Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh

50 629 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:05

Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên trên cơ sở tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên. CHƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH SỐ TIẾT HỌC: Friday, November 25, 2016   NỘI DUNG Khái quát hợp đồng ● Khái niệm chung hợp đồng ● Khái niệm hợp đồng kinh doanh ● Pháp luật hợp đồng kinh doanh ● Phân loại hợp đồng Giao kết hợp đồng ● Nội dung hợp đồng ● Hợp đồng vô hiệu ● Các biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ ● Các chế tài hợp đồng Friday, November 25, 2016 KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG 1.1 Khái niệm chung hợp đồng  Hợp đồng thoả thuận bên sở tự nguyện, không vi phạm điều cấm pháp luật không trái đạo đức xã hội nhằm xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân bên  Các loại hợp đồng: ● Hợp đồng kinh doanh, thương mại ● Hợp đồng dân ● Hợp đồng lao động Friday, November 25, 2016 1.2 Khái niệm hợp đồng kinh doanh  Hợp đồng kinh doanh thỏa thuận chủ thể kinh doanh (thương nhân) hoạt động kinh doanh  Chủ thể hợp đồng: Chủ thể kinh doanh  Mục đích chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng: lợi nhuận  Ý nghĩa: Hợp đồng công cụ pháp lý chủ thể kinh doanh hoạt động kinh doanh Friday, November 25, 2016 Khái niệm thương nhân (Điều Luật Thương mại 2005)  Thương nhân bao gồm: ● Tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp (doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã) ● Cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên có đăng ký kinh doanh (hộ kinh doanh) Friday, November 25, 2016 1.3 Pháp luật hợp đồng kinh doanh  Luật: luật chung & luật chuyên ngành ● Luật chung: Bộ luật dân 2005 ● Luật chuyên ngành: Luật Thương mại, Luật Kinh doanh bất động sản …  Văn luật: Nghị định, thông tư  Điều ước Quốc tế, Luật nước  Tập quán thương mại: quy tắc xử thương nhân thừa nhận rộng rãi hoạt động thương mại Friday, November 25, 2016 Quan hệ Luật chung & Luật chuyên ngành:  Luật chuyên ngành ưu tiên áp dụng  Nếu luật chuyên ngành không qui định áp dụng qui định luật chung  Nếu luật chung luật chuyên ngành qui định ưu tiên áp dụng qui định luật chuyên ngành Friday, November 25, 2016 ■ Điều ước Quốc tế mà Việt Nam thành viên Luật nước ngoài: ◘ Điều chỉnh quan hệ hợp đồng kinh doanh có yếu tố nước ngoài: ● Một bên doanh nghiệp nước ● Hợp đồng thực nước ● Tài sản đối tượng hợp đồng nước ■ Tập quán thương mại: điều chỉnh quan hệ hợp đồng trường hợp pháp luật không qui định cụ thể Friday, November 25, 2016 1.4 Phân loại hợp đồng 1.4.1 Hợp đồng song vụ:  Các bên có nghĩa vụ  Ví dụ: hợp đồng mua bán 1.4.2 Hợp đồng đơn vụ:  Chỉ bên có nghĩa vụ, bên lại nghĩa vụ đối ứng  Ví dụ: hợp đồng tặng cho tài sản điều kiện Friday, November 25, 2016 1.4.3 Hợp đồng chính: hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ 1.4.4 Hợp đồng phụ: hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng  Ví dụ: hợp đồng mua bán máy vi tính hợp đồng thuê bảo trì số máy  Cần phân biệt với Phụ lục hợp đồng: văn bổ sung, giải thích số nội dung hợp đồng hợp đồng phụ Friday, November 25, 2016 10 2.10 Trách nhiệm vi phạm hợp đồng 2.10.1 Căn làm phát sinh trách nhiệm  Có hành vi vi phạm hợp đồng  Có thiệt hại thực tế: thiệt hại vật chất tính toán được, thiệt hại phi vật chất  Có mối quan hệ nhân hành vi vi phạm hợp đồng thiệt hại thực tế: hành vi vi phạm hợp đồng nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại Friday, November 25, 2016 36 2.10.2 Miễn trách nhiệm hợp đồng Xảy trường hợp miễn trách nhiệm mà bên thỏa thuận  Xảy kiện bất khả kháng  Hành vi vi phạm bên hoàn toàn lỗi bên  Hành vi vi phạm bên thực định quan quản lý nhà nước mà bên biết vào thời điểm giao kết hợp đồng  Friday, November 25, 2016 37 2.10.3 Các chế tài hợp đồng  Buộc thực hợp đồng  Bồi thường thiệt hại  Phạt vi phạm  Tạm ngừng thực hợp đồng  Đình thực hợp đồng  Hủy bỏ hợp đồng Friday, November 25, 2016 38 ■ Buộc thực hợp đồng ◘ Bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực dùng biện pháp khác để hợp đồng thực bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh ◘ Ví dụ: Bên vi phạm giao thiếu hàng, giao hàng chất lượng, giao sai địa điểm Friday, November 25, 2016 39 Chú ý:  Trong thời gian áp dụng chế tài này, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại phạt vi phạm không áp dụng chế tài khác  Trường hợp bên vi phạm không thực hợp đồng thời hạn mà bên bị vi phạm ấn định, bên bị vi phạm áp dụng chế tài khác Friday, November 25, 2016 40 ■ Bồi thường thiệt hại: ◘ Bên vi phạm bồi thường tổn thất hành vi vi phạm hợp đồng gây ◘ Giá trị bồi thường thiệt hại gồm: ● Giá trị tổn thất thực tế ● Khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm hưởng ◘ Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải chứng minh mức độ tổn thất, khoản lợi trực tiếp hưởng Friday, November 25, 2016 41 ■ Phạt vi phạm ◘ Bên vi phạm phải trả khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng bên có thỏa thuận ◘ Mức phạt bên thỏa thuận không vượt 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm ◘ Trừ phạt vi phạm thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp Chứng thư giám định có kết sai: mức phạt không vượt 10 lần thù lao giám định BT Friday, November 25, 2016 42 Quan hệ phạt vi phạm & bồi thường thiệt hại:  Trường hợp bên thỏa thuận phạt vi phạm bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại  Trường hợp bên có thỏa thuận phạt vi phạm bên bị vi phạm có quyền áp dụng chế tài phạt vi phạm & buộc bồi thường thiệt hại Friday, November 25, 2016 43 ■ Tạm ngừng thực hợp đồng: ◘ Một bên tạm thời không thực nghĩa vụ hợp đồng khi: ● Xảy hành vi vi phạm mà bên thỏa thuận điều kiện để tạm ngừng thực hợp đồng ● Vi phạm nghĩa vụ hợp đồng (gây thiệt hại đến mức làm cho bên không đạt mục đích việc giao kết hợp đồng) Friday, November 25, 2016 44 Hậu pháp lý:  Hợp đồng tạm ngừng thực hiệu lực  Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại Friday, November 25, 2016 45 ■ Đình thực hợp đồng ◘ Một bên chấm dứt thực nghĩa vụ hợp đồng khi: ● Xảy hành vi vi phạm mà bên thỏa thuận điều kiện để đình hợp đồng ● Một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng Friday, November 25, 2016 46 Hậu pháp lý:  Hợp đồng chấm dứt từ thời điểm bên nhận thông báo đình  Các bên tiếp tục thực hợp đồng  Bên thực nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên toán thực nghĩa vụ đối ứng  Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại Friday, November 25, 2016 47 ■ Hủy bỏ hợp đồng: ◘ Chế tài hủy bỏ hợp đồng áp dụng: ● Xảy hành vi vi phạm mà bên thoả thuận điều kiện để hủy bỏ hợp đồng ● Một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng Friday, November 25, 2016 48 ◘ Huỷ bỏ toàn hợp đồng: bãi bỏ thực tất nghĩa vụ toàn hợp đồng ◘ Huỷ bỏ phần hợp đồng: bãi bỏ thực phần nghĩa vụ hợp đồng, phần lại hiệu lực Friday, November 25, 2016 49 Hậu pháp lý:  Hợp đồng hiệu lực từ thời điểm giao kết  Các bên tiếp tục thực hợp đồng  Các bên có quyền đòi lại lợi ích việc thực phần nghĩa vụ theo hợp đồng  Bên có lỗi việc hợp đồng bị huỷ bỏ phải bồi thường thiệt hại./ Friday, November 25, 2016 50 [...]... sản, thu nhập bất hợp pháp: tịch thu xung vào công quỹ nhà nước  Friday, November 25, 2016 32      Các trường hợp hợp đồng vô hiệu: Người ký kết hợp đồng không có thẩm quyền ký kết Mục đích & nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội Người ký kết hợp đồng bị lừa dối, đe dọa hoặc ép buộc Hình thức hợp đồng không tuân thủ quy định của pháp luật Hợp đồng vô hiệu do... 2.3 Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực:  Chủ thể có thẩm quyền ký kết hợp đồng  Mục đích, nội dung không vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội  Chủ thể tham gia hợp đồng hoàn toàn tự nguyện  Hình thức hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật Friday, November 25, 2016 16 2.4 Phương thức ký kết hợp đồng  Ký kết trực tiếp: các bên bàn bạc, thảo luận nội dung của hợp đồng và cùng ký... 33 Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng vô hiệu: Tòa án  Quyền yêu cầu: chủ thể hợp đồng  Thời hiệu yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu: ◘ Không quy định thời hiệu đối với: ● Hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội ● Hợp đồng vô hiệu do giả tạo  Friday, November 25, 2016 34 ◘ Thời hiệu 2 năm: ● Hợp đồng vô hiệu do người không có thẩm quyền giao kết ● Hợp đồng vô hiệu do bị lừa... kết: ● Hợp đồng giao kết bằng lời nói ● Hợp đồng giao kết bằng hành vi ● Hợp đồng giao kết bằng văn bản hoặc các tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương văn bản như điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu (thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu giữ bằng phương tiện điện tử, VD: e-mail) Friday, November 25, 2016 13 2 KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 2.1 Nguyên tắc ký kết hợp đồng:  Tự do giao kết hợp đồng nhưng... toán ◘ Địa điểm, thời gian thực hiện hợp đồng Friday, November 25, 2016 21 Những điều khoản thông thường:  Quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên đã được pháp luật ghi nhận, dẫn chiếu hay không dẫn chiếu trong hợp đồng thì vẫn phải thực hiện  Ví dụ: bồi thường thiệt hại Những điều khoản tùy nghi:  Quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên trong khuôn khổ pháp luật, nếu không thỏa thuận thì không... hợp đồng và cùng ký kết vào văn bản hợp đồng  Ký kết gián tiếp: các bên trao đổi các tài liệu giao kết hợp đồng như: đề nghị giao kết hợp đồng, văn bản chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng  Chú ý: cần phân biệt đề nghị giao kết với đề nghị thương lượng (mời đấu giá, đấu BT thầu, báo giá, niêm yết giá) Friday, November 25, 2016 17 Thời điểm giao kết hợp đồng:  Hợp đồng bằng văn bản giao kết trực tiếp:... điểm bên sau cùng ký vào hợp đồng  Hợp đồng bằng văn bản giao kết gián tiếp: ● Thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết ● Hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng, nếu các bên có thoả thuận im lặng là chấp thuận Friday, November 25, 2016 18 2.5 Nội dung của hợp đồng kinh doanh ■ Các nội dung chủ yếu: ● Chủ thể hợp đồng ● Đối tượng của hợp đồng: tài sản hoặc công việc... điểm thực hiện hợp đồng ● Quyền và nghĩa vụ của các bên ● Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng Friday, November 25, 2016 19 2.5.1 Các loại điều khoản hợp đồng:  Điều khoản cơ bản (chủ yếu)  Điều khoản thông thường (thường lệ)  Điều khoản tùy nghi Friday, November 25, 2016 20 Những điều khoản cơ bản (chủ yếu):  Là những điều khoản cơ bản, phải có trong hợp đồng, gồm: ◘ Đối tượng của hợp đồng ◘ Số lượng... giao dịch, tài sản (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp) : động sản ■ Thủ tục đăng ký: NĐ 83/2010/NĐ-CP 23/7/2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm  Friday, November 25, 2016 31 2.9 Hợp đồng vô hiệu Vi phạm điều kiện có hiệu lực của hợp đồng  Không có giá trị pháp lý, không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ các bên ■ Xử lý hợp đồng vô hiệu: ● Nếu chưa thực hiện: không được thực hiện ● Nếu đã... ký kết hợp đồng:  Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội  Tự nguyện, bình đẳng Friday, November 25, 2016 14 2.2 Đại diện ký kết hợp đồng  Đại diện theo pháp luật: theo quy định của Điều lệ doanh nghiệp  Người đại diện theo uỷ quyền: được người đại diện theo pháp luật uỷ quyền bằng văn bản có công chứng gồm: ● Ủy quyền thường xuyên ● Ủy quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay