ĐẶT TOẠ độ CHO bản đồ DẠNG FILE ẢNH (bài GIẢNG QGIS)

21 253 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:55

ĐẶT TOẠ ĐỘ CHO BẢN ĐỒ DẠNG FILE ẢNH Võ Quốc Thành (Khoa MT TNTN, ĐH Cần Thơ) Email: quocthanh@ctu.edu.vn Chức tham chiếu không gian cài đặt quản lý cách Plugins ‣ Manage and Install Plugins Các chức khác cài đặt quản lý thư mục Chức tham chiếu không gian (Georeferencer) cài đặt sẵn menu Raster Click menu Raster ‣ Georeferencer ‣ Georeferencer để mở Cửa sổ chức có phần Cửa sổ bên hiển thị đồ dạng ảnh cửa sổ bên thể điểm tham chiếu cho đồ, điểm tham chiếu thêm vào 4 Mở đồ dạng file ảnh ban-do-tinh-soc-trang.jpg thư mục \Day 2\Du lieu goc Mở file đồ cách chọn File / Open Raster 5 Bước tiếp theo, hệ quy chiếu (coordinate reference system) cho đồ chọn Hệ quy chiếu mốc chuẩn (nếu có) phải chọn cụ thể Hệ quy chiếu chọn phải phù hợp với điểm tham chiếu có 6 Bản đồ tỉnh Sóc Trăng hiển thị cửa sổ bên 7 Sử dụng lệnh để phóng to/thu nhỏ, di chuyển đến vị trí cửa điểm tham chiếu Nếu phóng to vị trí điểm tham chiếu chọn điểm dễ dàng sai số 8 Bây cần gán giá trị toạ độ điểm tham chiếu vào đồ Nếu đồ có toạ độ gán toạ độ điểm giao Nếu đồ toạ độ cần xác định toạ độ điểm tham chiếu Trong phần thực hành này, bốn điểm tham chiếu đồ có toạ độ sau: Điểm X Y 585229.69 1098779.03 563669.07 1040434.43 598123.92 1032507.95 628405.66 1041686.79 Click on Add Point công cụ để thêm điểm tham chiếu 9 Nhập toạ độ điểm tham vừa thêm Chú ý: X longitude Y latitude giá trị điểm tham chiếu dạng lat/long Click OK 10 11 Thông tin điểm tham chiếu vừa thêm bảng bên Thực tương tự cho điểm tham chiếu góc đồ Thêm điểm khác có toạ độ để làm tăng độ xác cho đồ đăng ký 12 Nếu có điểm tham chiếu, chọn Settings -> Transformation settings 13 Trong cửa sổ Transformation settings , chọn kiểu Transformation type Thin Plate Spline Đây thuật toán dùng để tính toán chuyển đổi sử dụng tốt điều kiện đồ ảnh có chất lượng Ngoài ra, sử dụng kiểu khác Trong phần phương pháp tái tạo (Resampling method) chọn Nearest neighbour Nearest neighbour không thay đổi đồ ảnh chọn Cubic làm cho kết mượt Đặt tên cho đồ có toạ độ chọn hệ quy chiếu (như điểm tham chiếu) Và chọn Load in QGIS when done để thêm ảnh vào sổ làm việc QGIS CLick OK 14 Quay lại cửa sổ Georeferencer , chọn File / Start georeferencing Qúa trình tính toán cho điểm đồ ảnh thực 15 16 Khi trình xử lý hoàn thành, đồ hiển thị cửa sổ làm việc QGIS Bản đồ hiển thị sổ QGIS có hệ quy chiếu File có định dạng tif Để kiểm tra độ xác trình thực gán toạ độ cho ảnh cần thêm lớp liệu GIS Sóc Trăng để so sánh 17 Nếu kết phù hợp với liệu có đồ ảnh vừa tạo sử dụng làm để số hoá liệu SỐ HOÁ BẢN ĐỒ Tạo lớp liệu để bắt đầu số hóa - Bước 1: tạo lớp liệu (vector) - Bước 2: Chọn dạng đối tượng bao gồm: điểm (Point), tuyến (Line) Vùng (Polygon) Chọn hệ quy chiếu Thêm trường định dạng trường liệu - Bước 3: lưu lớp liệu Thêm lớp vừa tạo vào giao diện Chọn lớp liệu để chỉnh sửa cách click biểu tượng Toggle Editing click phải chuột vào lớp muốn chỉnh sửa chọn Toggle Editing Chọn chức Add feature để thêm đối tượng Để di chuyển, sử dụng phím     Để chọn góc / điểm đối tượng có sẵn sử dụng chức Snapping - Chọn lớp muốn bắt điểm - Chọn khoảng cách bắt điểm từ vị trí rê chuột - Chọn Enable topological editing (cho phép chỉnh sửa hình dạng) - Chọn Avoid Int Đối với đối tượng có chung đường biên, cần số hoá đường biên không trùng với đường biên có sẵn Khi số hoá đối tượng đến đường biên chung số hoá vào bên đối tượng có sẵn (như hình bên dưới) Click phải chuột để kết thúc tạo đối tượng Do có chọn Avoid Int nên phần trùng bị xoá Kết hình bên Kiểm tra lại đường biên đối tượng Kết quan trọng phân tích không gian Trong trường hợp đồ muốn số hoá liệu từ nguồn miễn phí Google Trong phần mềm QGIS có công cụ (plugin) cho phép thêm liệu từ nguồn miễn phí lớp liệu GIS Để quản lý cài đặt công cụ, chọn Manage and Install Plugins Chọn công cụ OpenLayer Plugin click Install Sau cài đặt xong liệu miễn phí tích hợp OpenLayer Plugin Dữ liệu Google Streets thêm lớp raster cửa sổ làm việc Phóng to khu vực Sóc Trăng thêm lớp liệu có sẵn để kiểm tra liệu Các lớp liệu OpenLayers sử dụng để kiểm tra liệu sử dụng làm đồ để số hoá [...]...17 Nếu kết quả phù hợp với dữ liệu đã có thì bản đồ ảnh vừa được tạo được sử dụng làm nền để số hoá các dữ liệu SỐ HOÁ BẢN ĐỒ 1 Tạo lớp dữ liệu mới để bắt đầu số hóa - Bước 1: tạo một lớp dữ liệu (vector) mới - Bước 2: Chọn dạng đối tượng bao gồm: điểm (Point), tuyến (Line) hoặc Vùng (Polygon) Chọn hệ quy chiếu Thêm trường và định dạng trường dữ liệu - Bước 3: lưu lớp dữ liệu 2 Thêm lớp... phân tích không gian Trong trường hợp không có bản đồ nền hoặc muốn số hoá dữ liệu từ các nguồn miễn phí như Google Trong phần mềm QGIS có một công cụ (plugin) cho phép thêm các dữ liệu từ các nguồn miễn phí như một lớp dữ liệu GIS Để quản lý và cài đặt các công cụ, chọn Manage and Install Plugins Chọn công cụ OpenLayer Plugin và click Install Sau khi cài đặt xong các dữ liệu miễn phí được tích hợp trong... chọn các góc / điểm của đối tượng có sẵn có thể sử dụng chức năng Snapping - Chọn lớp muốn bắt điểm - Chọn khoảng cách bắt những điểm từ vị trí rê chuột - Chọn Enable topological editing (cho phép chỉnh sửa hình dạng) - Chọn Avoid Int Đối với các đối tượng có chung đường biên, chỉ cần số hoá những đường biên không trùng với đường biên có sẵn Khi số hoá đối tượng đến đường biên chung thì số hoá vào... một lớp raster trong cửa sổ làm việc Phóng to khu vực Sóc Trăng và thêm lớp dữ liệu có sẵn để kiểm tra dữ liệu Các lớp dữ liệu của OpenLayers có thể được sử dụng để kiểm tra dữ liệu hoặc sử dụng làm bản đồ nền để số hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶT TOẠ độ CHO bản đồ DẠNG FILE ẢNH (bài GIẢNG QGIS) , ĐẶT TOẠ độ CHO bản đồ DẠNG FILE ẢNH (bài GIẢNG QGIS) , ĐẶT TOẠ độ CHO bản đồ DẠNG FILE ẢNH (bài GIẢNG QGIS)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay