng d) Xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa tất yếu xuất phát từ yêu cầu khách quan: văn hoá vừa mục tiêu, vừa động lực trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 2) Những nội dung văn hoá xã hội chủ nghĩa a) Nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí thức xã hội Đây điều kiện thiếu để xây dựng dân chủ xã hôi chủ nghĩa, để quần chúng có nhận thức tham gia trực tiếp vào quản lý nhà nước b) Xây dựng người phát triển toàn diện Con người sản phẩm lịch sử đồng thời người chủ thể trình phát triển lịch sử Vì vậy, việc đào tạo người với tư cách chủ thể sáng tạo có ý thức xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa, yêu cầu tất yếu c) Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa Lối sống xã hội chủ nghĩa xây dựng, hình thành điều kiện nó, là: chế độ công hữu tư liệu sản xuất, sở hữu toàn dân giữ vai trò chủ đạo; nguyên tắc phân phối theo lao động; quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; chủ nghĩa Mác-Lênin giữ vai trò chủ đạo đời sống tinh thần xã hội v.v d) Xây dựng gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa Gia đình văn hoá xã hội chủ nghĩa bước xây dựng với tiến trình phát triển cách mạng xã hội chủ nghĩa Xuất phát từ mối quan hệ biện chứng gia đình xã hội (gia đình xem tế bào xã hội), nói, thực chất việc xây dựng gia đình văn hoá nhằm góp phần xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa Câu hỏi 16 Dân tộc gì? Nội dung Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác-Lênin? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Dân tộc gì? Dân tộc khái niệm đa nghĩa, đa cấp độ, xác định tuỳ tình cụ thể Hiện hiểu khái niệm dân tộc theo hai nghĩa, dân tộc dân tộcquốc gia với tư cách cộng đồng trị-xã hội rộng lớn dân tộc hiểu cộng đồng dân tộc-tộc người a) Dân tộc-quốc gia cộng đồng người ổn định, hình thành lịch sử, có chung ngôn ngữ, lãnh thổ, chung vận mệnh lịch sử, có lợi ích chung (về kinh tế, trị), có chung văn hoá (thể phong tục tập quán, tín ngưỡng, tâm lý, lối sống v.v) b) Dân tộc-tộc người cộng đồng người ổn định tương đối ổn định, có chung ngôn ngữ, văn hoá, có ý thức tự giác tộc người Với ba tiêu chí tạo ổn định dân tộc trình phát triển Rõ ràng có thay đổi lãnh thổ hay thay đổi phương thức sinh hoạt kinh tế, cộng đồng dân tộc tồn thực tế 2) Nội dung Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác-Lênin Cơ sở xây dựng Cương lĩnh tư tưởng C.Mác Ph.Ăngghen vấn đề dân tộc; tổng kết kinh nghiệm đấu tranh phong trào cách mạng giới cách mạng Nga; phân tích sâu sắc hai xu hướng khách quan phong trào dân tộc Nội dung Cương lĩnh gồm a) Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng có nghĩa dân tộc lớn hay nhỏ (kể tộc chủng tộc) không phân biệt trình độ phát triển cao hay thấp, có nghĩa vụ quyền lợi ngang sinh hoạt kinh tế, trị, văn hoá-xã hội; không dân tộc giữ đặc quyền đặc lợi có quyền áp bóc lột dân tộc khác, thể luật pháp nước luật pháp quốc tế V.I.Lênin triển khai nội dung bình đẳng hai cấp độ bình đẳng quốc gia dân tộc bình đẳng dân tộc-tộc người quốc gia đa dân tộc +) Trong quốc gia có nhiều dân tộc, quyền bình đẳng dân tộc phải pháp luật bảo vệ thể lĩnh vực đời sống xã hội, việc phấn đấu khắc phục chênh lệch trình độ phát triển kinh tế, văn hoá lịch sử để lại có ý nghĩa bản; +) Trên phạm vi quốc gia dân tộc, đấu tranh cho bình đẳng dân tộc giai đoạn gắn liền với đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc lớn, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; gắn liền với đấu tranh xây dựng trật tự kinh tế giới mới; chống áp bóc lột nước tư phát triển nước chậm phát triển kinh tế Thực quyền bình đẳng dân tộc sở để thực quyền dân tộc tự xây dựng mối quan hệ hữu nghị dân tộc b) Các dân tộc quyền tự tất lĩnh vực đời sống xã hội, thực chất tự trị Quyền dân tộc tự quyền làm chủ dân tộc vận mệnh dân tộc mình, quyền tự lựa chọn chế độ trị-xã hội đường phát triển dân tộc Quyền tự bao gồm quyền tự độc lập trị tách thành quốc gia dân tộc độc lập lợi ích dân tộc bao gồm quyền tự nguyện liên hiệp với dân tộc khác sở bình đẳng V.I.Lênin khẳng định nguyên tắc vấn đề dân tộc tự phải có quan điểm lịch sử-cụ thể nghiên cứu giải vấn đề dân tộc Khi xem xét, giải vấn đề dân tộc tự dân tộc cần đứng lập trường giai cấp công nhân Chỉ ủng hộ phân lập mang lại lợi ích cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc, ủng hộ đấu tranh giải phóng phạm vi Kiên đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn lực đế quốc phản động lợi dụng chiêu “dân tộc tự quyết” để can thiệp sâu vào công việc nội nước c) Liên hiệp công nhân tất dân tộc phản ánh chất quốc tế phong trào công nhân, phản ánh thống nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp Nó đảm bảo cho phong trào dân tộc có đủ sức mạnh để giành thắng lợi Liên hiệp công nhân tất dân tộc quy định mục tiêu hướng tới, quy định đường lối, phương pháp xem xét, cách giải quyền dân tộc tự quyết, quyền bình đẳng dân tộc Đồng thời yếu tố sức mạnh đảm bảo cho giai cấp công nhân dân tộc chiến thắng kẻ thù Đoàn kết, liên hiệp công nhân dân tộc sở vững để đoàn kết, tập hợp tầng lớp nhân dân lao động rộng rãi thuộc dân tộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, độc lập dân tộc tiến xã hội Câu hỏi 17 Phân tích chất, nguồn gốc tôn giáo? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Phân tích chất tôn giáo Trong tác phẩm Chống Đuyrinh, Ph.Ăngghen làm rõ chất tôn giáo sở xem tôn giáo hình thái ý thức xã hội, Ông viết, tất tôn giáo chẳng qua phản ánh hư ảo- vào đầu óc người- lực lượng bên chi phối sống hàng ngày họ; phản ánh lực lượng trần mang hình thức lực lượng siêu trần a) Tôn giáo sản phẩm ngựời, gắn với điều kiện lịch sử tự nhiên lịch sử xã hội xác định Xét mặt chất, tôn giáo tượng xã hội tiêu cực Tuy nhiên, tôn giáo chứa đựng số giá trị văn hoá phù hợp với đạo đức, đạo lý xã hội Chủ nghĩa Mác-Lênin người cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa tôn trọng quyền tự tín ngưỡng không tín ngưỡng nhân dân b) Tôn giáo tạo thành ba yêú tố ý thức tôn giáo (gồm tâm lý tôn giáo hệ tư tưởng tôn giáo), hệ thống nghi lễ tôn giáo (trong hoạt động thờ cúng yếu tố bản), tổ chức tôn giáo (thường có hệ thống từ trung ương đến sở) Vì vậy, tôn giáo lực lượng xã hội trần thế, có tác động không nhỏ đến đời sống xã hội 2) Nguồn gốc tôn giáo: a) Nguồn gốc kinh tế-xã hội Trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ, tôn giáo đời trình độ lực lượng sản xuất thấp, làm cho người không nắm thực tiễn lực lượng tự nhiên, mà cảm thấy yếu đuối bất lực trước tự nhiên rộng lớn bí ẩn, thế, họ gán cho tự nhiên sức mạnh, quyền lực to lớn, thần thánh hóa sức mạnh Đó hình thức tồn tôn giáo Khi xã hội xuất giai cấp đối kháng, bên cạnh cảm giác yếu đuối trước sức mạnh tự phát tự nhiên, người lại cảm thấy bất lực trước sức mạnh tự phát xã hội lực xã hội Không giải thích nguồn gốc phân hoá giai cấp áp bóc lột, ngẫu nhiên, may rủi, người lại hướng niềm tin vào “thế giới bên kia” hình thức tôn giáo b) Nguồn gốc nhận thức Ở giai đoạn lịch sử định, nhận thức người tự nhiên, xã hội thân có giới hạn Luôn có khoảng cách biết chưa biết; vậy, trước mắt người, giới vừa hiểu được, vừa bí ẩn Do không giải thích bí ẩn nên người dễ xuyên tạc nó, điều khoa học chưa giải thích được, điều dễ bị tôn giáo thay Sự xuất tồn tôn giáo gắn liền với đặc điểm nhận thức người Con người ngày nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc giới khách quan, khái quát hoá thành khái niệm, phạm trù, quy luật Nhưng khái quát hoá, trừu tượng hóa đến mức hư ảo vật, tượng người nhận thức có khả xa rời thực dễ phản ánh sai lạc thực c) Nguồn gốc tâm lý ảnh hưởng yếu tố tâm lý đến đời tôn giáo Đặc biệt trạng thái tâm lý tiêu cực Trong sống, trạng thái tâm lý mang tính tiêu cực bất hạnh, đau khổ, nỗi kinh hoàng, sợ hãi v.v dễ dẫn người đến với tôn giáo để mong an ủi, che chở, giúp đỡ làm giảm nỗi khổ đau người sống thực Không vậy, trạng thái tâm lý tích cực hân hoan, vui sướng, mãn nguyện v.v nguyên nhân dẫn người đến với tôn giáo Ngoài ra, yếu tố thói quen, truyền thống, phong tục, tập quán nguyên nhân tâm lý dẫn đến hình thành, trì phát triển niềm tin tôn giáo Câu hỏi 18 Nguyên nhân tồn tôn giáo chủ nghĩa xã hội? Những nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin việc giải vấn đề tôn giáo? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Nguyên nhân tồn tôn giáo chủ nghĩa xã hội a) Nguyên nhân nhận thức Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nhiều tượng tự nhiên, xã hội người mà khoa học chưa thể lý giải Do trước sức mạnh tự phát giới tự nhiên xã hội mà người chưa thể nhận thức chế ngự khiến phận nhân dân tìm an ủi, che chở lý giải từ sức mạnh đấng siêu nhiên b) Nguyên nhân kinh tế Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, với tồn kinh tế nhiều thành phần với lợi ích khác giai cấp, tầng lớp xã hội, với bất bình đẳng định kinh tế, trị, văn hoá, xã hội mang đến cho người yếu tố ngẫu nhiên, may rủi, làm cho người dễ trở nên thụ động với tư tưởng nhờ cậy, cầu mong vào lực lượng siêu nhiên c) Nguyên nhân tâm lý Tôn giáo hình thái ý thức xã hội bảo thủ nhất, in sâu vào đời sống tinh thần, ảnh hưởng sâu đậm đến nếp nghĩ, lối sống phận nhân dân qua nhiều hệ Vì vậy, dù có biến đổi lớn lao kinh tế, trị, xã hội tôn giáo không thay đổi theo tiến độ biến đổi kinh tế-xã hội mà phản ánh d) Nguyên nhân trị-xã hội Tôn giáo có điểm phù hợp với chủ nghĩa xã hội, với đường lối, sách Nhà nước xã hội chủ nghĩa Giá trị đạo đức, văn hoá tôn giáo đáp ứng nhu cầu phận nhân dân Chính vậy, chừng mực định, tôn giáo có sức thu hút mạnh mẽ phận quần chúng đ) Nguyên nhân văn hoá Trong thực tế, sinh hoạt tôn giáo đáp ứng phần nhu cầu văn hoá tinh thần cộng đồng xã hội mức độ định, có ý nghĩa giáo dục ý thức cộng đồng, phong cách, lối sống cá nhân cộng đồng Vì vậy, sinh hoạt tôn giáo lôi phận nhân dân xuất phát từ nhu cầu văn hoá tinh thần, tình cảm họ Từ nguyên nhân dẫn đến tồn tôn giáo trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Song cần nhận thức tôn giáo có biến đổi với biến đổi điều kiện kinh tế-xã hội trình cải tạo xây dựng xã hội 2) Các nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin việc giải vấn đề tôn giáo a) Khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo đời sống xã hội gắn liền với công cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội b) Tôn trọng, đảm bảo quyền tự tín ngưỡng không tín ngưỡng công dân Mọi công dân theo tôn giáo không theo tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, có nghĩa vụ quyền lợi c) Thực đoàn kết người theo với người không theo tôn giáo nào, đoàn kết tôn giáo hợp pháp, chân chính, đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Nghiêm cấm hành vi chia rẽ lý tín ngưỡng, tôn giáo d) Cần phân biệt rõ hai mặt trị tư tưởng việc giải vấn đề tôn giáo.Đây việc cần thiết, thân tôn giáo gồm hai mặt phân biệt để tránh hai khuynh hướng hữu khuynh tả khuynh giải vấn đề tôn giáo đ) Phải có quan điểm lịch sử-cụ thể giải vấn đề tôn giáo.Ở thời kỳ lịch sử khác nhau, vai trò, tác động tôn giáo đời sống xã hội không giống Vì vậy, cần có quan điểm lịch sử cụ thể xem xét, đánh giá ứng xử vấn đề có liên quan đến tôn giáo Câu hỏi 19 Sự đời hệ thống xã hội chủ nghĩa thành tựu nó? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Sự đời phát triển hệ thống xã hội chủ nghĩa a) Trong chiến tranh giới thứ II, Đảng Cộng sản nhiều nước châu Âu châu Á lãnh đạo quần chúng nhân dân phối hợp với Hồng quân Liênxô thành mặt trận chống phátxít Đảng Cộng sản nhiều nước đứng lên lãnh đạo quần chúng nhân dân vũ trang giành quyền thành lập nhà nước dân chủ nhân dân b) Trong thời gian năm (từ năm 1944 đến năm 1949) châu Âu châu Á có 13 nước Đảng Cộng sản lãnh đạo ba phương thức giành quyền sau lên chủ nghĩa xã hội +) Phương thức chủ yếu dựa vào lực lượng vũ trang nhân dân nước mình, xây dựng địa cách mạng, thời đến lãnh đạo nhân dân đứng lên giành quyền Cộng hoà nhân dân liên bang Nam Tư (1944), nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (1945), Cộng hoà nhân dân Anbani (1946) Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1949) +) Phương thức chủ yếu dựa vào Hồng quân Liênxô giải phóng đồng thời phối hợp vũ trang nhân dân nước Cộng hoà nhân dân BaLan (1945), Bungari (1946), Rummani (1948), Hunggari Tiệp Khắc (1946) sau phải đấu tranh nội phủ để trục xuất phần tử tư sản, trở thành nước cộng hoà dân chủ nhân dân Đảng Cộng sản lãnh đạo (Hunggari 1947; Tiệp Khắc 1948) Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên (1948) +) Phương thức hoàn toàn Hồng quân Liênxô giải phóng Liênxô giúp đỡ để lên đường chủ nghĩa xã hội Cộng hoà dân chủ Đức (10/1949) Vậy sau chiến tranh giới thứ II, chủ nghĩa xã hội từ nước mở rộng 13 nước châu Âu châu Á; với thắng lợi cách mạng dân chủ Cu Ba năm 1959, nước cộng hoà Cu Ba chuyển sang chủ nghĩa xã hội Như chủ nghĩa xã hội không châu Âu, châu Á mà mở rộng đến châu Mỹ Latinh Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống tồn song song với hệ thống tư chủ nghĩa 2) Những thành tựu chủ nghĩa xã hội thực Trải qua 74 năm tồn phát triển, chủ nghĩa xã hội thực Liênxô Đông Âu đem lại thành tựu to lớn a) Về trị.Thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 cách mạng xã hội chủ nghĩa nước từ sau chiến tranh giới thứ II làm thay đổi trình phát triển giới, mở thời đại mới- thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội b) Vềkinhtế Từ điểm xuất phát phổ biến kinh tế nông nghiệp lạc hậu, trình độ phát triển thấp, sau 20 năm Liênxô nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trở thành nước công nghiệp hoá, có tốc độ phát triển cao Sự lớn mạnh kinh tế tạo điều kiện để phát triển công nghiệp quốc phòng, đảm bảo cho Liênxô có điều kiện bảo vệ vững Tổ quốc xã hội chủ nghĩa góp phần định vào việc chiến thắng chủ nghĩa phát xít chiến tranh giới thứ hai c) Về văn hoá-xã hội Xoá bỏ giai cấp bóc lột, khắc phục bất công xã hội, giải phóng hàng trăm triệu người khỏi tình cảnh nô lệ, phụ thuộc Giải nạn thất nghiệp mù chữ, thất học Chăm sóc y tế bảo hiểm, trợ cấp xã hội thực Phát triển mạnh mẽ giáo dục phổ cập nâng cao trình độ học vấn cho nhân dân Đạt nhiều thành tựu vươn tới đỉnh cao khoa học, văn học, nghệ thuật Với sức mạnh tổng hợp mình, hệ thống xã hội chủ nghĩa có ảnh hưởng to lớn đến đời sống trị giới Chủ nghĩa xã hội trở thành chỗ dựa phong trào giải phóng dân tộc, phong trào bảo vệ hoà bình giới Cũng lớn mạnh chủ nghĩa xã hội, phát triển phong trào giải phóng dân tộc đấu tranh giai cấp công nhân nhân dân lao động thập niên 50, 60 70 kỷ XX buộc nước tư chủ nghĩa muốn tồn phải có điều chỉnh định Câu hỏi 20 Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết? Đáp Câu trả lời gồm hai ý 1) Nguyên nhân sâu xa sai lầm thuộc mô hình phát triển chủ nghĩa xã hội Xôviết Nếu mô hình tổ chức xã hội dựa kế hoạch hoá tập trung phát huy sức mạnh cho chiến tranh quốc vĩ đại điều kiện hoà bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội, mô hình tỏ không phù hợp Cơ chế kế hoạch hoá tập trung làm tính chủ động sáng tạo người lao động, chậm trễ việc tiếp thu thành tựu cách mạng khoa học, công nghệ Trong điều kiện lịch sử mới, mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết tỏ không phù hợp, nguyên nhân sâu xa làm cho xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng dẫn tới sụp đổ Liênxô Đông Âu 2) Nguyên nhân chủ yếu trực tiếp dẫn đến sụp đổ Chung quy lại, vấn đề nảy sinh từ nội Đảng cầm quyền sai lầm, phản bội người lãnh đạo cao Trong cải tổ, Đảng Cộng sản Liênxô mắc sai lầm nghiêm trọng đường lối trị, tư tưởng tổ chức a) Đảng không coi trọng kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn nước đặc điểm thời đại; không coi trọng việc kế thừa, bổ sung phát triển lý luận mácxít Hoặc giáo điều, dập khuôn máy móc, không vào tình hình để phát triển sáng tạo Đánh giá không công với lịch sử, từ chỗ phê phán sai lầm cá nhân đến phủ nhận toàn lịch sử Đảng Nhà nước, phủ định chế độ xã hội chủ nghĩa, phủ định chủ nghĩa MácLênin để cuối theo đường chủ nghĩa dân chủ xã hội b) Chế độ tập trung Đảng bị phá hoại, làm cho Đảng khả huy chiến đấu mà mâu thuẫn đảng không giải Tính quan liêu, giáo điều bảo thủ nặng nề phận lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước tác động to lớn đến đời sống xã hội Sự phân liệt Đảng Cộng sản thành phe nhóm trị khác nhau, nhiều tổ chức, đảng phái trị đời đấu tranh giành quyền lực trị Khuynh hướng dân tộc ly khai nảy sinh, xung đột đẫm máu xảy tạo môi trường cho lực lượng phản động trỗi dậy, xã hội phương hướng, gây thảm hoạ cho nhân dân c) Lực lượng phản bội nước tìm chỗ dựa từ phủ tư sản bên ngoài, lực chống chủ nghĩa xã hội xem hội tốt để thực ý đồ “diễn biến hoà bình” Chúng sức cổ vũ lôi kéo phần tử hội, phản bội giữ địa vị cao quan Đảng, Nhà nước để đưa đất nước theo xu hướng tư Khi phận lãnh đạo tối cao liên kết với lực lượng đế quốc bên chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xôviết dễ dàng sụp đổ Tuy nhiên, sụp đổ chủ nghĩa xã hội tất yếu thực tế nước xã hội chủ nghĩa khác qua cải cách đổi đưa đất nước bước thoát khỏi khó khăn, khủng hoảng Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba Vấn đề chỗ cải cách, cải tổ đổi nào, cần phải giữ vững nguyên tắc mà TÀI LIỆU THAM KHẢO Những Nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009; Bộ Giáo dục Đào tạo: Chương trình môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/ 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; 3.Bộ Giáo dục Đào tạo: Dự thảo Giáo trình Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, tháng 9/2008 (Tài liệu Tập huấn tháng 10 năm 2008); Bộ Giáo dục Đào tạo: Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin (Tài liệu phục vụ dạy học Chương trình môn Lý luận trị trường đại học, cao đẳng) Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2008; Hội đồng Trung ương đạo biên soạn Giáo trình quốc gia môn khoa học MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Triết học Mác-Lênin Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999; Hội đồng Trung ương đạo biên soạn Giáo trình quốc gia môn khoa học MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Kinh tế trị Mác-Lênin Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Hội đồng Trung ương đạo biên soạn Giáo trình quốc gia môn khoa học MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Hồ Chí Minh: Toàn tập Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 Trọn 12 tập; C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004 Trọn 50 tập; 10 V.I.Lênin: Toàn tập Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 Trọn 55 tập; 11 Các nghiên cứu giảng đồng nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: 81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa MácLênin, 81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa MácLênin, 81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa MácLênin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay