Tiểu luận năng lực quản trị khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ

81 161 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:18

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA SAU ĐẠI HỌC Tiểu luận học phần Phân tích định lƣợng kinh doanh với SPSS & AMOS NĂNG LỰC QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP, MÔI TRƢỜNG KHỞI NGHIỆP VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Giáo viên hƣớng dẫn VÕ MINH SANG Học viên thực ĐƢỜNG QUANG NGHĨA Lớp : Cao học QTKD-3B Cần Thơ, tháng 11/ 2016 TÓM TẮT TIỂU LUẬN Tiểu luận gồm chương: Chƣơng 1: Tổng quan – Nội dung chương gồm sở hình thành đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đối tượng - phạm vi nghiên cứu ý nghĩa đề tài Chƣơng 2: Tổng quan doanh nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long –Nội dung chương giới thiệu sơ lược c c d o an h ng hi ệp Đồ n g B ằng S ô ng C ửu Lo n g Chƣơng 3: Phƣơng pháp nghiên cứu – Nội dung chương trình bày rõ phương pháp thu thập số liệu phương pháp phân tích số liệu  Phương pháp thu thập số liệu gồm: số liệu thứ cấp lấy từ nguồn như: Internet, sách, báo, tạp chí, kỷ yếu,… Số liệu sơ cấp tác vấn trực tiếp doanh nghiệp  Phương pháp phân tích số liệu: Thống kê mô tả; phân tích nhân tố khám phá EFA để kiểm tra phù hợp mô hình đề tài nghiên cứu; phân tích nhân tố khẳng định CFA để khẳng định lần độ tin cậy phân tích nhân tố khám phá EFA cuối đánh kết hoạt động kinh doanh dựa kết phân tích từ mô hình cấu trúc SEM Chƣơng 4: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh doanh Đồng Bằng Sông Cửu Long - Trong chương tác giả trình bày kết khảo sát, đánh giá kiểm định mô hình nghiên cứu giả thuyết đưa Chƣơng 5: Kết luận kiến nghị - Nội dung chương cuối nhầm kết luận lại kết nghiên cứu đề xuất số kiến nghị i MỤC LỤC CHƢƠNG I : TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.3.1 Phương pháp phân tích số liệu 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4.1.Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Bố cục nội dung nghiên cứu CHƢƠNG II : TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan DNVVN 2.1.1 Tình hình hoạt động doanh nghiệp Việt Nam 2.1.2 Hình hình hoạt động nghiệp ĐBSCL 2.3 Đánh giá thực trạng doanh nghiệp Việt Nam 2.1.3 Về quy mô số lượng 2.1.4 Về giá yếu tố đầu vào 14 2.1.5 Về chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh 17 2.1.6 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 18 2.2 Cơ sở lý luận 21 2.2.1 Khái niệm DNVVN 21 ii 2.2.2 Tiêu Chí phân loại DNVVN 23 2.2.3 Đặc trưng khởi nghiệp 24 2.2.4 Cơ sở lý luận khởi nghiệp kinh doanh 24 2.2.5 Chọn loại hình doanh nghiệp 25 2.2.6 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 26 2.2.7 Đăng ký kinh doanh 27 CHƢƠNG III : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Phương pháp phân tích số liệu 29 3.2 Phương pháp Thống kê mô tả 29 3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA 29 3.2.2 Phân tích nhân tố khẳng định CFA mô hình SEM 30 CHƢƠNG IV : ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ, MÔI TRƢỜNG KHỞI NGHIỆP VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 32 4.1 Kết phân tích đặc điểm doanh nghiệp khảo sát 32 4.2 Kết phân tích thông tin chủ doanh nghiệp khảo sát 39 4.3 Đo lường lực cạnh tranh với kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ĐBSCL 41 4.3.1 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha 41 4.3.2 Phân tích khám phá EFA 48 4.3.3 Phân tích nhân tố khẳng định ( CFA ) 54 4.3.4 Phân tích ảnh hưởng nhân tố đến hài lòng từ kết mô hình SEM 54 CHƢƠNG V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined BẢNG CÂU HỎI Error! Bookmark not defined iii KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU MÔ TẢ TẦN SUẤTError! defined Bookmark not KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHAError! defined Bookmark not PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Error! Bookmark not defined PHÂN TÍCH CFA Error! Bookmark not defined MÔ HÌNH SEM Error! Bookmark not defined iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1.4.1 Chi phí đầu vào Việt Nam số nước châu Á (USD/tháng) 16 Bảng 2.1.5.1 So sánh chi phí thực việc tuân thủ pháp luật nước Việt Nam 17 Bảng 4.3.1.1 Kết kiểm định Cronbach’s alpha “QCCQ” lần 41 Bảng 4.3.1.2 Kết kiểm định Cronbach’s alpha “QCCQ” lần 44 Bảng 4.3.1.3 Kết kiểm định Cronbach’s alpha “NCTĐ” lần 45 Bảng 4.3.1.1 Kết kiểm định Cronbach’s alpha “CSHT” lần 46 Bảng 4.3.1.1 Kết kiểm định Cronbach’s alpha “KQKD” lần 48 Bảng 4.3.2.1 Tổng hợp nhân tố 48 Bảng 4.3.2.2 Kết phân tích nhân tố với biến độc lập 49 Bảng 4.3.2.3 Kết phân tích biến nhân tố phụ thuộc 53 Bảng 4.3.3.1 Các hệ số chuẩn hóa CFA Error! Bookmark not defined Bảng 4.3.3.2 Đánh giá giá trị hội tụ chuẩn hóa CFAError! not defined Bookmark Bảng 4.3.3.3 Kết tổng hợp cho thang đo Error! Bookmark not defined Bảng 4.3.4.1 Các hệ số mô hình SEM Error! Bookmark not defined Bảng 4.3.4.2 Kết trọng số Regression Weights: (Group number - Default model) 62 Bảng 4.3.4.3 Kết trọng số Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) 66 Bảng 4.3.4.4 Kết Correlations: (Group number - Default model) Error! Bookmark not defined v DANH MỤC HÌNH Hình 4.1.1 Loại hình doanh nghiệp 32 Hình 4.1.2 Lĩnh vực hoạt động 35 Hình 4.1.3 Tổng số CB-CNV doanh nghiệp 36 Hình 4.1.4 Thời gian khởi nghiệp doanh nghiệp đến 39 Hình 4.2.1 Giới tính chủ doanh nghiệp 39 Hình 4.2.2 Nghề nghiệp chuyên môn chủ doanh nghiệp 40 Hình 4.2.3 Trình độ học vấn chủ doanh nghiệp 40 Hình 4.2.4 Gia đình (cha mẹ hay ông bà) trước 41 Hình 4.3.3.1 Kết phân tích chuẩn hóa với phân tích CFAError! not defined Bookmark Hình 4.3.4.1 Mô hình cấu trúc SEM 60 Hình 4.3.4.2 Mô hình cấu trúc SEM 64 vi CHƢƠNG I : TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Trong bối cảnh kinh tế giới có diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức kinh tế nước ta năm 2015 tiếp tục có chuyển biến tích cực phục hồi rõ nét nhiều lĩnh vực, đạt kết tăng trưởng cao so với mục tiêu đề so với mức tăng năm trước giai đoạn 2011-2015 Những điểm sáng tranh kinh tế nước ta năm 2015 thể qua số vĩ mô tương đối ổn định: Lạm phát kiểm soát tốt giữ mức thấp; sách tiền tệ, tài khóa điều hành linh hoạt, hiệu phù hợp với diễn biến thị trường; hệ thống tài chính, ngân hàng đạt số thành công ban đầu nhờ thực nhiều biện pháp quan trọng để nâng cao tính ổn định hiệu hoạt động; dự trữ ngoại tệ đạt mức cao; tín dụng tăng trưởng khá; môi trường thể chế dần cải thiện; xu hướng kinh doanh khu vực doanh nghiệp có nhiều tín hiệu khả quan, phản ánh niềm tin nhà đầu tư củng cố tăng lên; tái cấu trúc kinh tế bước đầu có chuyển biến; xuất trì mức tăng khá; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao; tổng cầu nội địa mạnh Công tác an sinh xã hội tăng cường, việc làm người lao động tăng lên, nhờ thu nhập đời sống dân cư cải thiện hơn.Sản xuất, kinh doanh nhiều ngành, lĩnh vực năm 2015 tăng dẫn đến tăng trưởng mức cao góp phần quan trọng vào việc thực Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2015 Tuy nhiên ảnh hưởng khủng hoảng tài suy thoái toàn cầu từ năm 2008 nên bên cạnh số tiêu đạt số tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra: Tăng trưởng kinh tế không đạt; tỷ trọng vốn đầu tư/GDP không đạt; nhập siêu đạt; suất lao động không đạt; CPI đạt; tỷ lệ thất nghiệp đạt; tốc độ tăng dân số không đạt; tỷ lệ che phủ rừng không đạt Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, kinh tế nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bước qua cánh cửa hội nhập mở ngày sâu rộng: Kinh tế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro gây ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế nước, có Việt Nam vốn phụ thuộc nhiều vào bên Giá dầu có xu hướng giảm dự báo giữ mức thấp trung hạn Lạm phát kiềm chế giữ ổn định mức thấp tiềm ẩn nguy tăng trở lại ảnh hưởng từ biến động khó lường thị trường giới việc điều chỉnh tăng giá nước số mặt hàng, dịch vụ Trong bối cảnh tại, khu vực đầu tư nước tăng nhanh đồng nghĩa với phát triển yếu khu vực nước, khu vực Nhà nước tồn nhiều bất cập, lãng phí hiệu quả; vai trò khu vực tư nhân chưa đủ mạnh trì trệ thiếu tính chủ động, động sáng tạo Việc xử lý nợ xấu năm qua đạt kết định nhiều vướng mắc Tiến trình tái cấu chậm làm cho chất lượng tăng trưởng thấp nguy gây rủi ro cho kinh tế thời gian tới Xuất, nhập hàng hóa tăng chưa bảo đảm chất lượng thiếu tính bền vững dẫn đến cán cân thương mại chậm cải thiện, không ổn định với tình trạng nhập siêu trở lại, nhập siêu khu vực kinh tế nước mức cao Chất lượng nguồn nhân lực điều lo ngại dẫn đến suất lao động thấp làm cho hiệu sức cạnh tranh toàn kinh tế bị hạn chế Mặc dù nhiều khó khăn, thách thức nghiệp phát triển kinh tế-xã hội nước ta có thuận lợi niềm tin người dân, cộng đồng doanh nghiệp vào lãnh đạo, đạo kiên quyết, đắn kịp thời Đảng, Quốc hội Chính phủ; đồng thời có hội phía trước cần nắm bắt tận dụng tối đa: Niềm tin nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam tăng lên với việc tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) Cộng đồng kinh tế ASEAN giúp cho Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài, tạo hội cho doanh nghiệp nước phát triển nhanh, hướng tới tham gia vào chuỗi cung ứng mang tính toàn cầu số sản phẩm công nghệ cao Nhìn chung, triển vọng kinh tế nước ta năm tới có nhiều yếu tố tích cực ngành, cấp địa phương phải nhận thức đủ khó khăn, thách thức chặng đường phía trước để kịp thời có giải pháp khắc phục vượt qua, đồng thời chủ động tận dụng hội nhằm thực tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Theo báo cáo Diễn đàn Kinh tế giới (WEF) thực 140 nước cho thấy, Việt Nam đứng thứ 56 bảng xếp hạng lực cạnh tranh toàn cầu giai đoạn 2015 – 2016, tăng 12 bậc so với vị trí 68 giai đoạn 2014-2015.Trong đó, số cạnh tranh sở hạ tầng giao thông Việt Nam tăng tới bậc, từ vị trí thứ 76 giai đoạn 2014 – 2015 lên vị trí 67 Cụ thể, số cạnh tranh chất lượng đường giai đoạn 2015 - 2016 đứng thứ 93, tăng 11 bậc (giai đoạn 2014 - 2015 đứng thứ 104) Chất lượng đường sắt giai đoạn 2015 - 2016 đứng thứ 48, tăng bậc (giai đoạn 2014-2015 đứng thứ 52) Về chất lượng cảng, Việt Nam đứng thứ 76, tăng 12 bậc (giai đoạn 20142015 đứng thứ 88), chất lượng hàng không đứng thứ 75, tăng 12 bậc (giai đoạn 2014-2015 đứng thứ 87) So với nước lớn châu Á Trung Quốc, Singapore Indonesia số cạnh tranh sở hạ tầng giao thông Việt Nam có mức tăng đột phá Trong đó, Trung Quốc Indonesia giữ nguyên vị trí, Malaysia tăng bậc, Singapore bị hạ bậc Báo cáo số cạnh tranh toàn cầu WEF thực dựa nhiều yếu tố khác nhau, tập trung vào trụ cột bao gồm: Thể chế, sở hạ tầng, môi trường kinh tế vĩ mô, y tế giáo dục bản, giáo dục bậc cao đào tạo, hiệu thị trường hàng hóa, hiệu thị trường lao động, mức độ phát triển thị trường tài chính, mức độ sẵn sàng công nghệ, quy mô thị trường, mức độ phát triển doanh nghiệp lực sáng tạo Tuy nhiên, để nâng cao kết hoạt động kinh doanh, lực cạnh tranh doanh nghiệp công việc không đơn giản Thực tế cho thấy, sức cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam thị trường giới chưa cải thiện đáng kể, sức cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam thấp, độ ổn định chưa cao Đa số doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ, thị phần hạn hẹp, tiềm lực khoa học - công nghệ yếu, chưa có thương hiệu tiếng; sản xuất hàng xuất chủ yếu làm gia công, nên phụ thuộc vào nhập nguyên vật liệu đầu vào; chất lượng nhân lực doanh nghiệp Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ người lao động qua đào tạo thấp… Trong hội thảo “Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia đổi mới, phát triển doanh nghiệp” Ban Kinh tế Trung ương tổ chức đây, Phó thủ tướng-GS, TS Vương Đình Huệ nhắc tới việc văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhắc tới vấn đề “khởi nghiệp”, cho thấy tầm quan trọng quan tâm Đảng ta với vấn đề khởi sản xuất-kinh doanh người dân, doanh nghiệp Tạo môi trường kinh doanh công bằng, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nâng cao lực quản trị, khả ứng dụng khoa học công nghệ bước đầu khởi nghiệp kiến nghị không doanh nghiệp nhằm bước đảm bảo khởi nghiệp thành công Xung quanh câu chuyện khởi nghiệp doanh nghiệp, ông Phạm Đình Vũ, Phó Chánh văn phòng, Phòng Công tác Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng: Chính phủ cần có sách hỗ trợ để tạo hệ sinh thái tốt cho hoạt động khởi nghiệp Điều quan trọng sách phải cụ thể nhiều vấn đề hỗ trợ thuế nào, bảo hộ ý tưởng, bảo hộ sở hữu trí tuệ,… Thậm chí, doanh nghiệp có ý tưởng sáng tạo, khả thi, đặc biệt liên quan tới hoạt động công Hình 4.3.4.1 Mô hình cấu trúc SEM Ta thấy Chi-square/df = 1.859 < 2.0, tiêu GFI = 0.826, TLI = 0.869, CFI = 0.881 ≈ 0.9 tiêu RMSEA = 0.065 < 0.08 cho thấy mô hình phù hợp với liệu thị trường 60 Với kết 65.2% ta thấy hệ số biến thiên mô hình đạt yêu cầu > 50% Ta có kết hệ số biến thiên mô hình (R2) cụ thể sau: Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) Estimate 652 Q4.5 383 Q4.4 251 Q4.3 347 Q4.2 546 Q4.1 484 Q1.47 332 Q1.33 374 Q1.51 458 Q1.25 577 Q2.14 420 Q2.5 438 Q2.4 299 Q2.6 451 Q2.3 578 Q2.10 449 Q3.4 392 Q3.3 424 Q3.6 671 Q3.5 638 Q3.24 594 Q3.23 560 Q3.10 451 Q3.13 532 Q3.7 490 61 Estimate Q3.18 440 Q3.16 604 Q3.15 396 Q3.9 475 Q3.17 671 Bảng 18 – Kết hệ số biến thiên mô hình R2 Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label < - -.032 062 -.525 599 par_31 < - 581 099 5.840 *** par_32 < - 270 096 2.804 005 par_33 < - -.128 101 -1.264 206 par_34 Q3.17 < - 1.000 Q3.9 < - 790 074 10.627 *** par_1 Q3.15 < - 704 074 9.491 *** par_2 Q3.16 < - 985 079 12.422 *** par_3 Q3.18 < - 657 065 10.126 *** par_4 Q3.7 < - 828 076 10.838 *** par_5 Q3.13 < - 870 076 11.421 *** par_6 Q3.10 < - 786 076 10.288 *** par_7 Q3.23 < - 1.000 Q3.24 < - 1.005 091 11.097 *** par_8 Q3.5 < - 1.079 094 11.532 *** par_9 Q3.6 < - 1.246 105 11.855 *** par_10 Q3.3 < - 874 095 9.241 *** par_11 Q3.4 < - 863 097 8.864 *** par_12 Q2.10 < - 1.000 62 Estimate S.E C.R P Label Q2.3 < - 1.024 113 9.030 *** par_13 Q2.6 < - 955 117 8.194 *** par_14 Q2.4 < - 673 098 6.853 *** par_15 Q2.5 < - 982 121 8.095 *** par_16 Q2.14 < - 987 124 7.956 *** par_17 Q1.25 < - 1.000 Q1.51 < - 926 110 8.444 *** par_18 Q1.33 < - 825 107 7.728 *** par_19 Q1.47 < - 819 112 7.316 *** par_20 Q4.1 < - 1.000 Q4.2 < - 1.112 124 8.965 *** par_27 Q4.3 < - 905 122 7.398 *** par_28 Q4.4 < - 698 110 6.372 *** par_29 Q4.5 < - 908 117 7.729 *** par_30 Bảng 4.4 Kết trọng số Regression Weights: (Group number Default model) Ta thấy, P 1,5 > 0,1 Nên biến thực ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Và trọng số biến mang dấu dương cho thấy biến ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến kết hoạt động kinh doanh.Ta thử loại biến 63 Hình 4.3.4.2 Mô hình cấu trúc SEM Kết hình cho thấy, Chi-square/df = 2,101 < 2, TLI = 0,866, CFI = 0,883 < 0,9, RMSEA = 0,073< 0,08, GFI= 0,856 >0.8, giá trị cho thấy mô hình phù hợp với liệu thị trường 64 Tiếp tục loại ta có mô hình SEM chạy lần 3: 65 Bảng 4.5 Kết trọng số Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label < - 516 066 7.797 *** par_16 < - 196 063 3.099 002 par_17 Q3.23 < - 1.000 Q3.24 < - 1.001 089 11.253 *** par_1 Q3.5 < - 1.060 092 11.528 *** par_2 Q3.6 < - 1.213 103 11.733 *** par_3 Q3.3 < - 866 093 9.306 *** par_4 Q3.4 < - 845 096 8.802 *** par_5 Q2.10 < - 1.000 Q2.3 < - 1.004 112 8.976 *** par_6 Q2.6 < - 943 115 8.201 *** par_7 Q2.4 < - 687 097 7.060 *** par_8 Q2.5 < - 956 119 8.008 *** par_9 Q2.14 < - 947 122 7.773 *** par_10 Q4.1 < - 1.000 Q4.2 < - 1.105 123 8.997 *** par_12 Q4.3 < - 894 121 7.375 *** par_13 Q4.4 < - 692 109 6.368 *** par_14 Q4.5 < - 906 116 7.779 *** par_15 Modification Indices (Group number - Default model) Covariances: (Group number - Default model) M.I e27 < > e29 4.346 e25 < > Par Change -.081 7.658 092 e20 < > e29 12.297 145 e20 < > e27 7.544 -.122 66 M.I Par Change e20 < > e25 7.439 e18 < > 104 6.789 -.110 e18 < > e31 4.098 049 e16 < > 9.285 121 e15 < > e31 5.922 -.066 e15 < > e28 11.353 -.135 e14 < > e25 5.723 -.103 e13 < > 9.449 -.134 e13 < > e26 5.104 093 e13 < > e18 8.369 -.122 e12 < > e25 5.493 -.090 e12 < > e19 5.215 103 e11 < > e27 10.510 131 e11 < > e18 4.096 -.073 e11 < > e17 5.359 090 e11 < > e12 5.815 101 e10 < > e11 9.691 -.117 e9 < > e25 7.277 097 e9 < > e19 4.316 -.089 e9 < > e17 7.050 -.107 e9 < > e16 5.468 083 e9 < > e12 7.093 -.117 e9 < > e10 17.595 165 Regression Weights: (Group number - Default model) M.I Par Change Q4.5 < - Q2.14 5.491 118 Q4.4 < - Q2.14 4.933 -.114 Q4.4 < - Q2.10 11.729 -.180 Q4.3 < - Q2.14 8.681 -.159 67 M.I Par Change Q4.3 < - Q2.5 4.666 -.120 Q4.3 < - Q3.5 4.201 099 Q4.2 < - Q3.3 4.207 087 Q4.1 < - 5.905 185 Q4.1 < - Q2.14 11.546 158 Q4.1 < - Q2.4 6.635 148 Q4.1 < - Q2.10 5.448 111 Q4.1 < - Q3.4 5.902 -.099 Q4.1 < - Q3.6 4.169 -.075 Q2.14 < - Q4.5 6.739 170 Q2.14 < - Q4.3 4.543 -.133 Q2.5 < - Q3.6 4.928 097 Q2.4 < - 6.351 -.153 Q2.4 < - Q3.3 13.426 -.159 Q2.4 < - Q3.6 5.111 -.087 Q2.4 < - Q3.5 9.072 -.130 Q2.6 < - Q3.23 6.063 -.115 Q2.3 < - 8.702 169 Q2.3 < - 4.304 173 Q2.3 < - Q4.3 5.095 113 Q2.3 < - Q4.2 4.234 105 Q2.3 < - Q3.3 5.104 093 Q2.3 < - Q3.6 4.230 075 Q2.3 < - Q3.5 6.987 108 Q2.3 < - Q3.24 4.594 091 Q2.3 < - Q3.23 12.489 146 Q2.10 < - Q4.5 4.371 -.129 Q2.10 < - Q4.4 13.576 -.240 Q3.3 < - -.297 8.825 68 M.I Par Change Q3.3 < - Q2.14 7.114 -.163 Q3.3 < - Q2.5 7.711 -.174 Q3.3 < - Q2.4 14.645 -.288 Q3.6 < - Q2.5 7.574 162 Q3.6 < - Q2.10 6.205 146 Q3.5 < - Q4.3 7.048 151 Q3.5 < - Q2.6 4.321 116 Q3.24 < - Q3.23 6.633 120 Q3.23 < - Q2.5 4.121 -.113 Q3.23 < - Q2.6 5.756 -.139 Q3.23 < - Q3.24 6.024 123 Các trọng số bảng chuẩn hóa (Vai trò),3 ( xu hướng) dương nên biến ảnh hưởng thuận chiều đến (Kết hoạt động kinh doanh).Các chủ doanh nghiệp thấy vai trò xu hướng kinh doanh ngắn hạn đạt số lợi nhuận định CHƢƠNG V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thực bước phân tích trên, thấy rằng, kết hoạt động doanh nghiệp chưa phụ thuộc vào yếu tố vai trò người chủ doanh nghiệp với mức độ ảnh hưởng khác yếu tố, yếu tố thể ảnh hưởng lớn môi trường hoạt động doanh nghiệp lực quản trị doanh nghiệp có ảnh hưởng cao, yếu tố khác ảnh hưởng thấp Các phân tích điểm mạnh, điểm yếu yếu tố thể qua đánh giá người chủ doanh nghiệp, điều phục vụ cho việc xây dựng giải pháp nhằm cải thiện yếu tố, qua nâng cao kết hoạt động kinh doanh lực cạnh tranh doanh nghiệp 69 5.2 Kiến nghị Qua phân tích đánh giá l ực khởi nghiệp va môi trường khởi nghiệp, kết hoạt động kinh doanh với kết sản xuất kinh doanh tỉnh Tp ĐBSCL, tác giả có số kiến nghị sau: Mặc dù có bất lợi định doang nghiệp vừa nhỏ với tính chất, đặc điểm lợi nó, nên doanh nghiệp có vị trí vai trò tác động kinh tế-xã hội lớn Thứ nhất, DNVVN có vị trí quan trọng chỗ, chúng chiếm đa số mặt số lượng tổng số sở sản xuất kinh doanh ngày gia tăng mạnh hầu doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm khoảng 90 % tổng số doanh nghiệp Tốc độ gia tăng doanh nghiệp vừa nhỏ nhanh doanh nghiệp lớn Hiện nay, chưa có số liệu thống kê doanh nghiệp vừa nhỏ cách thức, hầu hết nhà nghiên cứu cho doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam chiếm khoảng 80-90% tổng số doanh nghiệp Thứ hai, doanh nghiệp vừa nhỏ có vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế chúng đóng góp phần quan trọng vào gia tăng thu nhập quốc dân nước giới, bình quân chiếm khoảng 50% GDP nước, Theo đánh giá Viện Nghiên cứu quản lý TW, doanh nghiệp vừa nhỏ chiếp khoảng 24% GDP Thứ ba, tác động lớn doanh nghiệp vừa nhỏ giải số lượng lớn chổ làm việc cho dân cư, làm tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xoá đói giảm nghèo Xét theo luận điểm tạo công ăn việc làm cho người lao động, khu vực vượt trội hẳn so với khu vực khác, góp phần giải nhiều vấn đề xã hội xúc, hầu doanh nghiệp vừa nhỏ tạo việc làm cho khoảng từ 50- 80% lao động nghành công nghiệp dịch vụ Đặc biệt nhiều thời kỳ doanh nghiệp lớn sa thải công nhân khu vực doanh nghiệp vừa nhỏ lại thu hút thêm nhiều lao động có tốc độ thu hút lao động cao khu vực doanh nghiệp lớn Việt Nam theo đánh giá Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế TW, số lao động doanh nghiệp vừa nhỏ lĩnh vực phi nông nghiệp có khoảng 7,8 triệu người, chiếm tới 72,9% tổng số lao động phi nông nghiệp chiếm khoảng 22,5% lực lượng lao động nước 70 Thứ tư, doanh nghiệp vừa nhỏ góp phần làm động kinh tế chế thị trường, lợi quy mô vừa nhỏ động, linh hoạt, sáng tạo kinh doanh, với hình thức tổ chức kinh doanh có kết hợp chuyên môn hoá đa dạng hoá mềm dẻo, hoà nhịp với đòi hỏi kinh tế thị trường Thứ năm, khu vực doanh nghiệp vừa nhỏ thu hút nhiều vốn dân Do tính chất nhỏ lẻ, dễ phân tán sâu vào dân cư yêu cầu số lượng vốn ban đầu không nhiều, doanh nghiệp vừa nhỏ cố tác dụng lớn việc thu hút nguồn vốn nhỏ lẻ, nhàn rỗi tầng lớp dân cư đầu tư vào sản xuất kinh doanh, chúng tạo lập dần tập quán đầu tư vào sản xuất kinh doanh hình thành khu vực để thực có kết vấn đề huy động vốn dân cư theo luật khuyến khích đầu tư nước Thứ sáu, doanh nghiệp vừa nhỏ có vai trò to lớn trình chuyển dịch cấu kinh tế, đặc biệt khu vực nông thôn thúc đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu kinh tế, làm cho công nghiệp phát triển mạnh, đồng thời thúc đẩy ngành thương mại- dịch vụ phát triển Sự phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ góp phần làm tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ làm thu hẹp dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp kinh tế quốc dân Các doanh nghiệp vừa nhỏ góp phần đa dạng hoá cấu công nghiệp Thứ bảy, doanh nghiệp vừa nhỏ góp phần vào đô thị hoá phi tập trung thực phương châm “ly nông bất ly hương” Sự phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ nông thôn sẻ thu hút người lao động thiếu chưa có việc làm thu hút lượng lớn lao động thời vụ kỳ nông nhàn vào hoạt động sản xuất-kinh doanh, rút dần lao động làm nông nghiệp sang làm công nghiệp dịch vụ, sống quê hương quán,không phải di chuyển xa, thực hiên phương châm “ly nông bất ly hương” Đồng hành với hình thành khu vực tập trung sở công nghiêp dịch vụ nông thôn, tiến dần lên hình thành nhứng thị tứ, thị trấn, hình thành đô thị nhỏ đan xen làng quê, trình đô thị hoá phi tập trung Thứ tám, doanh nghiệp vừa nhỏ nơi ươm mầm tài kinh doanh, nơi đào tạo nhà doanh nghiệp Kinh doanh quy mô nhỏ nơi đào tạo, rèn luyện nhà doanh nghiệp làm quen với môi trường kinh doanh 71 Bắt đầu từ kinh doanh quy mô nhỏ thông qua điều hành quản lý kinh doanh quy mô vừa nhỏ, số nhà doanh nghiệp trưởng thành nên nhà doanh nghiệp lớn tài ba, biết đưa doanh nghiệp nhanh chóng phát triển Các tài kinh doanh sẻ ươm mầm từ Tác giả đề nghị hỗ trợ DNVVN sở lấy hiệu kinh tế – xã hội làm thước đo Vấn đề tưởng hiển nhiên thực tế Việt Nam chưa thực mức Hỗ trợ DNVVN theo quan điểm hiệu kinh tế – xã hội thể :một mặt, hỗ trợ nhằm đạt mục đích làm cho DNVVN kinh doanh hiệu ; mặt khác cần tính đến hiệu việc hỗ trợ Trong điều kiện nguồn lực có hạn , nhu cầu hỗ trợ vô hạn nên cần phải xác định thứ tự ưu tiên Dưới số nét chính: -Hỗ trợ trước hết doanh nghiệp ngành , lĩnh vực có hiệu kinh tế :suất sinh lợi cao ngắn hạn , trung hạn dài hạn -Hỗ trợ DNVVN nhằm đặt hiệu kinh tế –xã hội cao , bao gồm hiệu kinh tế ý nghĩa xã hội giai đoạn phát triển , góp phần thực mục đích xã hội giải việc làm , công xã hội , xoá đói ,giảm nghèo… -Hỗ trợ DNVVN làm ăn hiệu đồng thời gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái Như , hiệu không đơn hiệu kinh tế mà hiệu sinh thái (hiện , khắi niệm “hiệu xanh”- green productivity phổ biến nhiều nước) Qua nghiên cứu thực tế tỉnh đồng sông Hồng , tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng , , DNVVN “góp phần to lớn ” vào việc làm ô nhiễm (do công nghệ doanh nghiệp lạc hậu , sơ quan chức chưa có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát nhằm hạn chế việc gây ô nhiễm gây ) Nhà nước chi nhiều công sức , tiền để khắc phục kết đạt không đáng kể -Hỗ trợ theo phương thức hiệu : xu hướng hỗ trợ nhiều nước giản tác động trực tiếp , tăng giải pháp gián tiếp ; tác động hiệu cao hiệu ứng rộng Hiện nước có nhiều cách thức có hiệu : chẳng hạn , thay cấp vốn lãi suất ưu đãi bắt buộc ngân hàng cho doanh nghiệp vay cần trợ cấp lãi suất (nhà nước bù 72 chênh lệch lãi suất lãi suất thị trường lãi suất cho vay ưu đãi DNVVN ) -Kết hợp hỗ trợ nhà nước với hỗ trợ cộng đồng , thông qua hiệp hội nghề nghiệp , hỗ trợ doanh nghiệp lớn , hỗ trợ tổ chức phi phủ tổ chức nước 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Hồng Đức Nguyễn Khánh Duy, 2009 Bài giảng thực hành mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Lê Nguyễn Đoan Khôi, 2015 Bài giảng Phân tích định lượng kinh doanh, Đại học Cần Thơ Võ Minh Sang 2010 Tài liệu giảng dạy Phương pháp nghiên cứu kinh doanh http://business.gov.vn/tabid/98/catid/384/item/13443/th Trung tâm thông tin dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia (http://www.ncseif.gov.vn/) 74 [...]... tượng doanh nghiệp xứng đáng Để hiểu rõ các vấn đề trên tơi chọn đề tài Năng lực quản trị khởi nghiệp, mơi trường khởi nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ để trả lời câu hỏi làm thế nào để nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá năng lực quản trị khởi nghiệp, mơi trường khởi. .. khởi nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Đề tài được hình thành nhằm giải quyết các mục tiêu sau: - Đánh giá năng lực quản trị khởi nghiệp, mơi trường khởi nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp tại Đồng Bằng Sơng Cửu Long ( ĐB S C L) - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản trị khởi nghiệp, mơi trường khởi nghiệp về kết quả hoạt động của doanh nghiệp. .. vào những năm của thập kỷ 50 đến thập kỷ 70 Từ những năm 60, Nhật Bản có đạo luật cơ bản về doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau: Đối với doanh nghiệp sản xuất: doanh nghiệp có dưới 300 lao động và một khoản tư bản hố (vốn đầu tư) dưới 100 triệu n (tương đương với 1 000 000 USD) được coi là doanh nghiệp vừa và nhỏ Trong số này, doanh nghiệp nào có dưới 20 lao động. .. doanh nghiệp vừa và nhỏ Những tiêu chuẩn đó còn phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động cụ thể như sau 21 Trong lĩnh vực chế tạo, khai thác, xây dựng: doanh nghiệp có dưới 300 lao động thường xun và tổng vốn đầu tư dưới 600.000 USD được coi là doanh nghiệp vừa và nhỏ Trong số này doanh nghiệp nào có dưới 20 lao động được coi là doanh nghiệp nhỏ Trong lĩnh vực thương mại: doanh nghiệp có dưới 20 lao động thường... vào cả lao động, vốn, doanh thu cũng có thể chỉ căn cứ vào số lao động hoặc vốn kinh doanh Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ của một số nước trên thế giới : Hàn Quốc: Là một nước cơng nghiệp trẻ, đạt được nhiều thành cơng chính là nhờ sự phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc đã có những đạo luật cơ bản về doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó xác định rõ những tiêu chuẩn để được cơng nhận là doanh. .. được coi là doanh nghiệp nhỏ Đối với doanh nghiệp bán bn: doanh nghiệp có dưới 100 lao động hoặc có một khoản tư bản hố dưới 30 triệu n (tương đương 100.000 USD) được coi là doanh nghiệp nhỏ Đối với doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ: doanh nghiệp có dưới 50 lao động hoặc một khoản tư bản hố dưới 10 triệu n (tương đương 100 000 USD) được coi là doanh nghiệp có quy mơ vừa và nhỏ Trong số này, doanh nghiệp nào... khởi nghiệp kinh doanh Khởi nghiệp một doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là mang hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh mà còn là một quá trình phức tạp đòi hỏi công 24 sức và thời gian Đó là việc tìm hiểu môi trường mà nơi đó doanh nghiệp củ a mình sẽ kinh doanh, khi đi vào hoạt động thì sức cạnh tranh của doanh nghiệp mình đến đâu Để có thể xác đònh được điều trên, ngoài kinh nghiệm của người khởi nghiệp. .. đường để khởi nghiệp thành công Có rất nhiều lý thuyết liên quan đến khởi dựng và tổ chức quản trò một doanh nghiệp như lý thuyết về marketing, lý thuyết về tổ chức doanh nghiệp, lý thuyết về quản trò tài chính, nhân sự Chi tiết hơn có tài liệu hướng dẫn khởi sự doanh nghiệp của VCCI và tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức GTZ, chương trình đào tạo khởi dựng doanh nghiệp của tổ chức Businessedge và tôi nhận... những doanh nghiệp tại các tỉnh, Tp Đồng Bằng Sơng Cửu Long 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên được tác giả thực hiện trên phạm vi ở ĐBSCL 5 1.5 Bố cục nội dung nghiên cứu Chương 1: Tổng quan về đề tài Chương 2: Tổng quan về doanh nghiệp tại các tỉnh,Tp ĐBSCL Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Đánh giá năng lực quản trị khởi nghiệp, mơi trường khởi nghiệp tác động kết quả hoạt động của doanh. .. 289 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nơng lâm thủy sản Giải quyết việc làm cho 26.539 lao động Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Sóc Trăng Tính đến tháng 6/2015, Sóc Trăng có 2.001 doanh nghiệp đang hoạt động, 99,2% là DNNVV 18,9% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, 11,26% hoạt động trong lĩnh vực cơng nghiệp chế biến, 4,15% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nơng lâm thủy sản, 3,68% doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận năng lực quản trị khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ , Tiểu luận năng lực quản trị khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ , Tiểu luận năng lực quản trị khởi nghiệp, môi trường khởi nghiệp và kết quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay