ĐỊNH DẠNG TRANG IN bản đồ (bài GIẢNG QGIS)

9 183 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:56

ĐỊNH DẠNG TRANG IN BẢN ĐỒ Sau chọn lớp liệu cần thể thay đổi kiểu hiển thị (màu sắc, kích cỡ, tên,…) theo ý muốn Để tạo trang in đồ cần thực bước sau: - Chọn Project / New Print Composer - Đặt tên cho cửa sổ thiết kế đồ ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page - Chọn khổ in trang đứng / ngang - Thêm đối tượng cần thiết + Bản đồ mới: Chọn biểu tượng, click chuột kéo khung kích cỡ muốn thể Trên trang in xuất bên ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page Để chỉnh lại kích cỡ vị trí đồ, chọn đối tượng đồ, chọn Move item content để di chuyển đồ, kết hợp với “lăn chuột” để phóng to / thu nhỏ đồ - Thêm Chú thích cho đối tượng đồ Chọn biểu tượng Add new legend công cụ click vào vị trí trang in ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page Thay đổi Legend Chú thích Thay đổi tên đối tượng cách thay đổi tên lớp cửa sổ QGIS (click phải chuột chọn Rename) ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page - Chọn Update all cửa sổ trang in (Composer) để cập nhật thông tin đối tượng - Thêm thước tỉ lệ cách chọn Add new scalebar chọn vị trí trang in Định dạng thước tỉ lệ thay đổi thông tin cửa sổ bên phải * Trong trường hợp muốn in đồ theo tỉ lệ cụ thể (như 1:500000) chọn tỉ lệ bên cửa sổ QGIS ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page Chọn Set to map canvas extent cửa sổ trang in không phóng to / thu nhỏ đồ Nhược điểm cách kích thước đồ không phù hợp với khổ trang in - Thêm hướng Bắc cách chọn Add arrow Click chuột kéo đoạn thích hợp ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page - Thêm tên đồ cách Add text Thay đổi thông tin định dạng tên đồ - Khi thêm đối tượng muốn thể xuất file đồ dạng khác in trực tiếp từ cửa sổ Composer ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page - Ví dụ xuất file đồ dạng file ảnh - Kết ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH DẠNG TRANG IN bản đồ (bài GIẢNG QGIS) , ĐỊNH DẠNG TRANG IN bản đồ (bài GIẢNG QGIS) , ĐỊNH DẠNG TRANG IN bản đồ (bài GIẢNG QGIS)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay