Niên luận cạnh tranh cá nhân và kết quả học tập của sinh viên tại thành phố cần thơ

72 193 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  Trí tuệ - Năng động – Sáng tạo TIỂU LUẬN HỌC PHẦN NGHIÊN CỨU MARKETING CẠNH TRANH CÁ NHÂN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN THÀNH PHỐ CẦN THƠ LÂM TRẦN ANH DUY QUẢN TRỊ KINH DOANH MARKETING - KHÓA TP Cần Thơ, 10/2016 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  Trí tuệ - Năng động – Sáng tạo TIỂU LUẬN HỌC PHẦN NGHIÊN CỨU MARKETING CẠNH TRANH CÁ NHÂN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GVHD: Ths VÕ MINH SANG Sinh viên thực hiện: LÂM TRẦN ANH DUY Lớp: Quản trị kinh doanh marketing Cần thơ,10/2016 ii MSSV:14D340101018 LỜI CẢM ƠN  Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến ThS Võ Minh Sang, giảng viên hướng dẫn làm đề tài nghiên cứu Marketing, với nhiệt tình, tận tụy Thầy dẫn giúp nắm bắt kiến thức môn học hoàn thành làm Và bên cạnh xin cảm ơn bạn giúp đỡ trình làm Mặc dù nổ lực hết khả thân với lần trải nghiệm thực tế nghiên cứu marketing nên chắn có thiếu sót trình hoàn thành báo cáo, mong nhận thông cảm ý kiến đóng góp tận tình dạy Thầy để bổ sung kiến thức, kinh nghiệm thiếu sót thân Một lần xin chân thành cảm ơn Cần Thơ, ngày 09 tháng 10 năm 2016 Sinh viên thực Lâm Trần Anh Duy iii MỤCLỤC CHƢƠNG : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng - phạm vi nghiên cứu .2 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Bố cục nội dung nghiên cứu .3 CHƢƠNG 2: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý thuyết 3.2 Mô hình nghiên cứu CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 4.1 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 4.2 THANG ĐO 14 4.3 ĐỐI TƢỢNG – PHẠM VI NGHIÊN CỨU 14 4.4 PHƢƠNG PHÁP CHỌN MẪU 15 4.5 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 15 4.6 QUY TRÌNH – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN .15 CHƢƠNG : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU/NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 17 5.1 Thống kê mô tả .17 5.2 Kiểm định khác biệt trung bình cũa mẫu độc lập 26 5.3.Kiểm định mối quan hệ hai biến định danh ( định danh-thứ bậc) 32 5.4 Kiểm định Cronbach alpha 37 iv 5.5 Phân tích nhân tố khám phá EFA 39 5.6 Phân tích nhân tố khẳng định CFA .43 Hình 1:Mô hình CFA ban đầu ( chƣa đạt yêu cầu) 43 Hình 2: Mô hình CFA chuẩn hóa 44 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN 49 6.1 Sơ lƣợc kết nghiên cứu 49 6.2 Kiến nghị .50 6.3 Hạn chế đề xuất .50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 51 v CHƢƠNG : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Hiện nay, Việt Nam ngày phát triển, tham gia hội nhập kinh tế giới, hội đưa nước ta tiếp cận với kinh tế đại phát triển Tiếp cận với khoa học tri thức nhân loại, ngày nâng cao vị đất nước trường quốc tế Bên cạnh không khó khăn mà đất nước ta phải gặp kinh tế nước ta nghèo nàn, lạc hậu, người dân số nơi thiếu thốn, trình độ thua xa so với nước phát triển khác Để khắc phục vấn đề nước ta đề giải pháp để nâng cao trình độ dân trí đạo tạo Trong đó, tuổi trẻ chủ nhân tương lai đất nước mà sinh viên người đào tạo với kiến thức chuyên ngành giảng dạy kỹ lưỡng ngồi ghế giảng đường đại học Việc cạnh tranh cá nhân môi trường học tập sinh viên sai Nhưng có mặt tích cực tiêu cực riêng Về mặt tiêu cực việc cạnh tranh học tập coi động lực để thúc đẩy sinh viên phấn đấu học tập,cho nên hệ sinh viên thuộc nghành khác tiếp tục cạnh tranh, phấn đấu điểm số để đạt kết học tập tốt Tuy nhiên, mặt tiêu cực tồn cá nhân chạy theo điểm số mà làm hỏng phần kiến thức dẫn đến xuất phong trào chạy theo điểm số làm đau đầu nhà chức giáo dục Việt Nam Vì vậy, vấn đề đặt làm cách để có môi trường cạnh tranh lành mạnh đạt kết tốt việc học tập? Chính trăn trở này, nhóm chúng em tiến hành nghiên cứu khả cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên thành phố Cần Thơ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục Tiêu chung Phân tích khả cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên thành phố Cần Thơ Từ đưa phương hướng để bạn sinh viên khẳng định theo đường tích cực 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên thành phố Cần Thơ Đo lường đánh giá mức độ ảnh hưởng đến khả cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên thành phố Cần Thơ Mối quan hệ cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên thành phố Cần Thơ 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu sơ bộ: Nhóm tiến hành nghiên cứu phương pháp thảo luận nhóm để hình thành, định hướng mô hình nghiên cứu, xây dựng sở lý luận cho đề tài nghiên cứu Sau đó, xây dựng bảng câu hỏi thăm dò ý kiến sinh viên Nghiên cứu thức: Thu thập thông tin cách vấn thông qua bảng câu hỏi khảo sát Sau đó, phân tích liệu thu thập 1.4 Đối tƣợng - phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu tập trung vào nhóm sinh viên sống địa bàn thành phố cần thơ,chủ yếu thuộc nhóm sinh viên đào tạo trường sau đây: Đại Học Cần Thơ Đại Học Tây Đô Đại Học Y Dược Cần Thơ Cao Đẳng Cần Thơ Cao Đẳng Kinh Tế Kỷ Thuật 1.4.2 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu sinh viên học địa bàn thành phố Cần Thơ học trường Đại Học Cao Đẳng thuộc tất nghành nghề V.V Giới hạn đối tượng nghiên cứu gồm có 500 sinh viên 1.5 Ý nghĩa đề tài Đề tài nghiên cứu đem lại số ý nghĩa lý thuyết thực tiển cho bạn hiểu rõ cạnh tranh cá nhân gì? Và yếu tố dẩn đến việc cạnh tranh cá nhân Kết nghiên cứu sẻ góp phần giúp cho bạn hiểu biết rõ cạnh tranh cá nhân kết học tập thành phố cần thơ Định hướng cho bạn biết cách tự khẳng định theo đường tích cực Để cạnh tranh cá nhân tốt kết học tập bạn phải làm nào? Những nhân tố : Môi trường , trường học, ngành đào tạo yếu tố khác có ảnh hưởng đến việc cạnh tranh cá nhân hay không ? giúp bạn xác định cách ứng xử lựa chọn đắn trình cạnh tranh với Biết trân trọng kết học tập thân đối thủ cạnh tranh, tôn trọng đối thủ cạnh tranh công 1.6 Bố cục nội dung nghiên cứu Chương 1: Tổng quan đề tài Chương 2: Bối cảnh nghiên cứu Chương 3: Cơ sở lý luận mô hình nghiên cứu Chương 4: Phương pháp nghiên cứu Chương 5: Kết nghiên cứu Chương 6: Kết luận – kiến nghị CHƢƠNG 2: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU Cần Thơ thành phố lớn, đại phát triển Đồng sông Cửu Long, đồng thời đô thị loại 1, thành phố trực thuộc Trung ương, nằm bên hữu ngạn sông Hậu, thuộc vùng đồng sông Cửu Long Cần Thơ trung tâm kinh tế vùng đồng sông Cửu Long, nơi có nhiều trung tâm công nghiệp, thương mại- dịch vụ, khoa học- công nghệ, y tế, văn hóa đặc biệt lĩnh vực giáo dục- đào tạo Tính đến ngày 30 tháng 09 năm 2008 Thành phố Cần Thơ có 255 trường học cấp phổ thông Tại bậc đại học cao đẳng, thành phố có nhiều trường đại học hàng đầu khu vực Đồng sông Cửu Long như: Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Tây Đô, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Kiến trúc TPHCM (cơ sở Cần Thơ), Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ, Riêng thành phố Cần Thơ có trường đại học, trường cao đẳng, học viện, phân hiệu 12 trường trung cấp chuyên nghiệp với tổng só 76.677 sinh viên đại học, cao đẳng trung cấp quy, chiếm gần 50% số sinh viên vùng Hoc sinh, sinh viên chủ nhân tương lai đất nước Con đường tiếp cận tri thức nhân loại hành trình không mệt mỏi, chỗ dừng Để thực trở thành chủ nhân vững vàng đất nước tương lai, từ bây giờ, phải không ngừng học tập nắm bắt cách đầy đủ kiến thức để tiến xa đường khám phá tri thức nhân loại, trở thành lực lượng lao động tri thức, trở thành người cốt cán thời đại khoa học kĩ thuật Môi trường học tập nơi để học sinh, sinh viên thõa sức sáng tạo, khám phá hết lực thân góp phần rèn luyện cho thân có phẩm chất động, nhanh nhẹn để vươn xa cho đất nước, cho xã hội Để sống thời buổi hiên đại ngày hôm yếu tố quan trọng cần có sinh viên tính cách cần cù siêng học hỏi bên cạnh có yếu tố góp phần cho người phấn đấu khả cạnh tranh học tập Cạnh tranh học tập vấn đề vô bình thường trình trau dồi kiến thức động lực giúp cá nhân cố gắng phát triển Và, tất nhiên phải bây giờ, cần thiết để hoàn thành sứ mệnh tương lai CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý thuyết 3.1.1 Cạnh tranh cá nhân Cạnh tranh hành động ganh đua, đấu tranh chống lại cá nhân hay nhóm, loài mục đích giành tồn tại, sống còn, giành lợi nhuận, địa vị, kiêu hãnh, phần thưởng hay thứ khác Thuật ngữ cạnh tranh sử dụng cho nhiều lĩnh vực khác lĩnh vực kinh tế, thương mại, luật, trị, sinh thái, thể thao Cạnh tranh hai hay nhiều lực lượng, hệ thống, cá nhân, nhóm, loài, tùy theo nội dung mà thuật ngữ sử dụng Cạnh tranh dẫn đến kết khác Cạnh tranh cá nhân khái niệm đóng vai trò quan trọng quan hệ xã hội người Các nghiên cứu lĩnh vực cạnh tranh cá nhân cho người sống xã hội tin để thành công sống để đạt thành vật chất tiếng tăm, họ cần phải làm việc cật lực, nghĩa họ có định hướng cạnh tranh Hay nói cách khác, cạnh tranh cá nhân trình xuất hầu hết xã hội Tuy nhiên có nhiều quan điểm định nghĩa khác cạnh tranh cá nhân có nghĩa tích cực hay tiêu cực (Kildea, 1983 – trích dẫn từ Nguyễn Đình Thọ & ctg, 2009, tr 330-331) Một quan điểm cạnh tranh, gọi cạnh tranh thắng nói lên đặc tính cá nhân mà người có nhu cầu phải đạt mục tiêu giá sống Quan điểm cạnh tranh thắng mang nhiều hàm ý tiêu cực cạnh tranh kết môi trường sinh sống đề cao tính cách cá nhân, thái độ cạnh tranh có hại cho xã hội Những người có quan điểm cạnh tranh luôn tách biệt với người khác xã hội Họ cho thành công họ tách biệt với thành công người khác xã hội Hay nói cách khác, người có thái độ cạnh tranh thắng theo đuổi quan điểm "kẻ thắng, người thua" (Nguyễn Đình Thọ & ctg, 2009, tr 330- 331) Một quan điểm khác cạnh tranh cá nhân, cạnh tranh phát triển Cạnh tranh phát triển dùng dể cho người mà theo họ, cạnh tranh để tự phát triển khả Cạnh tranh phát triển đem lại nhiều lợi ích cho cá nhân xã hội Khác với người có quan diểm cạnh tranh thắng thế, người có thái độ cạnh tranh phát triển có xu hướng cá nhân họ tách rời khỏi người khác Hay nói cách khác, thành công họ tách biệt với 26 thành công người khác xã hội Họ luôn gắn liền với xã hội, thường quan tâm ñến cảm xúc quyền lợi người khác có xu hướng hợp tác đối xử với người khác tinh thần bình đẳng Cạnh tranh cá nhân quan hệ sinh viên với trường đại học thường mang tính chất cạnh tranh phát triển Các sinh viên vừa cạnh tranh vừa hợp tác với để đạt thành cao học tập Sinh viên có mức độ cạnh tranh học tập cao họ thường sử dụng cạnh tranh đòn bẩy để tự phát triển khả Những sinh viên quan niệm cá nhân họ tách rời khỏi sinh viên khác lớp, họ hợp tác với thành viên khác lớp Như cạnh tranh học tập làm việc học mang lại hiệu cao (Nguyễn Đình Thọ & ctg, 2009, tr 330-331) Cạnh tranh học tập ảnh hưởng lớn đến kết hoc tập sinh viên 3.1.2 Kết học tập Kết học tập kiến thức kỹ thu nhận sinh viên, mục tiêu quan trọng trường đại học sinh viên Các trường đại học cố gắng trang bị cho sinh viên kiến thức kỹ họ cần Sinh viên vào trường đại học kỳ vọng họ thu nhận kiến thức cần thiết để phục vụ trình làm việc phát triển nghiệp họ THỐNG KÊ MÔ TẢ Giới tính Frequenc y Percent Valid Nữ Valid Percent Cumulative Percent 80 53.3 53.3 53.3 Nam 70 46.7 46.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Ngành học Frequenc y Percent Valid Chính trị học Valid Percent Cumulative Percent 7 2.0 2.0 2.7 17 11.3 11.3 14.0 Công nghệ thực phẩm 7 14.7 Du lịch lữ hành 1.3 1.3 16.0 Dược 4.0 4.0 20.0 Điện tử 7 20.7 Kế toán 11 7.3 7.3 28.0 Kinh tế học 7 28.7 Kỹ thuật khí 1.3 1.3 30.0 Kỹ thuật nông nghiệp 7 30.7 Kỹ thuật tài nguyên nước 7 31.3 Lâm nghiệp 7 32.0 Luật kinh tế 1.3 1.3 33.3 Luật thương mại 1.3 1.3 34.7 Ngôn ngữ Anh 4.7 4.7 39.3 Ngôn ngữ Pháp 1.3 1.3 40.7 Phát triển nông nghiệp 7 41.3 32 21.3 21.3 62.7 7 63.3 Công nghệ may Công nghệ thông tin Quản lý tài nguyên môi trường Quản trị du lịch 53 Quản trị kinh doanh 21 14.0 14.0 77.3 Quản trị văn phòng 7 78.0 Sư phạm lý 7 78.7 Sư phạm anh 7 79.3 Sư phạm địa lý 2.0 2.0 81.3 Sư phạm lý 7 82.0 Sư phạm sử 7 82.7 Văn học 7 83.3 Việt Nam học 1.3 1.3 84.7 Xây dựng 1.3 1.3 86.0 Y đa khoa 21 14.0 14.0 100.0 150 100.0 100.0 Total Kinh tế gia đình Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nghèo 2.0 2.0 2.0 Trung bình 40 26.7 26.7 28.7 Khá 93 62.0 62.0 90.7 Gìau 14 9.3 9.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 Tình trạng chỗ Frequenc y Percent Valid Nhà trọ Valid Percent Cumulative Percent 111 74.0 74.0 74.0 Ký túc xá 13 8.7 8.7 82.7 Cùng gia đình 16 10.7 10.7 93.3 Ở nhờ nhà người thân 10 6.7 6.7 100.0 150 100.0 100.0 Total 54 Xếp loại kết học tập Frequenc y Percent Valid Yếu Valid Percent Cumulative Percent 2.7 2.7 2.7 Trung bình 10 6.7 6.7 9.3 TB-Khá 40 26.7 26.7 36.0 Khá 81 54.0 54.0 90.0 Giỏi 11 7.3 7.3 97.3 2.7 2.7 100.0 150 100.0 100.0 Xuất sắc Total Trung bình số đến thƣ viện Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 37 24.7 24.7 24.7 17 11.3 11.3 36.0 17 11.3 11.3 47.3 11 7.3 7.3 54.7 11 7.3 7.3 62.0 17 11.3 11.3 73.3 2.7 2.7 76.0 2.0 2.0 78.0 2.7 2.7 80.7 2.7 2.7 83.3 10 15 10.0 10.0 93.3 11 7 94.0 12 1.3 1.3 95.3 13 7 96.0 14 2.7 2.7 98.7 15 7 99.3 21 7 100.0 150 100.0 100.0 Total 55 Trƣờng Frequenc y Percent Valid Valid Percent Cumulative Percent CĐ Cần Thơ 15 10.0 10.0 10.0 CĐ Kinh tế kĩ thuật 5.3 5.3 15.3 ĐH Cần Thơ 79 52.7 52.7 68.0 ĐH Tây Đô 21 14.0 14.0 82.0 ĐH Y dược Cần Thơ 27 18.0 18.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 Trung bình số tự học Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 2.7 2.7 2.7 10 6.7 6.7 9.3 4.7 4.7 14.0 4.7 4.7 18.7 1.3 1.3 20.0 5 3.3 3.3 23.3 6 4.0 4.0 27.3 7 4.7 4.7 32.0 2.7 2.7 34.7 7 35.3 10 5.3 5.3 40.7 11 2.0 2.0 42.7 12 4.7 4.7 47.3 13 3.3 3.3 50.7 14 24 16.0 16.0 66.7 15 20 13.3 13.3 80.0 16 2.7 2.7 82.7 17 7 83.3 56 18 1.3 1.3 84.7 19 7 85.3 20 4.0 4.0 89.3 21 2.7 2.7 92.0 24 4.7 4.7 96.7 25 7 97.3 28 1.3 1.3 98.7 70 7 99.3 72 7 100.0 150 100.0 100.0 Total EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 702 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 898.996 Sphericity df 171 Sig 57 000 Rotated Component Matrixa Component FEL6 779 FEL7 759 FEL5 684 FEL4 664 EFF4 706 PDC1 677 EFF5 669 EFF3 549 AFF3 783 AFF4 750 AFF2 612 AFF5 591 HPC4 741 HPC3 713 HPC2 640 HPC6 501 PDC6 796 PDC4 737 PDC5 617 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 58 Component Score Coefficient Matrix Component HPC2 135 -.102 -.153 299 097 HPC3 -.089 053 -.012 364 -.014 HPC4 -.093 006 011 404 -.137 HPC6 -.014 160 -.118 274 -.024 PDC1 -.102 310 066 -.022 014 PDC4 -.029 -.093 -.051 057 388 PDC5 -.008 102 027 -.160 300 PDC6 -.094 -.011 070 -.065 417 FEL4 299 -.174 031 -.017 089 FEL5 279 123 087 -.086 -.205 FEL6 343 067 -.043 -.046 -.155 FEL7 350 -.123 -.082 -.039 091 EFF3 000 201 -.105 058 080 EFF4 008 290 -.040 -.099 013 EFF5 -.130 363 076 133 -.194 AFF2 102 -.135 253 001 -.007 AFF3 -.010 040 397 -.130 008 AFF4 -.102 060 401 -.109 -.012 AFF5 -.055 018 250 098 -.026 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores CRONBACH ALPHA Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 749 59 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted HPC1 HPC2 HPC3 HPC4 HPC5 HPC6 16.3933 16.2800 16.5133 16.9133 16.1400 16.0600 18.146 18.619 17.970 18.496 19.061 19.131 509 582 556 405 455 440 706 690 693 739 721 725 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 754 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted PDC1 PDC2 PDC3 PDC4 PDC5 PDC6 18.5533 18.5400 18.4333 18.8133 18.6533 18.8400 13.645 13.149 14.234 12.824 13.288 12.511 442 595 433 475 499 534 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 702 60 732 694 734 726 717 707 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted AFF2 AFF3 AFF4 AFF5 9.9067 9.6600 9.5933 9.7400 7.951 7.058 8.391 7.858 451 589 456 456 660 570 657 658 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 763 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted FEL4 FEL5 FEL6 FEL7 11.8333 11.4600 11.4600 11.6667 6.677 6.196 6.331 6.304 475 561 628 590 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 680 61 753 707 673 691 Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted EFF1 EFF2 EFF3 EFF4 EFF5 15.1333 15.1800 15.1733 15.0533 15.1133 6.640 7.410 6.789 6.803 7.564 550 326 466 536 316 578 678 615 586 680 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 781 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted SAT1 SAT2 SAT3 SAT4 9.7000 9.8800 9.9533 9.7867 9.232 7.811 7.911 8.464 477 650 648 573 780 693 694 734 CFA Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Q5.HPC6 < - ThangThe 1,000 Q5.HPC4 < - ThangThe ,726 ,201 3,620 *** Q5.HPC3 < - ThangThe ,971 ,201 4,833 *** Q5.HPC2 < - ThangThe 1,695 ,340 4,986 *** Q5.PDC6 < - PhatTrien 1,000 Q5.PDC5 < - PhatTrien ,796 ,125 6,384 *** Q5.PDC4 < - PhatTrien ,757 ,131 5,761 *** 62 Label Estimate Q5.PDC1 < - PhatTrien ,481 S.E C.R P Label ,107 4,491 *** Q6.FEL7 < - DiemSo 1,000 Q6.FEL6 < - DiemSo 1,275 ,180 7,071 *** Q6.FEL5 < - DiemSo 1,257 ,189 6,648 *** Q6.FEL4 < - DiemSo ,807 ,132 6,114 *** Q6.AFF5 < - Hoctap 1,000 Q6.AFF4 < - Hoctap 1,003 ,208 4,816 *** Q6.AFF3 < - Hoctap 1,345 ,230 5,849 *** Q6.AFF2 < - Hoctap 1,201 ,234 5,139 *** Q6.EFF5 < - Hanhdong 1,000 Q6.EFF4 < - Hanhdong 1,895 ,439 4,318 *** Q6.EFF3 < - Hanhdong 1,332 ,313 4,257 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate Q5.HPC6 < - ThangThe ,493 Q5.HPC4 < - ThangThe ,320 Q5.HPC3 < - ThangThe ,479 Q5.HPC2 < - ThangThe ,948 Q5.PDC6 < - PhatTrien ,749 Q5.PDC5 < - PhatTrien ,650 Q5.PDC4 < - PhatTrien ,563 Q5.PDC1 < - PhatTrien ,395 63 Estimate Q6.FEL7 < - DiemSo ,603 Q6.FEL6 < - DiemSo ,804 Q6.FEL5 < - DiemSo ,737 Q6.FEL4 < - DiemSo ,465 Q6.AFF5 < - Hoctap ,537 Q6.AFF4 < - Hoctap ,604 Q6.AFF3 < - Hoctap ,718 Q6.AFF2 < - Hoctap ,652 Q6.EFF5 < - Hanhdong ,430 Q6.EFF4 < - Hanhdong ,867 Q6.EFF3 < - Hanhdong ,545 Covariances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P ThangThe < > PhatTrien ,172 ,066 2,625 ,009 ThangThe < > DiemSo ,171 ,056 3,075 ,002 ThangThe < > Hoctap ,167 ,058 2,870 ,004 PhatTrien < > DiemSo ,097 ,062 1,564 ,118 PhatTrien < > Hoctap ,194 ,071 2,745 ,006 DiemSo < > Hoctap ,155 ,053 2,924 ,003 PhatTrien < > Hanhdong ,165 ,055 3,020 ,003 ThangThe < > Hanhdong ,007 ,024 DiemSo < > Hanhdong ,116 ,040 2,921 ,003 64 ,267 ,789 Label Estimate Hoctap < > Hanhdong e3 S.E C.R P -,022 ,030 -,727 ,467 < > e16 ,483 ,114 4,238 *** e4 < > e5 ,405 ,092 4,406 *** e3 < > e2 ,411 ,122 3,378 *** e15 < > e12 ,278 ,070 3,947 *** e12 < > e9 ,237 ,064 3,694 *** e5 < > e12 -,207 ,067 -3,098 ,002 e15 < > e17 -,168 ,063 -2,650 ,008 e5 < > e13 ,125 ,060 2,071 ,038 e16 < > e9 -,230 ,071 -3,229 ,001 e19 < > e9 -,203 ,077 -2,628 ,009 e7 < > e13 ,198 ,061 3,235 ,001 e7 < > e15 ,203 ,059 3,422 *** e18 < > e16 -,283 ,092 -3,061 ,002 e6 < > e15 ,190 ,067 2,827 ,005 e1 < > e13 -,160 ,058 -2,754 ,006 e1 < > e18 -,170 ,069 -2,469 ,014 Correlations: (Group number - Default model) Estimate ThangThe < > PhatTrien ,323 ThangThe < > DiemSo ,438 ThangThe < > Hoctap ,399 PhatTrien < > DiemSo ,178 65 Label Estimate PhatTrien < > Hoctap ,332 DiemSo < > Hoctap ,362 PhatTrien < > Hanhdong ,458 ThangThe < > Hanhdong ,025 DiemSo < > Hanhdong ,442 Hoctap < > Hanhdong -,077 e3 < > e16 ,386 e4 < > e5 ,384 e3 < > e2 ,283 e15 < > e12 ,343 e12 < > e9 ,287 e5 < > e12 -,220 e15 < > e17 -,228 e5 < > e13 ,178 e16 < > e9 -,286 e19 < > e9 -,224 e7 < > e13 ,340 e7 < > e15 ,302 e18 < > e16 -,334 e6 < > e15 ,237 e1 < > e13 -,626 e1 < > e18 -,540 66 CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 64 197,821 126 ,000 1,570 190 ,000 19 944,422 171 ,000 5,523 RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model ,118 ,879 ,818 ,583 Saturated model ,000 1,000 Independence model ,282 ,507 ,452 ,456 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model ,062 ,045 ,078 ,120 Independence model ,174 ,163 ,185 ,000 67 [...]... khó khăn trong học tập của sinh viên Khó khăn trong học tập của sinh viên: Qua nghiên cứu 150 đáp viên tại địa bàn sinh viên thành phố cần thơ thì có những đáp viên có khó khăn trong học tập, và đều này ảnh hưởng đến chất lượng học tập và cạnh tranh cá nhân. Theo khảo sát thì có 85 đáp viên chiếm 56,7% trả lời là không, tức là không có khó khăn nào ảnh hưởng đến việc học tập và cạnh tranh, kế tiếp thì... quả Trong khi khả năng học tập phản ánh năng lực của sinh viên trong học tập, động cơ học tập là quá trình quyết định của sinh viên về định hướng, mức độ tập trung và nổ lực của sinh viên trong quá trình học tập Kết quả học tập của sinh viên sẽ gia tăng khi động cơ học tập của họ cao vì mức độ cam kết vào việc tích lũy kiến thức và ứng dụng những chiến lược học tập có hiệu quả (Nguyễn Đình Thọ & ctg,...Có những quan điểm và cách thức đo lường Kết quả học tập của sinh viên trong học tập tại các trường đại học Kết quả học tập có thể được đo lường thông qua điểm của môn học (Hamer, 2000 - trích dẫn từ Nguyễn Đình Thọ & ctg, 2009, tr 325) Kết quả học tập cũng có thể do sinh viên tự đánh giá về quá trình học tập và kết quả tìm kiếm việc làm (Clarke & ctg, 2001 - trích dẫn... cơ học tập của sinh viên ảnh hưởng đến hiệu quả học tập và giảng dạy đã được nhiều nhà nghiên cứu tập trung trong nhiều năm Động cơ học tập của sinh viên (gọi tắt là động cơ học tập) được định nghĩa là lòng ham muốn tham dự và học tập những nội dung của môn học hay chương trình học Việc xây dựng và đo lường khái niệm động cơ học tập thường dựa vào phương pháp tự đánh giá hiệu quả Trong khi khả năng học. .. môn học, luận văn tốt nghiệp haycác đề tài nghiên cứu độc lập Tự đánh giá kết quả học tập một cách trung thực Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên có nhiều cách, ngoài hệ thống đánh giá của nhà trường, sinh viên còn phải tự đánh giá chính bản thân dựa trên các sản phẩm tạo ra trong quá trình học tập (bài tập, thực hành, nghiên cứu khoa học, …) theo mục đích của bài học/ mônhọc Đánh giá một cách... trường Đại học Cần thơ với tỷ lệ 79 sinh viên chiếm 52,7% đều này cho ta thấy được mức độ cạnh tranh cá nhân tại trường Đại học Cần thơ khá cao, do trường là trường lớn nhất tại đồng bằng sông cửu long nên sinh viên theo học thuộc nhóm sinh viên khá ,giỏi đều này đồng nghĩa cạnh tranh cao và khóc liệt hơn so với các trường còn lại Tiếp theo là trường Đại học Y dược Cần thơ có 27 đáp viên chiếm 18% và trường... định học tập cũng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của sinh viên  Kết quả đạt đƣợc: Để đạt được kết quả như mong đợi thì cần phải có phương pháp học tập Phương pháp học tập ở bậc đại học do GS Robert Feldman (đại học Massachusetts) đề xướng nhằm hướng dẫn sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm 1, cách học tập có hiệu quả nhất Phương pháp POWER bao gồm 5 yếu tố cơ bản là chữ viết tắt ghép thành POWER:... ngành học của sinh viên được khảo sát, cũng không ảnh hưởng nhiều trong việc đánh giá mức cạnh tranh cá nhân trong kết quả học tập nhiều 18 5.1.3 Thống Kê về Trƣờng của đáp viên Trƣờng học của đáp viên: Qua nghiên cứu 150 sinh viên gồm 5 trường Đại học/ Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần thơ. Chúng ta có thể thấy được qua biểu đồ tỷ lệ sinh viên trả lời phỏng vấn thông qua bảng câu hỏi đa số học trường... kê về số giờ tự học của sinh viên Qua nghiên cứu 150 đáp viên ta thấy được số giờ tự học của sinh viên cao nhất có 24 đáp viên chiếm 16% đều là nhóm sinh viên có thể cho ta thấy được với số giờ tự học như thế thì nhóm này ở mức cạnh tranh cá nhân cao nhất ,tự học dể hiểu biết sâu rộng hơn giúp cho kết quả học tập cao hơn và có khả năng cạnh tranh tốt hơn.Tiếp theo là mức tự học số đáp viên là 20 chiếm... cạnh tranh và đó là kết quả của môi trường sinh sống quá đề cao tính cách cá nhân Cạnh tranh phát triển: so với cạnh tranh thắng thế thì ở hướng cạnh tranh này có phần tích cực hơn vì đa số các bạn sinh viên thích tham gia vào các cuộc cạnh tranh để có cơ hội khám phá khả năng của bản thân, từ đó giúp họ phát triển được những điểm mạnh cũng như rèn luyện và trao dồi thêm để khắc phục các điểm yếu của
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận cạnh tranh cá nhân và kết quả học tập của sinh viên tại thành phố cần thơ , Niên luận cạnh tranh cá nhân và kết quả học tập của sinh viên tại thành phố cần thơ , Niên luận cạnh tranh cá nhân và kết quả học tập của sinh viên tại thành phố cần thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay