Tiểu luận phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng hải sang

68 355 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:18

Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang LỜI CẢM ƠN -((( - Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Bốn năm trôi qua, từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, Tôi nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, trước hết Tôi xin gửi đến quý Thầy cô Khoa Quản Trị Kin h Doanh – Trường Đại Học Tây Đô lời cảm ơn chân thành truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng Tôi suốt thời gian học tập trường Và đặc biệt, Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Cô Huỳnh Thị Kiều Thu tận tình hướng dẫn dạy cho Tôi hoàn thành niên luận năm Sau Tôi xin dành lời cảm ơn đến người bạn giúp đỡ Tôi trình học tập gia đình ủng hộ điểm tựa cho Tôi giúp vượt qua lúc khó khăn Tôi xin kính chúc Quý Thầy cô lời chúc sức khỏe thành đạt! Sinh viên thực Trần Vủ Anh GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang i Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Cần Thơ, ngày tháng Giáo viên hướng dẫn ThS Huỳnh Thị Kiều Thu GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang ii năm Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan đề tài “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Hải Sang” thực hiện, số liệu thu thập phân tích trung thực Đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu Sinh viên thực Trần Vủ Anh GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang iii Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Phương pháp nghiên cứu .3 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu .3 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu .3 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu .3 1.4.1.1 Không gian nghiên cứu 1.4.1.2 Thời gian nghiên cứu .3 1.4.2 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Bố cục nội dung nghiên cứu .4 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 2.1 Lịch sử hình thành phát triển doanh nghiệp 2.2 Nhiệm vụ doanh nghiệp .7 2.2.1 Đối với nhà nước 2.2.2 Đối với đơn vị kinh tế khác 2.2.3 Đối với đơn vị nội 2.3 Ngành nghề - lĩnh vực kinh doanh: 2.4 Cơ cấu tổ chức nhân 2.4.1 Cơ cấu tổ chức Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Hải Sang 2.4.2 Chức năng, nhiệm vụ máy quản lí công ty .9 2.4.2.1 Giám đốc: .9 2.4.2.2 Tổ tài vụ: 2.4.2.3 Tổ kỹ thuật: 2.4.2.4 Tổ vật tư: .9 2.4.2.5 Đội xây dựng: .9 2.5 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh qua năm (2013-2015) Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh qua năm (2013 – 2015) .9 2.6 Thuận lợi – khó khăn 10 GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang iv Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang 2.6.1 Thuận lợi 10 2.6.2 Khó khăn 11 2.7 Định hướng phát triển .11 2.8 Tóm lược 12 Chương 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN .13 3.1 Kinh doanh phân tích hiệu kinh doanh 13 3.1.1 Khái niệm kinh doanh 13 3.1.2 Khái niệm hiệu kinh doanh .13 3.1.3 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh 13 3.2 Ý nghĩa nhiệm vụ việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 14 3.2.1 Ý Nghĩa .14 3.2.2 Nhiệm vụ 14 3.3 Tầm quan trọng việc phân tích hoạt động kinh doanh 15 3.4 Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh 15 3.4.1 Phân tích doanh thu 15 3.4.1.1 Khái niệm doanh thu 15 3.4.1.2 Phân loại doanh thu 15 3.4.2 Phân tích chi phí 16 3.4.2.1 Khái niệm chi phí 16 3.4.2.2 Phân loại chi phí 17 3.4.3 Phân tích lợi nhuận 18 3.4.3.1 Khái niệm 18 3.4.3.2 Lợi nhuận doanh nghiệp bao gồm: .18 3.4.2.3 Một số nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 19 3.5 Phân tích khái quát tiêu tài ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh 19 3.5.1 Phân tích hiệu sử dụng vốn 19 3.5.1.1 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh 19 3.5.1.2 Hiệu sử dụng vốn lưu động 19 3.5.1.3 Hiệu sử dụng vốn cố định 20 3.5.2 Phân tích tiêu sinh lợi(7) 20 3.5.2.1 Khả sinh lời từ hoạt động 21 3.5.2.2 Khả sinh lời từ kinh tế .21 3.5.2.3 Khả sinh lời nguồn vốn chủ sở hữu .21 3.6 Một số tiêu chí khác đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngành xây dựng 22 3.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh 23 GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang v Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang 3.7.1 Môi trường vĩ mô(9) 23 3.7.1.1 Các yếu tố kinh tế .24 3.7.1.2 Chính trị - pháp luật .24 3.7.1.3 Văn hóa – xã hội 25 3.7.1.4 Điều kiện tự nhiên: .25 3.7.1.5 Khoa học – kỹ thuật: .25 3.7.1.6 Nhân học: 26 3.7.2 Môi trường vi mô 26 3.7.2.1 Đối thủ cạnh tranh .26 3.7.2.2 Khách hàng 27 3.7.2.3 Nhà cung ứng .27 3.7.2.4 Nhóm áp lực 27 3.7.3 Môi trường bên 27 3.7.3.1 Yếu tố tài 27 3.7.3.2 Nguồn nhân lực 27 3.7.3.3 Sản Phẩm 28 3.7.3.4 Văn hóa doanh nghiệp 28 3.7.3.5 Hoạt động Marketing 28 3.8 Tóm lược 28 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG HẢI SANG 29 4.1 Phân tích yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh .29 4.1.1 Cơ hội 29 4.1.2 Thách thức 30 4.2 Khái quát kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 30 Bảng 4.1: Kết hoạt động kinh doanh qua năm (2013 -2015) .30 4.3 Phân tích tình hình doanh thu công ty qua năm (2013 -2015) 32 4.3.1 Phân tích doanh thu theo thành phần 32 Bảng 4.2: Doanh thu theo thành phần công ty qua năm (2013 – 2015) .33 4.3.2 Đánh giá tình hình thực doanh thu công trình qua năm (2013 – 2015) 35 Bảng 4.3: Tình hình doanh thu thực công trình qua năm (2013 – 2015) .35 4.4 Phân tích tình hình chi phí 35 Bảng 4.4: Tình hình chi phí công ty qua năm (2013-2015) 37 4.4.1 Giá vốn hàng bán 38 4.4.2 Chi phí bán hàng 38 4.4.3 Chi phí QLDN .39 GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang vi Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang 4.4.4 Chi phí tài 39 4.4.5 Chi phí khác 40 4.5.1 Phân tích tình hình thực kế hoạch lợi nhuận 40 Bảng 4.5: Tình hình thực kế hoạch lợi nhuận qua năm (2013 – 2015) 40 4.5.2 Phân tích chung tình hình lợi nhuận công ty qua năm 42 Bảng 4.6: Tình hình chung lợi nhuận công ty qua năm 2013– 2015 43 4.5.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 45 4.5.2.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài 45 4.5.2.3 Lợi nhuận từ hoạt động khác 46 4.6 Phân tích tiêu tài ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh 46 4.6.1 Các số sinh lợi công ty qua năm 2013-2015 46 Bảng 4.7: Các tỷ số khả sinh lợi công ty qua năm 46 4.6.1.3 Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE) 48 4.6.1.4 Tỷ số lợi nhuận ròng chi phí 48 4.6.2.Phân tích hiệu sử dụng vốn 49 Bảng 4.8: Các tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn 49 4.6.3 Phân tích khả toán .50 Bảng 4.9: Các tiêu phân tích khả toán 50 4.7 Đánh giá kết phân tích tình hình hoạt động kinh doanh .51 4.7.1 Những mặt làm 51 4.7.2 Những mặt hạn chế 51 4.8 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh 52 4.8.1 Mục tiêu kinh doanh năm 2016 52 4.8.2 Tiết kiệm chi phí 53 4.8.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 54 4.8.4 Tăng cường liên kết kinh tế 55 4.8.5 Một số biện pháp khác 55 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận .56 5.2 Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO .58 GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang vii Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang DANH MỤC BẢNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Hải Sang Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh qua năm (2013 – 2015) .9 Chương 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN .13 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG HẢI SANG 29 Bảng 4.1: Kết hoạt động kinh doanh qua năm (2013 -2015) .30 Bảng 4.2: Doanh thu theo thành phần công ty qua năm (2013 – 2015) .33 Bảng 4.3: Tình hình doanh thu thực công trình qua năm (2013 – 2015) .35 Bảng 4.4: Tình hình chi phí công ty qua năm (2013-2015) 37 Bảng 4.5: Tình hình thực kế hoạch lợi nhuận qua năm (2013 – 2015) 40 Bảng 4.6: Tình hình chung lợi nhuận công ty qua năm 2013– 2015 43 Bảng 4.7: Các tỷ số khả sinh lợi công ty qua năm 46 Bảng 4.8: Các tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn 49 Bảng 4.9: Các tiêu phân tích khả toán 50 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO .58 GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang viii Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Hải Sang Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh qua năm (2013 – 2015) .9 Chương 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN .13 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG HẢI SANG 29 Bảng 4.1: Kết hoạt động kinh doanh qua năm (2013 -2015) .30 Bảng 4.2: Doanh thu theo thành phần công ty qua năm (2013 – 2015) .33 Bảng 4.3: Tình hình doanh thu thực công trình qua năm (2013 – 2015) .35 Bảng 4.4: Tình hình chi phí công ty qua năm (2013-2015) 37 Bảng 4.5: Tình hình thực kế hoạch lợi nhuận qua năm (2013 – 2015) 40 Bảng 4.6: Tình hình chung lợi nhuận công ty qua năm 2013– 2015 43 Bảng 4.7: Các tỷ số khả sinh lợi công ty qua năm 46 Bảng 4.8: Các tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn 49 Bảng 4.9: Các tiêu phân tích khả toán 50 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO .58 GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang ix Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn MTV: Một thành viên TNDN: Thu nhập doanh nghiệp SL: Số lượng DT: Doanh thu QLDN: Quản lý doanh nghiệp KH: Kế hoạch TH: Thực HĐKD: Hoạt động kinh doanh HĐTC: Hoạt động tài LN: Lợi nhuận GVHB: Giá vốn hàng bán CSH: Chủ sở hữu TBinh: Trung bình GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang x Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang Nguồn: Phòng kế toán công ty Hải Sang) GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 44 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang Nhìn vào bảng 4.5 ta thấy lợi nhuận công ty từ năm 2013-2015 loại lợi nhuận: lợi nhuận hoạt động kinh doanh, lợi nhuận hoạt động tài lợi nhuận khác lợi nhuận hoạt động kinh doanh chiếm tỷ trọng cao tổng lợi nhuận lợi nhuận hoạt động tài lợi nhuận khác chiếm tỷ trọng thấp tổng lợi nhuận, chí lợi nhuận hoạt động tài tỷ trọng bị âm năm lợi nhuận hoạt động tài bị lỗ Để làm rõ vấn đề tiến hành phân tích loại lợi nhuận: 4.5.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nhìn chung tăng mạnh qua năm Cụ thể, năm 2013 lợi nhuận đạt 69.019 ngàn đồng đến năm 2014 lợi nhuận hoạt động kinh doanh đạt 130.057 ngàn đồng có tăng trưởng so với năm 2013 số 61.038 ngàn đồng tương ứng tỷ lệ 88,44% chi phí quản lý Năm 2015 có tăng trưởng vượt bậc, khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cao đạt 9.258.680 ngàn đồng tăng năm 2014 với số tiền 9.128.623 ngàn đồng tương đương với tỷ lệ 7.018,94% năm đạt lợi nhuận lớn từ trước đến nay, khoản lợi nhuận tăng cao xa so với năm 2014 năm 2013 Nguyên nhân biến động mạnh là công ty kinh doanh sản phẩm xây lắp nên lợi nhuận mang cho công ty từ lĩnh vực lớn, cao nhiều so với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng khác Vì cần đầu tư nhiều nhân lực tài lực nên lợi nhuận mang cao công ty biết tận dụng hợp lý mục đích nguồn vốn Phần lớn khoảng 50% số lượng nhà bán năm 2015 nên doanh thu từ dự án mang cho công ty cao mà lợi nhuận năm 2015 tăng vượt bậc đến Tóm lại dựa vào kết phân tích cho thấy năm 2015 năm mà công ty đạt lợi nhuận cao từ thành lập đến 4.5.2.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài Lợi nhuận hoạt động tài tính doanh thu hoạt động tài trừ chi phí hoạt động tài Như ta thấy lợi nhuận hoạt động tài qua năm không ổn định doanh thu hoạt động tài qua năm thấp so với chi phí hoạt động tài Cụ thể, năm 2013 lợi nhuận hoạt động tài đạt 2.334 ngàn đồng năm công ty đa số thực dự án nhỏ nên không cần phải vay nên làm cho lợi nhuận tăng Tuy nhiên, sang năm 2014 lợi nhuận lỗ 9.008.736 ngàn GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 45 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang đồng so với năm 2013 tương đương tỷ lệ giảm 385.878% Đối với năm 2015 lợi nhuận hoạt động tài lỗ 8.103.210 ngàn đồng, nhiên lợi nhuận hoạt động tài năm 2015 so với năm 2014 lỗ năm 2015 lỗ 905.526 ngàn đồng 4.5.2.3 Lợi nhuận từ hoạt động khác Bên cạnh lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tổng lợi nhuận trước thuế công ty có lợi nhuận từ hoạt động khác lợi nhuận từ hoạt động chiếm tỷ lệ thấp cụ thể năm 2013 chiếm 4,13%, năm 2014 chiếm 3,93% đến năm 2015 tỷ lệ 0,04% tổng lợi nhuận trước thuế năm 4.6 Phân tích tiêu tài ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Lợi nhuận tiêu quan trọng trình hoạt động kinh doanh toàn công ty Vì vậy, để nhận thức đắn lợi nhuận quan tâm đến tổng mức lợi nhuận mà cần phải đặt lợi nhuận mối quan hệ với vốn, tài sản, nguồn lực kinh tế tài mà doanh nghiệp sử dụng để tạo lợi nhuận phạm vi, trách nhiệm cụ thể Một số tiêu khả sinh lợi thường sử dụng để đánh giá lợi nhuận gồm tiêu sau: 4.6.1 Các số sinh lợi công ty qua năm 2013-2015 Bảng 4.7: Các tỷ số khả sinh lợi công ty qua năm Đvt:1.000 đồng GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 46 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang Chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 6.669.122,4 Lợi nhuận ròng 1.000 51.833 97.467,84 Doanh thu đồng 1.000 4.220.247 Tổng chi phí hoạt động đồng 1.000 36.410.87 4.174.111 63.529.924 Tổng tài sản bình quân đồng 1.000 36.313.74 51.543.57 39.342.80 40.506.252 Vốn CSH bình quân đồng 1.000 10.653.34 19.217.46 25.844.560 Tỷ số lợi nhuận doanh thu đồng % 1,23 0,27 9,17 (ROS) Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản % 0,10 0,25 16,46 (ROA) Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở % 0,486 0,51 25,8 hữu (ROE) Tỷ số lợi nhuận ròng chi phí % 1,24 0,27 10,5 72.760.322 (Nguồn: phòng kế toán công ty Hải Sang) Tỷ số lợi nhuận ròng doanh thu (ROS) Qua bảng 4.6 ta thấy lợi nhuận doanh thu năm 2015 cao nhất, thấp năm 2014 Cụ thể, tỷ số năm 2013 1,23%, điều có nghĩa 100 đồng doanh thu có từ việc cung cấp dịch vụ sau trang trãi cho khoản chi phí lại 1,23%đồng lợi nhuận Năm 2014 tỷ số lợi nhuận doanh thu giảm xuống 0,27%, có nghĩa 100 đồng doanh thu tạo có 0,27 đồng lợi nhuận, giảm so với năm 2013 0,96% tức 100 đồng doanh thu năm 2014 tạo có lợi nhuận giảm 0.96 đồng so với năm 2013 Nguyên nhân giảm do, tốc độ tăng doanh thu cao chi phí chiếm tỷ trọng cao dẫn đến tốc độ tăng lợi nhuận công ty giảm xuống so với năm 2013 Một phần năm 2014 công ty đầu tư nhiều vào dự án lớn, dự án xây nhà bán trả góp, phí lãi vay phải trả năm 2014 cao làm cho tổng chi phí tăng với tốc độ nhanh tổng doanh thu dẫn đến lợi nhuận năm 2014 tăng với tốc độ thấp Xét đến năm 2015 ta thấy năm công ty đạt thắng lợi nhiều nhất, tỷ số lợi nhuận GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 47 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang doanh thu lên đến 9,17% đồng nghĩa 100 đồng doanh thu mang cho công ty có tới 9,17 đồng lợi nhuận, tăng so với năm 2014 tới 8,9% Tỷ số tăng cao lợi nhuận công ty tăng cao, doanh thu tăng lên tốc độ tăng doanh thu không cao tốc độ tăng lợi nhuận nên làm cho tỷ số lợi nhuận ròng doanh thu tăng lên Nhìn chung, dựa vào tỷ số cho thấy năm 2015 công ty có bước phát triển vượt bậc, chứng tỏ công ty có biện pháp cải thiện tốt Tỷ số lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA) Dựa vào bảng 4.6 ta thấy tỷ số qua năm tăng, đặc biệt năm 2015 tăng cao so với năm 2014 năm 2013 Điều có nghĩa hiệu sử dụng tài sản công ty ngày tăng, 100 đồng tài sản bỏ năm 2015 thu lợi nhuận nhiều 16.46 đồng so với năm 2014 Nguyên nhân tăng mạnh đến lợi nhuận công ty năm 2015 tăng với tốc độ nhanh so với năm 2014, giá trị tổng tài sản năm 2015 lại tăng với tốc độ chậm so với năm 2014 Qua cho thấy xếp, phân bổ, sử dụng quản lý tài sản công ty hữu hiệu đem lại nhiều thuận lợi cho hoạt động kinh doanh tương lai 4.6.1.3 Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE) Dựa vào bảng 4.6 ta thấy ROE công ty cao ROA cao nhiều lần, điều cho thấy vốn tự có công ty thấp hoạt động chủ yếu từ khoản nợ vay Vốn tự có hoạt động hiệu quả, qua năm tăng Nguyên nhân dẫn tới việc tăng mạnh tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu vào năm 2015 lợi nhuận công ty tăng lên cao, tốc độ tăng lợi nhuận lớn nhiều so với tốc độ tăng vốn chủ sở hữu tỷ số ROE công ty tăng mạnh vào năm Kết cho thấy công ty ngày chủ động vốn, giai đoạn nhiều thiếu hụt Với tăng lên liên tục tỷ số tin tương lai hoạt động kinh doanh công ty có nhiều biến chuyển tốt Trên sở công ty cần có biện pháp cụ thể nhằm giữ vững phát huy lợi sẵn có hiệu hoạt động đạt mức cao 4.6.1.4 Tỷ số lợi nhuận ròng chi phí Dựa vào bảng 4.6 ta thấy lợi nhuận ròng chi phí năm 2015 cao nhất, cao nhiều so với năm 2014 năm 2013 Điều cho thấy năm 2015 công GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 48 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang ty sử dụng chi phí có hiệu quả, đồng chi phí bỏ đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh tạo lợi nhuận cho công ty không nhiều ít, theo phân tích 100 đồng chi phí bỏ đem cho công ty tới 10,5đồng lợi nhuận Còn năm 2013 năm 2014 tình hình sử dụng chi phí hiệu hơn, 100 đồng chi phí bỏ mang cho công ty 1,24 đồng lợi nhuận năm 2013 0,27 đồng năm 2014 Nguyên nhân việc sử dụng chi phí hiệu năm 2014 công ty chưa có biện pháp kiềm chế chi phí phát sinh không cần thiết, giai đoạn công ty bắt đầu phát triển thương hiệu thị trường công trình có quy mô lớn nên không tránh khỏi thiếu xót việc quản lý chặt chẽ cho phí phát sinh, dẫn đến chi phí cao làm cho lợi nhuận giảm, kéo theo làm cho tỷ số lợi nhuận chi phí nhỏ Đến năm 2015, công ty thực biện pháp quản lý chi phí hữu hiệu phí có tăng cao tăng với tốc độ thấp làm cho lợi nhuận tăng cao tỷ số cao 4.6.2.Phân tích hiệu sử dụng vốn Bảng 4.8: Các tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn Đvt: 1.000 đồng Chỉ tiêu DT Vốn cố định bình quân Tài sản lưu động Tổng nguồn vốn Vòng quay vốn cố định (lần) Vòng vay vốn lưu động (lần) Vòng quay toàn vốn (Lần) 2013 4.220.247 289.455 1.886.390 10.709.829 14,58 2,237 0,39 2014 36.410.879 515.993 3.362.753 28.408.543 70,56 10,827 1,28 2015 72.760.322 745.824 4.861.983 29.941.717 97,556 14,96 2,43 (Nguồn: Phòng kế toán công ty Hải Sang) - Vòng quay toàn vốn: tiêu cho thấy đồng vốn đầu tư doanh nghiệp tạo đồng doanh thu, năm 2013 doanh nghiệp bỏ đồng thu 0,39 đồng, số doanh thu tiếp tục tăng cao năm tiếp theo, năm 2014 tăng lên 1,28 đồng tăng lên 2,43 đồng năm 2015, điều cho thấy việc sử dụng vốn doanh nghiệp năm qua có hiệu quả, công ty nên trì nhằm làm tăng doanh thu qua năm - Vòng quay vốn cố định: vốn cố định doanh nghiệp sử dụng có hiệu hay không phụ thuộc vào vòng quay tài sản cố định nhanh hay chậm Qua bảng số liệu ta thấy vòng quay tài sản cố định qua năm có biến động tăng liên tục qua năm, GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 49 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang cụ thể năm 2013 vòng quay vốn cố định 14,58 lần, sang năm 2014 vòng quay tăng mạnh lên đến 70,56 lần, tăng 55,98 lần so với năm 2013, điều cho thấy năm 2014 doanh nghiệp hoạt động có hiệu so với năm 2013 Đến năm 2015 vòng quay tiếp tục tăng lên tới 97,556 lần, tăng 26,996 lần so với năm 2014, điều cho thấy năm 2015 doanh nghiệp có nhiều cố gắng để làm cho hiệu sử dụng vốn cố định tăng cao 4.6.3 Phân tích khả toán Bảng 4.9: Các tiêu phân tích khả toán Đvt: 1.000 đồng Chỉ tiêu Tài sản lưu động Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Doanh thu 2013 1.886.390 85.944 1.497.135 4.220.247 Các khoản phải thu 2.088.080 2014 2015 3.362.753 4.861.983 117.115 116.123 2.063.039 2.160.881 36.410.879 72.760.322 14.665.33 17.322.282 Tỷ số toán hành (lần) 1,26 1,63 2,25 Tỷ số toán nhanh(lần) Vòng quay khoản phải thu 1,2 2,02 1,57 2,1 2,2 4,96 (Nguồn: Phòng kế toán công ty Hải Sang) - Khả toán nhanh: tiêu thể tài sản chuyển đổi nhanh thành tiền để chi trả cho khoản nợ ngắn hạn kịp thời cần thiết Dựa vào bảng phân tích ta thấy giống khả toán thời, khả toán nhanh Công ty qua năm, năm 2013 khả toán nhanh 1,2 lần, sang năm 2014 đạt 1,57 lần tiếp tục 2,2 lần năm 2015, điều cho thấy hiệu tiêu tốt, tài sản chuyển đổi thành tiền toán đầy đủ, kịp thời khoản nợ ngắn hạn cần thiết - Vòng quay khoản phải thu: tiêu phản ánh tốc độ thu hồi khoản phải thu khách hàng, năm 2013 Công ty thu tiền khách hàng có 2,02 lần, sang năm 2014 số lần thu hồi tiền tăng lên 2,1 lần tiếp tục tăng lên đến 4,96 lần năm 2015, điều cho thấy Công ty dần cải thiện tốc độ thu hồi khoản phải thu Qua phân tích ta thấy vòng quay khoản phải thu Công ty ngày tăng lên hiệu tiêu chưa tốt, mức thấp, khoản tiền mà GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 50 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang khách hàng nợ lại Công ty cao, làm cho Công ty phải gánh chịu khoản lãi vay thời gian dài dẫn đến giảm hiệu hoạt động Công ty 4.7 Đánh giá kết phân tích tình hình hoạt động kinh doanh 4.7.1 Những mặt làm Trong năm qua, tình hình công ty có chuyển biến tốt, cụ thể lợi nhuận tăng lên với tốc độ nhanh chóng Đặc biệt năm 2015 tăng cao vượt xa so với năm 2014 2013 Cùng với tốc độ tăng nhanh lợi nhuận doanh thu tăng tương đối nhanh Sở dĩ doanh thu lợi nhuận tăng nhờ vào thực dự án xây nhà bán trả góp nên hiệu kinh doanh công ty cao nên ngày nhiều khách hàng biết đến Số lượng công trình thực qua năm điều tăng, quy mô ngày lớn Chứng tỏ công ty có nổ lực đồng thời quy tín công ty ngày nâng cao Đội ngũ cán công nhân viên có tay nghề cao, làm việc khuôn khổ kỷ luật, nghiêm túc, động, sáng tạo làm việc nhiệm vụ giao, tôn trọng ý kiến tập thể…Ngoài công ty tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên học, nâng cao tay nghề nhằm phục vụ cho việc kinh doanh đơn vị Công ty kinh doanh ngày hiệu nên nguồn vốn chủ sở hữu công ty ngày tăng nhanh có chiều hướng ổn định 4.7.2 Những mặt hạn chế Bên cạnh thành tựu trên, công ty Hải Sang có số hạn chế cần phải khắc phục : - Thời buổi kinh tế khó khăn, năm qua tình hình vật giá thị trường biến động không ngừng, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng nên dẫn đến chi phí nguyên vật liệu công ty tăng lên góp phần làm cho giá thành sản phẩm giá nhận thầu công trình cao Từ làm giảm doanh thu công ty, dẫn đến giảm lợi nhuận - Công ty chưa có chiến lược lược quảng cáo, truyền thông nhiều để ý người dân, nhà đầu tư doanh nghiệp GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 51 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang - Phương tiện máy móc thiết bị dùng xây dựng kinh doanh lạc hậu Từ đó, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình - Quy mô công ty mức độ vừa nhỏ nên chưa thật bật so với doanh nghiệp xây dựng mang tầm cỡ lớn Công ty hoạt động mạnh phạm vi tỉnh Vĩnh Long mà chưa thử sức vươn xa với tỉnh khác - Hiện đa số người lao động tập trung đổ xô thành phố lớn để làm việc, điều gây không khó khăn cho công ty, thiếu nhân lực vấn đề cấp thiết quan tâm công ty - Những dự án đấu thầu đầu tư lớn Tỉnh có hợp tác nước thường tay doanh nghiệp lớn có tầm cỡ với bề dày kinh nghiệm yếu Hải Sang chưa thật đủ mạnh để cạnh tranh với đối thủ lớn - Không có liên kiết hợp tác với công ty khác nên khả cạnh trang với công ty nước yếu 4.8 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh 4.8.1 Mục tiêu kinh doanh năm 2016 Có thể nói năm qua khoảng thời gian hưng thịnh mà công ty Hải Sang đạt được, ngày nhiều người biết đến Uy tín chất lượng công ty , bên cạnh doanh số lợi nhuận tăng đáng kể.Không ngừng lại công ty ngày củng cố xây dựng công ty phát triển Qua phân tích, ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh công ty khả quan có hiệu quả, để trì gia tăng thêm lợi nhuận năm tiếp theo, công ty cần thực số giải pháp ngắn hạn dài hạn sau: Về thị phần: Để phát triển vững mạnh việc phát triển Vĩnh Long không chưa đủ nên công ty phải mở rộng thị phần sang số tỉnh lân cận Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh Tp Cần Thơ Trong , Tp Cần Thơ thành phố lớn có nhiều công trình đầu tư phát triển, hội để công ty thử sức thâm nhập thị trường Về doanh thu lợi nhuận: doanh thu yếu tố quan trọng hàng đầu việc tạo lợi nhuận Muốn tăng lợi nhuận nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh phải có biện pháp tăng doanh thu hợp lý Để tăng doanh thu ta tăng giá công trình xây dựng dự án nhà đất, khó khăn nên công ty cần GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 52 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang phải gia tăng số lượng công trình đấu thầu thêm Công ty cần tìm kiếm đối tác khách hàng để trì mức doanh thu Bên cạnh công ty nên tích cực tham gia vào hoạt động xã hội nhằm đánh bóng thên tuổi thương hiệu mình, kết hợp với đơn vị kinh doanh khác tên sở đôi bên có lợi tạo mối quan hệ lâu dài kinh doanh Ngoài công ty hạ mức nhận thầu thấp với công trình mục đích xả hội cộng đồng nhằm tạo mối quan hệ với người dân địa phương để kiếm thêm nhiều khác hàng Năm 2016 doanh nghiệp dự tính cố gắng phát huy thực thi công nhiều công trình để đạt mức doanh thu lên cao so với năm 2015 cụ thể tăng lên 118.605.950 ngàn đồng, tức 0,65% so với kỳ năm 2015 Sỡ dĩ mức doanh thu mà công ty đề cho doanh nghiệp mức 0.65% công ty vừa hoàn thành số công trình dự án vào năm 2015, dự án bán nhà trả góp thành công nên sau thực xong dự án vào năm 2015 năm 2016 công ty tiếp tục bắt tay vào xây dựng dự án mới, thời gian để hoàn thành công trình khoảng đến năm nên khoảng thời gian doanh thu mà doanh nghiệp thu không cao năm trước Doanh thu chủ yếu từ công trình xây dựng hoàn thành, nhà trả gáp lại người dân đầu tư từ khoảng khác chứng khoán, cổ phiếu… Còn lợi nhuận, tiêu mà doanh nghiệp đề tăng 0,55% so với năm 2015 tương đương với tổng lợi nhuận mà công ty phải đạt 11.566.262 đồng Phần trăm lợi nhuận không với phần trăm doanh thu chi phí nguyên vật liệu thị trường không ngừng biến đổi, chi phí điện nước chi phí khác tăng làm lợi nhuận công ty giảm xuống Tuy nhiên công ty tiết kiệm chi phí khoản chi tiêu hạn chế đến mức 4.8.2 Tiết kiệm chi phí Quá trình phân tích cho thấy, chi phí qua năm tăng cao tăng với tốc độ nhanh, có năm tốc độ tăng chi phí cao tốc độ tăng doanh thu Điều không tốt để giảm chi phí tránh tình trạng chi phí tăng nhanh doanh thu ta cần thực số biện pháp sau: - Nâng cao ý thức nhân viên việc sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên nhiên liệu, điện, nước,… Hạn chế trường hợp sử dụng lãng phí dụng cụ, thiết bị để phục vụ cho lợi ích riêng - Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Ngày tình hình biến động giá GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 53 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang phức tạp, nhiều mặt hàng sau vài ngày giá tăng đột biến gây nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh Vì công ty phải thường xuyên theo dõi giá thị trường, đặc biệt giá nguyên vật liệu dùng xây dựng, có sách dự trữ hợp lý nguồn nhằm tiết kiệm khoản chi phí giá tăng đột ngột - Tìm kiếm nhiều nhà cung cấp từ tham khảo, so sánh giá chất lượng nguyên liệu với để có lựa chọn hợp lý, nhằm tiết kiệm chi phí cho yếu tố đầu vào - Đối với chi phí lãi vay: Do tình hình tài có nhiều biến động, chi phí lãi vay phải trả cao nên làm giảm lợi nhuận Vì vậy, công ty cần hạn chế khoản vay không cần thiết Cần có kế hoạch trả nợ cụ thể, tranh thủ trả nợ nhanh để thời hạn dài lãi suất cao Mỗi năm, nguồn vốn chủ sở hữu công ty tăng, công ty nên có sách đầu tư thêm cho nguồn vốn kinh doanh vốn chủ sở hữu sử dụng vốn vay - Đối với chi phí nhân công: Công ty tiết kiệm chi phí nhân công cách chấm dứt hợp đồng lao động không thật cần thiết, lực thường xuyên bê trễ, không hoàn thành nhiệm vụ - Đối với chi phí sử dụng máy thi công: Vận hành bảo trì kỹ thuật máy móc dùng công trình nhằm hạn chế đến mức tối đa trường hợp hư hỏng gây phát sinh chi phí không cần thiết 4.8.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nay, chất lượng lao động điều kiện sống doanh nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp thị trường nước quốc tế Do Công ty muốn tồn phát triển phải có đội ngũ lao động có chất lượng đảm bảo đáp ứng vớicác yêu cầu ngày cao thị trường Do đặc thù công việc,lao động sản xuất kinh doanh Công ty thường xuyên có biến động, số lượng lao động không ổn định Do vậy, Công ty thuê thêm lao động từ bên vào làm với thời gian ngắn trình độ chuyên môn chưa cao, lực yếu Nên công ty cần đào tạo tuyển dụng thêm lao động công nhân trẻ, niên trưởng thành từ nông thôn, có nguyện vọng làm việc lâu dài đơn vị, chịu khó học hỏi có tay nghề vững, đơn vị đào tạo chỗ, gửi đào tạo GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 54 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang trường chuyên ngành để họ có kiến thức chuyên môn trau dồi thêm kinh nghiệm, bước đảm trách phần việc quan trọng 4.8.4 Tăng cường liên kết kinh tế Tăng cường liên kết với doanh nghiệp nước đặt biệt doanh nghiệp đầu tư xây dựng, doanh nghiệp lớn có tiềm lực vốn Doanh nghiệp cần có mối quan hệ chặt chẽ với đơn vị sản xuất nguyên vật liệu cung cấp cho công ty Bên cạnh doanh nghiệp cần đặt chữ tín lên hàng đầu, sẵn sàn giúp đỡ đối tác phạm vi 4.8.5 Một số biện pháp khác - Để trì hoạt động kinh doanh dài hạn, công ty đặt nhân tố người lên vấn đề hàng đầu, tiếp thu bồi dưỡng cán kỹ thuật, công nhân viên ngày giỏi, nâng cao trình độ chuyên môn người, có chế độ khen phạt kịp thời thỏa đáng để khuyến khích tinh thần làm việc công nhân viên góp phần làm tăng suất lao động - Thực lý nhượng bán tài sản hư hỏng không sử dụng Đầu tư tài sản mới, đại phục vụ tốt cho nhu cầu hoạt động công ty - Đối với lượng tiền mặt: Hạn chế tối đa việc lưu trữ tiền mặt nhiều công ty Cần có biện pháp sử dụng lượng tiền mặt hợp lý mục đích Nên gửi số tiền mặt không cần sử dụng vào ngân hàng để thu lãi góp phần làm tăng lợi nhuận hoạt động tài - Đối với khoản phải thu: Công ty nên đẩy mạnh tích cực việc thu hồi khoản phải thu, cách chủ động tìm đến khách hàng để đòi nợ, tạo điều kiện cho khách hàng toán lần cách giảm giá bán 1% cho hợp đồng mua nhà toán Từ làm hạn chế phần nguồn vốn lưu động bị ứ động GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 55 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Chương chương tổng kết kiến nghị công ty để công ty dựa vào mà có hướng cụ thể cho công ty 5.1 Kết luận Phân tích kết hoạt động kinh doanh công việc quan trọng nhà quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh cho dù có khoa học chặt chẽ đến đâu so với thực tế diễn dự kiến Thông qua thực tiễn kiểm nghiệm, phân tích đánh giá để tìm nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tác động đến kết kinh doanh doanh nghiệp Từ có giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Trong kinh tế thị trường động nay, cạnh tranh công ty, doanh nghiệp ngày gay gắt, phức tạp liệt, đặc biệt lĩnh vực xây dựng Nhưng công ty phấn đấu phát huy lực đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng lên hàng đầu Chính vươn lên đó, công ty khách hàng biết đến Bên cạnh thành mà công ty đạt công ty nhiều mặt hạn chế cần khắc phục như: Máy móc thiết bị lạc hậu, nguồn vốn kinh doanh chưa ổn định, chủ yếu vốn vay nên dẫn đến chi phí cao Do công ty cần phải có kế hoạch cụ thể giai đoạn thực công trình, phải có kế hoạch sử dụng chi phí hợp lý Từ đó, để khắc phục khó khăn, phát huy thành tựu đạt được, giúp cho công ty đứng vững thương trường, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh thời gian tới 5.2 Kiến nghị Trong kinh tế thị trường nay, cạnh tranh doanh nghiệp ngành vấn đề gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải sẵn sàng đối mặt phấn đấu khắc phục khó khăn, yếu để đứng vững thị trường - Xây dựng đội ngũ chuyên công tác dự báo, theo dõi giám sát tình hình GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 56 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang thực công trình Từ đó, công ty nắm bắt cố xảy để có biện pháp khắc phục kịp thời - Nâng cao lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề cho công nhân, nhân viên kỹ thuật,… nhằm nâng cao suất lao động chất lượng công trình thực - Tăng cường kiểm soát chặt chẽ thực tiết kiệm chi phí giúp tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cần xây dựng kế hoạch thực chi phí sát, đồng thời tăng cường công tác quản lý chi phí GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 57 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Công Huy (2012), Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang, luận văn tốt nghiệp, Khoa quản trị Kinh doanh , Trường đại học Cần Thơ Phạm Văn Dược, Huỳnh Đức Lộng & Lê Thị Minh Tuyết (2013), Phân tích hoạt động kinh doanh; NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh Phạm Văn Dược, (2008), Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HỒ CHÍ MINH, NXB Thống Kê Võ Văn Nhị (2011), Hướng dẫn Lập-Độc Phân tích Báo cáo tài báo cáo kế toán quản trị, NXB trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Huỳnh Lợi, (2010), Kế toán quản trị, NXB Phương Đông Đoàn Thị Hồng Vân; Kim Ngọc Đạt, (2003), Quản trị chiến lược, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh Internet, google,… Các báo cáo tài năm 2013, 2014 2015 công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Hải Sang GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 58 [...]... phản ánh quá trình hoạt động của Công ty qua 3 năm 2013, 2014, 2015 GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 3 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang 1.4.2 Đối tư ng nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lí luận liên quan đến việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh - Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Hải Sang qua 3 năm 2013... dựng Hải Sang - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quả hoạt động kinh doanh của Cty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian sắp tới GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 2 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp thu thập... tối thiểu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là phân tích theo yêu cầu của hoạt động quản lý kinh doanh căn cứ vào các hoạt động hạch toán và các thông tin kinh tế có liên quan bằng phương pháp phân tích thích hợp và sự quyết đoán, so sách số GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 13 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang liệu qua các năm và phân tích mối... lược kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế tối đa các rũi ro có thể xảy ra cho doanh nghiệp 1.6 Bố cục nội dung nghiên cứu Chương 1: Tổng quan Chương 2: Tổng quan về doanh nghiệp GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 4 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang Chương 3: Cơ sở lý luận Chương 4: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng. .. cho doanh nghiệp ngày càng phát triển và hoàn thiện Do vậy, việc phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là vấn đề có ý nghĩa quan trọng quyết định đến sự thành công trong kinh doanh Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích từ việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên chọn đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Hải. .. cấu thành: doanh thu từ hoạt động kinh doanh, doanh thu từ hoạt động tài chính, thu nhập từ hoạt động khác… GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 15 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang Doanh thu = Số lượng * Giá bán Doanh thu từ hoạt động kinh doanh gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu bán hàng: là toàn bộ tiền bán sản phẩm mà doanh nghiệp... vi trách nhiệm công việc được thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác được phân công 2.5 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2013-2015) Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2013 – 2015) Đvt: 1.000 đồng GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 9 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang (Nguồn: Phòng kế toán của công ty Hải Sang) 2.6 Thuận... quá trình hoạt động và kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp nhằm làm rõ hiệu quả kinh doanh và các tìm năng cần được khai thác để đề ra phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoài việc phân tích các điều kiện bên trong doanh nghiệp còn phải phân tích các điều kiện tác động bên ngoài doanh nghiệp để có thể dự đoán các hoạt động kinh doanh trong... hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm hiểu rõ những điểm mạnh,yếu của doanh nghiệp trong mối quan hệ với môi trường xung quanh Chính vì thế, có thể nói phân tích hoạt động kinh doanh chiếm một vị trí rất quan trọng trong quá trình hoạt GVHD: ThS Huỳnh Thị Kiều Thu Trang 1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang động của doanh nghiệp Đó là một công cụ quản lý kinh. .. Trang 10 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng Hải Sang - Được sự quan tâm của ủy ban nhân dân tỉnh, sở chủ quản và các ban ngành liên quan trong hoạt động kinh doanh đầu tư xây dựng - Công ty có nguồn lao động dồi dào, trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm lâu năm và độ ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ, khỏe, năng động, - Ngoài ra, các đội thi công qua các công trình tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng hải sang , Tiểu luận phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng hải sang , Tiểu luận phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHHMTV tư vấn xây dựng hải sang , CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP, Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2013 – 2015), Chương 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN, CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG HẢI SANG, Bảng 4.1: Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2013 -2015), Bảng 4.4: Tình hình chi phí của công ty qua 3 năm (2013-2015), Bảng 4.5: Tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận qua 3 năm (2013 – 2015), Bảng 4.6: Tình hình chung lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2013– 2015, Bảng 4.7: Các tỷ số về khả năng sinh lợi của công ty qua 3 năm, Bảng 4.9: Các chỉ tiêu phân tích khả năng thanh toán

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay