Niên luận đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của trường đại học tây đô

118 249 1
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:15

Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô MỤC LỤC  CHƯƠNG .4 2.1 Lịch sử hình thành 2.2.5 Đội ngũ giảng viên 2.2.6 Đơn vị trực thuộc 2.2.6.1 Khoa 2.2.6.2 Phòng ban – trung tâm CHƯƠNG .19 3.2 Chất lượng giáo dục 20 3.2.1 Định nghĩa 20 3.2.2 Đặc tính giáo dục .21 Hình 3.1: Mô hình chất lượng dịch vụ 22 3.4 Đo lường chất lượng giáo dục .23 3.5 Sự hài lòng khách hàng 25 3.6 Quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 26 Hình 3.2: Mô hình chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng .27 3.7 Các nghiên cứu liên quan .27 Hình 3.3: Mô hình chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng khu vui chơi giải trí trời TP.HCM 28 3.8 Mô hình nghiên cứu giả thuyết 28 Hình 3.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất 29 Bảng 3.1 Kế thừa nhân tố mô hình đề xuất: 29 CHƯƠNG .31 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 4.1 Thiết kế nghiên cứu 31 Hình 4.1: Tiến độ phương pháp thực nghiên cứu .31 CHƯƠNG .34 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ 34 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang i Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô Hình 5.1: Thống kê ngành học đáp viên 35 Bảng 5.1: Thống kê bậc đào tạo đáp viên 37 Bảng 5.2: Thống kê kết học tập đáp viên 37 Bảng 5.3: Thống kê việc biết đến trường từ nguồn đáp viên 38 Bảng 5.4: Thống kê hoàn cảnh kinh tế gia đình đáp viên 39 Bảng 5.5: Thống kê việc cảm nhận học phí đáp viên 39 Bảng 5.6: Thống kê chi tiêu trung bình tháng đáp viên 40 Bảng 5.13: Bảng Total Variance Explained EFA lần cuối 47 Bảng 5.14: Bảng Pattern Matrixa EFA lần cuối 49 Bảng 5.15: Các trọng số chưa chuẩn hóa CFA 55 Bảng 5.16: Các trọng số chuẩn hóa CFA .56 Bảng 5.17: Hiệp phương sai 57 Bảng 5.18: Kết hệ số tương quan 58 Bảng 5.19: Phương sai 58 Bảng 5.20: Kết hệ số biến thiên mô hình R2 59 Bảng 5.21: Bảng CMIN 61 Bảng 5.22: Bảng RMR, GFI 61 Bảng 5.23: Bảng Baseline Comparisons 61 Bảng 5.24: Bảng RMSEA .62 Bảng 5.25: Kết kiểm định thang đo 62 Hình 5.5: Mô hình SEM 64 Bảng 5.26: Kết sô chưa chuẩn hóa 66 Bảng 5.27: Kết số chuẩn hóa 67 Bảng 5.28: Kết hiệp phương sai 68 Bảng 5.29: Kết hệ số tương quan 69 Bảng 5.30: Kết hệ số biến thiên mô hình (R2) 70 Bảng 5.31: Kết thống kê trung bình .71 Bảng 5.32: Kết kiểm định trung bình mẫu 71 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang ii Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô Bảng 5.33: Kiểm định ANOVA chiều .72 5.8 Kiểm định mối quan hệ giới tính kết học tập .73 Bảng 5.33: Kiểm định bảng chéo 73 CHƯƠNG .74 6.1 Kết nghiên cứu 74 6.2 Các kiến nghị 75 6.3 Các hạn chế đề xuất hướng nghiên cứu 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 BẢNG CÂU HỎI .80 MỤC LỤC BẢNG  CHƯƠNG .4 CHƯƠNG .19 Hình 3.1: Mô hình chất lượng dịch vụ 22 Hình 3.2: Mô hình chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng .27 Hình 3.3: Mô hình chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng khu vui chơi giải trí trời TP.HCM 28 Hình 3.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất 29 Bảng 3.1 Kế thừa nhân tố mô hình đề xuất: 29 CHƯƠNG .31 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang iii Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 Hình 4.1: Tiến độ phương pháp thực nghiên cứu .31 CHƯƠNG .34 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ 34 Hình 5.1: Thống kê ngành học đáp viên 35 Bảng 5.1: Thống kê bậc đào tạo đáp viên 37 Bảng 5.2: Thống kê kết học tập đáp viên 37 Bảng 5.3: Thống kê việc biết đến trường từ nguồn đáp viên 38 Bảng 5.4: Thống kê hoàn cảnh kinh tế gia đình đáp viên 39 Bảng 5.5: Thống kê việc cảm nhận học phí đáp viên 39 Bảng 5.6: Thống kê chi tiêu trung bình tháng đáp viên 40 Bảng 5.13: Bảng Total Variance Explained EFA lần cuối 47 Bảng 5.14: Bảng Pattern Matrixa EFA lần cuối 49 Bảng 5.15: Các trọng số chưa chuẩn hóa CFA 55 Bảng 5.16: Các trọng số chuẩn hóa CFA .56 Bảng 5.17: Hiệp phương sai 57 Bảng 5.18: Kết hệ số tương quan 58 Bảng 5.19: Phương sai 58 Bảng 5.20: Kết hệ số biến thiên mô hình R2 59 Bảng 5.21: Bảng CMIN 61 Bảng 5.22: Bảng RMR, GFI 61 Bảng 5.23: Bảng Baseline Comparisons 61 Bảng 5.24: Bảng RMSEA .62 Bảng 5.25: Kết kiểm định thang đo 62 Hình 5.5: Mô hình SEM 64 Bảng 5.26: Kết sô chưa chuẩn hóa 66 Bảng 5.27: Kết số chuẩn hóa 67 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang iv Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô Bảng 5.28: Kết hiệp phương sai 68 Bảng 5.29: Kết hệ số tương quan 69 Bảng 5.30: Kết hệ số biến thiên mô hình (R2) 70 Bảng 5.31: Kết thống kê trung bình .71 Bảng 5.32: Kết kiểm định trung bình mẫu 71 Bảng 5.33: Kiểm định ANOVA chiều .72 Bảng 5.33: Kiểm định bảng chéo 73 CHƯƠNG .74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 BẢNG CÂU HỎI .80 MỤC LỤC HÌNH  GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang v Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô CHƯƠNG .4 CHƯƠNG .19 Hình 3.1: Mô hình chất lượng dịch vụ 22 Hình 3.2: Mô hình chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng .27 Hình 3.3: Mô hình chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng khu vui chơi giải trí trời TP.HCM 28 Hình 3.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất 29 Bảng 3.1 Kế thừa nhân tố mô hình đề xuất: 29 CHƯƠNG .31 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 Hình 4.1: Tiến độ phương pháp thực nghiên cứu .31 CHƯƠNG .34 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ 34 Hình 5.1: Thống kê ngành học đáp viên 35 Bảng 5.1: Thống kê bậc đào tạo đáp viên 37 Bảng 5.2: Thống kê kết học tập đáp viên 37 Bảng 5.3: Thống kê việc biết đến trường từ nguồn đáp viên 38 Bảng 5.4: Thống kê hoàn cảnh kinh tế gia đình đáp viên 39 Bảng 5.5: Thống kê việc cảm nhận học phí đáp viên 39 Bảng 5.6: Thống kê chi tiêu trung bình tháng đáp viên 40 Bảng 5.13: Bảng Total Variance Explained EFA lần cuối 47 Bảng 5.14: Bảng Pattern Matrixa EFA lần cuối 49 Bảng 5.15: Các trọng số chưa chuẩn hóa CFA 55 Bảng 5.16: Các trọng số chuẩn hóa CFA .56 Bảng 5.17: Hiệp phương sai 57 Bảng 5.18: Kết hệ số tương quan 58 Bảng 5.19: Phương sai 58 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang vi Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô Bảng 5.20: Kết hệ số biến thiên mô hình R2 59 Bảng 5.21: Bảng CMIN 61 Bảng 5.22: Bảng RMR, GFI 61 Bảng 5.23: Bảng Baseline Comparisons 61 Bảng 5.24: Bảng RMSEA .62 Bảng 5.25: Kết kiểm định thang đo 62 Hình 5.5: Mô hình SEM 64 Bảng 5.26: Kết sô chưa chuẩn hóa 66 Bảng 5.27: Kết số chuẩn hóa 67 Bảng 5.28: Kết hiệp phương sai 68 Bảng 5.29: Kết hệ số tương quan 69 Bảng 5.30: Kết hệ số biến thiên mô hình (R2) 70 Bảng 5.31: Kết thống kê trung bình .71 Bảng 5.32: Kết kiểm định trung bình mẫu 71 Bảng 5.33: Kiểm định ANOVA chiều .72 Bảng 5.33: Kiểm định bảng chéo 73 CHƯƠNG .74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 BẢNG CÂU HỎI .80 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang vii Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô DANH MỤC VIẾT TẮT  Từ viết tắt Giải thích CB Cơ CLDV Chất lượng dịch vụ ĐBSCL Đồng sông cửu long ĐHTĐ Đại học Tây Đô HĐSL Hội đồng sáng lập HT Hiệu trưởng KT – CN Kỹ thuật – công nghệ KT – TCNH Kế toán – Tài ngân hàng NV Ngữ văn QTKD Quản trị kinhdoanh SHUD Sinh học ứng dụng GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang viii Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang ix Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Thực tiễn nay, sở kinh tế thị trường, kinh tế tiên tiến giới trình thực bước chuyển tiếp trình độ phát triển từ kinh tế công nghiệp sang hậu công nghiệp kinh tế tri thức Những thành tựu cách mạng khoa học công nghệ đại biến tri thức thành yếu tố quan trọng bên trình sản xuất định phát triển kinh tế Trong bối cảnh đó, giáo dục trở thành nhân tố định phát triển kinh tế - xã hội Đối với quốc gia giới nói chung Việt Nam nói riêng, giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng, nơi tạo nguồn nhân lực có tri thức để xây dựng phát triển đất nước Đồng sông Cửu Long trọng điểm tạo nguồn nhân lực cho nước, Cần Thơ thành phố trực thuộc Trung ương, nơi hội tụ tinh hoa tri thức vùng, hàng năm quy tụ hàng triệu lượt tuyển sinh vào trường như: Đại học Cần Thơ, Đại học Tây Đô, Đại học Tại Chức, Đại học Y Dược…thêm vào với hình thành trường Đại học Nam Cần Thơ số trường khác cạnh tranh trường ngày trở nên khốc liệt hơn, đòi hỏi trường phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để đứng vững khẳng định vị Khi kinh tế phát triển, người có nhu cầu khác đi, họ chọn nơi tốt để họ tiếp thu kiến thức chuẩn bị hành trang vào sống mưu sinh.Vì việc chọn trường để học ngày trọng hơn, kỳ vọng họ cao họ xem trọng việc nhà trường đào tạo nào,cơ sởvật chất sao, giảng viên, dịch vụ trường Do đó, để sinh viên chọn trường làm nơi họ học nhà trường phải thỏa mãn cho họ? Để trả lời điều cần có nghiên cứu thỏa mãn sinh viên, nghiên cứu chất lượng dịch vụ nhà trường tìm thang đo, số giúp nhà trường đo lường đáp ứng kỳ vọng sinh viên tốt Với thực tế mong muốn góp phần xây dựng nhà Từ đó, em định chọn đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng sinh viên đối GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô - Kết lần Bảng 23 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square ,731 2072,103 df 465 Sig ,000 Bảng 24 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Factor Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9,504 3,940 2,972 2,219 1,690 1,563 1,267 ,882 ,830 ,698 ,636 ,509 ,482 ,451 ,433 ,393 ,339 ,315 % of Cumulative % Total Variance 30,658 30,658 9,193 12,711 43,370 3,651 9,588 52,957 2,620 7,159 60,117 1,909 5,452 65,569 1,348 5,043 70,613 1,190 4,088 74,701 ,903 2,846 77,547 2,677 80,224 2,251 82,475 2,052 84,527 1,641 86,168 1,555 87,724 1,456 89,180 1,396 90,576 1,266 91,842 1,093 92,935 1,017 93,951 GVHD: Th.S Võ Minh Sang % of Cumulative % Variance 29,655 29,655 11,777 41,432 8,451 49,883 6,157 56,040 4,348 60,388 3,840 64,228 2,914 67,142 Rotation Sums of Squared Loadingsa Total 6,275 5,558 5,098 5,689 5,858 4,022 1,149 Trang 95 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô 19 ,281 ,906 94,858 20 ,253 ,816 95,673 21 ,210 ,677 96,350 22 ,186 ,598 96,949 23 ,171 ,551 97,500 24 ,153 ,495 97,995 25 ,150 ,485 98,480 26 ,131 ,423 98,903 27 ,117 ,378 99,280 28 ,088 ,285 99,565 29 ,077 ,250 99,815 30 ,039 ,126 99,941 31 ,018 ,059 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Bảng 25 DU2 DU3 DU4 DU5 DU6 DU8 DU1 HP4 HP1 HP3 HP2 TC4 PV1 PV6 PV5 PV2 PV4 PV7 PV3 TC2 TC1 TC5 TC3 GV2 GV4 GV5 Pattern Matrixa Factor ,882 ,826 ,815 ,684 ,636 ,635 ,623 ,509 ,908 ,896 ,894 ,636 GVHD: Th.S Võ Minh Sang ,831 ,817 ,737 ,659 ,506 ,853 ,744 ,692 ,509 ,881 ,798 ,705 Trang 96 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô GV1 GV3 HH1 HH4 HH3 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,682 ,819 ,722 ,706 - Kết lần Bảng 26 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity ,726 2009,008 df 435 Sig ,000 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 97 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô Bảng 27 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Factor Total Rotation Sums of Squared Loadingsa Total % of Cumulative % Total % of Cumulative % Variance Variance 9,455 31,517 31,517 9,149 30,496 30,496 3,766 12,553 44,070 3,483 11,610 42,106 2,851 9,503 53,572 2,499 8,331 50,438 2,206 7,354 60,927 1,898 6,326 56,764 1,648 5,495 66,421 1,327 4,423 61,187 1,476 4,921 71,342 1,107 3,690 64,877 1,154 3,847 75,189 ,764 2,548 67,425 ,869 2,897 78,086 ,784 2,612 80,698 10 ,679 2,262 82,960 11 ,605 2,018 84,979 12 ,502 1,674 86,652 13 ,476 1,586 88,239 14 ,439 1,462 89,701 15 ,429 1,430 91,131 16 ,380 1,268 92,399 17 ,323 1,078 93,476 18 ,309 1,029 94,506 19 ,259 ,864 95,369 20 ,214 ,713 96,082 21 ,207 ,690 96,772 22 ,178 ,594 97,366 23 ,166 ,552 97,918 24 ,152 ,506 98,424 25 ,131 ,437 98,860 26 ,117 ,390 99,251 27 ,089 ,297 99,548 28 ,078 ,259 99,807 29 ,040 ,133 99,939 30 ,018 ,061 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance GVHD: Th.S Võ Minh Sang 6,055 5,738 4,160 5,405 5,272 4,332 2,958 Trang 98 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô Bảng 28 Pattern Matrixa Factor DU2 ,899 DU3 ,863 DU4 ,811 DU5 ,698 DU1 ,615 DU6 ,597 PV6 ,927 PV1 ,832 PV5 ,762 PV2 ,681 PV7 ,629 PV4 ,565 PV3 ,500 HP4 ,888 HP3 ,880 HP1 ,745 TC2 ,821 TC1 ,720 TC5 ,673 TC3 ,514 GV2 GV4 GV5 GV1 GV3 HH3 HH1 HH4 HP2 TC4 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,874 ,767 ,663 ,630 ,536 ,689 ,640 ,625 ,732 - GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 99 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô - Kết lần Bảng 29 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig ,738 1870,969 406 ,000 Bảng 30 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Factor Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 9,063 3,612 2,834 2,183 1,597 1,476 1,108 ,863 ,716 ,640 ,588 ,498 ,457 ,438 ,404 ,369 ,323 ,299 ,258 ,212 ,200 ,178 ,165 ,138 ,131 ,091 ,085 % of Cumulative % Variance 31,253 31,253 12,454 43,707 9,774 53,481 7,528 61,009 5,508 66,517 5,090 71,606 3,820 75,427 2,974 78,401 2,468 80,868 2,207 83,076 2,027 85,103 1,718 86,821 1,574 88,395 1,510 89,905 1,392 91,298 1,272 92,570 1,112 93,682 1,032 94,714 ,890 95,603 ,730 96,334 ,691 97,025 ,615 97,639 ,569 98,208 ,476 98,685 ,451 99,136 ,315 99,451 ,293 99,744 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Total 8,759 3,337 2,483 1,874 1,282 1,108 ,745 % of Cumulative % Variance 30,202 30,202 11,505 41,707 8,563 50,270 6,462 56,732 4,420 61,152 3,819 64,971 2,568 67,539 Rotation Sums of Squared Loadingsa Total 6,142 5,583 4,174 5,375 4,729 4,088 1,571 Trang 100 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô 28 ,054 ,185 99,929 29 ,021 ,071 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Bảng 31 Pattern Matrixa Factor DU2 ,919 DU3 ,864 DU4 ,820 DU5 ,700 DU1 ,626 DU6 ,603 TC3 PV6 ,918 PV1 ,809 PV5 ,746 PV2 ,669 PV7 ,629 PV4 ,555 PV3 HP4 ,909 HP3 ,908 HP1 ,752 GV2 ,883 GV4 ,784 GV5 ,683 GV1 ,669 GV3 TC2 TC1 TC5 HH1 HH4 HH3 HP2 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,858 ,711 ,614 ,693 ,666 ,632 ,698 - Kết lần Bảng 32 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy GVHD: Th.S Võ Minh Sang ,726 Trang 101 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig 1792,056 378 ,000 Bảng 33 Factor Initial Eigenvalues Total Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadingsa Total % of Cumulative % Total % of Cumulative % Variance Variance 8,621 30,790 30,790 8,318 29,708 29,708 3,554 12,693 43,482 3,287 11,740 41,447 2,820 10,073 53,555 2,467 8,812 50,259 2,112 7,544 61,099 1,797 6,416 56,675 1,569 5,604 66,703 1,247 4,453 61,129 1,476 5,270 71,974 1,108 3,959 65,087 1,094 3,909 75,882 ,719 2,569 67,657 ,860 3,072 78,954 ,692 2,470 81,424 10 ,607 2,168 83,592 11 ,573 2,046 85,638 12 ,496 1,771 87,408 13 ,456 1,628 89,036 14 ,412 1,470 90,507 15 ,397 1,418 91,925 16 ,347 1,238 93,163 17 ,303 1,080 94,243 18 ,286 1,021 95,264 19 ,239 ,855 96,119 20 ,212 ,756 96,875 21 ,180 ,642 97,518 22 ,165 ,590 98,107 23 ,144 ,515 98,622 24 ,133 ,474 99,096 25 ,091 ,326 99,422 26 ,085 ,304 99,726 27 ,054 ,194 99,920 28 ,022 ,080 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance 5,866 5,638 3,945 4,333 4,633 3,753 1,558 Bảng 34 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 102 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô Pattern Matrixa Factor DU2 ,914 DU3 ,850 DU4 ,819 DU5 ,702 DU1 ,621 DU6 ,610 TC3 ,501 PV6 ,969 PV1 ,818 PV5 ,737 PV2 ,654 PV7 ,619 PV4 ,564 PV3 HP4 ,911 HP3 ,911 HP1 ,759 TC2 ,836 TC1 ,710 TC5 ,623 GV2 ,835 GV4 ,787 GV5 ,650 GV1 ,620 HH3 HH1 HH4 HP2 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,501 ,674 ,659 ,647 ,699 - Kết lần Bảng 35 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity GVHD: Th.S Võ Minh Sang Approx Chi-Square df ,714 1694,759 351 Trang 103 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô Sig ,000 Bảng 36 Total Variance Explained Factor Total Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total Rotation Sums of Squared Loadingsa % of Variance Cumulative % Total 8,063 29,863 29,863 7,764 28,757 28,757 5,554 3,531 13,079 42,942 3,267 12,099 40,856 4,916 2,781 10,301 53,243 2,426 8,985 49,841 4,018 2,112 7,823 61,066 1,796 6,650 56,492 3,855 1,562 5,786 66,852 1,239 4,590 61,082 4,596 1,474 5,460 72,312 1,111 4,115 65,197 3,497 1,058 3,919 76,231 ,686 2,542 67,738 1,514 ,857 3,176 79,406 ,691 2,559 81,965 10 ,579 2,144 84,109 11 ,571 2,116 86,225 12 ,469 1,739 87,964 13 ,414 1,532 89,496 14 ,398 1,474 90,971 15 ,358 1,327 92,297 16 ,344 1,275 93,573 17 ,296 1,097 94,670 18 ,273 1,009 95,679 19 ,237 ,878 96,557 20 ,197 ,728 97,285 21 ,171 ,634 97,918 22 ,159 ,587 98,506 23 ,137 ,506 99,012 24 ,098 ,363 99,374 25 ,090 ,334 99,708 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 104 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô 26 ,056 ,208 99,916 27 ,023 ,084 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Bảng 37 Pattern Matrixa Factor DU2 ,913 DU3 ,845 DU4 ,821 DU5 ,687 DU1 ,634 DU6 ,609 TC3 ,511 PV6 ,902 PV1 ,828 PV5 ,695 PV2 ,639 PV7 ,603 PV4 ,568 HP4 ,908 HP3 ,904 HP1 ,735 TC2 ,842 TC1 ,694 TC5 ,602 GV2 GV4 GV5 GV1 HH1 HH3 HH4 HP2 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,830 ,784 ,657 ,642 ,697 ,658 ,643 ,712 - Kết lần Bảng 38 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy GVHD: Th.S Võ Minh Sang ,730 Trang 105 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 1581,549 df 325 Sig ,000 Bảng 39 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Factor Total Rotation Sums of Squared Loadingsa Total % of Cumulative % Total % of Cumulative % Variance Variance 7,874 30,286 30,286 7,550 29,040 29,040 5,560 3,264 12,555 42,841 2,986 11,487 40,526 5,051 2,753 10,588 53,429 2,383 9,167 49,694 3,794 2,100 8,075 61,504 1,763 6,781 56,474 3,794 1,548 5,952 67,456 1,206 4,637 61,111 4,373 1,455 5,598 73,054 1,049 4,035 65,146 3,164 ,925 3,559 76,614 ,787 3,027 79,640 ,690 2,655 82,295 10 ,573 2,205 84,500 11 ,543 2,087 86,587 12 ,469 1,805 88,392 13 ,404 1,555 89,947 14 ,360 1,384 91,332 15 ,358 1,376 92,708 16 ,305 1,175 93,882 17 ,296 1,138 95,021 18 ,245 ,941 95,961 19 ,237 ,911 96,872 20 ,183 ,702 97,574 21 ,167 ,644 98,218 22 ,150 ,575 98,793 23 ,123 ,472 99,265 24 ,097 ,371 99,636 25 ,071 ,274 99,910 26 ,023 ,090 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Bảng 40 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 106 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô Pattern Matrixa Factor DU2 ,906 DU3 ,865 DU4 ,806 DU5 ,692 DU1 ,624 DU6 ,592 TC3 ,507 PV6 ,879 PV1 ,866 PV5 ,730 PV2 ,670 PV7 ,558 PV4 ,532 HP4 ,929 HP3 ,920 HP1 ,722 TC2 ,848 TC1 ,705 TC5 ,588 GV2 GV4 GV5 GV1 HH1 HH4 HH3 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,808 ,795 ,672 ,598 ,734 ,713 ,521 - Kết lần Bảng 41 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig ,760 1474,424 300 ,000 Bảng 42 Total Variance Explained GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 107 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Loadings Sums of Squared Total % of Cumulative % Total % of Cumulative % Loadingsa Total Variance Variance 7,431 29,725 29,725 7,110 28,440 28,440 3,238 12,953 42,678 2,961 11,846 40,286 2,722 10,886 53,565 2,356 9,424 49,710 2,047 8,187 61,751 1,714 6,854 56,564 1,511 6,042 67,793 1,163 4,651 61,215 1,421 5,685 73,478 1,033 4,134 65,349 ,918 3,672 77,150 ,786 3,145 80,296 ,616 2,463 82,759 10 ,565 2,260 85,019 11 ,531 2,123 87,142 12 ,443 1,774 88,916 13 ,388 1,551 90,467 14 ,360 1,438 91,905 15 ,327 1,307 93,212 16 ,305 1,219 94,431 17 ,271 1,086 95,517 18 ,244 ,978 96,495 19 ,192 ,770 97,265 20 ,174 ,697 97,962 21 ,151 ,604 98,565 22 ,126 ,505 99,070 23 ,110 ,442 99,511 24 ,096 ,384 99,895 25 ,026 ,105 100,000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 5,049 4,947 3,769 4,239 3,105 3,219 variance GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 108 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô Bảng 43 Pattern Matrixa Factor DU2 ,894 DU3 ,830 DU4 ,817 DU5 ,699 DU1 ,628 DU6 ,588 PV6 ,884 PV1 ,871 PV5 ,734 PV2 ,672 PV7 ,555 PV4 ,534 HP4 ,935 HP3 ,926 HP1 ,716 GV4 GV2 GV5 GV1 TC2 TC1 TC5 HH1 HH4 HH3 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations GVHD: Th.S Võ Minh Sang ,797 ,795 ,680 ,607 ,846 ,708 ,511 ,730 ,720 ,525 Trang 109 [...]... của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tây Đô GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 15 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tây Đô Hình 2.2: Một số hình ảnh của trường Nguồn: Dữ liệu thứ cấp, 2015 GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 16 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tây Đô 2.5... lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tây Đô với chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tây Đô Để đó là cơ sở để giúp nhà trường điều chỉnh công tác quản lý và đào tạo cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để khẳng định vị thế và uy tính của trường 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đo lường mức độ hài lòng của SV đối với chất lượng đào tạo của. .. kết quả học tập của Sinh Viên từ năm 2013 – 2015 của trường đại GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 2 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tây Đô học Tây Đô để Phân tích thực trạng về chất lượng đào tạo của trường ĐHTĐ - Mục tiêu 2: Dùng phương pháp bảng tần số, thống kê mô tả để đo lường mức độ hài lòng của SV đối với chất lượng đào tạo của trường ĐHTĐ... của trường ĐHTĐ từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng về chất lượng đào tạo của trường ĐHTĐ - Đo lường mức độ hài lòng của SV đối với chất lượng đào tạo của trường ĐHTĐ - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của trường ĐHTĐ - Phân tích sự khác biệt trong đánh giá chất lượng. .. lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tây Đô của Thủ tướng Chính phủ Trường hoạt động theo Quy chế tổ chức của trường đại học tư thục Trường Đại học Tây Đô được vinh dự là Trường đại học tư thục đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2.2.Cơ cấu tổ chức nhân sự 2.2.1Hội đồng sáng lập HĐSL là những người bỏ vốn và đứng ra thành lập nhà trường để tạo cho học sinh. .. cho sinh viên, học sinh có sức chứa GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 13 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tây Đô 2.000 người Đây là công trình có ý nghĩa rất lớn đối với các em ở xa vì các em vừa tiết kiệm được chi phí nhà ở, vừa thuận lợi cho việc đi lại, học tập tại Trường GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 14 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng của sinh. .. nghĩa nghiên cứu Đối với SV: Giúp SV bày tỏa ý kiến, thái độ, nguyện vọng của mình về chất lượng đào tạo của trường ĐHTĐ và cung cấp tài liệu học tập – nguyên cứu cho SV Đối với nhà trường: Biết được thực trạng và các nhân tố về mức độ hài lòng của SV đối với chất lượng của trường là cơ sở để giúp nhà trường điều chỉnh công tác quản lý và đào tạo cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để khẳng định... sự đánh giá toàn diện về thái độ hướng tới sự xuất sắc của dịch vụ GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 20 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tây Đô 3.2.2 Đặc tính của giáo dục Giáo dục là ngành dịch vụ đào tạo con người thông qua quá trình giảng dạy, kiểm tra, đánh giá tạo nên sản phẩm là những con người ưu tú cung cấp ra nền kinh tế Vì thế nền giáo... tín của trường Đối với xã hội: Tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội 1.6 Bố cục nội dung nghiên cứu Chương 1: Tổng quan đề tài Chương 2: Giới thiệu tổng quát về trường Đại học Tây Đô Chương 3: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu Chương 4: Phương pháp nghiên cứu Chương 5: Đánh giá mức độ hài lòng của SV đối với chất lượng đào tạo của GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 3 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng. .. tra chất lượng Với lý do là vô hình, nên công ty cảm thấy rất khó khăn trong việc tìm hiểu khách hàng nhận thức như thế nào về dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ (Robinson 1999) GVHD: Th.S Võ Minh Sang Trang 19 Đề tài: Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tây Đô Thứ hai, dịch vụ không đồng nhất, đặc biệt đối với những dịch vụ bao hàm sức lao động của
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của trường đại học tây đô , Niên luận đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của trường đại học tây đô , Niên luận đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của trường đại học tây đô , Hình 3.1: Mô hình chất lượng dịch vụ, Hình 3.2: Mô hình chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Hình 4.1: Tiến độ và phương pháp thực hiện các nghiên cứu, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ, Bảng 5.6: Thống kê về chi tiêu trung bình 1 tháng của đáp viên, Bảng 5.14: Bảng Pattern Matrixa EFA lần cuối, Bảng 5.33: Kiểm định bảng chéo, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay