Niên luận thực trạng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề bánh tráng ở cái bè

60 157 1
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH    Trí tuệ - động - sáng tạo NIÊN LUẬN NĂM Tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ BÁNH TRÁNG TẠI CÁI BÈ PHAN THỊ NGỌC HUYỀN Ngành học – Khóa: Quản trị Kinh doanh Du lịch Cần Thơ, tháng 11 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH    Trí tuệ - động - sáng tạo NIÊN LUẬN NĂM Tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ BÁNH TRÁNG TẠI CÁI BÈ Giảng viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths VÕ MINH SANG PHAN THỊ NGỌC HUYỀN MSSV: 13D340101015 Lớp: Quản trị Kinh doanh Du lịch Cần Thơ, tháng 11 năm 2016 Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy – Cô Khoa Quản trị Kinh Doanh trƣờng Đại học Tây Đô tận tình giảng dạy, bổ sung thêm kiến thức Đặc biệt, gửi lời cám ơn sâu sắc đến giảng viên hƣớng dẫn Ths.Võ Minh Sang Trong suốt trình giúp đỡ, hỗ trợ, định hƣớng cho hƣớng hoàn thành tốt Xin cảm ơn đến thƣ viện trƣờng Đại học Tây Đô, tạo điều kiện tốt cho thực đề tài Không quên gửi lời cảm ơn đến lớp Quản trị Kinh doanh Du lịch 8, bạn bè đóng góp ý kiến bổ ích để đề tài trở nên hoàn chỉnh Cuối cùng, xin gửi lời cám ơn đến vị Du khách giành phút thời gian quý báo để trả lời bảng câu hỏi Xin chân thành cảm ơn.! GVHD: ThS Võ Minh Sang i SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè TÓM TẮT Làng nghề bánh tráng không đòi hỏi trình độ học vấn cao, số công việc hầu nhƣ ngƣời gia đình làm đƣợc kể ngƣời già trẻ em, nên giải đƣợc công ăn việc làm cho ngƣời Tuy nhiên, nghề bánh tráng Hậu Thành gặp nhiều khó khăn nhƣ phần lớn công đoạn đƣợc làm thủ công, đầu chƣa ổn định, chƣa xây dựng đƣợc thƣơng hiệu cho mình… Do đề tài nhằm đánh giá thực trạng đƣa hƣớng giải pháp triển làng nghề nhƣ thu hút đƣợc khách du lịch tƣơng lai Đề tài thu thập từ số liệu thứ cấp, số nghiên cứu viết có liên quan Số liệu sơ cấp đƣợc thu thập từ việc vấn khách du lịch phƣơng pháp chọn mẫu ngẫu nhiên Làng nghề tồn hàng chục năm với thời gian, 103 hộ gắng bó với nghề, có 15 hộ hoạt động thƣờng xuyên số lại làm theo thời vụ Mỗi hộ tham gia lao động sản xuất có thu nhập tƣơng đối ổn định đáp ứng nhu cầu sống ngày Quy mô sản xuất chủ yếu hộ gia đình nên việc mở rộng quy mộ gặp nhiều khó khăn thiếu vốn, thiếu diện tích hoạt động, thị trƣờng tiêu thụ ổn định Bên cạnh đó, làng nghề mang tính tự phát, sản xuất nhỏ lẻ thiếu liên kết với nhau, đầu sản phẩm chủ yếu dựa vào thƣơng lái đến mua chƣa chủ động đƣợc nguồn tiêu thụ chƣa khẳng định đƣợc thƣơng hiệu làng nghề hình thành từ lâu Các sách vay vốn hỗ trợ lãi suất địa phƣơng hạn chế Thực trạng du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè này, số lƣợt du khách đến với làng nghề thƣa thớt Do sở hạ tầng chƣa đƣợc đầu tƣ nhiều; đƣờng xá, giao thông lại gặp khó khăn; vấn đề ô nhiễm môi trƣờng làng nghề hữu; sản phẩm để phục vụ cho du khách ít; công tác quản lý chƣa chặc chẽ; hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch làng nghề sơ sài;… Qua đó, ta cần có định hƣớng, sách, giúp đở từ quan quyền địa phƣơng nhƣ: đầu tƣ, nâng cấp đƣờng dẫn vào làng nghề, tạo thuận lợi cho việc lại du khách nhƣ ngƣời dân; nâng cao ý thức ngƣời tham gia du lịch - kinh doanh du lịch bảo vệ, gìn giữ môi trƣờng tự nhiên; cần liên kết với công ty, DN lữ hành để du lịch làng nghề Cái Bè thu hút khách phát triển Quan trọng dẫn đến thành công ngƣời chung tay với thực Nếu định hƣớng, sách phát triển có tốt đến đâu mà bên thực chắn không đạt đƣợc hiệu cao GVHD: ThS Võ Minh Sang ii SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.2.3.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 1.2.3.2 Cách thức tiến hành 1.2.3.3 Phƣơng pháp phân tích .2 1.2.4 Đối tƣợng – phạm vi nghiên cứu 1.2.5 Ý nghĩa đề tài 1.2.6 Bố cục nội dung nghiên cứu CHƢƠNG 2: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU 2.1 KHÁI QUÁT VỀ DU LỊCH LÀNG NGHỀ 2.2 KHÁI QUÁT VỀ CÁI BÈ - TIỀN GIANG 2.2.1 Sơ lƣợc tỉnh Tiền Giang .5 2.2.1.1 Vị trí địa lí 2.2.1.2 Dân số 2.2.1.3 Khí hậu 2.2.2 Sơ lƣợt huyện Cái Bè 2.2.3 Các điểm du lịch Cái Bè 2.2.3.1 Chợ Cái Bè 2.2.3.2 Miệt vƣờn Cái Bè 2.2.3.3 Làng cổ Đông Hòa Hiệp 2.2.4 Các nghề làng nghề Cái Bè 11 2.2.4.1 Nghề làm cốm 11 2.2.4.2 Nghề làm kẹo dừa 12 GVHD: ThS Võ Minh Sang iii SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè 2.2.4.3 Nghề làm bánh phồng .13 2.2.4.4 Nghề làm bánh tráng 14 2.2.4.5 Nghề làm gạch .15 2.2.4.6 Nghề chằm 15 2.3 NHỮNG THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA LÀNG NGHỀ 16 2.3.1 Thuận lợi 16 2.3.2 Khó khăn 16 2.4 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 17 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN - MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 19 3.1 CÁC KHÁI NIỆM 19 3.1.1 Khái niệm làng nghề truyền thống 19 3.1.1.1 Tiêu chí công nhận làng nghề 19 3.1.1.2 Đặc điểm làng nghề 19 3.1.2 Khái niệm Du lịch 21 3.1.3 Khái niệm Du lịch văn hóa 22 3.1.4 Khái niệm Khách Du lịch .22 3.1.5 Phân loại Khách du lịch 23 3.1.5.1 Khách du lịch nội địa 23 3.1.5.2 Khách du lịch quốc tế .23 3.1.6 Khái niệm sản phẩm Du lịch 23 3.2 VAI TRÒ CỦA LÀNG NGHỀ 24 3.2.1 Về Kinh tế 25 3.2.2 Văn hóa - xã hội 26 3.2.3 Mối quan hệ Du lịch làng nghề 27 3.3 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ VÀ DU LỊCH LÀNG NGHỀ 28 3.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 29 3.4.1 Mô hình 29 GVHD: ThS Võ Minh Sang iv SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè 3.4.2 Diễn giải mô hình 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ BÁNH TRÁNG CÁI BÈ 31 4.1 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CHUNG CỦA CÁC LÀNG NGHỀ VIỆT NAM 31 4.1.1 Thực trạng chung 31 4.1.2 Giải pháp phát triển .31 4.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 32 4.3 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÀNG NGHỀ BÁNH TRÁNG CÁI BÈ 34 4.3.1 Thực trạng Du lịch làng nghề bánh tráng .34 4.3.2 Khách du lịch 35 4.3.3 Ma trận SWOT 42 4.3.4 Giải pháp phát triển du lịch làng nghề bánh tráng 43 CHƢƠNG KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 45 5.1 KẾT LUẬN 45 5.2 KIẾN NGHỊ 46 5.2.1 Đối với quan quyền 46 5.2.2 Đối với làng nghề 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 GVHD: ThS Võ Minh Sang v SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Sự hài lòng du khách điều kiện du lịch làng nghề bánh tráng 38 GVHD: ThS Võ Minh Sang vi SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Chợ Cái Bè Hình 2.2 Du khách tham gia hoạt động Hình 2.3 Nhà cổ .9 Hình 2.4 Nghề làm cốm 11 Hình 2.5 Nghề làm kẹo dừa 12 Hình 2.6 Nghề làm bánh phồng 13 Hình 2.7 Nghề làm bánh tráng .14 Hình 2.8 Nghề làm gạch 15 Hình 4.1 Độ tuổi du khách 35 Hình 4.3 Nguồn thông tin du khách biết đến 36 Hình 4.4 Các điểm du lịch đến với Tiền Giang .37 Bảng 4.1: Sự hài lòng du khách điều kiện làng nghề bánh tráng 38 Hình 4.5 Sự quay lại du khách 39 Hình 4.6 Những điểm hài lòng du khách đến với làng nghề 40 Hình 4.7 Những điểm không hài lòng du khách đến với làng nghề .40 Hình 4.8 Đề xuất du khách du lịch làng nghề bánh tráng .41 GVHD: ThS Võ Minh Sang vii SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè KÝ HIỆU, CHỮ KÝ VIẾT TẮT CNH - HĐH DN DTTN ĐBSCL KH - CN UBND NN & PTNT VHTT&DL Công nghiệp hóa - đại hóa Doanh nghiệp Diện tích tự nhiên Đồng sông Cửu Long Khoa học – công nghệ Uỷ ban nhân dân Nông nghiệp phát triển nông thôn Văn hóa thể thao du lịch GVHD: ThS Võ Minh Sang viii SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè Đó cho thấy, ngƣời dần tiến lại gần với truyền thống, sắc dân tộc MỤC ĐÍCH CHUYẾN ĐI 11% Du lịch – Tham quan Thăm người thân 89% Hình 4.2 Mục đích chuyến Mục đích chuyến chủ yếu du lịch - tham quan chiếm 98%, số ngƣời đến họ thăm ngƣời thân gần nơi du lịch tham quan chiếm 11% TỪ TRUYỀN HÌNH, PHÁT THANH 6.4 TÌM HIỂU TRÊN INTERNET 16.4 6.4 TỪ TẠP CHÍ, SÁCH, BÁO 70.7 NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 Hình 4.3 Nguồn thông tin du khách biết đến GVHD: ThS Võ Minh Sang 36 SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè Nguồn thông tin yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến phát triển du lịch Thông qua nguồn thông tin du khách biết đến du lịch, từ ta xác định đƣợc nguồn thông tin giữ vai trò quan trọng tập trung vào nguồn thông tin để thu hút nhiều khách du lịch với làng nghề tráng Cái Bè Theo số liệu đƣợc thu thập, nguồn thông tin để tìm đến điểm du lịch làng nghề bánh tráng phần lớn từ ngƣời thân, bạn bè giới thiệu đến chiếm 70,7% 16,4% từ tìm hiểu internet 6,4% cho nguồn tạp chí, sách, báo từ truyền hình, đài phát Qua ta cần ý đến cách phục vụ du khách phong cách phục vụ, an ninh trật tự, phong cảnh, thái độ cƣ xử ngƣời dân du khách,…Vì khách đến du lịch họ cảm thấy hài lòng họ giới thiệu cho ngƣời biết ngƣợc lại 3% 15% Chợ Cái Bè 43% 24% Cồn phụng Nhà cổ Làng nghề bánh tráng 15% Khác Hình 4.4 Các điểm du lịch đến với Tiền Giang Khi đến với Tiền Giang, có nhiều điểm du lịch tiếng Điển hình nhƣ Cồn Phụng kết nối Mỹ Tho - Tiền Giang Châu Thành - Bến Tre chiếm 24% tổng khách du lịch đến điểm du lịch Tiền Giang Về Cái Bè không trải nghiệm cảm giác bồng bềnh sông với Chợ Cái Bè (chiếm 15%) Các nhà cổ có từ hàng trăm năm thu hút khách không so với nơi khác chiếm 15% tổng số khách du lịch từ 140 khách đƣợc khảo sát Bên cạnh làng nghề bánh tráng đƣợc ý đến chiếm tỉ trọng cao (chiếm 43%) điểm du lịch khác chiếm 3% Ta thấy khách du lịch ngày không hứng thú giảm dần với nơi xa hoa, ồn ào, náo nhiệt Thay vào vùng nông thôn không khí yên bình đƣợc nhiều du khách chọn đến GVHD: ThS Võ Minh Sang 37 SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè Bảng 4.1: Sự hài lòng du khách điều kiện du lịch làng nghề bánh tráng N Ngƣời dân nơi thân thiện, mến khách Giao thông thuận tiện cho việc lại Anh/chị có hài lòng an ninh, trật tự nơi Giá loại dịch vụ phù hợp túi tiền Phƣơng tiện vận chuyển đại, an toàn An toàn vệ sinh thực phẩm Mẫu mã sản phẩm đa dạng Sản phẩm phù hợp vị Anh/chị cảm thấy nhƣ đến đây.? Valid N (listwise) Minimum Maximum Mean Std Deviation 140 4.39 654 140 3.67 501 140 3.71 603 140 3.63 580 140 3.65 634 140 3.48 673 140 3.30 584 140 3.26 595 140 3.77 514 140 (Nguồn: Chạy số liệu thống kê từ SPSS 20) N: tổng số cở mẫu thu thập đƣợc 140 mẫu Minimum: giá trị thấp thu đƣợc giá trị biến Tƣơng ứng với câu hỏi cho câu trả lời: - Giá trị thấp thu đƣợc “Không hài lòng” câu về: tính cách ngƣời dân, an ninh - trật tự, phƣơng tiên vận chuyển, an toàn vệ sinh, mẫu mã sản phẩm nhƣ vị sản phẩm chƣa làm hài lòng số du khách - Giá trị thấp thu đƣợc “Bình thƣờng” câu về: sở hạ tầng, giá sản phẩm Tùy theo tính cách, cảm nhận ngƣời Với du khách khó tính hơn, nhƣ giá trị cảm nhận họ có phần khắt khe nên giá trị cảm nhận số du khách làng nghề mức “Bình thƣờng” GVHD: ThS Võ Minh Sang 38 SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè Maximum: Giá trị lớn thu đƣợc giá trị biến Tƣơng ứng với câu hỏi cho câu trả lời: - Giá trị lớn thu đƣợc đa phần điều đạt mức cao “Hoàn toàn hài lòng” - Duy mức cao đạt đƣợc “Hài lòng” biến mẫu mã sản phẩm Mean: Trung bình Điển hình trung bình Cảm nhận du khách đến làng nghề bánh tráng/mức độ hài lòng: 3,77 ngƣời Std Deviation: Độ lệch chuẩn = 0,514 giá trị trung bình bình phƣơng độ lệch chuẩn cảm nhận du khách đến làng nghề bánh tráng so với cảm nhận trung bình (3,77 ngƣời) Điều cho thấy độ chêch lệch không cao nơi đƣợc hài lòng du khách 1% có không 99% Hình 4.5 Sự quay lại du khách Sự thành công lớn ngành du lịch nói chung điểm du lịch nói riêng gắn bó nhƣ quay trở lại du khách (chiếm lên đến 99% tổng số liệu thu thập đƣợc) có 1% không quay lại Điều cho ta thấy du khách cho du lịch nơi phát triển Tuy nhiên, đổi so với lần trƣớc, du khách thấy chán nãn, không thú vị số lƣợng du khách đến giảm dần GVHD: ThS Võ Minh Sang 39 SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè 18.4% không gian yên bình giá sản phẩm hợp lý 5.6% 22.4% cảnh quan đẹp 16.3% người dân thân thiện, hòa đồng 37.3% không khí lành, thoải mái Hình 4.6 Những điểm hài lòng du khách đến với làng nghề Nhìn chung, đến với du lịch kết hợp vùng nông thôn, thiên nhiên Mọi du khách cảm thấy hài lòng “không khí lành, thoải mái” (chiếm tỉ lệ cao 37,3% tổng ý kiến thu thập từ du khách) nơi thành thị có đƣợc Về “Cảnh quan” chiếm 22,4%, “Không gian yên bình” chiếm 18,4%, “Ngƣời dân thân thiện, hòa đồng” chiếm 16,3% Thấp “Giá sản phẩm” có 5,6% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 10.0% 30.9% 29.4% 15.0% 19.8% 19.8% 5.0% 0.0% Cơ sở vật chất thô sơ có loại sản phẩm ô nhiểm môi trường chặt chém du khách Hình 4.7 Những điểm không hài lòng du khách đến với làng nghề Vùng nông thôn có không khí lành, nhƣng sở vật chất thô sơ lạc hậu (chiếm 19,8%) Vì máy móc thiết bị chƣa đại nên hệ thống GVHD: ThS Võ Minh Sang 40 SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè cung cấp, sàn lọc nƣớc chƣa có, ý thức vứt rác thải chƣa đƣợc nâng cao, xãy ô nhiễm môi trƣờng (chiếm 30,9%) điều dĩ nhiên mức cao Du lịch làng nghề bánh tráng, đến hình ảnh du khách thấy bánh tráng, có sản phẩm bánh tráng (chiếm 29,4%) Nhƣng có số ngƣời theo xu hƣớng nhu cầu ăn uống du khách, mở gian hàng bán thức ăn, nƣớc uống cho du khách Vì số lƣợng ngƣời cung nhƣng lƣợng cầu nhiều dẫn đến tình trạng chặt chém du khách (chiếm 19,8%), nâng giá cao gấp - lần so với giá thị trƣờng 18.2% Cần niêm yết giá bán lẻ cụ thể nâng cao tinh thần bảo vệ môi trường 35.5% đưa nhiều loại sản phẩm cho du khách chọn lựa 35.5% trọng đến an toàn vệ sinh thực phẩm 10.8% Hình 4.8 Đề xuất du khách du lịch làng nghề bánh tráng Từ kết thu thập đƣợc ta thấy 35,5% dành cho việc bảo vệ môi trƣờng tạo sản phẩm lƣu niệm đƣợc du khách quan tâm, ý nhiều Việc chặt chém điểm du lịch điều tránh khỏi, để du khách an tâm cần niêm yết giá bán lẻ cụ thể công khai giá bán (chiếm 18,2%) Về an toàn vệ sinh thực phẩm (chiếm 10,8%) đƣợc du khách quan tâm GVHD: ThS Võ Minh Sang 41 SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè 4.3.3 Ma trận SWOT Điểm mạnh (S) Tận dụng đƣợc nguồn lao động từ gia đình Tài nguyên thiên nhiên phong phú Vị trí địa lý thuận lợi Không khí lành, thoải mái Có làng nghề truyền thống Có nhà cổ hàng trăm năm Trình độ tay nghề cao Cơ hội (O) Nhu cầu du lịch ngày tăng Tạo thêm việc làm cho ngƣời dân Nhu cầu tìm hiểu, khám phá làng nghề truyền thống Đƣợc khuyến khích phát triển Nhà nƣớc Điểm yếu (W) Trình độ quản lý thấp Đầu tƣ Công tác tuyên truyền yếu Cơ sở hạ tầng chƣa đƣợc nâng cao Vấn đề ô nhiễm môi trƣờng Phụ thuộc nhiều vào thời tiết Sản phẩm du lịch bị hạn chế Ngƣời dân chƣa tiếp cận đƣợc sách Nhà nƣớc Thách thức (T) Chịu cạnh tranh Nguồn lao động thiếu trình độ chuyên môn du lịch Thời tiết thay đổi thất thƣờng Khó khăn việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm - Phối hợp SO S1,2,3,4,5,6,7 + O1,2,3,4: Đề phƣơng pháp qui hoạch, phát triển du lịch làng nghề S2,3,4,5,6 + O1,3: Đa dạng hóa loại hình, dịch vụ nhằm thu hút nâng cao chất lƣợng phục vụ du khách - Phối hợp ST S3,5,6 + T1,3: Khai thác tiềm du lịch làng nghề cách khoa học S3,4,5,6,7 + T2: Đào tạo nguồn lực chuyên môn du lịch S2,4 + T1,3,4: Bảo vệ cải thiện môi trƣờng tự nhiên Đặc biệt quan tâm đến vệ sinh thực phẩm sản xuất - Phối hợp WO W1,2,3,4 + O2,4: Tăng cƣờng công tác đào đạo, thu hút đầu tƣ, xây dựng sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu du lịch W3,7,8 + O3,4: Mở rộng, quảng bá, tuyên truyền du lịch làng nghề Tạo thêm sản phẩm - Phối hợp WT W5,6 + T3,4: Tìm hƣớng giảm thiệt hại sản phẩm sản xuất xãy thiên tai, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trƣờng nhƣ an toàn vệ sinh thực phẩm GVHD: ThS Võ Minh Sang 42 SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè 4.3.4 Giải pháp phát triển du lịch làng nghề bánh tráng Để vực dậy làng nghề nhƣ để phát triển du lịch gắn với làng nghề cần phải có chung tay góp sức cộng đồng Ông Lê Văn Năm tâm huyết: “Nhất thiết cần có đầu tƣ Nhà nƣớc sở hạ tầng; cải thiện môi trƣờng, sân phơi phải rộng rãi, sẽ; tạo điều kiện cho ngƣời dân nhƣ vốn sản xuất, đầu sản phẩm Bên cạnh, cần kêu gọi khai thác đầu tƣ từ doanh nghiệp lữ hành, để làng nghề truyền thống quê hƣơng không bị mai theo thời gian” Để khai thác phát triển du lịch làng nghề theo hƣớng bền vững - đảm bảo hiệu mặt kinh tế, xã hội môi trƣờng sinh thái thời gian tới, cần quan tâm giải số vấn đề: - Quan tâm tới công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa nhƣ khôi phục phát triển hoạt động văn hoá dân gian truyền thống khu vực làng nghề nhằm giữ gìn sắc văn hoá làng nghề, tạo sức hút với du khách - Xây dựng môi trƣờng du lịch văn hoá làng nghề thông qua số hoạt động nhƣ: Giáo dục ý thức cho cộng đồng dân cƣ làng nghề có văn hoá giao tiếp với khách du lịch; phối hợp với trƣờng đào tạo quản lý du lịch, mời giảng viên, chuyên gia lĩnh vực quản lý du lịch giảng dạy khóa học, lớp tập huấn ngắn hạn làng nghề nhằm trang bị cho cán địa phƣơng nhân dân làng nghề kiến thức, kỹ hoạt động du lịch Đặc biệc không để xảy tình trạng chèo kéo, ăn xin, hàng hóa chất lƣợng, chặt chém du khách… - Hỗ trợ làng nghề việc xây dựng sở hạ tầng phục vụ du lịch làng nghề nhƣ mở rộng nâng cấp tuyến đƣờng giao thông - vào làng nghề, hình thành dịch vụ hỗ trợ cho du lịch làng nghề bao gồm: Hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn phục vụ nhu cầu ăn uống lƣu trú; số điểm vui chơi, giải trí; dịch vụ ngân hàng, viễn thông… - Môi trƣờng cảnh quan làng nghề có tác động mạnh đến tâm lý du khách, nhiều làm cho họ cảm thấy không thoải mái tham quan không muốn tiêu thụ sản phẩm làng nghề Vì vậy, không gian sản xuất cần đƣợc xếp gọn gàng, nhằm tạo thiện cảm với khách du lịch Những công đoạn sản xuất làng nghề phải đƣợc bố trí riêng có phƣơng án xử lý để không ảnh hƣởng đến môi trƣờng chung - Tăng cƣờng hợp tác với công ty du lịch, hãng lữ hành việc tổ chức tour tham quan làng nghề truyền thống Ở hình thức này, phát hành tờ rơi, tập gấp với thông tin khái quát hình ảnh minh họa sinh GVHD: ThS Võ Minh Sang 43 SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè động làng nghề hình thức quảng cáo trực tiếp đến khách hàng cách có hiệu - Xúc tiến quảng bá, giới thiệu làng nghề sản phẩm làng nghề phƣơng tiện thông tin đại chúng, Internet, qua triển lãm, festival,… - Xây dựng điểm trƣng bày sản phẩm truyền thống, từ phát triển thành trung tâm dịch vụ thƣơng mại phục vụ cho nhu cầu mua - bán hoạt động du lịch làng nghề - Sau cùng, làng nghề truyền thống cần đƣợc thiết lập quy định bảo vệ môi trƣờng sở Luật Bảo vệ môi trƣờng Luật Du lịch - Xây dựng hợp tác xã, mô hình hoạt động đặc trƣng cho làng nghề, có hệ thống vệ sinh, xử lý chất thải, hệ thống thu gom rác phù hợp hiệu quả, bảo vệ tốt cho môi trƣờng GVHD: ThS Võ Minh Sang 44 SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè CHƢƠNG KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Sự hình thành phát triển du lịch làng nghề bánh tráng có vai trò quan trọng việc giải việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời dân thời gian nông nhàn Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, lao động theo hƣớng công nghiệp hóa, xây dựng nông thôn Bên cạnh phần gìn giữ nhƣ phát huy đƣợc mạnh nét văn hóa dân tộc Trong năm qua, du lịch làng nghề nơi chƣa đƣợc biết đến rộng rãi, đầu tƣ hạn hẹp nên lƣợng du khách đến thƣa thớt Một phần đặc điểm đặc trƣng nông thôn, sở hạ tầng chƣa phát triển, đƣờng xá lại khó khăn Mặc khác loại hình du lịch làng nghề mang tính tự phát nên kinh nghiệm, trình độ hiểu biết du lịch thấp, hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch sơ sài mang tính chất thời không trì lâu, sản phẩm nơi chƣa thật bật, chƣa thu hút, chƣa đƣợc quan tâm ý du khách Các công ty du lữ hành chủ yếu cho tour đến điểm du lịch lớn nỗi tiếng nơi khác tỉnh, Cái Bè tour dành chút thời gian ghé thăm chợ nổi, đến thăm làng nghề nuôi sống, gắn bó với ngƣời dân nơi từ lâu Dẫn đến việc nhà quản lý, nhà đầu tƣ quan tâm, để ý, sở vật chất thô sơ lạc hậu, cảnh quan thiên nhiên không đƣợc tu tạo Vì năm qua lƣợng khách đến với làng nghề ít, để cải thiện nâng cao đời sống ngƣời dân nơi đây, Nhà nƣớc cấp quyền có hoạt động triển khai phát triển mở rộng du lịch tích cực, đầu tƣ xây dựng thêm sở nghĩ ngơi, ăn uống cho du khách nâng cấp tuyến đƣờng vừa tạo cảnh quan đẹp vừa thuận tiện cho việc phát triển du lịch Nhờ vào sách phát triển Nhà nƣớc, tạo điều kiện cho ngƣời dân nâng cao đời sống vật chất tinh thần, thu hút thêm nhà đầu tƣ Nhƣng đầu tƣ cách có hiệu chuyện “Một sớm chiều” làm đƣợc, cần có chiến lƣợc cụ thể hết cần có thời gian dài để đánh giá đƣợc đầu tƣ có hiệu Đi liền với việc khai thác tài nguyên du lịch, ta cần quan tâm đến phát sinh mà du lịch mang lại Chủ động công tác bảo vệ tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trƣờng, cảnh quan thiên nhiên Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cộng đồng bảo vệ môi trƣờng, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên Mặc khác, đƣa qui định mức xử phạt hành vi chèo kéo, chặt GVHD: ThS Võ Minh Sang 45 SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè chém du khách, gây ô nhiễm môi trƣờng,…tùy theo mức độ vi phạm mà có mức xử phạt phù hợp Đất nƣớc ngày phát triển, du lịch chất lƣợng dịch vụ phục vụ du khách đƣợc nhiều ngƣời quan tâm Vậy để thu hút đƣợc nhiều du khách, ta cần biết đƣợc điểm mạnh đâu, điểm yếu đâu nhằm phát huy tốt đƣợc điểm mạnh cần khắc phục để du lịch làng nghề bánh tráng ngày nhiều ngƣời biết đến không nƣớc mà vƣơn xa nƣớc 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với quan quyền UBND cấp tỉnh, huyện cần lên kế hoạch rõ ràng khâu qui hoạch phát triển du lịch nói chung du lịch làng nghề bánh tráng nói riêng Từ có sách phát triển cụ thể, nâng cấp mở rộng tuyế đƣờng đến điểm du lịch làng nghề, tạo thuận tiện lại cho du khách Cần có sách, hoạt động thu hút đầu tƣ phù hợp, đơn giản hóa thủ tục việc đăng ký kinh doanh lĩnh vực du lịch dịch vụ Cung cấp đầu đủ thông tin, qui định cần thiết tronh hoạt động kinh doanh du lịch.Có sách hỗ trợ cho nông hộ để dễ dàng, thuận tiện việc sản xuất sản phẩm phục vụ cho du lịch nhƣ đời sống họ Sở VHTT&DL tỉnh cần tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè đến với du khách tỉnh biết đến Xuất ấn phẩm, video giới thiệu du lịch tỉnh nói chung huyện Cái Bè nói riêng có làng nghề truyền thống Tham gia liên kết với công ty lữ hành tỉnh nhằm tăng cƣờng quảng bá hình ảnh rộng rãi đến du khách nƣớc quốc tế Thƣờng xuyên mở lớp tập huấn, hội thảo, chuyên đề,…nhằm giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp, nông hộ vấn đề kinh doanh du lịch, phổ biến văn bản, qui định du lịch Nhà nƣớc tỉnh Thông qua hội thảo, lớp tập huấn ngƣời chia kinh nghiệm kinh doanh, tiếp thu đề xuất xây dựng hƣớng phát triển cho du lịch Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch làng nghề để đánh giá đƣợc xác hiệu hoạt động Đồng thời có kế hoạch kịp thời việc bảo trì, bảo dƣỡng sở vật chất, hạ tầng giao thông Nghiên cứu, tìm hiểu, sáng tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trƣng, tạo khác biết với điểm du lịch nơi khác nhằm thu hút du khách 5.2.2 Đối với làng nghề Cần có tổ chức, quản lý thống nhất, tránh tình trạng hoạt động riêng lẻ, đoàn kết làng nghề Quan tâm nhiều đến chất lƣợng sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm GVHD: ThS Võ Minh Sang 46 SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè Thành lập hợp tác xã để dễ dàng quản lý, cung cấp, cập nhập thông tin cần thiết để nâng cao chất lƣợng sản phẩm Ngoài hợp tác xã giúp nông hộ có đầu sản phẩm dễ dàng tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá rẽ nhƣng đảm bảo chất lƣợng Chú ý cách giao tiếp với du khách, cần có thái độ cƣ xử lịch sự, nhẹ nhàng, dễ gần tạo thiện cảm với du khách Không làm hài lòng du khách vật chất mà hài lòng tinh thần đến GVHD: ThS Võ Minh Sang 47 SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè TÀI LIỆU THAM KHẢO Truyền Phƣơng, 09/7/2013 Tự hào chặng đƣờng phát triển ngành Du lịch Việt Nam sau 53 năm Truy cập: http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1000&itemid=22860 Ngày 10/11/016 Tổng cục thống kê, 2015 Số liệu thống kê dân số lao động theo Diện tích, dân số mật độ dân số phân theo địa phƣơng Truy cập: https://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714 Ngày 10/11/2016 Cổng thông tin điện tử huyện Cái Bè Truy cập: http://caibe.tiengiang.gov.vn/CAIBE/58/894/1657/GIOI-THIEU/ Ngày 10/11/2016 N.Văn, 28/3/2012 Làng nghề bánh tráng Hậu Thành (Cái Bè): Trăn trở tìm hƣớng Truy cập: http://vannghetiengiang.vn/news/Xa-hoi/Lang-ngheBanh-trang-Hau-Thanh-Cai-Be-Tran-tro-tim-huong-di-1626/ Ngày 10/11/2016 Cai Be Tourist, 04/11/2013 Làng Nghề thủ công truyền thống Truy cập: http://www.caibetourist.com/cttt-194-netdacsac-30/LANG-NGHE-THUCONG-TRUYEN-THONG.html Ngày 10/11/2016 Phạm Nhân Đức, 14/01/2014 Làng xã Việt Nam Truy cập: http://www.donghuongphongdien.com/lang-xa-viet-nam-news/view-77.html Ngày 10/11/2016 Nguyễn Dũng, 23/02/2012 Khái niệm chung Nghề Truy cập: https://www.huongnghiepviet.com/v3/huong-nghiep/khoa-hoc-huongnghiep/24-khai-niem-chung-ve-nghe Ngày 10/11/2016 Phạm Côn Sơn, 2004 Làng nghề truyền thống Việt Nam NXB Văn hóa dân tộc Dƣơng Bá Phƣợng, 2001 Bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống trình công nghiệp hóa hiện, đại hóa NXB Khoa học xã hội Hà Nội 10 Bộ Nông nghiệp PTNT 18/12/2006 Tiêu chí công nhận làng nghề truyền thống Truy cập: http://www.mard.gov.vn/Pages/news_detail.aspx?NewsId=24637 Ngày 10/11/2016 11 Luật Du lịch, 2005 Những quy định chung Truy cập: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_i d=1&mode=detail&document_id=32495 Ngày 10/11/2016 GVHD: ThS Võ Minh Sang 48 SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè 12 Cẩm nang sống Làng nghề, làng nghề truyền thống Truy cập: https://sites.google.com/site/ojovietnam/cam-nang-cuoc-song/cac-langnghe-truyen-thong-viet-nam/lang-nghe-lang-nghe-truyen-thong-la-gi Ngày 10/11/2016 13 Phƣơng Ngọc, 16/5/2011 Du lịch văn hóa & văn hóa du lịch Truy cập: http://thanhtra.com.vn/the-thao/du-lich-van-hoa-and-van-hoa-dulich_t114c1154n28529 Ngày 10/11/2016 14 Luật Du lịch 2005 Điều 34 Khách Du lịch Truy cập: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_i d=1&_page=1&mode=detail&document_id=32495 Ngày 10/11/2016 15 Yến Nhi, 06/5/2015 Ngắm sông nƣớc mênh mông chợ Cái Bè Truy cập: http://news.zing.vn/ngam-song-nuoc-menh-mong-tren-cho-noi-caibe-post536151.html Ngày 11/11/2016 16 Tổng cục Du lịch Việt Nam Truy cập: http://www.vietnamtourism.com/index.php/tourism/items/1420 Ngày 11/11/2016 17 Chiêu Nam, 25/3/2015 Làng cổ Đông Hòa Hiệp: Điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn Truy cập: http://caibe.tiengiang.gov.vn/CAIBE/58/896/2617/85500/Du-lich/Lang-coDong-Hoa-Hiep Diem-den-du-lich-cong-dong-hap-dan.aspx Ngày 11/11/2016 18 Phạm Phú Quý, 2010 Giải pháp phát triển làng nghề kết hợp với Du lịch Bạc Liêu Luận văn Đại học Khoa Kinh tế - Quản trị Khinh doanh Trƣờng Đại học Cần Thơ 19 Ngô Thị Diệu An Nguyễn Thị Oanh Kiều, 2014 Giáo trình Tổng quan Du lịch NBX Đà Nẵng 20 Nguyễn Trƣờng Lâm, 08/01/2013 Thực trạng giải pháp phát triển làng nghề truyền thống Việt Nam Truy cập: http://xn sinhvinnckhsbb.vn/?page=newsDetail&id=513043&site=9946 Ngày 12/11/016 21 Cinet Tổng hợp, 29/6/2013 Tìm hƣớng phát triển cho du lịch làng nghề Việt Nam Truy cập: http://itdr.org.vn/tin-tuc/quy-hoach-phat-trien-sanpham-du-lich/532-tim-huong-phat-trien-cho-du-lich-lang-nghe-viet-nam.html Ngày 15/11/2016 22 Sỹ Lực - Việt Hà, 27/9/2012 Cần có “Nhạc trƣởng” cho du lịch làng nghề Truy cập: http://danviet.vn/tin-tuc/can-co-nhac-truong-cho-du-lich-langnghe-16577.html Ngày 15/11/2016 GVHD: ThS Võ Minh Sang 49 SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền Thực trạng giải pháp phát triển Du lịch làng nghề bánh tráng Cái Bè 23 Sĩ Nguyên, 14/4/2014 Bài 2: Bảo tồn phát triển làng nghề Truy cập: http://baoapbac.vn/kinh-te/201404/vuc-day-cac-lang-nghe-bai-2-bao-tonva-phat-trien-lang-nghe-473274/ Ngày 16/11/2016 24 TTKC, 16/1/2011 Những giá trị to lớn làng nghề truyền thống bối cảnh phát triển kinh tế xã hội Truy cập: http://www.langnghecham.com/index.php?option=com_content&view=article &id=202%3Anhng-gia-tr-to-ln-ca-lang-ngh-truyn-thng-trong-bi-cnh-phat-trinkinh-t-xa-hi-hin-nay&catid=89%3Atng-hp&Itemid=107&lang=vi Ngày 16/11/2016 25 Phƣơng Anh, 24/10/2016 Du lịch làng nghề: Giàu tiềm năng, nghèo du khách Truy cập: http://baodansinh.vn/phat-trien-du-lich-lang-nghe-van-labai-toan-kho-d45545.html Ngày 16/11/2016 26 Sĩ Nguyên, 11/4/2014.Làng nghề trƣớc nguy bị mai một.Truy cập: http://baoapbac.vn/kinh-te/201404/vuc-day-cac-lang-nghe-bai-1-lang-nghetruoc-nguy-co-bi-mai-mot-472393/ Ngày 16/11/2016 27 Viện nghiên cứu phát triển du lịch (ITDR: Institute For Tourism Development Research).17/11/2011 Đánh gía điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức du lịch Việt Nam bƣớc sang thập kỷ tới 2011-2020 Truy cập: http://itdr.org.vn/nghiencuu-traodoi/326-danh-gia-diem-manh-diem-yeuco-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-du-lich-viet-nam-buoc-sang-thap-ky-toi-20112020.html Ngày 16/11/2016 GVHD: ThS Võ Minh Sang 50 SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận thực trạng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề bánh tráng ở cái bè , Niên luận thực trạng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề bánh tráng ở cái bè , Niên luận thực trạng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề bánh tráng ở cái bè

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay