Niên luận cạnh tranh cá nhân và xu hướng tiêu dùng điện thoại thương hiệu quốc tế của sinh viên thành phố cần thơ

55 138 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  Trí tuệ - Năng động – Sáng tạo NGHIÊN CỨU MARKETING Đề tài: CẠNH TRANH CÁ NHÂN VÀ XU HƢỚNG TIÊU DÙNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG THƢƠNG HIỆU QUỐC TẾ SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Lớp: Quản trị Kinh Doanh Marketing Giáo viên hƣớng dẫn: Võ Minh Sang Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Trúc MSSV: 14D340101120 LỜI CẢM ƠN TP Cần Thơ, 14/11/2016 Cạnh tranh cá nhân xu hƣớng tiêu dùng điện thoại thƣơng hiệu quốc tế sinh viên Thành phố Cần Thơ LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập Trƣờng Đại học Tây Đô, có đƣợc nhiều kỹ năng, kiến thức chuyên ngành quan trọng từ quý Thầy Cô Đặc biệt để hoàn thành tiểu luận này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Quản trị Kinh doanh toàn thể quý Thầy Cô công tác Khoa Đặc biệt, chân thành gửi lời cảm ơn đến giảng viên Th.S Võ Minh Sang giúp có nhiều kiến thức bổ ích hƣớng dẫn làm tiểu luận đề tài Nghiên cứu Marketing, với nhiệt tình thầy nhứng kiến thức thầy trao dồi giúp hoàn thành đƣợc Bên cạnh đó, cảm ơn bạn lớp hƣớng dẫn giúp đỡ làm ngày qua Và xin cảm ơn đến toàn thể bạn sinh viên TP Cần Thơ giúp tham gia trả lời bảng câu hỏi để có số liệu để làm sở làm tiểu luận Tôi gửi lời cảm ơn sâu săc đến gia đình ba mẹ có công nuôi dƣỡng dƣỡng dục để có điều kiện bƣớc chân đến trƣờng đƣợc nhƣ ngày hôm Kính chúc quý Thầy (Cô), toàn thể Khoa Quản trị Kinh Doanh đag công tác trƣờng Đại học Tây Đô, Ba mẹ tất sinh viên dồi sức khỏe, gặp nhiều thành công gặp nhiều mai mắn sống Một lần xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, Ngày 14 tháng 11 năm 2016 Ngƣời thực Nguyễn Thị Thu Trúc GVHD: ThS Võ Minh Sang i SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hƣớng tiêu dùng điện thoại thƣơng hiệu quốc tế sinh viên Thành phố Cần Thơ MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI iv 1.1 Cơ sở hình thành đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Đối tƣợng – phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu: 1.5 Ý nghĩa đề tài: .2 1.6 Bố cục nội dung nghiên cứu: .3 CHƢƠNG 2: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU .4 2.1 Thông tin chung Thành phố Cần Thơ 2.1.1 Vị trí địa lý .4 2.1.2 Điều kiện tự nhiên 2.1.3 Kinh tế 2.1.3.1 Công nghiệp .5 2.1.3.2 Xây dựng 2.1.3.2 Thƣơng mại-dịch vụ CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận: .8 3.1.1 Khái niệm cạnh tranh .8 3.1.2 Khái niệm cạnh tranh cá nhân 3.2 Khái niệm thƣơng hiệu 3.3 Thƣơng hiệu quốc tế 10 3.4 Xu hƣớng tiêu dùng thƣơng hiệu quốc tế 10 3.5 Mô hình nghiên cứu: 13 Chƣơng 4: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 4.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 17 4.2 Đối tƣợng - phạm vi nghiên cứu 18 4.3.Phƣơng pháp chọn mẫu .19 GVHD: ThS Võ Minh Sang ii SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hƣớng tiêu dùng điện thoại thƣơng hiệu quốc tế sinh viên Thành phố Cần Thơ 4.4.Phƣơng pháp xử lý, phân tích liệu 19 CHƢƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 5.1 Giới thiệu thông tin đáp viên 31 5.1.1 Thống kê giới tính đáp viên 31 5.1.2 Thống kê ngành học sinh viên 31 5.1.3 Thống kê chổ sinh viên 33 5.2 Thống kê quê quán đáp viên 33 5.3 Thực Trạng cạnh tranh cá nhân xu hƣớng tiêu dùng điện thoại di động 34 5.3.1 Thực trạng sử dụng thƣơng hiệu điện thoại di động .34 5.3.2 Thực trạng tuổi năm học sinh viên 35 5.3.3 Thực trạng kinh tế gia đình với thƣơng hiệu sử dụng điện thoại di động 36 5.3.4 Thực trạng giới tính trung thành thƣơng hiệu 37 5.4 Kiểm định trung bình 39 5.4.1 Kiểm định giá trị trung bình hai mẫu độc lập .39 5.5 Kiểm định phƣơng sai yếu tố ( One – way ANOVA) .40 5.6 Phân tích cấu trúc tuyến tính 42 5.6.1 Kiểm định Cronbach Alpha 42 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 6.1 Sơ lƣợc kết nghiên cứu 48 6.2 Hàm ý cho nhà quản trị 48 6.3 Kiến nghị 49 6.4 Hạn chế đề xuất .49 GVHD: ThS Võ Minh Sang iii SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Ngành học đáp viên 32 Bảng 2: Quê quán đáp viên 33 Bảng 3: Tuổi sinh viên 35 Bảng 4: Kiểm định Chi – Square ( Chi bình phƣơng) 35 Bảng 5: Thông tin mẫu đáp viên 36 Bảng 6: Kinh tế gia đình với thƣơng hiệu điện thoại di động 36 Bảng 7: Thông tin mẫu hồi đáp 37 Bảng 8: Bảng chéo nghề nghiệp với trung thành với thƣơng hiệu 37 Bảng 9: Kiểm định Chi Square (Chi – Bình phƣơng) 38 Bảng 10: Kiểm định chi - Square 38 Bảng 12: Trung bình số tiền cƣớc điện thoại sử dụng/tháng theo giới tínnh 40 Bảng 13: Kết kiểm định giá trị trung bình hai mẫu độc lập 40 Bảng 14: Thống kê giá mua điện thoạia theo kinh tế gia đình .40 Bảng 15: Kiểm định phƣơng sai giá mua điện thoại 41 Bảng16 : Kết kiểm định Anova 41 Bảng 17: Kết kiểm định giá trị trung bình giũa nhóm kinh tế gia đình 42 Bảng 18: Kết kiểm định địng Cronbach’s Alpha hài lòng 42 Bảng 19: Tổng hợp kiểm địng Cronbach’s Alpha thành phần chất lƣợng điện thoại thƣơng hiệu X 43 Bảng 20: Kiểm định Cronbach Alpha thang đo hài lòng 47 GVHD: ThS Võ Minh Sang iv SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế DANH MỤC HÌNH Hình 01 Biểu đồ cấu giới tính 31 Hình 2: Biểu đồ thể chổ đáp viên 33 Hình 3: Biểu đồ thể thƣơng hiệu điện thoại sử dụng 34 GVHD: ThS Võ Minh Sang v SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài: Nền kinh tế ngày nay, mức độ cạnh tranh trở nên khốc liệt lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh Việc am hiểu phân tích hành vi mua hàng việc quan trọng lớn hoạt động marketing trƣớc bối cảnh cạnh tranh mở rộng thị trƣờng Do cần phải quan sát, tiếp cận, tìm hiểu hành vi tiêu dùng sản phẩm khách hàng Điện thoại di động – vật dụng cá nhân thiếu ngƣời xã hội Nó giúp rút ngắn khoảng cách giao tiếp ngƣời với ngƣời, tiết kiệm thời gian chi phí không đắt đỏ để có đƣợc điện thoại di động Nhƣng tùy vào nhu cầu ngƣời tiêu dùng sản phẩm ? Là đơn để liên lạc hay để giải trí để thể hiển đẳng cấp Ở Việt Nam nay, thị trƣờng điện thoại di động ngày đa dạng với góp mặt thƣơng hiệu nhƣ Iphone, Samsung, Oppo, LG, Sony,… Các hãng cạnh tranh với liệt Ngoài việc sản xuất điện thoại có chức gọi nhắn tin ngày nhà sản xuất tung thị trƣờng sản phẩm đa chức nhƣ nghe nhạc, chụp hình, quay phim, chơi game,… chí có chức lƣớt web, check mail, gọi video,… mà giá đƣa tƣơng đối hợp lí Nhà sản xuất cho đời dòng điện thoại khác phù hợp cho tầng lớp khác hàng Vì khách hàng có vô số lựa chọn mua sắm điện thoại so sánh độ bền, chức năng, kiểu dáng,… điện thoại di động với trình sủ dụng Trƣớc nhiều lựa chọn nhƣ thế, khách hàng đặt yêu cầu sản phẩm cho riêng Khách hàng tìm hiểu thông tin qua mạng, thăm dò từ ngƣời tiêu dùng trƣớc nhƣ bạn bè, gia đình, hay ý kiến tƣ vấn nhân viên bán hàng để chọn cho điện thoại tốt phù hợp cho nhu cầu cá nhân Sinh viên ngƣời có nhu cầu sử dụng điện thoại cao Giao tiếp ban bè, trao đổi với giáo viên, giữ liên lạc với gia dình giải trí có nhiều nhu cầu cần thiết để sử dụng điện thoại di động nên sinh viên gặp không khó khăn chọn mua nên việc nghiên cứu đề tài “Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng điện thoại thương hiệu quốc tế sinh viên Thành phố Cần Thơ” cần thiết GVHD: ThS Võ Minh Sang SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: - Mục tiêu chung: Nghiên cứu “Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng điện thoại thương hiệu quốc tế sinh viên Thành phố Cần Thơ”  Mục tiêu cụ thể:  Nhận thức điện thoại di động bạn sinh viên  Các yếu tố tác động nhiều đến việc chọn mua điện thoại động sinh viên Thông qua kết nghiên cứu giúp cho doanh nghiệp đƣa chiến lƣợc kinh doanh hay marketing phù hợp để tăng lƣợng tiêu thụ sản phẩm Đối tƣợng – phạm vi nghiên cứu:  Đối tƣợng nghiên cứu: Sinh viên Thành phố Cần Thơ  Phạm vi nghiên cứu: Các trƣờng Đại học địa bàn Thành phố Cần Thơ  Thời gian thực nghiên cứu: Từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm… 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu: 1.3 Nghiên cứu đƣợc thực theo phƣơng pháp: (1) Nghiên cứu sơ định tính (2) nghiên cứu thức phƣơng pháp định lƣợng - Nghiên cứu sơ định tính đƣợc thực phƣơng pháp thảo luận nhóm với ngƣời tiêu dùng để điều chình thang đo - Nghiên cứu thức đƣợc thực kỹ thuật vấn ngƣời tiêu dùng thông qua bảng câu hỏi chi tiết Phƣơng pháp chọn mẫu thuận tiên (Phần mềm xử lý liệu thống kê SPSS đƣợc dùng toàn trình nghiên cứu) 1.5 Ý nghĩa đề tài: Kết nghiên cứu giúp cho sinh viên chọn lựa điện thoại di động phù hợp phục hợp tốt cho trình học tập sống hàng ngày Mặt khác kết nghiên cứu cung cấp cho nhà kinh doanh điện thoại di động thấy đƣợc nhu cầu mức độ sử dụng điện thoại di động sinh viên cho thấy thƣơng hiệu đƣợc khách hàng sinh viên lựa chọn nhiều mẫu mã, kiểu dáng, chức điện thoại đƣợc sinh viên quan GVHD: ThS Võ Minh Sang SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế tâm Để họ tung hàng loạt sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị hiếu ngƣời tiêu dùng cụ thể khách hàng sinh viên 1.6 Bố cục nội dung nghiên cứu: Chƣơng 1: Giới thiệu Chƣơng 2: Bối cảnh nghiên cứu Chƣơng 3: Cơ sở lý luận mô hình nghiên cứu Chƣơng 4: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 5: Kết nghiên cứu Chƣơng 6: Kết luận kiến nghị GVHD: ThS Võ Minh Sang SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế CHƢƠNG 2: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU 2.1 Thông tin chung Thành phố Cần Thơ Cần Thơ thành phố lớn, đại phát triển Đồng sông Cửu Long, đồng thời đô thị loại 1, thành phố trực thuộc Trung ƣơng, nằm bên hữu ngạn sông Hậu, thuộc vùng đồng sông Cửu Long Đây thành phố lớn thứ thành phố trực thuộc trung ƣơng Việt Nam lớn thứ nƣớc Năm 1739, vùng đất Cần Thơ đƣợc khai phá thức có mặt dƣ đồ Việt Nam với tên gọi Trấn Giang Cùng phát triển với thăng trầm lịch sử dân tộc Việt Nam, vùng đất Trấn Giang trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi địa giới hành chính.[3] Thời Nhà Nguyễn Cần Thơ đất cũ tỉnh An Giang Thời Pháp thuộc, Cần Thơ đƣợc tách thành lập tỉnh, thời đƣợc mệnh danh Tây Đô, trung tâm vùngTây Nam Bộ Đến Thời Việt Nam Cộng Hoà, tỉnh Cần Thơ đổi thành tỉnh Phong Dinh Sau năm 1975, tỉnh Phong Dinh, tỉnh Ba Xuyên tỉnh Chƣơng Thiện hợp để thành lập tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ tỉnh lỵ Đến cuối năm 1991, tỉnh Hậu Giang lại chia thành hai tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng Thành phố Cần Thơ tỉnh lỵ tỉnh Cần Thơ Ngày 26 tháng 11 năm2003, Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị số 22/2003/QH11, tỉnh Cần Thơ đƣợc chia thành thành phố Cần Thơ thành phố trực thuộc Trung ƣơng tỉnh Hậu Giang Cần Thơ thủ phủ đô thị hạt nhân miền Tây Nam Bộ từ thời Pháp thuộc, tiếp tục trung tâm kinh tế vùngĐồng Sông Cửu Long Ngoài đặc trƣng địa lý đầu mối giao thông quan trọng tỉnh khu vực, thành phố Cần Thơ đƣợc biết đến nhƣ "đô thị miền sông nước" Thành phố có hệ thống sông ngòi chằng chịt, vƣờn ăn trái bạt ngàn, đồng ruộng mênh mông, tiếng với Bến Ninh Kiều, Chợ Cái Răng nét sinh hoạt đặc trƣng văn hoá Nam Bộ Theo quy hoạch đến năm 2025, thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm công nghiệp, thƣơng mại - dịch vụ, giáo dục đào tạo khoa học - công nghệ, y tế văn hoá vùng Đồng Sông Cửu Long, đồng thời đô thị cửa ngõ vùng hạ lƣusông Mêkông, đầu mối quan trọng giao thông vận tải nội vùng liên vận quốc tế, có vị trí chiến lƣợc quốc phòng, an ninh 2.1.1 Vị trí địa lý Thành phố Cần Thơ nằm vùng hạ lƣu Sông Mê Kông vị trí trung tâm đồng châu thổ Sông Cửu Long, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 169 km, cách thành phố Cà Mau 150 km, cách thành phố Rạch Giá gần 120 km, cách biển khoảng 80 km theo đƣờng nam sông Hậu (quốc lộ 91C) Cần Thơ có tọa độ địa lý 105013’38" - 105050’35" kinh độ Đông 9055’08" 10019’38" vĩ độ Bắc, trải dài 60 km dọc bờ Tâysông Hậu Phía bắc giáp tỉnh GVHD: ThS Võ Minh Sang SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế 5.3.2 Thực trạng tuổi năm học sinh viên Bảng 3: Tuổi sinh viên Tuoi cua ban * Ngƣời trả lời sinh viên năm thứ Crosstabulation Count Ngƣời trả lời sinh viên năm thứ Tuoi cua ban Total 19 38 42 20 20 13 36 21 13 22 0 6 23 65 20 10 100 Total Thống kê với 100 mẫu quan sát hồi đáp, quan sát ( mẫu/bảng câu hỏi) không trả lời (missing) nhóm ngƣời tiêu dùng phân theo tuổi gồm: 19 tuổi (42%), 20 tuổi (36%), 21 tuổi (13%), 22 tuổi (6%), 23 tuổi (3%) Bảng 4: Kiểm định Chi – Square ( Chi bình phƣơng) Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Asymp Sig (2-sided) df 110,010a 78,805 12 ,000 12 ,000 49,660 ,000 100 a 15 cells (75,0%) have expected count less than The minimum expected count is ,15 Kết kiểm định Chi – Square bảng 3: Giá trị P – Value (Asymp Sig (2- sided) = 0.00 < 0.05 cho thấy kiểm định có ý nghĩa với độ tin cậy 95% , có nghĩa Ho bị bác bỏ, điều đỗng nghĩa với việc có tồn mối quan hệ nhóm tuổi khác với năm học sinh viên khác GVHD: ThS Võ Minh Sang 35 SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế 5.3.3 Thực trạng kinh tế gia đình với thƣơng hiệu sử dụng điện thoại di động Bảng 5: Thông tin mẫu đáp viên Case Processing Summary Cases Valid N Kinh te gia dinh * Thƣơng hiệu điện thoại sử dụng Missing Percent 100 N Total Percent 100,0% N ,0% Percent 100 100,0% Bảng 6: Kinh tế gia đình với thƣơng hiệu điện thoại di động Count Kinh te gia dinh Nghèo Thƣơng hiệu điện thoại sử dụng Trung Bình Khá Giàu APPLE 15 NOKIA SAMSUN G 24 HTC SONY 13 LG 26 65 Total Thống kê với 100 mẫu quan sát hồi đáp , quan sát (mẫu/ bảng câu hỏi) không trả lời (Missing) nhóm thƣơng hiệu điện thoại theo kinh tế gia đình cho ta thấy nghèo chọn thƣơng hiệu samsung với tỷ lệ cao 3% cao với tỷ lệ tổng 65% có samsung (24%), Apple (15%), Sony (13%), HTC 5% thấp Nokia vs LG (4%) Tiếp theo trung bình chiếm tỷ lệ đứng thứ có tỷ lệ 26%, tỷ lệ lựa chọn Nokia cao 7% Apple Samsung GVHD: ThS Võ Minh Sang 36 SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế tỷ lệ 6%, Sony (4%), HTC (3%) LG thấp (0%) Giàu lựa chọn Apple cao với tỷ lệ 6% 5.3.4 Thực trạng giới tính trung thành thƣơng hiệu - Giả thuyết Ho: Đối tƣợng khôngcó liên hệ với giới tính đáp viên Kết phân tích Crosstab nhƣ sau: Bảng 7: Thông tin mẫu hồi đáp Case Processing Summary Cases Valid N Giới tính ngƣời trả lời * Toi se trung voi thuong hieu dien thoai (X) ma toi dang su dung Missing Percent N 100 100,0% Percent Total N ,0% Percent 100 100,0% Bảng 8: Bảng chéo nghề nghiệp với trung thành với thƣơng hiệu Giới tính ngƣời trả lời * Toi se trung voi thuong hieu dien thoai (X) ma toi dang su dung Toi se trung voi thuong hieu dien thoai (X) ma toi dang su dung Không Giới tính Có Nữ 13 24 Nam 30 33 43 57 Tổng cộng Theo thống kê 100 mẫu quan sát cho ta thấy trung thành không trung thành với thƣơng hiệu Nam so với Nữ trung thành Nam cao nữ (9%), Nam chiếm (33%), Nữ (24%) Còn không trung thành Nam chiếm tỷ lệ (30%), nữ (13%), tức Nam cao cao Nữ (17%) GVHD: ThS Võ Minh Sang 37 SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Bảng 9: Kiểm định Chi Square (Chi – Bình phƣơng) Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Casesb Asymp Sig (2-sided) df a 1,482 ,223 1,017 ,313 1,497 ,221 Exact Sig (2-sided) ,296 1,467 Exact Sig (1-sided) ,157 ,226 100 a cells (,0%) have expected count less than The minimum expected count is 15,91 b Computed only for a 2x2 table Kết kiểm định Chi – Square bảng 9: Giá trị P – value (Asymp Sig (2sided)= 0,2230,05 cho thấy kiểm định có ý nghĩa 95%, có nghĩa giả thuyết Ho bị bác bỏ, điều đồng nghĩa với việc có tồn mối quan hệ nhóm GVHD: ThS Võ Minh Sang 38 SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế kinh tế gia đình với thƣơng hiệu điện thoại sử dụng khác Mối quan hệ đƣợc lý giải nhƣ sau: Lựa chọn nhãn hiệu thƣờng gắn liền với kinh tế gia đình để chọn sản phẩm phù hợp với kinh tến họ 5.4 Kiểm định trung bình 5.4.1 Kiểm định giá trị trung bình hai mẫu độc lập Kiểm định trung bình cƣớc điện thoại sử dụng /tháng với biến giới tính: Nam Nữ Kết kiểm định giá trị trung bình hai biến độc lập nhƣ sau: Bảng 11: Trung bình số tiền cƣớc điện thoại sử dụng/tháng theo giới tínnh GVHD: ThS Võ Minh Sang 39 SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Bảng 12: Trung bình số tiền cƣớc điện thoại sử dụng/tháng theo giới tínnh Group Statistics Trung bình số tiền cƣớc điện thoại sử dụng/tháng Giới tính ngƣời trả lời N Mean Std Error Std Deviation Mean Nữ 37 99459,46 57539,646 9459,459 Nam 63 97301,59 48930,706 6164,690 Bảng 13: Kết kiểm định giá trị trung bình hai mẫu độc lập Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Trung bình ,140 số tiền cƣớc điện thoại sử dụng/tháng Sig t ,709 ,199 ,191 df Sig 95% Confidence Interval (2Mean of the Difference tailed Differenc Std Error ) e Difference Lower Upper 98 ,842 2157,872 10823,896 -19321,796 23637,541 66,145 ,849 2157,872 11290,915 -20384,247 24699,991 Kết giá trị Sig (Levene’s) = 0,709 > 0,05 ( độ tin cậy 95%), ta chọn Sig (ttest)=0,842 > 0.05 : Kết luận khác biệt trung bình số tiền cƣớc điện thoại sử dụng/tháng nam nữ cụ thể trung bình cƣớc điện thoại sử dụng/tháng nữ =99459,46 đồng nam = 97301,59 5.5 Kiểm định phƣơng sai yếu tố ( One – way ANOVA) Bảng 14: Thống kê giá mua điện thoạia theo kinh tế gia đình Descriptives Giá mua điện thoại GVHD: ThS Võ Minh Sang 40 SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 26 5,77 5,218 1,023 3,66 7,88 20 65 7,23 4,278 ,531 6,17 8,29 19 Giàu 8,33 6,055 2,472 1,98 14,69 16 Total 100 6,82 4,620 ,462 5,90 7,74 20 Nghèo Trung Bình Khá Std Error Lower Bound Upper Bound Minimu Maximu m m Bảng 15: Kiểm định phƣơng sai giá mua điện thoại Test of Homogeneity of Variances Giá mua điện thoại Levene Statistic df1 df2 2,232 96 Sig ,089 Kết Sig = 0.89> 0,05 ( 95% độ tin cậy): Phƣơng sai không khác ( đồng nhất), dùng kết kiểm định Post Host test hộp thoại Equal variances assumed: chọn Bonferroni Bảng16 : Kết kiểm định Anova ANOVA Giá mua điện thoại Sum of Squares Df Mean Square F Sig Between Groups 77,273 Within Groups 2035,487 25,758 ,309 96 21,203 Total 99 2112,760 1,215 Kết Anova cho giá trị Sig = 0,309>0,05: Không có ý nghĩa mặt thống kê giá mua kinh tế gia đình GVHD: ThS Võ Minh Sang 41 SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Bảng 17: Kết kiểm định giá trị trung bình giũa nhóm kinh tế gia đình Multiple Comparisons Giá mua điện thoại Tamhane 95% Confidence Interval (I) Kinh te (J) Kinh te Mean Std gia dinh gia dinh Difference (I-J) Error Nghèo Trung Bình 1,15 ,000 -4,67 -1,79 -4,333 2,472 ,595 -14,71 6,04 1,769 1,023 ,455 -1,15 4,69 Khá -1,462 1,153 ,761 -4,66 1,73 Giàu -2,564 2,675 ,938 -12,34 7,21 Nghèo 3,231* ,531 ,000 1,79 4,67 1,462 1,153 ,761 -1,73 4,66 -1,103 2,528 ,999 -11,24 9,03 Nghèo 4,333 2,472 ,595 -6,04 14,71 Trung Bình 2,564 2,675 ,938 -7,21 12,34 Khá 1,103 2,528 ,999 * The mean difference is significant at the 0.05 level -9,03 11,24 Giàu Trung Bình Nghèo Khá Trung Bình Giàu Giàu 1,023 ,455 Upper Bound -4,69 Khá -1,769 Sig Lower Bound -3,231* ,531 5.6 Phân tích cấu trúc tuyến tính 5.6.1 Kiểm định Cronbach Alpha Kiểm định Cronbach Alpha Bảng 18: Kết kiểm định địng Cronbach’s Alpha hài lòng thƣơng hiệu X GVHD: ThS Võ Minh Sang 42 SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items Cronbach's Alpha ,893 N of Items ,892 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation Điện thoại X có chất lƣợng cao điện thoại thƣơng hiệu Việt Nam X có chất lƣợng đáng tin cậy điện thoại thƣơng hiệu Việt Nam X có kiểu dáng đẹp điện thọai thƣơng hiệu Việt Nam X đáng đồng tiền điện thoại thƣơng hiệu Viet Nam Squared Cronbach's Multiple Alpha if Item Correlation Deleted 11,65 6,492 ,857 ,811 ,826 11,56 6,572 ,886 ,855 ,813 11,29 8,026 ,758 ,649 ,867 11,34 8,570 ,584 ,354 ,923 Bảng 19: Tổng hợp kiểm địng Cronbach’s Alpha thành phần chất lƣợng điện thoại thƣơng hiệu X Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items Cronbach's Alpha ,864 N of Items ,864 GVHD: ThS Võ Minh Sang 43 SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation Toi tin rang X duoc ban khap moi noi tren the gioi Toi tin rang X duoc rat nhieu nguoi tren the gioi biet den Toi tin rang X duoc rat nhieu nguoi tren the gioi thich mua Toi tin rang X rat noi tieng tren the gioi Squared Cronbach's Multiple Alpha if Correlation Item Deleted 11,62 6,682 ,834 ,782 ,776 11,52 6,596 ,808 ,762 ,786 11,79 7,743 ,573 ,332 ,883 11,72 7,598 ,652 ,450 ,851 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items Cronbach's Alpha ,808 N of Items ,807 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation Toi se mua dien thoai di dong X neu co mat tren thi truong Neu duoc lua chon, toi se khong mua dien thoai di dong Viet Nam Toi khong thich thu ve viec so huu mot dien thoai di dong mang thuong hieu Viet Nam Squared Cronbach's Multiple Alpha if Item Correlation Deleted 6,89 3,392 ,656 ,543 ,742 7,22 2,497 ,785 ,640 ,589 7,51 3,404 ,552 ,352 ,839 GVHD: ThS Võ Minh Sang 44 SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items Cronbach's Alpha ,793 N of Items ,788 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation Toi tu hao ve dien thoai X cua toi Toi la khach hang trung cua thuomng hieu X Thuong hieu X lúc chon dau tien cua toi Toi se khong mua dien thoai cua cong ty khac ngoai dien thoai cua thuong hieu X co ban tren thi truong Squared Cronbach's Multiple Alpha if Item Correlation Deleted 11,00 6,000 ,690 ,499 ,700 10,81 7,812 ,334 ,114 ,856 11,27 5,270 ,716 ,579 ,681 11,17 5,860 ,706 ,553 ,690 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items Cronbach's Alpha ,878 N of Items ,877 GVHD: ThS Võ Minh Sang 45 SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation Kha nang toi se mua dien thoai cua X co nhu cau la rat cao Toi nghi rang, neu co mua dien thoai di dong toi se chon mua dien thoai cua thuong hieu X Xac suat toi chon mua dien thoai X la rat cao co nhu cau Toi tin rang toi muon mua dien thoai cua thuong hieu X Squared Cronbach's Multiple Alpha if Correlation Item Deleted 10,98 6,383 ,797 ,678 ,819 10,92 7,771 ,670 ,612 ,868 10,96 6,726 ,790 ,668 ,821 10,76 7,336 ,695 ,642 ,859 Các thành phần thang đo chất lƣợng thƣơng hiệu X có hệ số Cronbach’s Alpha đƣợc chấp nhận tin cậy ( lớn mứac yêu cầu 0,6) hệ số tƣơng quan biến thành phần tổng đạt yêu cầu lớn 0,3, kết luận thang đo phù hợp sử dụng cho phân tích Kết kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo hài lòng có biến quan sát, đo lƣờng hài lòng( biến tổng) chất lƣợng thƣơng hiệu X, kết quả: GVHD: ThS Võ Minh Sang 46 SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Bảng 20: Kiểm định Cronbach Alpha thang đo hài lòng Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items Cronbach's Alpha ,852 N of Items ,856 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation Toi hài lòng ve chat luong cua dien thoai X Toi hai long ve kieu dang cua dien thoai X Toi hai long ve gia ca dien thoai X Toi hài long ve danh tieng cua dien thoai X Squared Cronbach's Multiple Alpha if Correlation Item Deleted 11,27 5,957 ,691 ,493 ,813 11,10 6,111 ,700 ,544 ,811 11,14 5,758 ,758 ,589 ,785 11,25 5,624 ,639 ,444 ,841 Kết kiểm định Cronbach Alpha cho biến độc lập phụ thuộc đạt yêu cầu phân tích, phù hợp sử dụng cho phân tích theo GVHD: ThS Võ Minh Sang 47 SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong chƣơng nêu kết nghiên cứu từ kết đề nghiến nghị doanh nghiệp xã hội để nâng cao chất lƣợng điện thoại khả cạnh tranh dòng điện thoại nƣớc 6.1 Sơ lƣợc kết nghiên cứu Qua kết nghiên cứu cho thấy mức độ hài lòng sinh viên nam giới khác với nữ giới hài lòng thƣơng hiệu điện thoại di động quốc tế khác nhau, đồng thời biết đƣợc ảnh hƣởng hoàn cảnh gia đình nơi sinh sống đến hành vi sử dụng điện thoại cua sinh viên Qua kết nghiên cứu ta biết đƣợc nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi tiêu dùng điện thoại di động thƣơng hiệu quốc tế, sử dụng phƣơng pháp phân tích nhân tố khám phá để phân nhóm đối tƣợng ảnh hƣởng đến hài lòng sau dùng phân tích nhân tố khẳng định( CFA) để kiểm định mô hình có đạt hay không thang đo có phải thang đo tốt hay không ?, phân tích cấu trúc tuyến tính để xác định nhân tố ảnh hƣởng đến mức độ hài lòng sinh viên, cuối dùng phƣơng pháp phân tích cầu trúc đa nhóm(SEM) để kiểm định khác biệt nhóm, ta có kết nhƣ sau: Sau phân tích nhân tố khẳng định ta thấy đƣợc mô hình phù hợp với liệu thị trƣờng đồng thời thang đo đạt đƣợc độ tin cậy Khi phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính ba khái niệm Toàn cầu, Chất lƣợng, Phát triển ảnh hƣởng thuận chiều đến hài lòng có ý nghĩa thống kê 6.2 Hàm ý cho nhà quản trị Đối với nhà quản trị thƣơng hiệu quốc tế, chuong trình định vị thƣơng hiệu cần phải tập trung vào vị trí xã hội khách hàng Liên kết vị trí thƣơng hiệu với địa vị xã hội ngƣời tiêu dùng Ngoài thực chƣơng trình quảng bá thƣơng hiệu cần liên kết vị trí thƣơng hiệu với thịnh vƣợng xã hội để kích thích vai trò cạnh tranh cá nhân họ Điều giúp nhà quản trị tăng mức độ cảm nhận tính toàn cầu từ làm tăng cảm nhận chất lƣợng thƣơng hiệu khách hàng GVHD: ThS Võ Minh Sang 48 SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Đối với nhà quản trị thƣơng hiệu Việt Nam xác định thị trƣờng mục tiêu cần đo lƣờng mức độ định hƣớng cạnh tranh cá nhân thị trƣờng, định hƣớng cạnh tranh biến phù hợp để phân khúc thị trƣờng Qua áp dụng thực tiễn có biện pháp phù hợp, thƣơng hiệu Việt nên tránh khúc thị trƣờng mà có ngƣời tiêu dùng có định hƣớng cạnh tranh cao họ đánh giá thƣơng hiệu quốc tế cao thƣơng hiệu Việt Nếu định tham gia vào thị trƣờng cần có chƣơng trình định vị thƣơng hiệu gắn liền với chƣơng trình xuất khẩu, để chứng minh đƣợc thƣơng hiệu Việt có mặt khắp nơi thị trƣờng 6.3 Kiến nghị Nâng cao chất lƣợng điện thoại di động mang thƣơng hiệu Việt Nam để cạnh tranh với thƣơng hiệu quốc tế Tạo nhiều sản phẩm mới, tính đáp ứng kịp thời nhu cầu ngƣời tiêu dùng Nắm bắt thời cơ, xác định rõ nhu cầu mục đích khách hàng cách kịp thời Biết rõ khách rõ khách hàng nhƣ sản phẩm của công ty để xác định rõ thị trƣờng mục tiêu, đƣa lƣợc hợp lý sản phẩm, giá cả, quảng cáo, phân phối 6.4 Hạn chế đề xuất Nghiên cứu đƣợc thực Cần Thơ, đối tƣợng nghiên cứu sinh viên Đại học Cần thơ, phƣơng pháp chon mẫu ngẫu nhiên Nếu nghiên cứu đƣợc thực nhiều tỉnh thành Việt Nam với nhiều đối tƣợng tầng lớp khác nhau, phƣơng pháp chọn mẫu có tính đại diện, hệ thống nghiên cứu có nhiều so sánh áp dụng hiệu thực tiễn Thang đo lƣờng định hƣớng cạnh tranh cá nhân chƣa đạt đƣợc độ thích hợp cao cho mô hình nghiên cứu, nghiên cứu nên điều chỉnh thang đo cho phù hợp hoàn chỉnh GVHD: ThS Võ Minh Sang 49 SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận cạnh tranh cá nhân và xu hướng tiêu dùng điện thoại thương hiệu quốc tế của sinh viên thành phố cần thơ , Niên luận cạnh tranh cá nhân và xu hướng tiêu dùng điện thoại thương hiệu quốc tế của sinh viên thành phố cần thơ , Niên luận cạnh tranh cá nhân và xu hướng tiêu dùng điện thoại thương hiệu quốc tế của sinh viên thành phố cần thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay