Tiểu luận phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải phan thành

83 288 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:18

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH MỤC LỤC 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Nhận thấy tầm quan trọng việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh nên em chọn đề tài: “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Vận Tải Phan Thành” năm (2013-2014-2015) làm đề tài nghiên cứu cho niên luận năm 1.3 Phương pháp nghiên cứu - Mục tiêu 2: Sử dụng phương pháp suy luận diễn giải phương pháp phân tích tổng hợp để đánh giá tình hình kinh doanh nhân tố ảnh hưởng đề xuất giải pháp 1.5 Đối tượng 1.6 Phạm vi nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa đề tài 1.8 Tóm tắt đề tài 10 1.9 Bố cục nội dung nghiên cứu .10 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP (BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU) 12 2.1 Lịch sử hình thành phát triển 12 2.2 Lĩnh vực ngành nghề hoạt động kinh doanh 12 2.3 Cở cấu tổ chức công ty 13 2.4 Thuận lợi khó khăn 16 2.5 Đinh hướng phát triển .17 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 18 3.1 Khái niệm kinh doanh 18 3.2 Khái niệm phân tích kết kinh doanh 19 3.3 Khái niệm doanh thu, chi phí, lợi nhuận 20 3.4 Khái niệm chi phí 22 3.5 Khái niệm lợi nhuận 24 3.6 Các tiêu đánh giá .27 3.7 Phân tích môi trường 34 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG .39 4.1 Phân tích môi trường kinh doanh 39 GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH 4.2 Phân tích tình hình doanh thu (2013-2015) .47 BẢNG 1: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM 33 4.3 Phân tích tình hình chi phí công ty ( 2013-2015) 36 4.4 Phân tích tình hình lợi nhuận công ty (2013-2015) .37 Hình 2: Biểu đồ biểu diễn lợi nhuận công ty qua năm 37 Bảng 2: DOANH THU VÀ TỔNG GIÁ VỐN 2014 – 2013 40 Bảng 3: DOANH THU VÀ TỔNG GIÁ VỐN 2014 – 2015 42 Bảng 4: BẢNG PHÂN TÍCH PHẦN TÀI SẢN .44 Bảng 5: BẢNG PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN 48 4.5 Phân tích tình hình tồn kho .51 Bảng 6: BẢNG PHÂN TÍCH SỐ VÒNG QUAY VỐN CHUNG 51 Bảng 7: BẢNG PHÂN TÍCH SỐ VÒNG LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA 51 Bảng 9: BẢNG PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN 54 4.8 Đề xuất giải pháp 57 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Kiến nghị 64 GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH DANH MỤC HÌNH 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Nhận thấy tầm quan trọng việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh nên em chọn đề tài: “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Vận Tải Phan Thành” năm (2013-2014-2015) làm đề tài nghiên cứu cho niên luận năm 1.3 Phương pháp nghiên cứu - Mục tiêu 2: Sử dụng phương pháp suy luận diễn giải phương pháp phân tích tổng hợp để đánh giá tình hình kinh doanh nhân tố ảnh hưởng đề xuất giải pháp 1.5 Đối tượng 1.6 Phạm vi nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa đề tài 1.8 Tóm tắt đề tài 10 1.9 Bố cục nội dung nghiên cứu .10 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP (BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU) 12 2.1 Lịch sử hình thành phát triển 12 2.2 Lĩnh vực ngành nghề hoạt động kinh doanh 12 2.3 Cở cấu tổ chức công ty 13 2.4 Thuận lợi khó khăn 16 2.5 Đinh hướng phát triển .17 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 18 3.1 Khái niệm kinh doanh 18 3.2 Khái niệm phân tích kết kinh doanh 19 3.3 Khái niệm doanh thu, chi phí, lợi nhuận 20 3.4 Khái niệm chi phí 22 3.5 Khái niệm lợi nhuận 24 3.6 Các tiêu đánh giá .27 3.7 Phân tích môi trường 34 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG .39 4.1 Phân tích môi trường kinh doanh 39 GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH 4.2 Phân tích tình hình doanh thu (2013-2015) .47 BẢNG 1: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM 33 4.3 Phân tích tình hình chi phí công ty ( 2013-2015) 36 4.4 Phân tích tình hình lợi nhuận công ty (2013-2015) .37 Hình 2: Biểu đồ biểu diễn lợi nhuận công ty qua năm 37 Bảng 2: DOANH THU VÀ TỔNG GIÁ VỐN 2014 – 2013 40 Bảng 3: DOANH THU VÀ TỔNG GIÁ VỐN 2014 – 2015 42 Bảng 4: BẢNG PHÂN TÍCH PHẦN TÀI SẢN .44 Bảng 5: BẢNG PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN 48 4.5 Phân tích tình hình tồn kho .51 Bảng 6: BẢNG PHÂN TÍCH SỐ VÒNG QUAY VỐN CHUNG 51 Bảng 7: BẢNG PHÂN TÍCH SỐ VÒNG LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA 51 Bảng 9: BẢNG PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN 54 4.8 Đề xuất giải pháp 57 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Kiến nghị 64 GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH DANH MỤC BẢNG 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Nhận thấy tầm quan trọng việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh nên em chọn đề tài: “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Vận Tải Phan Thành” năm (2013-2014-2015) làm đề tài nghiên cứu cho niên luận năm 1.3 Phương pháp nghiên cứu - Mục tiêu 2: Sử dụng phương pháp suy luận diễn giải phương pháp phân tích tổng hợp để đánh giá tình hình kinh doanh nhân tố ảnh hưởng đề xuất giải pháp 1.5 Đối tượng 1.6 Phạm vi nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa đề tài 1.8 Tóm tắt đề tài 10 1.9 Bố cục nội dung nghiên cứu .10 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP (BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU) 12 2.1 Lịch sử hình thành phát triển 12 2.2 Lĩnh vực ngành nghề hoạt động kinh doanh 12 2.3 Cở cấu tổ chức công ty 13 2.4 Thuận lợi khó khăn 16 2.5 Đinh hướng phát triển .17 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 18 3.1 Khái niệm kinh doanh 18 3.2 Khái niệm phân tích kết kinh doanh 19 3.3 Khái niệm doanh thu, chi phí, lợi nhuận 20 3.4 Khái niệm chi phí 22 3.5 Khái niệm lợi nhuận 24 3.6 Các tiêu đánh giá .27 3.7 Phân tích môi trường 34 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG .39 4.1 Phân tích môi trường kinh doanh 39 4.2 Phân tích tình hình doanh thu (2013-2015) .47 GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH BẢNG 1: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM 33 4.3 Phân tích tình hình chi phí công ty ( 2013-2015) 36 4.4 Phân tích tình hình lợi nhuận công ty (2013-2015) .37 Hình 2: Biểu đồ biểu diễn lợi nhuận công ty qua năm 37 Bảng 2: DOANH THU VÀ TỔNG GIÁ VỐN 2014 – 2013 40 Bảng 3: DOANH THU VÀ TỔNG GIÁ VỐN 2014 – 2015 42 Bảng 4: BẢNG PHÂN TÍCH PHẦN TÀI SẢN .44 Bảng 5: BẢNG PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN 48 4.5 Phân tích tình hình tồn kho .51 Bảng 6: BẢNG PHÂN TÍCH SỐ VÒNG QUAY VỐN CHUNG 51 Bảng 7: BẢNG PHÂN TÍCH SỐ VÒNG LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA 51 Bảng 9: BẢNG PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN 54 4.8 Đề xuất giải pháp 57 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Kiến nghị 64 GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Hiện nay, xu phát triển chung kinh tế giới nói chung kinh tế nước ta nói riêng đòi hỏi doanh nghiệp phải có nỗ lực lớn tồn phát triển được- Điều đòi hỏi nhà quản trị doanh nghiệp phải biết rõ thực lực doanh nghiệp mà đề phương hướng phát triển phù hợp Để làm điều nhà quản trị phải thực nghiệm túc việc phận tích kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Thế nên, phân tích kết hoạt động kinh doanh có vai trò cấp bách quan trọng doanh nghiệp Việc hoàn thành hay không đạt kế hoạch kinh doanh đề định sống doanh nghiệp Để rút ngắn khoảng cách dự tính kế hoạch việc phân tích kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải thực cẩn trọng nhằm có đánh giá đắn, xác Thông qua việc xem xét đánh giá tiêu năm trước giúp cho ban lãnh đạo thấy mặt tích cực cần phải phát huy, mặt tiêu cực cần phải hạn chế, xóa bỏ, có đưa công ty phát triển mạnh mã xu hướng kinh tế thị trường Do đó, nhà quản trị hay ban lãnh đạo có định, định hướng cho tương lai doanh nghiệp phù hợp với phát triển chung kinh tế đất nước, tăng khả cạnh tranh cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững Nhận thấy tầm quan trọng việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh nên em chọn đề tài: “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Vận Tải Phan Thành” năm (2013-2014-2015) làm đề tài nghiên cứu cho niên luận năm 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH xây dựng thương mai - vận tải Phan Thành 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận - Phân tích số tài - Đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH thời gian tới 1.3 Phương pháp nghiên cứu - Các số liệu liệu liên quan đến trình phân tích thu thập chủ yếu báo cáo tài chính, bảng báo cáo kết kinh doanh, bảng cân đối kế toán Công ty TNHH xây dựng - thương mai - vận tải Phan Thành từ nguồn Internet - Sử dụng phương pháp so sánh để phân tích phương pháp xem xét tiêu phân tích cách dựa việc so sánh với tiêu sở - Phương pháp so sánh số tuyệt đối: tiêu phản ánh quy mô, khối lượng kiện Tác dụng so sánh: phản ánh tình hình thực kế hoạch, biến động quy mô, công ty 1.4 Phương pháp phân tích số liệu - Mục tiêu 1: Sử dụng phương pháp so sánh (so sánh tương đối, tuyệt đối) phương pháp tỷ trọng để biết mức độ biểu giá trị kinh tế mà Công ty đạt tế so với kỳ phân tích - Mục tiêu 2: Sử dụng phương pháp đồ thị để thấy quan hệ, biến động đối tượng phân tích ảnh hưởng đến tiêu phân tích khác - Mục tiêu 2: Sử dụng phương pháp suy luận diễn giải phương pháp phân tích tổng hợp để đánh giá tình hình kinh doanh nhân tố ảnh hưởng đề xuất giải pháp GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH 1.5 Đối tượng Các tiêu phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH xây dựng thương mai - vận tải Phan Thành nhóm nhân tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Công ty ba năm (2013 - 2015) 1.6 Phạm vi nghiên cứu 1.6.1 Phạm vi không gian Đề tài thực dựa vào công ty TNHH xây dựng - thương mai - vận tải Phan Thành 1.6.2 Phạm vi thời gian Nhằm đảm bảo đề tài mang tính thực tế phân tích, số liệu lấy năm gần (2013 – 2015) 1.6.3 Phạm vi nội dung Phân tích hiệu họat động kinh doanh lĩnh vực rộng có nhiều vấn đề nhạy cảm, kinh nghiệm thực tiễn lĩnh vực thân hạn hẹp Cho nên phạm vi niên luận năm em tập trung phân tích nội dung chủ yếu sau: - Phân tích lý luận có liên quan đến phương pháp phân tích hiệu hoạt động kinh doanh - Phân tích thực trạng Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Phan Thành thông qua phân tích tình hình lợi nhuận, yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty - Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh hiệu sử dụng vốn thông qua tiêu tài - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 1.7 Ý nghĩa đề tài - Nghiên cứu khoa học sinh viên hoạt động trí tuệ giúp sinh viên vận dụng phương pháp luận phương pháp nghiên cứu khoa học học tập thực tiễn, sinh viên bước đầu vận dụng cách tổng hợp tri thức học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, thông qua nghiên cứu giúp cho doanh nghiệp hiểu rỏ việc phân tich hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Với việc phân tích hiệu hoạt đông kinh doanh công ty TNHH xây dựng thương mai - vận tải Phan Thành, giúp cho công ty biết kết năm qua, công ty có điểm mạnh hạn chế dì Với thông tin biết công ty GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH sẻ có biện pháp kịp thời để sử lý vấn đề gây hạn chế năm qua, trì kết tốt qua 1.8 Tóm tắt đề tài Đề tài tập trung vào nêu lên thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Phan Thành Qua chương làm rõ vấn đề lịch sử hình thành Công ty, biết Công ty hình thành kinh doanh sao, việc đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh đề tài dựa điểm để từ đưa kết luận hội, thách thức thuận lợi, khó khăn góp phần đưa giải pháp nhằm khắc phục yếu tố bất lợi phát huy lợi mà Công sở hữu Đối với việc nêu lên thực trạng hoạt động kinh doanh thực cách đánh giá mô trường vĩ mô, môi trường vi mô mô trường tác nghiệp Từ hình thành nên báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính… áp dụng công thức đo lường, phân tích, đánh giá thông qua giúp Công ty biết hiệu hoạt động kinh doanh Công ty từ đó`đưa giải pháp, cách thức, hoạch định chiến lược nhằm nâng cao hiệu hoạt động Công ty Sau hoàn thành, Niên luận góp phần giúp Công đánh giá, kiểm tra hoạt hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp 1.9 Bố cục nội dung nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phương pháp nghiên 1.4 Đối tượng 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Bố cục nội dung nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG 2.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.2 Lĩnh vực ngành nghề hoạt động kinh doanh 2.3 Cơ cấu tố chức công ty 2.4 Thuận lợi khó khăn 2.5.1 Thuận lợi 2.5.2 Khó khăn GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 10 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH 4.6 Phân tích hiệu sinh lời hoạt động kinh doanh Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh, mục tiêu cuối đơn vị tạo lợi nhuận Lợi nhuận tiêu tài tổng hợp phản ánh hiệu toàn trình hoạt động kinh doanh đơn vị Nó xác định chênh lệch phần giá trị đơn vị thực kì toàn chi phí tương ứng để tạo nên giá trị Nó thể báo cáo kết hoạt đông kinh doanh đơn vị kỳ kế toán Khi đơn vị hoạt động có hiệu lợi nhuận thu nhiều Nhưng sai lầm cứ vào tăng lên hay giảm xuống lợi nhuận mà đánh giá hoạt động đơn vị tốt hay xấu, mà cần đặt lợi nhuận mối quan hệ so sánh với phần giá trị thực với tổng tài sản, với vốn chủ sở hữu bỏ đánh giá xác hiệu toàn hoạt động mặt hoạt động GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 53 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH Bảng 8: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 14/13 2013 2014 8.509.412.50 12.123.244.50 133.719.69 212.633.57 4.217.539.00 5.719.317.50 113.071.70 171.259.18 199.943.02 Thời hạn thu tiền (1)/(2) 64 57 Thời hạn trả tiền (3)/(4) 37 33 1.Các khoản phải thu bình quân 2.Doanh thu bình quân ngày Các khoản phải trả bình quân GVHB bình quân ngày 2015 Số tiền % 16.229.237.50 3.613.832.00 Chênh lệch 15/14 Số tiền % 42,47 4.105.993.00 33,87 78.913.88 59,01 62.140.38 29,22 6.197.407.50 1.501.778.50 35,61 478.090.00 8,36 58.187.49 51,46 28.683.84 16,75 59 -7 -10,9 3,51 31 -4 -10,8 -2 -6,06 274.773.95 (Nguồn: Báo cáo tài Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Phan Thành) GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai SVTH: Lâm Trọng Quyển 53 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH 4.6.1 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (ROS) Bảng 9: BẢNG PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN ĐVT: 1000 đ Năm Chỉ tiêu Chênh lệch 2014/2013 Chênh lệch 15/14 2013 2014 2015 Số tiền % Số tiền % LNR 314.525 2.220.478 3.247.353 1.905.953 606 1.026.875 46,25 DTT 48.139.090 76.548.085 98.918.621 28.408.995 59,01 22.370.536 29,22 Tổng TSBQ 20.618.683 35.830.017 53.237.976 15.211.335 73,77 17.407.959 48,58 4.VCSHBQ 5.363.408 8.499.813 11.103.741 3.136.406 58,48 2.603.928 30,64 ROS (%) (1)/(2) 0,65 2,9 3,28 2,25 344 0,38 13,17 ROA (%) (1)/(3) 1,53 6,2 6,1 4,67 306,3 -0,1 -1,57 ROE (%) (1)/(4) 5,86 26,12 29,25 20,26 345,5 3,12 11,95 (Nguồn: Báo cáo tài Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Phan Thành) GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai SVTH: Lâm Trọng Quyển 54 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai SVTH: Lâm Trọng Quyển 55 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu năm 2013 0,65%, tăng lên 2,9% năm 2014, tức năm 2014 tăng so với năm 2013 343,97% Tỷ số cho thấy công ty phát triển mạnh có biện pháp tích cực nhằm đẩy mạnh doanh thu tiêu thụ, tình hình công ty có dấu hiệu khả quan Trong năm 2013 100 đồng doanh thu đem lại 0,65 đồng lợi nhuận, đến năm 2014 100 đồng doanh thu tăng lên 2,9 đồng lợi nhuận Sự tăng lên tỷ số chứng tỏ lượng hàng hóa công ty đươc tiêu thụ nhiều hơn, điều cho thấy hoạt động kinh doanh công ty có triển vọng tốt Sang năm 2015 tỷ số tăng lên 3,28% tốc độ tăng doanh thu cao tốc độ tăng chi phí dẫn đến tốc độ tăng lợi nhuận công ty cao, công ty phát triển tốt Tỷ suất lợi nhuận doanh thu công ty tốt Công ty cố gắng trì phát triển 4.6.2 Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu cho biết 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo đồng lợi nhuận Qua bảng phân tích, ta nhận thấy ROE công ty cao ROA cao gấp nhiều lần, điều cho thấy vốn tự có công ty thấp hoạt động chủ yếu từ khoản nợ vay Vốn tự có hoạt động hiệu quả, tăng qua năm, năm 2013 100 đồng vốn có 5,86 đồng lợi nhuận, đến năm 2014 100 đồng vốn tự có tạo 26,12 đồng lợi nhuận, tăng 20,26 đồng so với năm 2013, đến năm 2015 100 đồng vốn tạo 29,25 đồng tăng 3,12 đồng so với 2014 Điều cho thấy công ty sử dụng vốn có hiệu 4.6.3 Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) Tỷ số phản ánh khả sinh lời đồng tài sản đầu tư phản ánh hiệu việc quản lý sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Tỷ số cho biết với 100 đồng tài sản ngắn hạn sử dụng sản xuất kinh doanh tạo đồng lợi nhuận sau thuế cho doanh nghiệp Tỷ số lớn chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu Năm 2013 tỷ suất đạt 1,53đ lợi nhuận đến năm 2014 100đ tài sản công ty tạo 6,2đ lợi nhuận, tức tăng 4,67đ so với năm 2013 Năm 2015 tỷ số giảm 0,1đ so với năm 2014, nghĩa 100đ tài sản tạo 6,1đ lợi nhuận GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 55 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH Do tốc độ tăng lợi nhuận thấp tốc độ tăng tài sản Trong năm tới công ty cần nâng cao việc sử dụng tài sản cách hiệu nhằm tạo mức lợi nhuận cao hơn, tức việc sử dụng tài sản hiệu 4.7 Kết công ty đạt chưa đạt 4.7.1 Công ty đạt * Doanh thu: - Bản doanh thu cho ta thấy doanh thu công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Phan Thành tăng qua năm 2013-2014-2015 - Năm 2014 doanh thu công ty 57.139.090 tỷ so với năm 2013 doanh thu 48.139.090 tỷ doanh thu tăng so với năm 2013 9.000.000 tỷ - Năm 2015 doanh thu Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Phan Thành 90.658.748 tỷ so với năm 2014 76.548.085 tỷ, doanh thu tăng lên 14.110.663 tỷ * Tổng tài sản: tăng qua năm, năm 2013 26.438.092 tỷ, năm 2014 45.221.942 tỷ, năm 2015 61.254.009 tỷ * Lợi nhuận: - Lợi nhuận tăng qua năm - Doanh thu tăng qua năm - Chi phí tăng ổn định qua năm dẫn đến lợi nhuận lợi nhuận doanh thu tăng làm cho công ty ngày mở rộng quy mô tứ đưa công ty thêm bước tiến giúp cho công ty ngày phát triển vượt trội - Tổng tài sản ngắn hạn tổng tài sản dài công ty tăng điều qua năm giúp công ty mở rộng quy mô sản xuất - Nguồn vốn công ty tăng qua năm giúp công ty có nguồn vốn để toán khoản chi phí phát sinh - Việc sử dụng nguồn vốn công ty hợp lý dẫn đến công ty có kế hoạch để giải vấn đề phát sinh công ty GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 56 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH 4.7.2 Công ty chưa đạt -Chi phí Thông kê mặt hàng bán chạy từ cấu lại đầu tư vào sản phẩm bán chạy hạn chế sản phẩm trước khách hàng sử dụng để tiết kiệm loại chi phí Nhập nguyên liệu với số lượng phù hợp với nhu cầu sản xuất vật tư xây dựng tránh nhập nhiều dẫn đến tình trạng tồn kho khiến nguyên vật liệu bị hư thất thoát bị chôn vốn tồn kho Xây dựng sách bán hàng hợp lí tránh tình trạng nhà bán lẻ giam vốn Công ty cách nợ lại tiền nhập nguyên liệu có giải pháp nhằm thu hồi nợ kịp thời tránh làm chi phí hội Công ty cần kiểm soát, quản lý chặc chẽ thực có hiệu biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí điện, nước, chi phí không liên quan đến công việc…thực công khai chi phí phận để đề giải pháp cụ thể nhằm cắt giảm chi phí Công ty cần đầu tư trang thiết bị đại nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, thời gian, nhân viên thất thoát nguyên liệu trình sản suất Bên cạnh cần quan tâm đến trang thiết bị kiểm nghiệm, kiểm soát trình kiểm tra đầu vào sản phẩm với mức độ xác cao với thời gian ngăn giúp Công ty rút ngắn thời gian đưa sản phẩm thị trường với chất lượng sản phẩm tốt ổn định Bên cạnh đó, trang thiết bị kho cửa hàng trực thuộc kệ để sản phẩm phải trang bị đầy đủ nhằ nhằm bảo vật tư, đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người người tiêu dùng - Nguồn vốnVốn điều lệ công ty hạn chế nên gặp nhiều hạn chế việc thi hành công trình với quy mô lớn - Hoạt động marketing công ty hạn chế, công ty chưa trú trọng khâu quảng cáo, PR , hậu 4.8 Đề xuất giải pháp 4.8.1 Cắt giảm chi phí, nâng cao doanh thu, tăng lợi nhuận Kết hoạt động kinh doanh công ty gắn liền với ba tiêu nêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận Do đó, để hoạt động công ty ngày hiệu đòi hỏi công ty phải tìm biện pháp nhằm nhằm sử dụng tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu hoạt động để có lợi nhuận cao cắt giảm chi phí lợi nhuận doanh thu tăng, chất lượng sản phẩm không thay đổi Đó mục tiêu giải pháp GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 57 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH cao công ty a) Giải pháp tăng doanh thu Doanh thu công ty có biến động không ổn định, phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường Trong đó, sản phẩm chịu tác động hoàng toàn thi trường tiêu thu, giá bán chiu ảnh hưởng gián tiếp từ thị trường nguyện liệu sản xuất, vấn đề cấp bách cần trì tăng trưởng doanh thu thời gian tới  Giải pháp thị trường Thị trường nước Đây xem vấn đề cần giải đầu tiên, cầu thị trường tiêu thu thị trường tiêu thụ nước chiếm tỷ trọng lớn qua giai đoạn thị trường truyền thống mà dẫn đầu thị trường Châu Á Nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa nhằm đạt kế hoạch đề ra, đề xuất giải pháp thực hiện: - Lập văn phòng đại diện số thị trường quan trọng Châu Á - Nhiệm vụ văn phòng là: + Thu thập thông tin thị trường Thông tin cở cấu quản lý vật tư xây dựng, thông tin biến động cung cầu giá ngành xây dựng, thông tin đối thủ cạnh tranh + Tìm kiếm đối tác mua nguyên vật liệu xây dựng cách tham gia tổ chức triễn lãm, hội nghị khách hàng, tiếp thị chực tiếp - Các bước triển khai văn phòng đại diện + Bước 1: Trong năm 2015: Công ty dựa vào văn phòng đại diện hiệp hội xây dựng Việt Nam thị trường nước ngoài, văn phòng cầu nối thị trường nước công ty + Bước 2: Khi nắm bắt hội thị trường nước Công ty lập văn phòng đại diện cho mình, văn phòng đại diện nên mở chi nhánh trung tâm xây dựng lớn, nên tuyển dụng việt kiều chuyên gia chỗ Còn thi trường nhỏ vãn dựa vào văn phòng Hiệp hội - Kinh phí hoạt động văn phòng dại diện hiệp hội + Quỷ hiệp hội xây dựng + Ngân sách quốc gia từ quỷ xúc tiến xuất + Do doanh nghiệp xây dựng đóng góp theo định kỳ theo hiệu GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 58 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH văn phòng đại diện mang lại cho doanh nghiệp - Kinh phí hoạt động văn phòng công ty: + Vốn đầu tư công ty + Quỷ hiệp hội xây dựng hổ trợ Thị trường nước :qua phân tích cho thấy công ty đà phát triển mạnh, nên công ty nên đẩy mạnh tiềm kiếm đại lý phân phối để tiến tới chiếm lĩnh thị trường nước có tạo mống vững chắt, để tiến xa bước thị trường nước dễ dàng Do đó, thời gian tới công ty cần phải khai thác triệt để thị trường cách thông qua hiệp hội xây dưng để tiềm kiếm mở rộng đại lý phân phối sản phẩm công ty tỉnh thành nước Qua thi hội tiêu thụ sản phẩm công ty tăng theo Công ty sử dụng hình thức chiết khấu cho đại lý b) Giải pháp giảm chi phí - Giảm chi phí doành cho người lao động + Thay trả lương giờ, doanh nghiệp nên cố gắng xếp lại bảng phân công công việc tránh việc phải làm thêm Có lẽ số nhân viên muốn bắt đầu làm việc sớm số khác lại muốn tan làm muộn Những giải pháp cho phép họ hoàn thành công việc làm việc mà tốn thêm chi phí cho ca làm thêm + Một cách khác để giảm chi phí nhân công khuyến khích nhân viên cố gắng giảm bớt ngày nghỉ lý cá nhân hay đau ốm Mỗi có nhân viên phải nghỉ ốm, doanh nghiệp cần tìm cách thay vị trí đó, cách yêu cầu nhân viên khác làm thêm giờ, phải giảm ca làm giảm suất Dù cách nào, ngày nhân viên nghỉ ốm bận công việc cá nhân gánh nặng cho công ty + Một số công ty thành công áp dụng chế độ khen thưởng cho nhân viên không nghỉ phép ốm đau năm hay sáu tháng Đối với doanh nghiệp, khoản chi cho khen thưởng kinh tế so với chi phí để nhân viên nghỉ phép - Tăng tín an toàn Tăng chi phí ban đầu cho việc đảm bảo an toàn lao động giúp doanh GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 59 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH nghiệp cắt giảm đáng kể chi phí hoạt động Hãy xét đến tất các chi phí tổn thất, trực tiếp gián tiếp, có nạn xảy nơi làm việc, bao gồm: + Chi phí thuốc thang + Phí bảo hiểm tăng + Năng suất giảm nhân viên nghỉ +Tốn tiền bạc thời gian để điều tra nguyên nhân tai nạn + Chi phí cho việc làm thay ca thời gian cho nhân viên + Tinh thần lao động giảm sút + Mất uy tín công ty chi phí cho quan hệ công chúng + Tiền phạt án phí từ quan phủ số trường hợp Do vậy, tăng biện pháp an toàn phòng chống tai nạn lao động trước hết cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp - Các thủ tục đánh giá đảm bảo tính hiệu Công ty cần xem xét cách thức mà áp dụng để tiết kiệm thời gian chi phí Xem xét đến việc tiết kiệm lượng cách tắt đèn vào ban đêm làm vệ sinh văn phòng hai ngày lần thay hàng ngày Làm việc hiệu giúp tiết kiệm nguồn lực đáng giá - Giảm thiệt hại cho thiết bị + Thiệt hại thiết bị ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh theo hai cách Thứ nhất, thiệt hại thiết bị làm giảm suất thiết bị sửa chữa Tùy vào tầm quan trọng toàn quy trình mà phần bị hư hỏng đẩy dây chuyền hoạt động doanh nghiệp suất khoảng thời gian Thứ hai, thiệt hại thiết bị tiêu tốn khoản phí sửa chữa liên bao gồm tiền công sửa, thời gian sửa vật tư thay + Trong dài hạn, đảm bảo nhân viên làm quy trình để tránh thiệt hại cho thiết bị góp phần đáng kể vào việc tiết kiệm chi phí cho công ty + Trước xảy thiệt hại nghiêm trọng tốn kém, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị để thay phận bị hư hỏng hỏng hóc - Tiềm kiếm nhà cung ứng tốt GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 60 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH + Công ty cần chắn nhận dịch vụ tốt cho vật tư cần thiết Do đó, việc bỏ thời gian để tìm kiếm nhà cung ứng tốt giúp doanh nghiệp tiết nghiệp khoản lớn + Rõ ràng hình thức tiết kiệm áp dụng hiệu dựa quy mô công ty tiết kiệm nhiều hơn, công ty tiết kiệm cách đổi nhà cung cấp rẻ - Các biện pháp khuyến khích nhân viên cắt giảm chi phí dài hạn Công ty áp dụng sách để nhân viên góp phần vào việc tiết kiệm chi phí khoảng thời gian cụ thể Điều khuyến khích thúc đẩy nhân viên tự làm việc hiệu hơn, tự hạn chế tai nạn lao động thiệt hại, góp phần việc giảm chi phí, đẩy toàn việc lên vai nhà quản lý c) Giải pháp marketing - Sản phẩm: sản phẩm chủ lực công ty vật tư xây dựng Công ty cần phải tăng cường biện pháp kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo liên liệu đạt chuẩn Bên canh nguồn nguyên liệu đầu vào đạt chuẩn nhiệm vụ phẩn xưởng sản xuất quan Chính nơi định sản phẩm làm có với tiêu chuẩn mẫu khách hàng Vậy , để có sản phẩm làm đạt yêu cầu để xuất đòi hỏi công ty phải thực kiểm soát tốt toàn trình sản xuất, từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm xuất xưởng - Giá: Dựa vào thông tin thu thập khách hàng, đặc tính tiêu, mức giá đối thủ cạnh tranh, đồng thời dựa vào giá thành sản phẩm, công ty định mức giá cho loại sản phẩm cho phù hợp Chính sách giá công ty nên thực theo chế linh hoạt Tuy vào thời điểm điều kiện cụ thể mà có thay đổi thích ứng Mức công ty đưa phải phù hợp với mức giá mong đợi khách hàng Nghĩa mức giá khách hàng thỏa mãn mua sản phẩm công ty tạo Để thực mức giá mà công ty đảm bảo lợi nhuận mong muốn công ty cần phải tối thiếu hóa chi phí sản xuất không cần thiết cách: tận dụng phế phẩm, thực bố trí mặt bố trí sản xuất, hàng tồn kho phù hợp thời điểm Công ty định giá sản phẩm theo hướng GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 61 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH + Định giá đảm bảo hài lòng mức tiêu chuẩn: định mức giá mức trung bình cho sản phẩm trung bình cho sản phẩm có tính trung bình, tức định giá sản phẩm cung cấp tính mà đa số khách hàng yêu cầu với đa số khách hàng chấp nhận + Định giá đảm bảo hài lòng cao: định giá cao sản phẩm có tính cao nhằm phục vụ đối tượng khách hàng tìm kiếm sản phẩm có tính tốt sẵn sàng trả giá cao + Định giá đảm bảo ựu hài lòng giá rẻ: trường hợp khuyến mãi, công ty định giá sản phẩm rẻ mức trung bình công ty chiếm lĩnh thị trường giai đoạn đầu định giá sản phẩm rẻ mức trung bình Giá bán sản phẩm phụ thuộc vào đánh giá khách hàng sản phẩm biến động thị trường Do đó, công ty cần thường xuyên nghiên cứu để có điều chỉnh mức giá sản phẩm phù hợp, phải đáp ứng yêu cầu chất lượng nước xuất d) Kênh phân phối + Trong ngắn hạn, công ty tiếp tục trì kênh phân phối qua công ty thương mại trung gian Sử dụng hệ thống có lợi kênh trung gian nhập có hệ thống khách hàng tiêu thụ, quan hệ tốt am hiểu thị trường biến động thị trường + Trong dài hạn, công ty phải đẩy mạnh hình thức bán hàng trực tiếp cho công ty bán lẻ hàng nhỏ để giảm chi phí trung gian nhiều hình thức: tìm kiếm khách hàng bán lẻ thông qua trang web thương mại, qua mối quan hệ với đối tác,… từ đó, công ty tiến hành sản xuất với số lượng lớn đạt hiệu sản xuất kinh doanh trì đảm bảo sản xuất dài hạn, tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 62 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH e) Chiêu thị + Chọn phương án tiếp cận người tiêu dung: đẩy mạnh dịch vụ tư vấn khách hàng Nghiên cứu đánh giá nhu cầu khách hàng Mặt khác, công ty nên tiến hành chọn lọc khách hàng uy tính có thời gian toán nhanh, giảm bớt khách hàng không đảm bảo khả toán + Tại thị trường trọng điểm công ty nên tổ chức quảng cáo qua truyền hình, báo, tạp chí,… sản phẩm công ty Công ty ý nghiên cứu đặc điểm quốc gia để tránh điều kiêng kỵ tốt cs chiến lược quảng cáo thích nghi với lãnh thổ riêng biệt f) Nguồn vốn Xây dựng dự án, kế hoạch phát triển tương lai qua kế hoạch mang lại hiệu cao, công ty huy động nguồn vốn từ ngân hàng tổ chức tài Đối với nguồn vốn vay ngân hàng: công ty có quan hệ với ngân hàng lớn như: Vietcombank, Eximbank, ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 63 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua phân tích hiệu hoạt động kinh doanh ta thấy năm qua công ty hoạt động hiệu Doanh thu tăng dần qua năm có lợi nhuận Bên cạnh mặt mạnh mà công ty đạt có uy tín với khách hàng, đội ngũ nhân viên làm việc siêng năng, nhiệt tình, có kinh nghiệm …Công ty nhiều mặt hạn chế cần khắc phục chi phí bán hàng chi phí quản lý cao, hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay… Do công ty cần phát huy thuận lợi, nắm bắt thời khắc phục khó khăn, thách thức nhằm giúp cho công ty ngày có uy tín cao thị trường, hiệu hoạt động không ngừng tăng lên Trong giai đoạn nay, thị trường xây dựng trở nên sôi sách mở cửa, thúc đẩy kinh tế phát triển thay đổi mặt nước nhà Tình hình tạo cho công ty có thêm nhiều hội phát triển đồng thời phải đối mặt với nhiều thử thách nguy hoạt động kinh doanh như: đối thủ cạnh tranh, biến động giá vật tư…Do công ty phải biết tận dụng hội thuận lợi để vượt qua khó khăn thử thách 5.2 Kiến nghị Qua trình thực tập công ty em có số kiến nghị tham khảo sau: - Công ty cần phải mở rộng thị trường hoạt động tăng cường công tác marketing để tạo tên tuổi cho - Công ty cần đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh nhiều hơn, đầu tư vào mặt hàng khác trang trí nội thất Những mặt hàng chủ lực độc quyền có giá trị gia tăng nhiều công ty cần có hướng đầu tư nhiều - Cần tích cực thu hồi nợ ngắn hạn cách thường xuyên nhắc nhở khách hàng, cần có sách hợp lý để đảm bảo thu tiền sớm - Cần có chương trình đào tạo ngắn hạn để giúp cán công nhân viên thường xuyên cập nhật thông tin nghiệp vụ giúp cho công tác xuất công ty đạt hiệu - Nâng cao hiệu sử dụng vốn Bên cạnh cần mở rộng tăng cường quan hệ với ngân hàng để tăng hạn mức tín dụng để giải kịp thời nguồn vốn công ty cần thiết GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 64 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 65 SVTH: Lâm Trọng Quyển [...]... hình doanh nghiệp: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng Lĩnh vực kinh doanh: Vật liệu xây dựng 2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Phan Thành trước là DNTN Phan Thành được thành lập ngày 07 tháng 12 năm 2001 đến 29 tháng 09 năm 2004 phát triển thành Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Phan Thành theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. .. Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH Công ty với nhiều chức năng ngành nghề nhưng hiện nay họat động chính của công ty chủ yếu là kinh doanh vât liệu xây dựng và vận tải 2.2.2 Ngành hoạt động kinh doanh - Tạo chổ đứng vững chắc trên thị trường, tạo uy tín đối với khách hàng và đối tác - Mở rộng thị trường tiêu thụ và quy mô kinh doanh. .. thịnh vượng” làm mục tiêu hoạt động GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 17 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.1 Khái niệm về kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh là việc phân chia các hiện tượng, các quá trình và kết quả kinh doanh thành nhiều bộ phận cấu thành Trên cơ sở đó sử... Phân tích tình hình phải thu 4.5.2 Phân tích tình hình tồn kho 4.6 Phân tích hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh 4.7 Kết quả công ty đạt được và chưa đạt được 4.7.1 Công ty đạt được 4.7.2 Công ty chưa đạt được 4.8 Đề xuất giải pháp CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 11 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH. .. dụng các yếu tố kinh doanh như: giá thành đơn vị, tỷ suất chi phí, doanh lợi, năng suất lao động GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 18 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH Như vậy, tính phức tạp đa dạng của nội dung phân tích được thể hiện qua các hệ thống các chỉ tiêu kinh tế đánh giá kết quả kinh doanh Việc xây dựng tương đối... của doanh nghiệp là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 25 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH kinh doanh cuối cùng, là căn cứ để phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh Đồng thời thể hiện trình độ tổ chức sử dụng các yếu tố sản xuất của nhà quản trị, một trong những công. .. = Doanh thu hoạt động tài chính Chi phí hoạt động tài chính Lợi nhuận hoạt động khác là kết quả cuối cùng của hoạt động khác trong doanh nghiệp, thường được xác định theo tháng, quý, năm và được xác định như sau: Lợi nhuận = Thu nhập GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai - Chi phí 26 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH hoạt động. .. tiêu đánh giá CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG 4.1 Phân tích môi trường kinh doanh 4.1.1 Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp 4.1.2 Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp 4.2 Phân tích tình hình doanh thu (2013-2015) 4.3 Phân tích tình hình chi phí ( 2013-2015) 4.4 Phân tích tình hình lợi nhuận (2013-2015) 4.5 Phân tích tình hình phải thu... lời của doanh thu Lợi nhuận sau thuế = GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai x 100 28 SVTH: Lâm Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH (ROS) Tổng doanh thu (DTT) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được lấy từ bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chỉ tiêu này cho biết, trong một kỳ phân tích, doanh nghiệp thu được 100 đồng doanh thu... Trọng Quyển PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI – VẬN TẢI PHAN THÀNH - Thực hiện nhiệm vụ do Giám Đốc phân công hoặc ủy quyền và có quyền quyết định các phần việc đó - Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc và nhà nước về kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình được phân công - Tham mưu đề xuất lên Giám Đốc những kiến nghị, chiến lược kinh doanh có hiệu quả cho công ty Cùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải phan thành , Tiểu luận phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải phan thành , Tiểu luận phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải phan thành , CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP (BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU), 5 Đinh hướng phát triển, CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG, 1 Phân tích môi trường kinh doanh, 2 Phân tích tình hình doanh thu (2013-2015), BẢNG 1: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM, 4 Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty (2013-2015), Hình 2: Biểu đồ biểu diễn lợi nhuận của công ty qua 3 năm, Bảng 4: BẢNG PHÂN TÍCH PHẦN TÀI SẢN, Bảng 7: BẢNG PHÂN TÍCH SỐ VÒNG LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA, Bảng 9: BẢNG PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN, - Việc sử dụng nguồn vốn của công ty hợp lý dẫn đến công ty có những kế hoạch để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công ty.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay