Niên luận phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của vinamilk

71 310 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:16

Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk MỤC LỤC MỤC LỤC i CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .2 1.2.1.Mục tiêu chung 1.2.2.Mục tiêu cụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Không gian nghiên cứu 1.3.3 Thời gian nghiên cứu: .2 1.4.2.Phương pháp phân tích liệu 1.5 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 1.6.BỐ CỤC ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN .4 2.1.1 Sơ lược Công ty 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY .7 2.2.1 Ngành nghề kinh doanh Hình 2.1 Cơ cấu sản phẩm Vinamilk năm 2011 2.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TY 11 2.4 TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY 14 2.5 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VINAMILK 15 2.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 16 2.6.1 Thuận lợi 16 GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm iSVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk 2.6.2 Khó khăn 17 2.7 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 17 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN .18 3.1 CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH1 18 3.2 KHÁI NIỆM YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 20 3.2.1 Môi trường vĩ mô 20 3.2.2 Môi trường vi mô 23 3.3 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 24 3.3.1 Tỷ số khoản 24 3.3.2 Tỷ số giá trị tài sản 25 3.3.3 Tỷ số quản lý nợ 25 3.3.4 Tỷ số khả sinh lợi 26 3.3.5 Các tỷ số cổ phiếu .26 3.4 CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC SỮ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI .27 3.4.1 Bảng cân đối kế toán .27 Bảng 3.1 Mẫu bảng cân đối kế toán 27 3.4.2 Bảng báo cáo kết kinh doanh 28 Bảng 3.2 Mẫu báo cáo kết kinh doanh .29 3.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 30 3.5.1 Phương pháp so sánh .30 3.5.2 Phân tích theo chiều ngang 30 3.5.3 Phân tích xu hướng 30 3.5.5 Phương pháp tổng hợp 31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG 32 4.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VINAMILK 32 GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm iiSVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk 4.1.1 Phân tích doanh thu hoạt động kinh doanh Vinamilk 32 Bảng 4.1 Doanh thu khoản thu nhập giai đoạn năm 2011- 2015.32 Bảng 4.2 Biến động doanh thu qua năm Đơn vị: Triệu đồng 32 4.1.2 Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh Vinamilk 33 Bảng 4.3 Các loại chi phí công ty Đơn vị: Triệu đồng 33 Bảng 4.4 Biến động chi phí từ năm 2011- 2015 Đơn vị: Triệu đồng .34 4.1.3 Phân tích lợi nhuận hoạt động kinh doanh Vinamilk 35 Bảng 4.5 Chỉ tiêu lợi nhuận yếu tố ảnh hưởng 35 Bảng 4.6 Mức độ biến động lợi nhuận nhân tố có liên quan.36 4.2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN 37 4.2.1 Các tỷ khoản 37 Bảng 4.7 Các tỷ số khoản công ty Đơn vị: Triệu đồng 37 Hình 4.1 Các tỷ số khoản Vinamilk .38 4.2.2 Tỷ số giá trị tài sản 39 Bảng 4.8 Tỷ số giá trị tài sản Đơn vị: Triệu đồng 39 4.2.3 Tỷ số quản lý nợ 40 Bảng 4.9 Tỷ số quản lý nợ Đơn vị: Triệu đồng .40 4.2.4 Các tỷ số sinh lợi 41 Bảng 4.10 Các tỷ số sinh lợi Đơn vị: Triệu đồng 41 Hình 4.2 Các tỷ số sinh lợi 43 4.2.6 Các tỷ số cổ phiếu .43 Bảng 4.11 Tỷ số cổ phiếu yếu tố liên quan 43 Bảng 4.12 Tỷ số M/B 44 4.3 CÁC YẾU TỐ TỪ MÔI TRƯỜNG VI MÔ VÀ VĨ MÔ 45 4.3.1 Môi trường vĩ mô 45 Hình 4.3 Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2015 .47 GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm iiiSVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk Hình 4.4 Tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2013- 2015 48 Bảng 4.13 Một số tổ chức thương mại Việt Nam tham gia .49 Bảng 4.14 Mật độ dân số số vùng nước năm 2015 .51 Hình 4.5 Tháp dân số Việt Nam năm 2016 .52 4.3.2 Môi trường vi mô 53 Bảng 4.15 Những điểm mạnh yếu đối thủ thị trường sữa nước .53 4.3.3 Tác động yếu tố đến giá cổ phiếu 55 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 57 5.1 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VINAMILK 57 5.1.1 Các vấn đề tồn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Vinamilk 57 5.1.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Vinamilk 58 5.2 KẾT LUẬN 58 5.3 KIẾN NGHỊ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm ivSVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk DANH MỤC HÌNH MỤC LỤC i CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .2 1.2.1.Mục tiêu chung 1.2.2.Mục tiêu cụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Không gian nghiên cứu 1.3.3 Thời gian nghiên cứu: .2 1.4.2.Phương pháp phân tích liệu 1.5 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 1.6.BỐ CỤC ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN .4 2.1.1 Sơ lược Công ty 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY .7 2.2.1 Ngành nghề kinh doanh Hình 2.1 Cơ cấu sản phẩm Vinamilk năm 2011 2.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TY 11 2.4 TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY 14 2.5 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VINAMILK 15 2.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 16 2.6.1 Thuận lợi 16 2.6.2 Khó khăn 17 GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm vSVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk 2.7 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 17 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN .18 3.1 CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH1 18 3.2 KHÁI NIỆM YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 20 3.2.1 Môi trường vĩ mô 20 3.2.2 Môi trường vi mô 23 3.3 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 24 3.3.1 Tỷ số khoản 24 3.3.2 Tỷ số giá trị tài sản 25 3.3.3 Tỷ số quản lý nợ 25 3.3.4 Tỷ số khả sinh lợi 26 3.3.5 Các tỷ số cổ phiếu .26 3.4 CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC SỮ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI .27 3.4.1 Bảng cân đối kế toán .27 Bảng 3.1 Mẫu bảng cân đối kế toán 27 3.4.2 Bảng báo cáo kết kinh doanh 28 Bảng 3.2 Mẫu báo cáo kết kinh doanh .29 3.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 30 3.5.1 Phương pháp so sánh .30 3.5.2 Phân tích theo chiều ngang 30 3.5.3 Phân tích xu hướng 30 3.5.5 Phương pháp tổng hợp 31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG 32 4.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VINAMILK 32 4.1.1 Phân tích doanh thu hoạt động kinh doanh Vinamilk 32 GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm viSVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk Bảng 4.1 Doanh thu khoản thu nhập giai đoạn năm 2011- 2015.32 Bảng 4.2 Biến động doanh thu qua năm Đơn vị: Triệu đồng 32 4.1.2 Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh Vinamilk 33 Bảng 4.3 Các loại chi phí công ty Đơn vị: Triệu đồng 33 Bảng 4.4 Biến động chi phí từ năm 2011- 2015 Đơn vị: Triệu đồng .34 4.1.3 Phân tích lợi nhuận hoạt động kinh doanh Vinamilk 35 Bảng 4.5 Chỉ tiêu lợi nhuận yếu tố ảnh hưởng 35 Bảng 4.6 Mức độ biến động lợi nhuận nhân tố có liên quan.36 4.2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN 37 4.2.1 Các tỷ khoản 37 Bảng 4.7 Các tỷ số khoản công ty Đơn vị: Triệu đồng 37 Hình 4.1 Các tỷ số khoản Vinamilk .38 4.2.2 Tỷ số giá trị tài sản 39 Bảng 4.8 Tỷ số giá trị tài sản Đơn vị: Triệu đồng 39 4.2.3 Tỷ số quản lý nợ 40 Bảng 4.9 Tỷ số quản lý nợ Đơn vị: Triệu đồng .40 4.2.4 Các tỷ số sinh lợi 41 Bảng 4.10 Các tỷ số sinh lợi Đơn vị: Triệu đồng 41 Hình 4.2 Các tỷ số sinh lợi 43 4.2.6 Các tỷ số cổ phiếu .43 Bảng 4.11 Tỷ số cổ phiếu yếu tố liên quan 43 Bảng 4.12 Tỷ số M/B 44 4.3 CÁC YẾU TỐ TỪ MÔI TRƯỜNG VI MÔ VÀ VĨ MÔ 45 4.3.1 Môi trường vĩ mô 45 Hình 4.3 Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2015 .47 Hình 4.4 Tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2013- 2015 48 GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm viiSVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk Bảng 4.13 Một số tổ chức thương mại Việt Nam tham gia .49 Bảng 4.14 Mật độ dân số số vùng nước năm 2015 .51 Hình 4.5 Tháp dân số Việt Nam năm 2016 .52 4.3.2 Môi trường vi mô 53 Bảng 4.15 Những điểm mạnh yếu đối thủ thị trường sữa nước .53 4.3.3 Tác động yếu tố đến giá cổ phiếu 55 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 57 5.1 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VINAMILK 57 5.1.1 Các vấn đề tồn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Vinamilk 57 5.1.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Vinamilk 58 5.2 KẾT LUẬN 58 5.3 KIẾN NGHỊ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm viiiSVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk DANH MỤC BẢNG MỤC LỤC i CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .2 1.2.1.Mục tiêu chung 1.2.2.Mục tiêu cụ thể 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Không gian nghiên cứu 1.3.3 Thời gian nghiên cứu: .2 1.4.2.Phương pháp phân tích liệu 1.5 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 1.6.BỐ CỤC ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN .4 2.1.1 Sơ lược Công ty 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY .7 2.2.1 Ngành nghề kinh doanh Hình 2.1 Cơ cấu sản phẩm Vinamilk năm 2011 2.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TY 11 2.4 TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY 14 2.5 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VINAMILK 15 2.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 16 2.6.1 Thuận lợi 16 2.6.2 Khó khăn 17 GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm ixSVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk 2.7 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 17 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN .18 3.1 CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH1 18 3.2 KHÁI NIỆM YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 20 3.2.1 Môi trường vĩ mô 20 3.2.2 Môi trường vi mô 23 3.3 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 24 3.3.1 Tỷ số khoản 24 3.3.2 Tỷ số giá trị tài sản 25 3.3.3 Tỷ số quản lý nợ 25 3.3.4 Tỷ số khả sinh lợi 26 3.3.5 Các tỷ số cổ phiếu .26 3.4 CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC SỮ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI .27 3.4.1 Bảng cân đối kế toán .27 Bảng 3.1 Mẫu bảng cân đối kế toán 27 3.4.2 Bảng báo cáo kết kinh doanh 28 Bảng 3.2 Mẫu báo cáo kết kinh doanh .29 3.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 30 3.5.1 Phương pháp so sánh .30 3.5.2 Phân tích theo chiều ngang 30 3.5.3 Phân tích xu hướng 30 3.5.5 Phương pháp tổng hợp 31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG 32 4.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VINAMILK 32 4.1.1 Phân tích doanh thu hoạt động kinh doanh Vinamilk 32 GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm xSVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk (đồng)(3) Giá trị sổ sách cô phiếu (đồng) (4)=(1)/ (2) 22.329 18.470 21.051 19.798 17.435 2,5 4,7 5,3 4,8 7,3 M/B (lần)(3)/(4) (Nguồn: Công ty Vinamilk cafef.vn) Năm 2014 với giá trị thị trường cổ phiếu giảm 15% so với năm 2013, năm giá trị sổ sách giảm với tỷ lệ thấp 6% so với năm 2013 Đây hai nhân tố quan trọng việc xem xét tăng giảm tỷ số Tóm lại, tỷ số tài công ty có biến động giai đoạn 20112015, biến động không lớn ảnh hưởng tương đối đến giá trị tài sản Vinamilk Nguyên nhân biến động chủ yếu biến động chi phí Tóm lại, từ tỷ số tài phân tích giai đoạn 2011-2015 năm đạt hiệu hoạt động cao năm 2012 với số mức cao Từ năm 2013- 2014 hiệu hoạt động thấp tỷ số giảm mạnh mà nhiều năm 2014 Đến năm 2015, tỷ số tăng trưởng trở lại với mức tăng tương đối nhanh cho thấy công ty dần ổn định sau hoạt động đầu tư Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiệu hoạt động giảm năm 2014 lợi nhuận giảm mạnh Công ty đầu tư vào hoạt động mở rộng thị trường quy mô sản xuất làm ảnh hưởng đến lợi nhuận đạt từ tác động đến hiệu hoạt động 4.3 CÁC YẾU TỐ TỪ MÔI TRƯỜNG VI MÔ VÀ VĨ MÔ 4.3.1 Môi trường vĩ mô - Yếu tố trị pháp luật Việt Nam quốc gia có trị ổn định khu vực Dưới quản lý đảng Đảng Cộng Sản, nước ta phân chia đảng phái làm tình hình trị trở nên bất ổn Trong năm qua, nước ta thực kinh tế theo chế thị trường quản lý nhà nước Nói cách khác, nhà nước theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh kiểm soát doanh nghiệp pháp luật Tất công ty, doanh nghiệp hoạt động nước chịu kiểm soát nhà nước Vì thế, yếu tố trị ảnh hưởng lớn đến công ty Tình hình trị ổn định, công ty an tâm trình hoạt động kinh doanh, trị bất ổn gây e ngại nhà đầu tư Nước ta quản lý hệ thống pháp luật nên công ty chịu tác động GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm 45SVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk không nhỏ việc thực thi sách doanh nghiệp Các sách thuế đánh vào mặt hàng sữa nhập tạo điều kiện cao khả cạnh tranh Để bình ổn tình hình nước số luật cạnh tranh, luật bảo vệ người lao động, luật thương mại … ban hành buộc công ty phải thực có Vinamilk Những điều khoản luật tạo công công ty ngành người dân nước Vinamilk hỗ trợ nhiều từ nhà nước công phát triển vốn, sở hạ tầng, tín dụng hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu nước Bên cạnh đó, trình hội nhập đem lại nguồn lợi lớn thuế suất 0% nước thành viên Nhà nước ban hành sách kiềm chế lạm phát áp dụng mức trần lãi suất tạo nhiểu hội cho công ty nước phát triển - Yếu tố kinh tế Tốc độ tăng trưởng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam tăng từ năm 2013 đến năm 2015 Năm 2013 tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,42% năm 2014 tăng lên 0,56% Tốc độ tăng trưởng nước ta tiếp tục tăng mạnh năm 2015 với mức tăng 0,7% lên đến 6,68% Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng qua năm cho thấy nhu cầu sản phẩm kinh tế gia tăng, thị hiếu người tiêu dùng trở nên đa dạng Kéo theo gia tăng thu nhập người dân Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 tăng 273 USD Cụ thể thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 1.960 USD/người/năm Năm 2014 tăng lên thành 2.028 USD/người/ năm đến năm 2015 2.233 USD/người/năm Thu nhập người dân ngày tăng lên tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta tăng Dù vậy, thu nhập bình quân đầu người nước ta thấp so với nước khu vực Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người Malaysia 12.127 USD/người, Thái Lan 5.612 USD/ người, Philippines 3.256USD/ người GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm 46SVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk (Nguồn: Tổng cục thống kê) Hình 4.3 Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2013-2015 Từ cho thấy thu nhập người dân nước ta tăng qua năm so với nước Dù không nước khu vực thu nhập bình quân đầu người tăng lên cho thấy người tiêu dùng giàu lên Thu nhập tăng lên xu hướng tiêu dùng nhiều Đây điều đáng mừng để công ty tiến hành sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng lên người dân Vì việc nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng công việc quan trọng công việc làm hài lòng khách hàng công ty Các sản phẩm dinh dưỡng sữa mặt hàng mà người tiêu dùng trọng thu nhập tăng lên Con người quan tâm đến dinh dưỡng sức khỏe thân cho gia đình Vì giai đoạn tăng trưởng công ty nên mở rộng đầu tư phát triển thị trường đầu tư nghiên cứu nhu cầu phát sinh thu nhập tăng lên Lãi suất: Lãi suất cho vay huy động năm từ 2013 đến 2015 chênh lệch lớn Điều có nhà nước áp dụng nhiều sách nhằm tác động đến lãi suất áp dụng trần lãi suất hoạt động cho vay huy động ngân hàng thương mại Trong năm 2013, lãi suất cho vay đạt 12-15%/ năm, đến năm 2014 lãi suất giảm nhẹ mức 9-10%/năm, đến năm 2015 lãi suất cho vay ngân hàng nhà nước đưa 9-11% Mức lãi suất áp dụng cho tổ chức vay trung dài hạn (bảng 4.11 ) Mức trần lãi suất nhà nước đưa cho hoạt động huy động cho vay góp phần ổn định tình hình kinh tế, tạo điều kiện cho công ty nước tiếp cận nguồn vốn để mở rộng đầu tư Bảng 4.13 Mức lãi suất giai đoạn 2013-2015 Chỉ tiêu Lãi suất cho vay Lãi suất huy động Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 12-15% 9-10% 9-11% 8-9% 7,3- 7,8% 6.4-7,2% (Nguồn: SBV) Khi mức lãi suất thời gian qua trì mức tương đối cho nhà đầu tư an tâm dùng vốn ngân hàng phát triển công ty Lãi suất giảm từ tác động đến chi phí trả lãi vay công ty giảm, góp phần nâng cao hiệu hoạt động Lãi suất huy động giai đoạn từ 2013- 2015 giảm nhẹ tác động đến kinh tế tín hiệu vui cho công ty khích thích tiêu dùng, người dân có xu hướng tiêu dùng nhiều thay cho tiết kiệm, việc nâng cao sản xuất điều cần thiết giai đoạn GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm 47SVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk Lạm phát: Tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2013-2015 thấp so với năm trước, cụ thể năm 2013 tỷ lệ lạm phát 6.04%, năm 2014 4.09% đến năm 2015 tỷ lệ lạm phát mức thấp 0.63% Tỷ lệ lạm phát giảm mạnh năm 2015 với tỷ lệ giảm 3,46%, với tỷ lệ lạm phát giảm mạnh năm góp phần nâng cao hiệu hoạt động chi phí đầu vào giảm Công ty trả thuế lạm phát từ lợi nhuận tăng lên Hình 4.4 Tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2013- 2015 Tỷ lệ lạm phát thấp ảnh hưởng giá dầu giới, sách thất chặt tiền tệ nhà nước lãi suất Lạm phát mức thấp cho thấy chi phí doanh nghiệp bỏ vào sản xuất trả thuế lạm phát, kéo theo giảm lãi suất, theo lý thuyết lạm phát giảm tăng tiêu dùng người dân điều chưa hẳn Tỷ lệ lạm phát xuống thấp cầu gia tăng mà nhà nước sử dụng nhiều công cụ để kiểm soát lạm phát Điều cho thấy tỷ lệ không bền vững có khả tăng cao Người dân có xu hướng chờ đợi giá tiếp tục xuống thấp thay tăng cao mức tiêu dùng Vì công ty phải nắm bắt tình hình trước đưa chiến lược kinh doanh giai đoạn biến động Xu hướng hội nhập: Từ năm 1986 nhà nước chủ chương mở cửa kinh tế, chuyển đổi từ kinh tế nhà nước sang kinh tế thị trường có quản lý nhà nước điều kiện để kinh tế nước phát triển với nhiều thành phần kinh tế Những năm qua, nước ta gia nhập với nhiều tổ chức thương mại giới với mục tiêu thúc đẩy tự hoạt động thương mại khu vực, xóa bỏ rào cản thuế, tạo thuận lợi cho việc mở rộng thị trường sang nước thành viên GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm 48SVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk Gần đây, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP ký kết vào tháng 2/2016 giúp nhiều cho doanh nghiệp xuất với mức thuế 0% khu vực nước thành viên Đây điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thị trường sang nước khu vực công ty Hệ thống thuế quan 0% sản phẩm công ty có khả cạnh tranh cao thị trường nước việc nhập nguyên liệu, dây chuyền sản xuất tốn chi phí Bên cạnh đó, công ty gặp khó khăn cạnh tranh với sản phẩm từ nước vào Những tập đoàn đa quốc gia vào Việt Nam với sản phẩm vượt trội từ ảnh hưởng lớn đến thị trường nước công ty Bảng 4.13 Một số tổ chức thương mại Việt Nam tham gia Các tổ chức Năm kết nạp Mục tiêu chung Tên viết tắt Tên đầy đủ APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương Duy trì tăng trưởng phát triển khu 1411/1998 vực, cắt giảm rào cản trao đổi hàng hóa nước thành viên Diễn đàn hợp tác Á- Âu Tạo dựng mối quan hệ đối tác toàn diện Á - Âu tăng trưởng tăng cường hiểu biết lẫn nhân dân hai châu lục thiết lập đối thoại chặt chẽ đối tác bình đẳng ASEM AEC WTO 9/1996 Tạo thị trường chung sở sản xuất thống nhất, có lưu chuyển tự hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn lao động có tay nghề, từ nâng cao tính cạnh tranh thúc đẩy phát triển chung cho khu vực, thu hút đầu tư từ bên Cộng đồng kinh tế ASEAN Tổ chức thương mại Thế Giới 07/11/2006 Thúc đẩy phát triển thể chế thị GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm trường, giải bất đồng tranh chấp thương mại nước thành viên khuôn khổ hệ thống thương mại đa phương Bảo đảm cho nước phát triển đặc biệt nước phát triển thụ hưởng thụ lợi ích 49SVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk thực từ tăng trưởng thương mại quốc tế, khuyến khích nước ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới TPP Xóa bỏ loại thuế rào cản cho hàng hóa, dịch vụ xuất nhập nước thành viên TPP thống nhiều luật Hiệp định đối tác xuyên Thái 14/02/2016 lệ, quy tắc chung nước như: sở hữu Bình Dương trí tuệ, chất lượng thực phẩm, hay an toàn lao động… tạo phát triển cho thành viên (Nguồn: Bộ Ngoại Giao Việt Nam) - Yếu tố công nghệ Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh nhanh chóng từ tạo nhiều công cụ, máy móc đại đưa vào sản xuất ưu việc người Thế kỷ khoa học công nghệ, việc sản xuất theo phương pháp thủ công bị thay để đáp ứng nhu cầu thị trường Các máy móc thiết bị tạo sản phẩm với chất lượng cao hơn, số lượng nhiều tiết kiệm chi phí trình sản xuất, điều kiện giúp công ty tồn môi trường cạnh tranh khốc liệt Trong ngành sản xuất sữa có dây chuyển đại máy gót sữa tự động, hệ thống tiệt trùng UHT… sản phẩm sản xuất từ dây chuyền cũ kỹ không điều kiện để phát triển giai đoạn Trước tình trạng đó, công ty phải nắm bắt khoa học công nghệ tiên tiến để áp dụng vào sản xuất Phải biết công ty cạnh tranh với đối thủ công nghệ khách hàng công ty mong muốn sản phẩm Nhưng bên cạnh đó, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất có thách thức không nhỏ vốn công ty không đủ để mua thiết bị đại, áp lực lên việc bảo vệ môi trường khả điều hành thiết bị công ty Tóm lại, yếu tố công nghệ có tác động gián tiếp đến hiệu hoạt động công ty việc nâng cao chất lượng, sản lượng sản phẩm từ thúc đẩy doanh thu để nâng cao hiệu hoạt động - Yếu tố nhân học Năm 2014 Việt Nam có 90.493.352 người có 44.618.668 người giới tính nam chiếm 49,3% 25.874.684 người giới tính nữ chiếm 50,7% Tốc độ gia tăng dân số 1,06%/ năm, Việt Nam có 24 triệu hộ gia đình quy GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm 50SVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk mô gia đình nhỏ(từ 2- người) phổ biến chiếm gần 65%, số hộ độc thân chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 8%, lại hộ gia đình từ người trở lên Tuổi thọ người dân nam giới 70,6 nữ giới 76 Từ giải thích việc nữ giới chiếm nhiều thành phần dân số Mật độ dân số nước ta tập trung chủ yếu vùng Đồng Sông Hồng, Đông Nam Bộ Đồng Sông Cửu Long Mật độ phân bố dân cư không đồng tác động điều kiện tự nhiên, kinh tế đô thị hóa Trên nước dân cư thành thị chiếm 33,94% từ cho thấy mức độ đô thị hóa nước ta chưa cao, dân cư tập trung đông nông thôn Bảng 4.14 Mật độ dân số số vùng nước năm 2015 Mật độ dân số (người/km2) Vùng địa lý Đồng Bằng Sông Hồng 994 Trung Du Miền Núi Phía Bắc 124 Bắc Trung Bộ Và Duyên Hải Miền Trung 205 Tây Nguyên 103 Đông Nam Bộ 684 Đồng Bằng Sông Cửu Long 434 (Nguồn: Tổng cục thống kê) Qua hình 4.5 cho ta thấy nhóm tuổi nhiều thất dân số từ 22-39 tuổi nam nữ, tỷ lệ trẻ em sinh thấp sách dân số đất nước Qua cho thấy thị trường nước hấp dẫn công ty chuyên cung cấp mặt hàng dinh dưỡng Vinamilk Với việc đa dạng hóa chủng loại hàng hóa Vinamilk đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng lứa tuổi GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm 51SVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk Hình 4.5 Tháp dân số Việt Nam năm 2016 (Nguồn: Tổng cục thống kê) Mật độ dân số phân bố không thành phần dân cư thành thị so với nông thôn gây thách thức công ty việc phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng Phát triển thị trường bán lẻ mạnh giúp cho công ty việc xâm nhập thị trường khu vực nông thôn Tuổi thọ tăng lên cho thấy trẻ em cần chất dinh dưỡng mà có sản phẩm chức bổ sung cho người già Tóm lại yếu tố dân số có tác động tích cực việc nâng cao hiệu hoạt động công ty Dân số đông, tăng trưởng dân số nhanh thị trường lớn cho sản phẩm sữa nói chung Vinamilk nói riêng - Yếu tố tự nhiên Để sản xuất phát triển công ty cần trọng đến phát triển nguồn nguyên liệu, số mở rộng trạng trại chăn nuôi bò sữa Tuy nhìn chung điều kiện khí hậu Việt Nam cho chất lượng thức ăn không nước ôn đới nhiều dạng địa hình khí hậu nước ta có khu vực giống nước ôn đới Sa Pa, Lào Cai, Đà Lạt Một số tỉnh thích hợp cho việc chăn nuôi bò như: Lâm Đồng, Tuyên Quang, Nghệ An… Khí hậu thuận lợi cho cánh đồng cỏ phát triển tự nhiên không ảnh hưởng nhiều đến môi trường sống GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm 52SVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk bò Khi thời tiết thay đổi cần quan tâm đến sức khỏe bò nhiều Một số khu vực nước chịu ảnh hưởng mưa bão nơi thuận lợi việc xây dựng sở hạ tầng công ty Khí hậu chủ yếu Việt Nam nóng ẩm nên người dân cần có chất dinh dưỡng bổ sung, khí hậu nóng giúp cho trình lên men sữa chua nhanh công tác bảo quản cần trọng quan tâm Trong thời gian tới khí hậu nước ta có thay đổi với nhiệt độ tăng giảm thất thường, yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe bò trình bảo quản sản phẩm 4.3.2 Môi trường vi mô - Đối thủ cạnh tranh Vinamilk công ty lớn với chủng loại hàng hóa đa dạng, loại hàng hóa điều có đối thủ cạnh tranh khách Ví dụ dòng sản phẩm sữa tươi công ty có đối thủ cạnh tranh mạnh Friesland Campina Vietnam, TH true milk, Nutifood, Hanoi Milk… Nhưng đó, đối thủ mạnh công ty dòng sản phẩm sữa nước Friesland Campina Vietnam Trong năm 2013, Vinamilk chiếm 48,7% thị phần Friesland Campina Vietnam chiếm 25,7% thị phần TH true milk chiếm 7,7% thị phần Để giữ vững thị phần công ty có chiến lược phát triển vùng nguyên liệu Vinamilk có trang trại nuôi bò hoạt động hai trang trại xây dựng tổng số đàn bò lên tới 24.000 công ty liên kết với 8.000 hộ dân, ước tính sau hoàn thành xong trang trại liên kết với nông dân tổng số lượng đàn bò công ty lên đến 100.000 Khác với Vinamilk, TH True milk tự phát triển hệ thống đàn bò lên đến 65.000 con, định hướng TH True milk đến năm 2017 số đàn bò lên đến 137.000 con, TH True milk chiếm 50% cung cấp nguyên liệu cho thị trường sữa Với chiến lược tự sản xuất TH True milk đánh vào thị trường sữa với quy trình chăn nuôi sản xuất khép kín Bên cạnh đó, số công ty liên kết với trang trại lớn liên kết Hoàng Anh Gia Lai Nutifood Bảng 4.15 Những điểm mạnh yếu đối thủ thị trường sữa nước Tên đối thủ Điểm mạnh Friesland - Vào thị trường Việt Nam Campina Vietnam tương đối lâu - Dây chuyền sản xuất đại - Giá tương đối hợp lý Điểm yếu - Nguồn nguyên liệu chủ yếu hợp tác với nông dân - Thời gian gần tập trung vào ngành hàng sữa bột - Chất lượng sản phẩm chưa ổn GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm 53SVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk - Hệ thống phân phối rộng khắp - Công nghệ sản xuất đại Các hãng sữa khác (TH true milk, Ba Vì, Hanoimilk…) - Chất lượng sản phẩm cao - Tự chủ nguồn nghuyên liệu - Giá sản phẩm hợp lý định - Tham gia thị trường trễ - Hệ thống phân phối yếu - Thương hiệu chưa mạnh - Tầm nhìn hạn chế - Khách hàng Khách hàng công ty bao gồm khách hàng bán lẻ người phân phối Mỗi loại khách hàng khách có hành vi mua hàng nhu cầu hàng hóa khác Cần quan tâm đến yếu tố sau: Lựa chọn khách hàng mục tiêu: Đánh khách hàng mục tiêu yếu tố định cho thành bại loại sản phẩm Mỗi phân khúc khách hàng khác có nhu cầu sản phẩm khác Vì tìm khách hàng mục tiêu cho sản phẩm cụ thể điều quan trọng trước công ty định đưa sản phẩm thị trường Ví dụ sản phẩm sữa bột Vinamilk dành cho trẻ em từ đến tuổi Trước tiên phải xác định khách hàng mục tiêu dòng sữa bột Đây loại sữa dành cho trẻ em người lựa chọn mua sản phẩm lại người lớn, cha mẹ đối tượng mà sản phẩm hướng đến Vậy khách hàng dòng sản phẩm người có nhỏ Biết khách hàng mục tiêu công ty dễ dàng việc đáp ứng nhu cầu khách hàng Sự chuyển đổi sản phẩm khách hàng: Một dòng sản phẩm sữa bột công ty có nhiều sản phẩm để khách hàng lựa chọn, việc sản xuất nhiều mặt hàng cho dòng sản phẩm tạo đa dạng việc đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Khách hàng chuyển đổi từ sản phẩm công ty sang sản phẩm đối thủ cạnh tranh sản phẩm công ty đối thủ phù hợp với nhu cầu họ Vì thế, công ty đánh vào phân khúc cách định vị sản phẩm lòng người tiêu dùng khác - Nhà cung ứng Để tiến hành sản xuất, công ty phài có mối quan hệ lâu dài bền vững với nhà cung cấp Trong năm qua, công ty xây dựng nhiều trang trại nuôi bó khộng đủ đáp ứng nguồn nguyên liệu cho sản xuất Hiện Vinamilk ký kết với 8.000 hộ nông dân nuôi bò Với sách hổ trợ kĩ thuật, vốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp Vì nguồn sữa thu mua từ nông dân đạt chất lượng tốt Thêm vào đó, công ty nhập nguyên liệu sữa bột GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm 54SVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk từ nước Úc, New Zealand để đáp ứng cho sản xuất chất lượng sản phẩm Duy trì mối quan hệ bền vững với nhà cung cấp chiến lược quan trọng giúp công ty trì sản xuất phát triển - Sản phẩm thay Thị trường sản phẩm dinh dưỡng có ngành hàng sữa xem thị trường hấp dẫn giai đoạn Các sản phầm ngành mang lại giá trị dinh dưỡng cho người mặt hàng có tính chất đặc thù riêng phục vụ nhu cầu khác người Trên thị trường có nhiều sản phẩm thay sữa bột ngũ cốc, loại thực phẩm chức năng… sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng thấp sữa nhiều, xu hướng sử dụng sản phẩm thay ngành không cao Các sản phẩm thay có mức giá tương đối thấp sản phẩm sữa lại bị mặt hạn chế dinh dưỡng Các công ty không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng người tiêu dùng tạo sản phẩm riêng biệt Từ tác động sản phẩm thay không lớn công ty 4.3.3 Tác động yếu tố đến giá cổ phiếu Giá cổ phiếu quý I năm 2016 với mức giá cao 138.000 đồng mức thấp 115.000 đồng Trong quý I cổ phiếu có đợt giảm giá khoảng từ ngày 18/1/2016 đến ngày 02/02/2016 với mức giảm không đáng kể Trong khoảng thời gian cổ phiếu mức từ 119.000 đến 115.000 đồng Các ngày lại quý dao động từ 122.000 đồng đến 138.000 đồng Qua cho thấy cổ phiếu Vinamilk với mức giá tương đối cao so với công ty ngành Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu: - Lạm phát: Trong quý I năm 2016 tỷ lệ lạm phát tăng lên 1,75% cao năm 2015 0,64 Tỷ lệ lạm phát tăng chủ yếu tháng với sách điều chỉnh giá dịch vụ y tế giáo dục Tuy vậy, tỷ lệ lạm phát tăng tương đối tỷ số giá tiêu dùng tăng dịp tết mức tăng không cao Tỷ lệ lạm phát mức thấp Bên cạnh đó, mức lãi suất quý I khác biệt so với năm 2015 mức lãi suất thấp cho thấy tỷ lệ thu nhập cổ phiếu công ty tăng lên Lạm phát lãi suất tăng tử tác động đến giá sản phẩm cao hơn, thời điểm công ty phải dùng vốn từ ngân hàng đắp vào khoảng chi phí gia tăng làm giá cổ phiếu giảm xuống thu nhập từ cổ phiếu giảm Nếu công ty tự tài trợ cho khoảng chi phí tăng lên giảm cổ phiếu mức ổn định tăng lên - Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I 5,46%, tốc độ tăng trưởng giảm so với kỳ năm trước đạt 6,2% Dù vậy, tỷ lệ không cách biệt so GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm 55SVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk với năm 2015, quý I tình hình trị ổn định, số kinh tế thay đổi nhiều so với năm trước Tốc độ tăng trưởng cao khiến nhà đầu tư an tâm so với giảm xuống, nhà đầu tư muốn kiếm lời từ loại cổ phiếu nắm giữ thay phải mạo hiểm kinh tế xuống dốc Nền kinh tế đáp ứng hội cho nhà đầu tư tìm kiếm từ cổ phiếu với lợi nhuận tương đối cao Vinamilk - Giá vàng nước quý I mức 32,81 triệu đồng/lượng (mua vào) 32,87 triệu đồng/ lượng(bán ra) Nhìn chung thị trường vàng quý I biến động lớn Dao động khoảng 32 đến 33 triệu đồng/lượng Giá vàng mức trì sau kết thúc quý I tăng lên ngày đầu bước sang quý II Diễn biến mức giá đôla Mỹ tháng đầu năm 2016 diễn biến ổn định với tỷ giá giao dịch mua vào dao động quanh mức 22.240-22.255 đồng/USD, tỷ giá bán dao động quanh mức 22.320-22.340 đồng/USD Thị trường vàng đôla tăng cao kéo theo tăng giá loại cổ phiếu Nếu giá vàng hay đô la biến động mạnh, nhà đầu tư tìm kiếm đến kênh thay cổ phiếu lựa chọn Trong giai đoạn nay, tỷ giá vàng đô la biến động lớn nên tác động đến giá cổ phiếu không đáng kể - Thuế thu nhập đánh vào thu nhập từ chứng khoán nước ta 20% Thuế đánh vào thu nhập từ chứng khoán ảnh hưởng đến tình hình đầu tư nhà đầu tư họ ngại phải trả mức thuế thu nhập cao Đó trở ngại cho thị trường chứng khoán nói chung công ty nói riêng - Tình hình kinh doanh công ty tháng đầu năm ổn định với mức doanh thu đạt 10.369 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.157 tỷ đồng chiếm 20% doanh thu Vốn chủ sở hữu quý I năm 2013 tăng lên 9% so với quý IV năm 2015 Với tình hình kinh doanh ổn định điều kiện quan trọng để nhà đầu tư xem xét đầu tư vào công ty Những năm gần cổ phiếu Vinamilk xếp thứ hạng cao thị trường chứng khoán, lợi công ty đưa mức tiêu đạt 167.000 đồng/cổ phiếu Theo đà tăng trưởng nay, việc đạt mục tiêu xảy Cổ phiếu Vinamilk doanh nghiệp quan tâm định đầu tư GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm 56SVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 5.1 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VINAMILK 5.1.1 Các vấn đề tồn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Vinamilk - Sự biến động tỷ số tài giai đoạn 2011- 2015: • Tỷ số khoản có biến động mạnh giai đoạn 2011-2015 Tỷ số khoản nhanh giảm từ 2,01 lần 1,76 lần tăng lên 2,15 lần năm 2015 Tỷ số toán thời giảm từ 3,10 lần xuống 2,53 lần vòng năm sau tăng lên với tỷ lệ chậm năm 2015 tỷ số khoản công ty tăng mạnh • Tỷ số giá trị tài sản có biến động năm 2013- 2014 Tỷ số vòng quay tài sản cố định giảm mạnh năm 2013 với 1,12, lần so với năm 2011, vòng quay tổng tài sản giảm 0,09 lần Năm 2015 tỷ số quản lý tài sản tăng lên đặc biệt tỷ số vòng quay tài sản cố định tăng 0.8 lần so với năn 2014 • Tỷ số khả sinh lợi giảm giảm năm 2013- 2014, giảm mạnh năm 2014 với mức độ trung bình 6% Trong tỷ số sinh lợi tỷ số ROA giảm mạnh với mức giảm 7,74% so với năm 2012 Các tỷ số tăng trở lại năm 2015 với mức tăng nhanh trung bình mức 4% • Tuy doanh thu tăng với mức trung bình 16% lợi nhuận có biến động biến động chi phí mà đặc biệt giá vốn hàng bán Năm 2014 giá vốn hàng bán tăng 19,8% năm 2015 tăng 0,58% Chính thế, lợi nhuận năm 2014 giảm 7,13% so với năm 2013 năm 2012 năm 2015 có tốc độ tăng 38,86% 28% so với năm trước • Giá cổ phiếu công ty thị trường giảm 17 nghìn đồng năm 2014 năm khác tăng, giá trị sổ sách của cổ phiếu giảm năm 2014 2015 - Khí hậu nước ta năm diễn biến thất thường với số nắng, lượng mưa hay bão lũ diễn không theo quy luật năm trước - Doanh thu từ hoạt động xuất giảm tình hình bất ổn trị khu vực xuất chủ yếu Trung Đông - Cuộc chạy đua vùng nguyên liệu công ty ngành ngày gay gắt với cách xây dựng nguồn nguyên liệu đa dạng tốn nhiều chi phí công ty với GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm 57SVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk 5.1.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Vinamilk - Hạn chế tình hình biến động năm tới, giữ mức tăng tương đối cho số tỷ số cổ phiếu Có thể thực mở rộng quy mô sản xuất với số lượng vừa phải, hợp lý mức đảm bảo không ảnh hưởng đến lợi nhuận cổ đông Công ty không nên trọng hoạt động mở rộng quy mô mà ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư Trước thực dự án để phát triển sản xuất nên nằm rõ tình hình thị trường ước tính mức độ rủi ro dự án Có kế hoạch thực chống lại tác động môi trường đến sản phẩm công ty tác động đến nguồn nguyên liệu Nâng cao hệ thống vận chuyển, bảo quản trình vận chuyển, đảm bảo sản phẩm bảo quản nhiệt độ thường trưng bày cửa hàng bán lẻ với hệ thống bảo quản nhiệt độ không với yêu cầu Xuất vào thị trường nước việc tương đối khó làm, công ty tìm kiếm thị trường nước cách đánh phân phúc nhỏ, tạo thị trường với quy mô nhỏ tạp trung để xem xu hướng tiêu dùng thay đổi dần cách nhìn nhận sản phẩm người dân vùng với công ty 5.2 KẾT LUẬN 5.3 KIẾN NGHỊ GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm 58SVTH: Trương Hồng Diễm Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Vinamilk TÀI LIỆU THAM KHẢO Trương Chí Tiến Nguyễn Phạm Thanh Nam, 2014 Quản trị học, NXB ĐH Cần Thơ Phạm Văn Dược, 2009 Phân tích hoạt động kinh doanh, Nguyễn Minh Kiều, 2009 Tài doanh nghiệp Đặng Quang, 2015 Thị trường sữa tươi Việt Nam tiềm rộng mở Truy cập:http://www.tapchicongthuong.vn/thi-truong-sua-tuoi-viet-nam-tiem-nang-conrong-mo-20151004041945678p0c12.htm Kim Thủy, 2013 thị trường sữa nước Việt Nam - kẻ tí hon đối đầu Vinamilk, cô gái hà lan Truy cập: http://cafebiz.vn/cau-chuyen-kinh-doanh/thitruong-sua-nuoc-viet-nam-nhung-ke-ti-hon-doi-dau-vinamilk-co-gai-ha-lan201306071404240833.chn Website công ty Vinamilk: https://www.vinamilk.com.vn/ Trang web thị trường chứng khoán: http://s.cafef.vn/hose/VNM-cong-ty-cophan-sua-viet-nam.chn Tổng cục Thống Kê: http://gso.gov.vn/ GVHD:ThS Nguyễn Kim Thắm 59SVTH: Trương Hồng Diễm
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của vinamilk , Niên luận phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của vinamilk , Niên luận phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của vinamilk , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY, CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN, CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay