Niên luận lập kế hoạch marketing cho khách sạn ninh kiều 2 cần thơ

58 1,383 1
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Trí tuệ - Năng động – Sáng tạo NIÊN LUẬN NĂM LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO KHÁCH SẠN NINH KIỀU CẦN THƠ NĂM 2017 Họ tên : HỒ KIM CHĂM Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Cần Thơ, tháng năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Trí tuệ - Năng động – Sáng tạo NIÊN LUẬN NĂM LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO KHÁCH SẠN NINH KIỀU CẦN THƠ NĂM 2017 Ngƣời hƣớng dẫn : Sinh viên thực hiện: ThS NGUYỄN THỊ THANH TRÚC HỒ KIM CHĂM MSSV: 13D340101155 Lớp: QTKD quốc tế Cần Thơ, tháng năm 2016 Lập kế hoạch Marketing cho khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 LỜI CẢM ƠN Trong khoảng thời gian làm chuyên đề niên luận năm em nhận đƣợc nhiều giúp đở từ cô, chú, anh, chị làm việc Khách sạn Ninh Kiều quý thầy, cô Trƣờng Đại Học Tây Đô Em xin chân thành cám ơn: Quý Thầy, Cô Trƣờng Đại Học Tây Đô; đặt biệt Quý Thầy, Cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh hết long truyền đạt kiến thức quý báu, kiến thức chuyên môn kinh nghiệm để hoàn thành chuyên đề niên luận năm Cám ơn cô Nguyễn Thị Thanh Trúc, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn hết long bảo bổ sung khuyết điểm, kiến thức giúp em suốt thời gian thực chuyên đề niên luận năm Cám ơn Anh, Chị công tác Khách Sạn Ninh Kiều giúp đở em thời gian thực đề tài Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn Kính chúc Quý Thầy, Cô công tác tốt Khách sạn Ninh Kiều đạt đƣợc thành công mong muốn thời gian tới Trân trọng ! Cần thơ, ngày 06 tháng 11 năm 2016 Sinh viên thực Hồ Kim Chăm GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc i SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Cần thơ, ngày 06 tháng 11 năm 2016 Giảng viên hƣớng dẫn Nguyễn Thị Thanh Trúc GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc ii SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian nghiên cứu 1.3.2 Thời gian nghiên cứu .2 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 1.4.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 1.5 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 1.6 BỐ CỤC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ KHÁCH SẠN NINH KIỀU 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 2.1.1 Lịch sử hình thành 2.1.2 Vị trí địa lý 2.2 CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA KHÁCH SẠN NINH KIỀU 2.2.1 Dịch vụ lƣu trú 2.2.2 Dịch vụ nhà hàng, ăn uống 12 2.2.3 Dịch vụ hội nghị, hội thảo 13 2.2.4 Dịch vụ massage Sauna 14 2.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN 15 2.3.1 Sơ đồ tổ chức 15 2.3.2 Nhiệm vụ phòng ban 16 2.4 MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 17 2.4.1 Mục tiêu 17 2.4.2 Hoạt động kinh doanh 17 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc iii SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 2.5 NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA KHÁCH SẠN NINH KIỀU 18 2.5.1 Thuận lợi 18 2.5.2 Khó khăn 19 2.6 ĐỊNH HƢỜNG PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2017 19 CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 21 3.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 21 3.1.1 Khái niệm Marketing kế hoạch Marketing 21 3.1.1.1 Các khái niệm Marketing 21 3.1.1.2 Kế hoạch Marketing .21 3.1.1.3 Khái niệm Marketing khách sạn 21 3.1.2 Chiến lƣợc marketing tổng hợp phƣơng pháp lập kế hoạch Marketing .21 3.1.2.1 Khái niệm chiến lƣợc marketing 21 3.1.2.2 Chiến lƣợc Marketing tổng hợp 22 3.1.2.3 Phƣơng pháp lập kế hoạch marketing 22 3.1.3 Khái niệm khách sạn, kinh doanh khách sạn 23 3.1.3.1 Khái niệm khách sạn .23 3.1.3.2 Khái niệm kinh doanh khách sạn 23 3.1.3.3 Mục tiêu marketing kinh doanh khách sạn 24 3.1.4 Sự cần thiết Marketing 24 3.2 MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƢỢC MARKETING .24 3.2.1 Mục tiêu marketing .24 3.2.1.1 Tối đa hóa tiêu dùng .24 3.2.1.2 Tối đa hóa lựa chọn ngƣời tiêu dùng 24 3.2.1.3 Tối đa hóa thỏa mãn khách hàng .24 3.2.2 Chiến lƣợc marketing 24 3.2.2.1 Chiến lƣợc cạnh tranh .24 3.2.2.2 Định vị 25 3.2.2.3 Các chiến lƣợc marketing hổn hợp 25 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc iv SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 3.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA KHÁCH SẠN NINH KIỀU 25 3.3.1 Môi trƣờng bên 25 3.3.2 Môi trƣờng vi mô 26 3.3.3 Môi trƣờng vĩ mô 28 3.4 PHÂN TÍCH MA TRÂN SWOT 30 3.5 SƠ ĐỒ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU 31 CHƢƠNG 4: LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO KHÁCH SẠN NINH KIỀU NĂM 2017 32 4.1 MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH MARKETING CHO KHÁCH SẠN NINH KIỀU 32 4.1.1 Mục tiêu kinh doanh .32 4.1.2 Mục tiêu marketing .32 4.2 THỰC TRẠNG MARKETING TẠI KHÁCH SẠN NINH KIỀU 32 4.2.1 Chiến lƣợc marketing tổng hợp 32 4.2.1.1 Phân phối 32 4.2.1.2 Chiêu thị 33 4.2.1.3 Sản phẩm 34 4.2.1.4 Giá 34 4.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MARKETING CỦA KHÁCH SẠN NINH KIỀU 34 4.3.1 Phân tích môi trƣờng vi mô 34 4.3.1.1 Nội công ty 34 4.3.1.2 Khách hàng 35 4.3.1.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 36 4.3.1.4 Nhà cung cấp 36 4.3.2 Phân tích môi trƣờng kinh tế vĩ mô 37 4.3.2.1 Nhân học 37 4.3.2.2 Môi trƣờng tự nhiên 37 4.3.2.3 Môi trƣờng kinh tế 38 4.3.2.4 Chính trị - pháp luật 38 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc v SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 4.3.2.5 Cơ sở hạ tầng 39 4.4 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT 39 4.4.1 Phân tích ma trận Swot 39 4.4.2 Phân tích nhóm chiến lƣợc đề xuất 41 4.5 LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO KHÁCH SẠN NINH KIỀU 42 4.5.1 Giải pháp marketing cho khách sạn 42 4.5.1.1 Sản phẩm 42 4.5.1.2 Giá 43 4.5.1.3 Chiêu thị 43 4.5.1.4 Phân phối 43 4.5.2 Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều 44 4.5.2.1 Kế hoạch chi phí marketing 44 4.5.2.2 Kế hoạch thực marketing cho Khách sạn Ninh Kiều 44 4.5.3 Tóm tắt chƣơng 45 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 5.1 KẾT LUẬN 46 5.2 KIẾN NGHỊ 46 5.2.1 Kiến nghị với Khách sạn Ninh Kiều 46 5.2.2 Kiến nghị với TP Cần Thơ 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc vi SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các loại phòng khách sạn Ninh Kiều Bảng 2.2: Mức giá tiệc thức ăn Nhà hàng 12 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh khách sạn từ 2013 – 2015 17 Bảng 3.1: Mô hình SWOT 30 Bảng 4.1: Cơ cấu trình độ nhân Khách sạn Ninh Kiều 34 Bảng 4.2: Một số tiêu tài 35 Bảng 4.3: Phân tích ma trận SWOT Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ 40 Bảng 4.4: Kế hoạch chi phí Marketing 44 Bảng 4.5: Phân công thực kế hoạch 44 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc vii SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Khách sạn Ninh Kiều Hình 2.2: Phòng tắm Suite Hình 2.3: Phòng ngủ Suite Hình 2.4: Phòng ngủ Deluxe Hình 2.5: Phòng khách Superior 10 Hình 2.6: Phòng ngủ Superior 10 Hình 2.7: Phòng ngủ Standard 11 Hình 2.8: Phòng VIP sức chứa 80 khách 12 Hình 2.9: Bên sân thƣợng sức chứa 200 khách 13 Hình 2.10: Hội trƣờng (tầng 2) 14 Hình 2.11: Sơ đồ tổ chức khách sạn Ninh Kiều 15 Hình 2.12: Sơ đồ tổ chức nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 15 Hình 3.1: Sơ đồ tổng quát môi trƣờng vi mô 27 Hình 4.1: Sơ đồ kênh phân phối Khách sạn Ninh Kiều 32 Hình 4.2: Chi phí dành cho marketing (quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi) qua năm 2013 – 2015 33 GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc viii SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 Thiết lập website nhằm đƣa thông tin, ƣu đãi dịch vụ khách sạn lên website đó: www.ninhkieuhotel.vn 4.2.1.3 Sản phẩm Nhìn chung, Khách sạn Ninh Kiều chƣa tạo đƣợc điểm khác biệt trội so với đối thủ cạnh tranh Loại hình khách sạn tập trung phát triển dịch vụ lƣu trú Tuy nhiên, sản phẩm hạn chế, chƣa thật phong phú, khách hàng nhiều lựa chọn nên khả cạnh tranh khác biệt hóa chƣa cao, dừng lại mức đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho khách hàng 4.2.1.4 Giá Cơ sở định giá Khách sạn Ninh Kiều dựa vào lợi nhuận mong muốn, chi phí sản xuất, lợi ích sản phẩm cho ngƣời tiêu dùng, tình hình thị trƣờng giá cạnh tranh Khách sạn tập trung vào phân khúc thị trƣờng có thu nhập nên giá thấp so với đối thủ cạnh tranh Đây đƣợc coi lợi tốt so với đối thủ cạnh tranh - 4.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MARKETING CỦA KHÁCH SẠN NINH KIỀU 4.3.1 Phân tích môi trƣờng vi mô 4.3.1.1 Nội công ty a) Nhân Để thực tốt mục tiêu doanh thu từ tổng Công ty đề làm chủ đƣợc hoạt động kinh doanh Khách sạn Ninh Kiều nhƣ yếu tố trình độ chuyên môn nhân viên quan trọng, đặt biệt nhân viên phận tài vụ, phòng kinh doanh, phòng quản lý kỹ thuật,…, có ảnh hƣởng lớn đén kết kinh doanh toàn khách sạn Ninh kiều Vì vậy, việc đào tạo nhân viên đƣợc trọng Bảng 4.1: Cơ cấu trình độ nhân Khách sạn Ninh Kiều Trình độ Đại học Tỷ trọng (%) 34,6 Cao đẳng 24,2 Trung cấp 33,1 Lao động phổ thông 8,1 (Nguồn: Phòng kinh doanh khách sạn Ninh Kiều 2) Qua bảng cấu thấy số lƣợng lao động trình độ đại học chiếm tỷ lệ cao (34,6%) Đây đặt điểm bật Khách sạn Ninh Kiều so với khách sạn khác khu vực Vì đa phần đặc thù kinh doanh khách sạn lực lƣợng lao động trình độ trung cấp chiếm tỷ lệ lớn tổng số lao động Các nhân viên trình độ đại học đa phần nhân viên quản lý GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 34 SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 khách sạn, nguồn lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khách sạn Đa phần trình độ ngoại ngữ nhân viên chủ yếu Anh ngữ dừng lại mức giao tiếp thông thƣờng Chỉ có phận lễ tân có khả giao tiếp tốt Trong đó, nguồn khách du lịch khách sạn đến từ nhiều nƣớc khác , nên vấn đề ngoại ngữ hạn chế đáng ngại khách sạn ảnh hƣởng đến chất lƣợng phục vụ thỏa mãn khách hàng Vì vây, tƣơng lai để thỏa mãn nhu cầu biết đƣợc khách hàng cần khách sạn cần quan tâm vấn đề ngoại ngữ cho nhân viên khách sạn, kiểm soát đầu vào thông qua tuyển dụng b) Tài Trong phần phân tích tài chính, tập trung vào việc phân tích số tiêu tài sau: Bảng 4.2: Một số tiêu tài Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 2013 2015 Khả toán - Tỷ số toán hành Lần 1,47 1,3 1,4 Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 35,70 33,50 31,63 - VCSH/ Tổng nguồn vốn % 64,30 66,50 68,37 Khả sinh lời - Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu % 8,7 10,4 11,1 (ROS) - Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng tài % 3,2 3,85 4,2 sản (ROA) (Nguồn: Phòng kế toán – tài KS Ninh Kiều 2) Qua bảng ta thấy, khả toán thời Khách sạn Ninh Kiều tăng giảm qua năm (2013 – 2015) Cụ thể năm 2013 1,47 nhƣng đến năm 2015 giảm xuống 1,4 khả toán thời khách sạn lớn cho thấy khách sạn có đủ tài sản sử dụng để toán khoản nợ ngắn Cơ cấu nguồn vốn giảm dần qua năm Năm 2013, Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn 35,70% nhƣng dến năm 2015 giảm xuống cón 31, 63% đơn vị có nguồn vốn sợ hữu cao, xu hƣớng tiền lãi vay ngân hàng giảm Khả sinh lời qua năm tăng qua năm cụ thể đƣợc ghi rõ bảng Điều chứng tỏ khách hàng chấp nhận mua giá cao, quản lý chi phí tốt, cho thấy khách sạn kinh doanh hiệu 4.3.1.2 Khách hàng Đối với doanh nghiệp vậy, khách hàng ngƣời quan trọng Họ ngƣời định tồn phát triển doanh nghiệp, có mối quan hệ chặt chẽ, không tách ròi GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 35 SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 Khách hàng Khách sạn Ninh Kiều ngƣời có thu nhập cao có nhu cầu cần sử dụng dịch vụ Khách sạn Ninh Kiều Tuy nhiên, khách sạn nằm trung tâm điểm du lịch bên Ninh Kiều nên khách chủ yếu nội địa khách du lịch nƣớc ngoài, cụ thể giới thƣơng gia, doanh nhân, số cán sở ban ngành tỉnh 4.3.1.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Trong năm gần đây, lĩnh vực kinh doanh nhà hàng – khách sạn nƣớc nói chung Cần Thơ nói riêng có bƣớc phát triển đáng kể Tốc độ phát triển nhà hàng – khách sạn Tại TP Cần Thơ năm 2015 có 226 sở lƣu trú Điều cho thấy mức độ gia nhập ngành lĩnh vực hoạt động khách sạn cao Hiện nay, có số khách sạn xây dựng.Theo dự báo tƣơng lai với sách phát triển TP Cần Thơ chắn khả cạnh tranh ngành nhà hàng – khách sạn địa bàn TP Cần Thơ ngày gay gắt Năm 2013, ảnh hƣởng khủng hoảng toàn cầu nên lƣợng khách du lịch đến Việt Nam giảm, nhƣng năm 2015 – 2016 giai đoạn Việt Nam hội nhập quốc tế nên lƣợng khách du lịch đến Việt Nam tăng lên Lƣợng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10/2016 ƣớc đạt 812.017 lƣợt, giảm 0,1% so với tháng 9/2016 tăng 23,2% so với kỳ năm 2015 Tính chung 10 tháng năm 2016 ƣớc đạt 8.077.397 lƣợt khách, tăng 25,4% so với kỳ năm 2015 ( Bộ Văn Hóa, Thể Thao Du lịch Tổng cục Du Lịch) Do vậy, mức độ cạnh tranh ngày cao, thách thức Khách sạn Ninh Kiều năm 2017 Rào cản gia nhập ngành Để xâm nhập phát triển ngành dịch vụ lƣu trú nhà đàu tƣ phải thỏa mãn yêu cầu sau: Khách sạn phải phù hợp với quy hoạch đầu tƣ địa phƣơng, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Vị trí khách sạn phải cách xa bệnh viện, trƣờng học 100m (Sở Xây dựng) Cản quản lý, nhân viên phải qua đào tạo bố trí theo chuyên môn, nghiệp vụ Nhân viên phải đảm bảo sức khỏe, trang phục phải theo quy định Tổng cục Du Lịch Khách sạn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trƣờng,… (Sở Du lịch TP Cần Thơ) Cơ sở trang thiết bị đại đạt tiêu chuẩn ngành quy định Khách sạn phải đƣợc xây dựng theo quy đinh Sở Xây Dựng có giấy phép kinh doanh,… Vì vậy, để kinh doanh khách sạn nhà đầu tƣ cần có vốn cao Vì vậy, với rào cản gia nhập ngành nhƣ hạn chế khả gia nhập ngành số chủ đầu tƣ Đây hội cho Khách sạn Ninh Kiều 4.3.1.4 Nhà cung cấp Nhà cung cấp vốn Ninh Kiều Hotel đƣợc cáp vốn từ Quân khu thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, tám quân khu Quân Dội Nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý, tổ chức, xây dựng huy quân đội Bên cạnh đó, GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 36 SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 quân đội cung tham gia vào phát triển kinh tế lợi khách sạn Ninh Kiều Nhà cung cấp nguyên liệu Các nhà cung cấp thực phẩm nhà hàng, khách sạn Ninh Kiều nguồn nguyên liệu đƣợc lấy từ siêu thị nhƣ Co.op Mart, Metro, Big C vấn đền ăn uống du khách phải đảm bảo an toàn thực phẩm Trong lĩnh vực lƣu trú nguồn nguyên liệu đầu vào gần nhƣ ảnh hƣởng đáng kể Từ cho thấy, khách sạn hoạt động ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp Nhà cung cấp công nghệ Đối với khách sạn trang thiết bị yếu tố quan trọng cần thiết nhằm đảm bảo chất lƣợng hài long khách hàng sử dụng nhƣ: Tivi, máy điều hòa, internet,… Vì vậy, trang thiết bị phải có thời gian sử dụng lâu dài chất lƣợng tốt Những năm gần đây, trang thiết bị ngày đại đa dạng tạo nên cạnh tranh gay gắt thị trƣờng Hệ thống trang thiết bị khách sạn hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn, nhà cung cấp công nghệ chƣa phải thách thức Khách sạn Ninh Kiều Sản phẩm thay Đối với lĩnh vực dịch vụ lƣu trú sản phẩm thay nhà trọ, nhà nghĩ hay homestay,… mọc lên ngày nhiều, có khả thay lờn, mối đe dọa trực tiếp đến khách sạn Ngoài ra, dịch vụ tiệc cƣới, chiêu đãi,… ngày có dịch vụ chuyên lĩnh vực này, chuyên nghiệp chất lƣợng phục vụ tốt Vì vậy, dịch vụ nói mối đe dọa lớn trực tiếp làm thay đổi lợi có ngành 4.3.2 Phân tích môi trƣờng kinh tế vĩ mô 4.3.2.1 Nhân học Trình độ dân trí Cần Thơ có trƣờng đại học: Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dƣợc, Đại học Tây Đô,…, bên cạnh trƣờng cao đẳng: Cao đẳng Cần Thơ, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, Cao đẳng nghề,… trƣờng trung cấp chuyên nghiệp, qua đó, cho thấy tình hình dân trí địa bàn Cần Thơ ngày đƣợc nâng cao Thu nhập Năm 2013, Cần Thơ dẫn đầu thu nhập bình quân đầu ngƣời khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, đạt 62,9 triệu đồng, tƣơng đƣơng 2, 989 USD tăng 357 USD so với năm 2012 (www.canthotv.vn) Mức giảm sinh bình quân 0,2 – 0,3 %, tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%, đào tạo nghề 50% 4.3.2.2 Môi trƣờng tự nhiên ĐBSCL vùng đất màu mở, có nhiều danh lam thắng cảnh nhƣ; Rừng U Minh Hạ, U Minh Thƣợng, Chùa Dơi, Tràm Chim, Chợ Cái Răng,… Đây vùng đất có nhiều tiềm để phát triển dịch vụ, du lịch GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 37 SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 TP Cần Thơ nằm đất có nguồn gốc phù sa sông Mekong bồi đắp đƣợc bồi lắng thƣờng xuyên qua dòng nƣớc sông Hậu Bên cạnh đó, có cồn cù lao sông nhƣ Cồn Ấu, Cồn Khƣơng, Cù lao Tân Lập Ngoài ra, nằm cạnh sông lớn nên Cần Thơ có hệ thống sông ngòi chằng chịt với 158 sông, rạch lớn nhỏ phụ lƣu sông Hậu sông Cần Thơ qua mạng lƣới nối thành mạng đƣờng thủy Cần Thơ có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, bảo, mùa lạnh Mùa mƣa kéo dài từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 tới tháng năm sau, nhiệt độ trung bình khoảng 28oC, lƣợng mƣa trung bình đạt 1600mm Cần Thơ giáp với tỉnh; An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang Với thuận lợi điều kiện tự nhiên sẳn có giúp cho Cần Thơ ngày đa dạng loại hình du lịch phát triển 4.3.2.3 Môi trƣờng kinh tế Năm 2015 kinh tế giới nằm đà suy thoái lạm phát, hệ thống ngân hàng tan rã Do đo, kinh tế Việt Nam gặp không khó khăn làm ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, có Khách sạn Ninh Kiều Tuy nhiên, bị ảnh hƣởng nhƣ nhƣng tốc độ tăng trƣởng GDP ngành dịch vụ tăng qua năm cụ thể: Tổng sản phẩm nƣớc (GDP) năm 2015 ƣớc tính tăng 6,68% so với năm 2014, quý I tăng 6,12%; quý II tăng 6,47%; quý III tăng 6,87%; quý IV tăng 7,01% Mức tăng trƣởng năm cao mục tiêu 6,2% đề cao mức tăng năm từ 2011-2014, cho thấy kinh tế phục hồi rõ nét Trong mức tăng 6,68% toàn kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,41%, thấp mức 3,44% năm 2014, đóng góp 0,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 9,64%, cao nhiều mức tăng 6,42% năm trƣớc, đóng góp 3,2 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,33%, đóng góp 2,43 điểm phần trăm (Tổng cục thống kê Việt Nam, 2013 -2015) Tốc độ tăng trƣởng GDP TP Cần Thơ qua năm nhƣ sau: năm 2013 đạt 11, 67%, năm 2014 12,055, năm 2015 12, 5% (Tổng cục thống kê Thành phố Cần Thơ, 2013 – 2015) Tốc độ tăng trƣởng GDP Cần Thơ tăng qua năm, cho thấy thành phố hƣởng ứng ban hành nhiều sách ổn định kinh tế có hiệu Tóm lại, qua việc phân tích kinh tế Việt Nam kinh tế Cần Thơ cho thấy việc suy thoái ngân hàng ảnh hƣởng đến lƣợng khách du lịch quốc tế khách du lịch thắt chặc chi tiêu lựa chọn điểm du lịch hơn,…, đƣợc xem thách thức Khách sạn Ninh Kiều Đồng thời, qua xác định đƣợc hội, tình hình làm phát giảm rõ năm gần đây, nhà nƣớc có sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động 4.3.2.4 Chính trị - pháp luật Thành phố Cần Thơ thủ phủ miền tây trung tâm kinh tế ĐBSCL, nơi có kinh tế phát triển vùng, vậy, yếu tố trị - pháp luật đƣợc coi trọng thực nghiêm túc, chấp hành thực tốt pháp luật GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 38 SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 Nhìn chung năm gần đây, tình hình trị - pháp luật địa bàn ổn định, biến động đáng kể Hiện nay, thành phố Cần Thơ tập trung xây dựng phƣờng văn hóa Tình hình trị - pháp luật đƣợc giữ vững, trị ổn định điều kiện thuận lợi để đầu tƣ kinh doanh, du khách an tâm đến tham quan du lịch Đó hội cho dịch vụ du lịch địa bàn phát triển Khách sạn Ninh Kiều nói riêng 4.3.2.5 Cơ sở hạ tầng Đường Các tuyến đƣờng lớn chạy qua tỉnh quốc lộ 1A, quốc lộ 91, quốc lộ 80, đƣờng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Đặt biệt, cầu Cần Thơ để tiện lƣu thông thay phải chờ đợi qua phà Đường không: Sân bay Trà Nóc, hoạt động nối dài tuyến nƣớc Đường thủy: Có cụm cảng lớn nhƣ cảng Cái Cui, trung tâm giao thông thủy vùng Nam Bộ Điện, nước: Cần Thơ có nhà máy điện Trà Nóc có công suất 200MW xây dựng thêm trung tâm điện lực Ô Môn có công suất 2800MW 4.4 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT 4.4.1 Phân tích ma trận Swot Điểm mạnh - Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ có vị trí nằm cạnh ven sông mekong, vị trí đẹp thuận lợi Khách sạn nằm trung tâm thành phố, gần bến Ninh Kiều với khu vui chơi, giải trí, trung tâm thƣơng mại Cái Khế, khu vực hành nhà nƣớc, quan, doanh nghiệp không thuận tiền cho khách tham quan mua sắm mà cho đối tƣợng khách công tác, tham gia hội nghị, hội thảo - Giá hợp lý so với đối thủ cạnh tranh tiêu chuẩn - Chất lƣợng sở vật chất kỹ thuật tốt - Ban quản lý có nhiều kinh nghiệm Có nhiều năm kinh nghiệm ban quản lý tích lũy đƣợc nhiều kinh nghiệm quý báu thực tốt công tác quản lý nhân sự, chi phí hoạt động, kịp thời đề chiến lƣợc phát triển phù hợp với tình hình hoạt động khách sạn - Phong cách phục vụ nhân viên tốt - Xây dựng đƣợc mối quan hệ tốt với nhà cung ứng - Tạo dựng đƣợc uy tín với khách hàng Trong thời gian vừa qua, khách sạn Ninh Kiều cố gắng nhằm đáp ứng đến mức tốt nhu cầu đối tƣợng khách hàng Vì góp phần thuận lợi cho hoạt động khách sạn tƣơng lai, vừa giữ chân khách hàng cũ, vừa tìm them đƣợc khách hàng nhờ giới thiệu khách hàng cũ Điểm yếu - Chƣa có phận marketing riêng dẫn dến hoạt động marketing đƣợc tiến hành chƣa hiệu quả, chƣa tạo đƣợc dấu ấn lòng khách hàng làm giảm khả cạnh tranh so với đối thủ GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 39 SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 - Các hoạt động quảng cáo khuyến ít, vào gian thấp điểm, chƣa kích thích đƣợc nhu cầu sử dụng dịch vụ khách hàng - Khả nghiên cứu phát triển hạn chế - Dịch vụ bổ sung chƣa đa dạng hấp dẫn khách hàng Cơ hội - Ngành du lịch Cần Thơ phát triển mạnh hai loại hình du lịch: du lịch Mice du lịch sinh thái Loại hình du lịch sinh thái tiếp tục lên thời gian tới xu hƣớng ngƣời muốn tìm sống thiên nhiên lành sau áp lực sống tạm tránh khỏi môi trƣờng sống ngày ô nhiễm nặng nề thành thị - Thành phố Cần Thơ nỗ lực thu hút đầu tƣ nhằm hoàn thiện sở hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung sở hạ tầng du lịch nói riêng - Kinh tế Cần Thơ ngày phát triển, đời sống ngƣời dân ngày đƣợc nâng cao điều kiện thu hút nhà đầu tƣ nƣớc đến tìm hiểu thị trƣờng, tang cƣờng hoạt động hợp tác làm ăn - Tăng cƣờng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho ngành du lịch thành phố Đe dọa - Sản phẩm du lịch Cần Thơ chƣa phong phú hấp dẫn du khách nƣớc trùng lắp với tỉnh khu vực Đồng sông Cửu Long - Cạnh tranh ngành kinh doanh lƣu trú ngày gay gắt - Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ môi trƣờng ngày đƣợc quan tâm với qui định việc quản lý kiểm tra sở kinh doanh ngày chặt chẽ Bảng 4.3: Phân tích ma trận SWOT Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ Các điểm mạnh (S) Vị trí thuận lợi Kinh nghiệm kinh doanh Giá hợp lý Chất lƣợng sở vật chất kỹ thuật tốt Phong cách phục vụ nhân viên tốt Ban quản lý giàu kinh nghiệm Có mối quan hệ tốt với nhà cung ứng Tạo đƣợc uy tín với khách hàng GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 40 Các điểm yếu (W) Chƣa có phận marketing riêng Ít hoạt động quảng cáo khuyến Khả nghiên cứu phát triển hạn chế Dịch vụ bổ sung chƣa đa dạng hấp dẫn SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 Các hội (O) Sự phát triển du lịch Mice du lịch sinh thái Hoàn thiện sở hạ tầng kinh tế - xã hội Tăng cƣờng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao Kinh tế Cần Thơ ngày phát triển Các đe dọa (T) Cạnh tranh ngành ngày gay gắt Sản phẩm du lịch Cần Thơ chƣa tạo đƣợc điểm nhấn Qui định vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ môi trƣờng ngày chặt chẽ Các chiến lƣợc S – O Các chiến lƣợc W – O S1, S2, S3, S4, S5 + O1, W2+O1, O2: chiến lƣợc O2, O3: chiến lƣợc mở quảng cáo khuyến rộng thị trƣờng S1, S2, S3, S4, S8 + O1, W4 + O1: chiến lƣợc O2: chiến lƣợc thâm phát triển sản phẩm nhập thị trƣờng Các chiến lƣợc S-T Các chiến lƣợc W – T S1, S2, S3, S4, S6 + T1: Chiến lƣợc cố kênh phân phối W1, W3 + T1: lập phận marketing để thu hút them khách hàng tang khả cạnh tranh với đối thủ 4.4.2 Phân tích nhóm chiến lƣợc đề xuất Nhóm chiến lƣợc S – O Chiến lƣợc mở rộng thị trƣờng: thời gian qua khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ tập trung nhiều vào thị trƣờng nội địa mà bỏ qua thị trƣờng khách quốc tế nhiều tiềm phát triển Cơ sở hạ tầng thành phố ngày hoàn thiện, sách dành cho nhà đầu tƣ có nhiều ƣu đãi góp phần thu hút không doanh nghiệp nƣớc vào hợp tác, mở hội phát triển hứa hẹn cho du lịch Mice Khách sạn Ninh Kiều với mạnh vị trí, giá cả, chất lƣợng phục vụ, tận dụng tốt hội để mở rộng thị trƣờng sang khách nƣớc mở rộng sang quận lân cận Chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng: khách sạn cần thâm nhập sâu vào thị trƣờng khách công vụ nội địa, dựa vào mối quan hệ với khách hàng cũ mà tồn đƣợc cần tìm kiếm them nguồn khách công vụ từ quan, ban, ngành, doanh nghiệp tỉnh, thành khác Nhóm chiến lƣợc S-T Chiến lƣợc cố kênh phân phối: để giảm sức ép từ đối thủ cạnh tranh, khách sạn tìm kiếm nguồn khách thong qua việc tang cƣờng mối lien kết với công ty, đại lý lữ hành Hiện nay, công ty lữ hành dành quan tâm, đầu tƣ vào lĩnh vực du lịch mice loại hình mang đến nguồn thu lớn (cao gấp lần loại hình du lịch khách), khách sạn Ninh Kiều ký hợp đồng với công ty để họ phân phối khách mice (khách công vụ) đến lƣu trú khách sạn Bên cạnh đó, công ty lữ hành có GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 41 SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 thể phân phối them lƣợng khách du lịch cho khách sạn vào thời gian thấp điểm từ tháng đến tháng (đây khoảng thời gian đối tƣợng khách công vụ nhƣng lại thời gian để khách du lịch) để góp phần tang suất hoạt động khách sạn Nhóm chiến lƣợc W-O: Chiến lƣợc quảng cáo khuyến mãi: với hội thị trƣờng du lịch Cần Thơ có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển thời gian tới, khách sạn Ninh Kiều nên tăng cƣờng hoạt động quảng cáo khuyến để tạo dựng hình ảnh long khách hàng đồng thời giữ chân đƣợc khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn Chiến lƣợc sản phẩm: dịch vụ bổ sung khách sạn Ninh Kiều so với đối thủ cạnh tranh để tận dụng tốt hội thị trƣờng du lịch Cần Thơ phát triển nhƣ khách sạn nên tìm hiểu phát triển thêm dịch vụ nhằm thu hút khách hàng Nhóm chiến lƣợc W-T: Trƣớc nguy đối thủ cạnh tranh ngày tăng số lƣợng chất lƣợng phục vụ, khách sạn phải quan tâm nhiều đến công tác marketing nhằm quảng bá hình ảnh đến khách hàng tang khả cạnh tranh với đối thủ Việc thành lập phận marketing hỗ trợ cho khách sạn công tác nghiên cứu thị trƣờng, tìm hiểu nắm bắt đƣợc nhu cầu khách hàng tại, phát thị trƣờng khách hàng tiềm năng, nghiên cứu đề hoạt động xúc tiến hiệu phù hợp với giai đoạn kinh doanh khách sạn, nắm bắt thong tin đối thủ cạnh tranh… 4.5 LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO KHÁCH SẠN NINH KIỀU 4.5.1 Giải pháp marketing cho khách sạn 4.5.1.1 Sản phẩm Dịch vụ lƣu trú - Thời gian qua khách sạn Ninh Kiều cung cấp dịch vụ lƣu trú với chất lƣợng tốt, cần tiếp tục phát huy mạnh Để góp phần nâng cao thỏa mãn khách hàng, khách sạn thực thêm số biện pháp sau: + Đối với khách quen: khách sạn nên đặt thêm vào phòng khách hay hai loại trái tƣơi miễn phí khách đên lƣu trú Nhân viên nên ghi nhớ số thói quen vị khách than thuộc để phục vụ theo mong muốn họ Điều thể quan tâm khách sạn đến cá nhân khách hàng khách hàng cảm thấy thích thú + Tại phận sảnh: Khách sạn nên đặt thêm tờ báo hàng ngày cho khách đọc đa số khách hàng khách sạn Ninh Kiều khách doanh nhân, cán bộ, công chức vị trí khách sạn nằm gần trụ sở, quan nhà nƣớc, trung tâm thành phố khách nƣớc Để dần hoàn thiện sản phẩm mình, Ninh Kiều Hotel nên thiết kế phiếu điều tra thu thập ý kiến khách hàng đặt phòng khách Sau khách rời khỏi khách sạn, nhaan viên phận buồng dọn phòng thu lại phiếu cho phận lễ tân GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 42 SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 Dịch vụ ăn uống - Bộ phận bếp nên thƣờng xuyên nghiên cứu chế biến thêm ăn mang đặc trƣng vùng quê sông nƣớc bổ sung vào thực đơn, nên ăn theo công thức riêng phận bếp nhà hàng Nesta nhằm tạo nên nét khác biệt hóa cho sản phẩm ăn uống - Xây dựng thực đơn riêng cho ngày liên tục, thực đơn không qua 35% ăn trùng với Buffer cho khách, ăn thông dụng trùng Bên cạnh dó, khách sạn thuê sinh viên trƣờng trung cấp du lịch, cao đẳng chuyên ngành du lịch thực thêm tour tham quan vòng quanh thành phố vào buổi tối dành cho khách hàng Hoạt động vừa tạo điều kiện cho sinh viên thực tập ngành học vừa giúp cho khách hàng giảm khoảng thời gian trống hoạt động thú vị 4.5.1.2 Giá - Mức giá khách sạn đƣa tƣơng đối hợp lý hoàn toàn có khả cạnh tranh với sở lƣu trú khác địa bàn thành phố Cần Thơ Tuy nhiên, khách sạn nên có điều chỉnh giá linh động để phù hợp với giai đoạn hoạt động: - Giảm giá vào thời gian thấp điểm ( tháng đến tháng 9) nhằm tang công suất hoạt độngc khách sạn - Giảm giá vào kiện đặt biệt nhƣ ngày thành lập khách sạn, ngày Quốc Khánh - Giảm giá mạnh từ 20% - 30% với công ty du lịch tùy theo uy tín vị công ty thƣơng trƣờng Giảm 10% - 20% với công ty để mở rộng mối quan hệ hợp tác công ty nhằm tạo đầu cho sản phẩm Áp dụng mức giá ƣu đãi với đối tƣợng khách quen hay khách có thời gian lƣu trú dài hạn nhằm tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng 4.5.1.3 Chiêu thị - Lập website riêng để cung cấp cho khách hàng thông tin khách sạn nhƣ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ khách sạn cung cấp, mức giá đồng thời cung cấp cho khách hàng chức đăng ký trực tuyến - Việc liên kết với công ty du lịch công ty khác chƣa đƣợc đẩy mạnh Nhà nƣớc thực sách mở cửa không lâu, ảnh hƣởng chế độ tự cung tự cấp, Khách sạn Ninh Kiều thuộc công ty 622 công ty Quân khu ảnh hƣởng tƣ tƣởng “Tự thân vận động” Mặc khác, du lịch Cần Thơ phát triển gần nên lƣợng khách nƣớc nhiều Ninh kiều muốn giữ vững vị trí thị trƣờng phải tăng cƣờng, mở rộng mối liên kết với công ty du lịch để tạo đầu - Viết thƣ ngỏ gửi đến công ty, doanh nghiệp lớn địa bàn thành phố Cần Thơ để tìm kiếm khách hàng công ty, doanh nghiệp thƣờng xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, hợp tổng kết cuối năm, liên hoan cho nhân viên,… nguồn khách mice đầy tiềm 4.5.1.4 Phân phối - Phân phối qua công ty du lịch liên kết liên kết nhƣ: Viettravel, Sai Gon tourist,… GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 43 SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 - Thông qua công ty lớn thƣờng tổ chức hội thảo, hội nghị mà khách liên kết liên kết tƣơng lai Để đạt đƣợc mối liên kết khách sạn có sách giảm giá kèm theo tùy thuộc vào tình hình vị công ty 4.5.2 Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều 4.5.2.1 Kế hoạch chi phí marketing Sau đề chiến lƣợc giải pháp cụ thể cho hoạt động marketing khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ, dựa sở tham khảo mức giá từ số công ty thiết kế website, bƣu điện, photo, em dự kiến mức chi phí sử dụng cho hoạt động marketing nhƣ sau: Bảng 4.4: Kế hoạch chi phí Marketing Hoạt động Quảng cáo internet Thƣ ngỏ Tập gấp Quà lƣu niệm, tặng phiếu sử dụng dịch vụ Lập phận Marketing Số lƣợng dự kiến 1.000 thƣ ngỏ 1.000 Thành tiền (1.000đồng) 5.000.000 9.000.000 3.000.000 10.00.000 15.00.000 Chi phí cho hoạt động bổ sung khác Tổng cộng 10.000.000 52.00.000 Qua bảng ta thấy tổng chi phí để thực kế hoạch marketing cho năm 2017 gần 52.000.000 đồng 4.5.2.2 Kế hoạch thực marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Bảng 4.5: Phân công thực kế hoạch Thời gian Từ ngày 15/04/2017 đến 01/06/2017 Công việc -Phát 10 ngàn brochure - Gữi thƣ ngỏ đến số doanh nghiệp, công ty du lịch, lữ hành HCM ĐBSCL - Treo 10 banner cổng vào khách sạn, nhà hàng số tuyến đƣờng lớn Cần Thơ - Đăng ký quảng cáo internet cho năm GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 44 Ngƣời thực - Thuê ngƣời thực - Nhân viên lễ tân -Nhân viên tổ kỹ thuật bảo vệ - Nhân viên phòng tổ chức hành SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 Từ 15/07 đến 20/08 Từ 15/10 đến 20/11 Từ 15/12 đến 15/01 - Khuyến mãi: Tặng nón du lịch, áo logo khách sạn, thẻ khách hàng thân thiết -Phát 10.000 brochure - Treo 10 banner cổng khách sạn, nhà hàng số tuyến đƣờng lớn Cần Thơ - Khuyến mãi: Tặng nón, ly, áo thun có logo khách sạn, tặng phiếu sử dụng dịch vụ -Phát 10 ngàn brochure - Gữi thƣ ngỏ đến số doanh nghiệp, công ty du lịch, lữ hành HCM ĐBSCL - Treo 10 banner cổng vào khách sạn, nhà hàng số tuyến đƣờng lớn Cần Thơ - Đăng ký quảng cáo internet cho năm - Khuyến mãi: Tặng nón du lịch, áo logo khách sạn, thẻ khách hàng thân thiết -Phát 10.000 brochure - Treo 10 banner cổng khách sạn, nhà hàng số tuyến đƣờng lớn Cần Thơ - Khuyến mãi: Tặng nón, ly, áo thun có logo khách sạn, tặng phiếu sử dụng dịch vụ - Thuê ngƣời thực - Nhân viên tổ kỹ thuật bảo vệ Nhân viên tiếp tân - Thuê ngƣời thực - Nhân viên lễ tân -Nhân viên tổ kỹ thuật bảo vệ - Nhân viên phòng tổ chức hành - Thuê ngƣời thực - Nhân viên tổ kỹ thuật bảo vệ - Nhân viên tiếp tân 4.5.3 Tóm tắt chƣơng Phân tích tiêu tài chính, đánh giá phận hoạt động khách sạn Ninh Kiều Phân tích môi trƣờng kinh doanh doanh nghiệp, từ đƣa điểm mạnh, điểm yếu khách sạn nắm đƣợc hội đe dọa nhằm hạn chế đƣợc nguy xảy Từ hình thành ma trân SWOT, QSPM Thiết lập mục tiêu kế hoạch marketing Đồng thời tổ chức thực chƣơng trình hoạt động marketing GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 45 SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Với tiềm du lịch sẳn có, du lịch đƣợc sem ngành kinh tế mũi nhọn đất nƣớc Sự phát triển du lịch kéo theo ngành khác phát triển Thấy đƣợc lợi ích mà ngành du lịch mang lại, nhà nƣớc có nhiều sách đặt biệt đẻ ƣu tiên phát triển du lịch Cần Thơ đƣợc xem thủ phủ miền Tây Nam Bộ có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch Do tạo hội lớn cho lĩnh vực kinh doanh khách sạn phát triển Khách sạn Ninh Kiều có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh khách sạn – nhà hàng dầm có thƣơng hiệu riêng đƣợc khẳng định đánh giá tốt từ phía khách hàng Tuy nhiên bên khách sạn nhiều mặt thiếu sót nên dịch vụ chƣa phát huy tốt khách sạn chƣa có sách giữ chân khách hàng Bên cạnh thuận lợi mà môi trƣờng mang lại có số khó khan Với sách khuyến khích, kêu gọi đầu tƣ nhà nƣớc lĩnh vực xây dựng sở lƣu trú tầm cở quốc tế, nhiều nhà đầu tƣ nhảy vào kinh doanh loại hình tƣơng lai, cạnh tranh ngày gây gắt Do khách sạn Ninh Kiều muốn đứng vững thị trƣờng giữ đƣợc vị nhƣ đòi hỏi phải nổ lực hoàn thiện mặt có chiến lƣợc để nâng cao chất lƣợng hình tƣợng khách hàng, cho khách hàng thấy họ xứng đáng đƣợc nhận với đồng tiền bỏ lƣu trú khách sạn 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Kiến nghị với Khách sạn Ninh Kiều Khách sạn nên thành lập phận nghiên cứu phát triển dịch vụ khách sạn để tạo điều kiện tốt áp dụng công nghệ đại, tiên tiến lĩnh vực khách sạn Và phận marketing riêng để thực tốt công tác marketing, nắm bắt tình hình, khai thác nhu cầu khách hàng nhằm thu hút lƣợng khách nội địa cho khách sạn Khách sạn nên có chiến lƣợc quảng bá thƣơng hiệu, xây dựng hình ảnh thƣơng hiệu gần gủi với khách hàng thong qua trang báo: Báo Cần Thơ, Cục Du lịch Cần Thơ, thành lập địa facebook, fanpage,… thông qua đó, để giới thiệu chƣơng trình khuyến hấp dẫn, quà,… nhắc nhở khách hàng nhớ đến Khách sạn Ninh Kiều GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 46 SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 Khách sạn nên có sách tìm kiếm khách hàng giữ chân khách hàng cũ Đối với đối tác liên kết với khách sạn nên thƣờng xuyên thăm hỏi tình hình hoạt động, sách hoa hồng, ƣu đãi họ Cuối cùng, khách sạn nên tạo mối quan hệ tốt với nguồn cung cấp vốn, để đáp ứng nguồn vốn mạnh, tăng cƣờng cạnh tranh giá so với đối thủ, đồng thời để mở rộng hoạt động kinh doanh cho khách sạn 5.2.2 Kiến nghị với TP Cần Thơ Sở Thể thao – Du lịch Thành phố Cần Thơ nên liên kết với khách sạn để tổ chức hội thảo, hội nghị để hoạch định, tổ chức góp phần phát triển hệ thống khách sạn TP Cần Thơ cần tạo sở hạ tầng mạnh hơn, tạo công tác thuận lợi cho việc lại vùng thành phố, vùng có doanh lam thắng cảnh Thƣờng xuyên tăng cƣờng đầu tƣ phát triển dịch vụ, vui chơi giải trí, tạo cảnh quan xanh, đẹp cho Thành phố GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 47 SVTH: Hồ Kim Chăm Lập kế hoạch Marketing cho Khách sạn Ninh Kiều Cần Thơ năm 2017 TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Minh Sang, (2012) Tài liệu giảng dạy Quản trị marketing, Đại Học Tây Đô Nguyễn Thị Liên Hiệp, ThS Phạm Văn Nam.2006 Chiến lƣợc & sách kinh doanh Hà Nội NXB Lao Động Trần Trí Lực, Hoạch định chiến lƣợc marketing cho khách sạn Ninh Kiều từ năm 2013 – 2017 Luận văn tốt nghiệp cử nhân kinh tế, hệ Đại học, Trƣờng Đại Học Tây Đô Website tham khảo: http://cantho.gov.vn/wps/portal/sovhttdl/ http://www.baocantho.com.vn/ http://www.baomoi.com/tag/c%E1%BA%A7n-th%C6%A1.epi www.ninhkieuhotel.com www.tourdulich.com GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc 48 SVTH: Hồ Kim Chăm
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận lập kế hoạch marketing cho khách sạn ninh kiều 2 cần thơ , Niên luận lập kế hoạch marketing cho khách sạn ninh kiều 2 cần thơ , Niên luận lập kế hoạch marketing cho khách sạn ninh kiều 2 cần thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay