LIÊN kết BẢNG (bài GIẢNG QGIS)

4 166 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:56

LIÊN KẾT BẢNG Liên kết bảng tạo mối liên kết lớp liệu với nhau, sử dụng cho lớp liệu không gian bảng thuộc tính (định dạng như: csv, txt,…) Liên kết giúp truy vấn (query) với điều kiện từ lớp Do liên kết bảng thuộc tính nên trường liên kết phải xác định Thực liên kết liệu: - Thêm liệu - Xem xét mối quan hệ lớp - Đây ví dụ liên kết lớp kênh cấp cống Chọn lớp liên kết Click phải chuột chọn Properties - Chọn trường liên kết ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page - Hai lớp liệu liên kết ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page TRUY VẤN Ví dụ: Tìm tất cống Vĩnh Châu có kênh cấp dài 10 km ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page Kết có cống thoả điều kiện ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page
- Xem thêm -

Xem thêm: LIÊN kết BẢNG (bài GIẢNG QGIS) , LIÊN kết BẢNG (bài GIẢNG QGIS) , LIÊN kết BẢNG (bài GIẢNG QGIS)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay