Niên luận xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho công ty cồ phần thương mại SABECO sông hậu

89 175 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Trí tuệ - Năng động -Sáng tạo NIÊN LUẬN NĂM XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI SABECO SÔNG HẬU GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 Nguyễn Quỳnh Nhƣ Lớp QTKD quốc tế CẦN THƠ, 11/2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Trí tuệ - Năng động -Sáng tạo NIÊN LUẬN NĂM XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI SABECO SÔNG HẬU TRONG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN : SVTH: Ths PHÒNG THỊ HUỲNH MAI NGUYỄN QUỲNH NHƢ MSSV: 13D340101180 LỚP:QTKD QUỐC TẾ CẦN THƠ, 10/2016 Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, đƣợc truyền đạt hƣớng dẫn tận tình Quý Thầy Cô, em lĩnh hội đƣợc nhiều kiến thức kinh nghiệmquý báo cho thân, với thời gian tìm hiểu Công ty Cổ phần thƣơng mại SABECO, em hoàn thành đƣợc niên luận năm Có kết nhờ vào công lao to lớn quý Thầy Cô quan tâm, giúp đỡ, bảo tận tình anh chị lĩnh vực Em nói lời chân thành cảm ơn đến: Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Tây Đô tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập, nghiên cứu; cảm ơn quý Thầy Cô trƣờng Đại học Tây Đô nhƣ Quy Thầy Cô khoa Quản trị kinh doanh truyền đạt cho chúng em kiến thức quý báu tạo tảng vững cho chúng em công việc nhƣ sống sau Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô Phòng Thị Huỳnh Mai tận tình hƣớng dẫn em hoàn thành niên luận năm Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu chuyên gia lĩnh vực hết lòng tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tế, nhƣ kiến thức thực tế vô quý báo suốt trình em thực niên luận Các bạn lớp Quản trị kinh doanh quốc tế động viên, giúp đỡ suốt bốn năm học Cuối lời em xin kính chúc quý Thầy, Cô Trƣờng Đại học Tây Đô, đặc biệt quý Thầy, Cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh, cô Phòng Thị Huỳnh Mai, tập thể chuyên gia lĩnh vực dồi sức khoẻ, thành công công việc sống Chúc bạn lớp Đại học Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế thành công vững bƣớc đƣờng đời Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 26 tháng 09 năm 2016 Sinh viên thực NGUYỄN QUỲNH NHƢ GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai i SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đề tài thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài hoàn toàn trung thực, không trùng khớp với đề tài nghiên cứu khoa học Nếu lời nói không hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc Hội Đồng Khoa Ban lãnh đạo Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kiên Long – Chi nhánh Cần Thơ Cần Thơ, ngày 03 tháng 10 năm 2016 Sinh viên thực hiên NGUYỄN QUỲNH NHƢ GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai ii SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu: Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu năm 2016 – 2020 Đƣợc thực nhằm đạt mục tiêu cụ thể: Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu từ năm 2013 – 2015, phân tích môi trƣờng kinh doanh Công ty, xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu từ năm 2016 đến năm 2020, đề xuất số biện pháp thực chiến lƣợc định sẵn nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Để phân tích mục tiêu đề tác giả sử dụng phƣơng pháp công cụ: Phƣơng pháp so sánh tuyệt đối tƣơng đối đê phân tích tiêu kết kinh doanh SABECO từ năm 2013 đến 2015, phƣơng pháp chuyên gia, công cụ ma trận IFE, công cụ ma trận hình ảnh cạnh tranh, công cụ ma trận EFE, công cụ ma trận SWOT, công cụ ma trận SQPM Qua đó, thấy đƣợc điểm mạnh SABECO: Trình độ nhân sự, sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm nhiệt huyết, đội ngũ nhân viên trẻ, có trình độ chuyên môn, uy tín thƣơng hiệu đƣợc khẳng định thị trƣờng, công tác truyền thông đƣợc đẩy mạnh, khả tài chính, công nghệ kỹ thuật tiên tiến, sách giá sản phẩm dịch vụ, hoạt động marketting, sách phát triển khách hàng, hoạt động xúc tiến kinh doanh Bên cạnh có điểm yếu: Mạng lƣới chi nhánh đƣợc mở rộng, thị phần lƣợng khách hàng tƣơng đối ổn định, sản phẩm đơn điệu tính tiện ích chƣa cao, cấu tổ chức chi nhánh, hoạt động xúc tiến kinh doanh, hoạt động nghiên cứu phát triển Trong tháng đầu năm 2016, ngành bia không bị ảnh hƣởng thời tiết mà chịu tác động lớn sách nhƣ tăng thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), quy định cách tính thuế TTĐB Mức độ cạnh tranh thƣơng hiệu bia ngày gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng, đổi tƣ duy, phong cách tiếp thị, quảng bá thƣơng hiệu nhằm thu hút ngƣời tiêu dùng Cùng với việc giữ thị trƣờng truyền thống, công ty không ngừng tìm cách phát triển thêm thị trƣờng mới.Theo thống kê Bộ Công Thƣơng, tháng đầu năm 2016, sản lƣợng bia loại nƣớc đạt 1.323,7 triệu lít, tăng 5,7% so với kỳ năm 2015 Trong đó, tháng năm 2016, sản lƣợng bia loại ƣớc đạt 308,8 triệu lít, tăng 1,9% so với tháng năm 2015 Bia Sài Gòn dẫn đầu tiêu thụ sản phẩm Tuy nhiên, mặt hàng bia rƣợu thị trƣờng có nhiều hãng đối thủ nặng kí SABECO nên tiểu luận tập trung vào phân tích đƣa chiến lƣợc phù hợp để phát triển đƣa SABECO đến tầm cao GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai iii SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 Đề tài đƣợc thực thời gian ngắn, không tránh khỏi bất cập sai sót Kính mong quý Thầy Cô xem xét góp ý cho đề tài đƣợc hoàn thiện Sinh viên thực NGUYỄN QUỲNH NHƢ GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai iv SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN - Cần Thơ, ngày… tháng……năm 2016 Giáo viên hƣớng dẫn PHÒNG THỊ HUỲNH MAI GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai v SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thởi gian 1.4 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 1.5.1.1 Dữ liệu thứ cấp 1.5.1.2 Dữ liệu sơ cấp .3 1.5.2 Phƣơng pháp phân tích 1.6 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 1.7 BỐ CỤC NGHIÊN CỨU .4 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 2.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP .5 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty mẹ - Tổng Công ty Bia – Rƣợu – Nƣớc giải khát SABECO Sài Gòn 2.1.1.1 Thông tin Công ty Cổ phần Bia – Rƣợu – Nƣớc giải khát SABECO Sài Gòn 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển tổng công ty Bia – Rƣợu – NGK Sài Gòn (SABECO) .6 2.1.1.3 Ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty Cổ phần Bia – Rƣợu – Nƣớc giải khát SABECO 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động SABECO Sông Hậu 2.1.4 Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ - chức phận phòng ban GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai vi SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 2.1.4.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty .9 2.3 NHỮNG THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƢƠNG LAI: 13 2.3.1 Thuận lợi 13 2.3.2 Khó khăn 14 2.4 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN .15 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP LUẬN – PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU17 3.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN .Error! Bookmark not defined 3.1.1 Khái niệm chiến lƣợc kinh doanh Error! Bookmark not defined 3.1.2 Quản trị chiến lƣợc Error! Bookmark not defined 3.1.2.1 Khái quát quản trị chiến lƣợc 18 3.1.2.2 Các giai đoạn quản trị chiến lƣợc 18 3.1.3 Khái niệm chiến lƣợc kinh doanh 19 3.1.4 Tầm quan trọng chiến lƣợc kinh doanh 19 3.1.5 Hệ thống chiến lƣợc doanh nghiệp 20 3.1.6 Một số dạng chiến lƣợc phổ biến kinh doanh .20 3.1.6.1 Nhóm chiến lƣợc tăng trƣởng tập trung 20 3.1.6.2 Nhóm chiến lƣợc tăng trƣởng hội nhập 20 3.1.6.3 Nhóm chiến lƣợc tăng trƣởng đa dạng hoá 20 3.1.6.4 Nhóm chiến lƣợc suy giảm: .21 3.1.6.5 Nhóm chiến lƣợc điều chỉnh: 21 3.1.7 Quy trình xây dựng chiến lƣợc kinh doanh 21 3.1.8 Các công cụ để xây dựng lựa chọn chiến lƣợc 21 3.1.9 Phân tích nội doanh nghiệp 24 3.1.10 Phân tích tài công ty 24 3.1.11 Các số tài quan trọng .25 3.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 3.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu Error! Bookmark not defined 3.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu Error! Bookmark not defined GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai vii SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƢỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN-HÀ NỘI (SHB) NĂM 2016-2020 27 4.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG BÊN TRONG 27 4.1.1 Quản trị 27 4.1.2 Nhân 29 4.1.3 Công nghệ hệ thống sản xuất .31 4.1.4 Marketing 31 4.1.5 Tài – kế toán 33 4.1.5.1 Tài sản nguồn vốn 36 4.1.5.2 Các tiêu tài chủ yếu 39 4.1.5.3 Nhận xét tình hình tài công ty 2013-12015 .43 4.1.6 Nghiên cứu phát triển 43 4.1.7 Hệ thống thông tin 43 4.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƢỞNG BÊN NGOÀI .46 4.1.1 Vĩ mô .46 4.1.1.1 Các yếu tố kinh tế .46 4.1.1.2 Yếu tố môi trƣờng quốc tế 49 4.1.1.3 Yếu tố trị-pháp luật 49 4.1.1.4 Yếu tố dân số, lao động .50 4.1.1.5 Yếu tố văn hoá – xã hội 51 4.1.1.6 Tôn giáo, tín ngƣỡng Error! Bookmark not defined 4.1.1.7 Yếu tố tự nhiên 52 4.1.1.8 Yếu tố công nghệ 53 4.1.2.Vi mô 54 4.1.2.1 Phân tích đối thủ 54 4.1.2.2 Phân tích đối thủ tiềm ẩn 58 4.1.2.3 Nhà cung ứng 59 4.1.2.4 Khách hàng .59 4.1.2.5 Sản phẩm thay 60 GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai viii SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 CHƢƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC CHO CÔNG TY THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SABECO NĂM 2016-2020 5.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHIẾN LƢỢC Cơ sở hình thành chiến lƣợc dựa đặc điểm mục tiêu hoạt động từ việc phân tích môi trƣờng bên trong, môi trƣờng bên công ty 5.1.1 Mục tiêu hoạt động công ty 2016 - Tập trung giữ vững phát triển mạnh thị trƣờng truyền thống, sản xuất sản phẩm đạt chất lƣợng cao, đa dạng hóa mặt hàng dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Là công ty tiên phong lĩnh vực ứng dụng công nghệ đại, quan tâm chặt chẽ đến chất lƣợng sản phẩm môi trƣờng Xây dựng cấu công ty phù hợp với trình độ quản lý đại, toàn diện toàn hệ thống công ty - Không ngừng tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng khó tính khách hàng với chất lƣợng tốt nhất, nhu cầu thay đổi khách hàng Hƣớng tới xây dựng thƣơng hiệu tạo sản phẩm có giá trị cao dành cho khách hàng phân khúc cao cạnh tranh với sản phẩm mang thƣơng hiệu mạnh thị trƣờng - Năm 2016, Ban lãnh đạo Sabeco đề mục tiêu tập trung giữ vững phát triển thị trƣờng bối cảnh hội nhập sâu rộng, đặt mục tiêu doanh số 35.000 tỷ Đồng thời, gia tăng tỷ trọng sản phẩm phân khúc cao cấp đối tƣợng khách hàng trẻ, đảm bảo tiến độ nâng cấp sản phẩm bao bì dịch vụ kèm để tăng cƣờng tính cạnh tranh Bên cạnh đó, tăng cƣờng xuất thị trƣờng nƣớc ngoài, đẩy mạnh, hợp tác để xây dựng phát triển thƣơng hiệu Bia Sài Gòn – Thƣơng hiệu Bia Việt Nam thị trƣờng nƣớc Mỹ, Tây Phi, Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Nga 5.1.2 Các đặc điểm môi trƣờng bên môi trƣờng bên 5.1.2.1 Các điểm mạnh doanh nghiệp (S) - Công ty có trụ sở đặt trung tâm thành phố, vị trí thuận lợi việc quản lý, vận chuyển, nhƣ hoạt động thƣơng mại - Có nhà máy hoạt động theo tiêu chuẩn chất lƣợng nghiêm ngặt SABECO, với công suất ổn định, đảm bảo cung cấp đầy đủ số lƣợng cho khách hàng vùng GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 62 SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 - Công ty phân phối chủ yếu mặt hàng Bia Sài Gòn có thƣơng hiệu mạnh, uy tín đƣợc khách hàng đánh giá cao nhiều năm qua - Có hệ thống phân phối mạnh, chi nhánh hoạt động có hiệu - Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình hỗ trợ khách hàng, theo dõi thu thập thông tin từ việc phản hồi khách hàng nhằm cải thiện đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Hoạt động kinh doanh hiệu thực tốt công tác quản lý, doanh thu lợi nhuận năm sau cao năm trƣớc, có xu hƣớng tăng năm - Ban quản trị có lực, tham vọng tầm nhìn 5.1.2.2 Các điểm yếu doanh nghiệp (W) - Các chiến lƣợc maketing chƣa thật hiệu quả, thƣơng hiệu SABECO chƣa sâu vào lòng khách hàng, khách hàng thƣờng biết đến tên sản phẩm thƣơng hiệu SABECO, khó để phát triển sản phẩm - Chƣa chủ động đƣợc nguồn nguyên liệu đầu vào sản xuất - Sản phẩm mức phổ thông chƣa có sản phẩm dành cho phân khúc khách hàng cao cấp, có khả cạnh tranh mạnh 5.1.2.3 Các hội doanh (O) - Thu nhập ngƣời dân tăng, đời sống đƣợc cải thiện, nhu cầu sử dụng Bia, Rƣợu, Nƣớc giải khát công việc, giao tiếp đƣợc tăng cao - Thị trƣờng tiêu thụ Bia vùng có tốc độ tăng trƣởng nhanh ổn định - Khả trung thành khách hàng sản phẩm Bia Sài Gòn cao - Khả thu hút vốn đầu tƣ quy mô rộng khối lƣợng lớn thông qua việc niêm yết thị trƣờng chứng khoán 5.1.2.4 Các mối đe doạ doanh nghiệp (T) - Sự cạnh tranh gay gắt từ công ty liên doanh, công ty nƣớc với nhãn hiệu bia tiếng giới - Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao - Thuế tiêu thụ đặc biệt cao - Chi phí lao động tăng GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 63 SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 - Chênh lệch mức sống nông thôn thành thị 5.2 XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC 5.2.1 Xây dựng ma trận SWOT cho Công ty Thƣơng mại Cổ phần SABECO Sông Hậu BẢNG 5.1 MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY SABECO SÔNG HẬU SWOT Điểm mạnh(S) (S1) Vị trí thuận lợi (S2) Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lƣợnh (S3) Thƣơng hiệu mạnh uy tín (S4) Hệ thống phân phối mạnh (S5) Công nghệ hệ thống sản xuất (S6) Khả tài mạnh (S7) Ban quản trị có lực, tầm nhìn Điểm yếu (W) (W1) Chiến lƣợc marketing chƣa hiệu (W2) Chƣa chủ động đƣợc nguồn nguyên liệu đầu vào (W3) Sản phẩm phổ thông chƣa có sản phẩm dành cho khách hàng phân khúc cao Cơ hội (O) (O1) Nhu cầu sử dụng sản phầm bia tăng (O2) Thị trƣờng tiêu thụ tăng trƣởng, ổn định (O3) Lòng trung thành khách hàng thƣơng hiệu (O4) Khả thu hút vốn cao Đe doạ (T) (T1) Cạnh tranh với hãng bia tiếng (T2) Giá nguyên liệu đầu vào tăng (T3) Thuế tiêu thụ đặc biệt cao (T4) Chi phí lao động tăng (T5) Chênh lệch mức sống thành thị nông thôn Chiến lược SO Chiến lược ST => Chiến lƣợc thâm => Nghiên cứu thị nhập thị trƣờng: trƣờng: (S1), (S3), (S4) + (O1), (O2), (O3) (S2), (S5) + (T1) => Chiến lƣợc phát triển sản phẩm: => Phát triển, cải (S2), (S6), (S7) + tiến sản phẩm: (O4) (S2) + (T2), (T3), (T4), (T5) Chiến lược WO => Nghiên cứu thị trƣờng: (W1), (W3) + (O2) GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 64 Chiến lược WT => Phát triển sản phẩm: (W2) + (T2) SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 Phân tích chiến lƣợc đề suất + Nhóm chiến lƣợc SO Chiến lược thâm nhập thị trường: Công ty có hệ thống phân phối rộng nhiều tỉnh vùng Điều lợi lớn cho công ty, thị trƣờng Bia vùng Đồng Sông Cửu Long tăng trƣởng nhanh Giúp cho công ty tiêu thụ đƣợc nhiều sản phẩm, tăng thị phần, tăng doanh thu lợi nhuận Kinh tế phát triển, thu nhập ngƣời tiêu dùng tăng, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm Bia sống tăng Do Công ty nên tận dụng khả tài chính, uy tín, để khai thác thị trƣờng truyền thống nhằm chiếm lĩnh thị trƣờng có, chống xâm nhập ngành Chiến lược phát triển sản phẩm: Công ty có thị phần lớn, thƣơng hiệu uy tín, mạnh để công ty thu hút vốn từ nhà đầu tƣ thị trƣờng công ty niêm yết chứng khoán.Từ công ty có đƣợc nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tƣ trang thiết bị đại, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, củng cố vị lòng ngƣời tiêu dùng để đƣa thị trƣờng sản phẩm mang thƣơng hiệu riêng Ban quản trị công ty có lực, có tham vọng tầm nhìn, họ nắm bắt đƣợc tình hình thị trƣờng tƣơng lai, hoạch định chiến lƣợc cụ thể Để biết đƣợc nên đầu tƣ vào ngành nghề có lợi nhuận cao không nên đầu tƣ vào ngành + Nhóm chiến lƣợc ST Nghiên cứu thị trường: Cạnh tranh vấn đề tránh khỏi doanh nghiệp, nhờ mạnh công ty có dây chuyền sản xuất đại, đầu tƣ nhiều cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, công ty tạo đƣợc sản phẩm có tính cạnh tranh cao Để tránh khách hàng, không nắm bắt đƣợc thay đổi cách thức mua sắm, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, với tài ổn định công ty tiến hành khảo sát, thăm dò ý kiến khách hàng Qua nắm bắt đƣợc xu hƣớng tiêu dùng, từ đƣa chiến lƣợc phù hợp, đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt Chiến lược phát triển, cải tiến sản phẩm: Dựa vào tiềm lực có công ty, công ty đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành,tạo sản phẩm có giá phù hợp với ngƣời tiêu dùng từ thành thị đến nông thôn, giữ khách hàng cũ, thu hút khách hàng khách hàng đối thủ cạnh tranh Tuy nhiên Công ty không thiên việc tạo sản phẩm có giá thấp mà tập trung nghiên cứu tạo sản phẩm Bia cao cấp dành cho phân khúc khách hàng cao GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 65 SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 66 SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 + Nhóm chiến lƣợc WO Nghiên cứu thị trường: Các chiến lƣợc Marketing công ty chƣa đạt đƣợc hiệu cao, công ty cần đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm đến ngƣời tiêu dùng, sản phẩm công ty theo kịp tốc độ tăng trƣởng thị trƣờng, giúp công ty tiêu thụ đƣợc nhiều sản phẩm + Nhóm chiến lƣợc WT Phát triển sản phẩm: Phần lớn nguyên liệu sản xuất bia công ty phải nhập từ nƣớc ngoài, giá nguyên liệu tăng cao ngày SABECO nghiên cứu trồng thử Đại mạch (nguyên liệu để sản xuất Bia) tỉnh phía Bắc cho suất cao Điều thông tin tốt cho Công ty SABECO Sông Hậu đƣợc cung cấp nguyên liệu trực tiếp từ công ty mẹ việc sản xuất Giúp công ty làm chủ đƣợc nguồn nguyên liệu, giảm chi phí, giảm giá thành, tạo sức cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh + Chiến lƣợc công ty từ kết hợp ma trận SWOT Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Thách thức: Mục đích kết hợp nhằm tạo cộng hƣởng yếu tố để hình thành chiến lƣợc mà qua giúp công ty sử dụng mặt mạnh để khai thác tốt hội, lấp dần yếu giảm bớt nguy Công ty đƣa kết hợp Điểm mạnh (S) - Cơ hội (O) - Điểm yếu (W) - Thách thức (T) để đƣa chiến lƣợc lựa chọn dựa vào phân tích SWOT công ty chiến lƣợc “Thâm nhập thị trƣờng” “chiến lƣợc phát triển sản phẩm”: Dựa vào thị phần lớn, thƣơng hiệu uy tín, sản phẩm có chất lƣợng cao, đời sống ngƣời dân đƣợc cải thiện, thu nhập tăng lên, nhu cầu chi tiêu cho ăn uống tăng, dựa vào điểm mạnh công ty chiếm lĩnh đƣợc thị trƣờng, tiêu thụ đƣợc nhiều sản phẩm, làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tăng thị phần thị trƣờng truyền thống chống xâm nhập ngành - phòng thủ, tạo sức cạnh tranh lớn đối thủ ngành GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 67 SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 5.2.2 Ma trận chiến lƣợc Thị trƣờng tăng trƣởng nhanh I 1.Phát triển thị trƣờng 2.Thâm nhập thị trƣờng 3.Phát triển sản phẩm 4.Hội nhập ngang 5.Loại bỏ Phát triển thị trƣờng II Thâm nhập thị trƣờng Phát triển sản phẩm Hội nhập phía trƣớc Hội nhập phía sau Hội nhập ngang Đa dạng hoá đồng tâm Vị trí cạnh tranh yếu Vị trí cạnh tranh mạnh Đa dạng hoá đồng tiền Đa dạng hoá liên kết Loại bỏ Đa dạng hoá hỗn hợp Đa dạng hoá chiều ngang Liên doanh IV III Thị trƣờng tăng trƣởng chậm Qua việc phân tích môi trƣờng vi mô ta thấy Công ty có vị trí cạnh tranh mạnh thị trƣờng bia tăng trƣởng nhanh liên tục qua năm, Công ty nằm góc phần tƣ thứ 2, công ty áp dụng nhóm chiến lƣợc tăng trƣởng tập trung, nhóm chiến lƣợc tăng trƣởng hội nhập chiến lƣợc đa dạng hóa tập trung Kết hợp với ma trận SWOT, chiến lƣợc hợp lý công ty lựa chọn là: Nhóm chiến lƣợc tăng trƣởng tập trung Các chiến lƣợc xem xét là:  Chiến lược thâm nhập thị trường : - Ưu điểm : công ty kinh doanh phân phối chủ yếu bia mang thƣơng hiệu SABECO với thị phần lớn vùng Đồng Sông Cửu Long Với thƣơng hiệu uy tín, chất lƣợng, sản phẩm có giá thành phù hợp với mức thu nhập ngƣời dân Việt Nam Do công ty khai thác đƣợc điểm mạnh mình, phát triển đƣợc quy mô sản xuất Với vị thị trƣờng nay, áp dụng chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng công ty giữ vững chỗ đứng mà tạo đƣợc hành lang phòng thủ vững tránh đƣợc thâm nhập đối thủ cạnh tranh GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 68 SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 Với nguồn lực có, đơn vị Công ty Cổ phần Bia - Rƣợu - NGK Sài Gòn có vị mạnh, SABECO Sông Hậu có đủ khả xây dựng hệ thống Bia toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế, theo kịp với phát triển khoa học kỹ thuật ngành công nghệ thực phẩm - Nhược điểm: Khi tập trung vào chiến lƣợc có điểm yếu mà công ty cần nắm bắt đƣợc bỏ qua ngành có tiềm nhƣ tài chính, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học  Chiến lƣợc phát triển sản phẩm: - Ưu điểm: Nhu cầu khách hàng đa dạng thay đổi Bên cạnh đó, với thu nhập ngày tăng cao ngƣời dân chi tiêu nhiều với mong muốn giá trị thể sử dụng sản phẩm cao hơn, dẫn đến việc hình thành khách hàng phân khúc cao Do việc phát triển sản phẩm, tạo sản phẩm có giá trị cao đáp ứng nhu cầu khách hàng phân khúc cao cần thiết, lợi cạnh tranh công ty Tăng cƣờng giữ vững thị phần, uy tín thƣơng hiệu thông qua việc cải tiến sản phẩm, mẫu mã,… - Nhược điểm: Chi phí để nghiên cứu phát triển sản phẩm lớn, kết thực đem lại hiệu kỳ vọng tƣơng lai, làm chi phí hội vốn 5.2.3 Ma trận lựa chọn chiến lƣợc QSPM BẢNG 5.2 MA TRẬN LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC QSPM Các yếu tố quan trọng Các yếu tố bên Chất lƣợng sản phẩm Hoạt động nghiên cứu thị trƣờng Hoạt động Marketing Nhân viên chuyên nghiệp Vị trí kinh doanh thuận lợi Mở rộng đầu tƣ Doanh thu lợi nhuận ổn định Lòng trung thành khách hàng Hệ thống phân phối Khả toán Các yếu tố bên Công nghệ thay đổi Lối sống, hành vi tiêu dùng thay đổi Văn hoá nhóm dân tộc GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai Phân loại Các chiến lƣợc thay Thâm nhập thị Phát triển sản trƣờng phẩm AS TAS AS TAS 4 3 4 4 4 4 - 16 12 16 16 12 12 12 12 - 4 4 3 - 16 12 16 12 12 9 - 4 3 3 12 12 12 16 69 SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 Tỷ lệ lạm phát Tốc độ tăng trƣởng kinh tế Khách hàng la nam giới Nguồn lao động Nguyên liệu đầu vào Lãi suất cho vay Chính sách thuế Tổng số điểm 4 4 3 - 12 12 12 12 204 3 - 12 12 172 (Nguồn: Việc chọn yếu tố giá trị bảng thu thập từ thăm dò ý kiến chuyên gia) Chú thích: 1) AS: Số điểm hấp dẫn; TAS: Tổng số điểm hấp dẫn 2) Số điểm hấp dẫn: - không hấp dẫn, - hấp dẫn đôi chút, - hấp dẫn, - hấp dẫn 3) Phân loại yếu tố bên trong: - yếu nhất, - yếu nhất, - mạnh nhất, - mạnh 4) Phân loại yếu tố bên ngoài: - phản ứng công ty yếu, - phản ứng công t y mức trung bình, - phản ứng công ty mức trung bình, - phản ứng công ty cao Qua ma trận QSPM, ta thấy tổng số điểm hấp dẫn chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng 211 cao so với số điểm hấp dẫn chiến lƣợc phát triển thị trƣờng 172 Trên sở tổng số điểm hấp dẫn hai chiến lƣợc kết phân tích ma trận SWOT ta chọn chiến lƣợc “thâm nhập thị trường” cho Công ty SABECO Sông Hậu giai đoạn 2016 - 2020 GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 70 SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 5.3 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC VÀ HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC 5.3.1 Giải pháp quản trị 5.3.1.1 Các mục tiêu hàng năm  Trong thời gian thực chiến lƣợc giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu tăng doanh thu đạt 45%/năm trở lên, lợi nhuận 60%/năm trở lên  Dựa vào tốc độ tăng trƣởng trung bình ba năm 2013 - 2015 doanh thu 6,35% lợi nhuận sau thuế 17% với việc vào tình hình thực tế, biến động thị trƣờng Công ty SABECO Sông Hậu đặt tiêu doanh thu 11%/năm lợi nhuận 27%/năm với mức tăng trƣởng ổn định giai đoạn 2016 - 2020, đƣợc ƣớc tính nhƣ sau: BẢNG 5.3 ƢỚC LƢỢNG DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 (Đơn vị: Triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Doanh thu 30,130,175 33,444,494 37,123,388 41,206,960 Lợi nhuận 4,331,075 5,500,465 6,985,590 8,871,699 5.3.1.2 Các giải pháp công tác quản trị Công tác quản trị tốt có ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, tạo nên hài hòa loạt mối quan hệ ban giám đốc công ty, hội đồng quản trị, nhân viên cổ đông công ty Từ đó, tạo nên định hƣớng kiểm soát công ty Quản trị công ty tốt thúc đẩy hoạt động tăng cƣờng khả tiếp cận công ty với nguồn vốn bên ngoài, góp phần tích cực vào việc tăng cƣờng giá trị công ty, giảm thiểu rủi ro, tăng cƣờng đầu tƣ phát triển bền vững cho doanh nghiệp kinh tế Công ty cần thƣờng xuyên giám sát kiểm soát nhằm bảo đảm cho việc thực thi kế hoạch kinh doanh phù hợp với lợi ích nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, môi trƣờng quan nhà nƣớc Công khai minh bạch thông tin; Xử lý mâu thuẫn quyền lợi ngƣời quản lý nhƣ nhân viên công ty, hội đồng quản trị cổ đông khác; Chính sách đãi ngộ với nhà quản lý; Việc thực thi điều khoản luật hợp đồng Định hƣớng phát triển doanh nghiệp mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế công ty, tiêu cụ thể cho thời gian, GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 71 SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 phận công ty Theo hƣớng tác động mặt tổ chức, lãnh đạo công ty cần ban hành văn quy định quy mô, cấu, điều lệ hoạt động, tiêu chuẩn nhằm thiết lập tổ chức hoạt động có hiệu xác định mối quan hệ hoạt động phận để có gắn kết hoạt động phận Công ty cần đƣa thị, mệnh lệnh hành bắt buộc cấp dƣới thực nhiệm vụ định, hoạt động theo phƣơng hƣớng định nhằm bảo đảm cho phận hệ thống hoạt động ăn khớp hƣớng thực chiến lƣợc 5.3.2 Giải pháp nghiên cứu – phát triển Tình hình cạnh tranh ngày gay gắt, để giữ vững vị cạnh tranh thị trƣờng điều không dễ Để nâng cao khả cạnh tranh hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu nội tổ chức, cần phải tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, bên cạnh phải quan tâm đến thay đổi nhu cầu, thói quen mua sắm khách hàng, từ có sở đƣa chiến lƣợc cạnh tranh phòng thủ kịp thời Do hoạt động nghiên cứu thị trƣờng cần thiết quan trọng, công cụ hữu hiệu giúp công ty nắm bắt đƣợc hội thách thức môi trƣờng kinh doanh thông qua tìm hiểu hiểu khách hàng cần gì, xu hƣớng tiêu dùng trong tƣơng lai, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh: chiến lƣợc giá, khác biệt hoạt động kinh doanh công ty đối thủ, số lƣợng trình độ nhân viên…Từ thông tin công ty điều chỉnh giá bán, chƣơng trình quảng cáo khuyến để tạo khác biệt với đối thủ cạnh tranh, tiếp cận thỏa mãn nhu cầu xây dựng lòng trung thành khách hàng 5.3.3 Giải pháp Marketing Để hoạt động marketing thực hiệu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm khẳng định thƣơng hiệu của sản phẩm Bia Sài Gòn Công ty SABECO Sông Hậu xây dựng chiến lƣợc đồng thị trƣờng mục tiêu, giá cả, hổ trợ quảng cáo,… Các hoạt động marketing Công ty đƣợc đề xuất bao gồm: - Thực tiếp thị thƣờng xuyên, liên tục trì, giữ vững mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống Mở chƣơng trình khuyến rộng rãi đại lý tỉnh - Công ty áp dụng chiến lƣợc quảng cáo hổ trợ quảng cáo để quảng bá thƣơng hiệu nhƣ: Xây dựng website Công ty, quảng phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ báo, truyền hình tạp chí ngành, tặng phẩm mang thƣơng hiệu Công ty GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 72 SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 - Tiếp tục tham gia hoạt động xã hội, hoạt động thể dục thể thao, hoạt động từ thiện,… nhằm nâng cao vị hình ảnh Công ty cộng đồng doanh nghiệp 5.3.4 Giải pháp tài – kế toán Trong cấu nguồn vốn công ty nguồn vốn chủ sở hữu ngày chiếm tỷ trọng cao, công ty có khả tự chủ vấn đề tài chính, hạn chế ảnh hƣởng nợ vay Tuy nhiên sử dụng nợ vay có ƣu điểm giúp giảm đƣợc thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi suất thị trƣờng dần ổn định giảm thời gian tới Do công ty nên xem xét tỷ lệ nợ vay vốn chủ sở hữu, sử dụng nợ vay với tỷ lệ hợp lý hiệu kinh doanh tốt 5.3.5 Giải pháp nhân Ban lãnh đạo công ty với phong ban phận quản lý nguồn nhân lực thực việc lập kế hoạch nguồn nhân lực Việc cần theo quy trình rõ ràng gắn với mục tiêu chiến lƣợc công ty Bộ phận quản lý nguồn nhân lực phân tích trạng nguồn nhân lực số lƣợng, chất lƣợng, cấu tuổi, giới tính, để hoàn thành công việc cách tốt , để hoàn thành công việc cách tốt nhất, phẩm chất cá nhân, mức độ nhiệt tình công việc Công tác dự báo cầu nhân lực: Dựa vào việc phân tích trạng dự định công việc, đề tài, dự án cần triển khai thực năm để đƣa dự kiến cầu nhân lực Để công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực đƣợc thực tốt việc lập kế hoạch nguồn nhân lực phải đƣợc thực cách nghiêm túc tất đơn vị thành viên công ty phải có hệ thống thông tin thông suốt nội công ty Các đơn vị sản xuất kinh doanh phải có báo cáo tình hình nguồn nhân lực đơn vị thƣờng xuyên cho phận quản lý nguồn nhân lực chung toàn công ty Có nhƣ kế hoạch hóa nguồn nhân lực việc thực thi chiến lƣợc đem lại hiệu cao 5.3.6 Giải pháp đầu tƣ kỹ thuật công nghệ - hệ thống thông tin Sự phát triển không ngừng công nghệ buộc công ty sản xuất phải thay đổi cải tiến công nghệ nhằm gia tăng chất lƣợng suất giảm thiểu chi phí Để đạt đƣợc điều doanh nghiệp phải tham mƣu cho công ty mẹ đầu tƣ không nhỏ cho dự án nghiên cứu, mua sắm thay dây chuyền sản xuất hai nhà máy có Cần Thơ Sóc Trăng, đào tạo lại nhân viên đủ trình độ vận hành thiết bị tân tiến GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 73 SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Doanh nghiệp ngày cần xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu nhƣ hội thách thức để đánh giá vị trí doanh nghiệp Kết hợp với mục tiêu phát triển, phân tích yếu tố bên bên để xây dựng chiến lƣợc phát triển ngắn hạn dài hạn Thị trƣờng ngày biến đổi không ngừng, nhu cầu khách hàng thay đổi nhanh chóng, để thích ứng với biến đổi đòi hỏi doanh nghiệp phải có kỹ đặc biệt mang lại lợi cạnh tranh riêng, tập trung khai thác thị trƣờng đồng thời chủ động tìm kiếm thị trƣờng Tận dụng mạnh riêng mình, làm đòn bẩy cho hoạt động kinh doanh, định hƣớng thêm ngành nghề có triển vọng, mang đến sản phẩm dịch vụ có giá trị tốt cho khách hàng với mục tiêu lợi nhuận cao trở thành công ty dẫn đầu lĩnh vực hoạt động, tạo khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Chiến lƣợc có vai trò to lớn thành công hay thất bại doanh ngiệp, chiến lƣợc tốt phải mang lại hiệu lợi nhuận, chi phí, thị phần Do đó, chiến lƣợc phải tồn hoạt động sản xuất, diễn liên tục thay đổi phù hợp theo thời gian cụ thể Mỗi doanh nghiệp cần có nét đặc trƣng riêng không nên chép Việc chép, bắt trƣớc lẫn cách làm không hiệu công ty muốn nâng cao sức cạnh tranh lâu dài, đạt đến trình độ phát triển cao Trong kinh tế tăng trƣởng nhanh nhƣ nƣớc ta thay đổi nhanh chóng nhu cầu nhƣ yếu tố khác thị trƣờng mang tính liên tục đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động trƣớc thay đổi Một chiến lƣợc giúp công ty có đƣợc lợi cạnh tranh bền vững, tồn phát triển tốt môi trƣờng hoạt động Lợi cạnh tranh phải đƣợc chi tiết, cụ thể hóa, đáp ứng đƣợc nhu cầu cá biệt khách hàng mà đối thủ cạnh trang làm đƣợc thực chiến lƣợc hiệu Tình hình kinh doanh Công ty SABECO Sông Hậu ngày hiệu quả, thể qua doanh thu, lợi nhuận năm tăng, công tác quản lý kiểm soát chặt chẽ làm giảm đƣợc tỷ trọng chi phí tổng doanh thu, công ty đầu tƣ mở rộng quy mô kinh doanh Tình hình tài ổn định, tài sản tăng qua năm, tỷ lệ nợ vay tổng nguồn vốn thấp công ty có khả tự chủ tài Bên cạnh số toán cao, đảm bảo khả toán mức an toàn GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 74 SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với công ty Công ty cần đẩy mạnh hoạt động marketing nhằm thu hút khách hàng mới, tăng trung thành khách hàng tại, tìm kiếm thị trƣờng mới; Thành lập nhóm nghiên cứu thị trƣờng nhằm theo dõi diễn biến môi trƣờng kinh doanh, nắm bắt hội, nguy công ty Tổ chức hội nghị khách hàng, lắng nghe ý kiến khách hàng sản phẩm, chất lƣợng phục vụ…của công ty Qua đó, công ty nắm bắt đƣợc nhu cầu, mong muốn thực tế khách hàng, nhƣ khắc phục hạn chế, thiếu sót để phục vụ khách hàng ngày tốt hơn, nâng cao khả cạnh tranh; Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên, nhằm nâng cao chất lƣợng suất lao động nhân viên Bên cạnh đó, công ty có phần thƣởng hợp lý nhằm khuyến khích, động viên tinh thần làm việc nhân viên 6.2.2 Đối với nhà nƣớc Có sách hỗ trợ vốn, sách thuế lãi suất ƣu đãi doanh nghiệp Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, mở rộng quy mô kinh doanh Khuyến khích, hỗ trợ công ty nƣớc ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin giao dịch trực tuyến, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trƣờng, tiết kiệm chi phí hoạt động…Hoàn thiện sở hạ tầng, hệ thống giao thông thuận lợi tạo điều kiện cho công ty hoạt động, giao dịch, vận chuyển dễ dàng tiết kiệm thời gian chi phí Có sách, biện pháp liên kết doanh nghiệp, tổ chức trƣờng đào tạo, dạy nghề đảm bảo cân cung cầu cầu lao động, cung ứng nguồn lao động có trình độ tay nghề Qua đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có tay nghề doanh nghiệp giải vấn đề việc làm cho ngƣời lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp xã hội GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 75 SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ Xây dựng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thƣơng mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Trƣơng Đông Lộc (2010) Bài giảng quản trị tài chính, Trƣờng Đại Học Cần Thơ Nguyễn Phạm Thanh Nam, Trƣơng Chí Tuyến (2007) Quản trị học, nhà xuất thống kê PGS TS Lê Thế Giới - TS Nguyễn Thanh Liêm - ThS Trần Hữu Hải, (2009) Quản trị chiến lƣợc, nhà xuất thống kê ThS Lê Thị Bích Ngọc (2007) Quản trị chiến lƣợc, Học viện công nghệ bƣu viễn thông Thành Tâm (2011) “Thói quen tiêu dùng ngƣời Việt Nam thay đổi” Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty SABECO Sông Hậu năm 2013 - 2020 Bảng cân đối kế toán Công ty SABECO Sông Hậu năm 2013 - 2020 Các Website: http://www.sabeco.com.vn/ http://www.marketingvietnam.net/ www.gso.gov.vn/ vietstock.vn/ GVHD: Phòng Thị Huỳnh Mai 76 SVTH: Nguyễn Quỳnh Nhƣ
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho công ty cồ phần thương mại SABECO sông hậu , Niên luận xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho công ty cồ phần thương mại SABECO sông hậu , Niên luận xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho công ty cồ phần thương mại SABECO sông hậu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay