Niên luận đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của trường đại học tây đô

109 175 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:15

Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô LỜI CÁM ƠN  Tôi xin cảm ơn đến tất thầy cô Khoa Quản trị Kinh doanh tất thầy cô tận tụy chăm lo cho sinh viên, cảm ơn đến thầy cô mà Trƣờng thỉnh giảng, nghề nghiệp trồng ngƣời mà thầy cô không ngại đƣờng xa để giúp sinh viên có kiến thức ngành chia sẻ kinh nghiệm sống mà thầy cô trải nghiệm Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô lao công, bác bảo vệ giúp cho khuôn viên trƣờng đẹp, phòng lớp ngăn nắp, sẽ, an toàn Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Võ Minh Sang trực tiếp hƣớng dẫn em thực chuyên đề Thầy ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giải đáp cặn kẽ thắc mắc Em đƣợc biết đƣợc Thầy hƣớng dẫn niềm may mắn em Một lần em chân thành cảm ơn Thầy Cần Thơ, ngày tháng 11 năm 2016 Sinh viên thực Châu Trung Kiên GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang i Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan đề tài công trình nghiên cứu thực cá nhân, đƣợc thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết dƣới hƣớng dẫn Thầy Võ Minh Sang Các số liệu thu thập kết phân tích đề tài hoàn toàn trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày tháng 11 năm 2016 Sinh viên thực Châu Trung Kiên GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang ii Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN  Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2016 Giảng viên hƣớng dẫn ThS Võ Minh Sang GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang iii Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô MỤC LỤC  CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.3.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 1.3.2 Phƣơng pháp chọn mẫu 1.3.3 Phƣơng pháp phân tích liệu 1.4 Đối tƣợng - phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.6 Bố cục nội dung nghiên cứu CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TRƢỜNG 2.2 Cơ cấu tổ chức nhân 2.2.1 Hội đồng sáng lập 2.2.5 Đội ngũ giảng viên 2.2.6 Đơn vị trực thuộc 2.2.6.1 Khoa 2.2.6.2 Phòng ban – trung tâm 2.2.6.3 Đoàn thể 10 2.3 Lĩnh vực Đào tạo 10 2.4 Cơ sở vật chất 11 2.5 Sứ mệnh 14 2.6 Tầm nhìn đến 2020 14 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang iv Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 16 3.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 16 3.1.1 Dịch vụ 16 3.1.1.1 Định nghĩa dịch vụ 16 3.1.1.2 Đặc điểm dịch vụ 16 3.2 Chất lƣợng giáo dục 17 3.3 Chất lƣợng dịch vụ 19 3.4 Đo lƣờng chất lƣợng giáo dục 21 3.5 Sự hài lòng khách hàng 24 3.6 Quan hệ chất lƣợng dịch vụ hài lòng khách hàng 24 3.7 Các nghiên cứu liên quan 25 3.8 Mô hình nghiên cứu giả thuyết 26 CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 4.1.1 Phƣơng pháp đƣợc sử dụng 29 4.1.1 Thang đo 29 4.2 Phƣơng pháp chọn mẫu 30 4.2.1 Cỡ mẫu 30 4.2.2 Phƣơng pháp chọn mẫu 30 4.2.3 Phƣơng pháp thu nhập liệu 30 4.3 Phƣơng pháp xử lý, phân tích liệu 30 CHƢƠNG 5: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ 32 5.1 Giới thiệu thông tin đáp viên 32 5.1.1 Thống kê giới tính đáp viên 32 5.1.1 Thống kê ngành học đáp viên 32 5.1.1 Thống kê khóa học đáp viên 33 5.1.1 Thống kê bậc đào tạo đáp viên 34 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang v Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô 5.2 Thực trạng hài lòng 34 5.2.1 Thống kê kết học tập đáp viên 34 5.2.2 Thống kê việc biết đến trƣờng từ nguồn đáp viên 35 5.2.3 Thống kê hoàn cảnh kinh tế gia đình đáp viên 36 5.2.4 Thống kê việc cảm nhận học phí đáp viên 36 5.2.5 Thống kê chi tiêu trung bình tháng đáp viên 37 5.3 Kiểm định Cronbach’s Alpha 37 5.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 39 5.5 Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 46 5.6 Phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) 56 5.7 Kiểm định giá trị trung bình 62 5.7.1 Kiểm định trung bình mẫu độc lập 62 5.7.2 Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng kết học tập với chi tiêu trung bình tháng 63 5.8 Kiểm định mối quan hệ giới tính kết học tập 64 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 65 6.1 Kết nghiên cứu 65 6.2 Các kiến nghị 66 6.3 Các hạn chế đề xuất hƣớng nghiên cứu 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang vi Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô MỤC LỤC BẢNG  Bảng 2.1: Hội đồng khoa học đào tạo Bảng 3.1 Kế thừa nhân tố mô hình đề xuất: 27 Bảng 5.1: Thống kê bậc đào tạo đáp viên 34 Bảng 5.2: Thống kê kết học tập đáp viên 34 Bảng 5.3: Thống kê việc biết đến trƣờng từ nguồn đáp viên 35 Bảng 5.4: Thống kê hoàn cảnh kinh tế gia đình đáp viên 36 Bảng 5.5: Thống kê việc cảm nhận học phí đáp viên 36 Bảng 5.6: Thống kê chi tiêu trung bình tháng đáp viên 37 Bảng 5.7: Kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo chất lƣợng đào tạo 37 Bảng 5.8: Bảng Cronbach Alpha thang đo hài lòng 39 Bảng 5.9: Bảng KMO and Bartlett's Test EFA lần đầu 39 Bảng 5.10: Bảng Total Variance Explained EFA lần đầu 40 Bảng 5.11: Bảng Pattern Matrixa EFA lần đầu 41 Bảng 5.12: Bảng KMO and Bartlett's Test EFA lần cuối 42 Bảng 5.13: Bảng Total Variance Explained EFA lần cuối 42 Bảng 5.14: Bảng Pattern Matrixa EFA lần cuối 44 Bảng 5.15: Các trọng số chƣa chuẩn hóa CFA 48 Bảng 5.16: Các trọng số chuẩn hóa CFA 49 Bảng 5.17: Hiệp phƣơng sai 50 Bảng 5.18: Kết hệ số tƣơng quan 51 Bảng 5.19: Phƣơng sai 52 Bảng 5.20: Kết hệ số biến thiên mô hình R2 53 Bảng 5.21: Bảng CMIN 54 Bảng 5.22: Bảng RMR, GFI 54 Bảng 5.23: Bảng Baseline Comparisons 54 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang vii Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô Bảng 5.24: Bảng RMSEA 55 Bảng 5.25: Kết kiểm định thang đo 55 Hình 5.5: Mô hình SEM 56 Bảng 5.26: Kết sô chƣa chuẩn hóa 57 Bảng 5.27: Kết số chuẩn hóa 58 Bảng 5.28: Kết hiệp phƣơng sai 59 Bảng 5.29: Kết hệ số tƣơng quan 60 Bảng 5.30: Kết hệ số biến thiên mô hình (R2) 61 Bảng 5.31: Kết thống kê trung bình 62 Bảng 5.32: Kết kiểm định trung bình mẫu 62 Bảng 5.33: Kiểm định ANOVA chiều 63 Bảng 5.33: Kiểm định bảng chéo 64 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang viii Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô MỤC LỤC HÌNH  Hình 2.1: Các phòng ban trực thuộc trƣờng Hình 2.2: Một số hình ảnh trƣờng 13 Hình 3.1: Mô hình chất lƣợng dịch vụ 20 Hình 3.2: Mô hình chất lƣợng dịch vụ thỏa mãn khách hàng 25 Hình 3.3: Mô hình chất lƣợng dịch vụ thỏa mãn khách hàng khu vui chơi giải trí trời TP.HCM 26 Hình 3.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất 27 Hình 4.1: Tiến độ phƣơng pháp thực nghiên cứu 29 Hình 5.1: Thống kê ngành học đáp viên 32 Hình 5.2: Thống kê khóa học đáp viên 33 Hình 5.3: Mô hình CFA ban đầu (chƣa đạt yêu cầu) 46 Hình 5.4: Mô hình CFA chuẩn hóa (đạt yêu cầu) 47 Hình 5.5: Mô hình SEM 56 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang ix Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô DANH MỤC VIẾT TẮT  Từ viết tắt Giải thích CB Cơ CLDV Chất lƣợng dịch vụ ĐBSCL Đồng sông cửu long ĐHTĐ Đại học Tây Đô HĐSL Hội đồng sáng lập HT Hiệu trƣởng KT – CN Kỹ thuật – công nghệ KT – TCNH Kế toán – Tài ngân hàng NV Ngữ văn QTKD Quản trị kinhdoanh SHUD Sinh học ứng dụng GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang x Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô 20 ,253 ,816 95,673 21 ,210 ,677 96,350 22 ,186 ,598 96,949 23 ,171 ,551 97,500 24 ,153 ,495 97,995 25 ,150 ,485 98,480 26 ,131 ,423 98,903 27 ,117 ,378 99,280 28 ,088 ,285 99,565 29 ,077 ,250 99,815 30 ,039 ,126 99,941 31 ,018 ,059 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Bảng 25 DU2 DU3 DU4 DU5 DU6 DU8 DU1 HP4 HP1 HP3 HP2 TC4 PV1 PV6 PV5 PV2 PV4 PV7 PV3 TC2 TC1 TC5 TC3 GV2 ,882 ,826 ,815 ,684 ,636 ,635 ,623 Pattern Matrixa Factor ,509 ,908 ,896 ,894 ,636 GVHD: Th.S Võ Minh Sang ,831 ,817 ,737 ,659 ,506 ,853 ,744 ,692 ,509 ,881 Trang 85 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô GV4 ,798 GV5 ,705 GV1 ,682 GV3 HH1 HH4 HH3 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,819 ,722 ,706 - Kết lần Bảng 26 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity ,726 2009,00 df 435 Sig ,000 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 86 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô Bảng 27 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Factor Total Rotation Sums of Squared Loadingsa Cumulative Total % 30,496 6,055 42,106 5,738 50,438 4,160 56,764 5,405 61,187 5,272 64,877 4,332 67,425 2,958 % of Cumulative Total % of Variance % Variance 9,455 31,517 31,517 9,149 30,496 3,766 12,553 44,070 3,483 11,610 2,851 9,503 53,572 2,499 8,331 2,206 7,354 60,927 1,898 6,326 1,648 5,495 66,421 1,327 4,423 1,476 4,921 71,342 1,107 3,690 1,154 3,847 75,189 ,764 2,548 ,869 2,897 78,086 ,784 2,612 80,698 10 ,679 2,262 82,960 11 ,605 2,018 84,979 12 ,502 1,674 86,652 13 ,476 1,586 88,239 14 ,439 1,462 89,701 15 ,429 1,430 91,131 16 ,380 1,268 92,399 17 ,323 1,078 93,476 18 ,309 1,029 94,506 19 ,259 ,864 95,369 20 ,214 ,713 96,082 21 ,207 ,690 96,772 22 ,178 ,594 97,366 23 ,166 ,552 97,918 24 ,152 ,506 98,424 25 ,131 ,437 98,860 26 ,117 ,390 99,251 27 ,089 ,297 99,548 28 ,078 ,259 99,807 29 ,040 ,133 99,939 30 ,018 ,061 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 87 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô Bảng 28 ,899 ,863 ,811 ,698 ,615 ,597 Pattern Matrixa Factor DU2 DU3 DU4 DU5 DU1 DU6 PV6 ,927 PV1 ,832 PV5 ,762 PV2 ,681 PV7 ,629 PV4 ,565 PV3 ,500 HP4 ,888 HP3 ,880 HP1 ,745 TC2 ,821 TC1 ,720 TC5 ,673 TC3 ,514 GV2 ,874 GV4 ,767 GV5 ,663 GV1 ,630 GV3 HH3 HH1 HH4 HP2 TC4 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,536 ,689 ,640 ,625 ,732 - GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 88 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô - Kết lần Bảng 29 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig ,738 1870,96 406 ,000 Bảng 30 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Factor Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 9,063 3,612 2,834 2,183 1,597 1,476 1,108 ,863 ,716 ,640 ,588 ,498 ,457 ,438 ,404 ,369 ,323 ,299 ,258 ,212 ,200 ,178 ,165 ,138 ,131 % of Cumulative Variance % 31,253 31,253 12,454 43,707 9,774 53,481 7,528 61,009 5,508 66,517 5,090 71,606 3,820 75,427 2,974 78,401 2,468 80,868 2,207 83,076 2,027 85,103 1,718 86,821 1,574 88,395 1,510 89,905 1,392 91,298 1,272 92,570 1,112 93,682 1,032 94,714 ,890 95,603 ,730 96,334 ,691 97,025 ,615 97,639 ,569 98,208 ,476 98,685 ,451 99,136 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Total 8,759 3,337 2,483 1,874 1,282 1,108 ,745 % of Variance 30,202 11,505 8,563 6,462 4,420 3,819 2,568 Rotation Sums of Squared Loadingsa Cumulative Total % 30,202 6,142 41,707 5,583 50,270 4,174 56,732 5,375 61,152 4,729 64,971 4,088 67,539 1,571 Trang 89 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô 26 ,091 ,315 99,451 27 ,085 ,293 99,744 28 ,054 ,185 99,929 29 ,021 ,071 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Bảng 31 ,919 ,864 ,820 ,700 ,626 ,603 Pattern Matrixa Factor DU2 DU3 DU4 DU5 DU1 DU6 TC3 PV6 ,918 PV1 ,809 PV5 ,746 PV2 ,669 PV7 ,629 PV4 ,555 PV3 HP4 ,909 HP3 ,908 HP1 ,752 GV2 ,883 GV4 ,784 GV5 ,683 GV1 ,669 GV3 TC2 ,858 TC1 ,711 TC5 ,614 HH1 HH4 HH3 HP2 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations GVHD: Th.S Võ Minh Sang ,693 ,666 ,632 ,698 Trang 90 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô - Kết lần Bảng 32 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig ,726 1792,05 378 ,000 Bảng 33 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Factor Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8,621 3,554 2,820 2,112 1,569 1,476 1,094 ,860 ,692 ,607 ,573 ,496 ,456 ,412 ,397 ,347 ,303 ,286 ,239 ,212 ,180 ,165 ,144 ,133 ,091 % of Cumulative Variance % 30,790 30,790 12,693 43,482 10,073 53,555 7,544 61,099 5,604 66,703 5,270 71,974 3,909 75,882 3,072 78,954 2,470 81,424 2,168 83,592 2,046 85,638 1,771 87,408 1,628 89,036 1,470 90,507 1,418 91,925 1,238 93,163 1,080 94,243 1,021 95,264 ,855 96,119 ,756 96,875 ,642 97,518 ,590 98,107 ,515 98,622 ,474 99,096 ,326 99,422 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Total 8,318 3,287 2,467 1,797 1,247 1,108 ,719 % of Variance 29,708 11,740 8,812 6,416 4,453 3,959 2,569 Rotation Sums of Squared Loadingsa Cumulative Total % 29,708 5,866 41,447 5,638 50,259 3,945 56,675 4,333 61,129 4,633 65,087 3,753 67,657 1,558 Trang 91 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô 26 ,085 ,304 99,726 27 ,054 ,194 99,920 28 ,022 ,080 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Bảng 34 Pattern Matrixa Factor DU2 ,914 DU3 ,850 DU4 ,819 DU5 ,702 DU1 ,621 DU6 ,610 TC3 ,501 PV6 ,969 PV1 ,818 PV5 ,737 PV2 ,654 PV7 ,619 PV4 ,564 PV3 HP4 ,911 HP3 ,911 HP1 ,759 TC2 ,836 TC1 ,710 TC5 ,623 GV2 ,835 GV4 ,787 GV5 ,650 GV1 ,620 HH3 HH1 HH4 HP2 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations GVHD: Th.S Võ Minh Sang ,501 ,674 ,659 ,647 ,699 Trang 92 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô - Kết lần Bảng 35 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity ,714 1694,75 df 351 Sig ,000 Bảng 36 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadingsa Total 8,063 29,863 29,863 7,764 28,757 28,757 5,554 3,531 13,079 42,942 3,267 12,099 40,856 4,916 2,781 10,301 53,243 2,426 8,985 49,841 4,018 2,112 7,823 61,066 1,796 6,650 56,492 3,855 1,562 5,786 66,852 1,239 4,590 61,082 4,596 1,474 5,460 72,312 1,111 4,115 65,197 3,497 1,058 3,919 76,231 ,686 2,542 67,738 1,514 ,857 3,176 79,406 ,691 2,559 81,965 10 ,579 2,144 84,109 11 ,571 2,116 86,225 12 ,469 1,739 87,964 13 ,414 1,532 89,496 14 ,398 1,474 90,971 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 93 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô 15 ,358 1,327 92,297 16 ,344 1,275 93,573 17 ,296 1,097 94,670 18 ,273 1,009 95,679 19 ,237 ,878 96,557 20 ,197 ,728 97,285 21 ,171 ,634 97,918 22 ,159 ,587 98,506 23 ,137 ,506 99,012 24 ,098 ,363 99,374 25 ,090 ,334 99,708 26 ,056 ,208 99,916 27 ,023 ,084 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Bảng 37 DU2 DU3 DU4 DU5 DU1 DU6 TC3 PV6 PV1 PV5 PV2 PV7 PV4 HP4 HP3 HP1 TC2 TC1 ,913 ,845 ,821 ,687 ,634 ,609 ,511 Pattern Matrixa Factor ,902 ,828 ,695 ,639 ,603 ,568 GVHD: Th.S Võ Minh Sang ,908 ,904 ,735 ,842 ,694 Trang 94 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô TC5 ,602 GV2 ,830 GV4 ,784 GV5 ,657 GV1 ,642 HH1 HH3 HH4 HP2 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations - ,697 ,658 ,643 ,712 Kết lần Bảng 38 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity ,730 1581,54 df 325 Sig ,000 Bảng 39 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Factor Total 7,874 3,264 2,753 2,100 1,548 1,455 ,925 ,787 % of Cumulative Total % of Variance % Variance 30,286 30,286 7,550 29,040 12,555 42,841 2,986 11,487 10,588 53,429 2,383 9,167 8,075 61,504 1,763 6,781 5,952 67,456 1,206 4,637 5,598 73,054 1,049 4,035 3,559 76,614 3,027 79,640 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Rotation Sums of Squared Loadingsa Cumulative Total % 29,040 5,560 40,526 5,051 49,694 3,794 56,474 3,794 61,111 4,373 65,146 3,164 Trang 95 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô ,690 2,655 82,295 10 ,573 2,205 84,500 11 ,543 2,087 86,587 12 ,469 1,805 88,392 13 ,404 1,555 89,947 14 ,360 1,384 91,332 15 ,358 1,376 92,708 16 ,305 1,175 93,882 17 ,296 1,138 95,021 18 ,245 ,941 95,961 19 ,237 ,911 96,872 20 ,183 ,702 97,574 21 ,167 ,644 98,218 22 ,150 ,575 98,793 23 ,123 ,472 99,265 24 ,097 ,371 99,636 25 ,071 ,274 99,910 26 ,023 ,090 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Bảng 40 DU2 DU3 DU4 DU5 DU1 DU6 TC3 PV6 PV1 PV5 PV2 PV7 PV4 HP4 HP3 HP1 TC2 TC1 ,906 ,865 ,806 ,692 ,624 ,592 ,507 Pattern Matrixa Factor GVHD: Th.S Võ Minh Sang ,879 ,866 ,730 ,670 ,558 ,532 ,929 ,920 ,722 ,848 ,705 Trang 96 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô TC5 ,588 GV2 ,808 GV4 ,795 GV5 ,672 GV1 ,598 HH1 HH4 HH3 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations - ,734 ,713 ,521 Kết lần Bảng 41 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,760 1474,42 300 ,000 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Bảng 42 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Loadings Sums of Squared Loadingsa Total % of Cumulative Total Variance % % of Cumulative Variance % Total 7,431 29,725 29,725 7,110 28,440 28,440 5,049 3,238 12,953 42,678 2,961 11,846 40,286 4,947 2,722 10,886 53,565 2,356 9,424 49,710 3,769 2,047 8,187 61,751 1,714 6,854 56,564 4,239 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 97 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô 1,511 6,042 67,793 1,163 4,651 61,215 3,105 1,421 5,685 73,478 1,033 4,134 65,349 3,219 ,918 3,672 77,150 ,786 3,145 80,296 ,616 2,463 82,759 10 ,565 2,260 85,019 11 ,531 2,123 87,142 12 ,443 1,774 88,916 13 ,388 1,551 90,467 14 ,360 1,438 91,905 15 ,327 1,307 93,212 16 ,305 1,219 94,431 17 ,271 1,086 95,517 18 ,244 ,978 96,495 19 ,192 ,770 97,265 20 ,174 ,697 97,962 21 ,151 ,604 98,565 22 ,126 ,505 99,070 23 ,110 ,442 99,511 24 ,096 ,384 99,895 25 ,026 ,105 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 98 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng sinh viên chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Tây Đô Bảng 43 ,894 ,830 ,817 ,699 ,628 ,588 Pattern Matrixa Factor DU2 DU3 DU4 DU5 DU1 DU6 PV6 ,884 PV1 ,871 PV5 ,734 PV2 ,672 PV7 ,555 PV4 ,534 HP4 ,935 HP3 ,926 HP1 ,716 GV4 ,797 GV2 ,795 GV5 ,680 GV1 ,607 TC2 TC1 TC5 HH1 HH4 HH3 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations GVHD: Th.S Võ Minh Sang ,846 ,708 ,511 ,730 ,720 ,525 Trang 99 [...]... tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lƣợng đào tạo của Trƣờng Đại học Tây Đô 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đo lƣờng mức độ hài lòng của SV đối với chất lƣợng đào tạo của trƣờng ĐHTĐ từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo của trƣờng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng về chất lƣợng đào tạo của trƣờng ĐHTĐ - Đo lƣờng mức độ hài lòng của. .. thiệu tổng quát về trƣờng Đại học Tây Đô Chƣơng 3: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu Chƣơng 4: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 5: Đánh giá mức độ hài lòng của SV đối với chất lƣợng đào tạo của trƣờng Đại học Tây Đô Chƣơng 6: Kết luận và kiến nghị GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 3 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lƣợng đào tạo của Trƣờng Đại học Tây Đô CHƢƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ TRƢỜNG... Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên 2.2.5 Đội ngũ giảng viên Đội ngũ giảng viên của Trƣờng với học hàm, học vị cao đảm bảo công tác giảng dạy và nghiên cứu Đội ngũ CB-NV có trình độ chuyên môn cao, quản lý chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình với sinh viên. .. Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lƣợng đào tạo của Trƣờng Đại học Tây Đô 2.2.4 Hội đồng khoa học và đào tạo Hội đồng khoa học và đào tạo là tổ chức tƣ vấn cho Hiệu trƣởng về: - Mục tiêu, chƣơng trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của trƣờng; - Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên Bảng... tích các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lƣợng đào tạo của trƣờng ĐHTĐ GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 2 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lƣợng đào tạo của Trƣờng Đại học Tây Đô - Mục tiêu 4: Dùng phƣơng pháp kiểm định ANOVA, kiểm định trung bình 2 mẫu độc lập để phân tích sự khác biệt trong đánh giá chất lƣợng đào tạo giữa các nhóm - Mục tiêu 5:... quả học tập của Sinh Viên từ năm 2013 – 2015 của trƣờng đại học Tây Đô để Phân tích thực trạng về chất lƣợng đào tạo của trƣờng ĐHTĐ - Mục tiêu 2: Dùng phƣơng pháp bảng tần số, thống kê mô tả để đo lƣờng mức độ hài lòng của SV đối với chất lƣợng đào tạo của trƣờng ĐHTĐ và đo lƣờng đƣợc chất lƣợng đào tạo của trƣờng hiện này nhƣ thế nào? - Mục tiêu 3: Dùng phƣơng pháp kiểm định độ tin cậy của thang đo. .. Sang Trang 14 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lƣợng đào tạo của Trƣờng Đại học Tây Đô giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trong chiến lƣợc phát triển bền vững của Trƣờng Xây dựng phát triển Trƣờng Đại học Tây Đô phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của thành phố Cần... tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lƣợng đào tạo của Trƣờng Đại học Tây Đô 3.5 Sự hài lòng của khách hàng Theo Oliver, sự hài lòng là phản ứng của ngƣời tiêu dùng đối với việc đƣợc đáp ứng những mong muốn Định nghĩa này có hàm ý rằng sự thỏa mãn chính là sự hài lòng của ngƣời tiêu dùng trong việc tiêu dùng sản phẩm hoặc dịch vụ dó nó đáp ứng 20 những mong muốn của họ, bao gồm cả mức. .. trƣờng đo lƣờng và đáp ứng kỳ vọng của sinh viên tốt hơn Với những căn cứ thực tế trên và mong muốn góp phần xây dựng nhà Từ đó, em đã quyết định chọn đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lƣợng đào tạo của Trƣờng Đại học Tây Đô Để đó là cơ sở để giúp nhà trƣờng điều chỉnh công tác quản lý và đào tạo cho phù hợp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo để khẳng định vị thế và uy tính của. .. chuyên viên TT Ngoại Ngữ - ThS Nguyễn Thị Diễm Thúy, Giám đốc - Tổng cộng có 2 chuyên viên và 2 nhân viên TT Tin Học - ThS Trịnh Huề, Giám đốc - Tổng cộng có 8 giảng viên, 4 chuyên viên và 1 nhân viên GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 9 Đề tài: Đo lƣờng mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lƣợng đào tạo của Trƣờng Đại học Tây Đô 2.2.6.3 Đo n thể Khối Đo n thể gồm có các bộ phận: - Đảng bộ - Công đo n
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của trường đại học tây đô , Niên luận đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của trường đại học tây đô , Niên luận đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của trường đại học tây đô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay