Niên luận nghiên cứu tính vị chủng trong hành vi tiêu dùng điện thoại di động của sinh viên thành phố cần thơ

93 199 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:16

MỤC LỤC MỤC LỤC .3 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ .12 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 69 6.1.Kết nghiên cứu .69 6.3.Các hạn chế đề xuất hướng nghiên cứu 70 MỤC LỤC BẢNG MỤC LỤC .3 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ .12 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24 Regression Weights: (Group number - Default model) 64 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 69 6.1.Kết nghiên cứu .69 6.3.Các hạn chế đề xuất hướng nghiên cứu 70 Bảng 9: CMIN 76 Bảng 10: RMR, GFI 76 Bảng 11: Baseline Comparisons 76 Bảng 12: Parsimony-Adjusted Measures 76 Bảng 13: NCP 77 Bảng 14: FMIN 77 Bảng 15: RMSEA .77 Bảng 16: AIC 78 Bảng 17: ECVI 78 Bảng 18: HOELTER 78 Bảng 19: Regression Weights: (Group number - Default model) 78 Bảng 20: Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) .79 Bảng 21: Covariances: (Group number - Default model) .80 Bảng 22: Correlations: (Group number - Default model) .80 Bảng 23: Variances: (Group number - Default model) 80 Bảng 24: Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) .81 Model Fit Summary 82 Bảng 25: CMIN 82 Bảng 26: RMR, GFI 82 Bảng 27: Baseline Comparisons 83 Bảng 28: Parsimony-Adjusted Measures 83 Bảng 29: NCP 83 Bảng 30: FMIN 84 Bảng 31: RMSEA .84 Bảng 32: AIC 84 Bảng 33: ECVI 84 Bảng 34: HOELTER 85 Bảng 35: Regression Weights: (Group number - Default model) 85 Bảng 36: Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) .86 Bảng 37: Covariances: (Group number - Default model) .87 Bảng 38: Correlations: (Group number - Default model) .87 Bảng 39: Variances: (Group number - Default model) 87 Bảng 40: Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) 88 Model Fit Summary 89 Bảng 41: CMIN 89 Bảng 42: RMR, GFI 89 Bảng 43: Baseline Comparisons 89 Bảng 44: Parsimony-Adjusted Measures 89 Bảng 45: NCP 90 Bảng 46: FMIN 90 Bảng 47: RMSEA .90 Bảng 48: AIC 90 Bảng 49: ECVI 90 Bảng 50: HOELTER 91 Bảng 51: Regression Weights: (Group number - Default model) 91 Bảng 52: Standardized Regression Weights 91 Bảng 53: Covariances: (Group number - Default model) .92 Bảng 54: Correlations: (Group number - Default model) .92 Bảng 55: Variances: (Group number - Default model) 92 Bảng 56: Squared Multiple Correlations 93 Model Fit Summary 93 Bảng 57: CMIN 93 Bảng 58: RMR, GFI 93 Bảng 59: Baseline Comparisons 94 Bảng 60: Parsimony-Adjusted Measures 94 Bảng 61: NCP 94 Bảng 62: FMIN 94 Bảng 63: RMSEA .95 Bảng 64: AIC 95 Bảng 65: ECVI 95 Bảng 66: HOELTER 95 MỤC LỤC BIỂU ĐỒ MỤC LỤC .3 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ .12 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24 Regression Weights: (Group number - Default model) 64 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 69 6.1.Kết nghiên cứu .69 6.3.Các hạn chế đề xuất hướng nghiên cứu 70 Bảng 9: CMIN 76 Bảng 10: RMR, GFI 76 Bảng 11: Baseline Comparisons 76 Bảng 12: Parsimony-Adjusted Measures 76 Bảng 13: NCP 77 Bảng 14: FMIN 77 Bảng 15: RMSEA .77 Bảng 16: AIC 78 Bảng 17: ECVI 78 Bảng 18: HOELTER 78 Bảng 19: Regression Weights: (Group number - Default model) 78 Bảng 20: Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) .79 Bảng 21: Covariances: (Group number - Default model) .80 Bảng 22: Correlations: (Group number - Default model) .80 Bảng 23: Variances: (Group number - Default model) 80 Bảng 24: Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) .81 Model Fit Summary 82 Bảng 25: CMIN 82 Bảng 26: RMR, GFI 82 Bảng 27: Baseline Comparisons 83 Bảng 28: Parsimony-Adjusted Measures 83 Bảng 29: NCP 83 Bảng 30: FMIN 84 Bảng 31: RMSEA .84 Bảng 32: AIC 84 Bảng 33: ECVI 84 Bảng 34: HOELTER 85 Bảng 35: Regression Weights: (Group number - Default model) 85 Bảng 36: Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) .86 Bảng 37: Covariances: (Group number - Default model) .87 Bảng 38: Correlations: (Group number - Default model) .87 Bảng 39: Variances: (Group number - Default model) 87 Bảng 40: Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) 88 Model Fit Summary 89 Bảng 41: CMIN 89 Bảng 42: RMR, GFI 89 Bảng 43: Baseline Comparisons 89 Bảng 44: Parsimony-Adjusted Measures 89 Bảng 45: NCP 90 Bảng 46: FMIN 90 Bảng 47: RMSEA .90 Bảng 48: AIC 90 Bảng 49: ECVI 90 Bảng 50: HOELTER 91 Bảng 51: Regression Weights: (Group number - Default model) 91 Bảng 52: Standardized Regression Weights 91 Bảng 53: Covariances: (Group number - Default model) .92 Bảng 54: Correlations: (Group number - Default model) .92 Bảng 55: Variances: (Group number - Default model) 92 Bảng 56: Squared Multiple Correlations 93 Model Fit Summary 93 Bảng 57: CMIN 93 Bảng 58: RMR, GFI 93 Bảng 59: Baseline Comparisons 94 Bảng 60: Parsimony-Adjusted Measures 94 Bảng 61: NCP 94 Bảng 62: FMIN 94 Bảng 63: RMSEA .95 Bảng 64: AIC 95 Bảng 65: ECVI 95 Bảng 66: HOELTER 95 I I.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI Cơ sở hình thành đề tài Xuất từ đầu năm 70 kỷ 20, điện thoại di động đạt phát triển nhanh chóng số lượng, chất lượng tạo sức ảnh hưởng định đến đời sống xã hội Điện thoại di động chí trở thành phương tiện giao tiếp làm việc thiếu hoạt động hàng ngày người Theo thống kê WAS Ltd, tính đến đầu tháng năm 2015, số người sử dụng điện thoại di động 3,6 tỷ người, tương đương với 51% dân số giới Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực tế theo đánh giá nhà nghiên cứu, bên cạnh hội, ngành công nghiệp điện thoại di động chứa đựng đầy rủi ro cho đối tượng tham gia thị trường, bao gồm doanh nghiệp cung cấp khách hàng, rủi ro cho doanh nghiệp tương đối lớn, nguyên nhân phát triển công nghệ thị trường nhanh chóng dẫn đến dòng đời sản phẩm ngày ngắn, chi phí đầu tư nghiên cứu – sản xuất cao, cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp cung cấp đòi hỏi ngày khắt khe người tiêu dùng Nếu doanh nghiệp trọng vào công tác thị trường, công tác bán hàng mà không trọng phát triển công nghệ, doanh nghiệp thất bại Ngược lại doanh nghiệp dễ thất bại tập trung phát triển công nghệ Do để đáp ứng đựợc yêu cầu hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ, đáp ứng yêu cầu phân bổ nguồn lực hợp lý cho hai hoạt động Marketing phát triển công nghệ cách thuận tiện xác Doanh nghiệp cần lấy khách hàng làm trọng tâm, dựa nghiên cứu hành vi khách hàng để vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng tại, vừa dự đoán, đáp ứng nhu cầu khách hàng tương lai thông qua ứng dụng công nghệ Trên sở đó, nhóm định nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu tính vị chủng hành vi tiêu dùng điện thoại di động sinh viên thành phố Cần Thơ ” Từ kết nghiên cứu làm sở để phát triển thị phần điện thoại địa bàn thành phố Cần Thơ I.2 Mục tiêu nghiên cứu I.2.1 Mục tiêu chung Đo lường mức độ chung thành SV thương hiệu điện thoại từ đề xuất số giải pháp để phát triển địa bàn Cần Thơ I.2.2 Mục tiêu cụ thể Đo lường mức độ chung thành SV thương hiệu điện thoại Xác định nhân tố thương hiệu ảnh hưởng đến mức độ sử dụng SV Kiểm định khác biệt đánh giá chất lượng thương hiệu nhóm Đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao thị phần sử dụng I.3 Phương pháp nghiên cứu I.3.1 Phương pháp thu thập liệu Thu thập nguồn liệu thứ cấp: Các liệu mức độ sử dụng điện thoại từ nguồn điểm bán, báo, internet Thu thập nguồn liệu sơ cấp: Phỏng vấn trực tiếp SV theo học địa bàn Cần Thơ để thu thập liệu câu hỏi I.3.2 Phương pháp chọn mẫu Chọn mẫu kỹ thuật ngẫu nhiên I.3.3 Phương pháp phân tích liệu Mục tiêu 1: Dùng phương pháp bảng tần số, thống kê mô tả để đo lường mức độ sử dụng SV thương hiêu đo lường mức độ sử dụng trường nào? Mục tiêu 2: Phân tích nhân tố khám phá (EFA) để phân nhóm đối tượng thang đo, sau dùng phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để kiểm định mô hình đo lường có đạt yều cầu không? Và thang đo có đạt yêu cầu thang đo tốt không? Cuối phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính để xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng SV 10 Mục tiêu 3: Dùng phương pháp phân tích cấu trúc đa nhóm (SEM) để kiểm định khác biệt nhóm I.4 Đối tượng - phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tập trung địa bàn thành phố Cần Thơ thuộc trường:ĐHCT,ĐHTĐ,ĐHVTT, ĐHKT, TCMT, ĐHKH-XH, …… I.5 Ý nghĩa nghiên cứu Đối với SV: Giúp SV hiểu rõ thương hiệu sử dụng Đối với người bán: Biết thực trạng nhân tố mức độ hài lòng SV thương I.6 Bố cục nội dung nghiên cứu Chương 1: Tổng quan đề tài Chương 2: Giới thiệu tổng quát đề tài Chương 3: Cơ sở lý luận mô hình nghiên cứu Chương 4: Phương pháp nghiên cứu Chương 5: Đánh giá mức độ hài lòng SV thương hiệu Chương 6: Kết luận kiến nghị 11 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ 2.1 Lịch sử hình thành Việt Nam thị trường điện thoại tăng trưởng nhanh khu vực, với mật độ sử dụng điện thoại năm 2013 137,9% Việt Nam quốc gia có tỷ lệ người dùng điện thoại di động cao giới Sự tăng trưởng mạnh thị trường Việt Nam là tình hình phát triển nhanh chóng của thi ̣ trường viễn thông nhƣ̃ng năm gần Bên cạnh đó, xuất cùa nhiều thương hiệu nƣớc thương hiệu nội địa với mức giá rẻ hấp dẫn để thu hút người dùng bình dân, tạo điều kiện cho nhiều người sử dụng điện thoại di động Theo IDC Việt Nam năm 2014 thị trường tiêu thụ 28,7 triệu chiếc, tăng 13% so với năm 2013 Trong điện thoại thông minh tăng trưởng cao với 11,6 triệu tăng 57% so với năm 2013 Năm 2014 tổng lượng điện thoại thông minh chiếm 41% tổng thị trường điện thoại Việt Nam vượt qua dòng điện thoại phổ thông năm 2015 Do có xuất ngày nhiều thương hiệu mới, thị trường có nhiều biến động thời gian gần Bất chấp việc nhiều thương hiệu Motorola, Hi-mobile, Bluephone, Nhưng ngày càng xuất hiêṇ nhiều thương hiệu mới tham gia thi ̣ trường điện thoại Việt Nam Trong năm 2013 thị trường đón nhận loạt thương hiệu mới SHARP thương hiệu điện thoại hàng đầu Nhật Bản Oppo nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc Huawei công ty 12 Estimate S.E C.R P 550 104 5.298 *** e4 1.039 150 6.911 *** e3 1.164 164 7.086 *** e2 998 139 7.202 *** e1 911 149 6.103 *** e8 743 412 1.805 071 e7 178 274 650 516 e1 1.138 232 4.907 *** e12 411 062 6.631 *** e11 657 086 7.667 *** e10 475 064 7.381 *** e9 456 073 6.230 *** TrungThanh Label Bảng 24: Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate Q7.PGB4 < - TinTuong 569 Q7.PGB3 < - TinTuong 554 Q7.PGB2 < - TinTuong 544 Q7.PGB1 < - TinTuong 627 Q7.SAT4 < - HaiLong 816 Q7.SAT3 < - HaiLong 960 Q7.SAT1 < - HaiLong 756 81 Estimate Q7.LOY4 < - TrungThanh 756 Q7.LOY3 < - TrungThanh 669 Q7.LOY2 < - TrungThanh 699 Q7.LOY1 < - TrungThanh 780 Model Fit Summary Bảng 25: CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 27 70.329 39 002 1.803 Saturated model 66 000 Independence model 11 648.180 55 000 11.785 Bảng 26: RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 102 931 884 550 Saturated model 000 1.000 Independence model 473 513 416 428 82 Bảng 27: Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI 891 847 949 926 947 1.000 000 1.000 000 1.000 000 000 000 Bảng 28: Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model 709 632 672 Saturated model 000 000 000 1.000 000 000 NCP LO 90 HI 90 31.329 11.701 58.791 000 000 000 593.180 514.903 678.899 Independence model Bảng 29: NCP Model Default model Saturated model Independence model 83 Bảng 30: FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 416 185 069 348 Saturated model 000 000 000 000 3.835 3.510 3.047 4.017 Independence model Bảng 31: RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 069 042 094 113 Independence model 253 235 270 000 AIC BCC BIC CAIC Default model 124.329 128.457 208.996 235.996 Saturated model 132.000 142.089 338.963 404.963 Independence model 670.180 671.861 704.67 715.674 Bảng 32: AIC Model Bảng 33: ECVI Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 736 620 898 760 Saturated model 781 781 781 841 84 Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Independence model 3.966 3.502 4.473 3.976 Bảng 34: HOELTER HOELTER 05 HOELTER 01 Default model 132 151 Independence model 20 22 Model D Phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) D1 Phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) lần Bảng 35: Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P NhuCau < - TinTuong -.242 117 -2.065 039 NhuCau < - HaiLong -.062 069 -.898 369 NhuCau < - TrungThanh 227 112 2.028 043 Q7.SAT1 < - HaiLong 1.000 Q7.SAT3 < - HaiLong 1.213 177 6.837 *** Q7.SAT4 < - HaiLong 972 174 5.589 *** Q7.LOY1 < - TrungThanh 1.000 Q7.LOY2 < - TrungThanh 821 096 8.544 *** Q7.LOY3 < - TrungThanh 876 108 8.083 *** Q7.LOY4 < - TrungThanh 889 098 9.036 *** 181 4.651 *** Q7.PGB1 < - TinTuong 1.000 Q7.PGB2 < - TinTuong 841 Label 85 Estimate S.E C.R P Q7.PGB3 < - TinTuong 951 201 4.736 *** Q7.PGB4 < - TinTuong 907 192 4.731 *** Q7.TEN1 < - NhuCau 1.000 Q7.TEN2 < - NhuCau 792 099 7.967 *** Q7.TEN3 < - NhuCau 909 109 8.348 *** Q7.TEN4 < - NhuCau 897 099 9.086 *** Label Bảng 36: Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate NhuCau < - TinTuong -.224 NhuCau < - HaiLong -.091 NhuCau < - TrungThanh 228 Q7.SAT1 < - HaiLong 746 Q7.SAT3 < - HaiLong 974 Q7.SAT4 < - HaiLong 792 Q7.LOY1 < - TrungThanh 772 Q7.LOY2 < - TrungThanh 708 Q7.LOY3 < - TrungThanh 669 Q7.LOY4 < - TrungThanh 755 Q7.PGB1 < - TinTuong 627 Q7.PGB2 < - TinTuong 542 Q7.PGB3 < - TinTuong 563 Q7.PGB4 < - TinTuong 562 Q7.TEN1 < - NhuCau 789 Q7.TEN2 < - NhuCau 659 Q7.TEN3 < - NhuCau 692 Q7.TEN4 < - NhuCau 768 86 Bảng 37: Covariances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P TrungThanh < > TinTuong 062 067 925 355 HaiLong < > TinTuong 164 093 1.766 077 HaiLong < > TrungThanh 524 125 4.200 *** e5 < > e8 083 235 354 724 e7 < > e8 -.408 277 -1.473 141 Label Bảng 38: Correlations: (Group number - Default model) Estimate TrungThanh < > TinTuong 097 HaiLong < > TinTuong 176 HaiLong < > TrungThanh 518 e5 < > e8 084 e7 < > e8 -1.303 Bảng 39: Variances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P 1.480 322 4.598 *** TrungThanh 693 127 5.44 *** TinTuong 590 170 3.478 *** e17 630 117 5.393 *** e5 1.179 230 5.129 *** e7 118 281 421 673 e8 829 396 2.092 036 e9 470 074 6.389 *** e10 463 064 7.290 *** e11 657 086 7.674 *** HaiLong Label 87 Estimate S.E C.R P e12 413 062 6.667 *** e1 911 147 6.180 *** e2 1.000 138 7.265 *** e3 1.148 163 7.037 *** e4 1.052 149 7.054 *** e13 418 071 5.861 *** e14 563 073 7.678 *** e15 621 084 7.370 *** e16 387 062 6.279 *** Label Bảng 40: Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) Estimate NhuCau 086 Q7.TEN4 589 Q7.TEN3 478 Q7.TEN2 434 Q7.TEN1 622 Q7.PGB4 316 Q7.PGB3 317 Q7.PGB2 294 Q7.PGB1 393 Q7.LOY4 570 Q7.LOY3 447 Q7.LOY2 502 Q7.LOY1 596 Q7.SAT4 628 Q7.SAT3 948 Q7.SAT1 557 88 Model Fit Summary Bảng 41: CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 38 124.659 82 002 1.520 120 000 15 936.216 105 000 8.916 Default model Saturated model Independence model Bảng 42: RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 099 912 872 623 Saturated model 000 1.000 Independence model 382 503 432 440 Bảng 43: Baseline Comparisons Model NFI De lta RFI r h o IFI De lta TLI r h o CFI Default model 867 830 950 934 949 Saturated model Independence model 1.000 000 1.000 000 000 1.000 000 000 Bảng 44: Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model 781 677 741 Saturated model 000 000 000 1.000 000 000 Independence model 89 Bảng 45: NCP Model Default model Saturated model Independence model NCP LO 90 HI 90 42.659 16.484 76.793 000 000 000 831.216 737.110 932.774 Bảng 46: FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 738 252 098 454 Saturated model 000 000 000 000 5.540 4.918 4.362 5.519 Independence model Bảng 47: RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 055 034 074 309 Independence model 216 204 229 000 AIC BCC BIC CAIC Default model 200.659 208.607 319.819 357.819 Saturated model 240.000 265.098 616.296 736.296 Independence model 966.216 969.353 1013.253 1028.253 Bảng 48: AIC Model Bảng 49: ECVI Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 1.187 1.032 1.389 1.234 Saturated model 1.420 1.420 1.420 1.569 Independence model 5.717 5.160 6.318 5.736 90 Bảng 50: HOELTER Model HOELTER 05 HOELTER 01 142 156 24 26 Default model Independence model D2 Phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) lần Bảng 51: Regression Weights: (Group number - Default model) NhuCau NhuCau Q7.LOY1 Q7.LOY2 Q7.LOY3 Q7.LOY4 Q7.PGB1 Q7.PGB2 Q7.PGB3 Q7.PGB4 Q7.TEN1 Q7.TEN2 Q7.TEN3 Q7.TEN4 < < < < < < < < < < < < < < - TinTuong TrungThanh TrungThanh TrungThanh TrungThanh TrungThanh TinTuong TinTuong TinTuong TinTuong NhuCau NhuCau NhuCau NhuCau Estimate -.243 176 1.000 780 898 922 1.000 789 915 857 1.000 793 912 899 S.E .112 093 C.R -2.173 1.881 P 030 060 098 111 103 7.968 8.104 8.969 *** *** *** 171 193 182 4.609 4.753 4.708 *** *** *** 100 109 099 7.951 8.355 9.073 *** *** *** Label Bảng 52: Standardized Regression Weights Estimate NhuCau < - TinTuong -.233 NhuCau < - TrungThanh 176 Q7.LOY1 < - TrungThanh 769 Q7.LOY2 < - TrungThanh 671 Q7.LOY3 < - TrungThanh 684 Q7.LOY4 < - TrungThanh 780 Q7.PGB1 < - TinTuong 650 Q7.PGB2 < - TinTuong 528 Q7.PGB3 < - TinTuong 562 Q7.PGB4 < - TinTuong 551 91 Estimate Q7.TEN1 < - NhuCau 788 Q7.TEN2 < - NhuCau 659 Q7.TEN3 < - NhuCau 693 Q7.TEN4 < - NhuCau 768 Bảng 53: Covariances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P 061 069 885 376 TrungThanh < > TinTuong Label Bảng 54: Correlations: (Group number - Default model) Estimate TrungThanh < > TinTuong 092 Bảng 55: Variances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P TrungThanh 688 129 5.352 *** TinTuong 635 177 3.583 *** e17 634 117 5.396 *** e9 474 077 6.191 *** e10 511 068 7.536 *** e11 633 085 7.417 *** e12 376 063 5.978 *** e1 866 150 5.776 *** e2 1.021 138 7.401 *** e3 1.149 163 7.033 *** e4 1.070 149 7.167 *** e14 564 073 7.679 *** e15 618 084 7.348 *** e16 386 062 6.269 *** Label 92 Estimate S.E C.R P 420 071 5.877 *** e13 Label Bảng 56: Squared Multiple Correlations Estimate NhuCau 078 Q7.TEN4 590 Q7.TEN3 481 Q7.TEN2 434 Q7.TEN1 621 Q7.PGB4 303 Q7.PGB3 316 Q7.PGB2 279 Q7.PGB1 423 Q7.LOY4 609 Q7.LOY3 467 Q7.LOY2 451 Q7.LOY1 592 Model Fit Summary Bảng 57: CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 27 67.426 51 061 1.322 Saturated model 78 000 Independence model 12 611.661 66 000 9.268 Bảng 58: RMR, GFI Model Default model RMR GFI AGFI PGFI 069 941 909 615 93 Model RMR GFI Saturated model 000 1.000 Independence model 278 570 AGFI PGFI 492 482 Bảng 59: Baseline Comparisons Model NFI De lta RFI r h o IFI De lta TLI r h o CFI Default model 890 857 971 961 970 Saturated model Independence model 1.000 000 1.000 000 1.000 000 000 000 Bảng 60: Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model 773 688 749 Saturated model 000 000 000 1.000 000 000 NCP LO 90 HI 90 16.426 000 41.853 000 000 000 545.661 470.216 628.566 Independence model Bảng 61: NCP Model Default model Saturated model Independence model Bảng 62: FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 399 097 000 248 Saturated model 000 000 000 000 3.619 3.229 2.782 3.719 Independence model 94 Bảng 63: RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 044 000 070 626 Independence model 221 205 237 000 AIC BCC BIC CAIC Default model 121.426 125.926 206.093 233.093 Saturated model 156.000 169.000 400.592 478.592 Independence model 635.661 637.661 673.291 685.291 Bảng 64: AIC Model Bảng 65: ECVI Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 718 621 869 745 Saturated model 923 923 923 1.000 3.761 3.315 4.252 3.773 Independence model Bảng 66: HOELTER Model Default model Independence model HOELTER 05 HOELTER 01 173 194 24 27 95 [...]... thoại nhiều hơn điều đó góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu Do đó, sự chênh lệch về giới tính của sinh vi n được khảo 32 sát, cũng không ảnh hưởng nhiều trong vi c đánh giá tính vị chủng trong tiêu dùng điện thoại di độn 5.1.2 Thống kê về năm học đáp vi n Biểu đồ 5.2: Năm học của đáp vi n Đề tài tập trung vào năm 1,2,3,4 của các trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ cụ thể năm 1 có 4 đáp vi n nghiên. .. triển của các doanh nghiệp Vi t Nam trong những năm gần đây Xuất phát từ những yêu cầu mang tính cấp bách trên, tác giả quyết định tiến hành nghiên cứu hành vi người sử dụng điện thoại di động tại Vi t Nam với đề tài nghiên cứu là: Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Vi t” CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 3.1.1 Vị Chủng 3.1.1.1 Định nghĩa vị chủng. .. đạt tính đơn hướng, trừ trường hợp sai số của các biến quan sát có tương quan nhau (Steenkam & Van Trijp, 1991) [5] Giá trị liên hệ lý thuyết  Được đánh giá thông qua mô hình lý thuyết (Gerbing & Anderson, 1988) 30 31 CHƯƠNG 5: NGHIÊN CỨU TÍNH VỊ CHỦNG TRONG HÀNH VI TIÊU DÙNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA SINH VI N THÀNH PHỐ CẦN THƠ 5.1 Giới thiệu thông tin đáp vi n Phương pháp phân tích dữ liệu chủ yếu... cứu và có một vài câu hỏi mở để cho đáp vi n thể hiện ý kiến khác 4.2 - Đối tượng - phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Sinh vi n trên địa bàn thành phố Cần Thơ - Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tập trung tại thành phố Cần Thơ 4.3 - Phương pháp chọn mẫu Cỡ mẫu Phương pháp phân tích dữ liệu chủ yếu được sử dụng trong đề tài là phương pháp phân tích nhân tố, theo Hair & ctg (2006) đề nghị cỡ mẫu tối... 1 6 6 88.8 Trà Vinh 1 6 6 89.4 Vĩnh Long 18 10.6 10.6 100.0 Total 170 100.0 100.0 Bảng 5.5: Thống kê quê quán của đáp vi n Quê quán của đáp vi n: theo kết quả cho thấy sinh vi n ở cần thơ là cao nhất có 45 đáp vi n chiếm 26,5% vì trường đại học tập chung ở đây tiếp đó là Sóc Trăng cũng có 45 đáp vi n chiếm 26,5% vì ở tỉnh nầy không có trường đại học nên sinh vi n đổ về thành phố Cần Thơ Còn 47% còn... rối (Levin & Camphell (1972) – trích dẫn theo Sharma, Shimp & Shin (1995)) Tính vị chủng của con người mua (consumer ethnocentrism) là một dạng độc đáo của tính vị chủng, được Shimp và Sharama giới thiệu vào năm 1987 như một khái niệm đặc trưng cho nghiên cứu hành vi tiêu dùng và hoạt động tiếp thị 3.1.1.2 Tính vị chủng đối với đặc điểm tiêu dùng Trên thực tế có rất nhiều tác giả đã nghiên cứu về... nhất là trường đại học Cần Thơ có 76 sinh vi n chiếm 44,7% vì Đây là trường lớn nhất địa bàn thành phố Cần Thơ cũng là nơi tập trung nhiều sinh vi n nhất thuận tiện cho nghiên cứu 5.1.5 Thống kê quê quán của đáp vi n 35 Quê quán của đáp vi n (ghi tên tỉnh) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent An Giang 4 2.4 2.4 2.4 Bạc Liêu 2 1.2 1.2 3.5 Cà Mau 21 12.4 12.4 15.9 Cần Thơ 45 26.5 26.5 42.4... giới tính đáp vi n Biểu đồ 5.1: Giới tính của đáp vi n Với kết quả nghiên cứu 170 đáp vi n có 124 đáp vi n là giới tính nam chiếm 73%, có 46 đáp vi n là giới tính nữ chiếm 27% Số lượng mẫu giới tính nam chiếm nhiều hơn nữ là do tỷ lệ nam được khảo sát nhiều hơn, theo xu hướng thì nam am hiểu những thương hiệu điện thoại hơn nữ nên dễ dàng trong vi c lấy mẫu Đặc biệt là các bạn nam thường hiểu biết điện. .. nghiên cứu chiếm 2,4%, năm 2 có 47 đáp vi n nghiên cứu chiếm 27,6%, năm 3 có 87 đáp vi n nghiên cứu chiếm 51,2%, năm 4 có 32 đáp vi n nghiên cứu chiếm 18,8% Số mẫu thu thập năm 2 và năm 3 vì số lượng sinh vi n ở nhưng năm này có nhiều thời gian cũng như có nhiều kinh nghiệm hơn nên am hiểu về trường nhiều hơn góp phần nâng cao chất lượng trong vi c khảo sát Sự chênh lệch về năm học của sinh vi n, cũng... nhiều trong vi c khảo sát 5.1.3 Thống kê về kinh tế gia đình 33 Biểu đồ 5.3: Kinh tế gia đình của đáp vi n Với kết quả nghiên cứu kinh tế gia đình sinh vi n học ở cần thơ cụ thể nghèo có 3 đáp vi n chiếm 1,8%, trung bình có 45 đáp vi n chiếm 26,5%, khá có 83 đáp vi n chiếm 48,8%, giàu có 39 đáp vi n chiếm 22,9% Ta thấy nhóm trung bình, khá, giàu chiếm đa số vì nhóm này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính vị
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận nghiên cứu tính vị chủng trong hành vi tiêu dùng điện thoại di động của sinh viên thành phố cần thơ , Niên luận nghiên cứu tính vị chủng trong hành vi tiêu dùng điện thoại di động của sinh viên thành phố cần thơ , Niên luận nghiên cứu tính vị chủng trong hành vi tiêu dùng điện thoại di động của sinh viên thành phố cần thơ , CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ, CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Regression Weights: (Group number 1 - Default model), CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ, Bảng 24: Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model), Bảng 40: Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model), Bảng 55: Variances: (Group number 1 - Default model)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay