Niên luận phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH tre gia dụng xuất khẩu long tre

59 222 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:16

LỜI CẢM ƠN Được phân công Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Tây Đô đồng ý Cô hướng dẫn Th.S Nguyễn Kim Thắm hướng dẫn thực đề tài “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn tre gia dụng xuất Long Tre” Để hoàn thành niên luận Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo hướng dẫn tận tình, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện trường Đại học Tây Đô Xin chân thành cảm ơn Cô giáo hướng dẫn Th.S Nguyễn Kim Thắm tận tình, chu đáo hướng dẫn thục niên luận Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo công ty, toàn thể cán nhân viên công ty giúp đỡ nhiệt tình cô chú, anh chị thời gian xin số liệu công ty Chính giúp đỡ giúp nắm bắt vận dụng kiến thức học vào đề tài Qua đây, xin kính chúc công ty TNHH Tre Gia Dụng Xuất Khẩu Long Tre ngày phát triển, kính chúc cô chú, anh chị thành đạt cương vị công tác Tôi xin chân thành cảm ơn! TÓM TẮT Cùng với Việt Nam thức trở thành thành viên tổ chức thương mại giới (WTO) tổ chức khác giới, tạo nhiều hội cho kinh tế nước phát triển, bên cạnh gặp không ích khó khăn Việc mở cửa kinh tế thị trường không tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước phát triển mà hội cho doanh nghiệp nước đầu tư vào Việt Nam Vì để tồn phát triển doanh nghiệp nước cần phải có chiến lược lâu dài, phân tích hiệu hoạt động kinh doanh giúp nhà lãnh đạo có thông tin cần thiết để nhìn nhận đắn khả sức mạnh hạn chế doanh nghiệp, sở i xác định đắn mục tiêu đề định kinh doanh có hiệu Chính chọn đề tài: “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Tre Gia Dụng Xuất Khẩu Long Tre” làm đề tài nghiên cứu Niên luận sử dụng hai phương pháp phân tích số liệu chủ yếu phương pháp soa sánh phương pháp chênh lệch để thấy tình hình biến động công ty TNHH Tre Gia Dụng Xuất Khẩu Long Tre qua năm, cụ thể phân tích tình hình thực doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tiêu tài chính, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh từ xác định nguyên nhân tồn công ty qua có biện pháp nâng cao hieejuj hoạt động kinh doanh thích hợp Các biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty: Biện pháp tăng doanh thu thông qua việc tìm kiếm khách hàng giữ chân khách hàng cũ, có kế hoạch dài hạn doanh thu, biện pháp giảm thiểu chi phí thông qua việc cắt giảm chi phí không cần thiết, kiểm soát lượng hàng tồn kho nâng cao hiệu dử dụng vốn công ty tăng cường quản lý công nợ, tìm hiểu kahi thác khách hàngcó uy tín để xem xét khả thu hồi vốn MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu .2 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5.1 Về thời gian .3 1.5.2 Về không gian 1.6 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 1.7 BỐ CỤC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .3 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ii TNHH TRE GIA DỤNG XUẤT KHẨU LONG TRE 2.1 TỔNG QUAN VỀ CT TNHH TRE GIA DỤNG XK LONG TRE 2.2 SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH TRE GIA DỤNG XUẤT KHẨU LONG .5 2.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY .5 Hình 1.1: Cơ cấu tổ chức công ty 2.4 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN .6 2.4.1 Giám đốc công ty .6 2.4.2 Phó giám đốc .6 2.4.3 Phòng kế toán 2.4.4 Phòng xuất nhập 2.4.5 Phòng kinh doanh 2.4.6 Phòng tổ chức hành 2.4.7 Phòng cung ứng 2.4.8 Quản đốc 2.4.9 Phòng kỹ thuật 2.5 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2.6 MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY Hình 2.1: Một số sản phẩm xuất công ty 2.7 Khái quát kết HĐKD Công ty Long Tre qua năm (2013 – 2015) Hình 2.2: Đồ thị biễu diễn tình hình doanh thu lợi nhuận CT qua năm 2013 – 2015 .9 2.8 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY .9 2.8.1 Thuận lợi 2.8.2 Khó khăn 10 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 TỒNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 11 3.1.1 Khái niệm 11 3.1.3 Đối tượng 12 3.1.4 Nhiệm vụ 12 3.1.4.1 Kiểm tra đánh giá kết hoạt động kinh doanh 12 3.1.4.2 Xác định nhân tố ảnh hưởng .12 3.1.4.3 Đề xuất giải pháp nhằm khai thác tiềm 12 3.1.4.4 Xây dựng phương án kinh doanh vào mục tiêu định 12 3.1.5 Ý nghĩa 13 3.2 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 13 3.2.1 Doanh thu 13 3.2.2 Chi phí .14 3.2.3 Lợi nhuận 15 3.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 18 iii 3.3.1 Phương pháp so sánh .18 3.3.2 Phương pháp thống kê mô tả 18 3.3.3 Phương pháp số chênh lệch 18 3.3.4 Phương pháp biểu đồ .18 3.4.1 Bảng cân đoi kế toán 18 3.4.2 Phân tích biến động theo thời gian 19 Bảng 3.1: Cân đối kế toán rút rọn 3.5 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD .1 3.5.1 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh .1 Bảng 3.2: Báo cáo thu nhập rút rọn .1 3.5.2 Các mục tiêu phân tích .3 3.7 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH .3 3.7.1 Môi trường vĩ mô .3 3.7.1.1 Yếu tố Chính trị - Pháp luật 3.7.1.3 Yếu tố Kinh tế - Xã hội .4 3.7.1.4 Nhân học 3.7.1.5 Yếu tố công nghệ kỹ thuật 3.7.2 Môi trường vĩ mô .5 3.7.2.1 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp 3.7.2.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 3.7.2.3 Khách hàng Bảng 3.1: Bảng thống kê sơ từ Tổng cục Hải quan TOP 10 thị trường xuất gỗ sản phẩm gỗ tháng 2015 3.7.2.4 Nhà cung cấp 3.7.2.5 Sản phẩm thay .6 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TRE GIA DỤNG XUẤT KHẨU LONG TRE QUA NĂM ( 2014 – 2016 ) .7 4.1 Phân tích doanh thu Bảng 4.1: Tình hình doanh thu công ty Long Tre qua năm 2013 – 2015 Hình 4.1: Biểu đồ biểu diễn tổng doanh thu Công ty qua năm 4.2 Phân tích chi phí .9 Bảng 4.2: Phân tích chi phí theo khoản mục .10 Đvt: Triệu đồng 10 Bảng 4.3: Bảng báo cáo chi phí so với doanh thu Công ty qua năm (2013 – 2015) 10 4.3 Phân tích lợi nhuận 12 Bảng 4.4: Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty Long Tre qua năm .12 (2013 – 2015) 12 4.4 Phân tích tình hình kinh doanh xuất .13 4.4.1 Theo khách hàng, thị trường sản phẩm 13 4.4.2 Cơ cấu dịch vụ 13 iv 4.5 Phân tích tiêu tài 14 4.5.1 Phân tích khả toán 14 Bảng 4.5: Các tiêu khả toán 14 4.5.2 Hiệu quản trị tài sản 15 Bảng 4.6: Các tiêu khả sinh lợi .15 4.5.3 Nhóm tiêu khả sinh lợi 16 Bảng 4.7: Phân tích khả sinh lợi Công ty TNHH Tre Gia Dụng XK Long Tre qua năm (2013 – 2015) 17 4.5.4.1 Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA) 17 4.5.4.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 17 4.5.4.3 Tỷ suất lợi nhuận tổng doanh thu (ROS) 18 4.6 Yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh xuất nhập 18 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 20 5.1 Đánh giá tồn nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Long Tre đề xuất giải pháp 20 5.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 20 5.2.1 Biện pháp tăng doanh thu 20 5.2.3 Biện pháp giảm chi phí 20 5.2.4 Một số biện pháp khác .21 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .21 6.1 Kết luận 21 6.2 Kiến nghị 21 6.2.1 Nhà nước 21 6.2.2 Công ty 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 DANH MỤC BẢNG CHƯƠNG TỔNG QUAN .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 v 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu .2 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5.1 Về thời gian .3 1.5.2 Về không gian 1.6 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 1.7 BỐ CỤC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .3 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TRE GIA DỤNG XUẤT KHẨU LONG TRE 2.1 TỔNG QUAN VỀ CT TNHH TRE GIA DỤNG XK LONG TRE 2.2 SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH TRE GIA DỤNG XUẤT KHẨU LONG .5 2.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY .5 Hình 1.1: Cơ cấu tổ chức công ty 2.4 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN .6 2.4.1 Giám đốc công ty .6 2.4.2 Phó giám đốc .6 2.4.3 Phòng kế toán 2.4.4 Phòng xuất nhập 2.4.5 Phòng kinh doanh 2.4.6 Phòng tổ chức hành 2.4.7 Phòng cung ứng 2.4.8 Quản đốc 2.4.9 Phòng kỹ thuật 2.5 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2.6 MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY Hình 2.1: Một số sản phẩm xuất công ty 2.7 Khái quát kết HĐKD Công ty Long Tre qua năm (2013 – 2015) Hình 2.2: Đồ thị biễu diễn tình hình doanh thu lợi nhuận CT qua năm 2013 – 2015 .9 2.8 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY .9 2.8.1 Thuận lợi 2.8.2 Khó khăn 10 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 TỒNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 11 3.1.1 Khái niệm 11 vi 3.1.3 Đối tượng 12 3.1.4 Nhiệm vụ 12 3.1.4.1 Kiểm tra đánh giá kết hoạt động kinh doanh 12 3.1.4.2 Xác định nhân tố ảnh hưởng .12 3.1.4.3 Đề xuất giải pháp nhằm khai thác tiềm 12 3.1.4.4 Xây dựng phương án kinh doanh vào mục tiêu định 12 3.1.5 Ý nghĩa 13 3.2 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 13 3.2.1 Doanh thu 13 3.2.2 Chi phí .14 3.2.3 Lợi nhuận 15 3.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 18 3.3.1 Phương pháp so sánh .18 3.3.2 Phương pháp thống kê mô tả 18 3.3.3 Phương pháp số chênh lệch 18 3.3.4 Phương pháp biểu đồ .18 3.4.1 Bảng cân đoi kế toán 18 3.4.2 Phân tích biến động theo thời gian 19 Bảng 3.1: Cân đối kế toán rút rọn 3.5 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD .1 3.5.1 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh .1 Bảng 3.2: Báo cáo thu nhập rút rọn .1 3.5.2 Các mục tiêu phân tích .3 3.7 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH .3 3.7.1 Môi trường vĩ mô .3 3.7.1.1 Yếu tố Chính trị - Pháp luật 3.7.1.3 Yếu tố Kinh tế - Xã hội .4 3.7.1.4 Nhân học 3.7.1.5 Yếu tố công nghệ kỹ thuật 3.7.2 Môi trường vĩ mô .5 3.7.2.1 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp 3.7.2.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 3.7.2.3 Khách hàng Bảng 3.1: Bảng thống kê sơ từ Tổng cục Hải quan TOP 10 thị trường xuất gỗ sản phẩm gỗ tháng 2015 3.7.2.4 Nhà cung cấp 3.7.2.5 Sản phẩm thay .6 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TRE GIA DỤNG XUẤT KHẨU LONG TRE QUA NĂM ( 2014 – 2016 ) .7 4.1 Phân tích doanh thu vii Bảng 4.1: Tình hình doanh thu công ty Long Tre qua năm 2013 – 2015 Hình 4.1: Biểu đồ biểu diễn tổng doanh thu Công ty qua năm 4.2 Phân tích chi phí .9 Bảng 4.2: Phân tích chi phí theo khoản mục .10 Đvt: Triệu đồng 10 Bảng 4.3: Bảng báo cáo chi phí so với doanh thu Công ty qua năm (2013 – 2015) 10 4.3 Phân tích lợi nhuận 12 Bảng 4.4: Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty Long Tre qua năm .12 (2013 – 2015) 12 4.4 Phân tích tình hình kinh doanh xuất .13 4.4.1 Theo khách hàng, thị trường sản phẩm 13 4.4.2 Cơ cấu dịch vụ 13 4.5 Phân tích tiêu tài 14 4.5.1 Phân tích khả toán 14 Bảng 4.5: Các tiêu khả toán 14 4.5.2 Hiệu quản trị tài sản 15 Bảng 4.6: Các tiêu khả sinh lợi .15 4.5.3 Nhóm tiêu khả sinh lợi 16 Bảng 4.7: Phân tích khả sinh lợi Công ty TNHH Tre Gia Dụng XK Long Tre qua năm (2013 – 2015) 17 4.5.4.1 Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA) 17 4.5.4.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 17 4.5.4.3 Tỷ suất lợi nhuận tổng doanh thu (ROS) 18 4.6 Yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh xuất nhập 18 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 20 5.1 Đánh giá tồn nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Long Tre đề xuất giải pháp 20 5.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 20 5.2.1 Biện pháp tăng doanh thu 20 5.2.3 Biện pháp giảm chi phí 20 5.2.4 Một số biện pháp khác .21 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .21 6.1 Kết luận 21 6.2 Kiến nghị 21 6.2.1 Nhà nước 21 6.2.2 Công ty 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 viii DANH MỤC HÌNH Trang CHƯƠNG TỔNG QUAN .1 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TRE GIA DỤNG XUẤT KHẨU LONG TRE Hình 1.1: Cơ cấu tổ chức công ty Hình 2.1: Một số sản phẩm xuất công ty Hình 2.2: Đồ thị biễu diễn tình hình doanh thu lợi nhuận CT qua năm 2013 – 2015 .9 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 Bảng 3.1: Cân đối kế toán rút rọn Bảng 3.2: Báo cáo thu nhập rút rọn .1 Bảng 3.1: Bảng thống kê sơ từ Tổng cục Hải quan TOP 10 thị trường xuất gỗ sản phẩm gỗ tháng 2015 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TRE GIA DỤNG XUẤT KHẨU LONG TRE QUA NĂM ( 2014 – 2016 ) .7 Bảng 4.1: Tình hình doanh thu công ty Long Tre qua năm 2013 – 2015 Hình 4.1: Biểu đồ biểu diễn tổng doanh thu Công ty qua năm Bảng 4.2: Phân tích chi phí theo khoản mục .10 Đvt: Triệu đồng 10 Bảng 4.3: Bảng báo cáo chi phí so với doanh thu Công ty qua năm (2013 – 2015) 10 4.3 Phân tích lợi nhuận 12 Bảng 4.4: Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty Long Tre qua năm .12 ix (2013 – 2015) 12 Bảng 4.5: Các tiêu khả toán 14 Bảng 4.6: Các tiêu khả sinh lợi .15 Bảng 4.7: Phân tích khả sinh lợi Công ty TNHH Tre Gia Dụng XK Long Tre qua năm (2013 – 2015) 17 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 20 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT ASEAN: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEM: Hội nghị Á - Âu FDI: Đầu tư trực tiếp nước x Nhận xét: Số liệu từ Bảng 4.4 cho ta thấy lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ tăng công ty tăng không cao lắm, năm 2013 18.362 triệu đồng, sang năm tăng lên 19.884 triệu đồng, tăng 1.522 triệu đồng, tương ứng tăng 8,29% so với năm 2013 Năm 2015 lợi nhuận gộp giảm xuống không đáng kể 680.887.416 triệu đồng so với năm 2014 tương ứng 3,42% Do số lượng sản phẩm bán không nhiều Bên cạnh tốc độ tăng giá vốn hàng bán tương đối ngang tốc độ tăng lên doanh thu công ty nên xem xét lại vấn đề Một khoản mục góp phần làm cho lợi nhuận sau thuế công ty giảm xuống lợi nhuận khác, phần lợi nhuận chiếm phần nhỏ thu nhập công ty Lợi nhuận khác công ty năm 2013 là (70.010.264) triệu đồng, sang năm 2013 khoản lợi nhuận (50.597.813) triệu đồng Năm 2015 đạt mức (72.113.838) triệu đồng Nhìn chung năm 2013 2014 công ty gặp khó khăn tình hình chung kinh tế Năm 2015 khoản chi phí tăng cao doanh thu tăng lên không nhiều nên làm cho lợi nhuận công ty giảm đáng kể Công ty nên nghiêm túc xem xét lại vấn đề này, để trình trạng xảy liên tục 4.4 Phân tích tình hình kinh doanh xuất 4.4.1 Theo khách hàng, thị trường sản phẩm Tại thị trường Mỹ, Anh, Canada, Đài Loan,… Đối với sản phẩm làm gỗ người tiêu dùng trọng đến yêu cầu chất lượng, sản phẩm phải hoàn thiện, phong cách trang trí đơn giản bên cạnh giá tiện dụng yếu tố vô quan trọng Ngoài ra, gỗ sử dụng phải đảm bảo làm từ nguồn nguyên liệu tốt, có lợi cho môi trường an toàn cho người sử dụng Nhu cầu đa dạng người tiêu dùng đòi hỏi sản phẩm đồ gỗ phải thiết kế đẹp, hợp mốt phục vụ yêu cầu người tiêu dùng Các mặt hàng đồ gỗ nội thất đồ gỗ trời mức giá hợp lý người tiêu dùng ưa chuộng 4.4.2 Cơ cấu dịch vụ Dịch vụ lĩnh vực đa dạng phong phú Theo đà phát triển kinh tế - xã hội tiến văn minh nhân loại, dịch vụ phát triển tất lĩnh vực sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần, lĩnh vực quản lý công việc có tinh chất riêng tư Do mà có nhiều cách phân loại dịch vụ theo tiêu thức khác nhau: Các hình thức dịch vụ trước bán hàng: Ngày hình thức dịch vụ phổ biến rộng rãi Các dịch vụ thường đem lại hiệu cao việc tiêu thụ hàng hoá Ðối với dịch vụ khâu bán hàng quan trọng, định tồn phát triển doanh nghiệp kinh tế Vì để đảm bảo khâu bán hàng tốt yêu cầu phải có dịch vụ kèm theo dịch vụ thông tin, quảng cáo giới thiệu, chào hàng, loại hàng hóa dịch vụ kèm theo: dịch vụ triển lãm hàng hóa hội chợ, triển lãm phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm Các hình thức dịch vụ bán hàng: Loại hình thực giúp cho khác hàng sử dụng thuận tiện hàng hóa mà họ mua thực yêu cầu khác chẳng hạn vận chuyển Do loại hình dịch vụ cần thiết doanh nghiệp Nó bao gồm giới thiệu hàng hoá, tính năng, tác dụng sản phẩm, hướng dẫn chọn lựa, sử dụng, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, ký kết hợp đồng, toán tiền hàng, bốc xếp giao hàng cách nhanh gọn, kịp thời, giảm thời gian chờ đợi khác hàng phương tiện vận chuyển Các hình thức dịch vụ sau bán hàng: Ngày cạnh tranh diễn ngày liệt hơn, không hình thức dịch vụ trước bán hàng mà loại hình dịch vụ sau bán hàng nhà cung cấp dịch vụ xem loại vũ khí bí mật kinh doanh Sau khách hàng mua hàng, doanh nghiệp thực dịch vụ lắp đặt sản phẩm nơi sử dụng, hướng dẫn sử dụng, đưa ý kiến giải pháp kỹ thuật sử dụng Dịch vụ thu mua hàng cũ, sửa chữa, bán phụ tùng thay thiết bị sản phẩm không đạt yêu cầu khách hàng bảo hành, bảo trì sản phẩm, dịch vụ gia công tái chế 4.5 Phân tích tiêu tài 4.5.1 Phân tích khả toán Bảng 4.5: Các tiêu khả toán Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2013 2014 2015 (1) Tài sản ngắn hạn 40.804 46.981 34.949 (2) Nợ ngắn hạn 31.458 35.478 26.995 (3) Hàng tồn kho 9.087 10.543 8.071 Tỷ số toán ngắn hạn(1)/(2) (lần) 1,30 1,29 Tỷ số toán nhanh (1– 3)/(2) (lần) 1,01 1,03 0,1 (Nguồn: Báo cáo tài Công ty) Nhận xét: Dựa vào Bảng 4.5 ta thấy tỷ số toán nợ ngắn hạn Công ty năm 2013 1,30 lần > thể tài sản ngắn hạn doanh nghiệp tương đối mạnh để bù đắp khoản nợ ngắn hạn cho doanh nghiệp khả toán nợ ngắn hạn Bước sang năm 2014 tỷ số thể tài sản ngắn hạn vừa đủ bù đắp khoản nợ ngắn hạn cho DN Qua năm 2015 tỷ số mức 1,29 lần > cho thấy khả toán nợ ngắn hạn Công ty trở lại tương năm 2013 Tỷ số toán nhanh Công ty năm 2013 1,01 lần năm 2014 1,03 lần phản ánh khả toán nhanh khoản nợ ngắn hạn doanh nghiệp khả tài sản chuyển hóa thành tiền cách nhanh Sang năm 2015 tỷ số 0,1 thấp năm trước sở để tiêu lớn có khoản đến hạn có nhu cầu toán 4.5.2 Hiệu quản trị tài sản Bảng 4.6: Các tiêu khả sinh lợi Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2013 2014 2015 (1) Doanh thu 93.454 144.824 123.007 (2) Tài sản cố định 6.013 7.543 5.163 (3) Tổng tài sản 50.335 58.843 42.823 (4) Giá vốn hàng bán 75.092 124.939 103.804 (5) Hàng tồn kho 9.087 10.543 8.071 (6) Các khoản phải thu 5.672 6.900 4.031 Vòng quay hàng tồn kho (4)/(5) vòng 8,3 11,9 12,9 Quản lý khoản phải thu (6)/(1) ngày 22 17 15,5 19,2 23,8 1,9 2,5 2,9 Vòng quay tài sản cố định (1)/(2) lần Vòng quay tổng tài sản (1)/(3) lần (Nguồn: Báo cáo tài Công ty) Nhận xét: Dựa vào bảng 4.6 ta thấy vòng quay hàng tồn kho năm 2013 8,3 vòng, đến năm 2014 tăng lên vượt bật 11,9 vòng, tương ứng tăng 3,6 vòng Bước sang năm 2015 tỷ số tăng lên 12,9 vòng, dù tăng vòng so với năm 2014 tính hiệu khả quan, cho thấy công ty quản lý tốt hàng tồn kho Công ty nên trì mức vòng quay hàng tồn kho cao trục trặc cung cấp, hàng hóa dự trữ không kịp thời cung ứng cho khách hàng, gây uy tín cho doanh nghiệp Khả quản lý khoản phải thu Công ty năm 2013 22 ngày, số tương đối cao, không tốt doanh nghiệp, chứng tỏ khả chuyển hóa thành tiền Công ty không tốt Sang năm 2014 khoản phải thu giảm xuống 17 ngày, tính hiệu khả quan cho doanh nghiệp tỷ số giảm xuống Bước qua năm 2015 tỷ số tiếp tục giảm xuống ngày Cho thấy khả quản lý các khoản phải thu Doanh nghiệp ngày tốt Vòng quay tài sản cố định năm 2013 15,5 lần, cho biết đồng tài sản ròng tạo 15,5 đồng doanh thu Qua năm 2014 tỷ số tăng lên 19,2 lần, tương ứng tăng 3,7 lần so với năm 2013, cho thấy khả đồng tài sản ròng tạo 19,2 đồng doanh thu Sang năm 2015 tỷ số tiếp tục tăng lên 23,8 lần, tăng vượt bật 4,6 lần so với năm 2014, đồng tài sản ròng tạo 23,8 đồng doanh thu Vòng quay tài sản cố định Công ty Long tre tăng lên qua năm, cho thấy hiệu việc quản lý tài sản Công ty tốt Vòng quay tổng tài sản năm 2013 1,9 lần, đồng tài sản tạo 1,9 đồng lợi nhuận Bước qua năm 2014 tăng lên 2,5 lần, tương ứng tăng lần so với năm 2013, cho thấy đồng tài sản tạo 2,5 đồng doanh thu Sang năm 2015 tỷ số tiếp tục tăng lên 2,9 lần, tương ứng tăng lần, cho biết đồng tài sản tạo 2,9 đồng doanh thu Qua phân tích cho thấy hiệu doanh nghiệp việc sử dụng tài sản, hệ số vòng quay tổng tài sản cao thể doanh nghiệp tạo nhiều doanh thu đồng vốn đầu tư 4.5.3 Nhóm tiêu khả sinh lợi Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh, mục tiêu cuối doanh nghiệp tạo lợi nhuận Lợi nhuận tiêu tài tổng hợp phản ánh hiệu toàn trình hoạt động kinh doanh đơn vị, xác định chênh lệch phần giá trị đơn vị thực kỳ toàn chi phí tương xứng để tạo nên giá trị đó, thể báo cáo kết kinh doanh đơn vị kỳ kế toán Khi đơn vị hoạt động có hiệu lợi nhuận thu nhiều Nhưng sai lầm vào tăng lên hay giảm lợi nhuận mà đánh giá hiệu hoạt động đơn vị tốt hay xấu, mà cần phải đặt lợi nhuận mối quan hệ so sánh với phần giá trị thực được, với tài sản, với vốn chủ sở hữu bỏ đánh giá xác hiệu toàn hoạt động mặt hoạt động kinh doanh Bảng 4.7: Phân tích khả sinh lợi Công ty TNHH Tre Gia Dụng XK Long Tre qua năm (2013 – 2015) Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Đơn vị tính 2013 2014 2015 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 3.403 4.174 1.768 Tổng doanh thu Triệu đồng 93.454 144.824 123.007 Tổng tài sản Triệu đồng 50.335 58.843 42.823 Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 16.729 19.819 14.672 ROS % 3,64 2,88 1,44 ROA % 6,76 7,09 4,13 ROE % 20,34 21,06 12,05 (Nguồn: Báo cáo tài công ty) 4.5.4.1 Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA) Chỉ tiêu phản ánh khả sinh lợi toàn tài sản công ty Năm 2013 tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản 6,76%, năm 2014 tỷ số tăng lên 7,09%, nghĩa 100 đồng tài sản tạo 7,09 đồng lợi nhuận Tỷ số tăng cao năm 2014 tốc độ lợi nhuận công ty tăng cao Năm 2015 tỷ số giảm xuống đáng kể 4,13% Đây điều không tốt với công ty Điều khoản phải thu khách hàng, khoản phải trả người bán công ty tăng cao, ký hợp đồng mua nguyên liệu công ty phải trả tiền trước cho đối tác sau nhập nguyên liệu về, lượng hàng tồn kho công ty lớn, phần hàng tồn từ năm trước chuyển sang, công ty tích cực trang bị lại hệ thống máy móc thiết bị sản xuất nên đẩy giá trị tài sản cố định hữu hình tăng lên Việc đầu tư vào tài sản cố định thời gian gần làm phần ROA giảm, vấn đề thực không đáng lo ngại tài sản cố định khó mang lại hiệu nhanh chóng sau đầu tư Nhưng việc khoản phải thu hàng tồn kho nhiều thực vấn đề cần xem xét, hàng tồn kho tiêu chiếm tỷ lệ cao Việc hàng tồn kho tăng cao chi phí mua nguyên liệu công ty ngày cao, chủ yếu nhập từ công ty nước số lượng bán không nhiều nên dẫn đến giá trị hàng tồn kho tăng cao qua năm 4.5.4.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu khả sinh lợi từ nguồn vốn chủ sở hữu đầu tư vào công ty Tỷ suất ROE năm 2013 20,34% sang năm 2014 tỷ suất tăng lên 21,06%, tăng 0,72% so với năm 2013, tức 100 đồng vốn chủ sở hữu năm 2014 tạo 21,06 đồng lợi nhuận, tăng 0,72% đồng so với năm 2013 Tỷ suất tăng cao năm 2014 năm lợi nhuận công ty cao Điều cho thấy công ty sử dụng nguồn vốn vào việc kinh doanh hiệu Tuy nhiên năm 2015 lợi nhuận công ty giảm xuống 12,05% Việc đầu tăng vốn chủ sở hữu vào khoảng thời gian chưa thật mang lại hiệu 4.5.4.3 Tỷ suất lợi nhuận tổng doanh thu (ROS) Tỷ suất lợi nhuận ròng doanh thu nói lên 100 đồng doanh thu mang lại đồng lợi nhuận Tỷ số ROS năm 2013 3,64%, nghĩa năm 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 3,64 đồng lợi nhuận, Năm 2014, tỷ số co chuyển biến bị giảm 2,88%, nguyên nhân năm 2014 chi phí tăng doanh thu tăng lên không thật cao nên bù đắp lại khoản chi phí Nhưng đến năm 2015 tỷ số tiếp tục giảm 1,44%, giảm 1,44% so với năm 2014, tức 100 đồng doanh thu tạo 1,44 đồng lợi nhuận, khoảng thời gian cuối năm công ty chưa tích cực việc sản xuất, đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ nên làm cho số lượng bán Tỷ số cho thấy Công ty nên đưa biện pháp tích cực nhằm đẩy mạnh doanh thu tiêu thụ, có dẫn tới lợi nhuận kinh doanh tăng lên giúp cải thiện tình hình hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên, Công ty cần phải có biện pháp nhằm giải thiểu khoản chi phí để đạt lợi nhuận tối đa Qua phân tích ROA, ROS, ROE cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh Công ty tương đối khả quan, lợi nhuận mang hàng năm tương đối ổn Do tình hình chung kinh tế giới khó khăn, công ty TNHH Tre Gia Dụng Xuất Khẩu Long Tre gặp nhiều khó khăn kinh doanh Nền kinh tế cạnh tranh kéo theo hoạt động kinh doanh cạnh tranh công ty hạn chế vay vốn từ ngân hàng để phục vụ sản xuất, công ty TNHH Tre Gia Dụng Xuất Khẩu Long Tre cần chọn cách hoạt động tạo khác biệt sản phẩm, giữ vững khách hàng thân thiết mở rộng thị trường xuất 4.6 Yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh xuất nhập  Thời tiết Công ty Long Tre chủ yếu vận chuyển hàng hóa thông qua đường biển nên tình hình thời tiết công ty quan tâm Vì thời tiết có ảnh hưởng vô lớn hoạt động xuất nhập đồ gỗ công ty, đòi hỏi có phương pháp bảo quản sản phẩm không bị thấm nước, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Đặc biệt nguyên vật liệu nhập bị ảnh hưởng chất lượng gặp thời tiết ẩm thấp, chậm tiến độ giao hàng cho công ty Công ty giao hàng cho đối tác thông qua đường biển, tình hình thời tiết xấu ảnh hưởng việc giao hàng chậm cho đối tác làm uy tín doanh nghiệp Bên cạnh đó, trình giao hàng thông qua đường biển việc gặp bão, gió cấp độ mạnh gây ảnh hưởng tới việc hàng hóa bị chìm xuống biển, gây tổn thất cho công ty  Cước vận tải biển Chi phí vận tải biển cấu thành nhiều chi phí thành phần khác nhau, chia làm loại chi phí: chi phí vận tải, phí bốc dỡ, phí lưu kho bãi, cảng phí phí hải quan, phí đóng gói, phí vận tải chiếm tỷ lệ cao khoảng 58% tổng chi phí, phí bốc dỡ chiếm 21%, phí lưu kho bãi chiếm 10%, phí đóng gói chiếm 8%, cảng phí phí hải quan chiếm 3% Theo Điều 70 Bộ luật Hàng hải Việt Nam, tiền cước vận chuyển người thuê vận chuyển trả dùng tàu biển để vận chuyển hàng hoá từ cảng nhận hàng đến cảng trả hàng theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường biển bên thỏa thuận Ngoài ra, loại phụ cước thường gặp vận tải biển khoản cước tính thêm vào cước biển biểu giá hãng tàu hay công hội nhằm bù đắp cho hãng tàu chi phí phát sinh thêm hay doanh thu giảm nguyên nhân cụ thể (như giá nhiên liệu thay đổi, chiến tranh…) - nên khó xác định giá cước vận tải biển cách xác  Thủ tục hải quan Áp dụng thủ tục hải quan điện tử người khai hải quan doanh nghiệp cho phép: (i) Giảm thiểu nhiều loại chi phí hải quan, lên là: Giảm chi phí làm tờ khai hải quan, giảm thời gian kiểm tra hải quan, giảm thời gian kiểm tra sau thông quan, giảm thời gian xử lý lỗi kỹ thuật nghiệp vụ, giảm chi phí đưa nhận hối lộ DN với công chức hải quan, (ii) Tránh giảm thiểu nhiều rủi ro giao lưu thương mại quốc tế, dễ thấy là: Giảm thiểu xung đột thủ tục quốc gia áp dụng chung chuẩn mực quốc tế, giảm thiểu tác động phá hoại buôn lậu gian lận thương mại phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, (iii) Thủ tục hải quan điện tử tạo nhiều thuận lợi cho DN hội nhập quốc tế  Biển Đông Tình hình Biển Đông thời gian qua diễn biến phức tạp, đặc biệt hai quần đảo Hoàng Sa Trường sa, nơi điểm nóng căng thẳng bất ổn định khu vực Đây mối quan ngại không Việt Nam mà quốc gia vùng Biển Đông cộng đồng quốc tế Có thể thấy, hành động không ngừng leo thang Trung Quốc quốc gia vùng Biển Đông mà cụ thể Việt Nam thời gian qua như: Vạch đường lưỡi bò chiếm khoảng 80% diện tích vùng Biển Đông, thành lập thành phố Tam Sa có trụ sở đóng đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa Trong thời gian hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam Công ty Long Tre (Đài Loan) gặp nhiều khó khăn việc kinh doanh thị trường Việt Nam, tình trạng bất ổn việc quản lý, chấn an tinh thần cán công nhân viên để hạn chế xu hướng bạo lực, đập phá đồ công ty, gây thiệt hại tài sản, tinh thần đoàn kết nội công ty, cản trở việc kinh doanh công ty Doanh nghiệp kinh doanh thị trường Việt Nam, ý đồ cản trở, xâm nhập để làm chuyện xấu Chỉ mục tiêu kinh doanh hợp tác có lợi hai quốc gia Việt Nam – Trung Quốc, riêng tình hình trị biển Đông doanh nghiệp liên quan Ngoài yếu tố nêu nhân tố khác mà doanh nghiệp lường trước vụ hãng tàu Hanjin Shipping Global (HJS) Hàn Quốc đệ đơn phá sản Rất nhiều hàng hóa nhiều công ty nhiều mặt hàng khác tàu cập bến hẹn với bên nhận hàng, gây thiệt hại vô lớn doanh nghiệp Với lô hàng xuất đưa vào container Hanjin, doanh nghiệp cần nhanh chóng lấy hàng liên hệ với đối tác nước để có phương án lựa chọn, thay đổi hãng tàu lịch booking hàng hóa CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Nội dung chương trình bày: (1) Đánh giá tồn nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Long Tre, (2) Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 5.1 Đánh giá tồn nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Long Tre đề xuất giải pháp Qua phân tích ta thấy được, hoàn cảnh kinh tế có nhiều biến động nhiện công ty cố gắng trì doanh thu qua năm Đặc biệt lợi nhuận công ty năm 2015 lại giảm xuống 1.768.673.180 triệu đồng (Bảng 3.4) thấp so với năm trước, số lượng bán có tăng, chi phí đầu vào tăng cao, khoản phải thu có xu hướng giảm Các khoản chi phí chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác tiếp tục tăng dần qua năm ( Bảng 2.4) Doanh thu có tăng giảm không điều qua năm chuyện tránh khỏi, thị trường luôn biến động, ảnh hưởng đối thủ cạnh tranh không nhỏ đến tình hình kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh cố gắng yêu cầu khả toán Công ty đáp ứng tốt (Bảng 4.4) tiêu khả quản lý tài sản tương đối tốt (Bảng 5.4) Đối với tiêu khả sinh lợi tình hình tương đối biến động qua năm (Bảng 6.4) Để khắc phục vấn đề hạn chế, phát huy mặt tích cực góp phần tăng lợi nhuận công ty, sau xin đưa số giải pháp để giải vấn đề Ngoài tính toán thông qua công thức, yếu tố từ bên công ty xem nhẹ thời tiết, cước vận tải biển, tình hình trị - xã hội, Doanh nghiệp cần ý theo dõi để có biện pháp ứng phó kịp thời với tình hình bên doanh nghiệp 5.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 5.2.1 Biện pháp tăng doanh thu Qua phân tích doanh thu ta nhận thấy, doanh thu công ty qua năm có xu hướng không điều, việc tăng tốc độ tăng doanh thu ổn định việc làm cần thiết Trước hết công ty cần trú trọng tới chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng thị trường để phù hợp với nhu cầu khách hàng, tạo niềm tin cậy cho khách hàng tạo mối quan hệ tốt với khách hàng Mặt khác tản để thu hút KH tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm Bên cạnh đó, công ty phải trọng đến chiến lược marketing công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thị trường đồng thời trì thị trường cũ để phân phối sản phẩm công ty Công ty nghiên cứu tạo sản phẩm mang đặc tính để đáp ứng nhu cầu ngày phong phú đa dạng khách hàng Để nâng cao tỷ suất lợi nhuận việc tăng doanh thu tiết kiệm chi phí biện pháp tăng lợi nhuận 5.2.3 Biện pháp giảm chi phí Công ty nên tìm nhà cung ứng thích hợp lập kế hoạch sử dụng nguyên liệu, ký kết hợp đồng với đối tác dài hạn, chọn mua hàng công ty có giá bán ổn định từ giảm khoản chi phí nguyên liệu đầu vào Công ty nên mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm chi phí vận chuyển tăng chiết khấu Công ty nên tạo mối quan hệ tốt với nhà cung cấp nguyên liệu để mua với giá ưu đãi Công ty cần dự báo tình hình biến động giá nguyên liệu để có kế hoạch dự trữ mua hàng hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí nguyên liệu Công ty nên xây dựng, hoàn chỉnh định mức chi phí như: Chi phí dùng cho dụng cụ văn phòng, chi phí phí bán hàng, chi phí điện nước hay chi phí tiếp khách thường xuyên tổ chức, Kịp thời phát định mức không phù hợp, đề xuất với lãnh đạo để có phương án giải quyết, điều chỉnh lại định mức cho phù hợp nhằm chống lãng phí, tiết kiệm chi phí 5.2.4 Một số biện pháp khác Để đẩy mạnh doanh thu công ty cần xem xét khoản chi phí phát sinh trình hoạt động để làm giảm bớt chi phí giá vốn làm giảm giá thành nhằm làm giảm giá bán Từ tăng số lượng sản phẩm bán góp phần đáng kể vào việc tăng doanh thu Muốn tăng số lượng bán công ty cần phải tiếp tục củng cố mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng lớn để giữ chân khách hàng công ty cần xây dựng chế giá hợp lý Đưa giá ưu đãi với khách hàng lâu năm có uy tín công ty áp dịnh mức giá thấp giá bán cho khách hàng Và công ty phải giữ lòng tin uy tín với khách hàng như: giao hàng loại, thời gian, đùng chất lượng,… CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Chương luận giải nội dung: (1) Kết luận, (2) Kiến nghị 6.1 Kết luận Qua phân tích phần ta thấy tình hình kinh doanh công ty TNHH Tre Gia Dụng Xuất Khẩu Long Tre tương đối hiệu quả, doanh thu không ngừng biến động qua năm Lợi nhuận công ty đạt hiệu cao vào năm 2014, năm 2015 tình hình công ty có chuyến biến không tốt công ty bị giảm lợi nhuận Điều khoảng thời gian gần công ty chịu cạnh tranh gay gắt công ty ngành xuất đồ gỗ, số lượng sản phẩm bán có tăng với mức tăng không cao, thêm vào công ty tăng giá lên cao phải chịu cạnh tranh quy định xuất nước ngoài, giá nhập nguyên liệu tăng cao 6.2 Kiến nghị 6.2.1 Nhà nước Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại hỗ trợ cho doanh nghiệp việc tìm hiểu thị trường cung cấp thông tin Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, hoàn thành tiêu đề Cần tiếp tục cải cách thủ tục để giảm phiền hà, giảm chi phí không cần thiết để giúp doanh nghiệp hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm 6.2.2 Công ty Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên công tác dự báo, theo dõi sát tình hình sản xuất sản phẩm, từ nắm bắt cố xảy để khắc phục kịp thời Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân, nhân viên, nhằm nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm Đồng thời phản ứng nhanh trước thay đổi đối thủ cạnh tranh thị trường Giữa phận trình quản lý phân ản xuất phải có phối hợp nhịp nhàng, đoàn kết, giúp đỡ lần mục tiêu chung nâng cao chất lượng sản phẩm Từ nâng cao hiệu HĐKD nâng lực cạnh tranh công ty Tăng cường kiểm soát chặc chẽ thực tiết kiệm chi phí giúp tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cần phải xây dựng kế hoạch thực chi phí xác kiểm tra kỹ lưỡng khâu đầu vào đầu sản phẩm TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tấn Bình, 2000 Phân tích hoạt động doanh nghiệp TPHCM: NXB THỐNG KÊ Phạm Văn Dược Trần Phước, 2010 Phân tích hoạt động kinh doanh TPHCM: NXB ĐH Công Nghệp Tp.HCM Hải quan Việt Nam, 2013 Thủ tục hải quan Truy cập: http://www.customs.gov.vn/Lists/TuVanTrucTuyen/Details.aspx?ID=28241 Tạp chí tài chính, 2013 Chính sách tài nhằm thu hút đầu tư nước Việt Nam Truy cập: http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/chinh-sach-tai-chinh-nhamthu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-24210.html Cục hàng hải Việt Nam, 2014 Giảm chi phí vận tải hoạt động vận tải biển: Một số giải pháp Truy cập: http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=detail&id=2187 Sở công thương thành phố Hồ Chí Minh, 2016 Xuất gỗ sản phẩm năm 2015 dự báo 2016 Truy cập: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/ttsk//asset_publisher/Jeo2E7hZA4Gm/content/id/4691 42 PHỤ LỤC BẢNG SỐ LIỆU BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TRE GIA DỤNG XK LONG TRE QUA NĂM 2013 – 2015 Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Mã số Doanh thu bán hàng cung cấp DV Các khoản giảm trừ DT DT bán hàng cung cấp DV Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 93.454 144.824 123.007 10 93.454 144.824 123.007 Giá vốn hàng bán 11 75.092 124.939 103.804 LN gộp bán hàng cung cấp DV(20=10-11) 20 18.362 19.884 19.203 DT hoạt động tài 21 241 120 157 Chi phí tài 22 753 600 856 23 251 210 349 Chi phí bán hàng 24 8.041 8.785 9.605 Chi phí quản lý DN 25 5.484 5.349 6.615 10.LN từ hoạt động KD(30=20+21-22-24-25) 30 4.324 5.268 2.282 11.Thu nhập khác 31 60 40 28 12.Chi phí khác 32 130 90 100 13.LN khác(40=31-32) 40 (70) (50) (72) Trong CP lãi vay 14.Tổng lợi nhuận trước thuế(50=30+40) 50 4.254 5.218 2.210 15.CP thuế TNDN hành 51 850 1.043 442 16.CP thuế TNDN hoãn lại 52 17.LN sau thuế TNDN(60=50-51-52) (Nguồn: Báo cáo tài công ty) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH TRE GIA DỤNG XUẤT KHẨU LONG TRE QUA NĂM 2013 – 2015 ĐVT: Triệu đồng TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoảng tương đương tiền II Các khoảng đầu tư ngắn hạn MẴ SỐ Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 100 40.804 46.981 34.949 101 22.712 24.019 19.967 102 III Các khoảng phải thu ngắn hạn 103 5.672 6.900 4.031 IV Hàng tồn kho 104 9.087 10.543 8.071 V Tài sản ngắn hạn khác 105 3.331 5.517 2.877 B TÀI SẢN DÀY HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 9.531 11.861 7.874 102 3.316 3.967 2.559 220 6.013 7.543 5.163 260 200 350 150 270 50.335 58.843 42.823 300 33.606 39.023 28.151 310 31.458 35.478 26.995 II Nợ dài hạn 330 2.147 3.544 1.155 B VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430) 400 16.729 19.819 14.672 410 16.729 19.819 14.672 I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định III Bất động sản đầu tư 240 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 V Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ( 300=310+330) I Nợ ngắn hạn I Vốn chủ sở hữu II Nguồn kinh phí, quỹ phác 430 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 16.729 58.843 42.823 (Nguồn: Báo cáo tài doanh nghiệp)
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH tre gia dụng xuất khẩu long tre , Niên luận phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH tre gia dụng xuất khẩu long tre , Niên luận phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH tre gia dụng xuất khẩu long tre , TNHH TRE GIA DỤNG XUẤT KHẨU LONG TRE, CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TRE GIA DỤNG XUẤT KHẨU LONG TRE QUA 3 NĂM ( 2014 – 2016 ), 2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay