Niên luận tính toán thiết kế đường dây trung thế 22kv cấp cho trạm biến áp 630kva thuộc dự án trung tâm văn hóa tây đô

39 676 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:03

LI CM N u tiờn em xin chõn thnh cm n thy Nguyn Duy Ninh, ngi ó tn tỡnh giỳp , cung cp kin thc cng nh gii ỏp nhng thc mc chỳng em cha hiu v ó hng dn chỳng em sut thi gian thc hin ti ny Li cm n tip theo, chỳng em trõn trng gi n quý thy cụ khoa K Thut - Cụng Ng khong thi gian ny khụng di nhng quý thy cụ ó dn rt nhiu cụng sc, tõm quyt truyn t cho chỳng em nhng kin thc v kinh nghim quý giỏ ca mỡnh Bờn cnh ú xin gi li cỏm n cỏc bn lp ó nhit tỡnh giỳp sut thi gian thc hin ti Do thi gian cú hn, vi nhng kin thc cũn hn ch v cũn thiu kinh nghim thc tin, chỳng em s khụng trỏnh nhng sai sút, rt mong nhn c s thụng cm cng nh ch dy, úng gúp ca quý thy cụ v cỏc bn lp ti ca chỳng em c hon thin hn Mt ln na chỳng em xin chõn thnh cm n! Cn Th ,Ngy Thỏng Nm 2016 Sinh viờn thc hin Nguyn Duy Linh Bựi Quc Trng CHNG I TNG QUAN 1.1 GII THIU V KHU QUY HOCH: 1.1.1 V trớ a lý, c im ca khu quy hoch : -V trớ a lý : - D ỏn khu tỏi nh c Trung Tõm Vn Húa Tõy ụ - Giai on thuc a bn phng Hng Thnh - qun Cỏi Rng - TP Cn Th, khu t xõy dng cú v trớ tip giỏp nh sau: + Phớa ụng giỏp rch Cỏi Da + Phớa Nam giỏp khu t quy hoch trng i Hc Quc T + Phớa Tõy giỏp ng dn cu Cn Th + Phớa Bc giỏp i l 47m (ng s 1B) khu ụ th mi Nam sụng Cn Th - Khu vc t quy hoch hin trng l t nụng nghip, cao trỡnh san lp mt bng l +2,40m (h cao Hũn Du) - c im ca khu quy hoch: Khu tỏi nh c Trung Tõm Vn Húa Tõy ụ - Giai on bao gm lụ A (khu vc 1) v B (khu vc 2) vi tng s 306 cn h bao gm bit th v dóy nh liờn k Trong ú: + Lụ A: 186 cn h + Lụ B: 120 cn h 1.1.2 a hỡnh, h thng giao thụng ca khu quy hoch: - a hỡnh: a hỡnh ca khu quy hoch tng i bng phng cụng trỡnh ó qua giai on san lp mt bng - H thng giao thụng: Khu vc ny nm li giao chớnh ca khu tỏi nh c hin hu, phớa Tõy giỏp ng dn cu Cn Th, phớa Bc giỏp i l 47m (ng s 1B) khu ụ th mi Nam sụng Cn Th Do ú rt thun li cho vic di chuyn cỏc phng tin giao thụng ti phc tt cho nhu cu sinh hot v sn xut ca ngi dõn 1.2 C IM H THNG IN HIN HU: 1.2.1 Ngun in: + Khu tỏi nh c Trung Tõm Vn Húa Tõy ụ cha c cp in ang giai on quy hoch xõy dng + D kin Khu tỏi nh c Trung Tõm Vn Húa Tõy ụ s c cp in t ng dõy 15 (22KV) hin hu 3AC70+AC50 1.2.2 Dng s li in: + Li in hin hu ti khu quy hoch s dng s hỡnh tia cú liờn kt vi cỏc tuyn khỏc (dng mch vũng) Mc ớch m bo tớnh linh hot hnh v sa cha, truyn ti cú tuyn dõy b mt ngun hay cú nhu cu sa cha ng dõy 1.2.3 Cỏp ngm trung th: Hin ti li in trung th hin hu khu vc ch cú ng dõy 15 (22KV) 3AC70+AC50 i qua Do iu kin v trớ thun li, tha c cỏc yờu cu v k thut v an ton nờn s chn phng ỏn u ni cỏp ngm trung th vi ng dõy 15 (22KV) 3AC70+AC50 hin hu 1.2.4 Cỏp ngm h th: T t in chớnh s xut cỏc l cỏp ngm h th cung cp cho cỏc t in phõn phi, t in chớnh ca tng chung c hoc lờn dõy ni h th cho tng h s dng 1.2.5 Tỡnh hỡnh hnh v phõn phi: Do tỡnh hỡnh s dng iờn nng ngy cng cao nờn cỏc trm thng y ti v quỏ ti gi cao im ú phi ct ph ti nhng trm thng xuyờn b quỏ ti vt quỏ quy nh cho phộp Mng li trung th ti khu vc hin cú tin hnh ci to v b sung m bo in ỏp cho nhng ph ti, nht l nhng ph ti cui dng dõy 1.2.6 Tỡnh hỡnh phỏt trin li trung th v tc gia tng ph ti: Vi tc phỏt trin nhanh v kinh t - xó hi, cỏc khu cụng nghip, nh mỏy tng nhanh ũi hi phi xõy dng thờm nhiu tuyn dõy v trm bin ỏp mi nhm ỏp ng c tc phỏt trin ca ph ti Trong thi gian qua in lc Cn Th ó a vo hnh thờm nhiu trm bin ỏp mi v ci to mt s tuyn dõy ó ỏp ng c nhu cu gia tng ca ph ti 1.2.7 Nhng im cn lu ý thit k, lp t h thng in cụng trỡnh: Do khu quy hoch l cỏc cn h bit th, dóy nh liờn k nờn vic thit k phi m bo tin cy cung cp in, tớnh thm m v an ton cung cp in Khi thit k cn chỳ ý n tớnh kinh t, an ton, linh hot, d hnh v sa cha, ỏp ng c hng cung cp in ca TP Cn Th thi gian ti 1.3 GII HN TI: Thit k cung cp in l mt vic lm khú, liờn quan nhiu lnh vc õy l ti thc t phự hp vi trỡnh v kh nng ca sinh viờn ngnh in T sp trng Do kin thc v thi gian cú hn nờn chỳng em thc hin ti ny ch trỡnh by mt s nh: tớnh toỏn ph ti, chn trm bin ỏp, chn ng dõy 22KV t trm T2 hin hu sang trm gin T3, chn cỏc phn t in trung th ti ny cú th l ti liu tham kho hu ớch cho cho cỏc bn sinh viờn nhng khúa hc sau ny ca ngnh in T 1.4 NI DUNG TI: Ni dung ti bao gm: Chng 1: Tng quan Chng 2: Xỏc nh v tớnh toỏn ph ti Chng 3: Tớnh toỏn v la chn mỏy bin ỏp Chng 4: Phng ỏn cp in v la chn dõy dn h thng in Chng 5: La chn thit b khớ c in Chng 6: Kt lun CHNG II XC NH V TNH TON PH TI 2.1 KHI NIM CHUNG : Khi thit k cung cp in cho mt cụng trỡnh thỡ nhim v u tiờn l phi xỏc nh c nhu cu in ca cụng trỡnh ú Tu theo qui mụ ca cụng trỡnh m nhu cu in xỏc nh theo ph ti thc t hoc phi tớnh n s phỏt trin v sau ny Do ú xỏc nh nhu cu in l gii bi toỏn d bỏo ph ti ngn hn hoc di hn D bỏo ph ti ngn hn l xỏc nh ph ti ca cụng trỡnh sau a cụng trỡnh vo khai thỏc, hnh Ph ti ny thng c gi l ph ti tớnh toỏn Nh vy ph ti tớnh toỏn l mt s liu quan trng thit k cung cp in Ph ti in ph thuc vo rt nhiu yu t, vy xỏc nh chớnh xỏc ph ti tớnh toỏn l mt vic rt khú khn v rt quan trng Vỡ nu ph ti tớnh toỏn nh hn ph ti thc t thỡ s gim tui th ca cỏc thit b Nu ph ti tớnh toỏn ln hn ph ti thc t nhiu thỡ cỏc thit b c chn s quỏ ln v gõy lóng phớ Cỏc phng phỏp xỏc nh ph ti tớnh toỏn c chia lm nhúm chớnh : - Nhúm th nht : l nhúm da vo kinh nghim thit k v hnh tng kt v a cỏc h s tớnh toỏn c im ca phng phỏp ny l thun tin nhng ch cho kt qu gn ỳng - Nhúm th hai : l nhúm cỏc phng phỏp da trờn c s ca lý thuyt xỏc xut v thng kờ c im ca phng phỏp ny l cú k n nh hng ca nhiu yu t Do ú kt qu tớnh toỏn cú chớnh xỏc hn nhng vic tớnh toỏn khỏ phc Mc ớch ca vic tớnh toỏn ph ti nhm: - Chn li in cung cp v phõn phi in ỏp vi tit din dõy dn hp lý - Chn s lng, v trớ v cụng sut mỏy bin ỏp - Chn thit b dn ca thit b phõn phi - Chn cỏc thit b chuyn mch v bo v 2.2 CC I LNG C BN V H S TNH TON : 2.2.1 Cỏc i lng c bn : Cụng sut nh mc Pm - Cụng sut nh mc l cụng sut ca thit b dựng in c ghi trờn nhón mỏy hoc trờn lý lch mỏy - i vi ng c in : Pủm ủieọn = Pủm cụ Trong ú: l hiu sut ca ng c thng = (0,85 ữ 0,87) - i vi cỏc thit b lm vic ch ngn hn lp li thỡ phi qui i v ch lm vic di hn % ' Pủm = Pủm 100 Trong ú : % l h s úng in - i vi nhúm thit b thỡ cụng sut nh mc c xỏc nh nh sau : n n Qủm = Qủmi ; Pủm = Pủmi ; i =1 i =1 2 S ủm = Pủm + Qủm Cụng sut trung bỡnh Ptb - Cụng sut trung bỡnh l c trng ca ph ti khong thi gian kho sỏt v c xỏc nh bng biu thc sau : T Ptb P.dt = AP = T T T Qtb = Q.dt = T AQ T Stb = Ptb2 + Qtb2 Trong ú: AP , AQ ln lt l in nng tỏc dng v phn khỏng tiờu th khong thi gian kho sỏt T l thi gian kho sỏt (gi) - Ph ti trung bỡnh ca nhúm thit b: n Ptb = Ptbi ; i =1 n Qtb = Qtbi ; i =1 S tb = Ptb2 + Qtb2 Cụng sut cc i Pmax - Pmax di hn : l cụng sut cc i din khong thi gian di (khong 5, 10 hoc 30 phỳt) - Pmax ngn hn : l cụng sut cc i din khong thi gian ngn (khong 1, giõy) Cụng sut tớnh toỏn Ptt - Cụng sut tớnh toỏn Ptt l cụng sut gi thit lõu di khụng i, tng ng vi cụng sut thc t bin i gõy cựng mt hiu ng nhit trờn dõy dn v thit b in - Quan h gia cụng sut tớnh toỏn vi cỏc cụng sut khỏc : Pt Ptt Pmax 2.2.2 Cỏc h s tớnh toỏn : H s s dng Ksd H s s dng ca thit b in Ksd l t s gia cụng sut trung bỡnh v cụng sut nh mc : K sd = Ptb Pủm Nu l mt nhúm thit b thỡ: n K sdi Pủmi K sd = i =1 n Pủmi i =1 H s s dng c trng cho ch lm vic ca ph ti theo cụng sut v thi gian H s úng in K H s úng in K ca thit b l t s gia thi gian úng in chu k vi ton b thi gian ca chu trỡnh tct Thi gian úng in t gm thi gian lm vic mang ti t lv v thi gian chy khụng ti t kt nh vy: Kủ = t1v + t kt tck Trong ú : tlv l thi gian lm vic ca mỏy tkt l thi gian chy khụng ti tck l thi gian ca chu k H s úng in ca nhúm thit b c xỏc nh theo cụng thc: n Kủ = K ủi pủmi i =1 n pủmi i =1 H s úng in ph thuc vo quy trỡnh cụng ngh H s ph ti Kpt H s ph ti cụng sut tỏc dng ca thit b cũn gi l h s mang ti l t s ca cụng sut tỏc dng m thit b tiờu th thc t v cụng sut nh mc k pt = Ptpủ Pủm hay k pt = H s ph ti ca nhúm thit b : K pt = k sd kủ K sd Kủ H s cc i Kmax H s cc i l t s ca cụng sut tỏc dng tớnh toỏn vi cụng sut trung bỡnh vi nhúm thit b khong thi gian kho sỏt , thng ly bng thi gian ca ca mang ti ln nht K max = Ptt Ptb H s cc i ph thuc vo s thit b hiu qu nhq v h s s dng Ksd K max = f ( K sd , nhq ) H s nhu cu Knc H s nhu cu cụng sut tỏc dng l t s gia cụng sut tỏc dng tớnh toỏn vi cụng sut tỏc dng nh mc ca thit b K nc = Ptt Pủm H s nhu cu ca nhúm thit b: n K nc = K i =1 Pủmi nci n P ủmi i =1 Quan h gia h s s dng, h s cc i v h s nhu cu: K nc = Ptt Ptt Ptb Ptt Ptb = = = K max K sd Pủm Pủm Ptb Ptb Pủm H s ng thi Kt H s ng thi l t s gia cụng sut tớnh toỏn cc i tng ca mt nỳt h thng cung cp in vi tng cỏc cụng sut tớnh toỏn cc i ca cỏc nhúm thit b cú ni vo nỳt ú K ủt = Ptt n Ptti i =1 H s ng thi cho phõn xng cú nhiu nhúm thit b: K ủtpx = Pttpx n Ptt nhoựm i i =1 H s ng thi ca trm bin ỏp xớ nghip cung cp cho nhiu phõn xng : K ủt nm = P tt nm n Ptt pxi i =1 H s yờu cu Kyc H s yờu cu Kyc l t s cụng sut cc i ca nỳt h thng vi tng cụng sut nh mc ca cỏc ph ti ni vo nỳt h thng ny K yc = Pmax n Pủmi i =1 H s tn tht Ktt H s tn tht Ktt l t s gia tn tht cụng sut trung bỡnh vi tn tht cụng sut lỳc ph ti nh mt khong thi gian ó nh K tt = 2.3 Ptb Pmax CC PHNG PHP XC NH PH TI TNH TON: Hin cú nhiu phng phỏp xỏc nh ph ti tớnh toỏn Nhng phng phỏp n gin tớnh toỏn thun tin thng cho sai s ln, ngc li nu chớnh xỏc cao thỡ phng phỏp phc Vỡ vy tu theo giai on thit k, tu theo yờu cu c th m chn phng phỏp thớch hp Sau õy l mt s phng phỏp xỏc nh ph ti tớnh toỏn thng dựng nht 2.3.1 Xỏc nh ph ti tớnh toỏn Ptt theo cụng sut t P v h s nhu cu Knc n Theo phng phỏp ny thỡ : Ptt = Knc Pủi i =1 Qtt = Ptt.tg Stt = Ptt2 + Qtt2 = Ptt cos Vỡ hiu sut ca cỏc thit b in tng i cao nờn cú th ly gn ỳng: P = Pm, ú ph ti c tớnh toỏn l: n Ptt = K nc Pủmi i =1 Pm , Pmi : cụng sut t v cụng sut nh mc ca thit b in th i Ptt, Qtt, Stt: cụng sut tỏc dng, cụng sut phn khỏng, cụng sut biu kin ca nhúm 10 u im: - S ni dõy n gin - Chi phớ u t thp d hnh Cú kh nng m rng tng lai Nhc im: - tin cy cung cp khụng cao S gúp kộp Hỡnh 4.5: S gúp kộp Ngun c cung cp t hai gúp phớa trung ỏp , bo v cho MBA trang b LBS kt hp vi cu chỡ u im : - S ni dõy rừ rng - Chi phớ u t thp - tin cy cung cp in cao - Nu b s c trờn mt gúp thỡ mng c cung cp t gúp cũn li Nhc im : - Nu s c trờn trc chớnh thỡ phớa h ỏp s mt in ton b * Chn s cung cp in phớa trung th ca khu quy hoch: So sỏnh cỏc s ó nờu vi c im ca ph ti ca khu quy hoch, da trờn u v nhc im ca tng s Khi chn s d cung cp in thỡ khụng nghiờn cu v 25 mt kinh t ca phng ỏn m nghiờng v m bo cung cp in v s d phũng phỏt trin sau ny Mt khỏc theo quy nh ca ngnh in i vi li cỏp ngm thỡ phi c cung cp t hai ngun Do ú chỳng em chn s cung cp in phớa trung th ca khu quy hoch l s gúp kộp Nhng iu kin thc t thỡ h thng ch hnh dng s n 26 CHNG V TNH TON LA CHN DY DN V KH C IN PHA TRUNG P 5.1 TNH TON V CHN DY DN: Khu tỏi nh c Trung Tõm Vn Húa Tõy ụ cú ng dõy 22kV i ngang, ta chn phng phỏp dũng kinh t xỏc nh tit din dõy dn Thụng s ph ti : Pkv = 1540,7 (Kw) Skv = 1710 (kVA) Qkv = 739,53 (kVAr) Theo tiờu chun ta la chn jkt theo bng sau: Mt dũng in kinh t (A/mm2) S gi s dng ph ti cc i nm (h) Trờn 1000 n 3000 Trờn 3000 n 5000 Trờn 5000 Vt dn in Thanh v dõy trn: + ng + Nhụm Cỏp cỏch in giy, dõy bc cao su, hoc PVC: + Rut ng + Rut nhụm Cỏp cỏch in cao su hoc nha tng hp: + Rut ng + Rut nhụm 2,5 1,3 2,1 1,1 1,8 1,0 3,0 1,6 2,5 1,4 2,0 1,2 3,5 1,9 3,1 1,7 2,7 1,6 Bng 5.1: Mt dũng in kinh t Thi gian s dng cụng sut cc i ta chn Tmax = 5000 (h) 27 Tng chiu di dõy dn t trm T2 sang trm T3: 30m Ta chn dõy cỏp bng ng Dũng in lm vic ln nht l: I max = k qt ktn ktl S kv 3.U m = 1,4.1,5.3.1710 = 282,7( A) 3.22 Trong ú: kqt = 1,4: h s quỏ ti ktn = 1,5: h s ta nhit ca cỏp ngm so vi cỏp trờn khụng ktl =3: h s d phũng tng lai s lp thờm trm bin ỏp Tit din dõy cỏp cn chn l: F= I Max 282,7 = = 91,2 (mm2) jkt 3,1 Bng 5.2: Cỏc cp cỏp trung th ca CADIVI Da vo bng 4.2 v tit din dõy dn tớnh toỏn c F = 91,2 mm2 Ta chn c tit din dõy dn l 95mm2 Nhng h thng dõy dn trung th ang quy hoch l cỏp ngm nờn chỳng tụi s dng dõy dn trung th cao hn cp so vi tit din dõy dn tớnh toỏn c Vy tit din dõy dn trung th chỳng tụi chn l: 3x120 mm2 Tit din in tr r0 Ucp Icp Cm khỏng x0 mm2 3x120 / km (KV) 24 (A) 385 / km 0,153 0,08 Bng 5.3: Thụng s k thut cỏp 3x120mm2 28 Hỡnh 5.1: Cỏp trung th lừi, rut ng, cú giỏp, cú v bc Hỡnh 5.2: Cu trỳc ca cỏp Cu trỳc ca cỏp: Cu/XLPE/SEhh/DSTA/PVC Trong ú: (1) Rut dn: ng mm hoc nhụm (cp 2, nộn cht) (2) Mn chn rut dn: Cht bỏn dn (3) Cỏch in: XLPE (4) Mn chn cỏch in: Cht bỏn dn (5) Mn chn kim loi: Bng ng (6) Cht n, bng qun: PP, PET (7) Lp bc phõn cỏch: PVC (8) Giỏp kim loi: Hai di bng thộp (9) V bc: PVC (loi ST2) Cỏc c tớnh ca cỏp: - in ỏp nh mc Uo/U(Um): 18/30(36)kV - Nhit rut dn ti a hnh bỡnh thng: 90oC - Bỏn kớnh un cong nh nht: 12 x D (D: ng kớnh ngoi ca cỏp) * Kim tra iu kin k thut i vi tit din ó chn: - Tn tht in ỏp cho phộp ng dõy lm vic bỡnh thng: U cp = 5%.U m = 5%.22( KV ) = 1100(V ) (i vi li in 35kV) - Tn tht in ỏp ca ng dõy trng hp lm vic bỡnh thng: U U cp 29 Ta cú: U = P.R + Q X U m Trong ú: R = r0.l = 0,153.30 = 4,59 ( ) X = x0.l = 0,08.30 = 2,4 ( ) U = P.R + Q X U m = 1540,7.4,59 + 739,53.2,4 = 402,1 (V) 22 U = 402,1(V ) U cp = 1100(V ) Vy cỏp ó chn tha iu kin * Kim tra theo iu kin dũng cho phộp lõu di (theo IEC ) Dũng in cho phộp sau ó xột cỏc iu kin nh hng n day dn phi tha iu kin sau: I'cp = Icp.K4.K5.K6.K7 Imax Da vo (Trn c Li, in cụng nghip, NXB Thnh ph H Chớ Minh, mc 2.3, chng 7, trang 341 v trang 342), ta chn: K4 - H s nh hng ca cỏch lp t, (tra bng 7-A.19 trang 341) K5 - H s hiu chnh theo s si cỏp t mt lp nh v dõy k (tra bng 7-A.20 trang 342) K6 - H s theo tớnh cht ca t (tra bng 7-A.21 trang 342) K7 - Ph thuc vo nhit ca t (tra bng 7-A.22 trang 342) Cỏch thc lp t, ta t cỏp i ng n tuyn chụn t, v nhit t l 25 C, tớnh cht ca t l t m nờn ta chn c cỏc h s sau: K4 = 0,8 ; K5 = ; K6 = 1,05 ; K7 = 0,96 Vy ta cú: I'cp = 385.0,8.1.1,05.0,96 = 310,464 (A) I'cp = 310,464 (A) Imax = 282,7 (A) Vy cỏp ó chn tha iu kin Vy ta cú th chn tit din dõy dn 3x120 mm2 CADIVI sn xut 30 5.2 CHN KH C IN PHA TRUNG P: 5.2.1 Chn chng sột van LA: Thit b chng sột van c s dng vi mc ớch bo v cho trm bin ỏp hay cỏc trm phõn phi hoc cỏc mỏy in khỏc, gim thiu cỏc s c quỏ in ỏp khớ quyn gõy nờn Hỡnh 5.3: Hỡnh nh chng sột van (LA) Theo tiờu chun IEC 695 - 1/1 - TCVN 5768 - 1993 ta cú cỏc loi chng sột van sau: TT Cỏc ch tiờu n v Thụng s k thut Ký hiu Tiờu chun sn xut in ỏp nh mc van chng sột kV 12 24 42 in ỏp hnh liờn tc kV 10,2 20,4 35,7 Dũng phúng danh nh kA 10 Xung dũng nng lng kA 100 in ỏp th nghim xung sột 1,2/50às kV 51 125 180 in ỏp d xung dũng sột 8/20às ti 10kA kV 40 79 125 DPA-12kV DPA-24kV DPA-42kV IEC 695 - 1/1 TCVN 5768 - 1993 31 Chiu di ng rũ cỏch in mm 442 10 11 in tr cỏch in Dũng in rũ M àA Rc>3000 5000 5000 M - Dũng in rũ: < 30 àA - in ỏp phúng in tn s cụng nghip 50Hz: 49 - 60 kV 32 5.2.2 Chn cu chỡ t ri: Cu chỡ l mt khớ c in dựng bo v mch in ngn mch Thi gian ct mch ca cu chỡ ph thuc rt nhiu vo vt liu lm dõy dn Hỡnh 5.4: Hỡnh nh cu chỡ t ri (FCO) Theo tiờu chun ỏp dng: ANSI C37.41, C37.42, IEC 282-2 cú cỏc loi cu chỡ cú thụng s k thut nh sau: - in ỏp nh mc: 24-35kV - Dũng in nh mc: 100 & 200A - Tn s nh mc: 50Hz - Kh nng ct ngn mch: 12kA - in ỏp chu ng xung (BIL): 125-150-170kV - Chiu di dũng rũ: 340-440-720mm 33 - Vt liu cỏch in: s, polyme chn cu chỡ t ri ta da vo cỏc thụng s sau: i lng chn v kim tra iu kin in ỏp nh mc (KV) Umcc UmL Dũng in nh mc (A) Imcc 1,4.ImMBA Dũng ct nh mc (KA) Icm I'' Bng 5.4: iu kin chn v kim tra cu chỡ Trong ú: UmL - in ỏp nh mc ca li in ImB A - Dũng nh mc ca MBA phớa s cp IN - Dũng ngn mch phớa s cp ngn mch pha phớa th cp I'' - Dũng siờu quỏ Ta cú: I m MBA = S MBA 630 = = 16.5 (A) 3.U m 3.22 M Imcc 1,4.ImMBA = 1,4.16.5 = 23.1 (A) Chỳng ta chn FCO cú dũng nh mc l 100(A) v dũng nh mc ca dõy chy l 22(A) 34 Bng 5.5: Chn dõy chy cho tng pha ca cu chỡ bo v mỏy mỏy bin ỏp T iu kin v cỏch tớnh toỏn trờn ta chn cu chỡ t ri cú thụng s k thut nh sau: Um = 24 kV Im = 100 A Icm = 12 kV 5.2.2 Chn u cỏp ngm: Theo Cụng ty c phn VIETPOWER nh i din phõn phi ti Vit Nam thỡ cú cỏc loi u cỏp ngm sau: 35 Bng 5.6: u cỏp Silicon pha 24kV ngoi tri (CAE - 3F 24kV) Do cỏp ngm trung th ca trm cú tit din l 120 mm v trm bin ỏp c t ngoi tri nờn ta chn u cỏp CAE - 3F 24kV - 3Cx120 vi giỏ tham kho l 5,440,000 VN 36 CHNG VI KT LUN ti "Tớnh toỏn thit k ng dõy trung th 22kv cp cho Trm bin ỏp 630kva thuc d ỏn Trung tõm húa Tõy ụ" ó thu c mt s kt qu nh sau: + Gii thiu c tng quan v d ỏn Khu tỏi nh c Trung tõm húa Tõy ụ + Xỏc nh v tớnh toỏn c tng ph ti Khu tỏi nh c Trung tõm húa Tõy ụ qua ú d tớnh phỏt trin ph ti tng lai + Tớnh toỏn tng quan la chn mỏy bin ỏp cho trm gin T3 + La chn c phng ỏn cp in cho khu quy hoch + Tớnh toỏn la chn dõy dn v cỏc thit b in phớa trung ỏp nh: cu chỡ t ri (FCO), chng sột van LA, u cỏp ngm ngoi tri + Do thi gian v kin thc cú hn nờn khụng th trỏnh nhng sai sút quỏ trỡnh hon thnh ti, mong thy cụ v cỏc bn úng gúp ý kin ti c hon thin hn 37 TI LIU THAM KHO Khúa lun "Thit k cung cp in cho khu dõn c Phỳ M" ca Hong Vn Phc: http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-thiet-ke-cung-cap-dien-cho-khu-dan-cu-phu-my-4278/ Khúa lun "Thit k cung cp in cho khu dõn c Nam Long": http://xemtailieu.com/tai-lieu/thiet-ke-cung-cap-dien-cho-khu-dan-cu-nam-long-di-daybang-cap-ngam-1234159.html K thut chiu sỏng, Ngi dch: Lờ Vn Doanh v ng Vn o, nh sn xut bn khoa hc k thut, nm 1996 Giỏo trỡnh cung cp in, Ts Ngụ Hng Quang, nh xut bn giỏo dc Vit Nam, nm 2012 Giỏo trỡnh "Hng dn thit k lp t in theo tiờu chun quc t IEC" ca nh sut bn Khoa Hc v K Tht - H Ni -2004 Thụng s k thut cu chỡ t ri: http://bienapabb.vn/chi-tiet/3356/cau-chi-tu-roi.htm Bng chn dõy chy cho tng pha ca cu chỡ bo v mỏy mỏy bin ỏp: http://www.data.webdien.com/photo/up/5d3c2099b3040deb605096fce0dcda58.JPG Chn chng sột van LA: http://www.thibidiphanan.com/modules.php? name=Shoping&op=display_product&pid=3272&newlang=vietnamese Ph kin cỏp ngm trung th - h th: http://www.vietpowergroup.vn/data/library/dka1418959675.pdf 38 39 [...]... 5.2: Các cấp cáp trung thế của CADIVI Dựa vào bảng 4.2 và tiết diện dây dẫn tính toán được F = 91,2 mm2 Ta chọn được tiết diện dây dẫn là 95mm2 Nhưng do hệ thống dây dẫn trung thế đang quy hoạch là cáp ngầm nên chúng tôi sử dụng dây dẫn trung thế cao hơn 1 cấp so với tiết diện dây dẫn tính toán được Vậy tiết diện dây dẫn trung thế chúng tôi chọn là: 3x120 mm2 Tiết diện Điện trở r0 Ucp Icp Cảm kháng x0... cáp ngầm thì phải được cung cấp từ hai nguồn Do đó chúng em chọn sơ đồ cung cấp điện phía trung thế của khu quy hoạch là sơ đồ thanh góp kép Nhưng trong điều kiện thực tế thì hệ thống chỉ vận hành ở dạng sơ đồ đơn 26 CHƯƠNG V TÍNH TOÁN LỰA CHỌN DÂY DẪN VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN PHÍA TRUNG ÁP 5.1 TÍNH TOÁN VÀ CHỌN DÂY DẪN: Khu tái định cư Trung Tâm Văn Hóa Tây Đô có đường dây 22kV đi ngang, ta chọn phương pháp... nhiều cấp điện áp vì sẽ làm sơ đồ phức tạp + Điện áp của mạng điện cần chọn phù hợp với điện áp của thiết bị có sẵn hoặc có thể dễ dàng mua trên thị trường * Chọn cấp điện áp định mức cho phía trung thế , phía hạ thế cho hệ thống cung cấp điện trong khu quy hoạch : Vì cấp điện áp khu quy hoạch này hiện nay đang sử dụng là 22KV Do đó cấp điện áp phía trung thế sẽ chọn cho hệ thống là 22KV Ở phía hạ thế. .. phụ tải sinh hoạt nên cấp điện áp được chọn là 0,4KV, cấp điện áp này được sử dụng rộng rải đối với hộ tiêu thụ điện sinh hoạt 4.2.2 Chọn phương án cung cấp điện phía trung thế: 4.2.2.1 Chọn phương án đi dây: Để xây dựng phương án đi dây cho hệ thống ta có thể đưa ra hai phương án đi dây : Phương án 1 : Phương án đi dây nổi: Ưu điểm: - Dể thi công công trình - Chi phí đầu tư xây dựng thấp 22 - Dễ phát... đoạn thiết kế sơ bộ và được dùng để tính toán phụ tải tính toán ở các phân xưởng có mật độ máy móc sản xuất tương đối đều Cũng có thể xác định phụ tải tính toán theo suất phụ tải sinh hoạt cho hộ gia đình P osh 13 Khi đó phụ tải tính toán của một khu vực dân cư là: Ptt = Posh H Trong đó H: số hộ gia đình trong khu vực 2.4 XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG 2.4.1 Tổng quan về hệ thống chiếu sáng... lâu * Chọn phương án đi dây cho hệ thống cung cấp điện phía trung thế: So sánh hai phương án đã đưa ra, mỗi phương án nào cũng có những ưu và khuyết điểm riêng Nhưng đối với lưới điện thiết kế là một khu dân cư Do vấn đề giới hạn về diện tích, không gian, mỹ quan, theo xu hướng phát triển lưới điện của thành phố Nên chúng tôi chọn phương án đi dây cho phần trung thế là phương án đi cáp ngầm là thích... 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV + 2x2,5%/0,4KV 15KV ,22KV. .. thống chiếu sáng đường giao thông: 1 Cấp chiếu sáng: Theo TCXDVN 259 : 2001, hệ thống đèn chiếu sáng trong khu tái định cư Trung Tâm Văn Hóa Tây Đô, có các thông số tối thiểu phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau: - Độ rọi trung bình trên mặt đường : Etb ≥ 8 Lux - Độ chói trung bình trên mặt đường : Ltb ≥ 0,4 cd/m2 2 Cách bố trí đèn : * Hiện trạng: - Chiều rộng đường bình quân : 8 mét - Hai bên đường không... dụng của toàn khu (kể cả chiếu sáng) Qkv: Công suất phản kháng của toàn khu (kể cả chiếu sáng) Skv: Công suất biểu kiến của toàn khu (kể cả chiếu sáng) 18 CHƯƠNG III TÍNH TOÁN LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP Lựa chọn dung lượng máy biến áp theo hai hướng sau: - Nếu chọn 1 máy, dung lượng định mức máy biến áp sẽ là: S ñmBA ≥ S tt - Nếu chọn 2 máy, dung lượng định mức mỗi máy biến áp sẽ tính theo công thức : S ñmBA... thất điện áp và điện năng, giảm phí tổn thất kim loại màu, song lại làm tăng giá thành công trình đường dây và các thiết bị khác Trị số điện áp định mức được xem là hợp lý nhất đó là trị số làm cho mạng điện có chi phí tính toán bé nhất Trong thực tế chọn cấp điện áp cần lưu ý những điểm sau: + Cấp điện áp có sẵn của hệ thống hoặc của những hộ tiêu thụ gần, chọn sao cho ta dễ tìm nguồn dự phòng nhất
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận tính toán thiết kế đường dây trung thế 22kv cấp cho trạm biến áp 630kva thuộc dự án trung tâm văn hóa tây đô , Niên luận tính toán thiết kế đường dây trung thế 22kv cấp cho trạm biến áp 630kva thuộc dự án trung tâm văn hóa tây đô , Niên luận tính toán thiết kế đường dây trung thế 22kv cấp cho trạm biến áp 630kva thuộc dự án trung tâm văn hóa tây đô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay